Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > עונשים > הסגרה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אלגביש, נתן לא תסגיר עבד אל אדוניו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 773 תשסח 3 עמ'  
2.אלון, מנחם דיני הסגרה במשפט העברי תחומין ח תשמז עמ' 286-263. ישראלי, שאול: הסגרת עבריין לשיפוט זר. עמ' 296-287; בלייך, יהודה דוד: הסגרת פושע לעם נכרי. עמ' 303-297; אלון, מנחם: ביסוס המערכת המשפטית על דיני התורה (תשובה להשגות). עמ' 309-304 
3.בלייך, יהודה דוד בענין הסגרת יחיד מתוך קבוצה תחומין ג תשמב עמ' 286-275; בעניין 'תנו לנו אחד מכם'. אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 32-20  
4.בלייך, יהודה דוד הסגרת פושע יהודי שברח לארץ ישראל אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 269-247  
5.בצרי, עזרא טובת הפרט מול טובת הציבור (חשש לעגינות מול צו הסגרה) תחומין ט תשמח עמ' 67-63  
6.ברוין, שלמה זלמן דין הקאפאס (יהודים) שהכו או רצחו את אחיהם האומללים במחנות השמד אי מותר למסרם לערכאות המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל) כרך א ניו-יורק תשכז עמ' רנא-רנב  
7.ברוין, שלמה זלמן דין רוצח במחנות השמד [מסירתו לדין] המאור שנה א חוב' ה אב תשי עמ' 11-12; חוב' ו אלול תשי עמ' 10-11  
8.גולינקין, דוד הסגרת רוצח יהודי שיח מישרים גל' 13 ניסן-אייר תשמז עמ' 17-15  
9.גרשוני, יהודה אם מותר לממשלת ישראל להסגיר פושע לעם אחר [אוצר המשפט חלק א ערך 7161] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' ר-רט  
10.גרשוני, יהודה אם מותר לממשלת ישראל להסגיר פושע לעם אחר תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' עט-פח  
11.גרשוני, יהודה אם מותר לממשלת ישראל לסגור פושע לעם אחר אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 78-69  
12.הופמן, דוד צבי מצות משפט; לשאלת 'הסגרת' נכרי למשפט נכרי נר למנחם (=בשולי מאורעות) פ"ת (בהכפלה) ה דפים  
13.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: מסירה לאויב ירושלים תשסה 238 עמ'  
14.הלוי, חיים דוד הסגרת יהודי עבריין לשלטון זר אור תורה שנה כא תשמט עמ' יג-יז  
15.הלוי, חיים דוד הסכם הסגרה בין מדינות על פי הלכה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' נא-נד  
16.מדן, יעקב עיון במשנת חסידים (בעניין הסגרת יהודי לאויב במקום פיקוח נפש) עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 231-275  
17.פרנקל, יצחק ידידיה 'משנת חסידים' לפי הירושלמי ושיטת הרמב"ם כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' לה-לז  
18.רביב, חנוך עבדיו הנמלטים של שמעי בן גרא ובעיית הסגרתם גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 39-32  
19.רבינוביץ-תאומים, בנימין הסגרה למאסר נכרים נועם ספר ז תשכד עמ' שלו-שס  
20.שילה, שמואל מסירת יחיד כדי להציל את הרבים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 62-57  
21.שציפנסקי, ישראל האם מותר היה מבחינת ההלכה למסור השאח של הפרסיים כדי להציל שבויים אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 133-129   
22. Gershuni, Yehuda  Extradition  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 127-136  
23. Morgenstern, Moshe  Conflict of lives: surrendering a fugitive, organ transplants, and the removal of a life sustaining system  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 58-71