Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > כפייה לעשיית מצוה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברהם, סופר אברהם טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 58-60   
2.אדלשיין, דוד שלמה קונטרס תורת העישוי (הא דתניא... מכין אותו עד שתצא נפשו אם ר"ל מיתה ממש או דלמא אין ר"ל מיתה ממש) סדר הלכה, ווארשא תרעז עמ' 133-76  
3.אזרחי, ברוך מרדכי כפיה לצדקה, למזונות הבנים ולמצוות מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קצג-קצח  
4.איזירר, חגי נפתלי כפייה למזונות הילדים מתורת צדקה שערי צדק ה תשסד עמ' 283-291  
5.איזראל, אברהם מאיר בדין כופין להשאיל ספרים המאור שנה יד קונ' ב כסלו תשכג עמ' 5-4  
6.איטח, יהודה בענין כפיה על צדקה מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' קמח-קסב  
7.אישון, שלמה קיום מצוות בכפיה תחומין כ (תשס) 210-218  
8.אלמליח, יצחק חיוב קנסות בהסכם גירושין - אי חישינן בזה לכפייה על הגט אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' קמד-קנג  
9.אקסלרוד, גדליהו גט שניתן מחמת חיוב מזונות בסכום גבוה שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' רלח-רמד  
10.בארי, אברהם הרחקות רבינו תם (גישות חדשניות בדרכי אילוץ בעל לגרש את אשתו) שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 65-106  
11.בדיחי, יובל אכיפה עקיפה בגטין מגל יא תשנה עמ' 109-126  
12.בוצ'קו, משה בדין כפיית גט קול מהיכל ו אייר תשנז עמ' 51-62  
13.בוקשפאן, מאיר יחזקאל בענין אין כופין על מצות עשה שמתן שכרה בצידה בית אהרן וישראל גל' עב אב-אלול תשנז עמ' נא-סב  
14.בירדוגו, דוד האם ניתן לכוף תרומת דם שורת הדין ו תשס עמ' רא-רח  
15.בן שמעון, שלמה כפייה על לפנים משורת הדין שערי צדק ה תשסד עמ' 123-133  
16.בנדיקט, בנימין זאב אימות לשון ואיתור מקור במשנת המרב"ם - (כפיה לקיום מצוות באספקלריית הרמב"ם) תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קלה-קמח; הרמב"ם ללא סטייה מן התלמוד; אסופת שיעורים, ירושלים תשמה, עמ' רו-ריט  
17.בצרי, עזרא גט מעושה שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 535-553  
18.בקשי-דורון, אליהו מתי נתנה הרשות לרופא לרפאות ואם צריך הרופא הסכמת החולה כדי לרפאותו בנין אב, ירושלים תשמב עמ' ריח-רכד  
19.בר-גיורא, חגי כח הכפיה על קיום המצוות ניצני ארץ חוב' ה שבט תשמז עמ' 64-57  
20.גוטל, נריה הטיפול הרפואי: בין בחירה לכפייה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 59-70; שם עמ' 167-176  
21.גוטנטג, נחום משה כפיה לתת גט ע"י חלוקת רכוש דברי משפט ה תשנח עמ' נ-ס  
22.גולדברג, זלמן נחמיה גדרי גט מעושה דברי משפט ב תשנו עמ' קי-קכא  
23.גולדברג, חיים בדין כפיה בגיטין קידושין מכר ומתנה בנתיבות ים יא תשם עמ' פג-צ  
24.גולדברג, יוסף בענין "הרחקה דרבינו תם" (בהתייחסות לחוק בתי הדין הרבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ"ה 1995) שורת הדין ה תשנט עמ' רעג-רצז, שם ו תשס עמ' תפ-תפד; לביא, אוריאל (תגובה). ביאור הלכה של הרחקות דר"ת. שם ח תשסג עמ' תלו-תנה; גולדברג, יוסף (תגובה לתגובה). שם עמ' תנו-תסב  
25.גולדברג, יוסף מניעת טובה מאדם - האם נחשב "גט מעושה" שורת הדין ח תשסג עמ' תט-תלה  
26.גילת, ישראל צבי האמנם מצות צדקה "שמתן שכרה בצידה" אין בית דין מצווה לאכוף על קיומה? סיני כרך קיד תשנד עמ' ריז-רכט  
27.גניזי, יעקב חובת הרופא לטפל בחולה סופני מסרב טיפול אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 51-71  
28.גרין, יוסף הסכמה לטיפול רפואי בהלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנו 287 עמ'  
29.דיכובסקי, שלמה דרכו של הגרי"א הרצוג בכפיית גט משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 332-342  
30.דיכובסקי, שלמה 'כפיית גט' ע"י המלצה לניכוי שליש מאסר תחומין א תשם עמ' 254-248  
31.דיכובסקי, שלמה מידתיות בכפייה לגט תחומין כז (תשסז) עמ' 300-303  
32.דיכובסקי, שלמה כפיית בדיקה וטיפול - היבטים הלכתיים על מחלת ה"איידס" אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 28-33  
33.ויינגולד, יעקב כפיה על המצוות הפרדס שנה נג חוב' י תמוז תשלט עמ' 21-20  
34.ויליג, מרדכי כפייה על מצוות שערי צדק ה תשסד עמ' 383-391  
35.ויס, אשר זליג כפיה במצוות מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ב עמ' ד-יג  
36.ורהפטיג, זרח כפיית גט להלכה ולמעשה שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 216-153; מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 208-148  
37.ורמן, שלמה חייבי חטאות אין ממשכנין אותן המאור שנה טז קונ' ב כסלו תשכה עמ' 20-16  
38.זילבר, רפאל בענין כפיה על הצדקה פרי תמרים קובץ א כסלו תשלח עמ' יב-טו  
39.זילברשטיין, יצחק כפיית ניתוח קיסרי להצלת הילוד אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 9-12  
40.זילברשטיין, יצחק בגדרי כפיית טיפול רפואי ישורון יג אלול תשסג עמ' תקכז-תקלז  
41.חדש, יאיר בגדר חיוב צדקה ובדין כפיה לצדקה יסודי התורה תמוז תשכה עמ' ל-לג  
42.חזן, יאיר בענין חיוב מזונות ואם כופין לזון את אשתו בית אהרן וישראל גל' קט תשרי-חשון תשסד עמ' עט-פד  
43.חפוטא, אברהם בדין כפיה בצדקה ומזון הבנים עלי באר, חוברת זכרון, חשון תשכו עמ' 35-30  
44.ישראלי, שאול כפיה ושעבוד נכסים בצדקה ניצני ארץ חוב' ד שבט-אדר תשמו עמ' 64-61  
45.כץ, אהרן כפייה במצוות הקונפליקט (דת ומדינה בישראל), תל אביב 2002 עמ' 81-93  
46.לאו, ישראל מאיר גדרי חיוב וכפיה בתלמוד תורה וצדקה שערי צדק ה תשסד עמ' 157-163  
47.לביא, אוריאל הרחקות דר"ת ושלילת רשיון נהיגה במקרים בהם אין חיוב לגרש שורת הדין ה תשנט עמ' רלז-רעב  
48.לויטן, אשר ניסן בדין כפיה במצות עשה ולא תעשה הפרדס שנה כ חוב' ה אב תשו עמ' 31-33  
49.ליסיצין, יחזקאל טיפול בחולה מסוכן נגד רצונו עטרת שלמה ו תשסא עמ' קלג-קמא  
50.מגנצא, צבי כפיית בני נח לקבלת שבע המצוות אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 147-144  
51.מישלוב, דוד יוסף גט מרצון וגט מעושה, בישראל ובגויים, כדין ושלא כדין חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסב 350 עמ'  
52.נהוראי, מיכאל צבי האם אפשר לכפות על מעשה דתי דעת חוב' 14 חורף תשמה עמ' 34-21  
53.נוסבוים, נפתלי כפיית אב לתשלומי שכר לימוד של בנו קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קטז-קלב  
54.נריה, משה צבי כפיה ורצון בקיום מצוות תורה שבעל-פה יב תשל עמ' סט-פד  
55.סופר, אשר בכפייה על הצדקה בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' כב-כו  
56.סופר, אשר בכפיה על הצדקה בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' כב-כו  
57.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 265-294  
58.פיינשטיין, משה כפיית חולה הממאן ליטול תרופות בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לח-לט  
59.פלס, יחזקאל כפית גט על בעל אלים דברי משפט ה תשנח עמ' צג-צח  
60.פרנקל, איסר רוצה אני - החזרת הנשמה לשרשה כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קלה-קלט  
61.פרנקל, יצחק ידידיה כפיה בגירושין הליכות גל' 111-110 סיון תשמו עמ' 47 ,2-1  
62.קופ-יוסף, ירדנה לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת - על קדושת החיים וזכויות החולה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 111 כי תשא תשסג 4 עמ'  
63.קוקיס, דב בדין כפיה על המצוות בנתיבות ים י תשלט עמ' קפו-קצ  
64.קליין, מנשה גדרי כפיה בגט דברי משפט ה תשנח עמ' סא-עא  
65.קלרמן, אורי שרגא כפיה ושעבוד בצדקה ירושתנו א תשסז עמ' סה-עא  
66.קפלן, א' שמחה כפיה לצדקה מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 360-354  
67.קפלן, יחיאל ש' כופין אותו עד שיאמר רוצה אני - מהות העיקרון ויישומו בזמננו עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 189-247  
68.קפלן, שמואל האם יש להורים זכות להתנגד לניתוחו של בנם התינוק החולה ארחות 42 ערב פסח תשנה עמ' 46-50  
69.קרומביין, אליקים בעיית הגט הכפוי על פי ה"עונג יום טוב" עלון שבות גל' 156-157 תשרי תשסא עמ' 47-61  
70.רדצ'סדורפר, דניאל דיני גירושין והפרדה - דרכים לכפית הגירושין כתלנו יג תשן עמ' 314-324  
71.רוז, אהרן כפיה בטיפול רפואי בית הלל גל' יח אייר תשסד תשסד עמ' עב-עז  
72.רוטמן, אליעזר בדין כופין על המצוות אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרנה-תרס  
73.רזיאל, משה כפיית חולה לקבל טיפול רפואי תחומין ב תשמא עמ' 336-325  
74.רפאל, שילה בעיות הלכה סבוכות בבתי הדין בישראל ופתרונן [א. הכרת אבהות ב. נישואי ריפורמים וקונסרבטיבים ג. כפיית גט] שרידים גל' י שבט תשמט עמ' יח-כח  
75.רפאל, שילה בענין גט מעושה בית אהרן וישראל גל' מו ניסן-אייר תשנג עמ' עו-פא  
76.רפאל, שילה בעיות הכפייה במתן גט תורה שבעל פה כב תשמא עמ' נח-סג  
77.רקמן, מנחם עמנואל זכות הפרטיות וכפייה דתית ביהדות זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 255-262  
78.שביב, יהודה כפייה על המצוות תחומין יח (תשנח) 190-196  
79.שוחטמן, אליאב "ויתייצבו בתחתית ההר- מלמד שכפה עליהם הר כגיגית" - על הכפייה לקיים מצוות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 311 יתרו תשסח 4 עמ'  
80.שוחטמן, אליאב בעיית הכפייה בחקיקה הדתית ארחות 36 ערב פסח תשנב עמ' 31-33  
81.שור, דוד גט הבית דין צדק ובית המשפט בכפי' המאור שנה מו חוב' ג שבט-אדר תשנג עמ' 19-21  
82.שורץ, יחזקאל אהרן אי יכולין לכוף רופא שירפא בלא שכר בית הלל גל' יט מנחם אב תשסד עמ' נט-ס  
83.שיפמן, פינחס ההלכה היהודית במציאות משתנה: מה מעכב את מעוכבות הגט? עלי משפט כר' ו אייר תשסז עמ' 27-46  
84.שכטר, צבי אליו הוא נושא את נפשו (סירוב לקבל טיפול רפואי) בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רכח-רלב  
85.שכטר, צבי כפיה בגט אבני משפט ד תשסה עמ' 13-27  
86.שפירא, שלום צבי בדין דכופין על הצדקה הנאמן שנה טו גל' כז אלול תשכג עמ' 12-14  
87.שציפנסקי, ישראל קיום וכפייה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 88-64; כה תשלו עמ' 65-48  
88.שציפנסקי, ישראל כפיית המצוות - אם נאמרה במצות ישוב ארץ ישראל אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 55-53  
89.שציפנסקי, ישראל כפיית המצוות - אם נאמרה במצות ישוב ארץ ישראל שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' רסא-רסד [אוצר המשפט חלק ב ערך 3564, 4820]  
90.שציפנסקי, ישראל מהו גדר הכפייה לקיום המצוות אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 38-42, 61  
91.שציפנסקי, ישראל [בענין מכין אותו עד שתצא נפשו] הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 255-254, 262  
92.שציפנסקי, ישראל מכת מרדות וכפיית המצוות אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 40-34  
93.שציפנסקי, ישראל בדין קיום וכפייה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' מג-סו [אוצר המשפט חלק ב ערך 4819]  
94.שרמן, אברהם יחס ההלכה כלפי אחינו שפרשו מדרך התורה והמצוות [אהבת הריע, תוכחה ועוד] תחומין א תשם עמ' 318-311; [חלק שני. איסור אונאת דברים] ב תשמא עמ' 271-267; פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה. ג תשמב עמ' 29-24. עמנואל, יונה: בענין איסור אבטחה לטיולים הכרוכים בחילול שבת. המעין כרך כה גל' א תשרי תשמה עמ' 59-57