Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > כופר נפש. שילומים

 מחברכותרתספרביקורת
1.איזראל, אברהם מאיר קבלת פיצויים מהרוצחים המאור שנה ה חוב' ו אדר ב תשיד עמ' 15  
2.גולדברגר, פנחס אשר קבלת תשלומים מגזלנים-רוצחים המאור שנה ה חוב' ז י ניסן תשיד עמ' 8-9  
3.הנקין, יוסף אליהו אש זרה [על פשעי הנאצים, התקוממות נגדם, ועל השילומים] המאור שנה ו חוב' ז אייר-סיון תשטו עמ' 17-15  
4.ורהפטיג, איתמר לא תקחו כופר לנפש מחבל תחומין ו תשמה עמ' 308-305  
5.לוין, שלמה יצחק אם מותר לקחת מכספי השילומים ממשלת גרמניה הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 64-66  
6.ליונשטם, שמואל אפרים כפר אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 233-231  
7.סגל, פרץ 'ולא תקחו כופר לנפש רוצח' - לפסלותו של הסכם לפדיון רוצח שנתון המשפט העברי כרך יג תשמז עמ' 226-215   
8.קרפל, אברהם משה הלקבל פיצויים מהנאצים ימ"ש המאור שנה ה חוב' ו אדר ב תשיד עמ' 5-6  
9.רפפורט, יצחק מאיר מעות מנאצים ימ"ש לספרי קודש המאור שנה ה חוב' ו אדר ב תשיד עמ' 3-4  
10.שטרן, שמואל טוביה יחסנו לפשעי האומה הגרמנית [גם בענין קבלת שילומים] התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' צא-צח  
11. Cohn, Haim H.  Compounding offences  Encyclopedia Judaica 5, p. 856-857 = Principles of Jewish law, p. 547-548  
12. Schenker, Adrian  Koper et expiation  Biblica 63 (1982), p. 32-46