Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > הצלת נפש. פיקוח נפש

 מחברכותרתספרביקורת
1.שאלות מענין פקוח נפש (מתוך מכתב מרופא חשוב בירושלים) נועם ספר ו תשכג עמ' ריח-ריט  
2.אביגדור, יעקב אי כל פקוח נפש דוחה שבת הפרדס שנה לא חוב' ט סיון תשיז עמ' 9-12; חוב' י תמוז תשיז עמ' 14-16  
3.אביגדור, יעקב יציאה מעיר מקלט לצורך פקוח נפש הפרדס שנה לג חוב' ד טבת תשיט עמ' 17-20  
4.אביגדור, יעקב פקוח נפש בשבת, בחולה שאינו יהודי אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 171-167  
5.אבידן (זמל), אברהם ההסתכנות בהצלת הזולת לאור ההלכה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קכט-קלד  
6.אבידן, אברהם גדר הסכנה במלחמת המפרץ - חובת הציות להנחיות מערכת הבטחון מספרא לסייפא עלון 39 תשרי תשנב עמ' 13-19  
7.אבידן, אברהם מתי הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב ישורון יג אלול תשסג עמ' תקמג-תקנא  
8.אבלסון, חיים יציאת גולה מעיר מקלטו לצורך פיקוח נפש שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' מב-מז   
9.אבנרי, יצחק ספרות ההלכה בימי השואה סיני כרך צב תשמג עמ' קעב-קפח  
10.אברהם, אברהם סופר פיקוח נפש במצוות שבין אדם לחבירו המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 25-17. אוירבך, שלמה זלמן; ולדינברג, אליעזר יהודה; לוי, י': שם גל' ג ניסן תשם עמ' 54-49 
11.אברהם, אברהם סופר הצלת נפש המעין כרך כב גל' ג ניסן תשמב עמ' 40-31  
12.אברהם, אברהם סופר סוגי החולים וכללי ההיתרים בשבת המעין כרך כח גל' ד תמוז תשמח עמ' 78-74  
13.אברמוביץ, חיים יצחק וחי בהם; פקוח נפש בהלכה ירושלים תשיז רצו עמ'  
14.אדלר, סיני איך להתנהג אחרי הסעת חולה שיש בו סכנה שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' מג-מד  
15.אהרנברג, יהושוע מנחם איסור מסירת שטחי א"י לנכרים תחומין י (תשמט) 26-33  
16.אוחיון, שמעון ברוך בדין מחלל שבת במזיד שבילין גל' ד טבת תשכג עמ' ל-לג, סח  
17.אוחיון, שמעון ברוך המוביל יולדת בשבת שבילין גל' ח-ט תשרי תשכה עמ' מו-נא  
18.אוירבך, שלמה זלמן בירורים וספיקות בענין פקוח נפש דוחה שבת [אוצר המשפט חלק א ערך 7278] מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' כד-נו  
19.אוירבך, שלמה זלמן בירורים וספיקות בענין פקוח נפש דוחה שבת מוריה שנה ג גל' ג-ד סיון-תמוז תשלא עמ' י-לו; תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' יז-מה  
20.אונגר , זאב האם מותר לכהן להיטמא למת כדי להציל אבר בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קיז- קיח  
21.אונטרמן, איסר יהודה פיקוח נפש שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' ג-קג  
22.אונטרמן, איסר יהודה בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף [אוצר המשפט חלק א ערך 7526] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנב-שנט  
23.אונטרמן, איסר יהודה בענין פיקוח נפש של עובר שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנט-שסז  
24.אונטרמן, איסר יהודה בעניני פיקוח נפשות הנאמן גל' פג סיון תשי עמ' 4-5  
25.אונטרמן, איסר יהודה מצות פקוח נפש וגדריה התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' כב-כט; ה-ו תשיג-תשיד עמ' לד-מד. המשך: גדרי הצלת רבים (מצות פקוח נפש וגדריה). שם תשטו-תשיז עמ' כט-לח. פקוח נפש וגדריה. שם קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' יח-כה; יא-יג תשכ-תשכב עמ' ה-טו  
26.אונטרמן, איסר יהודה דרגות של קדימה בהצלת נפשות, בפדיון שבויים, בצדקה ובהלואה לפי ההלכה יד שאול, לזכר ווינגורט, ירושלים תשיג עמ' נו-סא  
27.אונטרמן, איסר יהודה שבט מיהודה [שער א: בעניני פקוח נפשות] ירושלים תשטו שכב עמ'  
28.אונטרמן, איסר יהודה הקרבה עצמית ואהבת ישראל במסורת היהדות (הרהורי-מחשבה בקשר עם המשפט הידוע בירושלים) שנה בשנה תשכב עמ' 122-115  
29.אונטרמן, איסר יהודה עיונים בהלכות יום הכפורים שנה בשנה תשכג עמ' 148-139  
30.אונטרמן, איסר יהודה לסיום סדר נזיקין במשנה היומית (על משנה סוף הוריות: כהן קודם ללוי וכו') כנס לומדי המשנה היומית, היכל שלמה, ירושלים תשכג עמ' 5-11  
31.אופן, שלום הצלת נפשות בספק סכנה כתלנו יד תשנב עמ' 203-218  
32.אטון, שבתי מצוות דחויות הן אצל פקו"נ ושאר אונסין או מותרות בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' כ-כד  
33.איילי, מאיר אדם תמורת אדם בהצלת נפשות בספרות השו"ת של האחרונים מימי השואה דפים לחקר תקופת השואה מאסף ג תשמד עמ' 59-43  
34.אלבוים, יצחק אי מחויב לתת אבר פנימי להצלת אחותו המאור שנה כט חוב' ה סיון-תמוז תשלז עמ' 6-4. רייז, שניאור זושא: השתלת אבר פנימי להצלת אחותו. שם חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 16-15 
35.אלברג, שמחה יציאה מעיר מקלט לצורך פקוח נפש הפרדס שנה לג חוב' ב חשון תשיט עמ' 22-27  
36.אלוני, זלמן יוסף דין פיקוח נפש בעובר בשבת בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' נב-סב  
37.אליהו, מרדכי פרשת השב"כ לאור ההלכה; האם יש להעמיד לדין את תא"ל יצחק מרדכי על פי הרמב"ם בנתיבי בבא סאלי גל' 3 אלול תשמו עמ' 5-3  
38.אלרן, יאיר לא תעמוד על דם רעך (גלגולו של רעיון ורישומו על החברה בישראל) אקדמות גל' יא תשרי תשסב עמ' 7-37  
39.אלרן, יונתן יישוב הארץ בשעת סכנה צהר ו אביב תשסא עמ' 9-22  
40.אמסל, מאיר חיילי ההגנה שהצילו את השבויים באוגאנדא אי עשו כהלכה לסכן נפשם ונפש השבויים המאור שנה כח חוב' ה סיון-תמוז תשלו עמ' 21-17  
41.אמסל, מאיר כמה פרטי דיני הצלת נפשות המאור שנה כט חוב' א תשרי-חשון תשלז עמ' 44-31  
42.אמסל, מאיר בעלי הצלה ועזרה ראשונה בשבת קודש בגדולי ישראל ובבגדי שבת ולא על ידי עכו"ם המאור שנה לד חוב' ד ניסן-אייר תשמב עמ' 15-13  
43.אנציקלופדיה תלמודית אין דוחין נפש מפני נפש כרך א עמ' רפב-רפג (תרד-תרו במהדו' ב)  
44.אנציקלופדיה תלמודית אסור חמור; אסור קל כרך ב עמ' עז-עח  
45.אנציקלופדיה תלמודית הצלת נפשות כרך י עמ' שמב-שנא  
46.אנקר, אהרן רצח מתוך הכרח וצורך במשפט העברי שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה 174-154  
47.אנקר, אהרן הכרח וצורך בדיני עונשין רמת-גן תשלז 256 + 8 עמ'  
48.אפלבום, דוד יעקב בחיוב לימוד עזרה ראשונה ליחיד וחובת הציבור בכך בית הלל גל' טז אלול תשסג עמ' סג-סח  
49.אפלבום, דוד יעקב הכנות להצלת מקרי דום לב: חובת היחיד או הציבור תורה שבעל פה לג: עמ' צה-ק', תשנב  
50.אפרסמון, אליעזר; ויסקוט, דוד; עוזרי, יחיאל הקצאת משאבים וקדימויות טיפול ברפואה הציבורית מלילות א תשנח עמ' 11-41  
51.אפרתי, שמעון שאלה ותשובה מזועת השואה שנה בשנה תשכא עמ' 128-120  
52.אפשטין, יעקב כניסה למצבי סכנה - מצבים והעדפות חבל נחלתו כרך א תשסא עמ' 293-297  
53.אריאל, חנן תחבורה ציבורית - חובה הלכתית ומוסרית צהר טו קיץ תשסג עמ' 15-22  
54.אריאל, יגאל רכב סיור בטחוני בשבת תחומין ב תשמא עמ' 115-110  
55.אריאל, יגאל יחידת חילוץ גולן - הבטי הלכה תחומין יז (תשנז) 66-85  
56.אריאל, יועזר חוקי התנועה ופיצויים על תאונות תחומין יט (תשנט) 258-270  
57.אריאל, יעקב עזיבת הארץ ונטישת העיר מחשש סכנה תחומין יב (תשנא) 187-199  
58.אריאלי, שאול מרדכי הצלת נפשות בחיי נפש אור המזרח כרך מח תשסג עמ' 46-55  
59.באומל, יהודית תידור לבירור היסטורי של שתי סוגיות הלכתיות, שנתעוררו בתקופת השואה סיני כרך צא תשמב עמ' קנו-קסז  
60.בוילן, שמואל חשש סכנה לאור ההלכה אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 59-48  
61.בוילן, שמואל סכנה ובטחון בשעת מלחמה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 203-211  
62.בוסקילה, יוסי דין פיקוח נפש בשבת בדרך אפרת עלון 18 תמוז תשמד עמ' 23-19  
63.בוצ'קו, שאול דוד בדין לא תעמוד על דם רעך קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 136-143  
64.בוצ'קו, שאול דוד יהודה בדין לא תעמוד על דם רעך קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 136-143  
65.בזק, יעקב ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם- פסק דין מחוזי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 13-19  
66.ביטון, אליהו השתוללות בכבישים ע"ג קטנועים וטרקטרונים אור תורה שנה כח תשנו עמ' לו-לח  
67.בירדוגו, דוד האם ניתן לכוף תרומת דם שורת הדין ו תשס עמ' רא-רח  
68.בלומנפלד, י"מ הגנת הישוב ע"פ הלכה סיני כרך מט תשכא עמ' ק-קיב  
69.בלייך, יהודה דוד הפרדת תאומים סיאמיים בעלי לב אחד אור המזרח כרך מה תשנז עמ' 70-88  
70.בלייך, יהודה דוד הוציא הוצאות כדי להציל את חברו ואח"כ נתעשר הניצול אסותא א ירושלים תשסו עמ' קצז-רא  
71.בלקין, שמואל בענין חלול שבת ורודף בטרפה הפרדס שנה לט חוב' ו אדר א תשכה עמ' 6-9  
72.בן זזון, דוד "וחי בהם" אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 201-205  
73.בן פורת, אליעזר חילול שבת להצלת חיי שעה קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ'קפט-קצד  
74.בן שחר, מאיר בענין גויים שאמרו לישראל תנו לנו אחד מכם ונהרגהו, ולא נהרוג כולכם מגל יב תשנח עמ' 131-147  
75.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות- במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 67-75  
76.בן שלמה, אליעזר החובה להציל נפשות הפרקליט כרך לט תשן עמ' 414-434  
77.בן שלמה, זכריה אבטחת מטיילים בשבת בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' סה-סח  
78.בן שלמה, זכריה פוריות והלכה - סיכוי כנגד סיכון מבחינת "פיקוח נפש" בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' סח-עג  
79.בן-זמרה, אליהו צ' שפיכות דמים מתוך 'צורך' במשפט העברי ובמשפט הישראל (על התאמת אמצעי ההצלה ומאזן הדמים) שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 152-117  
80.בן-מאיר, יהושע תוקפם של הוראות בטיחות בצה"ל תחומין ד תשמג עמ' 251-248; בעניין תוקפם של הוראות מטכ"ל בנושאי בטיחות מבחינה הלכתית. בדרך אפרת עלון 10 אדר-ניסן תשמג עמ' 10-9. נריה, אברהם יצחק: שם עלון 15 תשרי תשמד עמ' 53-52 
81.בנדיקט, בנימין זאב דיוק בלשונות הרמב"ם והעיון במקורות לשונותיו - מפתח לגילוי מקור הכרעתו בהלכה תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קא-קז  
82.בנר, אוריאל איסור הסתכנות ומגבלותיו לדעת ריה"ל בספר הכוזרי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 22-30  
83.בנר, אוריאל פרשת ארבעת המצורעים - המקור ל"לחיי שעה לא חיישינן" אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 37-44  
84.בצרי, יעקב קטן ודאי, לעומת גדול מסופק [לענין הצלת נפשו] בית הלל גל' לד אלול תשסח עמ' מט-נא  
85.בצרי, עזרא מתי מותר להציל עצמו או אחר כשיגרום נזק לאחר שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' לה-מה  
86.בקשי דורון, אליהו מתי החובה להציל חיי פגים בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' מג-מט  
87.בקשי-דורון, אליהו האם מותר לאשה להסתכן ללדת ילדים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 297-303  
88.בר אילן, נפתלי עדות על תאונת דרכים בבית המשפט תחומין י (תשמט) 179-190  
89.בר אילן, נפתלי; קופמן, רחל; בר אילן, יחיאל טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 94-103  
90.בר-טל, אבישי אין דוחין נפש מפני נפש ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 73-80  
91.ברונר, בניהו חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל תחומין כא (תשסא) 164-170  
92.ברט, יצחק גדרי פיקוח נפש ציבורי: הרש"ז אוירבך, הר"ש ישראלי והר"ש גורן תחומין כט תשס"ט עמ' 386-402  
93.בריזמן, דוב אהרן בענין גנב שטבח עבור חולה שיש בו סכנה הפרדס שנה סב חוב' י תמוז תשמח עמ' 16-14  
94.בריסקין, יהושע תו יהושע, הוא שלחן ערוך של תורת שבת, בדבר מעשה צרכי רופא חולה ויולדת . וכן תורת ענייני פיקוח נפש... וכן דחיית השבת למי שהולך במדבר ואינו יודע מתי שבת. ירושלים תרסב כד דפים  
95.ברנסדורפר, ידידיה וחי בהם (כללי מניעת תאונות דרכים ממקורות התלמוד והפוסקים) תל אביב תשן רמ עמ'  
96.ברנשטיין, שלמה חיים 'מותר ללוות בריבית מפני פיקוח נפש' (שו"ע יו"ד, קס, כב) נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 52-49  
97.ג'קסון, שלמה (סטיב) טיפול בנפגעים תחת אש- שיקולי פיקוח נפש הלכה למעשה אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 101-120  
98.גודמן, מרדכי התישבות בשעת סכנה ממעיין מחולה גל' 11 שבט תשסב עמ' 42-63  
99.גודמן, מרדכי תאונות דרכים: מה עדיף? תכנון ותחזוקה ראוים או הצלה מהירה ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 16-25  
100.גוטל, נריה הטלת יונה הנביא אל הים [היבטים הלכתיים] המעין כרך ל גל' ד תמוז תשן עמ' 29-39, שם כרך לא גל' א תשרי תשנא עמ' 34-48  
101.גוטל, נריה הפגות בהלכה: שרשי הפסיקה ויסודותיה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 85-128  
102.גוטל, נריה הפגות בהלכה- השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 49-63  
103.גוטמן, צבי הפלה לצורך הצלת נפש עטרת שלמה ח תשסג עמ' קסה-קעד  
104.גולבסקי, חיים דובער מי שפסקה חיותו ואפשר להצילו אי מותר לחלל עליו את השבת המאור שנה כא תשכט קונ' ג עמ' 12-11  
105.גולדברג, זלמן נחמיה פקוח נפש והגדרת דחית נפש מפני נפש מוריה שנה ח גל' ד-ה אלול תשלח עמ' מח-נו  
106.גולדברג, זלמן נחמיה רופא שעוסק בגוסס אם מותר לעזבו כדי לטפל בחולה אחר הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קצא-קצה  
107.גולדברג, זלמן נחמיה הפסקת הנשמה מלאכותית בחולה אנוש כדי להציל חולה אחר שסיכוייו טובים (פיקוח נפש ודחית נפש מפני נפש) עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 83-64  
108.גולדין, ישראל בדין לא תעמוד על דם רעך הפרדס שנה טז חוב' יב אדר תשג עמ' 26-27  
109.גולדמן, יהושע הצלת נפשות בשבת קובץ שמועה טובה, בופלו, ניו-יורק תשמב עמ' 59-55  
110.גולדשטיין, אלעזר נוהל חניבעל" על פי ההלכה [ נוהל ההתמודדות הנהוג בצה"ל לגבי חטיפת חיל, לפיו יש לפעול מידית למניעת החטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף] תחומין לא תשעא עמ' 157-165  
111.גורן, שלמה אדמת הקודש ופיקוח נפש תחומין טו (תשנה) 11-22  
112.גינזבורג, שמאי הסעת עולים לא"י בשבת נועם ספר ו תשכג עמ' קצד-קצח  
113.גינזבורג, שמאי שתי תשובות בנידון הסעת עולים [לארץ ישראל] בשבת בשעת צורך אור המזרח שנה י חוב' ג-ד תשרי תשכג עמ' 23-26  
114.גליקמן, יצחק בדין פקוח נפש בשבת נועם ספר ו תשכג עמ' רכ-רלט  
115.גלסר, גבי ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה - האמנם? מעליות יג תשנג עמ' 195-204  
116.גניזי, מרדכי בדיני פקוח נפש שערי תורה קובץ ב טבת תשך עמ' יג-טו; קובץ ג אדר-ניסן תשך עמ' יח-כא  
117.גרבר, מיכאל דחויה" או "הותרה" בפיקוח נפש בשבת ובמצוות אחרות מגל ח-ט תשנב עמ' 87-102  
118.גרוס, צבי פיקוח נפש בשבת ע"י ישראל דוקא או ע"י עכו"ם פרי תמרים קובץ י תשרי תשמג עמ' צה-צז, קד  
119.גרוס, צבי ביאור רחב בענין פיקוח נפש בשבת פרי תמרים קובץ יב פסח תשמג עמ' פג-קה  
120.גרוסברג, חנוך זונדל בענין המלווה עם יולדת בשבת שבילין גל' י-יא טבת-אדרים תשכה עמ' כו-כז  
121.גרוסברג, יחיאל גרשון קידוש ה' בהצלת נפש יחיד למרות סכנת הרבים כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תסח-תעב  
122.גרוסנס, אריה ליב אם מותר לסכן חיי שעה בשביל ספק הארכת שנים הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קמג-קמו  
123.גרינבלט, אפרים ספק פקוח נפש וודאי פקוח נפש מוריה שנה יא גל' ה-ו ניסן תשמב עמ' סו-סז  
124.גרינבלט, אפרים מצות מעקה קול תורה שנה כב תשכח חוב' יא-יב עמ' ז-ט  
125.גרינשפן, נחמן שלמה בענין פקוח נפש שערי ציון שנה ב תרפב חוב' ט-יא דפים ה-יז  
126.גרשוני, יהודה ברורי הלכה בענייני השואה אמונה בשואה, ירושלים תשם עמ' 25-9  
127.גרשוני, יהודה חיילי ישראל המסתכנים נגד פקודה של הקצין אם יש מצוה להצילם [אוצר המשפט חלק א ערך 7304 ,6901] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רי-רטו  
128.גרשוני, יהודה בירור הלכה בעניני השואה [אוצר המשפט חלק ב ערך 4918] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקלא-תקמב  
129.גרשוני, יהודה בירור על שמירת הנפש חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמ-תמד  
130.גרשוני, יהודה מכניס עצמו בסכנה אם יש מצוה להצילו חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמד-תמו  
131.גרשוני, יהודה חיילי ישראל המסתכנים נגד פקודה של הקצין אם יש מצוה להצילם אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 8-3  
132.גשטטנר, נתן חולה שיש בו סכנה אם מותר לחלל את השבת יותר מן ההכרח להצלתו בשבילי הרפואה חוב' ז אלול תשמה עמ' פב-צח. וייס, אשר זליג: שם חוב' ח כסלו תשמז עמ' נט-סז 
133.דומב, יחיאל בטיחות ומניעת תאונות כחובה הלכתית בד"ד 5 תשנז עמ' 69-79  
134.דומב, צבי בירורים וספקות בענין פיקוח נפש דוחה שבת  מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' נה-נז. אוירבך, שלמה זלמן: תשובה בענין הנ"ל. שם, עמ' נז-נט  
135.דומוביץ, עמירם חייך או חיי חברך, חיי מי קודמים? בשדה חמ"ד שנה מ חוב' ג תשנז עמ' 61-80  
136.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיקוח נפש בדיני עונשין, בהלכה ובמוסר היהדות [אוצר המשפט חלק א ערכים 7308 ,916] מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 278-264  
137.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל חייך קודמין (על התחום בין הדין לבין המוסר) משפט וכלכלה כרך ג תשיז 192-188  
138.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל הצלת יחידים באסונות המוניים משפט וכלכלה ד תשיח עמ' 60-64  
139.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פקוח נפש וחרוף נפש בתלמוד ובספרות הרבנית הפרקליט כרך יד תשיח עמ' 333-308  
140.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל פיקוח נפש בדיני עונשין, בהלכה ובמוסר היהדות תרביץ שנה כז תשיח עמ' 500-483  
141.דיכובסקי, שלמה קדימויות ועדיפויות בהצלת נפשות לאור ההלכה דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' מה-סו  
142.דיכובסקי, שלמה עדיפויות בהצלת נפשות בציבור תורה שבעל פה לא: עמ' מ-נא, תשן  
143.דיכובסקי, שלמה עדיפות בהצלת נפשות בציבור כלביא שכן, אסופת מאמרים לזכרו של גד יצחק עזרא, מרכז שפירא תשסג עמ' 149-165  
144.דיכובסקי, שלמה העדפות בפיקוח נפש מלילות א תשנח עמ' 345-350  
145.דישון, שניאור זלמן גדרי אדם לחלל עליו את השבת בית אהרן וישראל גל' קיא שבט-אדר תשסד עמ' כח-לג  
146.דכובסקי, שלמה עדיפויות בפקוח נפש שעלי דעת א ניסן תשלב עמ' 45-47  
147.דניאל, אברהם בענין גובה המעקה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' נה-נט  
148.דרוק, מרדכי בסוגיא דפיקוח נפש - הקל הקל זכור לאברהם תשנג עמ' תטז-תכ  
149.האנציקלופדיה העברית פקוח נפש כרך כז עמ' 1015  
150.הבר, שמואל הצלת השבויים מאוגאנדע לאור ההלכה המאור שנה כט חוב' ד כסלו-טבת תשלז עמ' 17-14  
151.הופמן, יקותיאל בענין לא תעמוד על דם רעך  הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 77-83  
152.הופפר, שמואל אונס ופיקוח נפש בעבירות אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 32-20  
153.הורביץ, אברהם דוד בענין הצלת נפשות בשבת ויו"ט כרם שלמה שנה ז קונטרס ג טבת תשמד עמ' כו-לב  
154.הכהן, רא"ם גדרי היתר פיקוח נפש בציבור המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע - חברון תשסז עמ' 109-198  
155.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: קדימויות בהצלת חיים ירושלים תשסו 292 עמ'  
156.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: האחריות לחיי האחר ירושלים תשסד 211 עמ'  
157.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה (חובת הצלת חיים) ירושלים תשסד 274 עמ'  
158.הלוי, הלל יצחק מציל עצמו בממון חבירו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' עג-קג  
159.הלוי, הלל יצחק סיכון חיים להצלת הזולת משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' קנז-קעב  
160.הלוי, חיים דוד דין 'הבא להרגך השכם להרגו' בחיינו הצבוריים תחומין א תשם עמ' 348-343; שפיכות דמים; היבטים הלכיים ומוסריים: 'דין הבא להורגך השכם להורגו' בחיינו הציבוריים (פרסומי עוז ושלום מס' 2). ירושלים תשמא 16 עמ'  
161.הלוי, יהודה זרחיה בדיני פיקוח נפש בשבת אור תורה שנה יא תשלח-תשלט עמ' פו-פט  
162.הלפרין, לוי יצחק פיקוח נפשות ודחיית נפש מפני נפש הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קמו-קסח. גולדברג, זלמן נחמיה: גרימת הריגה ודחיית נפש מפני נפש. שם עמ' קסט-קפ; תשובה: שם עמ' קפא-קפד 
163.הלפרין, לוי יצחק העדפת דרך טיפול רפואית אחת על חברתה עטרת שלמה ד תשנט עמ' מח-נח  
164.הלפרין, לוי יצחק הריון שיאלצו אח"כ לחלל עליו את השבת עטרת שלמה ו תשסא עמ' עט-צד  
165.הלפרין, לוי יצחק הקדמת השתלת כליות לילד קטן מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' צ-קג  
166.הלפרין, לוי יצחק ניתוק מכשירי החייאה מחולה לצורך חיבורם לחולה אחר מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' סט-צב  
167.הלפרין, מרדכי 'כל היוצאין להציל חוזרין למקומן?' בדרך אפרת עלון סיון-תמוז תשם עמ' 58-46; אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 21-12. ולדמן, מנחם: שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 67-66; הערת העורך [הלפרין, מרדכי]: שם עמ' 68 
168.הלפרין, מרדכי יולדת בשבת - גדרי פיקוח נפש לשיטת הרמב"ם אוריתא גל' יח תשנו עמ' קסט-קעד  
169.הלפרין, מרדכי הלכות פיקוח נפש (ממשנתו של הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל) המעין כרך לו גל' ד תמוז תשנו עמ' 17-26  
170.הלפרין, מרדכי דרכו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
171.הנדל, ניל חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998: השראה ומציאות מחקרי משפט טז חוב' 2 תשסא עמ' 229-275  
172.הנקין, יהודה הרצל הצלת בני ערובה ופעולה צבאית נעם ספר כא תשלט עמ' קלא-קנט; פעולה צבאית להצלת בני ערובה. אור המזרח כרך כח תשם עמ' 55-44  
173.הנקין, יהודה הרצל שלטון ישראל הוי כפיקוח נפש אור תורה שנה כה תשנג עמ' תתמג-תתמה  
174.הרץ, נועם דין חזרת האמבולנס ומלויו בשבת ממעיין מחולה גל' 1 תנוכה תשנו עמ' 56-61  
175.הרשלר, משה דיני תרופות ורפואות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' סה-קכד  
176.הרשלר, משה חיוב הצלה בחולים מסוכנים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' כז-סח  
177.הרשלר, משה גדרי חיוב הצלה בחולים שיש בהם סכנה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' לז-נא  
178.הרשלר, משה בקביעת הזמן של פיקוח נפש הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קעד-קעו  
179.הרשקוביץ, בת שבע התינוק היקר אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 34-38; אסיא ספר ח תשנה עמ' 14-18  
180.ווזנר, שמואל בגדר חובת הצלה לזולת שיגרום לתורם חלישות הגוף וטורח הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קלט-קמב  
181.ווייס, יצחק אריה לתרום כליה למחוסר פעולת כליות קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קנ-קנו  
182.וולפא, שלום דובער החזרת שטחים - סכנת נפשות ואסורה על פי ההלכה קרית גת תשלט 16 עמ'  
183.וורמן, שלמה הצלת נפשות הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 39-44  
184.ויגודה, מיכאל לא תעמוד על דם רעך - חובת ההצלה וגבולותיה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 24 קדושים תשסא 4 עמ'  
185.ויגודה, מיכאל ונקדשתי בתוך בני ישראל - החיים והקניין ומה שביניהם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 208 אמור תשסה 4 עמ'  
186.ויין, דוב בערל בענין לא תעמוד על דם רעך הדרום חוב' לג ניסן תשלא עמ' 61-80  
187.ויין, דוב ברל בענין לא תעמוד על דם רעך [אוצר המשפט חלק א ערך 7310] חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 102-77  
188.ויינברגר, אפרים שמירה על החיים והבריאות בהלכה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' קג-קכה  
189.ויינגורט, אברהם אבא החזרת שטחי א"י ופקוח נפש המעין כרך יח גל' ד תמוז תשלח עמ' 20-1. ברויאר, מרדכי: שם עמ' 25-21; תשובה להערות: שם עמ' 29-26 
190.ויינר, שי ובלכתך בדרך (עיון הלכתי ואמוני בנושא הזהירות בדרכים) נוה צוף תשסג 242 עמ'  
191.וייס, אשר בעניני פיקוח נפש ישורון יג אלול תשסג עמ' תקלו-תקמב  
192.וייס, אשר זליג הכניס עצמו למקום סכנה האם רשאי להסתכן בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' סז-ע  
193.וייס, אשר זליג מניעת הריון בסכנה גמורה עטרת שלמה ז תשסב עמ' קו-קי  
194.וייס, מרדכי ליב בדין פקוח נפש גבי רודף הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 18-16  
195.וייסבקר, ברוך לא תעמוד על דם רעך ירושתנו ב תשסח עמ' צט-קכא  
196.וייסברג, יעקב להעיר דבר [בענין המקור: ונשמרתם מאד לנפשותיכם] הפרדס שנה יב חוב' יב אדר תרצט עמ' 14-15  
197.וינברגר, משה קדימה בריפוי חולים כשאין די רופאים או די תרופות עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 117-109  
198.וינוגרד, יוסף אליהו בענין פקוח נפש בשבת ספר זכרון ליצחק וינאגראד וליוסף אליהו וינאגראד, ירושלים תשג עמ' מז-עד  
199.וינטר, אלימלך פיקוח נפש שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' פז-צד   
200.וינטר, אלימלך המותר לאדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חברו מסכנה ודאית שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50-45  
201.וינר, יעקב איכות חיים וטיפול בחולה הגריאטרי בית הלל גל' ט טבת תשסב עמ' סא-סג  
202.וינר, יעקב שו"ת בהלכות פקוח נפש ישורון יג אלול תשסג עמ' תקנב-תקסא  
203.וינרוט, אברהם "לא תעמוד על דם רעך" סיני כרך קמ תמוז - אלול תשסז עמ' ט-לא   
204.ויס, אשר האם אדם שהכניס עצמו למצב סכנה רשאי להסתכן? [בשבת] תחומין לא תשעא עמ' 77-79  
205.ויס, אשר זליג שמירת הנפש ואין סומכין על הנס מנחת אשר, דברים, תשסז סי' ז עמ' מב-מט  
206.ויס, אשר זליג ביסוד דין פיקוח נפש בשבת הותרה או דחויה מנחת אשר, שמות, תשסד סי' לג עמ' רכח-רלט  
207.ויס, אשר זליג בעניני פיקוח נפש מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ס עמ' תב-תז  
208.ויס, אשר זליג בענין זקן ואינו לפי כבודו בהצלת נפש מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' מד עמ' רפב-רפט  
209.ויס, אשר זליג מציל עצמו בממון חבירו מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' נ עמ' שיט שכה  
210.ויס, אשר זליג חייך קודמין לחיי חבירך מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' נט עמ' שצב-שצז   
211.וכטפוגל, משה אלעזר דחיית נפש מפני נפש במכשירים וטיפולים רפואיים עטרת שלמה ז תשסב עמ' קסה-קעב  
212.ולדינברג, אליעזר יהודה אם מותר לחולה לב לישא אתו כדורים לשעת הצורך במקום שאין ערוב תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כ-כב  
213.ולדינברג, אליעזר יהודה שימוש בתרופות בשבת שנה בשנה תשם עמ 184-180  
214.ולדינברג, אליעזר יהודה דחיית חיי שעה מפני חיי עולם בשבילי הרפואה חוב' ז אלול תשמה עמ' עה-פא  
215.ולדמן, מנחם כל היוצאים להציל חוזרין למקומם תחומין ג תשמב עמ' 48-38  
216.ורהפטיג, איתמר הצלת רבים מול מעטים באסון צור תחומין ד תשמג עמ' 151-144  
217.ורנה, יצחק פקוח ודיני נפשות שערי ציון שנה י תרץ חוב' י-יב דפים יד-טז  
218.זהר, נעם צלם אלהים והכרעות רפואיות; קדימה וסדרי עדיפויות בשאלות חיים ומות זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 19-31  
219.זוין, שלמה יוסף משפט שיילוק לפי ההלכה לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' שי-שלו  
220.זולדן, יהודה מגורים במקום סכנה בארץ ישראל אמונת עתיך 57 סיון-תמוז תשסד עמ' 38-49  
221.זולדן, יהודה סיכון אישי לטובת הכלל תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 345-358  
222.זילברשטיין, אשר פקוח נפש בשבת הפרדס שנה כז חוב' ז ניסן תשיג עמ' 8-14  
223.זילברשטיין, יצחק בספיקו של החזון יחזקאל ביכול להציל בהיתר והציל באיסור קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' קפט-קצג  
224.זילברשטיין, יצחק מה לענות לבן המתריס נגד הרופא: למה החיית את אבי? בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' עד-פא  
225.זילברשטיין, יצחק חיוב הרופא לחשוש לדברי החולה לענין שבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קפב-קפג  
226.זילברשטיין, יצחק סדר עדיפות ניתוח - הקדמת תור תוך דחיית אחרים הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' צא-קא  
227.זילברשטיין, יצחק 'שוטה' - הגדרתו ומעמדו ביחס לדיני פיקוח נפש עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 214-210  
228.זילברשטיין, יצחק עד כמה חייב אדם לסכן עצמו כדי להציל אחרים? אסיא חוב' מא ניסן תשמו עמ' 11-5  
229.זילברשטיין, יצחק להסתכן עבור הצלת הזולת קול התורה גל' נה תשרי תשסד עמ' קנג-קנח  
230.זילברשטיין, יצחק כפיית ניתוח קיסרי להצלת הילוד אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 9-12  
231.זילברשטיין, יצחק שיקולים כספיים בהצלת חיי אדם אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 46-53  
232.זילברשטיין, יצחק פעולות החייאה לחולה חשוך מרפא אסותא א ירושלים תשסו עמ' קיט-קכד  
233.זילברשטיין, יצחק; חזני, ארז אלמנה שמבקשת משכניה שלא יעזבוה לבד בימי ההפצצות בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' צ-צב  
234.זילברשטין, יצחק עד היכן "ספק פיקוח נפש" זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' רצב-רצז  
235.זיסברג, יעקב סכנת דרכים בעליה לארץ ישראל תחומין יז (תשנז) 86-95  
236.זלמנוביץ, יוסף פקוח נפש (שמירת הנפש והגוף, פקוח נפש והצלת נפשות, פדיון שבויים) מזכרת בתיה תשנז 283 עמ'  
237.זלמנוביץ, ישראל אריה בדין פקוח נפש בשבת נעם ד תשכא עמ' קעה-קעט  
238.זלצר, זאב לא תעמוד על דם רעך בספק סכנה למציל בלכתך בדרך תשרי תשלה עמ' 52-49; שבועות תשלו עמ' 32-24  
239.זנו, דוד קבוצות סיכון - חובת האדם להיבדק אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 63-74  
240.זסלנסקי, אהרן יצחק בענין הקל הקל כפי אהרן תנינא, ירושלים תשכג עמ' קנה-קנט  
241.זעפרני, שלמה בדין יירוט מטוס על מנת להציל מפגיעה בנפשות מרובות יותר אור ישראל גל' כח תמוז תשסב עמ' קא-קד; אריאלי, שאול מרדכי. שם גל' לא אדר שני תשסג עמ' פה-צב  
242.זעפרני, שמואל הסתכנות לשם הצלה תחומין יט (תשנט) 91-94  
243.זעפרני, שמואל כניסה לסכנה לצורך הצלת נפש המאיר לארץ גל' 8 ניסן תשנח עמ' 16-35  
244.חגי, שמואל שנים שהלכו במדבר מחניים נה ערב פסח תשכא עמ' 104-102  
245.חדד, מאיר שבת - הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש המאיר לארץ גל' 62 ניסן-אייר תשסג עמ' 25-47, שם גל' 63 סיון-תמוז תשסג עמ' 19-37  
246.חפוטה, אברהם שבת הותרה בפקו"נ או דחויה נועם ספר ו תשכג עמ' קפד-קצג  
247.חפוטה, אברהם בדיני וגדרי מעקה נועם ספר טו תשלב עמ' סד-פד  
248.חרל"פ, יעקב ח' "לא תעמוד על דם רעך" - על האזהרה ועל גבולותיה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 339 תשס 6 עמ'  
249.טוגנדהפט, דבורה טיפול רופא בחולה במקום בו הוא מסכן את עצמו נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 101-108  
250.טוירק, שמואל אלימלך בענין לא תעמוד על דם רעך הפרדס שנה נ חוב' י תמוז תשלו עמ' 13-11  
251.טוירק, שמואל אלימלך בדין פקוח נפש הדרום חוב' לו תשרי תשלג עמ' 41-46  
252.טוירק, שמואל אלימלך בדין שבת אצל פיקוח נפש אם הותרה היא או דחויה אור המזרח שנה כב טבת תשלג עמ' 80-76  
253.טוקצינסקי, יחיאל מיכל בדין חולה ובדין בריא האומר 'צריך אני' הפרדס שנה יב חוב' יא שבט תרצט עמ' 7-8  
254.טכורש, כתריאל פישל על פקוח נפש בשבת שבילין גל' א אדר ב תשכב עמ' מג-מד  
255.טכורש, כתריאל פישל פקוח נפש כתר אפרים, ת"א תשכז סי' ד עמ' לה-לח  
256.טל, צבי אין דוחין נפש מפני נפש בהלכה היהודית עלי משפט כר' ב טבת תשסב עמ' 21-32  
257.טנדלר, משה דוד בעיות בקדימה בהצלה: התקציב הציבורי ודיחוי נפש מפני נפש כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 169-167  
258.טפלין, ישראל בדין חייך קודמיו, ויהרג ואל יעבור מישרים חוב' ז אייר תשלא עמ' לד-נ  
259.טרוביץ, שמואל בענין ניוול המת לצורך פיקוח נפש מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' נג-סז  
260.טרשנסקי, משה פיקוח נפש בשבת - הותרה או דחויה? שמעתין גל' 139 תשס עמ' 87-97  
261.ידין, אורי על דיני פיקוח נפש משפטים כרך יב 1970 עמ' 267-252 (בעמ' 256-255)  
262.יודקובסקי, משה יעקב בענין להרוג חיי שעה כדי להציל חיי עולם קובץ בית אהרן, מלבורן תשנז עמ' ריב - רטו  
263.יונגרייז, אורי גדרי "חייך קודמים לחיי חברך" (החיוב לרפא מדין השבת אבדה ונטילת שכר על כך) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קפח-רסז  
264.יוסף, עובדיה מבצע אנטבה בהלכה תורה שבעל פה יט תשלז עמ' ט-לט  
265.יוסף, עובדיה החזרת שטחים מא"י במקום פקוח נפש תורה שבעל פה כא תשם עמ' יב-כ  
266.יוסף, עובדיה מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש תורה שבעל פה לא: עמ' יא-כה, תשן  
267.יוסף, עובדיה הצלת יהודי מסכנה ודאית תוך סיכון המציל תורה שבעל פה מג עמ' יא-לא, תשסב  
268.יוסף, עובדיה מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 34-47  
269.ימר, מיכאל מי בקיצו ומי לא בקיצו קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 87-90  
270.יעקובוביץ, שמואל  על שורש דין פיקוח נפש דוחה את השבת שרידים גל' יד אייר תשנד עמ' לט-מב  
271.יפת, ישראל הלכות חולה ופקוח נפש בשבת נר יום טוב ח תשנט עמ' 177-204  
272.ישראלי, שאול האם יש להיענות לסחטנות בפדיון שבויים ובני ערובה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' סט-עו  
273.ישראלי, שאול מבצע יונתן (אנטבה) לאור ההלכה שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' צג-קב  
274.ישראלי, שאול הצלת רבים מול מעטים בהתמוטטות בנין תחומין ד תשמג עמ' 143-136  
275.ישראלי, שאול העליה מרוסיה כגדרי פיקוח נפש תורה שבעל פה לב: עמ' כו-לא, תשנא  
276.ישראלי, שאול מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 48-61  
277.ישראלי, שאול בהלכות קואליציה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' עה-קב (בעמ' צב: הצלת הרבים ע"י הפקרת היחיד); עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' יא עמ' צו-קד  
278.ישראלי, שאול בהאכלה לחולה הקל הקל ביוהכ"פ עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' מד עמ' שעא-שעג  
279.כהן, אורי בדין סכנה במלחמה הסנה חנוכה תשלד עמ' 39-37  
280.כהן, אורי האם מותר לאדם להכניס עצמו למצב שיצטרך לחלל שבת בגלל פקוח נפש עוד אבי חי, לזכר אברהם חיים (אבי) גרינולד, ירושלים תשמב עמ' שז-שיז  
281.כהן, אורי האם מותר לאדם להכניס עצמו לסכנת פקוח נפש אמרי יושר עלון 6 אב תשמג עמ' 11-3  
282.כהן, איתי חילול שבת לצורך נכרי בפקוח נפש (לאור מלחמת שלום הגליל) מספרא לסייפא עלון 16 ניסן תשמד עמ' 38-30  
283.כהן, יוסף שלמה הצלת עובר עטרת שלמה ז תשסב עמ' רסח-רעט  
284.כהן, מאיר פיקוח נפש בשבת שמעתין גל'126 תשנו עמ' 56-73  
285.כהן, עדי התאומות הסיאמיות בית הלל גל' טו מנחם אב תשסג עמ' נט-סא  
286.כהן, עדי הצלה כהלכה (שאלות ותשובות בתחום הגשת עזרה ראשונה) ירושלים תשנז 360 עמ'  
287.כהן, עדי הצלה כהלכה (שאלות ותשובות בתחום הגשת עזרה ראשונה) ירושלים תשנז 360 עמ'  
288.כהן-דורס, שלמה חילול שבת על פיקוח נפש של מאבד עצמו לדעת אמרי יושר עלון 14 טבת תשמז עמ' 25-10   
289.כהנא, יצחק זאב פיקוח נפש בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 7331] תורה שבעל פה ב תשך עמ' מג-נב  
290.כהנא, יצחק זאב פיקוח נפש בהלכה תורה שבעל פה לג: עמ' קכא-קסז, תשנב  
291.כהנא, יצחק זאב פיקוח נפש בהלכה סיני כרך מו תשו עמ' קכא-קל; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 125-117  
292.כהנא, שלמה דוד חולה ביום הכפורים הפרדס שנה יב חוב' ז תשרי תרצט עמ' 7-8  
293.כלאב, אברהם יצחק שחרור שבויים תמורת בני ערובה; פדיון שבויים יתר מדמיהם תחומין ד תשמג עמ' 116-108  
294.כץ, אהרן אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב מגל יג תשסב עמ' יא-טז  
295.כץ, אריה שיקולי פיקוח נפש בתכנון תקציב על פי ההלכה צהר כה אביב תשסו עמ' 21-27  
296.כץ, ישראל הנשמתם והחייאתם של חולים בדמנציה מתקדמת תחומין לא תשעא עמ' 63-70  
297.כשר, מנחם מנדל פקוח נפש דוחה שבת הדרום חוב' מט תשרי תשם עמ' 18-10  
298.לאו, ישראל מאיר צרכי ריפוי במקום פיקו"נ כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' מב-נב  
299.לאו, ישראל מאיר בדין חיוב הצלת אדם בעל כרחו בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 17-21  
300.לבי"א (יזכירוביץ), אליעזר הערה תלמודית [בענין 'וחי בהם'] סיני כרך לו תשטו עמ' קצז-קצח  
301.לוי, אורי על החובה לשמור על הבריאות בכלל ועל בריאות היולדת וילדיה בפרט צהר י אביב תשסב עמ' 205-216 [קטן, יואל וחנה: שם עמ' 217-221; אריאל, יגאל: שם עמ' 223-236]  
302.לוי, יעקב חלצתו החמה המעין כרך טו גל' א תשרי תשלה עמ' 22-18; נועם ספר יז תשלד עמ' לד-לח  
303.לוי, יעקב שורייני דעינא באובנתא דליבא תלו המעין כרך טו גל' ד תמוז תשלה עמ' 25-21  
304.לוין, גדעון תקנים בטיחותיים בבניה - לאור ההלכה קטורת הלבונה תשנו עמ' 47-101  
305.לוין, יהודה ליב בדין אשה קודמת לאיש שערי ציון שנה א תרפא חוב' ז-ח דפים ו-ז  
306.לוינסון, יוסף פנחס על דבר כתיבת תוארים מופרזים [בענין פקוח נפש] הפרדס שנה לד חוב' ד טבת תשך עמ' 20-23  
307.ליאור, דב המגורים באיזורי יש"ע בעת סכנה תחומין כב (תשסב) 116-119  
308.ליאור, דב הסתכנות לשם הצלה מלילות א תשנח עמ' 329-333  
309.ליינר, ירוחם מילה בולד חולה הפרדס שנה כו חוב' ה שבט תשיב עמ' 32-33  
310.ליכטנשטיין, ישראל יעקב גדרי איסור בהצבת אנטנות סלולאריות שערי צדק ו תשסה עמ' 118-121  
311.לילינבלום, משה ליב פקוח נפשות במקום איסור השלח כרך י תרסב-תרסג עמ' 311-303  
312.לינדר, משה אורי חילול שבת על חתך עמוק או חשש שבר וכדו' עטרת שלמה ה תשס עמ' קפא-קפח   
313.מדן, יעקב עיון במשנת חסידים (בעניין הסגרת יהודי לאויב במקום פיקוח נפש) עלון שבות גל' 150 (ספר היובל) תשנח עמ' 231-275  
314.מזרחי, מרדכי בדין חייך וחיי חבירך כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' מח-נא  
315.מלמד, יהודה 'וחי בהם' ולא שיינזר מהם פרי עץ הגן ד תשסד עמ' 181-190  
316.מסקין, יעקב באחד ששכח להפריש חלה [בעניין פקוח נפש] הפרדס שנה כז חוב' יא אב תשיג עמ' 1-3  
317.מצגר, יונה ביטול תורה מפני "פקוח-נפש" כשיש במקום רופא כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רלג-רלו  
318.מרובקה, יוסי שבת הותרה אצל פיקוח נפש אורות עציון לב תמוז תשסא עמ' 156-160  
319.מרקוביץ, צבי מכניס עצמו למצב בו תדחה שבת בגלל פיקוח נפש מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' סא-סו  
320.נבון, יעקב הצלת יחיד ורבים בכלל ובמלחמה בפרט תחומין ד תשמג עמ' 172-153  
321.נדבה, יוסף בעיות ההלכה בגיטאות דפים לחקר תקופת השואה מאסף א תשלט עמ' 56-44  
322.נויבירט, יהושע גדרי רפואה בשבת בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קי-קיד  
323.נויבירט, יהושע ישעיה קריאת רופא לחולה שיש בו סכנה, הנסיעה בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קס-קסה  
324.נחשוני, יהודה בעיית פיקוח נפש והתנחלות המעין כרך כ גל' ב טבת תשם עמ' 16-9  
325.נייהוז, משה בענין פיקוח נפש דוחה גזל נר מערבי א עמ' רצה-רצו  
326.ניימן, שלמה בדין הצלה נעם ספר יז תשלד עמ' קטז-קכט  
327.ניימן, שלמה  האם מותר לאדם להכניס עצמו לספק סכנה על מנת להציל את חבירו מסכנה וודאית שרידים גל' יג מרחשון תשנג עמ' נא-ס   
328.ניימרק, אברהם י' גדרי פקוח נפשות הנאמן גל' לד סיון תשיא עמ' 3-4  
329.נמיר, סודי סדר הטיפול בפצועים בפיגוע המוני תחומין יז (תשנז) 349-356  
330.נמני, יצחק בגדרי שומר פתאים ה' מלילות ב תשסא עמ' 385-401  
331.נמני, יצחק; כהן, דניאל סיכויים וסיכונים בכניסה למהלך רפואי מלילות א תשנח עמ' 43-66  
332.נריה, אברהם יצחק פיקוח נפש בשבת בצבא תחומין ג תשמב עמ' 29-11. קורן, זלמן: הוראות בטיחות צבאיות לענין פיקוח נפש. שם ד תשמג עמ' 247-241 
333.נריה, משה צבי בריחה ממחנה-השמדה (ברור הלכה) ירושלים תשכא 22 עמ'  
334.נריה, משה צבי בריחה ממחנה ההשמדה בהלכה שנה בשנה תשכב עמ' 158-140  
335.סגל, יהודה זרחיה בענין פקוח-נפש לפושע בשבת אם 'הותר' או דחוי שנה בשנה תשמג עמ' 189-184  
336.סולובייצ'יק, משה בענין יהרג ואל יעבור בעריות, קרקע עולם וחייך קודמין ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תמא-תמז  
337.סולוביצ'יק, אהרן הלוי בענין פיקוח נפש של עובר - על מעמדו של עובר בהלכה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 85-94  
338.סופר, נחמן בענין פיקוח נפש בשבת קובץ בית אהרן, מלבורן תשנז עמ' רכא-רכג  
339.סינקלר, דניאל דוחין נפש מפני נפש: היבטים משפטיים והלכתיים בסוגיית הפרדת תאומים סיאמיים המשפט כרך ז תשסב עמ' 133-149  
340.סלושץ, יוסף אם חייבים להכנס לספק פיקוח נפש כדי להציל את חבירו הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קנח-קסד  
341.סליי, מנחם בטיחות הבניה בהלכה, על פי דיני מעקה ירושלים תשמד 12 + 82 + 9 עמ'  
342.סליי, מנחם בטיחות הבניה בהלכה (ע"פ דיני מעקה) ירושלים תשמד 84 עמ'  
343.סנדיק, אברהם; פיינה, יהושע הריגת יחיד לשם הצלת רבים מספרא לסייפא עלון 38 ניסן תשנא עמ' 47-54  
344.סרנא, יחזקאל בדין קבוע יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' צב-צו  
345.סרנא, יחזקאל בדין היתר ודחיה בפיקוח נפש יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' 114-97  
346.עברי, יהושע וחי בהם דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 597 תשסה 2 עמ'  
347.עמאר, שלמה משה האם חייבים לטפל בחולה גם במקום שיש חשש סכנה למטפל המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסג עמ' 25-46  
348.עמאר, שלמה משה טיפול בחולה במקום שיש חשש סכנה למטפל עטרת שלמה ח תשסג עמ' קיב- קכא  
349.עמיחי, יהודה יציאה לטיול מסוכן אמונת עתיך 18 אב-אלול תשנז עמ' 11-14  
350.עמית, יצחק ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך - על חובת הזהירות של המחזיק במקרקעין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 41 כי תצא תשסא 4 עמ'  
351.ערוסי, רצון תרומת איברים או מכירתם שרידים גל' יט תשרי תשסא עמ' מא-נו  
352.פבזנר, הלל תשובה על דבר הצלת נפשות באנטבה, ועל דבר נס פורים המאור שנה כט חוב' ב כסלו-טבת תשלז עמ' 13-11  
353.פוגל, אהרן בגדרי מכניס עצמו לפיקוח נפש קול התורה גל' נו ניסן תשסד עמ' קצט-רה  
354.פודור, יונה הלשנה ודיווח על עבירות תנועה תחומין כא (תשסא) 193-197  
355.פודור, יונה בענין 'לא תעמוד על דם רעך' דובב שפתי ישנים, לזכר דב אטינגר, ירושלים תשלא עמ' 172-170  
356.פולק, רפאל נפתלי האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיי עובר בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עז-עט  
357.פייבלזון, אליהו מאיר פקוח נפש חמוש"ד 206 עמ'. ביקורת: הימן, דוב: קורות כרך ט תשמו עמ' 41-33 
358.פיינשטיין, משה תשובה בעניני הצלת נפשות בשבת ויו"ט פרי עץ חיים קובץ א תשלט עמ' לו-מו  
359.פיינשטיין, משה בעניני הצלת נפשות בשבת וביום טוב בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' מג-נה  
360.פיינשטיין, משה סכנת חיי שעה בשביל ספק הארכת חייו הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קלא-קמב  
361.פיינשטיין, משה אם יש לחברת הצלה לסדר בשבת שתהא החזרה ע"י נכרי הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' נג-נו  
362.פיינשטיין, משה כפיית חולה הממאן ליטול תרופות בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לח-לט  
363.פיינשטיין, משה בעיות פיקוח נפש וחיובי הצלה בהלכה (תשובות) הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' צט-קטו  
364.פינס, שלמה שנים שהיו הולכים במדבר.. תרביץ שנה טז תשה עמ' 240-238  
365.פינס, שלמה זלמן בהלכות מסירות נפש - מסירות נפש של יחיד להצלת רבים מוריה שנה כ גל' א-ב כסלו תשנה עמ' סו-סט; גל' ג-ד שבט תשנה עמ' נח-סד  
366.פיקסלר, אוהד מקור היתר פיקוח נפש בשבת מגל טו תשסז עמ' 181-206  
367.פישר, אליהו בדין "עלה שלו מאליו", ומעשה דר"ס שנתן חמורו לפני הארי עם התורה מהד' ג חוב' יד תשנז עמ' כז-כט  
368.פלק, זאב אדם ויעודו במחשבת ישראל (גם בענין אהבת הרע, הצלת נפש והיחס של היחיד אל הצבור) גוילין גל' כא-כב אדרים תשכה עמ' 77-79  
369.פרבשטיין, משה מרדכי גדרי "ספק פיקוח נפש" - חילול שבת לצרכי חולה מסוכן אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 87-106  
370.פרבשטיין, משה מרדכי החיוב למנוע צורך לעשות מלאכת פקו"נ בשבת ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 155-162  
371.פרידמן, נתן צבי חטיפת אדם לשם סחיטת כופר שנה בשנה תשלד עמ' 162-155  
372.פרידמן, נתן צבי הבטיחות בדרכים לאור ההלכה שנה בשנה תשכט עמ' 130-123  
373.פריינד, צבי בענין חיי שעה וגוסס הלכה ורפואה כרך ה עמ' שד-שה  
374.פרינד, שלמה חילול שבת לפיקוח נפש עטרת שלמה ו תשסא עמ' רד-ריג  
375.פרנק, יצחק שמעון בגדר הזמן של פיקוח נפש הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קסה-קעג  
376.פרנקל, יצחק י' במציל עצמו בממון חברו הנאמן גל' כו תשרי תשיא עמ' 5-4  
377.פרנקל, יצחק ידידיה קדושת האדם והצלת חייו לעומת המוות והחדלון אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 16-13  
378.פרנקל, יצחק ידידיה מלחמה והצלת נפשות בשבת ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תקסו-תקפד  
379.פרנקל, ראובן דילול עוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רלה-רנד  
380.צאהן, שמאי בענין פקוח נפש לגבי יו"כ שבת וכו' קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' יט-כד  
381.צוריאל, מאיר חובת הצלה אסותא א ירושלים תשסו עמ' תלה-תנב  
382.צוריאל, משה המאבק על ארץ ישראל מול אויבינו תחומין יא (תשן) 458-462  
383.צוריאל, משה עוד על מסירת שטחי א"י לגויים בכדי להינצל מסכנת נפשות אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 12-18  
384.קולדצקי, אביעזר חילול שבת לצורך הצלת עובר עטרת שלמה ו תשסא עמ' רכה-רלו  
385.קופ-יוסף, ירדנה לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת - על קדושת החיים וזכויות החולה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 111 כי תשא תשסג 4 עמ'  
386.קופמן, יצחק מניעת הצורך בחילול שבת לשם הצלת נפשות פרי הארץ גל' ט שבט תשמז עמ' 59-45  
387.קופפר, איתן זהירות בדרכים לאור ההלכה ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 186-197; שם גל' 7 תשרי תשנט עמ' 78-89  
388.קוק, שמחה הצלת הזולת תוך סיכון עצמי בעת שלום ובעת מלחמה תורה שבעל פה יז תשלה עמ' קכה-קלד  
389.קורב, חיים יצחק רוב בפקוח נפש הפרדס חלק ג חוב' ז תשרי תרצ עמ' 7-9  
390.קורב, חיים יצחק בענין פקוח נפש ורודף, והיכא שגזרו עכו"ם לעבור על המצוות הפרדס שנה יח חוב' יא אדר תשה עמ' 23-25  
391.קורמן, אברהם גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות? שמעתין שנה כג גל' 89-88 תשמז עמ' 92-89  
392.קורנגוט, אפרים משה ירידה מן הארץ בשעת הסכנה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 374-384  
393.קושלבסקי, צבי בענין אין הולכים בפקוח נפש אחר הרוב מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעג-רעד  
394.קירשנבאום, אהרן הזכות לחיות, חובת ההצלה במשפט העברי זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 87-109  
395.קלויזנר, ישכר דב איסור החזרת שטחים מטעם פקוח נפש פעמי יעקב גל' י שבט תנשא  
396.קלויזנר, משה מאיר הריגת עובר אחד להצלת שאר אחיו העוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רנה-רסו  
397.קליין, מנשה דחיית חיי שעה מפני חיי עולם בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' טז-כח  
398.קלין, מנשה; גרינבלט, אפרים; נבנצל, אביגדור; גנס, ישראל בדין תומכת לידה [האם מותר לה לנסוע בשבת לבית החולים] בית הלל גל' לא טבת תשסח עמ' עג-עה  
399.קלירס, שמואל בענין חלוץ בני ערובה או שחרור מחבלים תמורתם לאור ההלכה ניב המורה קובץ 3 טבת תשם עמ' יט-כח  
400.קפלן, אריה ליב בענין מאכילין הקל הקל תחילה לחולה אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשטז עמ' 23-21  
401.קפלן, אריה ליב בדין קטן חולה אין מאכילין אותו נבלות הפרדס שנה לו חוב' ו אדר א-ב תשכב עמ' 12  
402.קפלן, צבי וחי בהם סיני כרך קט תשנב עמ' קמה-קנה  
403.קרומביין, אליקים תוספת שבת במצבי פיקוח נפש עלון שבות גל' 86 אדר א תשמא עמ' 15-4  
404.קרלינסקי, יהושע בדין שומר פתאים ה' בעישון סיגריות קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קיג-קטז  
405.קרלינסקי, יהושע גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' קכב-קלג  
406.קרשטיין, אשר בענין פקוח נפש הנאמן שנה כז גל' נא תשרי-חשון תשלז עמ' 9-5  
407.ראקאוו, ישראל יהודה מצות עשה דמעקה קול התורה גל' לד ניסן תשנג עמ' מז - נא  
408.רבינוביץ, גדליה אהרן דיני הרופא ופיקוח נפש הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קלב-קמה  
409.רבינוביץ, יצחק יעקב בדין פקוח נפש בנתוח לחולה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קפ  
410.רבינוביץ, לוי יצחק תשובה לרב צעיר [פיקוח נפש וויתור על שטחים מארץ ישראל] האומה שנה יח תשם עמ' 173-172  
411.רבינוביץ, לוי יצחק שיתוף הפעולה של יהודים עם גרמנים לאור מוסר היהדות האומה שנה ט תשלב עמ' 230-227  
412.רבינוביץ, נחום אליעזר עוברות ומיניקות בתענית תחומין יז (תשנז) 343-348  
413.רבינוביץ-תאומים, בנימין פקוח נפש נעם ספר ה תשכב עמ' רפא-רצא. פקוח נפש (מכתב שני). שם ספר ו תשכג עמ' רמ-רמג  
414.רובין, מנחם מנדל הערות בענין פקוח נפש דוחה שבת אור השבת חוב' ב תשמה עמ' מז-נא  
415.רובינשטיין, שמואל תנחום הצלת נפשות על-ידי גילוי עריות - בהלכה תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' פט-צו  
416.רוזובסקי, שמואל דיני הצלה ופיקוח נפש בעובר הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' פג-קה  
417.רוזן, ישראל פעולה הגורמת צורך לחלל שבת לשם פקוח נפש (א: לשאלת השימוש בחשמל בשבת ב: הצטרפות למכונית הנוסעת בשבת בהיתר). מורשה ו ימים-נוראים תשלד עמ' 108-91  
418.רוזן, ישראל פיקוח נפש בשירותים הציבוריים בשבת מדע וטכנולוגיה לעזרת ההלכה חוב' א טבת תשם עמ' 38-35  
419.רוזן, ישראל פקוח נפש צבורי שנה בשנה תשמא עמ' 232-221  
420.רוזן, ישראל אספקת מים לאוכלוסיה בשבת תחומין כט תשס"ט עמ' 403-415  
421.רוזנבליט, פנחס בין יהודים וגויים [בסוגיית פיקוח נפש של נכרי דוחה שבת] עמודים כרך יד תשכו עמ' 222-219  
422.רוזנטל, בן-ציון שיעורא בכמות ובאיכות הפרדס שנה לא חוב' יא אב תשיז עמ' 9-13  
423.רוזנטל, בן-ציון בדין דמאכילין הקל הקל תחילה הפרדס שנה לב חוב' ג כסלו תשיח עמ' 16-20; לג חוב' ה שבט תשיט עמ' 25-28; חוב' ו אדר א-ב תשיט עמ' 30-28  
424.רוט, אליעזר האם לגלות לחוטפים שחטפו עני במקום עשיר בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' מג-מו  
425.רויטנברג, מיכאל שאול הצלת עובר וספק פיקוח נפש עטרת שלמה ד תשנט עמ' קפד-קצד  
426.רזיאל, משה כפיית חולה לקבל טיפול רפואי תחומין ב תשמא עמ' 336-325  
427.רזניקוב, אברהם חיי שעה וחיי עולם המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנז עמ' 84-93  
428.רזניקוב, אברהם גדרי ספק פקוח נפש בשבת המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 128-141  
429.רזניקוב, אברהם קדימויות בתור רפואי בעת פיגוע המוני המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 93-110  
430.ריזל, משה יוסף נתוח שהצלחתו מוטלת בספק עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 123-118  
431.רייז, שניאור זושא אי חייב להכניס עצמו בסכנת נפשות להצלת חברו המאור שנה כח חוב' ה סיון-תמוז תשלו עמ' 21-20  
432.רייז, שניאור זושא עניני הצלה על פי ההלכה, ועל דבר הצלת אוגאנדא המאור שנה כח חוב' ו אב-אלול תשלו עמ' 26-25  
433.רייז, שניאור זושא בספק פקוח נפש אי מותר לחלל שבת (בדבר החברה הגנה עצמית בקראנהייטס) המאור שנה טו קונ' ח תמוז תשכד עמ' 3-4  
434.רייז, שניאור זושא בדין להכניס עצמו בסכנה כדי להציל חברו המאור שנה כד תשלב קונ' א עמ' 15-16  
435.רייטפרט, יצחק אם מחויב להסכין עצמו בסכנת נפשות להצלת ישראל, ודין עיר הסמוכה לספר הפרדס שנה נד חוב' י תמוז תשם עמ' 17-11  
436.ריסקין, שלמה אדמה תמורת שלום תחומין טז (תשנו) 233-242  
437.רכניץ, עדו הוצאת ממון לצורך הצלת חיים תחומין כט תשס"ט עמ' 369-374  
438.רפאל, שילה מסירת היחיד להצלת הרבים תורה שבעל פה לו: עמ' עג-עח, תשנה  
439.רפאל, שילה יחיד וציבור בהצלת נפשות תורה שבעל-פה יד תשלב עמ' קח-קיב  
440.רפפורט, אברהם קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 5-17; שם חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 46-53: מאיר דוד (תגובה): שם עמ' 185-186  
441.רפפורט, שבתי אברהם גדרי סכנה לגבי מילה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רפג-רצא  
442.רקובר, ברוך האם יש חיוב להציל מאבד עצמו לדעת? קול תורה שנה יא תשיז חוב' ח עמ' יא-יב; ט עמ' יא-יב; יא עמ' ט-י  
443.רקובר, נחום הצלת נפשות וקידוש השם - פרקי ביבליוגרפיה סיני כרך עה תשלד עמ' רעט-רפז  
444.רקובר, נחום הצלת נפש - שיפוי על הוצאות המציל משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט עברי, חוב' נא, ירושלים תשלז 33 עמ'; עושר ולא במשפט, ירושלים תשמח עמ' 194-171  
445.רקובר, נחום הצלת נפשות - היבטים משפטיים הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 252-242  
446.רקובר, נחום לא תעמוד על דם רעך - האמנם? מחקרי משפט יז חוב' 2 עמ' 495-507  
447.רקובר, נחום יחיד מול רבים בהצלת נפשות תורה שבעל פה לו: עמ' צד-שטו, תשנה  
448.רקובר, נחום התנדבות להצלה ב"חיי שעה" בד"ד 3 תשנו עמ' 11-17  
449.רקמן, מנחם עמנואל קדימויות בזכות על החיים אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 197-207  
450.רקפת, אהרן מסירת יהודים לידי הגרמנים בתקופת השואה לאור ההלכה הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 33-40  
451.שאולי (ביק), אברהם חיים שניים (סיפור ברייתא) [שניים שהיו מהלכים במדבר] מבפנים כרך לה תשלג עמ' 155-151  
452.שדמי (פשדמייסקי), זבולון מעמד החולה ביום הכיפורים כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צט-קה  
453.שוב, זבולון ודאי חיי שעה מול ספק חיי עולם אסותא א ירושלים תשסו עמ' קפז-קצו  
454.שוחטמן, אליאב אדמה תמורת שלום? תחומין יז (תשנז) 107-120  
455.שוע, צבי 'שניים שהיו הולכים במדבר'; עיונים בסיפור של ש"י עגנון הדים 104 ניסן תשלו עמ' 156-150  
456.שור, דוד מתי מותר לסכן עצמו להציל חברו ועוד עניינים של הצלת נפשות המאור שנה מג חוב' ב כסלו-טבת תשן עמ' 26-33  
457.שור, דוד אין דוחין נפש מפני נפש המאור שנה נו חוב' ד ניסן-אייר תשסג עמ' 17-22  
458.שור, יוחנן בענין הצלת נפשות ע"י הפסד ממון אחר בית אהרן וישראל גל' צב כסלו-טבת תשסא עמ' נו-נח  
459.שורקין, מיכל שש הערות בפקוח נפש אור השבת חוב' ב תשמה עמ' נג-נז  
460.שטיינברג, אברהם הסכמת חולה לטיפול רפואי (הערות) אסיא חוב' יג אדר ב תשלו עמ' 26-25  
461.שטיינברג, אברהם הרופא והחולה שיש בו סכנה בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רי-ריח  
462.שטיינברג, גדליה אריה פקוח נפש בחולה שיש בו סכנה הפרדס שנה מח חוב' ו אדר תשלד עמ' 17-14  
463.שטינברג, אברהם סירוב לטיפול מציל-חיים - היבטים אתיים, משפטיים והלכתיים סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקעא-תקפ  
464.שטינברגר, ישעיהו א' חולה שיש בו סכנה - הגדת "צורך" וגדרי נאמנות הרופא והחולה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 23-33  
465.שטרית, ברק האם מותר למסור חלקי ארץ ישראל ע"מ להרחיק סכנת מלחמה? קטורת הלבונה תשנט עמ' 40-56  
466.שטרן, משה בירור בכמה ענינים בדין פקוח נפש דוחה שבת אור השבת חוב' ב תשמה עמ' יז-לט  
467.שטרן, שמואל אליעזר חובת הצלה במאבד עצמו לדעת כרם שלמה גל' קעב אדר תשנה עמ' מא-מח  
468.שטרן, שמואל אליעזר בענין בזבוז ממון לצורך הצלת נפשות זכור לאברהם תשס- תשסא עמ' תת-תתד  
469.שטרן, שמואל אליעזר פקוח נפש דוחה איסור גזל ומזיק זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תשצה-תשצט  
470.שטרנבוך, אברהם בדין לא תעמוד על דם רעך הפרדס שנה לח חוב' א תשרי תשכד עמ' 30-28  
471.שטרנבוך, אליעזר בענין תרומת כליות קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קעה-קפד  
472.שיינברג, חיים פנחס בדין חזרת היוצא להציל הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קכד-קלג  
473.שילה, שמואל דחיית נפש מפני נפש; מקרי גבול על פי ההלכה מולד סדרה חדשה כרך ח (לא) חוב' 40-39 תשם עמ' 212-205  
474.שילה, שמואל מסירת יחיד כדי להציל את הרבים חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 62-57  
475.שיף, דב מלאכות שבת הנעשות בלידה עטרת שלמה ב תשנז עמ' רג-ריג  
476.שכטר, יצחק שמואל בדין קדימויות ברפואה בפיקו"נ שאינו לפנינו בית הלל גל' כב אדר ב תשסה עמ' נג-ס  
477.שכטר, יצחק שמואל איסוף דם טבורי בשבת קודש בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' סה-עא  
478.שכטר, מלך בדין מסירה [הלשנה על קומוניסט בארה"ב] בית יצחק תשיד עמ' 74-78  
479.שכטר, נחום שמריה בענין עליה לארץ ישראל נועם ספר ו תשכג עמ' קצט-רז  
480.שלוש, שלמה החייב אדם לתרום כליה להציל קרובו ממוות? ארחות 41 ערב ראש השנה תשנה עמ' 26-29  
481.שלזינגר, אליהו בגדרי החובה לתרום מח עצמות בית הלל גל' ז סיון תשסא עמ' נח-סג  
482.שלזינגר, אליהו פיקוח נפש - ע"י שומר תורה ומצוות אוע"י מי שאינו שומר תו"מ תחומין כא (תשסא) 182-192  
483.שלזינגר, מאיר על פקוח נפש וצורך בטחוני להתיר מלאכות בשבת המעין כרך ו גל' ב טבת תשכו עמ' 14-12  
484.שניאורסון, ברוך שמעון בענין המסבב לעצמו אונס, אי מיחשב כאונס או כרצון עם התורה מהד' ד חוב' י תשג עמ' יא-יז  
485.שניאורסון, מנחם מנדל אם מחללין שבת על ספק סכנת נפשות הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קטז-קכא  
486.שניאורסון, מנחם מנדל הכניסה לספק סכנה להציל חבירו מסכנה ודאית אור הדרום חוב' ד קיץ תשמז עמ' א-ה  
487.שניידר, שלמה אי שרי לנתח מעוברת שמתה ר"ל להציל ילדה המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 12-10  
488.שניידר, שלמה בענין חיוב הצלת חברו המאור שנה כד תשלב קונ' ב עמ' 13-12  
489.שנקר, אברהם צבי מאי חזית דדמך סומק טפי המאור שנה ב חוב' ב חשון תשיא עמ' 12-11  
490.שפירא, דוד בענין חייך וחיי חבירך, חיי מי קודם האהל שנה יז חוב' א-ב ניסן תשלא עמ' ג-ז  
491.שפק, צבי תאונות דרכים בשדה חמ"ד שנה כח תשמה עמ' 140-135  
492.שפרן, יגאל בצלאל הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 95-118  
493.שקלאר, אברהם בפלוגתא דר"ע ובן פטורא בדינא דחייך קודמין (בבא מציעא סב, א) מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שח-שיב  
494.שרגאי, ש"ז; ארנברג, יהושע מנחם השטחים המשוחררים ומצוות פקוח-נפש (חילופי מכתבים) שנה בשנה תשל עמ' 145-138  
495.שרמן, אברהם יחס ההלכה כלפי אחינו שפרשו מדרך התורה והמצוות [אהבת הריע, תוכחה ועוד] תחומין א תשם עמ' 318-311; [חלק שני. איסור אונאת דברים] ב תשמא עמ' 271-267; פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה. ג תשמב עמ' 29-24. עמנואל, יונה: בענין איסור אבטחה לטיולים הכרוכים בחילול שבת. המעין כרך כה גל' א תשרי תשמה עמ' 59-57  
496.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ומצבי סכנה צפויים תורה שבעל פה לג: עמ' פב-צד, תשנב  
497.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ובמצבי סכנה צפויים (מצב פקוח נפש בעוברים) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמח-קסב  
498. Baneth, Eduard  Sakkanat Nefaschot  J?disches Lexikon 5, p. 44-45  
499. Carlebach, Alexander  Saving the life of a non-Jew on Shabbat  Niv Hamidrashia (Winter 1967), Engl. sect. p. 7-14  
500. Danz, Joh. Andr. (praes.); Wakius, Joh. Conr. (resp.)  פיקוח נפש בשבת sive, Christi curatio sabbathica  Dissertation Jena 1699, 6 + 70 p.  
501. Encyclopedia Talmudica  One life is not sacrificed for another אין דוחין נפש מפני נפש  Vol. 2, p. 3-6  
502. Encyclopedia Talmudica  Grave interdict; light interdict אסור חמור; אסור קל  Vol. 2, p. 441-443  
503. Feldman, David M.  Life as a principle, not an estimate  Sh'ma 13 (1982-83), p. 108-109  
504. Frankel, Y.Y.  A holocaust survivor who saved himself with his brother's money  Crossroads 1 (1987), p. 87-90  
505. Gutnick, Mordechai  Children in life-threatening medical situations: the family responsibility, duties and rights  Or Hadorom 4 (1987), p. 33-42  
506. Johns, Alger F.  The military strategy of Sabbath attacks on the Jews  Vetus Testamentum 13 (1963), p. 482-486  
507. Kirschenbaum, Aaron  The 'good Samaritan' and Jewish law  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 7-85  
508. Kirschenbaum, Aaron  The bystander's duty to rescue in Jewish law  Journal of Religious Ethics 8 (1980), p.204-226  
509. Klagsbrun, Francine  The value of Jewish life; Jewish ethics and the Holocaust  In: Contemporary views on the Holocaust, ed. Randolph L. Braham, Boston 1983, p. 3-19  
510. Rackman, Emanuel  Priorities in the right to life  Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office, 1986, p. 235-244  
511. Rosner, Fred; Wolfson, Wilfred  Returning on the Sabbath from a life-saving mission  Journal of Halacha and Contemporary Society 9 (1985), p. 53-67  
512. Saltzman, Steven  The sanctity of life in Jewish law  Dissertation Jewish Theological Seminary 1983  
513.תאומים, יוסף בדין שמתרפאים בכל אסורים במקום סכנה הפרדס שנה כז חוב' ד טבת תשיג עמ' 12-15  
514.[הלברשטם, יקותיאל יהודה] אדמו"ר מצאנז סיכון או ציעור עצמי עבור חברו החולה בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' ז-לג  
515.תמיר, רועי צבי מאיר נתיבים (הלכות ובירורים בעניני זהירות בדרכים) ירושלים תשסד 338 עמ'  
516.[סופר, משה] מרן החתם סופר סוגיא מאכילין הקל הקל האהל שנה א תשטו עמ' ה-י  
517.[סופר, משה] מרן החתם סופר סוגיה דאין הולכים בפ"נ אחר הרוב האהל שנה א תשטו עמ' נג-נז  
518. טור פז, משה עקרון פיקוח נפש דוחה שבת: בכתבי כת קומראן, בספרות הבית השני ובחז"ל עבודת גמר במכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית תשסג 119 עמ'