Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עונשים > מיתת בית דין

 מחברכותרתספרביקורת
1.אנציקלופדיה תלמודית חנק כרך טז עמ' שפא-שפב  
2.אנציקלופדיה תלמודית ארבע מיתות בית דין כרך ב עמ' קסג-קסד  
3.אנציקלופדיה תלמודית הרג כרך י עמ' תקפז-תקצב  
4.אנקר, אהרן עונש מיתה בשבע מצוות בני נח - חובה או רשות? עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 85-128  
5.אשכנזי, שלמה ארבע מיתות בית דין שלאחר המוות ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 388-377  
6.גוטל, נריה מ' ואהבת לרעך כמוך - 'פרט' ו'כלל' ['ברור לו מיתה יפה'] כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' רג-רטו  
7.גנחובסקי, דב בסוגיא דמיתת שריפה בית יצחק תשטו עמ' 79-83  
8.גנחובסקי, דב חיוב מיתה ברוצח ובשאר חייבי מיתה בית יצחק תשיז עמ' 89-92  
9.דייקן (דיקשטין), פלטיאל מיתות בית-דין הפועל הצעיר שנה מג תשי גל' 36 עמ' 9-10  
10.כהן, אהרן קונטרס בענין חייבי מיתות בית דין אבן ציון, ספר זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' תקמט-תקסב  
11.כהן, חיים ה' על עונש הסקילה הוצאת אוניברסיטה בר-אילן תשכב  
12.כהן, חיים הרמן התלייה - אף היא במיתות בית דין? דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 19-8  
13.לורברבוים, יאיר אדם, דם, דמות - על מיתת ההרג בספרות התנאים מחקרי משפט טו חוב' 2 תשס עמ' 429-456  
14.ליונשטם, שמואל אפרים מיתות בית דין אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 946-950  
15.לרפלד, דניאל בענין מיתת בי"ד מוריה שנה ב גל' יא-יב חשון כסלו תשלא עמ' מ-מד  
16.נובק, דוד הזרחי מהי 'מיתה יפה' לפי ההלכה הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 74-73  
17.סגל, פרץ 'חיוב בדיני שמים'; חיובי מיתות בית דין וחיובי מיתה לשמים עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמו 249 עמ'  
18.פלדמן, אהרן בענין ד מיתות בית דין [כשאי אתה יכול להמיתו במיתה הכתובה בו] מסורת תשל עמ' קכט-קלב  
19.קוק, שאול חנא דין המלכות בסייף התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' קסג-קסד  
20.קרול, שמעון בענין תשובה בחייבי מיתות בי"ד בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שח-שכב  
21.רבינוביץ, יעקב "ויך את המצרי" - בענין מיתת ב"ד ומיתה בידי שמים פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ'נא-נה  
22.רלב"ג, משה הוצאות אמצעי הענישה וההצלה ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 45-49  
23.שמש, אהרן אלו הן הנהרגין: עיון בפרק מתורת העונשים של חז"ל שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 267-289  
24.שמש, אהרן כמה מיתות נמסרו לבית דין ולמה המציאו חז"ל את מיתת החנק מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 509-529  
25.שמש, אהרן אלו הן הנהרגין":עיון בפרק מתורת העונשים של חז"ל שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 267-289  
26.שפירא, דוד שלמה בסוגיא דיד העדים הדרום חוב' לט ניסן תשלד עמ' 77-68  
27. Buchler, Adolf  Die Todesstrafen der Bibel und der j?disch-nachbiblischen Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 50, N.F. 14 (1906), p. 539-562, 664-706  
28. Encyclopedia Talmudica  The four judicial death penalties ארבע מיתות בית דין  Vol. 2, p. 653-656  
29. Fitzmyer, Joseph A.  Crucification in ancient Palestine, Qumran literature and the New Testament  Catholic Biblical Quarterly 40 (1978), p. 493-513.  
30. Greenberg, Moshe  Hanging  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 522  
31. Halperin, David J.  Crucifixion, the Nahum Pesher, and the rabbinic penalty of strangulation  Journal of Jewish Studies 32 (1981), p. 32-46  
32. Herbots, J.  Rechtshistorische beschouwingen bij het proces van Jesus de Nazareth  Rechtskundig Weekblad 35 (1977), p. 1033-1052  
33. Hirzel, Rudolf  Die Strafe der Steinigung  Sachische Akademie der Wissenschaften, Leipzig. Philologisch-historische Klasse. Abhandlungen vol. 27, 7 (1909), p. 225-266  
34. Kennedy, G.T.  Stoning (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 725-726  
35. Longo, Pianetto  La condanna di Gesu  Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 20 (1969), p. 233-256  
36. Schumann, A.  Bemerkungen zum Prozess Jesu vor dem Synhedrion  Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, 82 (1965), p. 315-320  
37. Winer, G.B.  Steinigung  Biblisches Realworterbuch 2, p. 521-523  
38. Winter, Paul  On the trial of Jesus  Berlin 1961, 216 p. 2nd ed. Berlin-N.Y. 1974.   

י. עונשין > עונשים > מלקות

 מחברכותרתספרביקורת
39.אנציקלופדיה תלמודית אומד כרך א עמ' קלד-קלז (בעמ' קלו: אומד במלקות) (עמ' רפט-רצד במהדו' ב)  
40.אפטוביצר, אביגדור מלקות ומכת מרדות בתשובות הגאונים המשפט העברי קובץ ה תרצז עמ' 104-33  
41.גרינברג, דורון מסר המלקות - דרשת חז"ל מול פשט הפסוקים שיר למעלות א תשנח עמ' 91-97  
42.הולצר, גרשון עונש מלקות במשפט העברי קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 478-487  
43.הלוי, מיכה דין מלקות ארבעים כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' ריג-ריז  
44.ויין, דוב בערל בענין מלקות ארבעים הדרום חוב' כט ניסן תשכט עמ' 41-46  
45.ויין, דוב ברל בענין מלקות ארבעים [אוצר המשפט חלק א ערך 7092] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 54-47  
46.זקס, חיים ליב שיטת הרמב"ם במלקות ארבעים הפרדס שנה לג חוב' ח אייר תשיט עמ' 13-15  
47.חברוני, משה מלקות במקום מיתה עומדת יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' קיד-קכ  
48.חמניצקי, דב בענין עדים זוממין בחיוב מלקות כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' ריט-רכ  
49.חרל"פ, חיים זבולון כבוד התורה ולומדיה [בענין ל"ט מלקות] הפרדס שנה לו חוב' ג כסלו תשכב עמ' 20-17  
50.כהנא, קלמן ארבעים חסר אחת המעין כרך י גל' א תשרי תשל עמ' 18-25  
51.כהנא, קלמן 'ארבעים יכנו' לפי הרמב"ם המעין כרך י גל' ג ניסן תשל עמ' 22-19  
52.לאווסקי, ברוך בענין מלקות בעדים זוממין מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' יח-כ  
53.ליונשטם, שמואל אפרים מלקות אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 1161-1160  
54.עמיר, גדעון 'מלקות במקום מיתה עומדת' שיר למעלות ב תשס עמ' 45-51  
55.קירשנבוים, אפרים בדין סמוכים למלקות ומשנת הגאונים ישורון יב ניסן תשסג עמ' תמז-תנא  
56.רוזנפלד, שלמה חיוב מלקות בעדים זוממים ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 9-5  
57.שוחטמן, אליאב מכת מרדות במשנת הרמב"ם מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 91-119  
58.שטיינמץ, נפתלי הרץ בענין מלקות על אכילת בהמה טמאה המעין כרך כב גל' ב טבת תשמב עמ' 41-38. קורמן, אברהם: שם גל' ג ניסן תשמב עמ' 50-49 
59.שינפלד, יחזקאל בדין עקימת שפתים למלקות כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קי-קיג  
60.שמש, אהרן עונש המלקות במקורות התנאיים א-ב חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנד 321 ע'  
61.שפירא, דוד בטעמא דאין לוקין אלאו דלפני עור (והמסתעף בעניני לאו שאין בו מעשה) תפארת רפאל; ספר זכרון לרב רפאל בנימין לוין, ירושלים תשסו עמ' קפז-רט  
62. Beurlier, E.  Flagellation  Vigouroux 2, p. 2281-2283  
63. Cohn, Haim H.  Flogging  Encyclopedia Judaica 6, p. 1348-1351 = Principles of Jewish law, p. 532-535  
64. Cohn, Marcus  Malkut  J?disches Lexikon 3, p. 1348-1349 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 153-154  
65. Dembitz, Lewis N.  Stripes  Jewish Encyclopedia 11, p. 569-570  
66. Enciclopedia Judaica Castellana  Castigos corporales  Vol. 2, p. 587-588  
67. Enciclopedia Judaica Castellana  Flagelacion  Vol. 4, p. 543  
68. Encyclopedia Talmudica  Appraisal אומד  Vol. 1, p. 367-373  
69. Kennedy, G.T.  Flagellation (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 5, p. 955-956  
70. Strauch, Aegidius (praes.); Seyppel, Johannes Jacobus  Dissertatio philologico-historica... sive, Ritum flagellandi apud Judaeos  Dissertation Wittenberg 1668; 2nd ed. Wittenberg 1670, [24] p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26  
71. Winer, G.B.  Leibesstrafen  Biblisches Realworterbuch 2, p. 14-15  
72.תוראן, סיני  פרק שלישי (אלו הן הלוקין) של מסכת מכות מן התלמוד הבבלי: מהדורה ביקורתית עם פירוש מדעי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, בית מדרש לרבנים באמריקה תשסד 401 עמ'  

י. עונשין > עונשים > קנס והפקעת ממון

 מחברכותרתספרביקורת
73. Cohn, Haim H.  Confiscation, expropriation, forfeiture  Encyclopedia Judaica 5, p. 880-882 = Principles of Jewish law, p. 548-550  
74. Cohn, Haim H.; Levitats, Isaac  Fines (קנסות)  Encyclopedia Judaica 6, p. 1287-1289; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 545-547  
75. Cohn, Marcus  Geldstrafe  J?disches Lexikon 2, p. 949-951 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 150-151  
76. Dembitz, Lewis N.  Fines and forfeiture (קנס)  Jewish Encyclopedia 5, p. 386-387  

י. עונשין > עונשים > מכת מרדות

 מחברכותרתספרביקורת
77.כץ, מיכל בדין מכת מרדות הפרדס שנה יד חוב' ג סיון תש עמ' 28-30; טו חוב' א ניסן תשא עמ' 17-16  
78.לבל, מנחם מכת מרדות שמעתין גל' 117-118 תשנד עמ' 77-82  
79.שציפנסקי, ישראל מכת מרדות וכפיית המצוות אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 34-40  

י. עונשין > עונשים > חרם

 מחברכותרתספרביקורת
80.אוירבך, אברהם תשובה בענין חרם הקהל בקהלת בונא ישורון כ ניסן תשסח עמ' תשכה-תשכח  
81.אלדד, גד דין נידוי עלון שבות גל' 132 ניסן תשנ"א עמ' 66-71  
82.אנציקלופדיה תלמודית חרם כרך יז עמ' שכה-שמג  
83.גולדין, שמחה תפקידי ה"חרם" וה"תקנות" בקהילה היהודית האשכנזית בימי הבינייים דברי הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשנד עמ' 105-112  
84.הכהן, אביעד לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה - דיני הנדרים כמקור להלכות משפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 131 מטות-מסעי תשסג 4 עמ'  
85.וידאל, חיים בדין הרחקה מסרבן דלא ציית דינא דרכי הוראה ד כסלו תשסו עמ' קלה-קמא  
86.וינר, שמואל פסק החרם של הרב יעקב פולק נגד איש ריבו הרב אבי"ה מינץ על עמדו לימין המוחרם עמנואל נורצי מפיררא בשנת רפ עם שני פסקים לבטל החרם הנזכר פטרבורג תרנז 36 עמ'  
87.ורהפטיג, שילם חרם (נדוי, שמתא) האנציקלופדיה העברית כרך יח עמ' 51-56  
88.יערי, אברהם חרם במערה תרביץ שנה כא תשי עמ' 208-207  
89.ליבזון, גדעון על מה מנדין (עילות הנידוי בארץ ישראל ובבבל בתקופת המשנה והתלמוד) שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 342-292  
90.ליבזון, גדעון ה'גזירתא' בתקופת הגאונים ובראשית ימי הבינים שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 154-80  
91.ליבזון, גדעון נידוי ומנודה בעיני התנאים והאמוראים שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 202-177  
92.ליבזון, גדעון גזירתא וחרם סתם בתקופת הגאונים ובראשית ימי הביניים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשם 338 עמ'  
93.ליבזון, גדעון חרם סתם בתקופת הגאונים ובראשית ימי הביניים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 107-232  
94.ליבזון, גדעון נידוי וחרם בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלג  
95.ליבזון, גדעון חרם סתם" בתקופת הגאונים ובראשית ימי הבינים שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 107-232  
96.ליונשטם, שמואל אפרים חרם אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 292-290  
97.ליפשיץ, ברכיהו גלגולה של שבועת בית דין באלה שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 406-393  
98.מלאכי, א"ר החרם בדורות האחרונים פרקים בתולדות הישוב הישן, ת"א תשלא עמ' 280-298  
99.מלמט, אברהם החרם במארי ובמקרא ספר היובל ליחזקאל קויפמן, ירושלים תשכא עמ' קמט-קנח  
100.נעם, זהר תמים תהיה מול אימת השלטון וה"חרם"; עיון במחשבה הפוליטית של הרמב"ן דעת חוב' 50-52 תשסג עמ' 143-151  
101.עמר, משה  תשובת רבי שמואל וילייסיד זצ"ל בענייני נידוי וחרם מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' כב-לח  
102.פולק, פרנק חרם האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 273  
103.פרידמן, מרדכי עקיבא הרמב"ם, זוטא, והמוקדמים - סיפורם של שלשה חרמות ציון שנה ע תשסה עמ' 473-527  
104.קורונל, נחמן נתן מכתב חרם מהנשיא דוד בן הודיה מבבל חמשה קונטרסים, וין תרכד. ד"צ ירושלים תשכח דפים קז-קיא  
105.קמיונקא, ישראל בענין תלמיד חכם שנידה לכבודו בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תפג-תפד  
106.קפלן, יוסף חרמות בקהילה הספרדית באמשטרדם בשלהי המאה הי"ז גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 540-517  
107.קפלן, יוסף עונש החרם בקהילה הספרדית באמשטרדם במאה ה-18 דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ב כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 195-201   
108.שולמן, א' לקורות החרם הגרן ספר ג תרסב עמ' 97-90  
109.שמואלביץ, רפאל בגדר סתם חרמים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 399-406  
110.שמידל, אברהם על צדי הדף: הערות והארות למסכת קידושין; השואה למשפט הרומאי בענין... נדוי אוצר הספרות שנה ג תרמט-תרנ מדור דברי תורה וחכמה 1-13  
111.שפיץ, אריה ליב אי המלוה יכול לנדות ללוה כשמסרב לבוא לדין המאור שנה לג חוב' ו מנחם אב-אלול תשמא עמ' 21-9; שנה לד חוב' א תשרי-חשון תשמב עמ' 15-11  
112.שץ, יצחק תשובת ר' יוחנן מפריס בענין נדוי למי שלא פרע חובותיו לקהילה מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' ח-ט  
113.שרמן, אברהם חיים סמכות בית דין רבני אזורי לנדות סרבן דין תחומין כז (תשסז) עמ' 339-348  
114. Aron, Maurice  Histoire de l'excommunication juive  Nimes 1882, 7 + 168 p.  
115. Bialoblocki, Samuel  Cherem  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 411-422  
116. Bindrim, Joan. Georgius  Dissertatio de gradibus excommunicationis apud Hebraeos  Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26*  
117. Blank, Sheldon H.  The curse, blasphemy, the spell, and the oath  Hebrew Union College Annual 23, 1 (1950-51), p. 73-95  
118. Brekelmans, C.H.W.  De Herem in het Oude Testament  Dissertation Nijmegen 1959, 203 p.   
119. Brekelmans, C.H.W. חרם  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 635-639  
120. Breuer, Raphael  Der Bann  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 5 (1918), p. 207-225, 271-276, 302-307  
121. Brilliant, Akiva J.  A historical survey of the law of excommunication in post-talmudic times  Dissertation Jewish Theological Seminary 1968  
122. Brown, W. Adams  Excommunication  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 800-801  
123. Busse, G.W.  The Herem of Rabenu Tam in Queen Anne's London  Jewish Historical Society of England, Transactions 21 (1968), p. 138-147  
124. Channell, Philip Wendell  Excommunication  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1050-1051  
125. Denney, J.  Curse  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 534-535  
126. Doller, J.  Der Bann  Zeitschrift fur Katholische Theologie 37 (1913)*  
127. Enciclopedia Judaica Castellana  Anatema (Hebr. jerem, niduy)  Vol. 1, p. 299-300  
128. Enciclopedia Judaica Castellana  Jerem  Vol. 6, p. 218-219  
129. Fernandez, A.  El Herem Biblico  Biblica 5 (1924), p. 3-25  
130. Forkman, Goran  The limits of the religious community; expulsion from the religious community within the Qumran Sect, within rabbinic Judaism and within primitive Christianity  Lund 1972, 257 p.  
131. Gevirtz, Stanley  Curse  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 749-750  
132. Gevirtz, Stanley  West-Semitic curses and the problem of the origins of Hebrew law  Vetus Testamentum 11 (1961), p. 137-158  
133. Goldin, Judah  On the account of the banning of R. Eliezer ben Hyrcanus; an analysis and proposal  Journal of Ancient Near Eastern Society, Columbia University 16-17 (1987), p. 85-97  
134. Greenberg, Moshe; Cohn, Haim H.  Herem  Encyclopedia Judaica 8, p. 344-355; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 539-544  
135. Greenstone, Julius H.  Excommunication  Jewish Encyclopedia 5, p. 285-287  
136. Guttmann, Alexander  Der Bann im Judentum in fruhtalmudischer Zeit  Udim 11-12 (1981-82), p. 51-67  
137. Hirsch, Richard A.  Jewish bans and benedictions  Community and the individual Jew; Essays in honor of Lavy M. Becker, 1986, p. 134-147  
138. Horbury, William  Extirpation and excommunication  Vetus Testamentum 35 (1985), p. 13-38  
139. Kohler, Kaufmann  Ban  Jewish Encyclopedia 2, p. 487-489  
140. Kohler, Kaufmann  Banishment  Jewish Encyclopedia 2, p. 490-491  
141. Krauss, Samuel  Bann  J?disches Lexikon 1, p. 705-707  
142. Krauss, Samuel  Excommunication  Universal Jewish Encyclopedia 4, p. 205-206  
143. Laras, Guiseppe  La scomunica  La Rassegna Mensile di Israel 29 (1963), p. 446-450, 491-496  
144. Lesetre, Henri  Excommunication (כרת) Dictionnaire de la Bible 2, p. 2132-2134  
145. Levin, Louis  Ein Bannfluch [in Posen 1691-92]  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage David Hoffmanns, 1914, p. 162-166  
146. Lieber, David L.; Rabinowitz, L.I.  Banishment  Encyclopedia Judaica 4, p. 163-165  
147. Malamat, Abraham  The ban in Mari and in the Bible  Ou-Testamentiese Werkgemeenskap in Suid-Afrika, Proceedings of the 9th meeting (1966), p. 40-49  
148. Mandl, Simon  Das Anathema im alttestamentlichen Schrifttum. Der Bann im Alten Testament  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 23 (1894), p. 41-42, 45-46, 50-52, 54-55  
149. Mandl, Simon  Der Bann im talmudischen Schrifttum  J?disches Litteraturblatt, begr. v. M. Rahmer, 23 (1894), p. 110, 114, 118, 130, 134-135  
150. Mandl, Simon  Der Bann. Ein Beitrag zum mosaisch-rabbinischen Strafrecht  Brunn 1898, 51 p.   
151. Many, S.  Bannissement  Dictionnaire de la Bible 1, p. 1430-1432  
152. Merr  Bann  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 1, p. 351-354  
153. Pfeiffer, August  De anathematismis Ebr  In: Antiquitates Ebraicae selectae, Leipzig 1692, p. 168-186  
154. Pope, M.H.  Excommunication  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 183-185  
155. Rabinowicz, Harry M.  Rabbi Joseph Colon and the Jewish ban  Historia Judaica, a Journal in Jewish History, 22 (1960), p. 61-70  
156. Revel, Hirschel  Banishment  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 63-64  
157. Riehm, Eduard  Bann  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 182-185  
158. Siegfried, C.  Bann  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 70-71  
159. Voorsanger, Jacob  Anathema  Jewish Encyclopedia 1, p. 559-561  
160. Weiss, Gershon  Shetar Herem - excommunication formulary. Five documents from the Cairo Geniza  Gratz College Annual of Jewish Studies 6 (1977), p. 98-120  
161. Wiesner, J.  Der Bann  Leipzig 1864, 108 p.  
162. Winer, G.B.  Bann  Biblisches Realworterbuch 1, p. 134-137  

י. עונשין > עונשים > כיפה

 מחברכותרתספרביקורת
163.גרדנשוורץ, נח בענין הכנסה לכיפה שלא בפני בעל דין עלון שבות גל' 168 חשון תשסח עמ' 107-118  
164.רבל, דוב ביאורי הלכות [(ב) עונש כיפה] חורב כרך ד תרצז-תרצח עמ' 1-18  
165.רוזנטל, דב דיני נפשות וכיפה הנאמן גל' לג אייר תשיא עמ' 4-6  
166.רייך, אריה עונש הכיפה מעליות עלון ז תשרי תשמו עמ' 41-31. אלון, מנחם: שם עמ' 43-42 
167. Kantor, Leo  Beitr?ge zur Lehre von der strafrechtlichen Schuld im Talmud (Kippahstrafe)  Marburg 1926, 7 + 103 p.   

י. עונשין > עונשים > מאסר

 מחברכותרתספרביקורת
168.אברמסקי, שמואל; אלון, מנחם מעצר ומאסר האנציקלופדיה העברית כרך כד עמ' 58-60  
169.אילוז, ציון ויניחו אותו במשמר - על המעצר עד תום ההליכים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 254 שלח תשסו 4 עמ'  
170.אלון, מנחם כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל (ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית) ירושלים תשס 369 עמ' (מהדורה ב מורחבת לספרו חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי. ראה אוצר המשפט ח"א ערך 5968)  
171.אלון, מנחם המאסר במשפט העברי ספר יובל לפנחס רוזן, ירושלים תשכב עמ' 201-171  
172.אלון, מנחם חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי ירושלים תשכד 297 עמ'  
173.בזק, יעקב בית הסוהר במקרא חלוץ ומעש, מוגש לא"י כ"ץ, ת"א תשלו עמ' 111-107  
174.בן יצחק, אלישי אדוני משה כלאם - על עונש המאסר במשפט העברי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 125 בהעלותך תשסג 4 עמ'  
175.בקשי-דורון, אליהו המאסר כעונש בהלכה; עמדת ההלכה על המאסר כעונש לעבריינים בנין אב, ירושלים תשמב עמ' שכט-שלא  
176.הלוי, חיים דוד עונש המאסר בהלכה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' סא-עא  
177.הלוי, חיים דוד עונש מאסר למשתמט מתשלום חוב המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 227-233  
178.ויס, אשר זליג עונש המאסר בהלכה מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' נז עמ' שעא-שעד  
179.ולדינברג, אליעזר יהודה מאסר כאמצעי וכעונש התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' כח-מ  
180.ורהפטיג, איתמר ערי מקלט תהיינה לכם - גלות כחלופה למאסר פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 216 מסעי תשסה 4 עמ'  
181.ורהפטיג, איתמר; רבינוביץ, שלמה עיר מקלט במערכת הענישה המודרנית שערי משפט כר' ב גל' 3 תשסא עמ' 353-381  
182.זילברשטיין, יצחק בענין פוריות לרוצח בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עא-עג  
183.כהן, חיים ה' על מאסר בשל אי-תשלום חוב חוק ומשפט שנה א גל' 18 כא אלול תשטו עמ' 1-3  
184.מאייר, מרדכי המאסר בהלכה מספרא לסייפא עלון 37 כסלו תשנא עמ' 85-95  
185.נשר, בן ציון תוקפה של עסקת טיעון המחייבת מאסר דברי משפט ג תשנח עמ' קטו-קכו  
186.קולה, דב עונשי הגוף והמאסר (המשפט העברי והפלילי) טורי ישורון גל' לו אדר ב-ניסן תשלג עמ' 20-23, 25  
187.קמינר, ליפא י' עונש המאסר בישראל תחומין ט תשמח עמ' 155-134  
188.קרלין, אריה מאסר בעד אי תשלום מזונות האשה (לאור המשפט העברי) חוק ומשפט שנה א גל' 12 כז אייר תשטו עמ' 10  
189.שלפוברסקי, מרדכי בית האסורים כעונש התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' שב-שה  
190. Bennett, William Henry  Prison  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 103  
191. Buchler, Adolf  L'enterrement des criminels d'apres le Talmud et le Midrasch  Revue des Etudes Juives 46 (1903), p. 74-88  
192. Chavel, Charles B.  The releasing of a prisoner on the eve of Passover in ancient Jerusalem  Journal of Biblical Literature 60 (1941), p. 273-278  
193. Cohn, Marcus  Freiheitsstrafe  J?disches Lexikon 2, p. 789-790 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 148-149  
194. Cohn, Marcus  Gefangnis  J?disches Lexikon 2, p. 934-935 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 149-150  
195. Elon, Menachem  Imprisonment  Encyclopedia Judaica 8, p. 1299-1303 = Principles of Jewish law, p. 535-539  
196. Elon, Menachem  Imprisonment for debt  Encyclopedia Judaica 8, p. 1303-1309 = Principles of Jewish law, p. 633-640  
197. Elon, Menachem  Restraint of the person as a means in the collection of debts in Jewish law  Dissertation Jerusalem 1961, 4 + 23 p.  
198. Elon, Menachem  Imprisonment for debt  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. III,1-III,3  
199. Enciclopedia Judaica Castellana  Prision, prisioneros  Vol. 8, p. 612-613  
200. Greenberg, Moshe  Prison  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 891-892  
201. Greenstone, Julius H.  Imprisonment  Jewish Encyclopedia 6, p. 567-568  
202. Lesetre, Henri  Prison  Dictionnaire de la Bible 5, p. 678-680  
203. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Gefangenschaft  J?disches Lexikon 2, p. 933-934  
204. Winer, G.B.  Gefangnis  Biblisches Realworterbuch 1, p. 402-403  

י. עונשין > עונשים > 'קנאים פוגעים בו'

 מחברכותרתספרביקורת
205.אפשטין, יעקב קנאים פוגעים בו חבל נחלתו ב תשסב עמ' 421-425  
206.דוד, יוסי קנאים פוגעים בו - סיכול ההליך המשפטי או אי - החלתו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 34 פינחס תשסא 4 עמ'  
207.ווזנר, שי עקביא קנאים פוגעים בו -מורכבות החשיבה ההלכתית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 171 בלק תשסד 4 עמ'  
208.ויס, אשר זליג הבועל ארמית קנאין פוגעין בו מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' נה עמ' שסה-שע  
209.ישראלי, שאול קנאים פוגעים בו מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 283-273; עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' טו עמ' קנד-קסב  
210.פלורסהיים, יואל תורת הקנאות מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 117-114  
211.פלק, זאב שתי תקנות קדומות [שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם; הבועל ארמית קנאים פוגעים בו] דעות גל' מו תשלז עמ' 58-56  
212.רוזנבוים, יצחק ש' בענין קנאים פוגעין בו בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 111-110  
213.רייך, רחל קנאותו של פינחס קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 59-64  
214.רלבג, חיים יהוסף בדין קנאין פוגעין בו הפרדס שנה לט חוב' ג כסלו תשכה עמ' 26-27, 31  

י. עונשין > עונשים > כרת. חייבי כריתות שלקו

 מחברכותרתספרביקורת
215.גורביץ, אריה זאב עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 13-10  
216.דגן, נתנאל עונש הכרת בראי תיאוריות ענישה מודרניות דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 638 תשסו 2 עמ'  
217.זיכל, ישראל מאיר כרת, ערירי, ומיתה בידי שמיים - גדריהם מגל יא תשנה עמ' 203-225  
218.כשר, חנה שלוש ענישות שהן אחת, על פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל סידרא יד תשנח עמ' 39-58  
219.לוינסון, יוסף פנחס בענין חייבי כריתות שלקו פטורים מכרת אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 34-35  
220.ליונשטם, שמואל אפרים כרת, הכרת אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 330-332  
221.ליפקין, י' לעונש של 'כרת' המשפט כרך ג תרפה עמ' 9-16  
222.לנדאו, אברהם מרדכי בענין "עונשין בפחות מבן עשרים" בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שמה-שמז  
223.סגל, פרץ 'חיוב בדיני שמים'; חיובי מיתות בית דין וחיובי מיתה לשמים עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמו 249 עמ'   
224.קופיצקי, יעקב חייבי כריתות שלקו הפרדס שנה מ חוב' ב חשון תשכו עמ' 16-14  
225. Bornstein, David Josef  Karet  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 956-962  
226. Enciclopedia Judaica Castellana  Karet  Vol. 6, p. 397-398  
227. Encyclopedia Talmudica  An interdict of 'Kareyth' אסור כרת  Vol. 2, p. 450-451  
228. Fink, Elias  Gedanken ?ber die -כרתStrafe  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 383-393  
229. Lesetre, Henri  Excommunication (כרת) Dictionnaire de la Bible 2, p. 2132-2134  
230. Rothschild, (David)  Die -כרתStrafe im Judenthum  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 25 (1876), p. 89-91  

י. עונשין > עונשים > ריבוי עונשים. 'קם ליה בדרבה מיניה'

 מחברכותרתספרביקורת
231.אגוזי, עקיבא קים ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה כד חוב' יב אלול תשי עמ' 12-9  
232.אונגר, עופר קלב"מ - גדר הדין וחיובו בידי שמים בלכתך בדרך תשרי תשנז עמ' 72-79  
233.בוגץ', יהודה ליב בענין קים ליה בדרבה מיניה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 226-238, שם כרך מא תשנג עמ' 42-51  
234.בלוי, אהרן ישעיה בענין עקירה צורך הנחה וקם ליה בדרבה מיניה הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 106-100  
235.בלוי, יהודה אריה שרשי וענפי ופרטי דינים של קים ליה בדרבה מיניה על פי מקורם בתלמוד הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 307-290  
236.בקשט, אריה ליב בדיני נזיקין וקלב"מ ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 49-46  
237.ברגמן, מאיר צבי בדין קם ליה בדרבה מיניה ישורון יא אלול תשסב עמ' תקלח-תקמז  
238.ברקוביץ, מאיר קלב"מ בספק חיוב מיתה אבני משפט ט תשסח עמ' 109-117  
239.גולדברג, שמעון א' בענין לצאת ידי שמים בקלבד"מ בית התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' קג-קיג  
240.גוסטמן, ישראל זאב בענין אונס וקלב"מ ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' צו-צט  
241.גורביץ, אריה זאב בענין קים ליה בדרבה מיניה ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' קצא-קצה  
242.גנק, יעקב; ריימן, משה בדין 'קם ליה בדרבה מיניה' שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 112-109  
243.גרז, יצחק בענין קים-ליה בדרבה מינה המאסף שנה ד תשמב עמ' 330-325  
244.גרינבוים, אהרן בירור בדין 'קם ליה בדרבה מיניה' נועם ספר יא תשכח עמ' קצט-רב  
245.דור, צבי עונשי ממון ומלקות בספרות התלמוד (לחקר המסורות הארצי-ישראליות בתלמוד הבבלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קכ-קלט  
246.דיסקין, משה יהושע יהודה ליב בדין ספק קלבד"מ מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' כג   
247.דרשביץ, אהרן בדין קים ליה בדרבה מיניה כתלנו יג תשן עמ' 11-17  
248.הנשקה, דוד ממון לזה ונפשות לזה (ניתוח ספרותי של כלל משפטי) סידרא ב תשמו עמ' 48-37  
249.הררי, דוד בדין קלב"מ במזיק ברכב מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שעד-שעז  
250.הרשברג, אברהם מרדכי בענין קם ליה בדרבה מיניה בכפרה הפרדס שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 32-34; חוב' ח חשון תשד עמ' 43-44  
251.ויינברג, מרדכי שב ואל תעשה בקלב"מ מרחב ניו יורק תשיג עמ' מד-נו  
252.וסרמן, אלחנן בונם בענין קים ליה בדרבה מיניה הפרדס חלק ז חוב' ה עמ' 11-10  
253.ורדיגר, אברהם ברוך בדין קם ליה בדרבה מיניה אהלה של תורה ב תשלב עמ' רלב-רלה  
254.זלצמן, דוד זעליג בטעם פטור שוגג בקים ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמח ניסן-אייר תשע עמ' סב-סט  
255.חלמיש, נתנאל קם ליה בדרבה מיניה בעונשי מצרים ה קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' קט-קיג  
256.טולידנו, יעקב קים ליה בדרבה מיניה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קעה-קעט  
257.טוקר, אליעזר חיים בדין קלב"מ לר' נחוניא כנסת ישראל ירושלים ד כסלו-שבט תשל עמ' כז-כט  
258.ינובסקי, דניאל קים ליה בדרבה מיניה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
259.כהן, מרדכי בענין נתכוון להרוג את זה והרג את זה וקלב"מ זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב [תשיט] עמ' 75-80  
260.לוין, שלמה יצחק אם מותר לקחת מכספי השילומים מממשלת גרמניה [בענין קים ליה בדרבה מיניה] הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 64-66  
261.ליפשיץ, ברכיהו קם ליה בדרבה מיניה (אין אדם מת ומשלם) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלט 383 עמ'  
262.ליפשיץ, ברכיהו מיתה לזה ותשלומים לזה שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 242-203  
263.ליפשיץ, ברכיהו האם אין אדם מת משלם? (לשאלת מקורה של הלכת 'קם ליה בדרבה מיניה') שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 246-153  
264.לפיאן, אליעזר בענין קם ליה בדרבה מיניה בעבדינן החומרא שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שפה-שצג  
265.מורגנשטרן, י"מ אין לוקה ומשלם וקם ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 17-15; שנה נ חוב' ב מרחשון תשלו עמ' 21-19  
266.מיקלישנסקי, י"ק פרק במשפט הפלילי העברי; הכלל של 'קים ליה בדרבה מיניה' [אוצר המשפט חלק א ערך 7149] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 201-168  
267.מיקלישנסקי, י"ק פרק במשפט הפלילי העברי (הכלל של 'קים ליה בדרבה מיניה') בר-אילן ו תשכח עמ' 155-127  
268.מלכא, אליהו בענין קים ליה בדרבה מיניה שערי תורה קובץ ו שבט תשכא עמ' כח-לא  
269.נובל, נחמיה צבי בסוגיא ד'קים ליה בדרבה מיניה' הגות והלכה, ירושלים תשל עמ' 197-188  
270.נויבורגר, יעקב קם ליה בדרבה מיניה בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 184-190  
271.סגל, חיים בדין קלב"מ הנאמן שנה טו גל' כז אלול תשכג עמ' 15-18  
272.סגל, שמעון אליעזר בגדר קם ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' לג-מא  
273.סולובייצ'יק, חיים בענין קם ליה בדרבה מיניה בחובל בחבירו בשבת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קסח  
274.סולובייצ'יק, חיים חיוב מלקות וממון בעדים זוממים ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קסט  
275.פסטר, יעקב בדין קים ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 31-33  
276.פרלשטיין, חיים נח בענין קם ליה בדרבה מניה ציון לנפש, לזכר הרב ח"נ פרילשטיין, ירושלים תשט עמ' סח-סט  
277.קגן, יהודה ליב בענין קים ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 69-72  
278.קגן, מאיר געציל בדין תפיסה בקים ליה בדרבה מיניה דרודף הפרדס שנה כו חוב' יב אלול תשיב עמ' 9-11; כז חוב' ב חשון תשיג עמ' 9-12  
279.קורח, נתנאל בגדרי קם ליה בדרבה מיניה ענף עץ אבות; לזכרו של הרב יוסף קורח, בני ברק תשנד עמ' תתפז-תתצד  
280.קראוס, שמחה בענין קם ליה בדרבה מיניה מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' עו-עח  
281.רקובסקי, יעקב מן בדין קם ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה לד חוב' יא אב תשך עמ' 19-17  
282.שולמן, מרדכי זאב בענין קם ליה בדרבה מיניה עמלה של תורה חוב' ו אייר תשמב עמ' ג-ז  
283.שיינפלד, בן-ציון בדין קם ליה בדרבה מיניה עלון שבות גל' 80 שבט תשם עמ' 69-65  
284.שמואלי, יעקב בדין קים ליה בדרבה מיניה זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' ל-לו  
285.שפירא, שלמה בסוגיא דחובל בחברו ומזיק ממונו ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תריג-תריז   
286.שציפנסקי, ישראל בענין מיתה ותשלומין כאחת בדין קלב"מ אור המזרח כרך לח תשן עמ' 133-137  
287. Cohn, Marcus  Gesetzeskonkurrenz  J?disches Lexikon 2, p. 1112-1114 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 21-22  
288. Kirschenbaum, Aaron  Double jeopardy and entrapment in Jewish law  Israel Yearbook of Human Rights 3 (1973), p. 202-222  

י. עונשין > עונשים > עונשים קיבוציים

 מחברכותרתספרביקורת
289.מושקט, מ' על בעיות המשפט הבין לאומי הפלילי (לרגל 15 שנה לשואה) הפרקליט כרך יד תשיח עמ' 350-333 [בעמ' 335 - על ענשים קבוציים]  
290.פירון, מרדכי עקרון האחריות ההדדית לפי השקפת חז"ל מחניים ס ער"ה תשכב עמ' 26-29  
291.פלק, זאב האחריות ההדדית במקרא ובאגדה תרביץ שנה ל תשכא עמ' 16-20  
292.ריינס, חיים זאב אחריות קולקטיבית באגדה סיני כרך מב תשיח עמ' פז-צד; באהלי שם, ירושלים-ניו-יורק תשכג עמ' 43-52  
293. Daube, David  Common responsibility  In: Studies in biblical law, Cambridge 1947, p. 154-189  
294. Daube, David  Summum jus, summa iniuria  In: Studies in biblical law, Cambridge 1947, p. 190-315  
295. Gottlieb, Dale  Collective responsibility  Tradition 14,3 (1974), p. 48-65  
296. Lattey, Cuthbert  Vicarious solidarity in the Old Testament  Vetus Testamentum 1 (1951), p. 267-274  
297. Rodriguez, M.  Collective responsibility (Semitic attitude, collective responsibility in OT)  New Catholic Encyclopedia 3, p. 1002-1003  
298. Wiener, Harold Marcus  The biblical doctrine of joint, hereditary and individual responsibility  In: Early Hebrew history, London 1924, p. 79-109  
299.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל הענשים הקבוציים, יסודותיהם ההיסטוריים, המעשיים והעיוניים לפי המשפט העברי והמודרני הדואר שנה ט תרצ-תרצא עמ' 291-293, 307-308, 345-343  

י. עונשין > עונשים > הסגרה

 מחברכותרתספרביקורת
300.אלגביש, נתן לא תסגיר עבד אל אדוניו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 773 תשסח 3 עמ'  
301.אלון, מנחם דיני הסגרה במשפט העברי תחומין ח תשמז עמ' 286-263. ישראלי, שאול: הסגרת עבריין לשיפוט זר. עמ' 296-287; בלייך, יהודה דוד: הסגרת פושע לעם נכרי. עמ' 303-297; אלון, מנחם: ביסוס המערכת המשפטית על דיני התורה (תשובה להשגות). עמ' 309-304 
302.בלייך, יהודה דוד בענין הסגרת יחיד מתוך קבוצה תחומין ג תשמב עמ' 286-275; בעניין 'תנו לנו אחד מכם'. אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 32-20  
303.בלייך, יהודה דוד הסגרת פושע יהודי שברח לארץ ישראל אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 269-247  
304.בצרי, עזרא טובת הפרט מול טובת הציבור (חשש לעגינות מול צו הסגרה) תחומין ט תשמח עמ' 67-63  
305.ברוין, שלמה זלמן דין רוצח במחנות השמד [מסירתו לדין] המאור שנה א חוב' ה אב תשי עמ' 11-12; חוב' ו אלול תשי עמ' 10-11  
306.ברוין, שלמה זלמן דין הקאפאס (יהודים) שהכו או רצחו את אחיהם האומללים במחנות השמד אי מותר למסרם לערכאות המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל) כרך א ניו-יורק תשכז עמ' רנא-רנב  
307.גולינקין, דוד הסגרת רוצח יהודי שיח מישרים גל' 13 ניסן-אייר תשמז עמ' 17-15  
308.גרשוני, יהודה אם מותר לממשלת ישראל להסגיר פושע לעם אחר [אוצר המשפט חלק א ערך 7161] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' ר-רט  
309.גרשוני, יהודה אם מותר לממשלת ישראל לסגור פושע לעם אחר אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 78-69  
310.גרשוני, יהודה אם מותר לממשלת ישראל להסגיר פושע לעם אחר תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' עט-פח  
311.הופמן, דוד צבי מצות משפט; לשאלת 'הסגרת' נכרי למשפט נכרי נר למנחם (=בשולי מאורעות) פ"ת (בהכפלה) ה דפים  
312.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: מסירה לאויב ירושלים תשסה 238 עמ'  
313.הלוי, חיים דוד הסכם הסגרה בין מדינות על פי הלכה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' נא-נד  
314.הלוי, חיים דוד הסגרת יהודי עבריין לשלטון זר אור תורה שנה כא תשמט עמ' יג-יז  
315.מדן, יעקב עיון במשנת חסידים (בעניין הסגרת יהודי לאויב במקום פיקוח נפש) עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 231-275  
316.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
317.רביב, חנוך עבדיו הנמלטים של שמעי בן גרא ובעיית הסגרתם גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 39-32  
318.רבינוביץ-תאומים, בנימין הסגרה למאסר נכרים נועם ספר ז תשכד עמ' שלו-שס  
319.שילה, שמואל מסירת יחיד כדי להציל את הרבים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 62-57  
320.שציפנסקי, ישראל האם מותר היה מבחינת ההלכה למסור השאח של הפרסיים כדי להציל שבויים אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 133-129   
321. Gershuni, Yehuda  Extradition  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 127-136  
322. Morgenstern, Moshe  Conflict of lives: surrendering a fugitive, organ transplants, and the removal of a life sustaining system  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 58-71