Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > תשובה. חנינה. ריהביליטציה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדרת, אברהם החטא והכפרה באמונות חז"ל בדורות שלאחר החורבן פתחים גל' א חשון תשלז עמ' 13-3  
2.אורבך, אפרים אלימלך; תא-שמע, ישראל תשובה האנציקלופדיה העברית כרך לב עמ' 1106-1102  
3.איזירר, חגי על מנת שאני צדיק - תקפו של הרהור בתשובה כתלנו טו תשנד עמ' 17-26  
4.אלברג, שמחה כוחה של תשובה הפרדס שנה נב חוב' א תשרי תשלח עמ' 9-4  
5.אלברג, שמחה תשובה בלי קבלה על להבא הפרדס שנה מה תשלא חוב' ב עמ' 6-10  
6.אלגזי, בן ציון גדר בקשת מחילה על נזקי גוף וממון המאיר לארץ גל' 49 אלול תשסא עמ' 27-32  
7.אמסל, יעקב דין בעל תשובה להיות ש"ץ המאור שנה נד חוב' ג ניסן-אייר תשסא עמ' 19-20  
8.אפרתי, בנימין תשובה ושבים אצל החזון-איש מחשבת חוב' סו תשרי תשמב עמ' 10-7  
9.אפשטיין, יעקב תקנת השבין בגזל עצי סוכה אמונת עתיך 67 אלול תשסו-תשרי תשסז עמ' 48-54  
10.ארלן, יעקב כהן שהרג את הנפש אורות עציון כח כסלו תשנ"ח עמ' 131-137  
11.ביליטצר, אפריים אי מהני תשובה בבן-נח אפריון חוב' א סיון-תמוז תשכז עמ' ט-יא  
12.בן-שלמה, אליעזר אתם נצבים - משמעותה המשפטית של התשובה ארחות 37 ערב ראש השנה תשנג עמ' 18-20  
13.בן-שמאי, מאיר הלל החטא והסליחה מחניים גל' המאה חלק ב כסלו תשכו עמ' קצט-רטו  
14.בן-שמאי, מאיר הלל; ליכט, יעקב שלום כפרה אנציקלופדיה מקראית כרך ד עמ' 236-233  
15.בנטואיץ, יוסף; סימון, עקיבא ארנסט; פרידמן, טוביה; פלק, זאב; ברזל, אלכסנדר; שבייד, אליעזר; כהן, יעקב י'; רוזנסקי, מיכאל; צמרת, צבי חטא, תשובה, כפרה [רב-שיח] פתחים תשמב גל' א-ב עמ' 23-2  
16.בקשי-דורון, אליהו אשה שנאסרה על בעלה וחזרה בתשובה אם ראויה להנשא לאדם כשר ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 168-164  
17.בר, משה על מעשי כפרה של בעלי-תשובה בספרות חז"ל ציון שנה מו תשמא עמ' 181-160  
18.בר-אור, יעקב שיקום עבריינים כגורם למניעת פשעים הפרקליט כרך טו תשיט עמ' 265-267  
19.בר-שאול, אלימלך הדרך אל התשובה מחשבת חוב' כט אב-אלול תשלה עמ' 9-8  
20.ברנד, יצחק תקנת השבין דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 437-473  
21.גבריהו, חיים משה יצחק 'מתיר אסורים'; מעשה חנינה לאסירים בארצות המקרא ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשלט עמ' 152-137  
22.גרוזמן, מאיר על שתי פרשיות התשובה שבתורה ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 262-249  
23.גרוזמן, מאיר צבי על חטא ותשובה; חמישים שיחות על נושאי חטא ותשובה בעקבות התנ"ך וספרות חז"ל ת"א תשמו 287 עמ'  
24.גרינבאום, אהרן גדרי התשובה על פי הגאון רב שמואל בן חפני סיני כרך עז תשלה עמ' צז-קטו  
25.גרינבאום, אהרן התשובה - מצות עשה או בחירה חופשית ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 72-53  
26.גרינבוים, נפתלי נתנאל בענין תשובה על עבירות דרבנן קול התורה גל' כד תשרי תשמט עמ' לג-לה  
27.דסברג, אורי החנינה בהלכה תחומין ז תשמו עמ' 426-413  
28.דרוק, זלמן כוחה של תשובה שנה בשנה תשמו עמ' 216-205  
29.דרעי, משה שליח צבור שבילדותו עשה מעשה מגונה אור תורה שנה כט תשנז עמ' נו-נח  
30.הירשוביץ, נחמן חטא ונענש - החוזר למעמדו? שמעתין גל' 139 תשס עמ' 48-54  
31.הכהן, יהודה הערות על הרמב"ם הלכות תשובה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' ז-י  
32.הלוי, הלל יצחק בעל תפקיד ציבורי שפרש מאונס ומינו אחר תחתיו, כשיעבור האונס האם חוזר לתפקידו משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' ריז-רלח  
33.הלוי, חיים דוד מצות התשובה במשנתו של הרמב"ם אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 149-145  
34.הענא, מרדכי חידושים והערות על הרמב"ם הלכות תשובה ויום הכיפורים קובץ בית אהרן וישראל גל' קלט תשרי-חשון תשסט עמ' יא-יב  
35.הרצוג, יצחק איזיק זכות חנינה לנידונים במשפט המלוכה התורה והמדינה קובץ א תשט עמ' יד-יט  
36.וגשל, שאול בענין חיוב בקשת מחילה במי שחבל או גרם צער לחברו בשוגג קול התורה חוב' כב תשרי תשמח עמ' כח-ל  
37.וולנר, משה דוד דיני מורד במלכות וזכות החנינה התורה והמדינה קובץ ג תשיא עמ' נג-ס  
38.ויגודה, מיכאל על מקומה של החרטה בהלכות תשובה לרמב"ם על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, רמת גן תשסח עמ' 25-37  
39.וייל, אליעזר "תקנת השבים" וחוק המרשם הפלילי - השוני במגמות ממעיין מחולה גל' 13 ניסן תשסח עמ' 30-42  
40.וילמן, פינחס הרהור תשובה - משקלו בהלכה סיני כרך קו תשן עמ' כג-לב  
41.וילמן, פנחס על השמטה אחת בדברי הרמב"ם [בהלכות תשובה] סיני כרך צ תשמב עמ' רנד-רנט  
42.וינטר, אלימלך התשובה וקיום מצוות בבן נח שמעתין שנה כא גל' 76-75 תשרי-כסלו תשמד עמ' 50-45  
43.ויס, אשר זליג תשובה - האם פוטרת ממיתת בי"ד מנחת אשר, דברים, תשסז סי' נד עמ' שעז-שפג  
44.ורנר, ברוך על מקור סמכות השיפוט ועל החנינה במשפט המלוכה התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' סה-סט  
45.זוין, ש"י התשובה בספרות ההלכה סיני כרך ה תרצט-תש עמ' שמה-שנב  
46.זולדן, יהודה הדחת מנהיג שהורשע קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 501-515  
47.זולדן, יהודה שיקום בעיר המקלט לרוצח בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 281-292  
48.זולדן, יהודה רוצח בשגגה - תשובה ושררה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 359-372  
49.זולטי, בצלאל בהלכות תשובה בית התלמוד ספר א תשכח עמ' ט-כ  
50.זעפרני, שמואל התשובה והוידוי המאיר לארץ גל' 13 אלול תשנח עמ' 33-49  
51.זק"ש, זבולון עבירות שבין אדם לחבירו חייב לרצותו בגוזלו ובחובלו מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' קיד-קיח   
52.טויבר, יחיאל נישואי בעלת תשובה לכהן דברי משפט ג תשנח עמ' עה-פג  
53.טיקוצינסקי, מרדכי רמב"ם הלכות תשובה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' לה-לח  
54.יאיר, אבי מצוה ראשונה מחשבת חוב' ס-סא כסלו תשמא עמ' 36-33  
55.יונג, אליהו על הכפרה נעם ספר כה תשמג-תשמד עמ' קמב-קמט  
56.כהן, דב חזרת פסול לעדות לכשרותו לפי שיטת הרמב"ם ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 14-28  
57.כץ, יעקב יחס החברה המסרתית לסוטים במאה הי"ח (מקורות לסמינריון 'התחלות החסידות וההשכלה') ירושלים תשכא 26 דפים (בהכפלה)  
58.לובן, יעקב דוד עד שירצה את חבירו הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 40-53  
59.לוינגר, יעקב רעיון התשובה בספר ירמיהו ספר זיידל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר יא ירושלים תשכב עמ' 185-165  
60.ליפקין, חיים יצחק גדרי תשובה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' נה-נז  
61.ליפשיץ, חיים תורת התשובה במשנת מרן הראי"ה קוק זצ"ל דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 234-209  
62.ליפשיץ, יעקב תשובה כהתחדשות המעין כרך כג גל' ב טבת תשמג עמ' 3-1  
63.לנדא, משה יהודה ליב האם תשובה מועלת לאנשי עיר הנדחת פעמי יעקב נו אב תשסד עמ' כה-כט  
64.לרפלד, דניאל מצות התשובה הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 6-4  
65.מאיר, חיים וידוי, תשובה ומחיקת החטא פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 68 צו תשסב 4 עמ'  
66.מישקובסקי, אליהו בעניני תשובה מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' מה-מט  
67.מלמד, ע"צ הכפרה במקרא סיני כרך מד תשיט עמ' תכו-תלו  
68.נאור, בצלאל תשובה ומנהגו של עולם במשנת הרמב"ם הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 34-36  
69.נהוראי, מיכאל צבי מושג התשובה בתורתו של הרמב"ם מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשסח עמ' 187-1930  
70.נהוראי, מיכאל צבי מושג התשובה בתורתו של הרמב"ם מנחה למנחם - קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן ירושלים תשסח עמ' 187-1930  
71.סולברג, נעם ויגש אליו יהודה - משפט או חסד וחנינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 8 ויגש תשסא 4 עמ'  
72.סולובייצ'יק, יוסף דוב כוחו של וידוי. תרגום ועריכה: פנחס פלאי הגות עברית באמריקה, כרך ב ת"א תשלג עמ' 353-343  
73.סולובייצייק, אהרן יסודות התשובה ודרכיה אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 13-10  
74.סיני, יובל ביאור שיטת הרמב"ם בעניין כשרותם של רשעים לעדות מגל יב תשנח עמ' 289-310  
75.ערמון, ידידיה החשוד על הטריפה פרי עץ הגן א תשנח עמ' 93-97  
76.פאוער, יוסף הלוי עיונים בהלכות תשובה לרמב"ם סיני כרך סא תשכז עמ' רנט-רסו  
77.פדר, מיכאל התשובה והחסד שבה שמעתין שנה יח גל' 63 מרחשון תשמא עמ' 55  
78.פייגנבוים, נפתלי אופן עשיית התשובה כבודה של תורה חלק ד תשמו עמ' עח-פ  
79.פיינשטיין, משה בענין פירוט החטא בוידוי מוריה שנה ט גל' ה-ו אדר תשם עמ' מט-נח  
80.פישביין, מיכאל תשובה אנציקלופדיה מקראית כרך ח עמ' 962-949  
81.פרדס, חיים שיטות הראשונים בדין תקנת השבים כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' ל-מ  
82.קאפח, יוסף התשובה במשנתו של הרמב"ם סיני כרך צא תשמב עמ' צז-קח  
83.קדרי, עדיאל דברים המעכבים את התשובה, עיון בפרק ד' מהלכות תשובה לרמב"ם שפע טל, עיונים במחשבת ישראל ובתרבות היהודית מוגשים לברכה זק, באר שבע תשסד עמ' 113-129  
84.קובלסקי, שלום דוב מצוות תשובה שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' כט-לא  
85.קוטנר, עפר על החרטה (הלכה ופילוסופיה) בדרכי שלום, עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזברג, ירושלים תשסז עמ' 551-563  
86.קולא, עמית גאולה ותשובה תחומין ו תשמה עמ' 480-469  
87.קורמן, אברהם עיוני תשובה בשדה חמ"ד שנה כח תשמה עמ' 172-156 ,47-26  
88.קיסטר, יצחק גישת היהדות לעברין ולשיקומו הפרקליט כרך כה תשכט עמ' 487-481; ניב המדרשיה גל' אביב-קיץ תשלא עמ' עז-פג  
89.קיסטר, יצחק ריהביליטציה של העבריין לפי המשפט העברי דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות (תשכט), ירושלים 1972 כרך ג עמ' 304-297  
90.קרול, שמעון בענין תשובה בחייבי מיתות בי"ד בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שח-שכב  
91.קריב, אברהם גדולה תשובה מחשבת חוב' מח אלול תשלח עמ' 13-7  
92.רוזנברג, יעקב יעילותה של חנינה למחזיר גנבתו: ההשלכה הכלכלית של הכלל התלמודי: מודה ב(עבירת) קנס פטור (מן הקנס) עיוני משפט כר' כו חוב' 3 אדר ב תשסג עמ' 865-886  
93.רייז, שניאור זושא בענין גר תושב בזמן הזה ותשובה לעכו"ם המאור שנה ל חוב' ו אב-אלול תשלח עמ' 20-19  
94.רייזמן, יהושע השל תשובה במצוות עשה ובמצוות לא תעשה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' עד-עד  
95.רכניץ, עדו הדחה, הפקת לקחים או חזרה בתשובה צהר כט אייר תשסז עמ' 51-56  
96.רקובר, נחום תקנת השבים (מעמדו של עבריין שריצה את עונשו) ירושלים תשסז 716 עמ'  
97.רקובר, נחום השפעת התשובה על הענישה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 183-191  
98.רקובר, נחום התשובה - היבטים משפטיים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 43 נצבים תשסא 4 עמ'  
99.רקובר, נחום ,ושבת עד ה' אלהיך" - התשובה והענישה הפלילית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 265 נצבים-וילך תשסו 4 עמ'  
100.רקובר, נחום עובד ציבור שסרח וריצה את עונשו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 180 האזינו תשסד 4 עמ'  
101.רקובר, נחום מעמדו של כהן שחטא ושב סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקכ-תקכט  
102.רקובר, נחום עבריין שעשה תשובה כשליח ציבור תורה שבעל פה לז: קכד-קמג, תשנה  
103.רקובר, נחום הזכרת עברו של עבריין קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 663-669  
104.רקובר, נחום תקנת השבים מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 135-144  
105.רקובר, נחום תקנת השבים ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 342-351  
106.רקובר, נחום נשיא שריצה את עונשו האם חוזר לתפקידו משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 147-171  
107.רקובר, נחום אורות התשובה [במשנתו של הראי"ה קוק] מחניים כז ער"ה תשטז עמ' 84  
108.רקובר, נחום מעמדו של עבריין שרצה עונשו משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' ה ירושלים תשל 23 עמ'; מחשבת חוב' ה אלול תשלא עמ' 5-8; ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 389-366  
109.שאנן, שלמה תשובת רבנו שלמה מן ההר אל הרמב"ן בענין החוטאים והחוזרים בתשובה מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' ג-ד. זוסמן-סופר, שמעון אליעזר: שם שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' פא; רות, אברהם נפתלי צבי: שם שנה יא גל' ז-ח תמוז תשמב עמ' צ-צד 
110.שביב, יהודה עיונים בהלכות תשובה שמעתין שנה יא גל' 40 אלול תשלד עמ' 32-29  
111.שוורץ, דן מעמדו של כהן מומר שחזר בתשובה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 227-235  
112.שושני, רונית רבי אליעזר בן רבי שמעון והגנבים - סיפור על חטא וכפרתו JSIJ 4 (2005) עמ' 1-25  
113.שטרנבוך, משה בעל תשובה הרוצה להחזיר ריבית קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' ריד-ריז  
114.שטרנברג, אליעזר הבדלי גישה בין ההלכה והמדרש ביחסם לעוברי עבירה פתחים תשכט גל' ג עמ' 15-10  
115.שינברגר, צבי במצות התשובה וכפרת יום הכיפורים בית אהרן וישראל גל' קטו תשרי-חשון תשסה עמ' כ-לב  
116.שלזינגר, יחיאל מיכל תשובה מחשבת חוב' סו תשרי תשמב עמ' 6-3  
117.שפרונג, זכריה דין כפרה בחובל ומזיק בכורים ב תשנט עמ' קעו-קפא  
118.שרבני, ראובן  בגדרי דין מתעסק בשגגת עבירה בית הלל גל' כח טבת תשסז עמ' עא-עט  
119. Driver, S.R.  Expiation and atonement (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 653-659  
120. Loewe, Herbert  Expiation and atonement (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 659-664  
121. Milgrom, Jacob  The priestley doctrine of repentance  Revue Biblique 82 (1975), p. 186-205  
122. Urbach, Efraim E.  Redemption and repentance in talmudic Judaism  In: Types of redemption, eds. R.J.C. Werblowsky and C.J. Bleeker, Leiden 1970, p. 190-206  
123. Wohlgemuth, Joseph  Zur Charakteristik des Sundenbewusstseins im talmudischen Judentum  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 11 (1924), p. 95-127, 185-228  
124. Yaron, Reuven  Redemption of persons in the ancient Near East  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 6 (1959), p. 155-176  
125.תנעמי, זכריה התשובה וההתחדשות מחשבת חוב' כג אב-אלול תשלד עמ' 16-15