Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עבירות > בל תשחית

 מחברכותרתספרביקורת
1.אנציקלופדיה תלמודית בל תשחית כרך ג עמ' שלה-שלז  
2.בארי, ישראל הלכות בל תשחית המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' ע-עה  
3.בזק, יעקב מעשי ונדליזם ואיסור 'בל תשחית' תחומין א תשם עמ' 339-329  
4.בלידשטיין, יעקב 'ואנא לא קייצנא [...] מר אי ניחא ליה ליקוץ': לערכי הלכה ואגדה בסוגיה תלמודית אחת, דיאלקטיקה או קונפליקט? שפות וספרויות בחינוך היהודי, מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק, ירושלים תשסז עמ' 139-145  
5.בן-שלוש, גואל איסור "בל תשחית" ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 179-186  
6.בקהופר, יוסף גבריאל המיחזור בהלכה [בל תשחית] תחומין טז (תשנו) 296-302  
7.גולדברג, אברהם הלל עקירתם של עצי פרי לאור ההלכה הארץ ומצוותיה, כפר פינס תשמו עמ' שלא-שמז  
8.גולדברג, אברהם הלל עקירת עצי פרי שמעתין שנה ה גל' 17 סיון-אב תשכח עמ' 14-21; 18 אלול תשכח-חשון תשכט עמ' 23-28; נועם ספר יג תשל עמ' רג-רכא  
9.גורן, שלמה חובת השמירה על המטעים תורת המועדים, ת"א תשכד עמ' 245-236  
10.גרוס, יעקב לא תשחית את עצה 'בר-אילן' קובץ א 'יד יוסף' תשמה עמ' 56-52  
11.דרורי, משה "כי תצור אל עיר... לא תשחית את עצה" - איסור בל תשחית פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 296 שופטים תשסז 4 עמ'  
12.הגר, אליעזר גדיעת עץ מאכל בבית קברות בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 20-21  
13.הירש, חיים בל תשחית בעץ מאכל כתלנו ד אב תשלב עמ' 43-47  
14.ויגודה, מיכאל שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך - מי מפחד ממשפט עברי? [לשאלת פיטום אווזים] פרשת השבוע. משרד המשפטים - משפט עברי גל' 139 האזינו תשסג 4 עמ'  
15.ויס, אשר זליג לא תשחית את עצה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לג עמ' רכג-רכח  
16.ויס, אשר זליג בל תשחית - במנהג שריפת בגדים במדורת ל"ג בעומר מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לד עמ' רכט-רלח  
17.ולדינברג, א' ביעור והשמדת 'דבר אחר' שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' עח  
18.זיידמן, חיים בעניין איסור "בל תשחית" בלכתך בדרך חורף תשסד עמ' 44-49  
19.זילברשטין, יצחק הערות בענין בל תשחית צהר א תשנח עמ' מט-עה  
20.זסלנסקי, א"י בענין לא תחנם - ובל תשחית עלי עין, ירושלים תשטז עמ' י-יב  
21.זעפרני, שמואל כריתת אילנות - לאור ההלכה המאיר לארץ גל' 6 שבט תשנח עמ' 13-25  
22.זעפרני, שמואל השחתת עצי מאכל במלחמה בשאר שנים ובשביעית המאיר לארץ גל' 39 חשון תשסא עמ' 73-78  
23.טוקר, נפתלי כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור שמעתין גל' 133-134 תשנח עמ' 34-50  
24.ילוב, שמואל בענין עקירת אילן העושה פירות אפריון חוב' ג תשרי-חשון תשכח עמ' עד-עה  
25.כהן, שאר ישוב כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' כה-לו [אוצר המשפט חלק ב ערכים 3017, 4665]  
26.כהן, שאר-ישוב כריתת אילנות בשעת מלחמה ובעת שלום תחומין ד תשמג עמ' 53-44  
27.לאו, דוד עקירת עץ פרי משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרצב-תרצג  
28.לאו, ישראל מאיר איסור בל תשחית במקום מצוה תחומין כב (תשסב) 293-300  
29.לאו, ישראל מאיר איסור בל תשחית במקום מצוה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנז עמ' 1-16  
30.לוינסון, יוסף פנחס בדין קציצת אילן מאכל הפרדס שנה לד חוב' ה שבט תשך עמ' 12-10  
31.לייזרובסקי, ברוך צוואת המת בבל תשחית אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשיז עמ' 24-25  
32.לישנסקי, דב איסורים ומצוות בעת מצור תחומין ד תשמג עמ' 43-37  
33.מאירי, מאיר השמדת עופות מסיבות מסחריות פעמי יעקב גל' כד-כה סיון-אלול תשנג עמ' פז-צא  
34.סופר, יעקב חיים בענין בל תשחית בקוצץ אילן מאכל מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ' קמב-קמח  
35.עוזיאל, בן ציון חי עקירת אילני מאכל תנובות שדה גל' 14 תשרי חשון תשנח עמ' 7-13  
36.עמיחי, יהודה עקירת עצים לצורך כביש חוצה ישראל אמונת עתיך 26 כסלו-טבת תשנט עמ' 35-41  
37.פוירשטיין, מרדכי בדין בל תשחית עלוני ממרא עלון 21 שבט תשלה עמ' 34-31; עלון 22 פורים תשלה עמ' 68-65; עלון 23 פסח-יום העצמאות תשלה עמ' 60-57; שם עולם, קובץ זכרון לתלמידי ישיבת קרית ארבע שנפלו במלחמת יום הכיפורים, חברון תשלז עמ' 60-51  
38.פלדמן, דניאל צבי בענין בל תשחית בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 653-664  
39.פרלמן, יוסף יצחק מנהג שבירת הכוס ואיסור בל תשחית מבקשי תורה גל' כה סיון תשנט עמ' רלט-רמג  
40.פרנק, צבי פסח בל תשחית בהפקר, ובעץ בתוך שנות הערלה קול תורה שנה כג תשכט חוב' ו-ז עמ' ג-ד  
41.פרנקל, יצחק ביאור בגמ' דשבחת ברי (ב"ק צא: בדין קציצת אילן פרי) עדות, קובץ תורני, גל' טו תשרי תשנד עמ' קיא-קיט  
42.קרויס, שמואל האדם ועץ השדה השלח כרך יט תרסח-תרסט עמ' 27-36  
43.רווח, שניאור זלמן עקירת עצי זית לצורך הרחבת ישוב לדירות מגורים תנובות שדה גל' 35 ניסן-אייר תשסא עמ' 28-31  
44.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [השמדת חזירים מוחרמים] תחומין י (תשמט) 140-141  
45.רוזן, דוב; ולדינברג, אליעזר יהודה שו"ת בדבר השמדת חזירים מוחרמים שנה בשנה תשכט עמ' 152-150  
46.רוזנפלד, שלמה השמדת עודפי בעלי חיים תחומין י (תשמט) 258-261  
47.רויטמן, חיים יחיאל בענין בל תשחית ואיסור סחורה בנבילות וטריפות מבית לוי ז ניסן תשנה עמ' קלט-קמה  
48.ריבקין, שלום איסור השחתת עץ מאכל הדרום חוב' לח תשרי תשלד עמ' 96-78; חוב' לט ניסן תשלד עמ' 86  
49.שביב, יהודה לא תשחית את עצה עלון שבות שבט תשלז עמ' 13-6; איסור ההשחתה במלחמה. דעות גל' מז תשלח עמ' 127-124  
50.שטסמן, יצחק אליהו בענין ביזוי אוכלים, והאכלת מאכל אדם לבהמה צהר ה תשנט עמ' שעח-שצב