Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עבירות > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.(תביעה עקב מלשינות) ציון שנה סט תשסד עמ' 81-100   
2.אברמסקי, יחזקאל בענין פלוגתא דר"י ור' יאשיה אי בעינן שניהם כא' או כ"א בפנ"ע קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' כד-כו  
3.אורנשטיין, אברהם הזנת בעלי חיים בצרכי אוכל התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תצט-תקו  
4.איזראל, אברהם מאיר ע"ד חרם שפניא המאור שנה כא תשכט קונ' ג עמ' 17-16  
5.אישון, שלמה מצוות ועבירות הנעשות בשעת שינה תחומין כא (תשסא) 467-474  
6.אנציקלופדיה תלמודית חלול ה' כרך טו עמ' שמ-שס  
7.אנציקלופדיה תלמודית חשד [האיסור לחשוד בחברו] כרך יז עמ' תקנט-תקסו  
8.אנציקלופדיה תלמודית איפה ואיפה כרך א עמ' שמג (עמ' תשלה-תשלו במהדו' ב)  
9.אנציקלופדיה תלמודית בזוי אוכלים כרך ג עמ' נ-נב  
10.אריאל, יעקב גניבת ביציות מגופה של אשה תחומין כא (תשסא) 100-106  
11.בארי, ישראל הלכות חילול השם המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' סא-סט  
12.ביגון, יוחאי לא תחניפו ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 64-70  
13.בן-זמרה, אליהו צ' על המלשינות והמסירה במשנתם של חכמי אשכנז, צרפת ואיטליה בתקופת הראשונים ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך ב עמ' תשלב-תשפה  
14.בן-זמרה, אליהו צ' המלשינות והמסירה במשנתם של חכמי ספרד; פרק בדיני עונשין ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' רצז-שכא  
15.בן-זמרה, אליהו צ' על מלשינות ומסירה בחיי הקהילה היהודית בתקופת האחרונים (ח"א) ספר אביעד, לזכר ד"ר ישעיהו וולפסברג-אביעד, ירושלים תשמו עמ' קיב-קמב  
16.ברון, שלום חרם וילנא והממשלות האדירות. [בעניין הברחות מכס] חורב כרך יב תשיז עמ' 62-69  
17.ברונר, בניהו חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל תחומין כא (תשסא) 164-170  
18.ברנס, אבינועם היחס למוכסים ולגבאים המאיר לארץ גל' 31 אדר תשס עמ' 54-83  
19.גולדברג, חנוך האם מותר לפעמים לשקר לפי ההלכה? שנה בשנה תשמח עמ' 195-187  
20.גרוזמן, מאיר כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב - להתהוותו של הכלל סידרא ז תשנא עמ' 13-20  
21.גרוזמן, מאיר הכלל "כל מקום שיש חילול ה' - אין חולקין כבוד לרב" ושימושו בספרות השו"ת שמעתין גל' 93-94 תשמח עמ' 93-95  
22.גרוסמן, אברהם עבריינים ואלמים בחברה היהודית באשכנז הקדומה והשפעתם על סדרי הדין שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 152-135  
23.גרוסמן, אברהם יחסם של חכמי ישראל בימי הביניים אל הכאת נשים (מאות 8-13) דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 117-124  
24.גרטנר, יהודה ליב תיעוב כל מידה של שפ"ד והנאת מעשי' (שימוש בתוצאות ניסויים רפואיים שעשו הנאצים ימ"ש) המאור שנה מג חוב' ב כסלו-טבת תשן עמ' 34-35  
25.גרטנר, צבי קונטרס "דם רעך": בעניין דיווח לרשויות במקרים של התעללות בילדים (כולל תשובות מחמשה רבנים) ישורון טו ניסן תשסה עמ' תרלד-תרסו  
26.גרשוני, יהודה בירור על חרם ספרד שלא להתיישב שם [אוצר המשפט חלק א ערך 7065] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תפא-תצא  
27.גרשוני, יהודה בירור על חרם ספרד שלא להתיישב שם הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 48-58  
28.הכהן, אביעד קופה של שרצים - על הדחת איש ציבור מכהונתו בשל התנהגות בלתי הולמת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 126 שלח תשסג 4 עמ'  
29.הכהן, אביעד ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי - על עבירות מין ואיסור הטרדה מינית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 188 וישב תשסה 4 עמ'  
30.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: בעלות האדם על גופו ירושלים תשסז 302 עמ'  
31.הלוי, הלל יצחק אמירת שקר למניעת הפסד משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' מ-עח  
32.הלוי, הלל יצחק האם יש הכשר לשקר משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' עט-קיב  
33.הלוי, הלל יצחק הצהרת שקר לפטור ממסים משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קצג-רח  
34.הלוי, חיים דוד תשובה בענין איסור אונאת דברים נקימה ונטירה שנה בשנה תשנב עמ' 217-224  
35.הלוי, יהודה הלעיטהו לרשע וימות ואפרושי מאיסורא ברשעים קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 135-139  
36.הרטום, אליהו שמואל; רבינוביץ, יעקב יוחנן גבול, הסגת גבול אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 397-395  
37.הרכבי, צבי הקיים באמת חרם על ספרד? שבט ועם ה ניסן תשך עמ' 87-88  
38.וולף, מיכל הלגיטימיות של הפעלת כוח מצד הבעל כלפי אשתו בספרות התלמודית ובמשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 300 עמ'  
39.וולף, מיכל הכאות חינוכיות של נשים וילדים בפסיקת חכמי גרמניה, צרפת ופרובנס במאות 13-11 בד"ד 21 ניסן תשסט עמ' 95-111  
40.ויגודה , מיכאל ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה - על הציד במשפט הישראלי ובמשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 51 תולדות תשסב 4 עמ'  
41.ויינגרטן, שמואל שבשתא כיון דעל - על [האם הסכים רבי יוסף קארו לחרם אנקונה?] סיני כרך נג תשכג עמ' עב-עד  
42.וייסמן, איתן הנקמה המותרת והמוסר שבאיסורה שמעתין גל' 141-142 תשס עמ' 156-167  
43.וייסמן, איתן הנקמה - התנאים לאיסורה ולהיתרה מכרמי שומרון, ספר היובל לישיבת ההסדר קרני שומרון, קרני שומרון תשסא עמ' 227-249  
44.וינרוט, אברהם הכזונה יעשה את אחותנו? - אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 148 וישלח תשסד 4 עמ'  
45.וינשטיין, נועם המרים יד על חבירו נקרא רשע ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 81-88  
46.ויסקוט, יפתיאל האיסור לשקר - מקורו ומוחלטותו מאבני המקום קובץ יא תשס עמ' 210-221  
47.ויצמן, צבי "ויצוו אל יוסף לאמר, אביך צוה לפני מותו לאמר" - אמת ושקר בתוך המשפחה ובעניינים שבינו לבינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 309 ויחי תשסח 4 עמ'  
48.ורמן, שלמה החרם על ארץ ספרד המאור שנה כא תשכט קונ' ג עמ' 15-13  
49.זברובסקי, יעקב קריאת שם גנאי לחברו ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשנח עמ' 146-156  
50.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
51.ט"ל, יזהר תורת אי האלימות בראי המסורת היהודית שדמות גל' סב חורף תשלז עמ' 55-49  
52.יהודה, א"ש פרקים מזיכרונותי [(א) על מקור החרם נגד ספרד] תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 607-600  
53.יצחק, יעל הכאת נשים בצרפת ובאשכנז בימי הביניים - התופעה והשתקפותה בספרות השו"ת של התקופה במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט, ירושלים תשסו עמ' 205-221  
54.לאו, דוד מדבר שקר תרחק קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 100107  
55.לאו, דוד מדבר שקר תרחק משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תקפז-תרה  
56.לאו, ישראל מאיר אמת ואי אמת - מפני דרכי שלום תורה שבעל פה כא תשם עמ' פח-ק  
57.לוונטהל, משה דוד מכבי שינוי בדבר השלום צהר ג קיץ תשס עמ' 49-64  
58.מן, דוד יצחק בדיני מגדף ומקלל מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' סו-עה  
59.סופר, יעקב חיים בענין היכי דמי חילול השם ישורון יט אלול תשסז עמ' תקכא-תקכה  
60.סטריקובסקי, אריה האלימות בראי ההלכה דעות גל' מו תשלז עמ' 61-59  
61.עמיטל, יהודה מדבר שקר תרחק עלון שבות גל' 163 חשון תשס"ד עמ' 27-36  
62.עסיס, משה פשע ואלימות בחברה היהודית בספרד (המאות הי"ג-הי"ד) ציון שנה נ תשמה עמ' 240-221  
63.פלס, יחזקאל כפית גט על בעל אלים דברי משפט ה תשנח עמ' צג-צח  
64.פרידל, סטיב פ' אחריותו הנזיקית של מוסר לפי המהר"ם מלובלין והמהרש"ך עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 279-295  
65.פרישטיק, מרדכי אלימות פיזית של בעלים כעילה לקבלת גט בהלכה היהודית ובשיפוט הרבני דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' צג-קיח  
66.פרנקל, יצחק ידידיה דרגות בחילול השם וקידוש השם באדם חשוב ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 21-18  
67.פרשל, טוביה על 'חרם ספרד' הדאר שנה נא תשלב-תשלג עמ' 90  
68.צוריאל, משה המצוה של 'שנאה לרשעים' המעין כרך יז גל' ד תמוז תשלז עמ' 4-1. קליין, דוד בן-ציון: על מצות שנאה לרשעים. שם כרך יח גל' א תשרי תשלח עמ' 73-71 
69.קאהן, חיים בגדרי מסור ומציל עצמו בממון חבירו קול התורה גל' מה תשרי תשנט עמ' רלו-רמו  
70.קארפי, דניאל פסק ניתן בעיר פירוג'ה 'בכנסת מר' שלמה ידידיה' שנת קס"א   
71.קופרמן, יהודה פרשת המקושש עצים לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות, חוב' יג ירושלים 54 עמ'  
72.קרומביין, אליקים נקימה ונטירה במקום צער הגוף תחומין ו תשמה עמ' 304-292  
73.רוט, משולם בענין הכרזת חרם על כניסת יהודים לגרמניה סיני כרך טז תשה עמ' רלב-רלה  
74.רוסמן, משה מקרי אלימות יום-יומית בקהילות פולין-ליטא מחקרים בספרות ישראל, מוגשים לאברהם הולץ, ניו יורק תשסג חלק עברי עמ' 53-65  
75.רות, אברהם נפתלי צבי 'חרם הקדמונים שלא להוציא שום ספר מבית המדרש' מזכרת עמנואל, לכבוד א"ח לעף, בודפשט תשז מדור עברי עמ' 124-114  
76.רות, אברהם נפתלי צבי 'חרם שלא לבטל התפלה' ונוסח חדש של 'תקנות רגמ"ה' ציון שנה יט תשיד עמ' 63-57  
77.רייז, שניאור זושא בענין חלול השם וקדוש השם המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 13-12  
78.רייז, שניאור זושא החרם נגד ספרד המאור שנה ג חוב' ט אב תשיב עמ' 11  
79.רייז, שניאור זושא בענין החרם של ארץ ספרד המאור שנה כא תשכט קונ' ה עמ' 6  
80.רייז, שניאור זושא מקורות בספרי הראשונים ז"ל ע"ד החרם נגד ספרד המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 18-19  
81.רקובר, נחום יחסי אישות בכפייה בין בעל לאשתו משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נה, ירושלים תשם 25 עמ'; שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 317-295  
82.רקובר, נחום אלים בהליך השיפוטי משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נט, ירושלים תשמח 50 עמ'  
83.שביב, יהודה שקר וגזל, יהרג ואל יעבור שמעתין שנה טז גל' 58 סיון תשלט עמ' 51-48  
84.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק - השלכות דיוניות עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 273-304  
85.שוחטמן, אליאב מדבר שקר תרחק בפסיקת הרמב"ם סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקמט-תקסג  
86.שור, דוד גט הבית דין צדק ובית המשפט בכפי' המאור שנה מו חוב' ג שבט-אדר תשנג עמ' 19-21  
87.שפרן, יגאל ניתוח להחלפת המין תחומין כא (תשסא) 117-120  
88.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שפז-שצד [אוצר המשפט חלק א ערך 630, 6136, 6376]  
89.שרלו, יובל מדבר שקר תרחק (קיצור הלכות שקר) צהר א סתיו תשס עמ' 13-24  
90.שרמן, אברהם ח' אלימות הורים ומורים תחומין טז (תשנו) 160-168  
91. Aberbach, Moses  Smoking and the Halakhah  Tradition 10,3 (1969), p. 49-58 = Jewish Digest 17 (1972), p. 41-47  
92. Blidstein, Gerald J.  The sale of animals to gentiles in talmudic law  Jewish Quarterly Review, N.S. 61 (1970-71), p. 188-198  
93. Borowitz, Eugene B.  Hillul Hashem: A universalistic rubric in halakhic ethics  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 19-30 = Studies in Jewish philosophy, ed. Norbert M. Samuelson, Lanham-N.Y.-London 1987, p. 507-525  
94. Carlebach, Alexander  Violence in Jewish tradition  Niv Hamidrashia 10 (1972), Engl. sect. p. 15-28  
95. Cohn, Haim H.  Assault  Encyclopedia Judaica 3, p. 758-760 = Principles of Jewish law, p. 480-482  
96. Cohn, Haim H.  Forgery  Encyclopedia Judaica 6, p. 1432-1433 = Principles of Jewish law, p. 505-506  
97. Cohn, Haim H.  Police offences  Encyclopedia Judaica 13, p. 796-797 = Principles of Jewish law, p. 519-520  
98. Daube, David  To be found doing wrong  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 2, 1971, p. 1-13  
99. Fensham, F. Charles  Common trends in curses of the Near Eastern treaties and Kudurru-Inscriptions compared with maledictions of Amos and Isaiah  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963), p. 155-175  
100. Greenstone, Julius H.  Forgery  Jewish Encyclopedia 5, p. 434-435  
101. Hirsch, Emil G.  Cruelty  Jewish Encyclopedia 4, p. 374-376  
102. Klopfenstein, Martin A.  Die Luge nach dem Alten Testament  Zurich 1964, 16 + 517 p.   
103. Kravetz, Julius  Some cautionary remarks  Central Conference of American Rabbis, Journal 60 (1968), p. 75-81  
104. Magonet, Jonathan  Violence in the Bible  Patterns 4,6 (1970), p. 25-27  
105. Paterson, W.P.  Lie, lying  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 112-113  
106. Rakover, Nahum  Terrorism and extortion  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 217-223  
107. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Amtsvergehen  J?disches Lexikon 1, p. 294-295  
108. Roth, Ernest  Does the Torah punish impudence? Notes to Deuteronomy 25, 11-12  Etudes orientales a la memoire de Paul Hirschler, 1950, p. 116-121  
109. Simonson, Solomon  Violence: from the perspective of the Ethics of the Fathers  Tradition 10,2 (1968), p. 35-41  
110. Spath  Heuchelei  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 3, p. 77  
111. Stein, Salomon  Die Behandlung des Problems der Notluge im Talmud  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 5 (1907), p. 206-224  
112. Vries, S.J. de  Lying  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 192-193  
113. [Dalman, Gustaf Hermann] Marx, Gustaf (pseudonym)  Die Totung Unglaubiger nach talmudisch-rabbinischem Recht  Leipzig 1885, 48 p.  
114.תא-שמע, ישראל חלול-השם האנציקלופדיה העברית כרך יז עמ' 450-449  
115.תא-שמע, ישראל מ' תשובת ר"י הזקן בדין מוסר ציון שנה סב תשסג עמ' 167-174