Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

י. עונשין > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברבך, משה בעיות משמעת וענשין בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה כז תשכז עמ' 246-242: כח תשכח עמ' 165-157, 218-213; כט תשכט עמ' 33-41, 112-105, 181-173, 244-236; ל תשל עמ' 236-244  
2.אדרת, אברהם החטא והכפרה באמונות חז"ל בדורות שלאחר החורבן פתחים גל' א חשון תשלז עמ' 13-3  
3.אוחנה, ראובן הכאת תלמידים - לאור ההלכה ובמבט חינוכי אור תורה שנה כו תשנד עמ' תסט-תעג  
4.אורון, יהודה עונש גופני בחינוך הילדים אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 123-116  
5.אושרי, יגאל בין משמעו של כתוב לבין מדרשו ("ופורץ גדר ישכנו נחש" - קהלת י', ח') מורשת יעקב ה תשנא עמ' 21-29  
6.אלון, מנחם חוקי היסוד - עיגון ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית (סוגיות במשפט הפלילי) מחקרי משפט יג חוב' 1 תשנו עמ' 27-86  
7.אנגלנדר, שמשון מעמדו של מי שנגמר דינו למיתה עלון שבות גל' 100 כסלו תשמג עמ' 131-116  
8.אנציקלופדיה תלמודית חשוד כרך יח עמ' ב-מו  
9.אנציקלופדיה תלמודית אביזריהו כרך א עמ' כו (עמ' נה-נו במהדו' ב)  
10.אנציקלופדיה תלמודית אבק (מה שאינו עיקר האיסור...) כרך א עמ' מו-מז (עמ' ק-קב במהדו' ב)  
11.אנציקלופדיה תלמודית אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן כרך א עמ' ריא-ריב (עמ' תנג-תנו במהדו' ב)  
12.אנציקלופדיה תלמודית אחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן כרך א עמ' ריב-ריג (עמ' תנו-תנז במהדו' ב)  
13.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם רואה חובה לעצמו כרך א עמ' רסו (עמ' תקעא במהדו' ב)  
14.אנציקלופדיה תלמודית אין איסור חל על איסור כרך א עמ' רעא-רעו (עמ' תקפא-תקצב במהדו' ב)  
15.אנציקלופדיה תלמודית אסור דאורייתא כרך ב עמ' עד-עה  
16.אנציקלופדיה תלמודית אסור דרבנן כרך ב עמ' עו-עז  
17.אנציקלופדיה תלמודית אסור חפצא; אסור גברא כרך ב עמ' עח-פ  
18.אנציקלופדיה תלמודית אסור כרת כרך ב עמ' פא  
19.אנציקלופדיה תלמודית אסור לאו כרך ב עמ' פא-פב  
20.אנציקלופדיה תלמודית אסור מיתה כרך ב עמ' פג-פד  
21.אנציקלופדיה תלמודית אסור עשה כרך ב עמ' פד  
22.אנציקלופדיה תלמודית אשתני גופא כרך ב עמ' שא-שג  
23.אנציקלופדיה תלמודית גופין מחלקין כרך ה עמ' תד-תיד  
24.אנציקלופדיה תלמודית דיני שמים [גדרם וחיובם; בנזיקין; כשתפס מהחייב] כרך ז עמ' שפב-שצה  
25.אנציקלופדיה תלמודית הבלעה [בדברים האסורים] כרך ח עמ' קל-קלז  
26.אנציקלופדיה תלמודית הכרזה (לפרסום) כרך ט עמ' קנא-קסג  
27.אנציקלופדיה תלמודית הרוגי בית דין כרך י עמ' תרטז-תרכא  
28.אנציקלופדיה תלמודית הרוגי מלכות כרך י עמ' תרכב-תרכז  
29.אנציקלופדיה תלמודית חזקת כשרות כרך יד עמ' כו-לט  
30.אנציקלופדיה תלמודית חיבי כריתות כרך יד עמ' תקמח-תקסג  
31.אנציקלופדיה תלמודית חיבי לאוין כרך יד עמ' תקסג-תקפ  
32.אנציקלופדיה תלמודית חיבי מיתות בידי שמים כרך יד עמ' תקפ-תרג  
33.אנציקלופדיה תלמודית חיבי מיתות בית דין כרך יד עמ' תרג-תרכו  
34.אנציקלופדיה תלמודית חיבי מלקיות כרך יד עמ' תרכו-תשיד  
35.אנציקלופדיה תלמודית חיבי עשה כרך יד עמ' תשיד-תשכ  
36.אסולין, דוד הלואה בריבית לפורקי עול עלוני ממרא ניסן-אייר תשמג עמ' 59-53  
37.אפשטין, יעקב תרומת איברים של היוצא ליהרג חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 263-275  
38.בדיחי, יובל חושך שבטו שונא בנו כפיה גופנית בתהליך החינוכי - בהלכה ובמשפט מגל יד תשס"ד עמ' 138-175  
39.בורנשטין, אריה במקום הרשע שמה המשפט מקומו של כרם נבות ומקום העונש של בית אחאב מגדים גל' כב תמוז תשנד עמ' 69-77  
40.בטיסט, מאיר ענישה גופנית על ידי הורים ומורים יתגדל, קובץ זכרון לגדליה שפירא, ת"א תשמב עמ' 31-20  
41.בטיסט, מאיר ענישה קיבוצית תחומין יב (תשנא) 229-239  
42.בן-ברק, צפרירה החרמת קרקעות בישראל ובמזרח הקדום שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ה-ו תשמא-תשמב עמ' 117-101  
43.גולדברג, זלמן נחמיה בגדר האיסור להזיק ובחיוב גרמא בדיני שמים שערי צדק ו תשסה עמ' 171-184  
44.גלינסקי, יעקב בענין מדה כנגד מידה קול התורה גל' לב ניסן תשנב עמ' סג-סו  
45.גרוס, מרדכי בענין הכאת בעל ברבים ועי"כ יחזור מדרכו הרעה זכור לאברהם תשנז-תשנח עמ' רפד-רפח  
46.גרינבאום, אסף אישתני דינא אישתני קטלא עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 67-71  
47.גרשוני, יהודה הרוגי מלכות ממונם למלך [אוצר המשפט חלק א ערך 7496 ,3849] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' קעא-קעד  
48.גרשוני, יהודה עונשם של המחבלים הערביים לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 8697 ,7497] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' רכו-רלא; המחבלים ועונשם לאור ההלכה. שנה בשנה תשמג עמ' 183-176  
49.גרשוני, יהודה מדת השנאה לרשעים לפי ההלכה אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 21-23  
50.גרשוני, יהודה הרוגי מלכות ממונם למלך שבילין גל' י-יא טבת-אדרים תשכה עמ' כב-כה  
51.גרשוני, יהודה עונשם של המחבלים הערבים לאור ההלכה אור המזרח שנה כב טבת תשלג עמ' 68-73  
52.דיכובסקי, שלמה ענישה גופנית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 39-45  
53.היילברון, צבי ענישה גופנית לצורך חינוך מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 79-94  
54.הכהן, אביעד חושך שבטו שונא בנו - על איסור האלימות בחינוך פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 167 נשא תשסד 4 עמ'  
55.הכהן, אביעד לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך - הגירוש מטעמים "אזרחיים" וכאמצעי ענישה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 183 לך לך תשסה 4 עמ'  
56.הכהן, אביעד ענישה קיבוצית במדינה יהודית ודמוקרטית קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 489-502  
57.הכהן, אביעד "אנו מתירין להתפלל עם העבריינים?!" -מיהו עבריין? - על הדרת האחר ותיוגו פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 300 האזינו תשסז 4 עמ'  
58.הלפרין, חיים שבועת שקר לשם הצלת ממון מידי אנס מגל קובץ ג תשם עמ' 65-61  
59.הלפרין, ישראל גזירת-גירוש על פורעי-מוסר בטיקטין (תקט-תקיא) המשפט כרך ד תרצ-תרצא עמ' 118-117  
60.ויינברגר, יעקב הענשת קטינים על מעשיהם הפליליים לאור המשפט העברי מפגש גל' 1 תשרי תשמא עמ' 22-20  
61.ויס, אשר זליג בדין אומדנא בדיני נפשות מנחת אשר, שמות, תשסד סי' מד עמ' שח-שיב  
62.ורהפטיג, איתמר מצות כבוד אב באב רשע עלון שבות גל' 87 פורים תשמא עמ' 38-23  
63.ורהפטיג, איתמר חקירות השב"כ לאור ההלכה. תחומין כ (תשס) 145-150  
64.ורהפטיג, איתמר שורו הרג - מיתה בידי שמים או תשלום כופר דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 741 תשסח 3 עמ'  
65.זברמן, אלקנה בעניין קבלת עדות מחללי שבת לענין היתר עגונה כרם שלמה שנה ט קונטרס ז אייר-סיון תשמו עמ' כד-כט   
66.זוין, שלמה יוסף; ישראלי, שאול; ארנברג, יהושע מנחם 'פרשת לבון' מבחינת ההלכה שנה בשנה תשכו עמ' 159-136  
67.זיכל, ישראל מאיר כרת, ערירי, ומיתה בידי שמיים - גדריהם מגל יא תשנה עמ' 203-225  
68.טשארנעט, משה פרץ בענין חיוב לצאת ידי שמים בקנס בזמן הזה קובץ בית אהרן וישראל גל' קמ כסלו-טבת תשסט עמ' כח-כט  
69.יוסף, עובדיה האם חובה על הבנים לנהוג כבוד בהורים שאינם שומרי תורה ומצוות שרשים גל' 3 אדר תשמז עמ' 7-4; מצוות כיבוד אב ואם בהורים חילוניים. אור תורה שנה כ תשמח עמ' קסז-קעח  
70.ישראל, חיים ענישה בחינוך לאור ההלכה ניב המורה קובץ 7 תשמא עמ' צח-קטו  
71.כהן, אסתר פושעים יהודים בצרפת בשלהי המאה הי"ד ציון שנה מו תשמא עמ' 154-146  
72.כהן, חיים ה' משפטו ומותו של ישו הנוצרי ת"א תשכח 182 עמ'  
73.כהן, חיים ה' יוספוס פלביוס כהיסטוריון של דיני עונשין האוניברסיטה כרך 18 תשלג חוב' א עמ' 28-36  
74.כהנא, קלמן שור סיני בכמה? המעין כרך ד גל' ד תמוז תשכד עמ' 31-37  
75.לביא, שי צדק בלוע באדמה: על חוק טבעי, חוק פוזיטיבי וענישה אלוהית ספר דניאל, עיונים בהגותו של פרופסור דניאל פרידמן, תל אביב תשסח עמ' 1079-1108  
76.לוי יצחק הכאת ילדים [תגובה] תחומין יז (תשנז) 157-159  
77.ליכטנשטיין, ישראל יעקב תוכחת רב לתלמיד- השלכות ממוניות שערי צדק ה תשסד עמ' 340-333  
78.ליפקין, חיים יצחק מצות פריקה וטעינה [מצוה בשונא] כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' עג-עד  
79.מאמו, ראובן ענישה גופנית חינוכית במשפט העברי שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 62-56; בשדה חמ"ד שנה ל חוב' א-ב תשרי-חשון תשמח עמ' 185-171  
80.מוריאל, יהודה איסור הנקימה - לאור המקורות בשדה חמד שנה טז תשלג עמ' 141-131  
81.מיקלישנסקי, י"ק המשפט הפלילי הבין לאומי על פי המשפט העברי גוילין ורשה כרך א תרצז עמ' 58-73  
82.מיקלישנסקי, י"ק חקת שלום (הצעה להלכה במשפט הפלילי הבינלאומי במדינת ישראל) הדאר שנה כה תשט-תשי עמ' 720-718  
83.מלאך, דניאל; פיקסלר, דרור באבוד רשעים רינה או קינה תחומין כב (תשסב) 57-67  
84.מן, מרדכי בדין כיבוד אב באביו רשע מוריה שנה טו גל' ז-י תמוז תשמז עמ' קמ-קמו  
85.מן-ההר, שלמה סמכותו של המורה להטיל תשלום כלשהו על תלמיד שמעתין שנה יג גל' 47-46 אדר ב תשלו עמ' 67-64  
86.מרצבך, יונה בענין חיוב לצאת ידי שמים עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קצ-קצב  
87.משדי, יוסף איסור הכאת התלמידים יותר מדי אור תורה שנה כט תשנז עמ' קלד-קלז  
88.נבון, יעקב כליאה, שפיטה וענישה בשבת וביו"ט אור המזרח כרך לז תשמט עמ' 255-264 ; כרך לח תשן עמ' 170-188  
89.נגאל, גדליה גלגול נשמות כאמצעי לתיקון עוול כספי סיני כרך קו תשן עמ' סג-עא  
90.נובל, נחמיה צבי Concursus delictorum בתפיסת התלמוד הגות והלכה, ירושלים תשל עמ' 218-215  
91.נריה, משה צבי משפט צורר היהודים בהלכה [(א) החובה לרדוף אחרי רוצח. (ב) ריבונות מדינה לגבי רוצח הנמצא בתחומה. (ג) דין רוצח לפי פקודה. (ד) רוצח על ידי אחרים. (ה) אפשרות השיפוט לפי משפטי המלוכה. (ו) עונש מדין רודף] שנה בשנה תשכא עמ' 105-119  
92.נשר, בן ציון עיסקת טיעון לאור ההלכה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנח עמ' 39-50  
93.סגל, יהודה זרחיה בענין פקוח-נפש לפושע בשבת אם 'הותר' או דחוי שנה בשנה תשמג עמ' 189-184  
94.סגל, פרץ 'חיוב בדיני שמים'; חיובי מיתות בית דין וחיובי מיתה לשמים עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמו 249 עמ'  
95.סלושץ, צבי א' האב נקנס בעוון הבת מגל יג תשסב עמ' 99-105  
96.עמיטל, יהודה על מעמדו של היהודי החילוני בימינו וההתייחסות אליו עמודים לה תשמז עמ' 389-382  
97.פוגלמן, מרדכי עבריין סיני כרך עג תשלג עמ' סג-סז  
98.צוקרמן, מרדכי ארי זאב ונחש שהמיתו אדם אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' שפב-שפג  
99.צפרי, ראם היבטים הלכתיים בהכאת משרע"ה את המצרי ניצני ארץ ח אדר תשנב עמ' 127-134  
100.קגן, יהודה ליב בדין ספק נפשות להקל אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 31-35  
101.קופר, לוי יצחק החיוב בדיני שמים עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 145 עמ'  
102.קורנגוט, אפרים משה בית הדין מגן מפני בני עוולה אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 256-265  
103.קורנגוט, אפרים משה עסקת טיעון אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 301-313  
104.קימלמן, ראובן אי-האלימות לפי חז"ל פתחים תשל גל' ד עמ' 31-23  
105.קירשנבאום, אהרן שפיטה וענישה חוץ-ממסדית לפי המקורות העתיקים (תנ"ך, ספרות חז"ל וספרות סוף ימי הבית השני) עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 129-157  
106.קירשנבוים, אפרים בדיני תפיסה ממי שמחוייב לצאת ידי שמים ובדיני תפיסה מדין כפייה צהר יד תשסה עמ' שב-שו  
107.קלוזנר, יוסף ישו הנצרי - זמנו חייו ותורתו, הוצ' ב ירושלים תרפז (עמ' 391-359: משפטו והצטלבותו של ישו)   
108.קרויס, שמואל פרק ביסורי הגוף דביר ספר א תרפג עמ' 88-112  
109.רבינוביץ, יעקב "ויך את המצרי" - בענין מיתת ב"ד ומיתה בידי שמים פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ'נא-נה  
110.רוזן-צבי, ישי ועשיתי אותך כאשר עשית -מבט נוסף על ענישת הנואפות ביחזקאל בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 163-193  
111.רוזנפלד, יאיר מניעת ירושה ע"י בית דין כאמצעי ענישה תחומין כז (תשסז) עמ' 358-368  
112.ריינס, חיים זאב עברינות הנוער בספרותנו העתיקה שבילי החינוך שנה כ תשך עמ' 90-84  
113.רלב"ג, משה הוצאות אמצעי הענישה וההצלה ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 45-49  
114.רלבג, מרדכי פיטורי עובדים תחומין כא (תשסא) 257-266  
115.רקובר, נחום השפעת התשובה על הענישה מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, מוגשים להרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן, רמת גן תשנד עמ' 183-191  
116.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
117.שאנן , שלמה ח' השעיית חשוד ופתיחת תיק חקירה [האם מגיע עונש לאדם שיוצאת עליו שמועה רעה] תחומין טז (תשנו) 340-348  
118.שבח, אלחנן כיבוד הורים שאינם שומרי תורה ומצוות תחומין ו תשמה עמ' 126-122  
119.שוורץ, אריה לא מעלין ולא מורידין, מורידין ולא מעלין הצופה מארץ הגר שנה א תרעא עמ' 80-73  
120.שוורץ, גדליה דוב דין יד העדים תהיה בו בראשונה הדרום חוב' ד כסלו תשיח עמ' 27-25  
121.שוחטמן, אליאב גרימת מוות בשוגג בפעילות מבצעית תחומין כב (תשסב) 89-103  
122.שטינר, חיים אברהם צבי בענין חייב בדיני שמים זרע יעקב גל' י אדר תשנח עמ' קמא-קמב  
123.שינדלר, יהודה בדין אשתני דינא מוריה שנה טז גל' ה-ו (קפה-קפו) תמוז תשמח עמ' קב-קז   
124.שכטר, צבי בן מהו שיעשה שליח לאביו להכותו ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רסד-רע  
125.שמואל, בנימין ענישה גופנית של ילדים בידי הוריהם על פי המשפט העברי - גישות מסורתיות וזרמים מודרניים פלילים י תשסב עמ' 365-446  
126.שציפנסקי, ישראל המינים והמלשינים ספר יובל לשמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' שמג-שנא  
127.שציפנסקי, ישראל היש לרוצח בחירה חפשית? אור המזרח כרך יז תשכח עמ' 142-133  
128.שציפנסקי, ישראל המושג רשע בהלכה אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 84-92  
129.שציפנסקי, ישראל המושג 'פרהסיא' בהלכה אור המזרח כרך יט תשל עמ' 70-61  
130.שרמן, אברהם פיטורי איש ציבור מחמת עבירות אתיות תחומין כא (תשסא) 248-256  
131. Adam  Der Talmud und die Folter (Von talmudischen Gerichtsverfahren bis zu Simon von Trient)  Die Welt 3,44 (1899), p. 6-7  
132. Alexander, Uri Ben  Violence and the Jewish tradition  European Judaism 18,2 (1985), p. 17-27  
133. Baneth, Eduard  Issur Chal al Issur  J?disches Lexikon 3, p. 85-86  
134. Baron, Salo Wittmayer; Wise, George S. (eds.)  Violence and defence in the Jewish experience  Philadelphia 1977, 12 + 362 p.  
135. Bleich, J. David  Parameters and limits of communal unity from the perspective of Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 6 (1983), p. 5-20 = Halacha and contemporary society, ed. Alfred S. Cohen, N.Y. 1984, p. 151-166  
136. Daube, David  Concessions to sinfulness in Jewish law  Journal of Jewish Studies 10 (1959), p. 1-13  
137. Denney, J.  Curse  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 534-535  
138. Doron, Pinchas  A new look on old lex  Journal of the Ancient Near Eastern Oriental Society 1,2 (1969), p. 21-27  
139. Encyclopedia Talmudica  Resultant interdicts אביזריהו  Vol. 1, p. 73-75  
140. Encyclopedia Talmudica  Presumption against commission of theft אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן  Vol. 1, p. 562-566  
141. Encyclopedia Talmudica  People are not presumed to act wickedly against the law אחזוקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן  Vol. 1, p. 566-567  
142. Encyclopedia Talmudica  Interdictions are not presumed אחזוקי איסורי לא מחזקינן  Vol. 1, p. 567-568  
143. Encyclopedia Talmudica  No man sees anything to his disadvantage אין אדם רואה חובה לעצמו  Vol. 1, p. 703-704  
144. Encyclopedia Talmudica  One prohibition cannot superimpose itself upon another אין אסור חל על אסור  Vol. 1, p. 715-727  
145. Encyclopedia Talmudica  'Eyphah and 'Eyphah איפה ואיפה  Vol. 2, p. 166-168  
146. Encyclopedia Talmudica  Torah interdictions אסור דאורייתא  Vol. 2, p. 433-434  
147. Encyclopedia Talmudica  Rabbinic interdicts אסור דרבנן  Vol. 2, p. 439-441  
148. Encyclopedia Talmudica  Objective interdict; personal interdict אסור חפצא; אסור גברא  Vol. 2, p. 444-450  
149. Encyclopedia Talmudica  Interdict in virtue of a negative precept אסור לאו  Vol. 2, p. 451-453  
150. Encyclopedia Talmudica  Capital interdict אסור מיתה  Vol. 2, p. 457-458  
151. Encyclopedia Talmudica  Positive interdicts אסור עשה  Vol. 2, p. 458-460  
152. Gordon, Cyrus H.  A new Akkadian parallel to Deuteronomy 25,11-12  Journal of the Palestine Oriental Society 15 (1935), p. 29-34  
153. Joseph, Morris  Discipline (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 720-723  
154. Katz, David H.  Religion and delinquency  Jewish Forum 36 (1956), p. 10-12  
155. L'Hour, Jean  Une legislation criminelle dans le Deuteronome  Biblica 44 (1963), p. 1-28  
156. L'Hour, Jean  Les interdits To'eba dans le Deuteronome  Revue Biblique 71 (1964), p. 481-503  
157. Mayer, Samuel  Die Rechte der Israeliten, Athener und Romer. 3: Geschichte des Strafrechts (bei den Juden) 1876  
158. Nobel, Nehemias Anton  Zur talmudischen Auffassung des concursus delictorum  Festschrift zum siebzigsten Geburtstage Jakob Guttmanns, 1905, p. 143-147  
159. Schochet, Elijah Judah  A responsum of surrender  Los Angeles 1973, 4 + 106 p.  
160. Weingreen, J.  The concepts of retaliation and compensation in Biblical law  Proceedings of the Royal Irish Academy 26 (1976), p. 1 ff.*  
161. Wellhausen, Hermann  Arabisch-j?disch[es Strafrecht]  In: Momsen, Theodor, Fragen zum vergleichenden Strafrecht, Berlin 1903, p. 49-57  
162. Weyl, Heinrich  Die j?dischen Strafgesetze bei Josephus Flavius in ihrem Verhaltnis zu Schrift und Halacha, mit einer Einleitung: Josephus... ?ber die j?dischen Gerichtshofe und Richter  Berlin 1900, 164 p.