Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עבירות > גידול בהמה דקה בארץ ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
1.אוחיון, שמעון ברוך גידול בהמה דקה בא"י בזמן-הזה התורה והמדינה יא-יג תשכ-תשכב עמ' רפ-רפז  
2.אלון, גדליהו תקנות כלכליות-חברתיות וכלכליות לאומיות [(א) איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל] תולדות היהודים בארץ ישראל כרך א תשכז עמ' 179-173, 359  
3.אנציקלופדיה תלמודית בהמה דקה כרך ב עמ' שע-שעב  
4.גולדברג, זלמן נחמיה גידול בהמה דקה בישוב מרוחק [בארץ ישראל] תחומין יז (תשנז) 61-65  
5.גולק, אשר על הרועים ומגדלי בהמה דקה בתקופת חורבן בית שני תרביץ שנה יב תשא עמ' 189-181  
6.דרייפוס, יאיר גידול צאן בזמננו על פי ההלכה מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 48-34   
7.דריפוס, יאיר גידול צאן בזמננו על פי ההלכה מדרש דחד יומא ג תשמה עמ' 34-48  
8.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 7049] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קסה-קסט  
9.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 22-25  
10.ישראלי, שאול גידול בהמה דקה בארץ ישראל בזמננו עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' כג עמ' רמב-רמד  
11.שכטר, יצחק שמואל אם מותר לגדל בהמה דקה בא"י בזמן הזה אוריתא גל' יט תשסג עמ' רו-ריד