Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עונשים > ריבוי עונשים. 'קם ליה בדרבה מיניה'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אגוזי, עקיבא קים ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה כד חוב' יב אלול תשי עמ' 12-9  
2.אונגר, עופר קלב"מ - גדר הדין וחיובו בידי שמים בלכתך בדרך תשרי תשנז עמ' 72-79  
3.בוגץ', יהודה ליב בענין קים ליה בדרבה מיניה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 226-238, שם כרך מא תשנג עמ' 42-51  
4.בלוי, אהרן ישעיה בענין עקירה צורך הנחה וקם ליה בדרבה מיניה הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 106-100  
5.בלוי, יהודה אריה שרשי וענפי ופרטי דינים של קים ליה בדרבה מיניה על פי מקורם בתלמוד הצופה לחכמת ישראל שנה ט תרפה עמ' 307-290  
6.בקשט, אריה ליב בדיני נזיקין וקלב"מ ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 49-46  
7.ברגמן, מאיר צבי בדין קם ליה בדרבה מיניה ישורון יא אלול תשסב עמ' תקלח-תקמז  
8.ברקוביץ, מאיר קלב"מ בספק חיוב מיתה אבני משפט ט תשסח עמ' 109-117  
9.גולדברג, שמעון א' בענין לצאת ידי שמים בקלבד"מ בית התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' קג-קיג  
10.גוסטמן, ישראל זאב בענין אונס וקלב"מ ספר היובל לרבי שמעון שקאפ, וילנא תרצו עמ' צו-צט  
11.גורביץ, אריה זאב בענין קים ליה בדרבה מיניה ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' קצא-קצה  
12.גנק, יעקב; ריימן, משה בדין 'קם ליה בדרבה מיניה' שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 112-109  
13.גרז, יצחק בענין קים-ליה בדרבה מינה המאסף שנה ד תשמב עמ' 330-325  
14.גרינבוים, אהרן בירור בדין 'קם ליה בדרבה מיניה' נועם ספר יא תשכח עמ' קצט-רב  
15.דור, צבי עונשי ממון ומלקות בספרות התלמוד (לחקר המסורות הארצי-ישראליות בתלמוד הבבלי) סיני כרך נד תשכד עמ' קכ-קלט  
16.דיסקין, משה יהושע יהודה ליב בדין ספק קלבד"מ מוריה שנה כב גל' א-ב אלול תשנח עמ' כג   
17.דרשביץ, אהרן בדין קים ליה בדרבה מיניה כתלנו יג תשן עמ' 11-17  
18.הנשקה, דוד ממון לזה ונפשות לזה (ניתוח ספרותי של כלל משפטי) סידרא ב תשמו עמ' 48-37  
19.הררי, דוד בדין קלב"מ במזיק ברכב מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שעד-שעז  
20.הרשברג, אברהם מרדכי בענין קם ליה בדרבה מיניה בכפרה הפרדס שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 32-34; חוב' ח חשון תשד עמ' 43-44  
21.ויינברג, מרדכי שב ואל תעשה בקלב"מ מרחב ניו יורק תשיג עמ' מד-נו  
22.וסרמן, אלחנן בונם בענין קים ליה בדרבה מיניה הפרדס חלק ז חוב' ה עמ' 11-10  
23.ורדיגר, אברהם ברוך בדין קם ליה בדרבה מיניה אהלה של תורה ב תשלב עמ' רלב-רלה  
24.זלצמן, דוד זעליג בטעם פטור שוגג בקים ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמח ניסן-אייר תשע עמ' סב-סט  
25.חלמיש, נתנאל קם ליה בדרבה מיניה בעונשי מצרים ה קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' קט-קיג  
26.טולידנו, יעקב קים ליה בדרבה מיניה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' קעה-קעט  
27.טוקר, אליעזר חיים בדין קלב"מ לר' נחוניא כנסת ישראל ירושלים ד כסלו-שבט תשל עמ' כז-כט  
28.ינובסקי, דניאל קים ליה בדרבה מיניה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
29.כהן, מרדכי בענין נתכוון להרוג את זה והרג את זה וקלב"מ זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב [תשיט] עמ' 75-80  
30.לוין, שלמה יצחק אם מותר לקחת מכספי השילומים מממשלת גרמניה [בענין קים ליה בדרבה מיניה] הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 64-66  
31.ליפשיץ, ברכיהו קם ליה בדרבה מיניה (אין אדם מת ומשלם) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלט 383 עמ'  
32.ליפשיץ, ברכיהו מיתה לזה ותשלומים לזה שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 242-203  
33.ליפשיץ, ברכיהו האם אין אדם מת משלם? (לשאלת מקורה של הלכת 'קם ליה בדרבה מיניה') שנתון המשפט העברי כרך ח תשמא עמ' 246-153  
34.לפיאן, אליעזר בענין קם ליה בדרבה מיניה בעבדינן החומרא שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שפה-שצג  
35.מורגנשטרן, י"מ אין לוקה ומשלם וקם ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 17-15; שנה נ חוב' ב מרחשון תשלו עמ' 21-19  
36.מיקלישנסקי, י"ק פרק במשפט הפלילי העברי (הכלל של 'קים ליה בדרבה מיניה') בר-אילן ו תשכח עמ' 155-127  
37.מיקלישנסקי, י"ק פרק במשפט הפלילי העברי; הכלל של 'קים ליה בדרבה מיניה' [אוצר המשפט חלק א ערך 7149] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 201-168  
38.מלכא, אליהו בענין קים ליה בדרבה מיניה שערי תורה קובץ ו שבט תשכא עמ' כח-לא  
39.נובל, נחמיה צבי בסוגיא ד'קים ליה בדרבה מיניה' הגות והלכה, ירושלים תשל עמ' 197-188  
40.נויבורגר, יעקב קם ליה בדרבה מיניה בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 184-190  
41.סגל, חיים בדין קלב"מ הנאמן שנה טו גל' כז אלול תשכג עמ' 15-18  
42.סגל, שמעון אליעזר בגדר קם ליה בדרבה מיניה והמסתעף קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' לג-מא  
43.סולובייצ'יק, חיים חיוב מלקות וממון בעדים זוממים ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קסט  
44.סולובייצ'יק, חיים בענין קם ליה בדרבה מיניה בחובל בחבירו בשבת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קסח  
45.פסטר, יעקב בדין קים ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 31-33  
46.פרלשטיין, חיים נח בענין קם ליה בדרבה מניה ציון לנפש, לזכר הרב ח"נ פרילשטיין, ירושלים תשט עמ' סח-סט  
47.קגן, יהודה ליב בענין קים ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 69-72  
48.קגן, מאיר געציל בדין תפיסה בקים ליה בדרבה מיניה דרודף הפרדס שנה כו חוב' יב אלול תשיב עמ' 9-11; כז חוב' ב חשון תשיג עמ' 9-12  
49.קורח, נתנאל בגדרי קם ליה בדרבה מיניה ענף עץ אבות; לזכרו של הרב יוסף קורח, בני ברק תשנד עמ' תתפז-תתצד  
50.קראוס, שמחה בענין קם ליה בדרבה מיניה מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' עו-עח  
51.רקובסקי, יעקב מן בדין קם ליה בדרבה מיניה הפרדס שנה לד חוב' יא אב תשך עמ' 19-17  
52.שולמן, מרדכי זאב בענין קם ליה בדרבה מיניה עמלה של תורה חוב' ו אייר תשמב עמ' ג-ז  
53.שיינפלד, בן-ציון בדין קם ליה בדרבה מיניה עלון שבות גל' 80 שבט תשם עמ' 69-65  
54.שמואלי, יעקב בדין קים ליה בדרבה מיניה זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' ל-לו  
55.שפירא, שלמה בסוגיא דחובל בחברו ומזיק ממונו ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תריג-תריז   
56.שציפנסקי, ישראל בענין מיתה ותשלומין כאחת בדין קלב"מ אור המזרח כרך לח תשן עמ' 133-137  
57. Cohn, Marcus  Gesetzeskonkurrenz  J?disches Lexikon 2, p. 1112-1114 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 21-22  
58. Kirschenbaum, Aaron  Double jeopardy and entrapment in Jewish law  Israel Yearbook of Human Rights 3 (1973), p. 202-222