Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסקי, יחזקאל חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' פז-פח  
2.אנציקלופדיה תלמודית חרש שוטה וקטן כרך יז עמ' תקלח-תקנט  
3.אנציקלופדיה תלמודית טומטום כרך יט עמ' קפב-רמו  
4.אנציקלופדיה תלמודית אדם כרך א עמ' עב-עז (עמ' קנה-קסו במהדו' ב)  
5.אנציקלופדיה תלמודית איש כרך א עמ' שמג-שמה (עמ' תשלו-תשלט במהדו' ב)  
6.בורודיאנסקי, אפרים בגדרי טומטום ואנדרוגינוס וחיובם במצוות עשה שהזמן גרמן ובעניין שומע כעונה עמלה של תורה חוב' ז אדר תשמג עמ' ה-ט  
7.בן אפרים, עידן דור תהפוכות (בנושא ניתוחים לשינוי מין) ירושלים תשסד שז עמ'  
8.ברוידא, שמחה זיסל בענין מציאת חרש שוטה וקטן שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שח-שכג  
9.גרין, יוסי ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק - על האוטונומיה והזקנה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 145 חיי שרה תשסד 4 עמ'   
10.דבורקס, אליקום צדקה בחרש שוטה וקטן אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' נו-סא; בית אברהם גל' ו-ז כסלו תשמא עמ' 41-38  
11.טאוב, אליאב בענין חש"ו וחיובו במצוות מספרא לסייפא עלון 47 קיץ תשנד עמ' 124-130  
12.ישר, משה מאיר איש הכתוב בתורה הפרדס שנה מה תשלא חוב' א עמ' 21-24; ב עמ' 22-20  
13.לדר, אלי חרש שוטה וקטן קטורת הלבונה תשנו עמ' 134-145  
14.מדן, יעקב גירושי שוטה וקטנה שאינה יודעת לשמור גיטה עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 11-23  
15.מרגלית, דוד טומטום ואנדרוגינוס קורות כרך ו תשלב-תשלה עמ' 780-777  
16.נאור, בצלאל גיור של חרש שוטה וקטן אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 124-120  
17.סילמן, יוחנן הנורמה הבסיסית בהלכה לאור סוגיות חרש, שוטה וקטן דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' כג-נא  
18.קוק, צבי יהודה דיני אנדרוגינוס קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 80-79  
19.קרלין, אריה דברי משפט. ב: דיני מעמד אישי; מחקרי עזר להצעת חוק מעמד אישי של משרד המשפטים [(א) מעמד היחיד וזכותו] [חש"ד] 83 עמ'  
20.רפול, גדעון הכשרות המשפטית בחוק החדש בהשוואה למשפט הקודם עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
21.שטינברג, אברהם הגדרת אדם - משמעותה ההלכתית היום תחומין ל תשע עמ' 122-128  
22. Baab, O.J.  Birth  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 440  
23. Cohen, Boaz  Some remarks on the law of persons in Jewish and Roman jurisprudence  Proceedings, American Academy for Jewish Research 16 (1946-47), p. 1-37 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 122-158  
24. Cohn, Marcus  Handlungsfahigkeit  J?disches Lexikon 2, p. 1394-1397 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 22-23  
25. Cohn, Marcus  Rechtsfahigkeit  J?disches Lexikon 4, p. 1280-1281 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 29-30  
26. Cohn, Marcus  Rechtsgeschafte  J?disches Lexikon 4, p. 1281-1283 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 30-31  
27. Encyclopedia Talmudica  Man אדם  Vol. 1, p. 203-212  
28. Encyclopedia Talmudica  Man איש  Vol. 2, p. 168-170  
29. Gaster, Moses  Birth (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 2, p. 652-659  
30. Juster, Jean  Le mariage; le divorce; capacite de fait (femme juive, mineur)  In: Les juifs dans l'Empire Romain, vol. 2, Paris 1914, p. 41-64  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > עובר

 מחברכותרתספרביקורת
31.אביעזר, נתן "לא תרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 740 תשסח 2 עמ'  
32.אונטרמן, איסר יהודה בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף [אוצר המשפט חלק א ערך 7526] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנב-שנט  
33.אונטרמן, איסר יהודה בענין פיקוח נפש של עובר שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנט-שסז  
34.אונטרמן, איסר יהודה בדינא דפקוח נפשות גבי עובר ועניני רודף אור תורה חוב' א לונדון תרצד עמ' 4-11; תבונה כרך ו תשו עמ' פז-צד  
35.אושינסקי, יצחק צבי בעלות על עוברים מופרים אסותא א ירושלים תשסו עמ' תב-תיא  
36.אלוני, זלמן יוסף דין פיקוח נפש בעובר בשבת בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' נב-סב  
37.אליאוויטש, גבריאל יהודה זכיה וירושה בעובר קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' ר-רה   
38.אלינסון, אליקים גציל העובר בהלכה סיני כרך סו תשל עמ' כ-מט  
39.אנציקלופדיה תלמודית דמי ולדות כרך ז עמ' תקצב-תקצט  
40.אפטוביצר, אביגדור עמדת העובר בדיני עונשין של ישראל סיני כרך יא תשב-תשג עמ' ט-לב  
41.ארבל, משה בדין הפלת עוברים אור תורה שנה לב תשס עמ' תג-תח  
42.אריאל, יעקב הפריה מלאכותית ופונדקאות תחומין טז (תשנו) 171-180  
43.אריאל, יעקב מעוברת שהתגירה תחומין כ (תשס) 251-260  
44.בזק, יעקב ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם- פסק דין מחוזי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 13-19  
45.בזק, יעקב מעמדו המשפטי של העובר בהלכה היהודית ובמשפט הישראלי סיני כרך קטו תשנה עמ' ריז-רכז  
46.בירנבוים, בנימין בעלות על עוברים וחומר עוברי ונזקיהם דברי משפט ו תשס עמ' לא-מט  
47.בן שמעון, שלמה הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 408-411  
48.בן-מאיר, יהושע הפריית מבחנה - יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית אסיא חוב' מא ניסן תשמו עמ' 40-25; בדרך אפרת עלון 26 שבט תשמו עמ' 32-2; עלון 28 כסלו תשמז עמ' 5-3  
49.בקשי-דורון, אליהו הצלת חיי פגים באינקובטור תחומין ל תשע עמ' 115-119  
50.גוטל, נריה הפגות - לאור ההלכה אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 30-5  
51.גוטל, נריה הגדרת השהות באינקובטור: המשך הריון או טיפול רפואי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 46-32  
52.גוטליב, מרדכי בענין אי עובר מיקרי נפש אור תורה שנה לג תשסא עמ' מד-מז  
53.גרוס, חזקי ; יזרלביץ, אריאל עובר ירך אמו בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 106-114  
54.גרין, יוסי עד ארבעים יום מיא בעלמא (יבמות ס"ט, ב) - האומנם היתר להשמדת ביצים מופרות? המשפט ט תשסד עמ' 327-344  
55.גרשוני, יהודה בירור הלכה בענין עובר קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שמב-שס  
56.גרשוני, יהודה בירור הלכה על התקלה הקיימת שנפלים נזרקים לאשפה בבתי חולים ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 53-45  
57.גרשוני, יהודה בירור הלכה על התקלה הקיימת שנפלים נזרקים לאשפה בבתי חולים [אוצר המשפט חלק ב ערך 5188] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תעה-תפה  
58.דיכובסקי, שלמה בעלות על ביציות מופרות תחומין כב (תשסב) 404-407  
59.דישון, שניאור זלמן גדרי אדם לחלל עליו את השבת בית אהרן וישראל גל' קיא שבט-אדר תשסד עמ' כח-לג  
60.הבלין, שלמה עוברים מוקפאים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסה עמ' 122-129  
61.הלוי, חיים דוד על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 14-17; אסיא ספר ח תשנה עמ' 3-6  
62.הלפרין, לוי יצחק דילול הריון מרובה עוברים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קלה-קמו  
63.הלפרין, לוי יצחק בעלות על תאים מופרים דברי משפט א תשנו עמ' כו-לא  
64.הלפרין, מרדכי בן שמונה, "טריפה מן הבטן" וילוד "שמוחו אטום" - תורמי איברים פוטנציאלים? אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 8-12  
65.הרשלר, משה בדין עוברים אי הוי בכלל נפש ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' שלה-שמב  
66.ויזר, אפרים אליעזר בענין עובר ירך אמו הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 25-22; שנה נו חוב' ז-ח ניסן אייר תשמב עמ' 22-21  
67.וייס, אשר זליג הוצאת תאים עובריים לצרכי מחקר עטרת שלמה ח תשסג עמ' קא-קג  
68.וינברגר, רפאל כל אדם כשר לזכויות וחובות מגמר לידתו... - האמנם? מעמדו המשפטי של העובר בדין העברי זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 139-159  
69.וינברגר, רפאל תביעה לנזקי עובר מגל ח-ט תשנב עמ' 103-137  
70.ויס, אשר זליג המילדות העבריות ודין עובר מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ב עמ' ו-יב  
71.ויצמן, דניאל היסוד של האיסור להמית עובר אור תורה שנה ל תשנח עמ' תשא-תשח  
72.ורהפטיג, איתמר תקפו של הסכם להפריה חוץ-גופית תחומין טז (תשנו) 181-186  
73.ז'ולטי, יעקב בצלאל בדין ירושה בעובר בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' קלג-קלח  
74.זילברשטיין, יצחק כפיית ניתוח קיסרי להצלת הילוד אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 9-12  
75.זילברשטין, יצחק דילול עוברים - שו"ת אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 62-68; אסיא ספר ח תשנה עמ' 7-13  
76.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
77.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 54-58  
78.כהן, יוסף שלמה הצלת עובר עטרת שלמה ז תשסב עמ' רסח-רעט  
79.כחלון, ליאור פרשת נחמני בראי המשפט העברי שערי משפט כר' א גל' 1 תשנז עמ' 103-114  
80.כץ, אריה השתלת רקמת אשכים לצורך הפריה חוץ-גופית [מעמד העובר. היתר הההשתלה] תחומין כט תשס"ט עמ' 340-346  
81.כץ, דניאל מעמד העובר בקניינים, ירושה ובקידושין בלכתך בדרך אייר תשנט עמ' 65-85  
82.לאו, דוד בעלות על ולדות עטרת שלמה ב תשנז עמ' קכח-קנא  
83.לאו, דוד בעלות על ולדות משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרע-תרפט  
84.מיקלישנסקי, י"ק משפט העובר [אוצר המשפט חלק א ערך 7530] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 167-154  
85.מקלישנסקי, י"ק משפט העובר (פרק בחקר השואתי) ספר היובל לש' פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רנא-רס  
86.סדן, יהודה מעוברת שנתגירה [מעמד הוולד לענין יחוסו לעריות, יכולתו לחזור מהגירות כשיגדיל, הגדרת הקרובים בפסולים לעדות לגביו, שאלת אם פונדקאית לאור הנ"ל] חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 73-85  
87.סולוביצ'יק, אהרן הלוי בענין פיקוח נפש של עובר - על מעמדו של עובר בהלכה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 85-94  
88.סינקלר, דניאל ב' הזכות לחיים: ההגנה על חייהם של החולה- אנוש, העובר והגוי בהלכה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 33-74  
89.ערוסי, רצון זכות העובר בירושה וזכותו לחיים תחומין ל תשע עמ' 241-244  
90.פוברסקי, דוד בענין עובר במעי אמו לענין תרומה, טומאה ויחוס מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' כו-ל  
91.פולק, רפאל נפתלי האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיי עובר בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עז-עט  
92.פרייזלר, צבי זכייתו וירושתו של עובר לפי המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
93.פרנקל, ראובן דילול עוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רלה-רנד  
94.קולדצקי, אביעזר חילול שבת לצורך הצלת עובר עטרת שלמה ו תשסא עמ' רכה-רלו  
95.קוק, שמחה הפסקת הריון והטיפול ביילודים פגומים בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' מח-נד  
96.קושלבסקי, צבי דילול עוברים עטרת שלמה י תשסה עמ' רג-רז  
97.קלויזנר, משה מאיר הריגת עובר אחד להצלת שאר אחיו העוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רנה-רסו  
98.רבינוביץ, נחום אליעזר בין עובר לעובר תחומין יז (תשנז) 340-342  
99.רבינוביץ, נחום אליעזר הוי התפתחותו של ולד באמצעות אולטרא-סאונד תחומין ל תשע עמ' 120-121  
100.רוטנברג, חנינא ישראל בעניני נפל, פגים באינקובטור והנולדים בנתוח קיסרי עטרת שלמה ב תשנז עמ' קצג-רב  
101.רויטנברג, מיכאל שאול הצלת עובר וספק פיקוח נפש עטרת שלמה ד תשנט עמ' קפד-קצד  
102.רות, אברהם נפתלי צבי דין ולד מעוברת שנתגיירה שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג מה-נב  
103.שניידר, שלמה אי שרי לנתח מעוברת שמתה ר"ל להציל ילדה המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 12-10  
104.שפירא, משה מרדכי זירוז לידה לעובר אשר בודאי ימות עם לידתו עטרת שלמה א תשנו עמ' רסז-רעב  
105.שפירא, משה שמואל בשיטת הר"מ בקידושי עובר מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' צ-צב  
106.שפרן, יגאל תאי גזע עוברים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 205-212  
107.שפרן, יגאל בצלאל הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 95-118  
108.שרבינטר, יוסף זיכוי לעובר יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' רלב-רלו  
109.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ובמצבי סכנה צפויים (מצב פקוח נפש בעוברים) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמח-קסב  
110.שרמן, אברהם ח' הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 392-403  
111. Dembitz, Lewis N.  Embryo  Jewish Encyclopedia 5, p. 148  
112. Morgenstern, Moshe  The halachic status of the unborn child  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 50-57  
113. Rosenfeld, Azriel  Generation, gestation and Judaism  Tradition 12,1 (1971), p. 78-87  
114. Rudman, Zave Chaim  Fetal rights and material obligations  Journal of Halacha and Contemporary Society 13 (1987), p. 113-124  
115. Schereschewsky, Ben Zion  Embryo  Encyclopedia Judaica 6, p. 719-720 = Principles of Jewish law, p. 432-434  
116. Tangberg, K. Arvid  Die Bewertung des ungeborenen Lebens im alten Israel und im alten Orient  Scandinavian Journal of the Old Testament 1 (1987), p. 51-65  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > קטן

 מחברכותרתספרביקורת
117.אויש, צבי בדין חינוך לקטן שלא הגיע לחינוך וביאור בסוגיה דקטן אוכל נבלות אין בית דין מצווין להפרישו בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' יד-כ  
118.אונטרמן, איסר יהודה בענין הפרשת קטנים מאיסורים [אוצר המשפט חלק א ערכים 7533 ,7170] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תנג-תנד  
119.אונטרמן, איסר יהודה בענין הפרשת קטנים מאיסורים קול תורה שנה כא תשכז חוב' ז-ח עמ' ג-ד; חוב' ט עמ' ג-ו  
120.אוקס, דוד קטן שהגיע לחינוך משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 665-678  
121.אוקס, דוד נאמנות קטן משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 679-691  
122.אורטנר, נתן דין קטנים בשמירת המצוות המעין כרך ה גל' ג ניסן תשכה עמ' 60-69  
123.אלבק, שלום רוב, מיעוט ויחידים במשפט התלמודי - דיני הקטן כמלמדים עיקרי יסוד של דיני ממונות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 44-21  
124.אלברג, שמחה קטן שנתגדל בימי הספירה הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 9-6. שולמן, שמריה: הערה בענין קטן שנתגדל בימי הספירה. שם שנה נא חוב' י תמוז תשלז עמ' 21-19 
125.אלעד, אליהו קטן בעדות אשה אבני משפט ז תשסז עמ' 78-92  
126.אלתר, פנחס מנחם חיובי קטן כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' רסב-רסד  
127.אמסל, יעקב בירור דין עכו"ם וקטן אי רשאים לעשות או לסייע לבר חיובא בעשיית מצוות המאור שנה לא חוב' ג שבט-אדר תשלט עמ' 30-23  
128.אנציקלופדיה תלמודית בוגרת כרך ב עמ' שעז-שעט  
129.אנציקלופדיה תלמודית בר מצוה כרך ד עמ' קסה-קסח  
130.אנציקלופדיה תלמודית גדול כרך ה עמ' קלז-קנב  
131.אנציקלופדיה תלמודית גדולה כרך ה עמ' קסח-קעט  
132.אפשטין, יעקב קטן שהזיק או גנב חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 329-332  
133.ארליך, דב קטן - חולה שאין בו סכנה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 121-119  
134.ארנון, יגאל דיני קטן בתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
135.ארנסט, יוסף ליב תורת 'איש' ו'גדול' תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 736-693  
136.ארנסט, יוסף ליב סימני גדלות ובגרות בית יצחק תשיב עמ' 8-30  
137.בארי, משה זכיה על ידי קטן בענייני ממונות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 137 ע'  
138.בביוף, שלמה חיים בדין גורם לקטן לעבור איסור שבת מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' רנא-רנה  
139.בוק, רחל גיור ילד יהודי המאומץ על ידי משפחה יהודית חילונית עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 168 עמ'  
140.בלוי, יוסף מחשבה ומעשה בקטן אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תקא-תקג  
141.בלויא, יעקב ישעיה חנוך לנער; ליקוט מדברי הפוסקים על הלכות חינוך הקטנים במצוות ודיני הפרשות מאיסורים ירושלים תשם 14 + קב עמ'  
142.בלייך, יהודה דוד קטן שנעשה גדול ביום הכיפורים הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 14-11  
143.בלייך, יהודה דוד גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין הפרדס שנה נח חוב' ב חשון תשמד עמ' 19-17  
144.בלייך, יהודה דוד תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 60-73  
145.בצרי, משה בענין מופלא סמוך לאיש אור תורה שנה לו תשסד עמ' תשלז-תשנב  
146.בקשי, אליהו הליכי גרות בקטנים תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' קלג-קמ  
147.בקשי-דורון, אליהו בדין מעשה קטן פחות מבן שש ומעשה קוף (בנטילת ידיים, שחיטה וברכות) בנין אב, ירושלים תשמב עמ' לו-מב  
148.בקשי-דורון, אליהו מחשבה ומעשה בקטן (בקרבנות, הכשר זרעים, תרומה וכתיבת גט) בנין אב, ירושלים תשמב עמ' מג-מח  
149.בקשי-דורון, אליהו הליכי גרות בקטנים בנין אב, ירושלים תשמב עמ' קעו-קפא  
150.בר אילן, מאיר ה'ילדות' ומעמדה בחברה המקראית והתלמודית בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 19-32  
151.ברוין, שלמה חיים בענין שליחות ע"י קטן זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' מה-נח  
152.ברונר, בניהו גיורת קטנה שעברה לחינוך חילוני צהר ל אלול תשסז עמ' 41-50  
153.ברזון, עזריה בענין גר קטן ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 208-197  
154.ברים, אברהם חיים בענין שליחות בקטנה ובנערה המאורסה מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' נז-סא  
155.ברקרוביץ, מאיר סמיכת קטן מעלין בקודש ה אב תשסג 153-160  
156.גוטל, נריה הגדרת השהות באינקובטור: המשך הריון או טיפול רפואי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 46-32  
157.גוטל, נריה גילאיה ההלכתיים של הבת בישראל יעלה הדס, נערות ונערותן - עיונים מקראיים לזכרן של הדס ויעל בן סעדון, מעלה מכמש תשסה עמ' 19-28  
158.גולדברג, זלמן נחמיה בדין קדושי קטנה וקדושי חרש תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' סח-עד  
159.גולדברג, חנוך כשרות משפטית של קטן במקח וממכר שנה בשנה תשנו עמ' 440-451  
160.גולדברג, משה יששכר שיעור גדלות בבן נח הפרדס חלק ו חוב' ט כסלו תרצג עמ' 16-17  
161.גורן, שלמה אפשרויות לגירות של קטינים שנה בשנה תשמד עמ' 155-151  
162.גורן, שלמה גילי הבגרות לאחריות אישית ולאחריות לאומית מחניים קג שבט תשכו עמ' ז-יג  
163.גילת, ישראל צבי על מי מוטלת החובה לחנך את הבן הקטן לקיום מצוות? סידרא יא תשנה עמ' 21-37  
164.גילת, ישראל צבי זכויותיו הממוניות של האב בבתו הקטנה והנערה - סיבותיהן והשלכותיהן שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 49-102  
165.גילת, ישראל צבי כי יקח איש אשה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 512 תשסג 2 עמ'  
166.גילת, ישראל צבי חיוב קטן בתפילין דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 478 תשסג 3 עמ'  
167.גינזבורג, ישראל בענין בנים הרי הם כסימנים עם התורה מהד' ג חוב' יד תשנז עמ' מ-נג  
168.גלזר, דוד גרות קטן ומחאתו אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 34-43  
169.גנס, ישראל בעניין גדר הגירות בגירות קטן כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקכט-תקלא  
170.גרודזינסקי, יצחק בדין שליחות בקטן הבאר חוב' א אלול תשי עמ' 8-10  
171.גרודזנסקי, חיים עוזר בדיני גירות [בעניין גיור קטן ע"י קרוביו] הפרדס שנה טו חוב' ג סיון תשא עמ' 18  
172.גרוסבוים, משה מרדכי גיור קטן על דעת ב"ד אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תקכח-תקלג  
173.גרוסמן, נתן זאב בענין אדר דשנת העיבור מבקשי תורה גל' כו תמוז תשס עמ' תלט-תמד  
174.גרינבלט, יצחק הקטן במצוות ובאיסורים מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 144-162  
175.גשטטנר, נתן בענין קניית ארבע מינים מן הקטן עם התורה מהד' ד חוב' ב תשנח עמ' כה-לד  
176.דור, צבי כדי חייו ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 159-152  
177.דינר, יהודה אריה דין גדלות במי שאין לו שערות כלל (תשובות הרבנים ווזנר וגשטטנר) קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קעה-קפ  
178.דיק, יהודה קיום מצוה בק[טט]טנות הפרדס שנה מח חוב' ד טבת תשלד עמ' 19-17; חוב' ו אדר תשלד עמ' 25-23. ספקטור, ד"ש: חוב' ט סיון תשלד עמ' 13-11; חוב' י תמוז תשלד עמ' 15-14 
179.הכהן, בן ציון בענין זמן גדלות של עבד כרם שלמה גל' קצט תמוז-אב תשנח עמ' לז-מב  
180.הכהן, ברוך נפתלי בזמן גדלות בישראל ובבן-נח אפריון חוב' ד טבת-שבט תשכח עמ' ט-יא  
181.הכהן, שמואל חיים בענין גר קטן הפרדס שנה נד חוב' ב חשון תשם עמ' 15-10  
182.הכרמי, עקיבא בענין סימני גדלות האהל שנה ב תשטו עמ' קמב-קמג  
183.הלוי, יוסף הרצאה בשני דברים [א: ימי נערות ובגרות לפי מקורות הגאונים] סיני כרך ח תשא עמ' קנ-קנג  
184.הלינגר, מיכאל אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 392 תשסא 2 עמ'  
185.הנקין, יהודה הרצל בענין גיור קטנים הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 18-32  
186.הנקין, יוסף אליהו הערה [בעניין גירות של קטן] הפרדס שנה לב חוב' ד טבת תשיח עמ' 22  
187.ויינברגר, יעקב הענשת קטינים על מעשיהם הפליליים לאור המשפט העברי מפגש גל' 1 תשרי תשמא עמ' 22-20  
188.וייס, יובל; שופר, אריאל זכיית קטן עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 104-116  
189.וינטר, אלימלך חנוך קטן למצוות שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 178-172  
190.וינטר, אלימלך לא תאכילום, להזהיר גדולים על הקטנים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' פא-פז; שמעתין שנה יז גל' 60 טבת תשם עמ' 40-35  
191.ויס, אשר זליג שיעור גדלות גדרה ועניניה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' ו עמ' לא-לט  
192.ולס, אליעזר הלוי גוי קטן מי"ג שנים ויש בו דעת כגדול אם דינו כגדול, והאם חוזר להיות קטן לכשיתגייר אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תריג-תריט  
193.ולר, משה מרדכי קניינו של קטן בשבח כלי תחומין טז (תשנו) 303-309  
194.ורנר, שמואל ברוך בדין גירות ילדה קטנה מאומצת ומילת גרים תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' נא-סט  
195.זילברשטין, יצחק ההסכמה לכרות כליה מקטן לצורך חולה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' רלא-רלז  
196.זלוטוביץ, אהרן גר קטן על דעת בי"ד הפרדס שנה מט חוב' י תמוז תשלה עמ' 22-20  
197.זעפרני, שלמה מעמד ההורים בעיסקה שנעשתה בין נערים אור תורה שנה לא תשנט עמ' תתפד-תתפט  
198.זק"ש, יחיאל גר קטן האחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תצד-תק  
199.חכמי ורבני בית הוראה אהבת שלום בדין השבת גניבה שגנב בהיותו קטן מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רנה-רנח  
200.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין פעוטות מתנתן מתנה והפקר בית דין הפקר תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' פה-קא  
201.חרל"פ, יחיאל מיכל מחשבה ומעשה תינוקות בקביעת מעשר תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קח-קיג  
202.יעקובסון, יחזקאל קטנים בקידוש ה' מספרא לסיפא עלון 24 אייר תשמו עמ' 22-17  
203.כ"ץ, דניאל גזל קטן מגוי תחומין כט תשס"ט עמ' 46-53  
204.כהן, בועז לדיני הקטן במשפט העברי והרומאי הדואר כרך מב תשכג-תשכד עמ' 392-394; Jewish and Roman Law 1966 כרך ב עמ' 1-9  
205.כהן, מרדכי דוד בסוגייא דקטן וגדול עומד על גביו (חולין י"ב ע"ב) סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 88-92  
206.כהן, ניר; פלס, אלישע גר קטן אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 113-122  
207.כלפון, אשר בדין חלוקת נכסי יתומים ע"י אפוטרופוס ובדין זכיה לקטן בני שלמה תשנח עמ' נו-סד  
208.כץ, שמואל חיים קידושי קטן הפרדס שנה נט חוב' ה שבט תשמה עמ' 13-10  
209.לאו, דוד תוקף גיור קטין שאמו חזרה לגיותה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תמא-תפד  
210.לאו, ישראל מאיר בענין קידוש השם בקטן מוריה שנה טז גל' א-ב שבט תשמח עמ' מו-נב  
211.לאו, ישראל מאיר דין רודף בקטן כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' סט-עב  
212.לאו, ישראל מאיר בדין בדיקת וביטול חמץ (ובדין קטן אי יוכל להפקיר חמצו) שנה בשנה תשנד עמ' 165-170   
213.לאפיאן, אברהם קטנים ונשים במצות בנין בית המקדש ושמירתו קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' נח-סג  
214.לבקוביץ, דניאל בענין גר קטן אפריון חוב' ב אב-אלול תשכז עמ' לח-מא  
215.לויטן, אשר ניסן בדין קבלת גר קטן אשר אביו ישראל ואמו נכרית הפרדס שנה טז חוב' יא שבט תשג עמ' 14-16; חוב' יב אדר תשג עמ' 24-26; שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 21-18; חוב' ה אב תשג עמ' 18-17  
216.לורבר, בן ציון בענין חיוב קטן וסומא במצוות גבורת יעקב בני ברק תשס"ד עמ' פג-פט  
217.ליינר, מרדכי אליעזר קטן שהתחיל במצוה ונתגדל לגבי תעשה ולא מן העשוי המאור שנה כו חוב' ז אלול תשלד עמ' 14-13  
218.לנדאו, אברהם מרדכי בענין "עונשין בפחות מבן עשרים" בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שמה-שמז  
219.מאור, זאב האכלת איסור לקטן מהדרין חוב' ז אדר ב תשנה עמ' נז-סו  
220.מונדרי, ישעיהו בדין קידושי קטן אהלה של תורה חוב' יט-כ תמוז תשלו עמ' קמא-קנו  
221.מירוויש, משה חיים גר קטן שערי ציון שנה ה תרפה חוב' ה-יב דפים ז-ח  
222.נגר, יואל חנן בענין אבידת קטן נטעי נעמנים תשנח עמ' רלח-רמא  
223.נגרי, מרדכי אחריות של קטן למעשיו - במסגרת בית ספרית (בדין קטן שהזיק את גופו או את ממונו של חבירו) המאיר לארץ גל' 8 ניסן תשנח עמ' 39-45  
224.נויבירט, יהושע ישעיה שמירת שבת כהלכתה, ירושלים תשכה (פרק לב עמ' שז-של: חינוך הבנים למצוות ודיני קטן)   
225.נטולוביץ, חיים בן-ציון בדין חמץ שנמכר לעכו"ם קטן [בעניין קניינו של עכו"ם קטן] הפרדס שנה לט חוב' ח אייר תשכח עמ' 14-15  
226.ניישטדט, יחיאל יהודה משחקי ילדים של רווח והפסד פעמי יעקב גל' מג כסלו תשס עמ' צא-צד  
227.סגל, יהודה זרחיה בגדרי זכיה לקטן המאסף שנה ב תשם עמ' 544-540  
228.סולובייצ'יק, חיים  גדר בר חיובא דקטן מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' ל'  
229.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי שערי עוזיאל. חלק א: הלכות אפוטרופוסות יתומים וילדים ונכסים עזובים מוסדות הצבור צדקות והקדש ירושלים תשד  
230.פודוליבסקי, שלום בענין התגיירות ילדים קטנים הפרדס שנה לב חוב' ד טבת תשיח עמ' 24-22; חוב' ו אדר תשיח עמ' 18-17  
231.פיינשטיין, יחיאל מיכל בענין גדול עומד על גבו [בכתיבת הגט] מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' פא-פט  
232.פלישמן, יוסף מחקרים במעמדו המשפטי של הילד במקרא ובמזרח הקדום חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן  
233.פרידמן, בצלאל ברוך האם חייב קטן בדקדוקי מצוות כגדול עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' פז-צ  
234.פרנק, פסח צבי קטן שהגדיל בימי ספירת העומר מה דינו למצות הספירה עדות, קובץ תורני, גל' ח ניסן תשן עמ' פב-פו  
235.קויפמן, מרדכי אליעזר בענין אי קטן מוציא את הגדול ובדין ערבות זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' ריט-רלא  
236.קוק, שאול חנא 'נערות' ו'בגרות' סיני כרך לד תשיד עמ' רפד-רפה; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 261-260  
237.קוק, שמחה גר קטן לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' קצח-רח  
238.קורנגוט, אפרים משה גיור ילדים גויים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 424-432  
239.קטץ, חיים מרדכי מציאת בנו ובתו הקטנים הפרדס שנה יח חוב' י טבת תשה עמ' 26-28  
240.קמאי, אליהו ברוך קטן וגדול עומד על גביו, ובענין סתמא לשמה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שעה-שעו  
241.קניבסקי, יעקב ישראל בענין קטן אוכל נבילות, ועוד האהל שנה יט תשלג חוב' ג עמ' ח-ט  
242.קפלן, אריה ליב בדין קטן חולה אין מאכילין אותו נבלות הפרדס שנה לו חוב' ו אדר א-ב תשכב עמ' 12  
243.קפלן, אריה ליב כשרות הקטן לכתוב גט המאור שנה טו קונ' ד שבט תשכד עמ' 8  
244.קפלן, צבי בגרות האנציקלופדיה העברית כרך ז עמ' 621  
245.קפלן, צבי בר-מצוה האנציקלופדיה העברית כרך ט עמ' 808-805  
246.קרויס, דוד איסור להאכיל לקטן אסורי יו"כ קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' קל-קלה  
247.קריגר, יוסף שמואל בדין דכל ישראל ערבים זה בזה וגדר חיוב דקטן ואשה מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' קנט-קסז  
248.רבינוביץ, חיים שלום טוביה זכיית קטן תבונה כרך ז תשז עמ' כה-ל  
249.רבל, דוב מחשבה ומעשה [על חיוב קטן בעונשין] יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 130-128  
250.רובין, חיים האפוטרופסות על הילד במשפט העברי עבודות גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
251.רובינשטיין, שמואל תנחום גדרי חינוך לקטן במצוות עשה ולא תעשה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' מ-מז  
252.רוגוזניצקי, מרדכי דוב בענין גדלות בבני נח ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 81-84  
253.רוגזניצקי, מרדכי דוב מופלא הסמוך לאיש מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' מו-מז  
254.רוזנבלום, יעקב יוסף בענין נישואי קטן זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' קכ-קכו  
255.רוזנטל, דב קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמ-קמג  
256.רות, אברהם נפתלי צבי להגדרת קטן וגדול בספרות התלמודית דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 34-29; אודים 12-11 (1982-1981), חלק עברי עמ' 12-4  
257.רז, שמאי האכלת איסורים לקטן מגל יא תשנה עמ' 319-335  
258.רייז, שניאור זושא קטן שנתגדל בימי הספירה הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 25-24  
259.רייכמן, זלמן זכיה לקטן בקידושין נר מערבי ניו-יורק כרך א תרפד עמ' 37-35  
260.רייניץ, יעקב קופל המתקת דינים בהלכה - כיצד? (מעמדו ואחריותו של מחזיק בנכסי קטן שלא מכח מינוי) דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' צז-קלב  
261.ריינס, ח"ז השקפות חז"ל על הילד שבילי החנוך שנה כט תשכט עמ' 42-48  
262.ריינס, ח"ז עבודת קטנים בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה לב תשלב עמ' 78-81  
263.רקוב, בן-ציון באיסור ריבית לגבי מומר וקטן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' לד-לט  
264.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
265.שביב, יהודה גדר חינוך קטן למצוות ולהורת נתן בלבו, אסופת מאמרים לזכרו של הרב מרדכי אלימלך תובל, מבשרת ציון תשנו עמ' 59-66  
266.שוחט, יוסף יצחק חינוך קטן הפרדס שנה נא חוב' י תמוז תשלז עמ' 16-14  
267.שוחטמן, אליאב לשאלת אחריותו של קטן בנזיקין במשפט העברי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 502-489  
268.שחור, דב חינוך קטן לקיום מצוות מורשתנו ט תשנה עמ' 179-183  
269.שטיינברג, גדליה אריה אם קטנים מוזהרים על איסורים הפרדס שנה נג חוב' ט סיון תשלט עמ' 22-19  
270.שטרנבוך, משה גדרי גירות וגר קטן מוריה שנה א גל' א טבת תשכט עמ' מא-מד  
271.שטרנבוך, משה זכות האב במתנות בנו ובתו אפריון חלק ט אלול תשל עמ' יא-יד  
272.שיף, משה על 'קטן' במשנת התנאים - קביעות וחיובים אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 115-126  
273.שיפמן, פנחס 'טובת הילד' בבית הדין הרבני משפטים כרך ה 1974-1973 עמ' 430-421  
274.שכטר, צבי בדין אין שליחות לקטן הפרדס שנה מד תשל חוב' ה עמ' 24-26  
275.שמואלביץ, חיים קונטרס בענין כונה ורצון (ג קטן יש לו מעשה, וגדול עומד על גביו). ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' קסא-קעג  
276.שפירא, בן ציון מופלא הסמוך לאיש אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תנ-תנב  
277.שפירא, יהושע דין חינוך קטן בנר חנוכה ואם מוציא את הגדול מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' רסז-רעא  
278.שפירא, מאיר בשאלת קדושי קטנה המאור שנה מח חוב' ו תשרי חשון תשנז עמ' 19-20  
279.שקלר, יהושע בענין גירות דגר קטן הבאר חוב' א אלול תשי עמ' 16-20  
280.שרמן, אברהם תוקף גיור קטין שהתחנך בחינוך חילוני (פסק דין) אוריתא גל' יח תשנו עמ' רח-ריח  
281. Bamberger, Bernard J.  Qetanah, Na'arah, Bogereth  Hebrew Union College Annual 32 (1961), p. 281-294  
282. Dembitz, Lewis N.  Legal aspects of infancy  Jewish Encyclopedia 6, p. 582-583  
283. Fishman, Isidore  The capacity of the minor in Jewish law  London 1936, 15 p.  
284. Friedenberg, Albert M.  The child  Jewish Encyclopedia 4, p. 27-28  
285. Geiger, Abraham  Dispensation von der Schwagerehe und Weigerung der Unmundigen (Chalizah und Meun)  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 2 (1863), p. 88-112  
286. Greenstone, Julius H.  Majority  Jewish Encyclopedia 8, p. 270-271  
287. Greenstone, Julius H.  Miun  Jewish Encyclopedia 8, p. 623-624  
288. Hoenig, Sydney B.  On the age of mature responsibility in IQSa  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 371-375.   
289. Lebendiger, Israel  The minor in Jewish law  Jewish Quarterly Review, N.S. 6 (1915-16), p. 459-493; 7 (1916-17), p. 89-111, 145-174 = Studies in Jewish Jurisprudence 1 (1971), p. 91-180  
290. Mackie, G.M.  Child, children  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 381-382  
291. Neufeld, Edward  The status of the male minor in the Talmud  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 6 (1951), p. 121-140  
292. Rabello, Alfredo Mordechai  The responsibility of minors in Jewish criminal law (Biblical and talmudic period and notes of comparison with Roman law)  Acta Juridica (1977), p. 309-336  
293. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Puberty  Encyclopedia Judaica 13, p. 1350-1351  
294. Rose, Morris M.  The legal status of a Ketannah according to Bible and Mishna and their relative sources  Dissertation Hebrew Union College 1926, 30 p.  
295. Schereschewsky, Ben Zion  Child marriage  Encyclopedia Judaica 5, p. 423-426 = Principles of Jewish law, p. 363-366  
296. Shulman, Nisson E.  Jewish attitudes toward juveniles with some case histories  Australian Journal of Forensic Sciences 19 (March 1987), p. 73-84  
297. Stahli, Hans-Peter  Knabe, Jungling, Knecht. Untersuchungen zum Begriff נער im Alten Testament  Bern-Frankf. a.M. 1978, 334 p.   

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > שוטה. שיכור

 מחברכותרתספרביקורת
298.אבינר, שלמה ילדים עם תסמונת דאון אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 14-16  
299.אבינר, שלמה פסיכיאטריה והלכה  אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 73-76  
300.אזואלוס, שלמה בר מצוה וקיום מצוות לילדים חלושי דעת ממעיין מחולה גל' 9 ניסן תשס עמ' 126-140  
301.אייכנשטיין, מנחם צבי בענין חליצה [בגדרי שוטה] הפרדס שנה כג חוב' ח אייר תשט עמ' 21-25  
302.איצקוביץ, אברהם זאב שתיה ושכרות בהלכה א-ב. מזכרת בתיה תשמב תשפד עמ'  
303.אנציקלופדיה תלמודית הוראה [שתויי יין] כרך ח עמ' תפו-תקי  
304.בזק, יעקב אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו [אוצר המשפט חלק א ערך 7587] מהד' ג מורחבת ומעודכנת ירושלים 1985 11 + 493 עמ' (חלק ו, עמ' 304-265: המשפט העברי)  
305.בזק, יעקב אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו ירושלים תשכד (חלק ו: המשפט העברי)  
306.בן חיים, אברהם בדין זכין לשוטה מקבציאל גל' כב תמוז תשנו עמ' קמח-קנח  
307.בן חיים, אברהם בירור דין נזיקין בשיכור שהשתכר בפורים מקבציאל גל' ל אדר ב תשסה עמ' שלו-שמג  
308.בק, בנימין חולי הרוח בדיני גיטין ואישות נועם ספר טז תשלג עמ' קסא-קעט  
309.בר-אילן, נפתלי חלוש הדעת, השוטה והפתי תחומין ח תשמז עמ' 111-103  
310.ברגמן, ישכר דוב חולי הרוח במשפטי התורה הפרדס שנה נה חוב' ה שבט תשמא עמ' 23-10  
311.ברזל, אברהם בגדרי שוטה וסימניו מגל טו תשסז עמ' 99-105  
312.גולבסקי, חיים דב בר אשה נשטתית ואשה שמוחה לקוי והוא בבחינת "ירק" ר"ל נשמת חיים, עמנואל (תשסא) עמ' עז-קב  
313.גולדברג, זלמן נחמיה זכיה לשוטה וחרש המאסף שנה ה תשמג עמ' 571-565  
314.גולדברג, זלמן נחמיה נשואי מפגרים תחומין ז תשמו עמ' 248-231  
315.גורטלר, נחום דין שוטה לענין גרושין שורת הדין ו תשס עמ' תב-תטו  
316.גורטלר, נחום שמואל דין שוטה לענין גירושין בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' תלב-תמד  
317.גורמן, ח"ל 'מי שאחזו קורדייקוס' בתלמוד ובמדע הרפואי פרקים כרך ג תשכג עמ' 130-117  
318.גורן, דוד בעניין נשטתה המשלח בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 100-105  
319.דובדבני, אורן פסיכיאטריה - היבטים הלכתיים צהר ד סתיו תשסא עמ' 109-119  
320.דיכובסקי, שלמה מחלות נפש במשפחה כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' עג-פז  
321.דיכובסקי, שלמה מחלות-נפש במשפחה תורה שבעל פה לג: עמ' סד-עג, תשנב  
322.דמרי, נטלי מעמד חולה הנפש ביחס לנישואין וגירושין לאור המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשנד 114 ע'  
323.הרשלר, משה מעמדו של נטול ההכרה, ה'צמח' בהלכה הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' שו-שיב  
324.וולפמן, שמואל מומים ומחלות גוף ונפש בהלכות הגירושין בספרות השו"ת חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2005 [458] עמ'  
325.ויינברג, יחיאל יעקב על דבר אשה עתים חלומה ועתים שוטה הפרדס שנה לא חוב' ו אדר א-ב תשיז עמ' 7-4; חוב' ז ניסן תשיז עמ' 5-9; שנה לב חוב' ז ניסן תשיח עמ' 4-8  
326.ויינגרטן, יואב יהושע בדין נשתטית כרם שלמה שנה יא קונטרס ד שבט תשמח עמ' כב-כד  
327.זילברשטיין, יצחק מעמדו של הלוקה בנפשו ביחס לענישה ומשא ומתן עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 201-189  
328.זילברשטיין, יצחק 'שוטה' - הגדרתו ומעמדו ביחס לדיני פיקוח נפש עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 214-210  
329.זילברשטיין, יצחק הגדרת 'שוטה' בהלכה דברי משפט ז תשס עמ' קכו-קלה  
330.זלמנוביץ, אפרים אלכוהוליזם וסמים ביהדות מזכרת בתיה תשמא תלא עמ'  
331.טולידנו, פנחס היתר הפלה לאישה שאינה שפויה בדעתה שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' כא-כז  
332.טרונק, ישראל יהושע בדין גירושין בנשתטית כרם שלמה שנה ג קונטרס י אלול תשם עמ' יד-טו  
333.כהן, חיים הרמן על חולי הרוח הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 241-229  
334.כרמל, יוסף נישואין וגירושין של מי שאינו בן דעת חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 72-82  
335.לוין, אברהם דב מחלות השוטה והשטות בהלכה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' רסג-רסט  
336.ליבזון, גדעון אחריותו הפלילית של השכור במשפט העברי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 71-88  
337.ליכטנשטיין, ק' שיכור בנשיאת כפים הפרדס שנה נ חוב' ז ניסן תשלו עמ' 23-20  
338.לנדא, יהושע ברוך דיון בפרטיות בסוגי חולי הרוח והנרפאים בהמצאות תרופה החדשות, מה דינם לגבי גירושין המאור שנה י קונ' ה אדר תשיט עמ' 7-15; המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שעז-שפה  
339.ניסני, דוד נשקה את אבינו יין - מעמדו המשפטי של השיכור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 144 וירא תשסד 4 עמ'  
340.סדן, אורי גירושין על-ידי שוטה חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 193-205  
341.פוגלמן, מרדכי דין והוראה; שתוי יין באיסור והיתר ובדיני ממונות סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שא-שז  
342.פיינשטיין, משה החילוק בין שוטה לפתי וחיובי מצוות ותלמוד תורה לפתי עם התורה מהד' ב חוב' ב תשמב עמ' י-יב; Proceedings of the Association of Orthodox Jewish Scientists 7 (1983), p. 227-229  
343.פקטר, אברהם אבא נישואין של פגועי תסמונת דאון אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 131-138  
344.פקטר, אברהם אבא נישואין או חיי משפחה לפגועי תסמונת דאון אסיא חוב' סז- סח שבט תשסא עמ' 131-153  
345.פרבשטיין, מרדכי חיובי שוטה במזונות אשתו ובניו שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' צז-קטז  
346.פרבשטיין, משה מרדכי משפטי הדעת (עיונים ובירורי הלכה בגדרי הדעת ובהלכות שוטה) ירושלים תשנה שעד עמ'  
347.פרדס, חיים כפיית שוטה לגרש את אשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' עז-פ  
348.פרנק, שרגא פייביל בענין שתוי אל יורה גן שמואל, ספר זכרון להרב ש"ג ניימן, ירושלים תשו עמ' קעט-קפג  
349.רייז, שניאור זושא בולעי סמי חימום אי מותרים לשחוט ולהיות ש"צ המאור שנה כה תשלג קונ' ו עמ' 8-9  
350.שהם-שטיינר, אפרים משוגעים יהודים באשכנז בימי הביניים ציון שנה סט תשסד עמ' 300-327  
351.שוובכר, שמעון אריה תקנות העגונות; בדין חליצת מומר, ובדין גט שוטה אדעסא 1887 80 עמ'  
352.שוחטמן, אליאב כשרותו המשפטית של השיכור במשפט העברי סיני כרך ע תשלב עמ' ריא-רכב  
353.שיינברג, חיים פנחס תשובה בענין ילדים מפגרים לגבי חינוך ומצוות מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' נא-סד. אוירבך, שלמה זלמן: שם עמ' סה 
354.שיינפלד, אברהם מזונות אשה וילדים בבעל שוטה תחומין ח תשמז עמ' 102-87  
355.שמש, איתמר בענין המזיק ביום פורים מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' רמה-רמז  
356.שפירא, דוד שלמה חולה במחלת הרוח אם יכול לגרש הדרום חוב' א שבט תשיז עמ' 41-50  
357.שפירא, רפאל ישראל איסר בענין גירושין בבעל שמדבר לפעמים דברי שטות קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' א תשרי-חשון תשמז עמ' כא-כב  
358.שקוי, יהודה ליב בדין שליח הגט שנשתטה המאור שנה ג קונ' ו ניסן תשכב עמ' 8-9  
359. Mental health and Thora Judaism  Intercom 16,2 (1976), p. 2-31  
360. Bar-Zev, Asher  Aberrant behavior in Jewish tradition  Journal of Psychology and Judaism 1,1 (1976), p. 67-75  
361. Bazak, Jacob  Maimonides on criminal responsibility and mental illness  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 175-180  
362. Bleich, J. David  Status of the deaf-mute in Jewish law  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, Jewish Law Annual 2 (1979), p. 187-194  
363. Bleich, J. David  Mental incompetence and its implication in Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 1,2 (1981), p. 123-143  
364. Bleich, J. David  Torah education of the mentally retarded  Journal of Halacha and Contemporary Society 4 (1982), p. 79-92  
365. Block, Richard A.  A matter of life and death: Reform Judaism and the defective child  Journal of Reform Judaism 31,4 (1984), p. 14-30  
366. Enciclopedia Judaica Castellana  Demencia  Vol. 3, p. 391-392  
367. Goldman, Alex J.  Drugs  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 158-170  
368. Goodnick, Benjamin  Mental health from the Jewish standpoint  Intercom 15,1 (1974), p. 7-12  
369. Gorlin, Morris  Mental illness in biblical literature  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 2 (1970), p. 43-62  
370. Granek, M.  Le concept de la folie dans la societe juive traditionelle  Dissertation Paris 1975, 91 + 5 p.  
371. Granek, M.  Le concept de fou et ses implications dans la litterature talmudique et ses exegeses  Annales Medico Psychologiques 1 (1976), p. 17-36  
372. Greenstone, Julius H.  Insanity, legal status  Jewish Encyclopedia 6, p. 605  
373. Herring, Basil F.  Smoking and drugs  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 221-243  
374. Jakobovits, Immanuel  Plastic surgery on Down's syndrome children  L'eylah 2,8 (5745), p. 1-3  
375. Kornfeld, Hermann  Verbrechen und Geistesstorung im Lichte der altbiblischen Tradition  Halle 1904, 36 p.  
376. Mayer, Reuven  Mental health and divorce in Judaism  International Journal of Medicine and Law 1 (1980), p. 315-333  
377. Novak, David  Alcohol and drug abuse in the perspective of Jewish tradition  Judaism 33 (1984), p. 221-232 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 72-81  
378. Preuss, Julius  Mental disorders in the Bible and Talmud  Israel Annals of Psychiatry and Related Sciences 13 (1975), p. 222-238  
379. Rakefet (Rothkoff), Aaron  The divorce in Cleves, 1766  Gesher 4 (1969), p. 147-169  
380. Rosenblatt, Samuel  The Jewish laws of marriage and divorce applying to the mentally incapacitated  Proceedings, Rabbinical Assembly 21 (1957), p. 141-150  
381. Rosner, Fred  Cigarette and marijuana smoking  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 363-375  
382. Sacks, Jonathan  Recent responsa: mentally incompetent persons as organ donors  L'eylah 2,5 (5743), p. 6-9  
383. Simon, Isidore  Les maladies nerveuses et mentales dans la Bible... et dans le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 7 (1950), p. 27-54  
384. Simon, Isidore  La valeur et l'actualite des prescriptions d'hygiene bibliques, talmudiques et rabbiniques, dans la lutte contre l'alcoolisme, la tuberculose et les maladies veneriennes  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 33 (1956), p. 197-214  
385. Spero, Moshe Halevi  The halakhic state of neurotically motivated religious act  Journal of Psychology and Judaism 4 (1980), p. 185-188  
386. Weindling, Gerard  Alcohol and drunkenness in the Bible and in the Talmud  Koroth 9,1-2 (1985), p. 230-241  
387. Wikler, Marvin  The Torah view of mental illness: sin or sickness?  Journal of Jewish Communal Service 53 (1976-77), p. 339-344.   
388. Wulfing-Luer, W.  De la pathologie nerveuse et mentale chez les anciens Hebreux et dans la race juive  Paris 1907, 123 p.  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > חרש. אילם

 מחברכותרתספרביקורת
389.אדלר, סיני מצות יבום של חרש וחרשת שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' ל-לב  
390.אוחיון, שמעון ברוך סידור חופה וקידושין לחרשים אלמים שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' מח-נא   
391.אייבשיץ, דוד שלמה קדושין לחרש בתורת זכיה אור עולם חוב' א-ב אלול תשטו - תשרי תשטז עמ' ה-ח  
392.אינפלד, נתן בדין אילם בהפרת נדרים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' רמד-רמו  
393.אלטמן, מיכאל בענין אלם או שלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרצא-תרצה  
394.אלישיב, יוסף שלום חרש שאינו שומע ואינו מדבר ולמד לדבר לענין חיוב מצוות ולכל התורה בית דוד; סוכה-ביצה, זכרון יעבץ, לזכרו של רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, חולון תשמד עמ' כח-לג. אוירבך, שלמה זלמן: בענין הנ"ל. שם עמ' לג-לה 
395.אלישיב, יוסף שלום דין חרש שלמד לדבר צהר ח אלול תשס עמ' תכז-תלב  
396.אנצ'לוביץ', אלישע מעמד החרש במציאות זמננו תחומין כא (תשסא) 141-152  
397.אנציקלופדיה תלמודית חרש כרך יז עמ' תצה-תקלז  
398.אנציקלופדיה תלמודית אלם כרך ב עמ' יג-טז  
399.ברזון, עזריה חרש שיכול לדבר מתוך הכתב הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 149-144  
400.גולדברג, זלמן נחמיה זכיה לשוטה וחרש המאסף שנה ה תשמג עמ' 571-565  
401.גולדברג, זלמן נחמיה בדין קדושי קטנה וקדושי חרש תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' סח-עד  
402.גינצלר, שמואל שמלקא בדין חרש ביבום כרם שלמה שנה ז קונטרס ז אייר תשמד עמ' יא-טו  
403.גרובנר, יחזקאל בירור דין חרש שהתלמד לדבר ולשמוע במקצת קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ה סיון-תמוז תשמח עמ' עט-צג  
404.גרוסמן, ישראל אם אלם כשר לחתום בשטר פרי חיים ב תשס עמ' קא-קט  
405.דייטש, פרץ טוביה נישואי חרש שלמד בבי"ס לחרשים דברי משפט א תשנו עמ' קנח-קסב  
406.ויינברג, י"י חרש שלמד לדבר לחיוב מצוות שנה בשנה תשכה עמ' 128-125  
407.ורמן, שלמה צירוף חרש לדבר שבקדושה שנה מח חוב' ד ניסן-אייר תשנה עמ' 12-14  
408.זלמנוביץ, אריה נישואי חרש וחרשת שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' ק-קב   
409.חפץ, יחזקאל מלאכת חרש; והוא טיב גיטין וטיב קידושין לחרש... חלק ב: והוא טיב יבום בזמן הזה במדינותינו לחרש ולחרשת ולאלם ולאלמת.. ורשא תרלה-תרמג 90 + 104 עמ'. ד"צ ב"ב תשלג  
410.יוסף, אייל גיור חרשת-אילמת תחומין כז (תשסז) עמ' 220-229  
411.כהן, יצחק בדין אלם לענין בפני נכתב ובפני נחתם אור תורה שנה ל תשנח עמ' תקפז-תקצא  
412.מאירי, מאיר עזרת נשים, ספר ג לונדון תשטו (עזרה יב עמ' רנה-רעב: חרשים מלומדים)   
413.מזרחי, שלום יצחק כשרות חרש לעדות דברי משפט ו תשס עמ' תלד-תמ  
414.מצגר, יונה טקס בר מצוה לנערים חרשים - אלמים ויען שמואל ו תשסג עמ' נא-נג  
415.פוגלמן, מרדכי קידושי חרש וחרשת בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קלט-קמ  
416.פינקוביץ', מאיר אלכסנדר בדין אלם וחרש בברכת המצות עם התורה מהד' ד חוב' א תשנח עמ' סא-ע  
417.פלדמן, שמואל תוקפם של נישואי חרש וחרשת שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' סח-עד  
418.פרידמן, חנה החרש בהלכה מכלול טו כסלו תשנח עמ' 29-35  
419.פרנק, צבי פסח בדין סריס וחרש ליבום וחליצה הפרדס שנה כ חוב' ג סיון תשו עמ' 28-30  
420.רבינוביץ, ברוך בענין חליצת חרש המדבר ואינו שומע הפרדס שנה ל חוב' ג כסלו תשטז עמ' 8-12  
421.רבינזון, מאיר [גט ע"י חרש השומע הברות ואינו מבין תבה שלמה] יגדיל תורה שנה א תרסט-תרע עמ' 173-169, 220-217, 272-268; שנה ב תרעא עמ' 25-26, 249-252  
422.רזין, יוסף בענין חליצת חרש מוריה שנה יח גל' ג-ד שבט תשנב עמ' כט-לא  
423.שטינברג, אברהם אלם אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 51-44  
424.שכטר, צבי בענין חרש ופקח שהגביהו בית יצחק שנה י תשכא עמ' 116-108  
425. Bleich, J. David  Status of the deaf-mute in Jewish law  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, Jewish Law Annual 2 (1979), p. 187-194  
426. Encyclopedia Talmudica  A mute אלם  Vol. 2, p. 283-291  
427. Feldman, David M.  Deafness in Jewish law and tradition  In: The deaf Jew in the modern world, eds. Jerome D. Schein and Lester J. Waldman, Hoboken 1986, p. 12-23  
428. Hildesheimer, Israel  Die geschulten Taubstummen  Die j?dische Presse 17 (1886), p. 401-402, 427; ib. Beilage: Lehrer und Cantor, p. 45-47 = Gesammelte Aufsatze, Frankf.a.M. 1923, p. 112-127  
429. Pizam, Haim  On the legal capacity of the deaf-mute in Jewish law  International Journal of Medicine and Law 1 (1980), p. 347-354  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > עיוור

 מחברכותרתספרביקורת
430.איישישקין, יחזקאל בדין סומא פטור מן המצוות הפרדס חלק ג חוב' יב אדר תרצ עמ' 12-10 [אוצר המשפט חלק א ערך 7612]. קוטלר, שלמה נתן: הערה. הפרדס חלק ד חוב' ג סיון תרץ עמ' 13-12; לסר, אלכסנדר: שם עמ' 21-19; זלדנר, אהרן דוד: שם חוב' ד תמוז תרץ עמ' 20-19 
431.איישישקין, יחזקאל בדין סומא פטור מן המצוות הפרדס חלק ג חוב' יב אדר תרצ עמ' 10-12  
432.בלוי, אהרן ישעיה בענין פסול סומא לעדות קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' ע-עג  
433.הכהן, אביעד כאשר ימשש העור באפלה - על העוורון ועל היחס לאנשים עם מוגבלות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 264 כי תבא תשסו 4 עמ'  
434.הלפרין, מרדכי עיוורון צבעים חלקי -בעיה הלכתית של רואי דמים? ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 241-256  
435.ויס, אשר זליג הערות בחיוב סומא במצוות מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סח עמ' תנד-תס  
436.טננבוים, צבי בענין סומא ונשים לספור יציאת מצרים הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 22-27  
437.יעקיבוביץ, עוזיאל  דין סומא באמירת ההגדה  קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' ע-עה  
438.כהן, י' יוסף העיוור בהלכה המעין כרך ד גל' ג ניסן תשכד עמ' 3-16  
439.כהן, י' יוסף העיוור במשפט העברי סיני כרך נה תשכד עמ' קכז-קמד  
440.כהן, יצחק יוסף העיוור בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 7614] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 18-3  
441.כהן, יצחק יוסף העיוור במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 7615] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 39-19  
442.לורבר, בן ציון בענין חיוב קטן וסומא במצוות גבורת יעקב בני ברק תשס"ד עמ' פג-פט  
443.ליכטנשטיין, אהרן בענין חיוב סומא בנר חנוכה הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 205-184  
444.לם, נחום חיוב סומא במצוות הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' צט-קד  
445.לם, נחום חיוב סומא במצוות תורה שבעל פה לא: עמ' קו-קיא, תשן  
446.מגן, אליעזר גדר חיוב סומא במצוות בלכתך בדרך חורף תשסג עמ' 97-101  
447.עמנואל, שמחה עיוורון כעילה לגירושין מסכת ו תשסז עמ' 31-42  
448.פלדמן, דניאל דב בענין הסומא בהלכה כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' קפז-רח  
449.פרידמן, חנה העיוור בהלכה מכלול יד סיון תשנז עמ' 61-81  
450.צוריאל, מאיר עיניים אלקטרוניות בראי ההלכה אסותא א ירושלים תשסו עמ' תנב-תנז  
451.רבינוביץ, ברוך בענין סומא בלאו דלא תסור הפרדס חלק א חוב' י-יא טבת-שבט תרפח עמ' 11-12; ב חוב' ט-י כסלו-טבת תרפט עמ' 5-7  
452.רבינוביץ, נחום אליעזר שואל כענין [קריאת ברייל לעיור] הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 31-26  
453.רודריגז, אריה ספר הסומא (כל ענייני העיוורון באגדה ובהלכה) ירושלים תשסב 398 עמ'   
454.רודריגז, אריה ספר הסומא (כל ענייני העיוורון באגדה ובהלכה) ירושלים תשסב 398 עמ'   
455.שטיינברג, אברהם העיוור בהשקפת היהדות תחומין ג תשמב עמ' 228-186  
456.שיבר, יאיר והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו - כשרותו המשפטית של הסומא לעדות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 246 ויקרא תשסו 4 עמ'  
457.שלוש, שלמה בדין סומא שהגיע למצוות העולה לתורה ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 38-40  
458. Shulman, Zvi  The blind judge on a court of three  Petach 1 (1974), p. 29-32  
459. Steinberg, Avraham  The blind in the light of Jewish thought and law  Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office 1986, p. 283-293  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > גוסס. חולה סופני

 מחברכותרתספרביקורת
460.אברהם, אברהם סופר הטפול בגוסס וקביעת המות אסיא חוב' כד אייר תשלט עמ' 36-30; הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קפה-קצ  
461.אמסל, מאיר מאימתי הגוסס לא הוה כחי המאור שנה לז חוב' א תשרי-חשון תשמה עמ' 19-16  
462.אנציקלופדיה תלמודית גוסס כרך ה עמ' שצג-תד  
463.אתרוג, נחום גוסס וטריפה אם זוקק ופוטר ביבום וחליצה הפרדס שנה יא חוב' ד תמוז תרצז עמ' 11-14; ט כסלו תרצח עמ' 25-27  
464.בלומנפלד, מאיר בדין גוסס שקידש אשה ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 53-50  
465.בלייך, יהודה דוד טיפול והחייאה בגוסס אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 73-94  
466.גולדברג, זלמן נחמיה רופא שעוסק בגוסס אם מותר לעזבו כדי לטפל בחולה אחר הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קצא-קצה  
467.גולדברג, זלמן נחמיה הפסקת הנשמה מלאכותית בחולה אנוש כדי להציל חולה אחר שסיכוייו טובים (פיקוח נפש ודחית נפש מפני נפש) עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 83-64  
468.גולדברג, זלמן נחמיה סביב המוות- שו"ת אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 5-8  
469.דבורקס, אליקום איסור לקרב מיתת גוסס צהר יב תשסד עמ' שצח-תב  
470.דיק, יהודה תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 48-58  
471.הלברשטם, משה טיפול בחולה במצב צמח בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קד-קז  
472.ויינברגר, יעקב קירוב מיתת גוסס הסובל יסורים. (א) בקום ועשה. (ב) בשב ואל תעשה מוריה שנה ה גל' א-ג אב תשלג - תשרי תשלד עמ' קא-קד  
473.זילברשטיין, יצחק פעולות החייאה לחולה חשוך מרפא אסותא א ירושלים תשסו עמ' קיט-קכד  
474.טולידנו, עמנואל במצב של פיקוח נפש האם מותר לעשות לחולה דברים שנצרך אליהם אבל אין במניעתם סכנה ישורון יא אלול תשסב עמ' תשח-תשי  
475.טננבוים, צבי בענין גוסס לענין קידושין, גיטין ונדרים הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 56-59  
476.יעקובוביץ, י' הגוססים וטיפולם בחוק היהודי הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 152-145  
477.ירס, משה יוסף דין הנוטה למות לאור מונחים שנתחדשו בזה"ז אור המזרח כרך מו תשנז עמ' 32-36  
478.ירס, משה יוסף דיני טיפול בגוסס ובחולים הנוטים למות הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 11-26  
479.כהן, שאר ישוב שליחותו של רופא - לחולה אנוש [אוצר המשפט חלק ב ערך 5504] חקרי הלכה, ירושלים תשנג עמ' קעה-קפג  
480.לוי, יעקב דבר המעכב יציאת הנפש; רקע רפואי לבעיות הלכתיות נועם ספר טז תשלג עמ' נג-סג  
481.לויט, ירוחם חיוב אחות להתריע על קירוב מותו של גוסס - מצוות תוכחה או דין רודף?  אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 20-26.  זילברשטיין, יצחק: התראה על קירוב מותו של גוסס - תשובה להשגות, שם עמ' 27-29 
482.ניומן, י' יעקב בדין ההורג את הטריפה והגוסס סיני כרך ס תשכז עמ' קפט-קצ  
483.סגל, יהודה זרחיה דינים בחולה קריטי וגוסס בנתיבי חסד ואמת תשמז עמ' 28-42  
484.סטורץ, יהודה ש' תרומת דם ואיברים בחולה סופני וגוסס עטרת שלמה ב תשנז עמ' קנז-קסב  
485.סינקלר, דניאל המתות חסד, הטיפול בחולה האנוש האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 9. רעננה תשסו 195 עמ'  
486.סינקלר, דניאל ב' הזכות לחיים: ההגנה על חייהם של החולה - אנוש, העובר והגוי בהלכה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 33-74  
487.פריינד, צבי בענין חיי שעה וגוסס הלכה ורפואה כרך ה עמ' שד-שה  
488.רבינוביץ, גדליה אהרן הנהגות עם חולה מסוכן וגוסס ובהגדרת שעת המיתה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קב-קיד  
489.רבינוביץ, שמואל הטיפול בחולה גוסס בנתיבי חסד ואמת תשנג עמ' 56-62  
490.רבינזון, יעקב טריפה באדם אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 30-34  
491.רוטנברג, חנינא טיפול בחולים סופניים עטרת שלמה ט תשסד עמ' רכה-רלח  
492.רזניקוב, אברהם הסכמה ודעת בחולה הנוטה למות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסז עמ' 89-106  
493.רצבי, שלום הרב חיים דוד הלוי - הלכה והגות: עיון בשאלת ניתוק חולה הנוטה למות ממכונת הנשמה מלאכותית יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 287-310  
494.שטינברג, אברהם החולה הנוטה למות: מבט השוואתי בין "ערכים דמוקרטיים והלכתיים" דילמות באתיקה רפואית, ירושלים תשסב עמ' 283-321  
495.שלוש, שלמה מסירת גט פיטורין לאשה כדי שלא תזדקק ליבם קטן [גילוי מצבו הרפואי לחולה סופני] ארחות 40 ערב פסח תשנד עמ' 24-27  
496.שרייבר, יצחק יהודה בדיני גוסס בידי אדם וביד"ש עטרת שלמה ב תשנז עמ' ריד-רכא  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > טומטום. אנדרוגינוס

 מחברכותרתספרביקורת
497. Cohn, Marcus  Androgynos  J?disches Lexikon 1, p. 309-310 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 13  
498. Cohn, Marcus  Tumtum  J?disches Lexikon 5, p. 1070-1071 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 32-33  
499. Encyclopedia Talmudica  Hermaphrodite אנדרוגינוס  Vol. 2, p. 386-399  
500. Freimark, Peter  Zur Stellung des Zwitters im rabbinischen und islamischen Recht  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 120 (1970), p. 84-102  

יא. מעמדו של היחיד > אשה

 מחברכותרתספרביקורת
501.בראון, בנימין ערך תלמוד תורה במשנת החפץ חיים ופסיקתו בעניין תלמוד תורה לנשים דיני ישראל כרך כד תשסז עמ' 79-118  
502.רבלין, יוסף מעמדה של האישה בעקבות מחקריו של פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 147-161  

יא. מעמדו של היחיד > אשה > מעמד. שוויון. קניינים

 מחברכותרתספרביקורת
503.מקומה של האשה בדת ישראל ובמציאות ימינו (סימפוזיון) בשדה חמ"ד שנה יג תשל עמ' 280-270  
504.אדמנית, צוריאל מעמד האשה בהלכה ובחברתנו [אוצר המשפט חלק א ערך 7624] בתוך הזרם ונגדו, ת"א תשלז עמ' 106-99. ביקורת: טורא, פרץ: הערות על מעמד האשה בהלכה ובחברתנו. דעות גל' מד תשלה עמ' 294-293 
505.אדמנית, צוריאל מעמדה של האשה בהלכה ובחברתנו עמודים כרך ה תשטז גל' 122 עמ' 34-39; דעות גל' מג קיץ תשלג עמ' 202-197  
506.אייזנשטט-ברזלי, שמואל לשאלת זכות האשה האשה חוב' ד-ה תמוז-אב תרפו עמ' 4-6  
507.אייזנשטט-ברזלי, שמואל הערות להצעת חוק שיווי זכויות האשה (תזכיר לוועדת חוק ומשפט של הכנסת) ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 191-184  
508.איילי-וינברג, אבישג מעמד האישה בעיני חז"ל - על פי ספורים במשנה הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 27-45  
509.אלברג, שמחה המושגים ציבור וכל ישראל ואי נשים בכלל ציבור הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 83-75  
510.אלון, מנחם מעמד האשה ( משפט ושיפוט, מסורת ותמורה) תל אביב תשסה 490 עמ'; ביקורת: קופ-יוסף, ירדנה: בחדר העבודה של שופט עברי. נקודה גל' 289 ניסן תשסו עמ' 68-71  
511.אלטמן, יעקב ברוך 'שעשאני כרצונו' (על המין הנשי והמין האנושי) צהר כה אביב תשסו עמ' 129-139  
512.אליצור, יהודה 'חכמות נשים בנתה ביתה' - מקומה של האשה בחברה המקראית משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות ירושלים תשלו עמ' 166-153  
513.אנציקלופדיה מקראית אשה כרך א עמ' 754-753  
514.אנציקלופדיה תלמודית אין קנין לאשה בלא בעלה כרך א עמ' שכח-של' (עמ' תשג-תשו במהדו' ב)  
515.אנציקלופדיה תלמודית אשה כרך ב עמ' רמב-רנז  
516.אריאל, יעקב איש ואישה מי קודם? המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 47-54  
517.אריאל, יעקב פעילותה הדתית של האישה המודרנית שרידים גל' טז כסלו תשנז עמ' נ-נג  
518.אריאל, יעקב מבנה המשפחה המודרנית - השלכות הלכתיות תחומין כב (תשסב) 129-146  
519.אריגור, יצחק דמות האשה ביהדות גוילין גל' כג-כד תשרי תשכו עמ' 61-52  
520.ארן, גדליה  היחס לאישה במשנת ר' מנחם המאירי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה 2005 267 עמ'  
521.אשכנזי, שלמה האשה באספקלרית היהדות. א-ג ת''א תשיג-תשטז קמז + קמח + קנב עמ'  
522.אשכנזי, שלמה מעמדה של האשה בימי הביניים מחניים צח תשכה עמ' 60-67  
523.בארי, משה האם חזקת "טב למיטב טן דו" עשויה להשתנות? תחומין כח תשס"ח עמ' 63-68  
524.בוצ'קו, משה האם אשה פסולה להעיד ולדון קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 125-130   
525.בוקובסקי, יצחק אשה שמינוה ערכאות לאפוטרופוס דרכי הוראה ה ניסן תשסו עמ' קמט-קסא  
526.ביכלר, אברהם הערות והארות על מצב האשה בספר יהודית הצופה לחכמת ישראל שנה י תרפו (=וזאת ליהודה, לכבוד רי"א בלוי) עמ' 42-67  
527.בלידשטיין, יעקב מעמדן האישי של נשים משומדות ושבויות בהלכה של ימי הבינים שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 116-35  
528.בן-אבו, דוד מעמדה של האשה בישראל ובמזרח התיכון הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 232 עמ'  
529.בר-אור, יעקב מעמדה של האשה בחברה היהודית - יסודות ותמורות משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות ירושלים תשלו עמ' 175-167  
530.ברומברג, בתיה נשים מחדשות דינים בהלכה (הרבנית ביילה אשת הסמ"ע זצ"ל - המאה ה-17) סיני כרך נט תשכו עמ' רמח-רנ  
531.ברון, אריה ליב בענין אם הנשים רשאיות להתפלל בציבור ולקרות בתורה ובפרט אצל כותל מערבי הדרום חוב' סו-סז אלול תשנח עמ' 27-29  
532.ברונשפיגל, אבא מנינים מיוחדים לנשים הדרום חוב' נד סיון תשנה עמ' 51-53  
533.ברקוביץ, אליעזר מעמד האשה ביהדות - הבט הלכתי-חברתי הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 34-27  
534.בשן, אליעזר התמורות במעמדה החברתי וההשכלתי של האשה היהודיה במזרח התיכון משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות ירושלים תשלו עמ' 187-177  
535.בשן, אליעזר חלקה של האשה היהודיה בחיי הכלכלה של יהודי צפון אפריקה מקדם ומים קובץ א תשמא עמ' 84-67  
536.גוטהולד, זאב מעמד האשה בהלכה מחניים צח תשכה עמ' 27-18  
537.גוטמן, יחיאל מיכל מפתח התלמוד, כרך ב (עמ' 427-359: איש ואשה)   
538.גוטמן, יחיאל מיכל קנין אשה על פי המקרא והתלמוד ידיעות המכון למדעי היהדות, חוב' א ירושלים תרפה עמ' 25-39  
539.גוטנטג, נחום נתן מעמד האשה בהשקפה תורנית  שרידים גל' טז כסלו תשנז עמ' קז-קט   
540.גולדברג, זלמן נחמיה תפילת נשים בפרהסיה תחומין יח (תשנח) 120-122  
541.גולדברג, זלמן נחמיה האם מותר לאישה לברך ברכה משבע ברכות? המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 29-35  
542.גולדפלד, לאה נעמי אהבה, אישות ומעמד האשה: היסטוריה ומציאות בהלכה המודרנית באיטליה, בפולין ובארץ ישראל דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 231-237  
543.גולדפרב, שלמה דוד מעמד האשה בתקנות חכמים ובשינוי העתים דעות גל' מג קיץ תשלג עמ' 194-193  
544.גולינקין, דוד תשע גישות למעמד האשה בהלכה במאה העשרים מדעי היהדות כרך 40 תשס עמ' 91-102  
545.גולק, אשר זכויות האשה בקרקעות בעלה [תמצית הרצאה] המשפט העברי ב תרפז עמ' 226  
546.גידמן, מ' התורה והחיים בארצות המערב בימי הביניים, חלק א ווארשא תרנז (עמ' 186-195: על מעמד האשה)   
547.גימאני, אהרן תקנה קדומה לצניעות נשים בצנעא תרביץ שנה עד תשסה עמ' 441-449  
548.גליקסברג, אילה מעמדה של האשה ביהדות; השוואה בין מעמד האשה במקורות היהדות, לבין מעמדה בחברה הכללית עבודת גמר במחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 56 עמ'  
549.גליקסברג, אילה האשה ביהדות שווה יותר ת"א תשמג 78 עמ'  
550.גרוסמן, אברהם חסידות ומורדות (נשים יהודיות באירופה בימי הביניים) ירושלים תשסא 549 עמ'  
551.גרוסמן, אברהם והוא ימשל בך - בין תיאוריה למציאות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 93 בראשית תשסג 4 עמ'  
552.גרוסמן, אברהם האשה במשנתו של ר' מנחם המאירי ציון שנה סז תשסב עמ' 253-291  
553.גרוסמן, אברהם האישה במשנתו של רש"י ציון שנה ע תשסה עמ' 158-190  
554.גרוסמן, אברהם האשה במשנתם של חסידי אשכנז על בריאה ויצרה במחשבה היהודית, ספר היובל לכבודו של יוסף דן, טובינגן 2005 חלק עברי עמ' 85-96  
555.גרופר-שגיא, חנה חזקות חז"ל על נשים בהקשר של קידושין ונישואין עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשסג 136 עמ'  
556.גרנות, משה דמות האשה במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 132-127  
557.גרשוני, יהודה האשה בהלכה ובאגדה אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 71-60  
558.גרשוני, יהודה האשה בהלכה ובאגדה [אוצר המשפט חלק ב ערך 5288] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תצה-תקז  
559.דויטש, חיותה אבדן זהות ושמירתה תחת כיבוש: עיון בסוגיות השבויה, השפחה והנאנסת במסכת כתובות מנקודת מבט פמיניסטית גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 59-84  
560.דייקן (דיקשטיין), פ' המצב המשפטי של האשה בישראל תל-אביב תשי 184 עמ'  
561.דינור, בן-ציון ישראל בגולה, כרך ב ספר ה ת"א תשלא (עמ' 69-81: מצב האשה במשפחה)   
562.דינור, חגית  דמות האישה, מעמד האישה והלכות אישות במדרש ויקרא רבה  חבור לשם קבלת התואר דוקטור, המכון ללימודים מתקדמים של מכון שכטר ללימודי היהדות תשס"ב [341] עמ'  
563.דרורי, יצחק קניניה של האשה הנשואה במשפט הרומאי והמשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
564.האופטמן, יהודית נשים במסכת עירובין - מתלות חברתית לעצמאות חוקית מדעי היהדות 40 תשס עמ' 145-158  
565.הורביץ, ש"י הרמב"ם ומשפט האישות בישראל השחר שנה יא תרמג עמ' 666-659  
566.הורביץ, ש"י ר' עקיבא ומשפט האישות בישראל השחר שנה יב תרמד עמ' 384-377, 433-423  
567.הורביץ, ש"י המקורים למשפטי הנשים בישראל ורבני הפילוסופיא השחר יב תרמד עמ' 704-716  
568.הורביץ, ש"י העבריה והיהודיה; משפטי הנשים בישראל בחיי המשפחה ובחיי החברה בתקופת כתבי הקודש והתלמוד. מערכה לקראת מערכה בשני חלקים ברדיטשוב תרנא 98 עמ'  
569.הכהן, אביעד לכו נא הגברים ועבדו את ה'?! - השוויון בין המינים וחופש הפולחן בימים ההם ובזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 59 וארא תשסב 4 עמ'  
570.הכהן, אביעד "להביא את ושתי המלכה... להראות העמים והשרים את יופיה" - על איסור הטרדה מינית, החפצת האישה וביזוי כבודה  פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 277 תצוה תשסז 4 עמ'  
571.הלבני, אפרים בצלאל הלכות נשים הקשורות לתנאי חברה שנה בשנה תשסב עמ' 145-154  
572.הלפרין-קדרי, רות ושיננתם לבניך - ולא לבנותיך הרהורים מן העבר השני של המחיצה על הכללה והדרה של נשים בשפת ההלכה מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 353-372  
573.המר, ראובן עוד על מעמדה של האשה עמודים כרך לב תשמד עמ' 344-342  
574.ויזל, לאה "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים" - בזכות "הקול השונה" -הלכה, פמניזם ומשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 310 שמות תשסח 4 עמ'  
575.וייל, אלדד תחילתה של תקופת הנשים - נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלובביץ' אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 61-85  
576.וייל, אלדד תחילתה של תקופת הנשים - נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלובביץ' אקדמות גל' כב ניסן תשס"ט עמ' 61-85  
577.ולק, פשא האשה העבריה (מעמדה ותפקידיה) ירושלים [חש"ד] 22 עמ'  
578.ולר, שולמית מעשה הקידושין במקורות התלמודיים - ביטוי לעליונות גברית או לשוויון בין המינים? הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 79-95  
579.וסטרייך, אלימלך תמורות במעמד האשה במשפט העברי ירושלים תשסב 377 עמ'  
580.וסרמן, אברהם אשה בית אישה - שינוי מנהגי האשה הנישאת לבעל מעדה אחרת תחומין טו (תשנה) 301-307  
581.ורדי, ק' שוויון האשה לאור המשפט העברי הפרקליט כרך ח תשיב עמ' 127-123  
582.זמורה, ישראל נשים בתנ"ך ת"א תשכד 640 עמ'  
583.זסלנסקי, אהרן יצחק 'השווה הכתוב אשה לאיש' סיני כרך ס תשכז עמ' שטו-שטז  
584.זפרני, דוד ולא תלמד אשה סופרים שמעתין גל' 149 תשסב עמ' 32-39  
585.זק"ש, זבולון קריאת המגילה ע"י נשים תחומין יח (תשנח) 357-360  
586.חגי, שמואל האשה בעיני חז"ל מחניים צח תשכה עמ' 44-47  
587.חומסקי, דוד על מעמד האשה דעות גל' כג אביב-קיץ תשכג עמ' 32-36  
588.חיגר, משה האיש והאשה בדיני ישראל ירושלים תשמד 242 + ל עמ'  
589.טאוב, משה מצב האשה וזכויותיה סיני כרך מד תשיט עמ' תמז-תמח  
590.טוקצינסקי, יחיאל מיכל האשה על פי תורת ישראל ירושלים תרפ ס עמ'  
591.טוקצינסקי, יחיאל מיכל סגלת ישראל; הנלוה לספר האשה על פי תורת ישראל מבאר הנמוקים שהביאוני לחבר ולפרסם כיום את המחברת 'האשה על פי תורת ישראל'... ולרגלי השאלה החדשה שהולידה הבחירה בזכות האשה ירושלים תרפ ח עמ'  
592.טכורש, כתריאל פישל זכויות הנשים לאור התורה התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' צ-קיט; כתר אפרים, ת"א תשכז סי' טז עמ' קעט-רב  
593.יהודה, שלמה זכויות האשה בטרם שנה יג 1955 חוב' ד עמ' 22-21  
594.יוסף, ברנרד (עורך) זכויות האשה על פי חוקי ארץ ישראל ירושלים תרץ 76 עמ'  
595.יפה-שלזינגר, אברהם בדינא דבר מצרא לגבי אשה קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קפי-קצד  
596.כהן, אורה משני עברי המחיצה (לשאלת ההפרדה המגדרית בהלכה היהודית) אלקנה תשסז 224 ע'  
597.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
598.כהן, יחזקאל האשה במשפחה ובחברה - עבר והווה האשה בתמורות הזמן, [ת"א] תשמד עמ' 85-21  
599.כץ, ראובן זכויות וחובות הבעל והאשה [להצעת חוק שוויון זכויות באשה] ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 352-349  
600.לוביץ, רבקה על תפילת נשים  תחומין יז (תשנז) 165-167  
601.לוי, יהודה האיש והאישה ביהדות מחשבת חוב' ל תשרי-חשון תשלו עמ' 20-14  
602.לוין, יעל אישה כמאן דמהילא דמיא - דומה האשה למי שמהול מסכת ב תשסד עמ' 27-45  
603.לוינסון, יעקב שוויון הנשים מנקודת ההלכה (לשאלת הבחירות בארץ ישראל) ניו-יורק תרפ לב עמ'  
604.ליבוביץ, ישעיהו מעמדה של האשה: הלכה ומטא-הלכה עמודים כרך לא תשמג עמ' 268-266  
605.מונק, משה מקומה של האשה בדת ישראל בשדה חמ''ד שנה יג תשל עמ' 427-421  
606.מוצקין, אריה ליאו מכתבי נשים מן הגניזה מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, חיפה תשלב עמ' 92-83  
607.מחניים צח תשכה מוקדש לנושא האשה במקורות היהדות   
608.מיקלישנסקי, י"ק לסוד מגילת רות: לדמותה של האשה בעולמה של היהדות הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 436-435  
609.מישלוב, דוד יוסף האשה היהודית בהלכה דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' רסג-שיב  
610.מן-ההר, שלמה על חוסר השוויון במעמדם של האיש והאשה בנשואיהם שמעתין שנה יג גל' 45 אדר ב תשלו עמ' 55-52  
611.מרקוס, ספי מעמד האישה במערכת הנישואין עלון שבות גל' 163 חשון תשס"ד עמ' 103-114  
612.נחלון, אהרון מעמדה הציבורי של האשה - וההלכה עמודים לו תשמח עמ' 436-428  
613.ניסנבוים, יצחק על דבר זכויות הנשים הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 81-77  
614.נכט, יעקב סמלי אשה במקורותינו העתיקים, בספרותנו החדשה ובספרות העמים ת"א תשיט ש עמ'. ביקורת: לשם, חיים: סמלי אשה בספרותנו העתיקה. מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 184-180 
615.נכט, יעקב כרם - אשה סיני כרך ב תרצח עמ' נב-נד  
616.נכט, יעקב בית - אשה סיני כרך ו תש עמ' שפב-שפט  
617.סימון, אריאל 'וילך מנוח אחרי אשתו' - מקום האשה בחברה המקראית מסכת א תשסב עמ' 35-61  
618.סירא, שמואל מעמד האישה הדתית-אורתודוקסית בקהילתה להיות אשה יהודייה 1, ירושלים 2001 עמ' 19-22  
619.סלומון, דניאלה קריאת נשים בתורה להיות אשה יהודייה 2, ירושלים 2003 עמ' 65-76  
620.סמולנסקין, פרץ הערות למשפטי הנשים בישראל השחר שנה יא תרמג עמ' 444-441  
621.ספראי, שמואל האם היתה קיימת עזרת נשים בבית הכנסת בתקופה העתיקה? ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 104-94  
622.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי מעמד האשה לפי השקפת התורה מצפה, תשיג עמ' קמב-קנד  
623.ערמאה, יצחק תיוג ספרי תורה בידי אשה תחומין יז (תשנז) 383-386  
624.פוזננסקי, שמואל אברהם חיי האשה בישראל בימי הבינים כנסת הגדולה ספר ב תרו עמ' 93-99  
625.פולין, משה צבי סדר ליל פסח ע"י נשים בצוותא: אסור או מותר, אריך או לא אריך? הדרום חוב' סו-סז אלול תשנח עמ' 30-38  
626.פיקאר, אריאל קריאת המגילה ע"י נשים תחומין יח (תשנח) 361-368  
627.פירני, משה שוויון האשה מתאים למסורת האבות דעות גל' יט אביב תשכב עמ' 31-32  
628.פלורסהיים, יואל מעמד האשה מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 49-39  
629.פלק, זאב מעמד האשה בקהילות אשכנז וצרפת בימי הביניים סיני כרך מח תשכא עמ' שסא-שסז  
630.פלק, זאב על מעמד האשה בהלכה דעות גל' מא סתיו תשלב עמ' 29-35  
631.פרדס, שמואל אהרן בענין קנין עבד בלא רבו וקנין אשה בלא בעלה הפרדס שנה כה חוב' יב אלול תשיא עמ' 1-5  
632.פרימר, אריה אברהם מעמד האשה בהלכה - נשים ומנין אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 86-69  
633.צמל, אפרים דמות האשה ביהדות מחשבת חוב' טז סיון תמוז תשלג עמ' 7-10  
634.קהת, חנה מעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסית אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 123-135  
635.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכות הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
636.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכה הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
637.קהת, חנה נשים - מהותן, יעודן ודרך חינוכן במשנת הרב קוק אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 39-60  
638.קהת, חנה נשים - מהותן, יעודן ודרך חינוכן במשנת הרב קוק אקדמות גל' כב ניסן תשס"ט עמ' 39-60  
639.קוסובסקי, בנימין האשה באספקלריה של חז"ל טורי ישורון גל' ו-ז חנוכה תשכז עמ' 25-27  
640.קוק, יהודית מקומה של האשה בדת ישראל במציאות ימינו מחשבת אדר תשלא עמ' 13-7  
641.קפלן, צבי אשה האנציקלופדיה העברית כרך ז עמ' 354-350  
642.קריב, אברהם שבעת עמודי התנ"ך; אישים ואידיאות בספר הספרים ת"א תשכח 264 עמ' (עמ' 137-131: קלסתר האשה בתנ"ך)  
643.קריש, יורם מעמד האשה בחברה הציונית-דתית - מאבקים והישגים הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, ירושלים תשסג עמ' 386-421  
644.קרלין, אריה מעמד האשה (השקפת ההלכה) עמודים כרך ו תשיז גל' 127 עמ' 21-24  
645.רבינוביץ, לוי יצחק מעמד האשה בחברה בדורנו הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 38-35  
646.רוזן, ישראל נשים בתפקידים ציבוריים תחומין יט (תשנט) 17-27  
647.רוזן-צבי, אריאל מעמדה של האשה במשפחה בדין העברי זכויות האדם בישראל; קובץ מאמרים לזכרו של ד"ר חמן שלח, ת"א 1988 עמ' 151-109  
648.רוזן-צבי, אריאל מעמדה של האשה במשפחה בדין העברי בלי הבדל... זכויות האדם בישראל, קובץ לזכרו של חמן שלח, תל אביב 1988 עמ' 109-151  
649.רוס, תמר אורתודוקסיה, נשים ושינוי ההלכה (ניתוח תיאולוגי והיבטים פרשניים) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 387-437  
650.ריינס, חיים זאב המצב של האשה בתקופת המקרא והתלמוד באהלי שם, ירושלים תשכג עמ' 97-144  
651.ריינס, חיים זאב קנין באשה במקרא ובתלמוד [האשה כקנין בעלה] סיני כרך ס תשכז עמ' רעו-רפב; מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' קא-קי  
652.ריינס, חיים זאב יציאת האשה בתקופת התלמוד מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' סד-סח  
653.רמבני, חיים האשה בהלכה מאסף לדברי ספרות ביקורת והגות ה-ו תשכה-תשכו עמ' 646-676  
654.רקמן, מנחם עמנואל בעיות האשה היהודית בזמננו והדרכים לפתרונן חדשות אוניברסיטת בר-אילן אלול תשלח עמ' 31 ,5-3  
655.שגלמן, אברהם שאלת הנשים ותורת האשות עפ"י התלמוד [בקרת על ספרו של בערנסאן, קיוב 1892] המליץ 1892 גל' 243 עמ' 10-9; 245 עמ' 3  
656.שוחטמן, אליאב מנייני נשים בכותל תחומין טו (תשנה) 161-184  
657.שוחטמן, אליאב עוד לשאלת מניני נשים  תחומין יז (תשנז) 168-174  
658.שונמי, ש' Wachstein, Bernhard: Literatur uber die judische Frau (1931) [בקורת] קרית ספר שנה ח תרצא-תרצב עמ' 447-446  
659.שורש, מאיר כל כבודה בת מלך פנימה שמעתין שנה יז גל' 60 טבת תשם עמ' 68-57  
660.שחם, יואב מעמד האישה בתהליך הגירושין עלון שבות גל' 162 ניסן תשס"ג עמ' 37-64  
661.שטרן, אריה על שילוב נשים בפעילות הדתית בקהילה צהר יד אביב תשסג עמ' 37-43  
662.שטרן, גרשון האשה במקרא והאשה באגדה השלח כרך כח תרעג עמ' 57-51  
663.שילה, מרגלית פמיניזם ואורתודוקסיה: המועצה לשיפור המעמד המשפטי של האישה היהודיה ציון שנה ע תשסה עמ' 203-224  
664.שילה, שמואל תפילת נשים בצוותא ברחבת הכותל תחומין יז (תשנז) 160-164  
665.שיפמן, פ' לזכויותיה של העבריה העולם שנה יג 1925 עמ' 559-558  
666.שמש, אהרן נשים ומעמדן בחברה ובהלכה על פי ספרות קומראן בר אילן ל-לא תשסו עמ' 533-546  
667.שפירא, אמנון מעמד באשה בחברה המעורבת בת זמננו - תמורות על פי ההלכה הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 51-39; האשה בתמורות הזמן, [ת"א] תשמד עמ' 19-5  
668.שפירא, אמנון על מעמדה השוויוני של האשה במקרא - מיתווה בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 309-337  
669. Aaronson, David  Woman's position in Israel  Jewish Forum 5 (1922), p. 260-264, 376-381  
670. Adeney, W.F.  Woman  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 933-936  
671. Adinolfi, Marco  La donna e il matrimonio nel Giudaismo ai tempi di Cristo  Rivista Biblica 20 (1972), p. 369-390  
672. Adler, Rachel  The Jew who wasn't there: Halacha and the Jewish woman  Response 18 (1973), p. 77-82 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 348-354  
673. Aloni, Shulamit  The status of the woman in Israel  Judaism 22 (1973), p. 248-256  
674. Amalric, Jean  La condition de la femme dans le Code d'Hammourabi et le Code de Moise  Montauban 1907, 73 p.  
675. Amram, David Werner  Daughter in Jewish law  Jewish Encyclopedia 4, p. 448-450  
676. Appleman, Solomon  The Jewish woman in Judaism: the significance of woman's status in religious culture  N.Y. 1979, 10 + 141 p.  
677. Asensio, Felix  El feminismo en el Antiguo Testamento  Burgos 1980, 305 p.  
678. Baab, O.J.  Woman  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 864-867  
679. Bader, Clarisse  La femme biblique, son influence religieuse, sa vie morale et sociale  Paris 1866, 8 + 471 p. 2nd ed. 1873  
680. Bamberger, Bernard J.  Qetanah, Na'arah, Bogereth  Hebrew Union College Annual 32 (1961), p. 281-294  
681. Beer, Georg  Die soziale und religiose Stellung der Frau im israelitischen Altertum  T?bingen 1919, 46 p.  
682. Berkovits, Eliezer  The status of women within Judaism  In: Crisis and faith, N.Y. 1976, p. 97-121 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 355-374  
683. Berman, Saul J.  The status of women in halakhic Judaism  Tradition 14,2 (1973), p. 5-28 = The Jewish woman: New perspectives, ed. Elizabeth Koltun, N.Y. 1976, p. 114-128.   
684. Besinger, Suzanne  Preserving the covenant - a challenge for Jewish women  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 1-6  
685. Biale, Rachel  Women and Jewish law; An exploration of women's issues in halakhic sources  N.Y. 1984, 10 + 293 p.   
686. Bird, Phyllis A.  Images of women in the O.T  In: The Bible and liberation, ed. Norman K. Gottwald, N.Y. 1983, p. 252-288  
687. Bird, Phyllis A.  The place of women in the Israelite cultus  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 397-419  
688. Blumenthal, Aaron H.  The status of women in Jewish law  Conservative Judaism 31,1 (1977), p. 24-40 = And bring them closer to Torah: the life and work of Rabbi Aaron H. Blumenthal, Hoboken 1986, p. 25-41.   
689. Bohmerle, Th.  Die Frauenfrage im Lichte der Bibel  Wernigerode n.d., 56 p.  
690. Brayer, Menachem M.  The Jewish woman in rabbinical literature  2 vols. Hoboken 1986, 15 + 352, 15 + 285 p.  
691. Bremer, Margot  La mujer en la Biblia  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 16-17,2 (1967-68), p. 35-51  
692. Breslauer, S. Daniel  Women, religious rejuvenation and Judaism  Judaism 32 (1983), p. 466-475  
693. Breuer, Isaac  Wegzeichen  Frankf. a.M. 1923, 101 p.; p. 1-39: Lehre, Gesetz und Nation; p. 61-101: Frauenrecht, Sklavenrecht, Fremdenrecht.  
694. Breuer, Mordechai  Jewish women in the Middle Ages  Jewish Digest 29,2 (1983), p. 63-64  
695. Breuer, Raphael  Frauenfragen  Nachalath Z'wi 1 (1930-31), p. 230-236  
696. Breyfogle, Caroline M.  The social status of women in the Old Testament  Biblical World 35 (1910), p. 106-116  
697. Brin, Ruth F.  Can a woman be a Jew?  Reconstructionist 34,12 (1968), p. 7-14  
698. Bucher, Sam. Friedr.  Antiquitates hebraicae et graecae selectae, seu, de conclusis hebraeorum ac graecorum feminis  Bautzen-Pirna 1717, 210 + 16 p.  
699. Bulka, Reuven P.  Woman's role - some ultimate concerns  Tradition 17,4 (1979), p. 27-40  
700. Canonge, A.  La femme dans l'Ancien Testament  Dissertation Montauban 1897  
701. Cantor, Aviva  The Jewish woman 1900-1985; a bibliography, 2nd ed.,  N.Y. 1987, 9 + 193 p.; p. 10-22, 101-118: Jewish woman in religious life and law.  
702. Caro, D.  ?ber die Wurde der Frauen in Israel  Allgemeine Zeitung des Judenthums 1 (1837), p. 345-347, 358-359, 370-372  
703. Cleeve, L.  Woman and Moses  London 1902, 299 p.  
704. Cohn, P.  Jews and feminism  Westminster Review (1913)*  
705. Cohn, Tobias  Die Frauen im Talmud  Allgemeine Zeitung des Judenthums 63 (1899), p. 524-526, 538-539, 547-548, 559-560, 571-573  
706. Criado, Rafael  La mujer en el Antiguo Testamento  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 11,2 (1962), p. 19-42  
707. Crusemann, F.  'Er aber soll dein Herr sein'. Die Frau in der patriarchalischen Welt des Alten Testaments  In: Als Mann und Frau geschaffen, ed. F. Crusemann and H. Thyen. Gelnhausen 1978, p. 13-106  
708. Cruveilhier, P.  Le droit de la femme dans la Genese et dans le recueil des lois assyriennes  Revue Biblique 36 (1927), p. 350-376  
709. D'Antonio, Ferd.  La donna nel diritto ebraico  Nuova Rivista Storica (1929)*  
710. Daube, David  Biblical landmarks in the struggle for women's rights  Juridical Review, N.S. 23 (1978), p. 177-197  
711. Daube, David  Johanan ben Beroqua and women's rights  Walter Fischel memorial volume, 1981, p. 55-60 = Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung 99 (1982), p. 22-31  
712. Dembitz, Lewis N.  Women, rights of  Jewish Encyclopedia 12, p. 556-558  
713. Deuter  Das sexuelle Wahlrecht der Frau im biblischen Lichte  Dresden (c. 1930), 94 p.  
714. Doller, Johannes  Das Weib im Alten Testament  Munster 1920, 84 p.  
715. Dwight, Sereno Edwards  The Hebrew wife, or the law of marriage, examined in relation to the lawfulness of polygamy and to the extent of the law of incest  N.Y. 1836, 4 + 189 p.; Glasgow 1837, 8 + 148 p.  
716. Eisenstadt, H.L.  Die Frauenfrage bei den Juden  Sexual Probleme 5 (1909), p. 594-607  
717. Enciclopedia Judaica Castellana  Mujer  Vol. 8, p. 17-23  
718. Encyclopedia Talmudica  A wife has no rights of acquisition without her husband אין קנין לאישה בלא בעלה Vol. 2, p. 129-132  
719. Epstein, Isidore  The Jewish woman in the responsa (900-1500 C.E.)  Response 18 (1973), p. 23-31  
720. Epstein, Louis M.  Notes on the status of the Jewish woman in antiquity  Jewish Quarterly Review, N.S. 14 (1923-24), p. 483-499  
721. Ezekiel, Ezekiel Moses  The position of woman in rabbinical literature  Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay Branch, N.S. 3 (1927), p. 161-183; 4 (1929), p. 95-114, 247-277  
722. Falk, Zeev W.  On the status of women in Jewish religious law  Immanuel 1 (1972), p. 88  
723. Feldman, David M.  Woman's role and Jewish law  Conservative Judaism 26,4 (1972), p. 29-39 = Conservative Judaism and Jewish law, ed. Seymour Siegel, N.Y. 1977, p. 293-305  
724. Friedlander, M.  Einiges ?ber die Stellung des romischen und j?dischen Weibes im Alterthume  Die Neuzeit 22 (1882), p. 541-542, 550-551, 559-560  
725. Friedmann, Meir  Mitwirkung von Frauen beim Gottesdienst  Hebrew Union College Annual 8-9 (1931-32), p. 511-523  
726. Frumkin, Gad  Disabilities of women under Jewish law - can they be remedied?  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, 3rd ser. 12 (1930), p. 269-277.   
727. Geffen-Monson, Rela  Women's role in the family and society  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 97-99  
728. Geiger, Abraham  Die Stellung des weiblichen Geschlechtes in dem Judenthume unserer Zeit  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 3 (1837), p. 1-14  
729. Geiger, Abraham  Nationalitat. Sklaverei. Stellung der Frauen  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 2 (1863), p. 194-204  
730. Ghatan, Yedidiah  The invaluable pearl; the unique status of women in Judaism  N.Y. 1986, 18 + 183 p.  
731. Gilmer, David Jonathan  The legal status of women in the Pentateuch  Dissertation Emory University 1972  
732. Goetz, Faywel  Die Stellung der Frau im Judentum nach den Urquellen bearbeitet  Riga 1929, 69 p.  
733. Goldstein, Fanny  Bibliographical material on the Jewish woman  In: The Jewish library, ed. Leo Jung, N.Y. 1934, p. 475-502  
734. Gordis, Robert  Women's right in Judaism; women's right in marriage  Congress Weekly 22,20 (1955), p. 5-7; 22,21, p. 8-11  
735. Greenberg, Blu  On women and Judaism; a view from tradition  Philadelphia 1981, 11 + 178 p.   
736. Greenberg, Blu  Women and Judaism; Isha  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 1039-1053  
737. Grejevsky, A.L.  De quelques reformes des droits de la femme juive a travers les ages  Revue Internationale de Droit Compare 15 (1963), p. 55-61  
738. Gudemann, Moritz  Das Leben des j?dischen Weibes. Sittengeschichtliche Skizzen aus der mischnisch-talmudischen Epoche.  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 3 (1859), p. 1-28  
739. Gugenheim, Claude-Annie  La femme dans la loi juive  In: Judaisme et droits de l'homme, ed. Emmanuel Hirsch, Paris 1984, p. 37-41  
740. Hands, L.  The legal difficulties of the Jewish woman  Jewish Forum 15 (1932), p. 341-342, 365  
741. Hands, S.  Von der Rechtsstellung der j?dischen Frau  Der Jude 7 (1923), p. 182-189.   
742. Hauptman, Judith R.  Women's liberation in the talmudic period: an assessment  Conservative Judaism 26,4 (1972), p. 22-28  
743. Hauptman, Judith R.  Women in the Talmud  In: Religion and sexism, ed. Reuther, N.Y. 1974*  
744. Hayden, M.P.  The Bible and women  Cincinnati 1902, 10 + 74 p.  
745. Heckelman, Tziporah, a.o.  The Jewish woman today, her changing role and status  Proceedings, Rabbinical Assembly 37 (1975), p. 220-234  
746. Hirsch, Samson Raphael  Das j?dische Weib in der Uberlieferung des Talmuds  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 11 (1865), p. 69-76 = Gesammelte Schriften, vol. 4, 1st ed., Frankf.a.M. 1908, p. 202-208; 2nd ed., 1922, p. 212-218  
747. Holdheim, Samuel  Die religiose Stellung des weiblichen Geschlechts im talmudischen Judenthum  Schwerin 1846, 77 p.  
748. Holzinger, Heinrich  Ehe und Frau im vordeuteronomischen Israel  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 27 (1914), p. 229-241  
749. Hyman, Paula E.  The other half: women in the Jewish tradition  Conservative Judaism 26,4 (1972), p. 14-21 = Response 7,2 (1973), p. 67-75 = The Jewish woman: New perspectives, ed. Elizabeth Koltun, N.Y. 1976, p. 105-113  
750. Jacob, Benno  The Jewish woman in the Bible  In: The Jewish library, ed. Leo Jung, 3rd ser., N.Y. 1934, p. 3-26  
751. Jacobi, Hosea  ?ber die Stellung des Weibes im Judenthum, mit besonderer Berucksichtigung der Eheschliessung, wie sie uns in den Schriften des Alten Testaments vorliegt  Berlin 1865, 39 p.  
752. Joseph, Max  Frau im Judentum  J?disches Lexikon 2, p. 770-778  
753. Juster, Jean  Le mariage; le divorce; capacite de fait (femme juive, mineur)  In: Les juifs dans l'Empire Romain, vol. 2, Paris 1914, p. 41-64  
754. Kaatz, Saul  Die Bedeutung von נשים דעתן קלות עליהן im Talmud  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 80-84  
755. Kahn, J.  ?ber Besteuerung der selbstandigen Frauenzimmer, besonders der Witwen, die durch keinen Sohn oder anderen Verwandten in der Gemeinde und Synagoge vertreten werden, zur Aufbringung der Kosten, vorzuglich des Gottesdienstes in der israelitischen Gemeinde i  Ben Chananja 7 (1864), p. 739-746  
756. Kaplan, Mordecai M.  The status of the Jewish woman  Reconstructionist 2,1 (1936), p. 7-14  
757. Kartagener, M.  ?ber Spuren und Reste des Matriarchats im Judentum  Zeitschrift fur Religion und Geistesgeschichte 29 (1977), p. 134-151  
758. Kaufmann, Herman Ezechiel  Die sittlich-religiose und socialstellung des Weibes im Judenthume  Wien 1891, 23 p.  
759. Kitto, John  Woman  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 3, p. 1124-1128  
760. Klugman, Naum  Vergleichende Studien zur Stellung der Frau im Altertum, vol. 1: Die Frau im Talmud  Wien 1898, 82 p.  
761. Koetsveld, C.E. van  Die Frau in der Bibel. Translated from the Dutch,  Leipzig 1898, 332 p.  
762. Kohler, Ludwig  Frau im Alten Testament  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 718-719  
763. Kolatch, Arthur J.  The status of women in the biblical period  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1954, 120 p.  
764. Koltun, Liz (ed.)  The Jewish woman, an anthology  Response 18 (1973), 189 p.; p. 76-89 (different authors): Women and Jewish law  
765. Kroner, Theodor  השווה הכתוב אשה לאיש Die Gleichstellung von Mann und Frau im j?dischen Schrifttum  Gedenkschrift z. 25 jahrigen Jubilaum des Vereins Wurttembergischer Rabbiner, Stuttgart 1919, p. 22-38  
766. Kuhlewein, J. אשה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 247-251  
767. Kurrein, Adolf  Die Frau im j?dischen Volke  Frankf.a.M. 1885, 39 p.; 2nd ed., 1901, 33 p.  
768. Kurzweil, Zvi Erich  Equality of women  In: The modern impulse of traditional Judaism, Hoboken 1985, p. 117-123  
769. Lahav, Pnina  The status of women in Israel - myth and reality  American Journal of Comparative Law 22 (1974), p. 107-129  
770. Landsberg, Max  Die Stellung der Frau bei den Juden  Popular-wissenschafltiche Monatsblatter 14 (1894), p. 56-60, 127-130, 159-162  
771. Leiter, W.  Die Stellung der Frau im Talmud  Amsterdam 1918, 61 p.  
772. Levine, M. Herschel  A biblical protest against the violation of women  Dor le Dor 8 (1980), p. 194-196  
773. Levy, Annette  Les droits de la femme dans la tradition juive  In: Judaisme et droits de l'homme, ed. Emmanuel Hirsch, Paris 1984, p. 53-58  
774. Lewenstein, T.  ?ber die rechtliche Stellung der j?dischen Frau  Nachalath Z'wi 6 (1935-36), p. 159-175  
775. Lisbonne, Elissa  Etude sur la religion d'Israel; De l'emancipation de la femme dans le culte hebreu..  Avignon 1865, 6 + 115 p.  
776. Loewe, Raphael  The position of women in Judaism  London 1966, 63 p.  
777. Lorcher, C.  Die Ehre einer Frau in Israel  Fribourg-Gottingen 1986 (Orbis Biblicus et Orientalis 70)*  
778. Low, Leopold  Die Solidaritat j?discher Ehegenossen mit Rucksicht auf die Beobachtung des Zeremonialgesetzes  Ben Chananja 4 (1861), p. 191-193  
779. MacDonald, Elizabeth Mary  The position of women as reflected in Semitic codes of law  Dissertation Toronto 1931  
780. Mann, Denese Berg  The women in Judaism  Hartford, Conn. 1979, 3 + 76 p.  
781. Maybaum, Sigmund  Die Stellung der Frau im biblischen Altertum  Popular-wissenschaftliche Monatsblatter 5 (1885), p. 97-100, 123-126, 149-152, 174-177  
782. Meiselman, Moshe  Jewish women in Jewish law  N.Y. 1978, 16 + 218 p.   
783. Mendes, H. Pereira  Position of Jewish women in Jewish law and custom  N.Y. 1884*  
784. Meyers, Carol L.  The roots of restriction: women in early Israel  In: The Bible and liberation, ed. Norman K. Gottwald, N.Y. 1983, p. 289-306  
785. Morrell, Samuel  An equal or a ward: How independent is a married woman according to rabbinic law?  Jewish Social Studies 44 (1982), p. 189-210  
786. Neusner, Jacob  Women in the system of Mishnah  Conservative Judaism 33,2 (1980), p. 3-13  
787. Neusner, Jacob  Mishnah on women: thematic or systemic description  Marxist Perspectives 3 (1980), p. 78-98  
788. Neuwirth, Aron  Das j?dische Kriegsrecht und die Frau  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 4 (1917), p. 185-196, 251-256, 309-314  
789. Neuwirth, Aron  Die Pflichten und Rechte der j?dischen Frau  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 5 (1918), p. 19-30  
790. Ostow, Mortimer, a.o.  Women and change in Jewish law  Conservative Judaism 29,1 (1974), p. 5-24  
791. Otto, E.  Zur Stellung der Frau in den altesten Rechtstexten des Alten Testaments (exodus 20, 14; 22, 15 f.) - wider die hermeneutische Naivitat im Umgang mit dem Alten Testament  Zeitschrift fur Evangelische Ethik 26 (1982), p. 279-305  
792. Otwell, John H.  And Sarah laughed. The status of women in the Old Testament  Philadelphia 1977, 222 p.  
793. Peters, Norbert  Die Frau im Alten Testamente  Dusseldorf 1926, 52 p.  
794. Plautz, Werner  Die Frau in Ehe und Familie (im Judentum)  1909*  
795. Plautz, Werner  Zur Frage des Mutterrechts im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 74 (1962), p. 9-30  
796. Posen, Jacob  Die Stellung der Frau im j?dischen Religionsgesetz (Halacha)  Judaica 41 (1985), p. 142-151  
797. Pratt, Dwight M.  Woman  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3100-3102  
798. Priesand, Sally  Judaism and the new woman  N.Y. 1975, 16 + 144 p.  
799. Rainey, Anson; Levitats, Isaac  Woman  Encyclopedia Judaica 16, p. 623-628; partly repr. in: Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 150-155  
800. Reich, Heinr.  Die Frau im talmud  Der Reichsbote 1 (1894)*  
801. Revel, Hirschel  Woman  Universal Jewish Encyclopedia 10, p. 564-566  
802. Riber, Margarita  La donna nella Bibbia  Bari 1969, 134 p.  
803. Rose, Morris M.  The legal status of a Ketannah according to Bible and Mishna and their relative sources  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1926, 30 p.  
804. Saalschutz, Joseph Levin  Die Stellung der Frauen bei den alten Hebraern  Israelitische Annalen 33 (1841), p. 260-263, 269-272  
805. Saalschutz, Joseph Levin  Die Ehe nach biblischer Vorstellung von dem Werthe des Weibes  Konigsberg 1858, 8 p.  
806. Sacks, Jonathan  Women's liberation  L'eylah 2,5 (5743), p. 10-13  
807. Saiz Munoz, Guadalupe  La mujer israelita en la legislacion mosaica  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 20,2 (1971), p. 39-48  
808. Schappi, Lydia  Die Stellung der Frau im Judentum, im Islam und im Christentum. Ein Vergleich  Judaica 32 (1976), p. 103-112, 161-172  
809. Schneider, Susan Weidman  Jewish and female  N.Y. 1984, 640 p.; updated N.Y. 1985, 650 p.   
810. Schollmeyer, Elisabeth  Frauenfrage und Bibel  Halle 1904, 48 p.  
811. Segal, J.B.  The Jewish attitude towards women  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 121-137  
812. Segel, Binjamin  Die Stellung der Frau nach talmudisch-rabbinischem Rechte  Die Wahrheit 45,9 (1929), p. 7-8; 45, 10, p. 6-7; 45,11, p. 6  
813. Sigal, Phillip  Elements of male chauvinism in classical Halakhah  Judaism 24 (1975), p. 226-244  
814. Simeon, I.  Women of the Old Testament  London 1907, 319 p.  
815. Singer, Sholom  The Jewish woman and her heritage  Reconstructionist 40,7 (1974), p. 10-17.   
816. Smith, Charles Ryder  The Bible doctrine of womanhood  London 1923, 128 p.  
817. Solis-Cohen, Emily  Woman in Jewish life and law  N.Y. 1932, 6 + 73 p.  
818. Steinschneider, Moritz  Die j?dischen Frauen und die j?dische Literatur  Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie, ed. Steinschneider, 19 (1879), p. 9-11, 33-35, 81-83  
819. Stern, J.  Die Frau (im Judentum)  Monatsschrift der Oesterreichisch-Israelitischen Union 23 (1911), No. 2*  
820. Stern, Jakob (-)  Die Frau im Talmud  Zurich 1879, 47 p.  
821. Stier, Josef  Die Stellung der Frau in der Bibel und bei Herbert Spencer  Allgemeine Zeitung des Judenthums 68 (1904), p. 77-80, 91-94  
822. Sumner, William Graham  The status of women in Chaldea, Egypt, India, Judea and Greece to the time of Christ  The Forum, N.Y. 42 (1909), p. 113-136  
823. Swidler, Leonard  Women in Judaism: the status of women in formative Judaism  Metuchen, N.J. 1976, 242 p.  
824. Teubal, Savina J.  Woman, the law, and the ancient Near East  Field of offerings, studies in honor of Raphael Patai, 1983, p. 305-309  
825. Ticktin, Esther  A modest beginning  In: The Jewish woman: New perspectives, ed. Elizabeth Koltun, N.Y. 1976, p. 129-135  
826. Vigouroux, F.  Femmes  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2187-2198  
827. Wachstein, Bernhard  Literatur ?ber die j?dische Frau  Mit einem Anhang: Literatur ?ber die Ehe. Wien 1931, 47 p.  
828. Wahrmann, Nachum  Untersuchungen ?ber die Stellung der Frau im Judentum im Zeitalter der Tannaiten. Vol. 1: Das Ermittlungsverfahren gegen eine des Ehebruchs Verdachtigte  Breslau 1933, 14 + 54 p.   
829. Wakeman, Mary K.  Biblical prophecy and modern feminism  American Academy of Religion 6 (1977), p. 67-86  
830. Wallach-Faller, Marianne  Veranderungen im Status der j?dischen Frau. Ein geschichtlicher Uberblick.  Judaica 41 (1985), p. 152-172  
831. Wegner, Judith Romney  Status of women in Jewish and Islamic marriage and divorce law  Harvard Women's Law Journal 5 (1982), p. 1-33  
832. Wegner, Judith Romney  Chattel or Person? the status of women in the system of the Mishnah  Dissertation Brown University 1986, 20 + 316 p.  
833. Wegner, Judith Romney  Dependency, autonomy and sexuality: woman as chattel and person in the system of the Mishnah  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 89-102   
834. Weill, Emmanuel  La femme juive, sa condition legale d'apres la Bible et le Talmud  Paris 1874, 126 p.; 2nd ed., 1907  
835. Weiller, Silvana; Jacur, Romanin  Il concetto di femminilita e la donna nel contesto biblico  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 357-363  
836. Weiss-Rosmarin, Trude  The unfreedom of Jewish women  Jewish Spectator 35,8 (1970), p. 2-6  
837. Wiesner, L.  Die Wertung der Geschlechter im altrabbinischen Schrifttume  Mitteilungen der Gesellschaft fur j?dische Volkskunde 26-27 (Jahrbuch 1924-25), p. 80-97  
838. Wijngaarden, Willem Dirk van  De sociale positie van de vrouw bij Israel in den voor en na-exilischen tijd  Leiden 1919, 14 + 147 p.  
839. Wilke, Fritz  Das Frauenideal und die Schatzung des Weibes im alten Testament  Leipzig 1907, 62 p.  
840. Winer, G.B.  Frauen  Biblisches Realworterbuch 1, p. 377-378  
841. Wolfe, Ann  The Jewish woman  In: Dialogue on diversity; a new agenda for American women, eds. Barbara Peters and Victoria Samuels, N.Y. 1976, p. 42-49  
842. Yaffe, Richard  Women under Jewish law  Council Woman 28,3 (1966), p. 7-10  
843. Yahuda, Joseph  Law and life according to Hebrew thought  London 1932, 229 p.   
844. Yoshor, Moses M.  The individuality of women in Jewish life  Jewish Forum 19 (1936), p. 256-257, 274, 283-284, 293  
845. Zuckermandel, Moses Samuel  Die Befreiung der Frauen von bestimmten religiosen Pflichten nach Tosefta und Mischna  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 145-172  
846. Zucrow, Solomon  Women, slaves and the ignorant in rabbinic literature, and also the dignity of man  Boston 1932, 13 + 253 p.  
847. Zwiebel, Salomon  Wertschatzung der Frau nach j?discher Auffassung  Lemberg 1903, 16 p.  
848.[פלק, זאב] על מעמד האשה ביהדות שיח מישרים גל' 3 אדר ב תשמו  

יא. מעמדו של היחיד > אשה > ירושה

 מחברכותרתספרביקורת
849.גרודזנסקי, חיים עוזר בענין ירושת הבת [אומדנא בדעת המוריש] הפרדס שנה יד חוב' ח חשון תשא עמ' 11-10  
850.דומב, צבי בדיני ירושה [בעניין ירושת הבת] קול תורה שנה יח תשכד חוב' ד-ה עמ' ט-יב  
851.הלוי, חיים דוד חלקה של האשה והבת כירושה [מדוע קיפחה התורה את זכותה של האשה והבת בירושה?] שבילין גל' ב"סיון תשכב עמ' כז-כח  
852.וולף, אליעזר ירושת בני הזוג, במשפט העברי, בתקופת הגאונים עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
853.נאמן, פנחס ירושת הבת בתורה ובהלכה בית מקרא שנה טו תשלא עמ' 489-476  
854.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי משפט ירושת הבת תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 474-451; ו תשיג-תשטו עמ' 51-64; ט תשכה-תשל עמ' 27-48  
855.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי תקנת חכמים בירושת האשה את בעלה אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשיז עמ' 2-8  
856.פלק, זאב ירושת הבת והאלמנה במקרא ובתלמוד תרביץ שנה כג תשיב עמ' 9-15  
857.קרל, צבי ירושת הבת בישראל הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 217-211  
858.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל למען שפור מצב האשה (הצעות לתיקונים בהלכות אישות ונחלות במסגרת דיני ישראל) יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 74-79  

יא. מעמדו של היחיד > אשה > מינויים. בחירות

 מחברכותרתספרביקורת
859.אליהו, מרדכי מינוי אשה לתפקיד ציבורי תחומין ז תשמו עמ' 519-518  
860.אמיתי, שמואל א' דבורה בספרות חז"ל אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 124-115  
861.אמסל, מאיר אשה כמשגיחה על כשרות ודין פסול אשה בכל המשימות המאור שנה יב קונ' א תשרי תשכא עמ' 18-14; 20  
862.אמסל, מאיר אי יאות שאשה תהיה משגיחה על הכשרות או במינוי אחר. בירור איסור אשה בכל המינויים בישראל המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שנה-שס  
863.אמסל, מאיר לחיזוק איסור אשה במינויים המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל). כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שסד-שעא  
864.אסף, שמחה מנוי נשים לאפיטרופסות המשפט העברי ב תרפז עמ' 75-81  
865.אפרתי, יוסף חברות נשים בוועד מקומי ביישוב שיתופי הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 284-277. אוירבך, משה: עמ' 285; הופמן, דוד צבי: עמ' 290-286 
866.אפרתי, יוסף מינוי אישה לתפקידי שררה שערי צדק ו תשסה עמ' 244-254  
867.בזק, עליזה דיינות נשים, ניתוח מקורות הדין ובחינתם לאור הפסיקה בדיינות ובשררה לדורותיה להיות אשה יהודייה 3, ירושלים 2005 עמ' 77-122  
868.בזק, עליזה נשים וכס הדיינות: ניתוח מקורות הדין ובחינתם לאור הפסיקה לדורותיה עבודת גמר, טורו קולג' 2002 207 עמ'  
869.ביגמן, דוד אשה בתפקידים ציבוריים מסכת משפחה גל' 3 ניסן תשסג עמ' 23-31  
870.בקשי-דורון, אליהו סמכות והנהגה לנשים וגרים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' סו-עב; בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רפב-רפז  
871.דברת, יונה ברור הלכה בדבר מינוי נשים לתפקידי ציבור והשתתפותן בהצבעה באסיפה בישוב שיתופי הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 311-291  
872.דוידוביץ', אחיה אשה פסולה לדון? חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 62-72  
873.הולנדר, שמואל מאיר בירור הלכה דאין מעמידין אשה לכל מינוי בישראל האהל שנה ב תשטז עמ' קמ-קמב  
874.הלוי, חיים דוד זכות האשה לבחור ולהבחר תחומין י (תשמט) 118-123  
875.טוירק, שמואל אלימלך דין אשה בנשיאות הנהלת קהילה או בית הכנסת הדרום חוב' מא ניסן תשלה עמ' 68-63  
876.טכורש, כתריאל פישל על אי מינוי נשים בהנהלת בית הכנסת שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' פה-צב  
877.טשרנוביץ, חיים לשאלת בחירות הנשים המזרחי ורשה שנה ב תרפ גל' 10 עמ' 9-10; גל' 11 עמ' 8-7; גל' 12 עמ' 8-6; העולם ט תרפ גל' כג עמ' 8-9; גל' כד עמ' 14-2  
878.כהן, יחזקאל המחלוקת בין הרבנים קוק ועוזיאל זצ"ל על מתן זכות בחירה לנשים הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 95-83  
879.לוינסון, יעקב בחירת נשים מנקודת ההלכה התורה והמדע ניו-יורק תרצב עמ' 22-56  
880.מרגלית, שילה תדמית האשה ויחסם של חכמי ההלכה אליה: המקרה של מאבק נשות היישוב להשגת זכות בחירה 1918-1926 להיות אשה יהודייה 3, ירושלים 2005 עמ' 239-254  
881.נשר, בן ציון מנוי נשים לשררה דברי משפט א תשנו עמ' רכז-רלז  
882.פיין, שמואל מנחם מינוי נשים במשרות המדינה תבונה שנה א תרצב גל' 13 עמ' ב-ג; 14 עמ' ב-ג; 15 עמ' ג  
883.פיינשטיין, משה אם אשה יכולה להיות משגיחה על כשרות [בעניין נאמנות ובענין מינוי] הפרדס שנה לה חוב' א תשרי תשכא עמ' 11-13  
884.פיינשטיין, משה בדין פסול אשה במשימות המאור שנה יב קונ' ב חשון-כסלו תשכא עמ' 4-7  
885.פיינשטיין, משה בדין אשה במשימות המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שסא-שסג  
886.פרידמן, מנחם חברה ודת; האורתודוקסיה הלא-ציונית בארץ ישראל, תרע"ח-תרצ"ח, 1936-1918 ירושלים תשלח 442 עמ'; עמ' 184-146: בין מסורת לקידמה - זכות בחירה לנשים. ביקורת [על כל הספר]: פלוטקין, ניסן: עמודים שנה כז תשלט עמ' 244-243 
887.פרידמן, מנחם הישוב הישן האשכנזי בתקופת המנדט הבריטי; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור האוניברסיטה העברית ירושלים 1973 (פרקים ה-ו: המאבק על זכות הבחירה לנשים)  
888.פרייל, אלעזר מאיר שאלת הבחירה לנשים יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 165-157  
889.פרייל, אלעזר מאיר ע"ד שאלת זכות הבחירה לנשים הפרדס חלק ב חוב' ח חשון תרפט עמ' 5-17  
890.רוזן, ישראל נשים בתפקידי ציבור להיות אשה יהודייה 1,ירושלים 2001 עמ' 44-53  
891.רוקח, אפרים שפיטה ע"י אשה בהלכה שמעתין חוב' 91 תשמח עמ' 66-68  
892.רייניץ, יעקב ק' מינוי אשה לאפוטרופא (השתלשלותה של ההלכה בעקבות התמורות במעמד האשה במשך הדורות) מחקרי משפט ד תשמו עמ' 203-167  
893.ריינס, חיים זאב מלך ולא מלכה סיני כרך סז תשל עמ' שכז-שכח  
894.שילה, מרגלית המאבק לזכות הבחירה כאספקלריה לתפיסת האשה ביישוב מסכת ד תשס"ו עמ' 49-62  
895.שפיצר, אברהם שמואל בנימין כתורה יעשה (בירור דין בענין זכות בחירת נשים) ספר היובל לרבי יעקב רוזנהיים, פרנקפורט ענ"מ תרצב מדור עברי עמ' 1-43  
896. Bleich, J. David  Women on synagogue boards  Tradition 15,4 (1976), p. 53-67  
897. Brooten, Bernadette J.  Women leaders in the ancient synagogue; inscriptional evidence and background issues  Chico 1982, 10 + 281 p.   
898. Cohen, Gerson D.  On the ordination of women - (includes:) Report of the Commission for the Study of the Ordination of Women as Rabbis  Conservative Judaism 32,4 (1979), p. 56-80  
899. Duschinsky, Charles  May a woman act as Shoheteth?  Occident and Orient... Studies... in honour of M. Gaster's 80th birthday, 1936, p. 96-106  
900. Friedman, Moshe Y'chiail  Women in the rabbinate  Jewish Observer 17,8 (1984), p. 28-29  
901. Friedman, Reena Sigman  The politics of women's ordination  Lilith 6 (1979), p. 9-15  
902. Gordis, Robert  The ordination of women  Midstream 26,7 (1980), p. 25-32  
903. Hoffmann, David  Ein Gutachten (uber Frauenwahlrecht in j?dischen Gemeinden)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 6 (1919), p. 262-268, 515-521.   
904. Kraemer, Ross S.  A new inscription from Malta and the question of women elders in the diaspora Jewish communities  Harvard Theological Review 78 (1985), p. 431-438  
905. Lauterbach, Jacob Z., a. o.  Responsum on question 'shall women be ordained rabbis'  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 32 (1922), p. 156-177 = Studies in Jewish law, custom and folklore, N.Y. 1970, p. 240-246  
906. Maltzen, Lillian  The role of women in positions of Jewish leadership  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 89 (1979), p. 140-145  
907. Novak, David  Women in the rabbinate?  In: Halakhah in a theological dimension, Chicago 1985, p. 61-71  
908. Roth, Joel  Ordination of women: an halakhic analysis  Judaism 33 (1984), p. 70-78  
909. Weinberg, Ruth R.  Women as conservative rabbis  Commentary 68,4 (1979), p. 59-64  
910. Zohar, Zvi  Un grand decisionnaire sepharade defend les droits de la femme (Responsum de Rabbi Uziel sur le suffrage feminin, 1920)  Pardes 2 (1985), p. 128-148  

יא. מעמדו של היחיד > אשה > עדות

 מחברכותרתספרביקורת
911.אהרנברג, יהושע מנחם פסול נשים לעדות - צדק או אפליה? פעמי יעקב גל' מה מנחם אב תשס עמ' ט-כ  
912.אופיר, אהרן נאמנות אשה להכשיר עצמה ובתה לכהונה ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 122-112  
913.אטינגר, שמשון אשה כעד בדיני ממונות במשפט העברי דיני ישראל כרך כ-כא תשס-תשסא עמ' 241-267   
914.בוצ'קו, משה האם האשה פסולה להעיד ולדון? קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 125-130  
915.הולצר, גרשון עדות אשה במשפט העברי סיני כרך סז תשל עמ' צד-קיב  
916.פדר, מנחם נאמנות החיה עלון שבות גל' 90 תשרי תשמב עמ' 64-58  
917.פינקלשטיין, דוד נשים הפסולות לעדות הפרדס שנה כד חוב' יב אלול תשי עמ' 6-7  
918.קרל, צבי עדות אשה במשפט העברי הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 81-85  
919.רגין, זאב וולף בעניין עדות ודיינות בנשים שערי ציון שנה ב תרפב חוב' א-ב דפים י-יא; ה-ו דף ח; ז-ח דפים ט-י  
920.רובינשטיין, שמואל ת' קבלת עדות נשים, קרובים ושאר פסולים - בהלכה תורה שבעל-פה י תשכח עמ' צט-קח  

יא. מעמדו של היחיד > אשה > חינוך

 מחברכותרתספרביקורת
921.אחיטוב, יוסף האשה ומצוות תלמוד תורה עמודים כרך כה תשלז עמ' 189-187. בלידשטיין, יעקב: שם עמ' 261-260 
922.בר-שאול, אלימלך חובת האב ללמד בנו ובתו אומנות שנה בשנה תשכה עמ' 169-161  
923.בראל, אסתי על פטריארכיה וקולות נשיים - מבט ביקורתי על לימוד תורה לנשים בתפיסת הרב שג"ר אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 39-53  
924.בראל, אסתי על פטריארכיה וקולות נשיים - מבט ביקורתי על לימוד תורה לנשים בתפיסת הרב שג"ר אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 39-53  
925.ברנר, טלי 'מלמדת אל"ף-בי"ת', נשים מלמדות בתלמודי התורה באיטליה מסכת ד תשסו עמ' 11-33  
926.גרוס, שלמה בדין לימוד התורה לנשים אור ישראל גל' ח סיון תשנז עמ' כז-נ  
927.גרינבאום, אהרן החנוך הדתי לבנות בישראל שבילי החנוך שנה כו תשכו עמ' 41-24  
928.דרייזין, נחום מעמדן וחינוכן של הנשים בהלכה אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 102-97  
929.הכהן, אביעד מורשה קהלת יעקב - עקרון השוויון בלימוד התורה פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 140 זאת הברכה תשסד 4 עמ'  
930.הכהן, מרדכי חינוך הבת לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערכים 7714 ,5220] הלכות והליכות, [ירושלים] תשלה עמ' 260-235  
931.הכהן, מרדכי חינוך הבת לאור ההלכה מחניים צח תשכה עמ' 28-43  
932.הלבני, אפרים בצלאל נשים ותלמוד תורה הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 25-34  
933.הלפרין, אהרן תורת חסד: תלמוד תורה לנשים- אז והיום אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 275-304  
934.הנקין, יהודה הרצל לימוד תורה לנשים הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 11-19  
935.הרשקוביץ, מאיר חינוך הבנות אור המזרח כרך יז עמ' 40-52, 132-124  
936.וולף, מיכל הכאות חינוכיות של נשים וילדים בפסיקת חכמי גרמניה, צרפת ופרובנס במאות 13-11 בד"ד 21 ניסן תשסט עמ' 95-111  
937.וזנר, שמואל בענין גדר למוד תורה לנשים אור ישראל גל' ח סיון תשנז עמ' כד-כו  
938.ורמן, שלמה מצות תלמוד תורה בנשים הדרום חוב' מו ניסן תשלח עמ' 62-55  
939.חרל"פ, יחיאל מיכל האב והאם בחינוך הבנים והבנות [אוצר המשפט חלק א ערכים 9595 ,7716 ,5227] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קלג-קמא  
940.חרל"פ, יחיאל מיכל האב והאם בחינוך הבנים והבנות אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 71-79  
941.טולידאנו, י"מ על חנוך בנות ישראל שבילי החנוך שנה כד תשכד עמ' 35-29  
942.טכורש, כתריאל פישל בענין חנוך הבנות נועם ספר יב תשכט עמ' עז-פא  
943.יוטר, אברהם יעקב נשים ותלמוד תורה: עיון הלכתי תחבירי הדרום חוב' סא אלול תשנב עמ' 38-41  
944.יניר, צבי חינוך בנות על ידי גברים צהר יז חורף תשסד עמ' 47-53 [פליקס, יהודה: שם גל' יח אביב תשסד עמ' 187-189]  
945.כהן, שמעון עודד דין נשים בתלמוד תורה ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 157-174  
946.סטריקובסקי, אריה ושיננתם . לבנותיך. הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 76-67  
947.פוקס, אילן בין איש בין אשה הכל לפי המעשה שהוא עושה כך רוח הקודש שורה עליו: יחסם של שלשה פוסקים אורתודוכסים לסוגיית תלמוד תורה לנשים במחצית השניה של המאה ה - 20 עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 108 עמ'  
948.פירר, בנציון בענין לימוד תורה לבנות נעם ג תשך עמ' קלא-קלד  
949.פישר, משה חינוך הבת באשכנז במאות הי"ב-י"ד מכלול ז תשנד עמ' 5-40  
950.פלק, דוד בענין מצות תלמוד תורה בנשים בית אהרן וישראל גל' קכה סיון-תמוז תשסו עמ' קיב-קכג  
951.פרידמן, שמחה תלמוד תורה לנשים - בימינו הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 66-53  
952.קוליץ, יצחק בענין חינוך של אם וחינוך לבת תורה שבעל פה כג תשמב עמ' כב-כט  
953.רודריג, יצחק; אפרסמון, אליעזר לימוד תורה לנשים מלילות ב תשסא עמ' 39-55  
954.רוזנברג, שמעון גרשון למדנות ישיבתית ו'קול נשי' בלימוד תורה מסכת ה תשסו עמ' 45-68  
955.רוזנפלד, בן-ציון (עורך) האשה וחינוכה; אסופת מאמרים בהלכה ובמחשבה כפר סבא תשם 207 עמ'. ביקורת: כהן, גבריאל חיים: האשה וחינוכה התורני. דעות גל' מט תשמב עמ' 301-299. 
956.ריינס, חיים זאב לימוד הנשים בדורות האחרונים שבילי חינוך שנה לה תשלה עמ' 176-172  
957.ריינס, חיים זאב השכלת האשה בישראל בזמן העתיק שבילי החנוך שנה יט תשיט עמ' 85-92  
958.שוחטמן, אליאב שיעורי תורה במוסד חילוני; תשובת מרן הראי"ה קוק [לימוד תורה לנשים] תחומין י (תשמט) 245-257  
959.שצרנסקי, מאיר; סורוצ'קין, זלמן; טביומי, טוביה יהודא; סטלביץ, מאיר; ברקוביץ, שמואל יהודה אור המאיר; שו"ת וברורים בשאלת למוד התורה לנשים ת"א תשא נז עמ' (בהכפלה)  
960. Blau, Fraida  Woman's place in Torah study  Jewish Observer 17,9 (1984), p. 17-19  
961. Harvey, Warren Zev  The obligation of Talmud on women according to Maimonides  Tradition 19 (1981), p. 122-130  
962. Kanter, Felix  Das Thorastudium und die Frauen  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 1 (1914), p. 132-137.   
963. Silver, Arthur M.  May women be taught Bible, Mishnah and Talmud?  Tradition 17,3 (1978), p. 74-85  
964. Weinberger, Moshe  Teaching Torah to women  Journal of Halacha and Contemporary Society 9 (1985), p. 19-52  
965. Zuroff, Abraham N.  Women cannot discuss Halachah  Sh'ma 13 (1982-83), p. 115-116  

יא. מעמדו של היחיד > אשה > מצוות

 מחברכותרתספרביקורת
966.אופנהיימר, אוהד קריאת נשים בתורה מעליות יט תשנז עמ' 168-192  
967.אלברג, שמחה אם אשה מוציאה איש בקריאת מגילה הפרדס שנה נא חוב' ו אדר תשלז עמ' 10-8  
968.אליאס בר-לבב, איריס מנהג יפה הוא לנשים שלנו: פסיקת הלכה על פי נשים בימי הביניים מסכת ו תשסז עמ' 47-85  
969.אלינסון, אליקים גציל האשה והמצוות ירושלים תשלד 223 עמ'  
970.בוגץ', יהודה ליב חיוב נשים במצות סיפור יציאת מצרים בליל פסח וספירת העומר מוריה שנה כ גל' ה-ז ניסן תשנה עמ' קיז-קכב  
971.בירנבוים, שמואל אף הן היו באותו הנס - כוחו של המחייב שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 37-30  
972.בצר, אלעד חיוב נשים בברכת המזון אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 99-106  
973.ברויאר, מרדכי נשים בקידוש השם יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 140-150  
974.ברקוביץ, אליעזר התחייבות עצמית של נשים במצות עשה שהזמן גרמא סיני כרך ק תשמז עמ' קפז-קצד  
975.גורן, שלמה נשים במצות עשה שהזמן גרמן מחניים צח תשכה עמ' 16-10  
976.גינזבורג, יוסף בענין הקפות נפרדות בס"ת לנשים אור תורה שנה כח תשנו עמ' תרז-תריח  
977.גלייזר, שמואל שלושים מצוות שנשים פטורות מהן מישרים ד תשסו עמ' 107-129  
978.גרינוולד, אביחיל אשה במילת בנה בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 76-91  
979.גרשוני, יהודה בענין כיבוד נשים בשבע ברכות חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' קסה-קסז  
980.האופטמן, יהודית נשים במסכת פסחים עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 63-78  
981.הגר, אליעזר אמירה לבית יעקב [לימוד תורה לנשים]  כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' עז-פד  
982.הדני, יעקב מתפללת זכר דבר לעבדך, אסופת מאמרים לזכר דב רפל, ירושלים תשסז עמ' 103-119  
983.הלוי, שלום יצחק נשים ועבדים במצוות קול סיני כרך א תשכב עמ' 92-93  
984.הרפנס, ישראל דוד אי אשה מותרת ליתן צדקה מתנה מרובה בלי רשות בעלה פרי תמרים קובץ י תשרי תשמג עמ' פא-צא  
985.וילפנד, יעל נשים וצדקה: לקט מקורות גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 125-132  
986.וינטר, אלימלך מצוות עשה שהזמן גרמא בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 270-261  
987.וינרוט, אברהם האשה בהליך השיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 49 לך לך תשסב 4 עמ'  
988.ויסמן, מרדכי אליעזר בדיני תפילות נשים  קובץ בית אריה לייב ירושלים תשנד עמ' 95-103  
989.ולובלסקי, יואל על השתתפותן של נשים בשמחת חתן וכלה עמודים כרך לא תשמג עמ' 88-86. ליכטנשטיין, יחזקאל: שם עמ' 168-167; שפירא, אמנון: שם עמ' 170-169; ליכטנשטיין, יחזקאל [תשובה]: שם עמ' 197-196 
990.ולוולסקי, יואל ב' חיוב נשים בברכת חתנים תחומין ו תשמה עמ' 120-118. ברזון, עזריה: שם עמ' 121 
991.וסרמן, יחיאל פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 90-84  
992.ורטהימר, שלמה אהרן בענין חיוב נשים במצוות ליל הסדר מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' רצב-שב  
993.ורמן, שלמה חיוב נשים במצוות דרבנן שהזמן גרמא המאור שנה נו חוב' ה סיון-תמוז תשסג עמ' 12-14  
994.ורשואר, שלמה זכרון שלמה; מצוות עשה שהזמן גרמא כפר חבד, תשכו 166 עמ'  
995.זוין, שלמה יוסף נשים במצות עשה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' יט-כה  
996.זיו, יוסי מילה בידי אישה בספרות חז"ל ובמנהג יהודי אתיופיה נטועים גל' יא-יב אלול תשסד עמ' 39-54  
997.זיונס, זאב חיוב אשה במילת בנה קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קמא-קמד  
998.זילברשטיין, ישעיהו קונטרס מצות עשה שהזמן גרמא מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' נו-סט   
999.זלמנוביץ, אפרים דין אשה נשואה בכבוד אב ואם שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קל-קלו  
1000.זסלנסקי, אהרון יצחק נשים ב'קידוש השם' שבילין גל' א אדר ב תשכב עמ' מה  
1001.זק"ש, מרדכי יהודה ליב נשים בפרשת זכור ובמקרא מגילה מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' קג-קה  
1002.חרל"פ, חיים זבולון בענין אם אשה מחויבת במצות ישוב ארץ ישראל הנאמן שנה ט תשיז גל' ד עמ' 34-35  
1003.טוירק, שמואל אלימלך בדין מצות מורא שעל אשה נשואה הדרום חוב' מ תשרי תשלה עמ' 53-48  
1004.טננבוים, צבי בדין ספירה בנשים ודינם בקרבנות ציבור הדרום חוב' מו ניסן תשלח עמ' 39-36  
1005.טננבוים, צבי בענין סומא ונשים לספור יציאת מצרים הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 22-27  
1006.יונגרייז, בנימין מצות עשה שהזמן גרמא בית יצחק שנה י תשכא עמ' 85-89  
1007.ילון, שבח מצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות: עיון במקורות התנאיים ובסוגיות האמוראיות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשן 167 עמ'  
1008.ירבלום, צבי חיוב נשים במצוות עשה עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלז 75 עמ'  
1009.כהנוב, לוי ירמיהו אי אשה מצווה במצות יבום הפרדס שנה נג חוב' ט סיון תשלט עמ' 25-24  
1010.לאו, ישראל מאיר נשים באמירת קדיש בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 40-43  
1011.לאפיאן, אברהם קטנים ונשים במצות בנין בית המקדש ושמירתו קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' נח-סג  
1012.לב, בנימין בדינא דשביתת בהמתו בנשים מן הבאר ב תשסב עמ' קסט-קעב  
1013.לב, שמעיה בענין אי האם מחויבת בחינוך עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' סג-סט  
1014.לבנון, שלמה מצוותה של האשה בנשואין אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 38-35  
1015.לוי, שמעון חובת נשים בתפילות ובברכות שמעתין גל' 100 תשן עמ' 164-195  
1016.לנדאו, בנימין תפילתן של נשים - בראי ההלכה מכלול ב סיון תשנא עמ' 65-109, שם ח סיון תשנד עמ' 69-95. פרנק, יצחק: דעת הראשונים בעניין תפילתן של נשים. שם ג כסלו תשנב עמ' 109-111  
1017.מילר, ישי חיוב נשים במצוות ספירת העומר בלכתך בדרך קיץ תשסב עמ' 96-1-2  
1018.מנדלבום, דוד אברהם חיוב האם במילת בנה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קח-קטז  
1019.מצגר, דוד נשים ועבדים במצות קריאת שמע נעם ספר כ תשלח עמ' רפח-רצב  
1020.נויבירט, יהושע ישעיה חיוב האשה לתפילה צפירת תפארה, ירושלים תשמד עמ' קיט-קכח  
1021.נשר, בן ציון חיוב נשים בתפילה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסז עמ' 14-20  
1022.סוכוצבסקי, משה נחום נשים בהנחת תפילין המאור שנה מד חוב' ג שבט-אדר תשנא עמ' 16-18  
1023.סליי, מנחם חיוב האשה בתפלות שמונה-עשרה על פי ספרות השו"ת ארשת, קובץ מוקדש לעניני תפילה ובית הכנסת, גל' ג תשרי תשמד עמ' 92-87  
1024.ספראי, שמואל מחויבותן של נשים במצוות במשנתם של התנאים בר אילן כו-כז תשנה עמ' 227-236  
1025.עמנואל, יונה על פטור הנשים ממצוות עשה שהזמן גרמא (מקור בדברי המהר"ל להסברו של הרב ש"ר הירש) המעין כרך ד גל' ג ניסן תשכד עמ' 54-52  
1026.פיקסלר, אוהד מנהגי האשה לאחר חתונתה סיני כרך קמ ניסן - סיון תשסז עמ' כט-מג  
1027.פישר, אסתר פטור נשים ממצוות "פרו ורבו" להיות אשה יהודייה 3, ירושלים 2005 עמ' 199-212  
1028.פרידמן, משה זאב פטור נשים ממ"ע שהזמן גרמא כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' צד-צט  
1029.פרץ, דוד בדין פטור אשה ממצות כתיבת ספר תורה אור תורה שנה לה תשסג עמ' שו-שי  
1030.קוק, יהודה נשים במצות לחם משנה קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' צא-צד  
1031.קנרפוגל, אפרים בענין אף הן היו באותו הנס כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 251-247; אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 128-125  
1032.קריגר, יוסף שמואל בדין דכל ישראל ערבים זה בזה וגדר חיוב דקטן ואשה מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' קנט-קסז  
1033.קרליבך, אלכסנדר 'אף הן היו באותו הנס' (מנהגים הקשורים בשכר נשים צדקניות) שנה בשנה תשלג עמ' 251-246  
1034.ראטה, יוסף חיוב נשים בשמחת הרגל העמק חוב' לט תשרי תשמב עמ' ס-סו  
1035.רובינשטיין, יצחק מצות עשה שהזמן גרמא שבקריאת שמע ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 122-118  
1036.רוזנטל, בן-ציון בדין אשה שיש לה ב כזיתי מצה [לעניין 'חטא כדי שיזכה חברך' באשה, שאינה בתורת ערבות] המאור שנה יב קונ' ב חשון-כסלו תשכא עמ' 14-11  
1037.רוזנק, אבינועם כבוד הצבור כמושג מגונן - עיון בפסיקתו של הרב יוסף משאש [על עלית נשים לתורה ועל מחיצה בבית הכנסת] אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 55-70  
1038.רוזנק, אבינועם כבוד הצבור כמושג מגונן - עיון בפסיקתו של הרב יוסף משאש [על עלית נשים לתורה ועל מחיצה בבית הכנסת] אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 55-70  
1039.שביב, יהודה נשים במצוות הציבור - בניית המקדש כמשל תחומין כ (תשס) 153-159  
1040.שוחט, יוסף יצחק גם הן היו באותו הנס הפרדס שנה נב חוב' ו אדר א-ב תשלח עמ' 22-20  
1041.שולמן, אליהו ברוך נשים סומכות רשות, ומיכל בת שאול היתה מנחת תפילין בית יצחק כרך כז תשנה עמ' 315-352  
1042.שניידר, שלמה אי נשים בכלל מצוות בני נח המאור שנה כד תשלב קונ' ג עמ' 14-13  
1043.שפיגל, יעקב ש' האשה כמוהלת - ההלכה וגלגוליה בסמ"ג סידרא ה תשמט עמ' 149-157  

יא. מעמדו של היחיד > אשה > מלחמה

 מחברכותרתספרביקורת
1044.גלאובר, משה יציאת נשים למלחמה - במקורות מספרא לסייפא עלון 31 אדר תשמח עמ' 37-29  
1045.גרשוני, יהודה גיוס נשים לאור ההלכה הפרדס שנה כח חוב' ב חשון תשיד עמ' 13-11  
1046.הנקין, איתם גיוס נשים וחתנים לצבא תחומין כט תשס"ט עמ' 462-670  
1047.הנקין, יהודה הרצל נשיאת נשק ע"י נשים ושירותן בצבא תחומין כח תשס"ח עמ' 271-275  
1048.וולנר, משה דב גיוס נשים לצבא התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' רכא-רכז  
1049.זולדין, חיים שמריה אי נשים ישנן במצות זכירת עמלק המאור שנה יז' קונ' ה אייר תשכו עמ' 7-9  
1050.כהן, יחזקאל גיוס בנות ושרות לאומי; עיון בהלכה [ת"א] תשלט 34 עמ', מהד' שניה כוללת השלמות ותוספות, [ת"א] תשמב כו עמ'  
1051.לבנון, א"י האשה והמלחמה בישראל במישור שנה ד תשג גל' קמח עמ' ו-ז  
1052.לוין, יששכר גיוס נשים התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' נה-סא  
1053.מן-ההר, שלמה שיתוף נשים במלחמה תחומין ד תשמג עמ' 78-68  
1054.מנדל, נתן מנחם נשים וצבא ישראל המאור שנה ב חוב' ה שבט תשיא עמ' 5-6  
1055.מסקין, יעקב גיוס נשים ושרות לאומי במדינת ישראל הפרדס שנה כח חוב' ב חשון תשיד עמ' 9-10  
1056.קלפפיש, משה יוסף בדין גיוס נשים בצבא המאור שנה ב חוב' ז ניסן תשיא עמ' 7-9  
1057.קמינר, בנימין בענין נשים במלחמת מצוה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שפח-שפט  
1058.קפלן, ירוחם חיוב נשים במלחמות מצוה הפרדס שנה לח חוב' ד טבת תשכד עמ' 20-22  
1059.רובינשטיין, שמואל תנחום לשאלת גיוס נשים לצה"ל בהלכה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' קג-קח  
1060.ריזמן, אליהו אליעזר; מזוז, מאיר חיוב נשים בפרשת זכור ויען שמואל ו תשסג עמ' לב-לז  
1061.שביב, יהודה נשים במלחמת מצוה תחומין ד תשמג עמ' 89-79. נבנצל, אביגדור; שביב, יהודה [תשובה]: שם ה תשמד עמ' 365-364 
1062.שטרן, שמואל טוביה באיסור גיוס נשים המאור שנה ו חוב' ד טבת-שבט תשטו עמ' 14  
1063.שטרן, שמואל טוביה שירות לאומי של נשים התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' לט-סב  
1064.[בינה] בינוסובסקי, אריה משפט המלחמה ושיתוף האשה במלחמה התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' סב-ע  

יא. מעמדו של היחיד > אשה > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1065. Baumgarten, Joseph M.  On the testimony of women in IQSa  Journal of Biblical Literature 76 (1957), p. 266-269  
1066. Ellinson, Getsel  Serving the Creator; a guide to rabbinic sources  Jerusalem 1986, 8 + 346 p. Vol. 1: Woman and the mitzvot  
1067. Gans, Eduard  Die Grundzuge des mosaisch-talmudischen Erbrechts  Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. Zunz, 1 (1822-23), p. 419-471  
1068. Goldfeld, Anne  Women as sources of Torah in the rabbinic tradition  Judaism 24 (1975), p. 245-256  
1069. Hoenig, Sidney B.  The wife-sister motif, its effect on tannaitic laws of mourning  Zer li'Gevurot, The Zalman Shazar Jubilee volume, 1973, Engl. sect., p. 742-752  
1070. Mendelssohn, Moses; Levin, Hirschel  Ritualgesetze der Juden, betreffend Erbschaften, Vormundschaftssachen, Testamente und Ehesachen,... entworfen... auf Veranlassung und unter Aufsicht... R. Hirschel Lewin  Berlin 1778; 3rd ed., Berlin 1793, 20 + 221 p.; 4th ed., Berlin 1799, 32 + 198 p.; 5th ed., Berlin 1826, 24 + 183 p.; Gesammelte Schriften, vol. 6, Leipzig 1845, p. 1-118; Gesammelte Schriften Jubilaumsausgabe, vol. 7, Berlin 1930 p. 109-251 (with introd  
1071. Muller, D.H.  Zum Erbrecht der Tochter  Wiener Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes 19 (1905), p. 389-392  
1072. O'Connor, M.  The women in the Book of Judges  Hebrew Annual Review 10 (1986), p. 277-293  
1073. Seldin, Ruth R.  Women in the synagogue. A congregant's view  Conservative Judaism 32,2 (1979), p. 80-88  
1074. Sigal, Phillip  Women in a prayer quorum  Judaism 23 (1974), p. 174-182  
1075. Tofield, Sanders A.  Woman's place in the rites of the synagogue  Proceedings, Rabbinical Assembly 19 (1955), p. 182-190  

יא. מעמדו של היחיד > עבד. עבדות

 מחברכותרתספרביקורת
1076.רבינוביץ, יהודה ליב בענין קידושין בחציה שפחה וחציה בת חורין אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' קצו-קצח  
1077. Abelson, Joshua  Slavery (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 11, p. 619-621  
1078. Abrahams, Israel  Jewish life in the Middle Ages  London 1896; new ed., enlarged by Cecil Roth, London 1932, ch. VI: The slave trade  
1079. Agobard, [Archbishop]  Von der Taufe j?discher Sklaven  Abhandlungen wider die Juden, a.d. Lateinischen ubersetzt v. Emanuel Samosz, Leipzig 1852, p. 40-48  
1080. Agobard, [Archbishop]  Consultatio et supplicatio de baptismo Judaicorum mancipiorum  In: Patrologia... latina, ed. J.P. Migne, vol. 104, Paris 1864, p. 99-l06; Monumenta Germaniae Historica, Epistolae Karolini Aevi 3, Berlin 1899, p. 164-166 (repr. with Hebr. translation in: Epistolae contra Iudaeos, Jerusalem 1964)  
1081. Andre, Tony  L'esclavage chez les anciens Hebreux  Paris 1892, 197 p.  
1082. Baltzer, Klaus  Liberation from debt slavery after the exile in second Isaiah and Nehemiah  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 477-484  
1083. Bell, Morris H.  Slavery in the Talmud and the Tractate Abadim  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1949, 102 p.  
1084. Benzinger, Immanuel  Slavery  Encyclopedia Biblica 4, p. 4653-4658  
1085. Bressloff, Stephan  Sklaverei  1921*  
1086. Breuer, Isaac  Wegzeichen  Frankf.a.M. 1923, 101 p.; p. 1-39: Lehre, Gesetz und Nation; p. 61-101: Frauenrecht, Sklavenrecht, Fremdenrecht  
1087. Breuer, Raphael  Aus dem j?dischen Arbeiterrecht  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 6 (1919), p. 16-18  
1088. Buchler, Adolf  Du sens de נימוס dans le Talmud Babylonien (Guittin 43b)  Revue des Etudes Juives 48 (1904), p. 132-136  
1089. Cardellini, Innocenzo  Die biblischen 'Sklaven'-Gesetze im Lichte des keilschriftlichen Sklavenrechts  Konigstein 1981, 27 + 441 p.   
1090. Chononowicz, Szmuel  Das Arbeitsrecht im Talmud  Dissertation Berlin 1933, 6 + 55 p.  
1091. Cohen, Simon  Slavery  Universal Jewish Encyclopedia 9, p. 566  
1092. Cohn, Haim H.  Slavery  Encyclopedia Judaica 14, p. 1655-1660 = Principles of Jewish law, p. 231-236  
1093. Daube, David  Two early patterns of manumission  Journal of Roman Studies 36 (1946), p. 57-75  
1094. David, Martin  The manumission of slaves under Zedekiah  Oudtestamentusche Studien 5 (1948), p. 63-79  
1095. Dembitz, Lewis N.; Krauss, Samuel  Slaves and slavery  Jewish Encyclopedia 11, p. 403-408  
1096. Despina, M.  Le travail dans la pensee juive traditionelle  Rencontre 10 (1969), p. 9-14  
1097. Enciclopedia Judaica Castellana  Esclavos  Vol. 4, p. 125-126  
1098. Enciclopedia Judaica Castellana  Trabajo  Vol. 10, p. 280-285  
1099. Encyclopedia Talmudica  A slave has no rights of ownership independently of his master אין קנין לעבד בלא רבו  Vol. 2, p. 140-144  
1100. Encyclopedia Talmudica  A Hebrew maid-servant אמה העבריה  Vol. 2, p. 326-335  
1101. Falk, Zeev W.  The deeds of manumission of Elephantine  Journal of Jewish Studies 5 (1954), p. 114-117  
1102. Falk, Zeev W.  Manumission by sale  Journal of Semitic Studies 3 (1958), p. 127-128  
1103. Falk, Zeev W.  Exodus XXI,6  Vetus Testamentum 9 (1959), p. 86-88  
1104. Farbstein, David  Das Recht der unfreien und der freien Arbeiter nach j?disch-talmudischem Recht, verglichen mit dem antiken, speziell mit dem romischen Recht  Frankf.a.M. 1896, 7 + 97 p.  
1105. Federbush, Simon  The Jewish concept of labor  N.Y. 1956, 8 + 63 p.  
1106. Fensham, F. Charles  New light on Exodus 21,6 and 22,7 from the laws of Eshnunna  Journal of Biblical Literature 78 (1959), p. 160-161  
1107. Fensham, F. Charles  The son of a handmaid in Northwest Semitic  Vetus Testamentum 19 (1969), p. 312-321  
1108. Flesher, Paul V.  Hierarchy and interstitiality: the bondman and the freedman in the mishnah's caste system  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 103-116   
1109. Fontela, Carlos Alouso  La esclavitud a traves de la Biblia  Estudios Biblicos 43 (1985), p. 89-124, 237-274; repr. sep. Madrid 1986, 98 p.  
1110. Franco, H.C.  Slavery (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 13, p. 280-281  
1111. Friedman, Mordechai Akiva  Master and slave girl: two Geniza documents  Gratz College Annual of Jewish Studies 1 (1972), p. 56-63  
1112. Geiger, Abraham  Nationalitat. Sklaverei. Stellung der Frauen  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 2 (1863), p. 194-204  
1113. Gottheil, G.  Moses versus slavery, being two discourses on the slave question  Manchester 1861, 29 p.  
1114. Greenberg, Moshe; Rabinowitz, J.L.  Labor  Encyclopedia Judaica 10, p. 1320-1325; partly repr. in: Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 156-164  
1115. Grunebaum, E.  Die Sklaven nach rabbinischen Gesetzen  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 10 (1872), p. 26-45  
1116. Grunfeld, R.  Die Stellung der Sklaven bei den Juden nach biblischen und talmudischen Quellen  Dissertation Jena 1886, 38 p.  
1117. Hoffmann, David  Die Freilassung der hebraischen Knechte im Jobeljahre  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 2 (1875), p. 95-96, 99 f. = Abhandlungen ?ber die pentateuchischen Gesetze, 1st part, Berlin, n.d., p. 75-77  
1118. Hoffmann, Mendel  Die Arbeiterfrage in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 577-600  
1119. Jacobus, Johannes Daniel  Dissertatio de foro in portis  Dissertation Leipzig 1714; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26*  
1120. Jakobovits, Immanuel  The Jewish 'Eved' legislation; a guide to treating social diseases  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 86-105  
1121. Japhet, Sara  The relationship between the legal corpora in the Pentateuch in light of manumission laws  Scripta Hierosolymitana 31 (1986), p. 63-89  
1122. Juster, Jean  Contrats; du droit de propriete; esclaves  In: Les juifs dans l'Empire Romain, vol. 2, Paris 1914, p. 65-84  
1123. Kaatz, Saul  Die Bedeutung von משנה שכר שכיר  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 601-603.   
1124. Kahn, Zadoc  L'esclavage selon la Bible et le Talmud  Rapport sur la situation morale du Seminaire Israelite, Paris 1867, p. 61-203  
1125. Kahn, Zadoc  Die Sklaverei nach Bibel und Talmud  Prag 1888, 133 p.  
1126. Kalthoff, Joh. Heinr.  Einige Hebraische Personenrechte (Arme, Fremdlinge, Sklaven)  In: Handbuch der Hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 385-409  
1127. Kehnscherper, Gerhard  Die Stellung der Bibel und der alten christlichen Kirche zur Sklaverei  Halle 1957, 187 p.  
1128. Kessler, Martin  The law of manumission in Jeremiah 34  Biblische Zeitschrift, N.F. 15 (1971), p. 105-108  
1129. Konig, Arthur  Die Bibel und die Sklaverei  Programm der Realschule... erster Ordnung zu Neisse, 1873-74, p. 1-17  
1130. Krauss, Samuel  Sklaven, Sklaverei  J?disches Lexikon 5, p. 469-471  
1131. Krauss, Samuel  Sklavenbefreiung in den j?disch-griechischen Inschriften aus Sudrussland  Festschrift zu Ehren des... A. Harcavy aus Anlass seines... vollendeten siebzigsten Lebensjahres, 1908, p. 52-67  
1132. Lang, Bernhard  Sklaven und Unfreie im Buch Amos (II6, VIII6)  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 482-486  
1133. Lemche, N.P.  The 'Hebrew slave'. Comments on the slave law Exodus 21,2-11  Vetus Testamentum 25 (1975), p. 129-144  
1134. Lemche, N.P.  The manumission of slaves - the fallow year - the sabbatical year - the Jobel year  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 38-59  
1135. Lesetre, Henri  Esclavage, esclave  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1918-1926  
1136. Lesetre, Henri  Serviteur (ebed)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 1676-1677  
1137. Lipinski, E.  L'esclave hebreu  Vetus Testamentum 26 (1976), p. 120-124  
1138. Maller, Allen E.  Work and social welfare in the Jewish tradition  Ideas 1,2 (1968-69), p. 57-62  
1139. Mandl, Max  Das Sklavenrecht des Alten Testaments  Hamburg 1886, 32 p.  
1140. Mendelsohn, Isaac  Slavery in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 383-391  
1141. Mendelsohn, Isaac  Legal aspects of slavery in Babylonia, Assyria and Palestine; a comparative study (3000-500 B.C.)  Williamsport, Pa., 1932, 4 + 72 p.  
1142. Mendelsohn, Isaac  The conditional sale into slavery of free-born daughters in Nuzi and the law of Exodus 21,7-11  Journal of the American Oriental Society 55 (1935), p. 190-195  
1143. Mendelsohn, Isaac  State slavery in ancient Palestine  Bulletin of the American School of Oriental Research 85 (1942), p. 14-17  
1144. Mendelsohn, Isaac  Slavery in the ancient Near East, a comparative study of slavery in Babylonia, Assyria, Syria and Palestine from the middle of the third Millenium to the end of the first Millenium  N.Y. 1949, 6 + 162 p.   
1145. Mendelsohn, Isaac  A re-examination of the economic role of forced labor in ancient Israel  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Near East, p. V,1-V,2  
1146. Mieg, Johann Casimir  :הלכות עבד עברי Constitutiones servi Hebraei ex Scriptura et rabbinorum monumentis collectae  Herborn 1735, 6 + 415 + 6 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 26  
1147. Mielziner, Moses  Die Verhaltnisse der Sklaven bei den alten Hebraern, nach biblischen und talmudischen Quellen  Kopenhagen 1859, 68 p.  
1148. Mielziner, Moses  The institution of slavery among the ancient Hebrews, according to Bible and Talmud  Cincinnati 1894, 31 p.  
1149. Milgrom, Jacob  The bethrothed slave-girl, Leviticus 19, 20-22  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977), p. 43-50  
1150. Nikiprowetzky, Valentin  Quelques observations sur la repudiation de l'esclavage par les Therapeutes et les Esseniens d'apres les notices de Philon et de Flavius Josephe  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 239-271  
1151. Noth, Martin  Von der Knechtgestalt des Alten Testaments  Evangelische Theologie 6 (1946-47), p. 302-310 = Gesammelte Schriften z.A.T., vol. 2, Munchen 1969, p. 62-70  
1152. Novak, David  The transformation of slavery in Jewish law  In: Law and theology in Judaism, vol. 2, N.Y. 1976, p. 87-97  
1153. Olitzki, M.  Der j?dische Sklave nach Josephus und der Halacha  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 16 (1889), p. 73-83  
1154. Orelli, C.v.  Sklaverei bei den Hebraern  Realencyclopadie fur protestantische Theologie und Kirche, hrsg. A. Hauck 18, p. 417-423  
1155. Paul, Shalom M.  Exodus 21,10, a threefold maintenance clause  Journal of Near Eastern Studies 28 (1969), p. 48-53  
1156. Phillips, Anthony  The laws of slavery; Exodus 21, 2-11  Journal for the Study of the Old Testament 30 (1984), p. 51-66  
1157. Piatelli, Daniela  Get and Get Shihrur  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 93-99  
1158. Piattelli, Daniela  Lo status dello schiavo liberato in Israele  Atti del convegno tenuto a Idice, nel Novembre 1982, Roma 1984, p. 1-10  
1159. Ploeg, J.P.M. van der  Slavery in the Old Testament  Vetus Testamentum Supplement 22 (1972), p. 72-87  
1160. Raffety, William Edward  Slave, slavery  International Standard Bible Encyclopedie 4, p. 2815-2817  
1161. Riehm, Eduard  Sklaven  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 2, p. 1521-1527  
1162. Ring, Emanuel  Den mosaiska slavrattens fortbildning i Talmud  Stockholm 1923, 115 p.  
1163. Rosenthal, Judah M.  The slavery controversy and Judaism  Conservative Judaism 31,3 (1977), p. 69-79  
1164. Rubensohn, B.J.  Die Sklaven der alten Israeliten  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 5 (1859), p. 141-151  
1165. Rubin, Simon  Berichtigungen zum Sklavenrechte in der talmudischen Archaologie von S. Krauss  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 59, N.F. 23 (1915), p. 268-277  
1166. Rubin, Simon  Ein Kapitel aus der Sklaverei im talmudischen und romischen Rechte  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 211-229; repr. separately   
1167. Rubin, Simon  Das talmudische Recht. Vol. 1: Personenrecht, die Sklaverei  Wien 1920, 137 p.  
1168. Salomon, Robert  L'esclavage en droit compare juif et romain  Paris 1931, 15 + 122 p.  
1169. Sarna, Nahum  Zedekiah's emancipation of slaves and the sabbatical year  Orient and Occident, essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, 1973, p. 143-149  
1170. Siegfried, C.  Sklaven, Sklaverei  Kurzes Bibelworterbuch, Guthe, p. 630  
1171. Stahli, Hans-Peter  Knabe, Jungling, Knecht. Untersuchungen zum Begriff נער im Alten Testament  Bern-Frankf. a.M. 1978, 334 p.   
1172. Urbach, Efraim E.  The laws regarding slavery as a source for social history of the period of the Second Temple, the Mishnah and Talmud  Institute of Jewish Studies, London, Bulletin and Papers 1 (1964), p. 1-94; repr. separately   
1173. Weld, Theodore Dwight  The Bible against slavery  N.Y. 1838, 4 + 74 p.; 5th ed. Pittsburgh 1864, 154 p.  
1174. Wenham, Gordon J.  Leviticus 27: 2-8 and the price of slaves  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 90 (1978), p. 264-265  
1175. Westermann, C. עבד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 182-200  
1176. Whitehouse, Owen C.  Servant, slave, slavery  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 461-469  
1177. Winer, G.B.  Sklaven  Biblisches Realworterbuch 2, p. 475-478  
1178. Winter, Jacob  Die Stellung der Sklaven bei den Juden in rechtlicher und gesellschaftlicher Beziehung nach talmudischen Quellen  Breslau 1886, 66 p.  
1179. Wolf, C.U.  Servant  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 291-292  
1180. Wolff, Hans Walter  Masters and slaves. An overcoming class-struggle in the Old Testament.  Interpretation 27 (1973), p. 259-272  
1181. Wright, William  Slave  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 858-862  
1182. Yahuda, Joseph  Law and life according to Hebrew thought  London 1932, 229 p.   
1183. Zeitlin, Solomon  Slavery during the Second Commonwealth and the tannaitic period  Jewish Quarterly Review, N.S. 53 (1962-63), p. 185-218 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 225-258  
1184. Zeitlin, Solomon  Mar Samuel and manumission of slaves  Jewish Quarterly Review, N.S. 55 (1964-65), p. 267-269 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 259-261  
1185. Zevit, Ziony  The use of עבד as a diplomatic term in Jeremiah  Journal of Biblical Literature 88 (1969), p. 74-77  
1186. Zucrow, Solomon  Women, slaves and the ignorant in rabbinic literature, and also the dignity of man  Boston 1932, 13 + 253 p.  
1187. Zwiebel, Salomon  Die Arbeit... nach talmudisch-rabbinischer Auffassung  Lemberg 1903, 15 p.  

יא. מעמדו של היחיד > עבד. עבדות > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1188.אברהם, נחום לבעית מעמדה של האמה בספר הברית (שמות כא, ז-יא) בית מקרא שנה לז תשנב עמ' 289-301  
1189.אברמסקי, שמואל עבדות, במזרח הקדום ובמקרא האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 580-577  
1190.אברמסקי, שמואל עבדות האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך ג עמ' 615-613  
1191.אורבך, אפרים א' הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד ציון שנה כה תשך עמ' 189-141  
1192.אטינגר, דב קונטרס עבד ואמה עבריים דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 76-21  
1193.איזנשטיין, חיים נתן נטע בענין עבד עברי בית יצחק כרך ל תשנ"ח עמ' 379-390  
1194.אנציקלופדיה תלמודית אמה העבריה כרך ב עמ' כט-לג  
1195.אסף, שמחה עבדים וסחר-עבדים אצל היהודים בימי הבינים (עפ"י המקורות העבריים) ציון שנה ד תרצט עמ' 126-91; ה תש עמ' 271-280; באהלי יעקב, ירושלים תשג עמ' 256-223  
1196.ביכלר, אברהם הערות על המצב הדתי של עבד כנעני במאה שלפני חורבן הבית ושלאחריו Occident and Orient; Gaster Anniversary Volume לונדון 1936 עמ' 549-570  
1197.בלקין, שמואל המחלוקת בין הצדוקים והפרושים בהלכות עבדות הפרדס שנה י חוב' ח חשון תרצז עמ' 15-17  
1198.בצלאל, שמואל בדין חיוב האדון בנזקי עבדו מקבציאל גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קט-קיג  
1199.ברנפלד, ש' מבוא ספרותי-הסטורי לכתבי הקודש, כרך א ספר ב ברלין תרפג (הערות נספחות שנג-שנד: דיני עבדות בתורה ובנימוס המורבי)   
1200.גבאי, יוחנן קנין עבד כנעני אבני משפט ח תשסח עמ' 179-191  
1201.גורביץ, אברהם קונטרס במילי דעבדים ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' רל-רנ  
1202.גורן, שלמה חרות האדם לאור התורה מחניים לב ערב פסח תשיז עמ' 7-13; עה חשון תשכג עמ' 7-13; דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 95-103  
1203.גירשט, י"ל רעיון החירות בישראל ובעמים מחניים מד ערב פסח תשך עמ' 28-35  
1204.גנק, יעקב גירות עבדים שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 106-99  
1205.גרוסמן, מנחם עבד עברי - גופו קנוי מעליות יג תשנג עמ' 83-101  
1206.דבורץ, ישראל זיסל עבדות וחרות לפי מושגי התורה תבונה שנה ב תרצג גל' ז עמ' ג-ד  
1207.האנציקלופדיה העברית עבדות, בתקופת הבית השני והתלמוד כרך כו עמ' 585-582  
1208.הכהן, אביעד והתמכרתם שם לאויבך לעבדים ולשפחות - על איסור הסחר בבני אדם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 179 כי תבא תשסד 4 עמ'  
1209.הכהן, מרדכי עבדות וחרות בהשקפת חז"ל [אוצר המשפט חלק א ערך 7766] בעיני חז"ל, ירושלים תשלח עמ' 109-93  
1210.הכהן, מרדכי העבדות בהשקפת חז"ל (עבד עברי) מחניים לב ערב פסח תשיז עמ' 49-56  
1211.הרוש, אברהם הגדרת עבד עברי אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 53-67  
1212.וולודורסקי, אפרים בירור במהות עבד כנעני זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' כח-לה  
1213.וינטר, אלימלך איסור מכירת עצמו לעבד עברי שמעתין שנה כב גל' 81-80 טבת-אדר תשמה עמ' 75-71  
1214.ויס, אשר זליג בדין מה שקנה עבד קנה רבו מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' א עמ' א-ו  
1215.ויס, אשר זליג לעולם בהם תעבדו מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' ס עמ' שצח-תג  
1216.חזן, אליהו בעניני עבד עברי הפרדס שנה נא חוב' ז ניסן תשלז עמ' 10-8  
1217.חזן, אליהו בדין עכו"ם ועבד הפרדס שנה נג חוב' ח אייר תשלט עמ' 14-12  
1218.טלמון, שמריהו עבדות לקסיקון מקראי, ת"א תשכה עמ' 682-680  
1219.יהודה, צבי אריה המכילתות על עבד עברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, ישיבה-אוניברסיטה 1974 444 עמ'  
1220.יעקבוביץ, ישראל עמנואל מוסד העבד העברי וחוקיו בדיני ישראל זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 161-177  
1221.יפת, שרה חוקי שחרור עבדים ושאלת היחס בין קבצי החוקים במקרא מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון מוגשים לשמואל א' ליונשטם, ירושלים תשלח עמ' 249-231  
1222.כ"ץ, אברהם יצחק משמעותה של המלה 'עבד' בית מקרא שנה יח תשלג עמ' 470-467  
1223.כהן, צדוק העבדות על פי התורה והתלמוד [תרגום מצרפתית .. עם הערות והוספות מאת יצחק שלמה פוכס]. תרנב 82 עמ'  
1224.לוי, חנה העבדות בתורה בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ה-ו תשנד עמ' 29-34  
1225.לוי-פלדבלום, אילה משפט עבד עברי; מה בין דיני העבד העברי שבשמות (כא 2-6) ובין אלו שבדברים (טו 18-12) עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א תשלד 84 עמ'  
1226.לוי-פלדבלום, אילה דין עבד עברי; הבדלי סגנון ומשמעותם בית מקרא שנה לא תשמו עמ' 359-348  
1227.לשם, איתן קניין עבד עברי מעליות יג תשנג עמ' 73-82  
1228.מיזל, ש' העבדים הכנעניים בתחיקת התורה ההד שנה יד תרצט חוב' ד-ה עמ' כב-כד  
1229.מנדלסון, יצחק; אחיטוב, שמואל; ליונשטם, שמואל אפרים עבד, עבדות אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 1-14  
1230.נבון, חיים מעמדו של עבד כנעני עלון שבות גל' 162 ניסן תשס"ג עמ' 27-36  
1231.נבון, חיים מעמדו של עבד עברי עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 153-164  
1232.נוגה, א'; רוזנפלד, ש' מעמד העבדות ביהדות עלון שבות שנה ז גל' ב חנוכה תשלו עמ' 51-44  
1233.נחמני, גבריאל שמעון חיובי עבד במצוות בני שלמה תשנח עמ' קיג-קטז  
1234.פדרבוש, שמעון הגבלת העבדות וביטולה הסופי משפט המלוכה בישראל, ירושלים תשיב עמ' 157-164  
1235.פולסקי, יחזקאל העבדות בתורה ובהלכה ניו-יורק 1959 50 עמ'  
1236.פירון, מרדכי העבדות בישראל בתקופת התלמוד: ובימי הביניים מחניים לב ערב פסח תשיז עמ' 57-63  
1237.פלוסר, דוד עבדות וחירות בישראל ובעמים מחניים מד ערב פסח תשך עמ' 26-25  
1238.פלטין, י"ז עבדות וחרות לפי מושגי התורה תבונה כרך ה תשה עמ' מט-נא  
1239.פרידמן, דניאל "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים" פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 293 ואתחנן תשסז 4 עמ'  
1240.קורמן, אברהם היהדות ותרבויות אחרות ויחסן לעבד מחשבת חוב' לא כסלו-טבת תשלו עמ' 20-15  
1241.קורנגרין, פ' השוואת חוקי העבדות שבתורת משה עם חוקי הבבלים, האשורים והחתים ספר קארל, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר י ירושלים תשו עמ' 9-26  
1242.קליין, יהודה עבד עברי גופו קנוי ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 106-113  
1243.קפלן, ישראל יעקב מעמד העבד העברי (פרק בפרשנות המקרא) אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 279-274  
1244.קפלן, צבי אין דמים לבן חורין סיני כרך ק תשמז עמ' תשיז-תשכו; כרך קא תשמח עמ' קסט-קעג  
1245.קרויס, ש' דברים אחדים במשפט העבדים והשפחות בתקופת הגאונים המשפט כרך א תרפז עמ' 76-82  
1246.קרישבסקי, יצחק איזיק בדין האומר תן גט שחרור זה לעבדי אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' רמ-רמב  
1247.קרלין, אריה משפט העבדות בהלכה העברית משפט וכלכלה כרך ב תשטז עמ' 233-230; ג תשיז עמ' 39-45  
1248.רבינזון, מ' מוסד העבדים על-פי התלמוד השלח כרך כא תרסט-תרע עמ' 409-399  
1249.רוזנפלד, שמואל קונטרס בענין עבד עברי ניב המורה קובץ 11 סיון תשמד עמ' רה-רכח  
1250.ריינס, חיים זאב עבד עברי חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 221-217  
1251.רקובר, נחום מה עניין עבדות לימינו? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 15 משפטים תשסא 4 עמ'  
1252.רקמן, עמנואל מ' קווים לפילוסופיה של ההלכה סידרא ג תשמז עמ' 17-7  
1253.שטראוס, יוסף עבדות וחרות (קוים אחדים לדמות העבדות בדיני ישראל) ניר סיון תרצא עמ' 20-19  

יא. מעמדו של היחיד > עבד. עבדות > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1254.אוירבך, דוד בדין מכרוהו בי"ד דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 91-88  
1255.אונטרמן, איסר יהודה בדין עבד עברי גופו קנוי דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 79-82  
1256.אורבך, אפרים אלימלך הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד [אוצר המשפט חלק א ערכים 3756 ,1559 ,307] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 228-179  
1257.אושפיזאי, מנחם יהודה דין הענקה אהלי יהודה, רמת-גן תשמה עמ' קו-קיג  
1258.אטינגר, זלמן בענין יעוד דובב שפתי ישנים, לזכר דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 159-158  
1259.אטלס, שמואל בגניבתו ולא בזממו תרביץ שנה מה תשלו עמ' 53-46  
1260.אילן, יעקב דוד בענין קידושי ייעוד לו ולבנו בית אהרן וישראל גל' קיט סיון-תמוז תשסה עמ' לא-לז  
1261.אילן, יעקב דוד בדין קדושי יעוד עדות, קובץ תורני, גל' יז תשרי תשנה עמ' ל-לג  
1262.אלגביש, נתן לא תסגיר עבד אל אדוניו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 773 תשסח 3 עמ'  
1263.אלון, מנחם הענקה האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 69-70  
1264.אנציקלופדיה תלמודית חציו עבד וחציו בן חורין כרך טז עמ' תרסה-תשכח  
1265.אנציקלופדיה תלמודית אין קנין לעבד בלא רבו כרך א עמ' שלג-שלד (עמ' תשיג-תשטז במהדו' ב)  
1266.אנציקלופדיה תלמודית גרעון כסף כרך ו עמ' תצז-תצט  
1267.אנציקלופדיה תלמודית השג יד כרך יא עמ' קיב-קיח  
1268.אריאלי, יעקב בדין עבד עברי שחלה או ברח דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 94-92  
1269.ארן, אלישיב לענין 'שארה כסותה וענתה' (שמות כא, י) תרביץ שנה לג תשכד עמ' 317  
1270.בורודיאנסקי, אפרים בדין הפיל שינו וסימא עינו בנתיבות ים ד תשלג עמ' יח-כ  
1271.בורודיאנסקי, אפרים כסף בעבד כנעני בקנינו ובקנין עצמו ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תצג-תצח  
1272.בזק, צחי מצות ייעוד עלון שבות גל' 124 אדר ב' תשמ"ט עמ' 22-47  
1273.בירנצויג, פנחס ניתוח סוגיית עבד עברי (קידושין י"ד) שמעתין שנה יט גל' 69 טבת-אדר תשמב עמ' 22-20  
1274.בלומנפלד, מאיר רציעת עבד עברי כהן וחלל שעבודתו כשרה המאסף שנה ב תשם עמ' 347-343  
1275.בן יעקב, מנחם בדינו של חצי עבד וחצי בן חורין לפי משנה ראשונה ולפי משנה אחרונה אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' קפג-קצד  
1276.בקשט, אריה ליב בדיני עבדים הפרדס שנה כה חוב' ז ניסן תשיא עמ' 12-16  
1277.ברוורמן, שלמה בגדר קנין משיכה בעבד כנעני ובגדר קנין הגבה ובענין המגביה מציאה לחברו אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תעא-תפו  
1278.ברויאר, מרדכי אמה עברייה ושפחה חרופה מגדים גל' טז אדר ב תשנב עמ' 19-36  
1279.ברוידא, שמחה זיסל בדין 'בגניבתו ולא בזממו' ובדין 'נמכר, חוזר ונמכר' מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' קפב-קצב  
1280.ברונשפיגל, אבא כאשר זמם בכופר ובעבד עברי הפרדס שנה נז חוב' ז אייר תשמג עמ' 16-14  
1281.ברונשפיגל, אבא בענין עדים זוממים בכופר ובעבד עברי בית יצחק תשיח עמ' 67-62  
1282.ברייטשטיין, יואל עקיבא בסוגיא דהענקה במיתת האדון אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקעה-תקעז  
1283.ברלין, נפתלי צבי יהודה קידושין בשפחה חרופה אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' סג-סו  
1284.ברמן, ישראל ביסוד דין מכירת אמה עבריה ודין היעוד בית אהרן וישראל גל' צו אב אלול תשסא עמ' לא-מא  
1285.ברקוביץ, מאיר אישות שפחה חרופה אבני משפט ו תשסו עמ' 133-151  
1286.גולדברג, זלמן נחמיה בדין שפחה חרופה אורות עציון יד מנחם אב תשמח עמ' 20-11  
1287.גולדברג, זלמן נחמיה יסודות גדרי החיוב בשפחה חרופה והמסתעף מוריה שנה טז גל' יא-יב מנחם אב תשמט עמ' עא-עו  
1288.גולדברג, זלמן נחמיה בדין תופס לבעל חוב בגט שחרור אורות עציון כו אדר תשנ"ו עמ' 9-19  
1289.גולדברג, זלמן נחמיה בדין עבד שלא עבד עבודתו דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 106-104  
1290.גולק, אשר קניינו של עבד כנעני ונכסיו המיוחדים לפי דיני התלמוד תרביץ שנה א תרצ ספר ד עמ' 20-26; ב תרצא עמ' 246  
1291.גולק, אשר שטר מכירת עבד בדיני התלמוד תרביץ שנה ד תרצג עמ' 1-10  
1292.גיפטר, מרדכי בענין חיוב עבד במצוות הפרדס שנה לד חוב' ד טבת תשו עמ' 17-14  
1293.גלפז-פלר, פנינה ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים... בית מקרא שנה מז תשסב עמ' 133-142  
1294.גנחובסקי, אברהם בדין ספק עבד אם מוחזק בעצמו קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' נו-סא  
1295.גנק, מנחם דוב מצות הענקה הפרדס שנה ס חוב' ה שבט תשמו עמ' 19-16  
1296.גרשוני, רחל וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלהיך - דיני עבד עברי כביטוי לכבוד האדם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 134 ראה תשסג 4 עמ'  
1297.גרשטנפלד, שמואל ש' שחרור עבד הפרדס חלק ד חוב' יא שבט תרצד עמ' 9  
1298.דה-פריס, בנימין לצורתן הקדומה של הלכות והשתלשלותן [2: פרשת שפחה חרופה בתחום ההלכה] תרביץ שנה לג תשכד עמ' 8-19  
1299.הכהן, בן ציון בענין זמן גדלות של עבד כרם שלמה גל' קצט תמוז-אב תשנח עמ' לז-מב  
1300.הלברשטט, יצחק בדין שטר עבד עברי שמוש חכמים ב ירושלים תשז עמ' לו-לז  
1301.הלוי, שלום יצחק נשים ועבדים במצוות קול סיני כרך א תשכב עמ' 92-93  
1302.הנשקה, דוד שילוח עבדים והקדשת בכור (לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא) מגדים גל' ד תשרי תשמח עמ' 22-9  
1303.הנשקה, דוד לדרכם של חז"ל בלימוד פשוטו של מקרא - עוד לפרשת אמה עברייה מגדים גל' כ תמוז תשנג עמ' 21-34  
1304.העס, משה טוביה בירור גדר קנין עבדות דעבד עברי בית אהרן וישראל גל' צב כסלו-טבת תשסא עמ' לז-מט  
1305.הרוש, אברהם בגדר יציאת שש שנים אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 68-78  
1306.הרוש, אברהם בדין גרעון כסף אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 86-95  
1307.הרט, פישל בדין קנין אמה עבריה המאור שנה יד קונ' ז אייר-סיון תשכג עמ' 13  
1308.הרשקוביץ, צחי ביאור מחלוקת התנאים בסכום הענקת עבד עברי מעליות כא תשנט עמ' 53-62  
1309.וורמן, שלמה בענין מצות הענקה בעבד עברי נטעי נעמנים תשס עמ' תשכא-תשכה  
1310.ויגודה, מיכאל וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים - הזיכרון והמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 154 בא תשסד 4 עמ'  
1311.וינברג, מרדכי ביציאת שן ועין עם התורה מהד' ג חוב' ו תשנב עמ' יז-כא  
1312.ויס, אשר זליג בגדר הענקה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' קס-קסג  
1313.וכטפוגל, יהושע בצלאל בענין חצי עבד וחצי בן חורין בית יצחק תשיב עמ' 120-119  
1314.ולדינברג, אליעזר יהודה יעוד אמה העבריה לבני קטן וקטן שקידש לו אביו אשה דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 111-114  
1315.וענונו, פרץ בענין מי שחציו עבד וחציו בן חורין אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 71-69  
1316.ורנר, שמואל ברוך בדין הענקה מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' לט-מב  
1317.זוסמן, יהודה גרעון כסף עלון שבות גל' 127 כסלו תש"ן עמ'37-43  
1318.חזן, אליהו בדין ראייה [בענין חציו עבד וחציו בן חורין] הפרדס שנה לג חוב' ב חשון תשיט עמ' 9-12  
1319.חזן, אליהו בדין שטר שחרור הפרדס שנה מא חוב' ו אדר א-ב' תשכז עמ' 15-13; חוב' ז ניסן תשכז עמ' 16-15  
1320.חיגר, משה הכושר המשפטי של העבד מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 533-530  
1321.טויב, יחזקאל פדיון וגרעון כסף יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' רל-רלא  
1322.טייץ, מרדכי פנחס בענין גרעון כסף בעבד ואמה הפרדס שנה יב חוב' ב אייר תרצח עמ' 14-16  
1323.יהלום, שולמית היהודים והעבדות במלחמת האזרחים בארצות הברית ציון שנה סה תשס עמ' 163-203  
1324.יולס, אפרים אליעזר בסוגיא דכל נכסי לפלוני עבדי המאור שנה יג קונ' ט אב תשכב עמ' 3-6  
1325.יוסף, עובדיה בענין חציו עבד וחציו ב"ח האהל שנה א תשטו עמ' עט-פב  
1326.יסלזון, שמואל דור דור ופרשניו (עריכה ופרשנות בסוגיית "יציאת אמה עבריה במיתת אביה") אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 31-44  
1327.כ"ץ, חיים שטר שחרור בעבד עברי אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 62-65  
1328.כהן, שלמה שחרור עבד הפרדס שנה יג חוב' ז תשרי תש עמ' 20-21  
1329.כהנא, אסף דיון בפסקי הרמב"ם בדין ייעוד אמה עבריה מעליות כא תשנט עמ' 63-72  
1330.כהנא, בנימין בדין הענקה ושעבודא דרבי נתן אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 134-133  
1331.כסבי, יצחק בענין יחידי נכנס יחידי יצא מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 101- 97  
1332.כץ, מיכל יום או יומים תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 469-457  
1333.כשר, משה מכירה לשפחות הפרדס שנה יב חוב' ה אב תרצח עמ' 15-13  
1334.לוי, חנה אמה עבריה ושבויה יפת תואר שמעתין גל' 120 תשנה עמ' 105-115  
1335.ליכטנשטיין, קלמן בדינא דחלוקת ימים וחצי עבד וחצי בן חורין ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 142-141  
1336.למדן, רות החזקת שפחות בחברה היהודית בארץ-ישראל, סוריה ומצרים במאה השש עשרה ימי הסהר; פרקים בתולדות היהודים באימפריה העות'מאנית, תל אביב תשנו עמ' 335-371  
1337.לנדא, ישראל חזקת ג' שנים בעבדים בכורים ב תשנט עמ' רמד-רמט  
1338.לפיאן, אליעזר גיטו וידו באין כאחד מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רכו-רלא  
1339.לפיאן, אריה ליב בענין חבלה בעבד כנעני ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תכה-תכו  
1340.מדניק, חיים בענין שיחרורי עבדים הפרדס שנה יח חוב' יא שבט תשה עמ' 26-28  
1341.מוסקוביץ', תומר כשכיר כתושב יהיה עמך - שוויון הזדמנויות ביחסי עבודה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 73 בהר-בחוקתי תשסב 4 עמ'  
1342.מלצר, שמואל אברהם איסור ב שפחות לעבד א המאור שנה יז קונ' ה אייר תשכו עמ' 14-16  
1343.מצגר, דוד נשים ועבדים במצות קריאת שמע נעם ספר כ תשלח עמ' רפח-רצב  
1344.מרגליות, יעקב נחום בגדר מהות קידושי יעוד והנפק"מ בינם לסתם קידושי כסף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תי-תיד  
1345.נלקנבוים, אליעזר בענין חצי עבד וחצי בן חורין במצות פריה ורביה הפרדס שנה לה חוב' ט סיון תשכא עמ' 22-23, 27  
1346.סג"ל, נתן שטר שחרור הפרדס שנה טז חוב' ד תמוז תשב עמ' 40-39  
1347.סגל, פרץ בענין שטר שחרור וגט אשה לדוד עד עולם, לנשמת דוד לנדא, ירושלים תשלב עמ' 172-166  
1348.סולובייצ'יק, משה בענין המוכר עבדו לעכו כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 225-223  
1349.סולוביצ'יק, חיים ביאור שיטת הרמב"ם במוכר עבדו לקנס מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' נב-נג  
1350.סינגר, חנוך הניך נזקי עבדים [בענין מזיק לעבדו] הפרדס שנה יג תרצט-תש חוב' י עמ' 23-22  
1351.סינגר, חנוך הניך גר עבד עברי הפרדס שנה כה חוב' ו אדר א-ב תשיא עמ' 10-9  
1352.סקולא, יצחק יעקב בענין חזקת ג' שנים בקרקעות ובעבדים עם התורה מהד' ג חוב' י תשנד עמ' לו-מט  
1353.עוזר, משה ליב בדין עבד ועכו"ם הבא על בת ישראל בנתיבות ים יא תשם עמ' כא-כו  
1354.עטייה, נסים קניית אמה העבריה המאסף שנה א תשלט עמ' 206-202  
1355.עמית, אהרן "תגרי סימטא" ו"אבן הלקח": עיון בלקסיקוגרפיה תלמודית לשוננו שנה סג תשס-תשסא עמ' 227-238 [תגובה: ברביאן, אהרן. שם שנה סו תשסד עמ' 145-156]  
1356.פוליקמן, שמשון בענין יד עבד כיד רבו בית התלמוד ספר א תשכה עמ' קי-קיח  
1357.פישביין, צבי בענין רציעה בדלת הדרום חוב' סב אלול תשנג עמ' 60-64  
1358.פרדס, שמואל אהרן הלוי [בענין הרב שנתן מתנה לעבדו] הפרדס שנה י חוב' ח חשון תרצז עמ' 17  
1359.פרידמן, מנחם בענין חצי עבד וחצי בן חורין בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' קיט-קכב  
1360.פרידמן, מרדכי עקיבא 'הרי את מקודשת לי לאחר שתשתחררי, הרי זו מקודשת' - שתי תשובות מן הגניזה על נישואי שפחות דיני ישראל כרך ט תשלח-תשם עמ' קסה-קפא  
1361.פריימן, אלי גדר מצות הענקה מעליות יב תשנב עמ' 12-15  
1362.פרצקי, ישראל מאיר בדין יעוד לבנו הקטן אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 34-30  
1363.צימבליסט, שלמה מעוכב גט שחרור וחצי עבד וחצי בן חורין שערי תורה קובץ ו שבט תשכא עמ' ב-ו  
1364.קב, יצחק דוד בדין גרעון כסף וקידושי יעוד שערי תורה קובץ ב טבת תשך עמ' לט-מב  
1365.קולא, עמית מצוות הענקה משלב גל' כח קיץ תשנה עמ' 3-10  
1366.קורצטג, משה בענין שחרור עבדים הכולל יוהניסבורג גל' א אדר תשכח עמ' 16-17  
1367.קושלביץ, שמואל בדיני עבד עברי הפרדס שנה י חוב' יב אדר תרצז עמ' 14-11  
1368.קנטור, יוסף מאיר בענין הא דלא תפסי קידושין בשפחה מישרים חוב' ג אייר תשכט עמ' לח-מב  
1369.קניגסברג, יעקב מלך בענין יעוד עם התורה מהד' ד חוב' ב תשנח עמ' נה-נז  
1370.קרפנשפרונג, מרדכי בענין אמירת האדון לעבד עשה עמי ואיני זנך בית יצחק תשטז עמ' 71-66  
1371.קשת, אחיקם גדר חצי איש בקידושין ובעבדות ניצני ארץ יד קיץ תשסא עמ' 199-201  
1372.רביב, חנוך עבדיו הנמלטים של שמעי בן גרא ובעיית הסגרתם גלות אחר גולה, מחקרים בתולדות עם ישראל מוגשים לפרופסור חיים ביינארט, ירושלים תשמח עמ' 39-32  
1373.רבינוביץ, ברוך בענין עבד עברי שמותר בשפחה כנענית הפרדס שנה ל חוב' י תמוז תשטז עמ' 10-4  
1374.רבל, דוב ביאורי הלכות [(א) תורת עבד כנעני בארץ ישראל ובבל (ב) עונש כיפה]. חורב כרך ד תרצז-תרצח, עמ' 1-18  
1375.רוזנבוים, עזריאל קדושי יעוד באמה עבריה קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' קטז-קכא  
1376.רוזנבלום, דוד יהודה בענין כל המשחרר עבדו עובר בעשה זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' נ-נה  
1377.רוזנברג, מאיר יהושע בענין דהמשחרר עבדו עובר בעשה הפרדס חלק ו חוב' ד תמוז תרצב עמ' 14-13  
1378.רוזנגרטן, שמואל בענין עבד עברי תורה אור שנה א תשיח עמ' מט-נב  
1379.רוזנטל, בן-ציון בענין אתנן זונה [בדין שפחה כנענית לעבד] הפרדס שנה ל חוב' ז ניסן תשטז עמ' 6-9  
1380.רוזנטל, יוסף רוח והצלה ממקום אחר [פירוש המשנה 'הכותב נכסיו לעבדו...: שייר קרקע כל שהוא - לא יצא בן חורין' ע"י המשפט הרומאי] המליץ תרמט גל' 55 עמ' 7  
1381.רוטנברג, יחזקאל שרגא בענין קידושי יעוד בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תכא-תכה  
1382.רזיאל, משה בגדר בעליו עמו בשליח ועבד מגל יב תשנח עמ' 3-10  
1383.ריגר, אברהם עבד עברי המוכר עצמו לענין שפחה כנענית כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קכב-קכה  
1384.שחם, יואב שיטת הרמב"ם בסוגיית הוציא שינו ועינו עלון שבות גל' 153 ניסן תשנט עמ' 75-89  
1385.שטיין, צבי גרעון כסף בעבד עברי בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תצו-תקא  
1386.שטיינברג, ג' חצי עבד וחצי בן חורין הפרדס שנה מט חוב' ח אייר תשלה עמ' 13-11  
1387.שטיינזלץ, עדין בענין העשה 'לעולם בהם תעבודו' סיני כרך נד תשכד עמ' קמו-קנד  
1388.שטרנבוך, משה לישא שפחה בזה"ז כדי לטהר ממזר עטרת שלמה ח תשסג עמ' קמה-קמז  
1389.שיינקופף, משה דן בדיני עבד עברי הפרדס שנה ל חוב' ט סיון תשטז עמ' 3-4  
1390.שימנוביץ, ישעיה הערות בעניני עבד כנעני תורה אור, לזכר הרב אי"י ארבוז, שנגהי תשו עמ' מח-נא  
1391.שמואלביץ, רפאל אלתר בדין חליפין וכסף בשחרור ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שסח-שעב  
1392.שפירא, אברהם דובער כהנא עשה לעולם בהם תעבודו בחצי עבד וחצי בן חורין הפרדס שנה לג חוב' י תמוז תשיט עמ' 3  
1393.שפירא, חיים כהנא בענין פטור האדון על היזק עבדו וחיוב העבד לאחר שנשתחרר אהלה של תורה ב תשלב עמ' רסב-רסו  
1394.שצקס, אברהם אהרון בדין נמכר בגניבתו הפרדס שנה טז חוב' ט כסלו תשג עמ' 32-33  
1395.תא-שמע, ישראל דרכי שחרורם של עבדים עבריים מחניים מד ערב פסח תשך עמ' 86-83  
1396.תאומים, נתן מה שקנה עבד קנה רבו המאור שנה יב קונ' ב חשון-כסלו תשכא עמ' 15-16, 27  
1397.[קרויזר] חגי, שמואל מעמדם של בני עבדים בישראל מחניים מד ערב פסח תשך עמ' 76-82  

יא. מעמדו של היחיד > אישיות משפטית. תאגידים

 מחברכותרתספרביקורת
1398.אוירבך, שלמה ז' דין ריבית בבנקים ובעסקים שהם בערבון מוגבל הנאמן שנה טו גל' כה תשרי תשכג עמ' 6-10, 12  
1399.אונגר, ירון בכל ביתי נאמן הוא - על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 113 פקודי תשסג 4 עמ'  
1400.אושינסקי, יצחק צבי בעלי מניות והמסתעף ישורון כ ניסן תשסח עמ' תקלד-תקמט  
1401.אייזנשטט, שמואל על התפתחות מושג האישיות המשפטית במשפט העברי המשפט כרך א תרפז עמ' 10-15, 83-87, 222-224  
1402.אייזנשטט, שמואל מושג האישיות המשפטית במשפט העברי והרומאי הקונגרס העולמי השני למדעי-היהדות (תשיז), תקצירי הרצאות, מדור תלמוד וספרות רבנית עמ' ה; משפט וכלכלה כרך ד תשיח עמ' 3-11; ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 212-201  
1403.אישון, שלמה השקעה בחברות העוברות על איסור ריבית כתר ו תשסח עמ' 60-73  
1404.אליהו, מרדכי שוד הכספות, אחריות הבנק כלפי הלקוחות שערי צדק ד תשסג עמ' 49-57  
1405.אפשטין, יעקב הלנת שכר (א. הלנת שכר במלגה ב. הלנת שכר בעובדים זרים ג. הלנת שכר בחברה בע"מ) חבל נחלתו ב תשסב עמ' 265-275  
1406.אריאל, יגאל המושב לאור ההלכה (יחסי האגודה - והחבר) תחומין ו תשמה עמ' 262-252  
1407.בארי, ישראל מלוה ממשלתית מהי באיסור רבית התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רצו-שא  
1408.בארי, ישראל המותר לרכוש מניות במפעל שאינו שומר שבת? התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תנד-תסב  
1409.בלייך יהודה דוד ביצוע בעין ותשלומי רבית ע"י חברה בע"מ אור המזרח כרך מא תשנג עמ' 136-157  
1410.בן שחר, ישראל; הס, יאיר ריבית בתאגידים כתר א תשנו עמ' 231-336  
1411.בניסטי, אהרן האישיות המשפטית הנפרדת במשפט העברי - להלכה ומעשה שערי משפט כר' א גל' 3 תשנח עמ' 349-357  
1412.בצרי, עזרא בדין הלואה ממשרד השיכון ברבית אור תורה שנה י תשלז-תשלח עמ' יד-יט  
1413.גולדברג, זלמן נחמיה ריבית בתאגידים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 233-237  
1414.דיכובסקי, שלמה היתר עיסקא במניות הבנקים שערי צדק ז תשסו עמ' 144-156  
1415.דיכובסקי, שלמה; בר-שלום, עזרא; שרמן, אברהם היתר עיסקה במניות הבנקים [פסק דין] תחומין ח תשמז עמ' 168-133  
1416.היבנר, שמואל חמץ של חנות השייכת לחברת מניות הדרום חוב' כד תשרי תשכז עמ' 116-108  
1417.הנקין, יוסף אליהו מדור ההלכה [(ו) מו"מ באמונה ואסור ריבית, ע"ד ריבית שבבאנקים וע"ד רבית מהמעות הנתנים לערבות ועוד] עדות לישראל, לכבוד הגאון ר' ישראל הלוי ראזענבערג, נוא-יארק [חש"ד] עמ' 172-169  
1418.ויינברגר, אפרים הזכות לעבודה וריכוז תפקידים במדינה התורה והמדינה קובץ ז-ה תשטו-תשיז עמ' רנג-רנו (עמ' רנג: קואופרטיבים בהלכה)  
1419.ויינגורט, שאול שאלה ותשובה ['אם יכולים לראות את בעלי המניות כבעלים ממש וכשותפים בעסק'] יד שאול, ספר זכרון להרב שאול ווינגורט, ת"א תשיג עמ' לה-מט  
1420.וייס, יצחק יעקב שו"ת בהגדרת מהות הבעלות של חברת בעלי מניות והנפ"מ לענין שבת, פסח ורבית המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שפט-שצז  
1421.וסרמן, יצחק רבית בהלואה בנקאית נעם ג תשך עמ' קצה-רג  
1422.זנדר, משה פנחס בירור הלכתי בענין השקעות בהון מבית לוי י כסלו תשנז עמ' קלג-קמב  
1423.זנדר, משה פנחס השקעות כהלכה בשוק ההון שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' שפח-ת  
1424.זנדר, משה פנחס השקעות כהלכה בשוק ההון דברי משפט ח תשס עמ' קמה-קנח  
1425.טייץ, מרדכי פנחס דין רבית באגרות מלוה של ישראל הפרדס שנה כה חוב' ט סיון תשיא עמ' 1-4  
1426.טכורש, כתריאל פישל מניות במפעלים מחללי שבת התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תמח-תנג; כתר אפרים, ת"א תשכז סי' מב עמ' תטו-תיח  
1427.טננבוים, יעקב חיים בענין חיוב תשלומין לגמ"ח קובץ בית אהרן וישראל גל' קלג תשרי-חשון תשסח עמ' קיא-קיט  
1428.כהן, דניאל העסקת עובדים שכירים של מי שאירעו אבל [בדין בעל מניות בחברה בע"מ] אור תורה שנה כח תשנו עמ' תכה-תנה  
1429.כהן, חיים הרמן נכסי גמ"ח - בעליו ודין המזיקם עם התורה חוב' ט תשלט עמ' ע-עח  
1430.לוי, א"י ייחוס מעמד אישיות משפטית לשותפות משפט וכלכלה א עמ' 5-17 (בעמ' 6: על המשפט העברי)  
1431.לוינסון, יוסף פנחס מניות ישראל וריבית קצוצה המאור שנה ב חוב' ח אייר תשיא עמ' 10-9  
1432.ליאור, דב תורת ריבית בבנקים בני ימינו שערי צדק ז תשסו עמ' 157-159  
1433.ליבס, יצחק אייזיק הלוואות מבנקים עבור מוסדות תורה נעם ספר כג תשמא עמ' צד-קד  
1434.ליכטנשטיין, ישראל יעקב בעניין עשיית פרוזבול למנהלי בנקים שערי צדק ב תשסא עמ' 312-316  
1435.למברגר, משה נתן נטע אם יש חשש רבית במלוה ממשלתי נעם ב תשיט עמ' לג-לז  
1436.למברגר, משה נתן נטע רבית בהלואה בנקאית נעם ד תשכא עמ' רנא-רנז  
1437.מזוז, מאיר י' ממון ציבורי, שיתופי או שאין לו תובעים שערי צדק ג תשסב עמ' 292-304  
1438.מירון, שמחה מעמד החברה בע"מ במשפט העברי סיני כרך נט תשכו עמ' רכח-רמה  
1439.מירון, שמחה חיים שמיטת כספים והחשבון בבנק שערי צדק ב תשסא עמ' 68-75  
1440.סגל, יהודא קופות גמ"ח (בענין הדוחים של קופות גמ"ח לאיסור רבית) התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תנא-תצ  
1441.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי בנדון שטרות מלוה של מדינת ישראל המאור שנה ב חוב' ט אב תשיא עמ' 5-6  
1442.פיינשטיין, משה פשיטת רגל באגודה שיתופית (ובענין חוק המדינה ודינא דמלכותא) הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שמח-שמט  
1443.פלדר, גדליה דינן של מניות חברה לעסקי נבילות וטריפות צהר י תשסב עמ' קכח-קלה  
1444.פלדר, גדליה דינן של מניות חברה לעסקי נבלות וטרפות קול תורה שנה יא תשיז חוב' ז עמ' י-יא; ח עמ' י-יא; ט עמ' ח-ט; י עמ' ח-ט; יא עמ' ז-ט  
1445.פרבשטיין, יעקב גדרי חברה בע"מ לדיני ממונות ישורון כ ניסן תשסח עמ' תקב-תקעז [תגובות: רוזברג, שריאל. שם עמ' תקעח-תקעט; סילמן, יהודה. שם עמ' תקפ-תקפא]  
1446.פרנקל, שמעון ריבית ו'היתר עיסקא' בבנק ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 399-391  
1447.פרנקנטל, משה איך לעסוק בריבית עם בנק שאחד מהדרקטוריונים הוא יהודי (והוא קונטרס נאה בעניני שליחות וריבית) ספר זכרון על שם הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם עמ' קכא-קמג  
1448.צימבליסט, חיים גדליה הלוואת מניות להחזיר מניות הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שמד-שמז  
1449.קורצמן, יעקב יסודותיה המשפטיים של החברה בע"מ במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 172 עמ'  
1450.קורצמן, יעקב בית הדין - האם תאגיד? צהר יג חורף תשסג עמ' 17-27  
1451.קלופט, יואל בענין רבית בבנק הפרדס שנה מח חוב' א תשרי תשלד עמ' 18-17; הנאמן שנה כה גל' מז תשרי-חשון תשלד עמ' 6-5  
1452.קצנלבוגן, רפאל איסורי ריבית בחברות ובבנקים תורה שבעל פה ל: עמ' צב-צט, תשמט  
1453.קצנלבוגן, רפאל מסביב לבעית הרבית נועם ספר יב תשכט עמ' שכב-שלא  
1454.קרלין, אריה אישיות משפטית סיני כרך ד תרצט עמ' תמה-תנב  
1455.רגנשברג, דוד חיים משפט הקורפרציה בדיני ישראל בצרון כרך ה תשב עמ' 212-217  
1456.רובין, יצחק מרדכי בעניין בעלות בעלי המניות בחברה בע"מ דברי משפט ב תשנו עמ' שעג-שעח  
1457.רוזנצוייג, יצחק צבי הגדרת הבעלות על רכוש העמותות וסמכות ניהולם דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' רלב-רמג  
1458.רפפורט, יצחק מאיר מניות ישראל ורבית המאור שנה ב חוב' ט אב תשיא עמ' 6  
1459.רפפורט, יצחק מאיר שטרות מלוה של מדינת ישראל אי שייך בהם משום רבית המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שנד  
1460.ש"ץ, יעקב משה מניות ישראל וריבית קצוצה המאור שנה ב חוב' ח אייר תשיא עמ' 10  
1461.שוורץ, יהודה אריה ההיתר עיסקא בבנקים של א"י קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' צא-קג  
1462.שטרן, שמואל אליעזר חמץ המבוטח בחברת בטוח מוריה שנה כד גל' ה-ו אדר תשסב עמ' קלו-קמ   
1463.שטרן, שמואל טוביה מותר ומצוה לקנות שטרות של מדינת ישראל ספר השבי"ט, ח"ד ירושלים תשלא עמ' נג-נה  
1464.שמאהל, יעקב דוד להוציא ממון מבאנק בטעות עכו"ם קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' רסד-רסח  
1465.שפיצן, אריה 'האישיות המשפטית' והקדשים יהודיים בירושלים של סוף המאה התשע-עשרה קתדרה חוב' 19 ניסן תשמא עמ' 82-73  
1466.שפירא, שמואל כח הרוב של חברי מושב תחומין ו תשמה עמ' 269-263  
1467. Cohen, Yedidya  The kibbutz as a legal entity  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 55-65  
1468. Dembitz, Lewis N.  Corporation  Jewish Encyclopedia 4, p. 278  
1469. Eisenstadt, Samuel  The concept of legal personality in Hebrew and Roman law  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 6-7  
1470. Fink, David  The corporate status of Hekdesh in early Sefardic responsa  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 17-24  
1471. Kirschenbaum, Aaron  Legal person  Encyclopedia Judaica 10, p. 1567-1570 = Principles of Jewish law, p. 160-163  
1472. Koffmahn, Elisabeth  Rechtsstellung und hierarchische Struktur des יחד von Qumran. Eine juristische Person und eine religiose Gemeinschaft nach dem mosaischen Gesetz.  Biblica 42 (1961), p. 433-442  
1473. Robinson, H. Wheeler  The Hebrew conception of corporate personality  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 66 (1936), p. 49-62  
1474. Rogerson, J.W.  The Hebrew conception of corporate personality, a reexamination  Journal of Theological Studies, N.S. 21 (1970), p. 1-16  
1475.תמרי, מאיר חברה בע"מ - אישיות משפטית נפרדת ? סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 5 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > שם

 מחברכותרתספרביקורת
1476.אוחנה, ראובן כינויי ותוארי ת"ח בזמן הזה אור תורה שנה לה תשסג עמ' תקצט-תרי  
1477.אורנשטיין, אברהם אנציקלופדיה לתארי-כבוד בישראל; אוצר תארים וכנויים לסוגיהם, מימי המקרא עד סוף ימי הגאונים ת"א תשיח-תשכד  
1478.אמיר, אברהם שאול מוסדות ותארים בספרות התלמוד ירושלים תשלז 212 עמ'. ביקורות: רבי, משה: בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 256-255; כהן, ידידיה: עמודים שנה כז תשלט עמ' 142 ,133 
1479.אמסל, מאיר בנוסח כתיבת כינויי המשפחה ערכם בקדושה ושאין לשנותם המאור שנה ז חוב' י אלול תשטז עמ' 17-20  
1480.אמסל, מאיר בירור שזכות קריאת שם לילד הראשון שייך לאם הילד המאור שנה כד תשלב קונ' ב עמ' 7-9  
1481.ג'קטר, חיים השם היהודי בגיטין ובכתובות [שם לועזי ושם עברי] תחומין טו (תשנה) 297-300  
1482.ג'קטר, חיים כתיבת השם דב/דוב בגט ובכתובה תחומין יט (תשנט) 201-204  
1483.ג'קטר, חיים הצלה מעיגון על סמך השמות שבגט תחומין כב (תשסב) 188-190  
1484.גוטל, נריה קריאת שם נתיבי מרחבים ו סיון תשנט עמ' 211-247  
1485.גולדצוייג, בן-ציון גיורת אם כותבין בכתובתה שם אביה הפרדס שנה לא חוב' ב חשון תשיז עמ' 17-15  
1486.הלפרין, מרדכי הקדמת קריאת שם היילוד אשר מילתו מתעכבת עקב מחלה אסיא חוב' לג תמוז תשמב עמ' 21-14. בלר, אברהם דב: בדבר קריאת השם בעת המילה. שם חוב' לח אלול תשמד עמ' 72-68; הלפרין, מרדכי: הקדמת קריאת שם הילוד החולה. שם עמ' 74-73 
1487.ויינגרטן, שמואל ז"ל כברכת החיים סיני כרך פב תשלח עמ' רסז-רסט. פרידמן, עקיבא; פרשל, טוביה: שם כרך פג תשלח עמ' רפח  
1488.זובר, נתן נטע בן נכרי מישראלית האיך לקרוא אותו לתורה הפרדס שנה כד חוב' ז ניסן תשי עמ' 20-19  
1489.חמיאל, חיים על נושא התארים בשו"ת בשנים תר"ך-תרנ"ה סיני כרך צה תשמד עמ' נט-פד  
1490.טכורש, כתריאל פישל קריאת השם לילד הראשון לאב או לאם כתר אפרים, ת"א תשכז סי' לט עמ' תד-תז  
1491.כהנא, יצחק זאב קביעת התואר בכתיבת שמות (בעיה לשונית בספרות הלכה) ספר יובל להרב ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קכב-קלא; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 428-421  
1492.כץ, אליהו בני אלישיב [בענין קריאת שם] הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 127-123  
1493.לנדאו, יהודה שם אב מגדל בכתובה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' עח-פא  
1494.לרנר, מירון ביאליק לחקר הכינויים והתארים תעודה כרך 3 תשמו עמ' 113-93  
1495.לשם, חיים תוארי-כבוד לרבנים מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 412-405  
1496.פלברבוים, דוד ע"ד שם לילד הראשון המאור שנה כד תשלב קונ' ג עמ' 21  
1497.פרייברג, י"מ; טכורש, כ"פ למי הזכות לקרא השם לילד הראשון, לאב או לאם? הליכות שנה ח ב (30) טבת תשכו עמ' 23-24  
1498.קוסובסקי, יצחק מקור הלכה במדרש [בענין קריאת שם המאומץ בשם המאמץ] תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 252  
1499.רבינוביץ, גדליה אהרן שינוי שם המשפחה תורה שבעל פה כו תשמה עמ' קכג-קכז  
1500.רוזנטל, חיים שלמה עיון במנהגי ירושלים בשמות גיטין שורת הדין ט תשסה עמ' קעה-קפ  
1501.שטרן, משה בדין אם מותר לכתוב מספר השנה לפי שנות הנוצרים, ובענין שמות נכרים כרם שלמה שנה ט קונטרס ז אייר-סיון תשמו עמ' ל-לח  

יא. מעמדו של היחיד > שם. תואר

 מחברכותרתספרביקורת
1502. Enciclopedia Judaica Castellana  Titulos  Vol. 10, p. 251-253  
1503. Kohler, Kaufmann  Abba, Father. Title of spiritual leader and saint  Jewish Quarterly Review 13 (1901), p. 567-580 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 15-163  
1504. Lauterbach, Jacob Z.  Rabban  Jewish Encyclopedia 10, p. 293-294  
1505. Low, Leopold  Der Titel Rabbi und Rabban  Forschungen des wissenschaftlich-talmudischen Vereins, Beilage zu Ben Chananja 1866-67, p. 221-226 = Gesammelte Schriften, vol. 4, Szegedin 1898, p. 211-216  
1506. Ploeg, J.P.M. van der  Les chefs du peuple d'Israel et leurs titres  Revue Biblique 57 (1950), p. 40-61  
1507. Sammter, Ascher  Titulaturen  In: Talmud Babylonicum - Tractat Baba Mezia, Berlin 1876, p. 142-144  
1508. Servi, Flamino  Sui titoli rabbinici  L'Educatore Israelita 16 (1868), p. 53-55, 109-112, 201-205  
1509. Shanks, Hershel  Is the title 'Rabbi' anachronistic in the Gospels?  Jewish Quarterly Review, N.S. 53 (1962-63), p. 337-345.   
1510. Shanks, Hershel  Origins of the title 'Rabbi'  Jewish Quarterly Review, N.S. 59 (1968-69), p. 152-157 = Exploring the Talmud, vol. 1: Education, ed. Haim Z. Dimitrowsky, N.Y. 1976, p. 177-182  
1511. Sperber, Daniel  Titles (in the Talmud)  Encyclopedia Judaica 15, p. 1163-1164  
1512. Zobel, M.  Ehrentitel und Amtsbezeichnungen  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 277-298   
1513. [Low, Leopold?] Weil  Die Namenertheilung neugeborener Madchen  Ben Chananja 4 (1861), p. 177-178  

יא. מעמדו של היחיד > כבוד הבריות

 מחברכותרתספרביקורת
1514.אביטל, משה הזיקנה לאור מקורות היהדות בנתיבי חסד ואמת תשמז עמ' 130-135  
1515.אבינר, שלמה חיים הלכות לשון הרע בקיבוץ תחומין ב תשמא עמ' 285-281; הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 319-313  
1516.אבינר, שלמה חיים צלילות הדעת בימי הזקנה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 19-9  
1517.אברהם, אברהם סופר החולה הזקן - בעיות סיעוד ממבט הלכתי אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 55-49  
1518.אברהם, אברהם סופר חולה שיש בו סכנה וכבוד הבריות בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קלו-קמ  
1519.אורבך, אפרים אלימלך כבוד הבריות טורי ישורון שנה ז גל' לט חשון-כסלו-טבת תשלד עמ' 10-7  
1520.אושפיזאי, מנחם יהודה בדין הוצאת שם רע וקריאת אדם מישראל גנב שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' עג-פא  
1521.אלון, מנחם בצלם אלוקים ברא אותו - כבוד האדם וחירותו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 47 בראשית תשסב 6 עמ'  
1522.אלמוגי, ישראל הזקן, ופרישה מעבודה מחמת זקנה במקורות היהדות בשדה חמ"ד שנה ל חוב' ג-ד ניסן-אייר תשמח עמ' 240-239  
1523.אמיתי, מאירה כבוד האדם במקרא שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 13-25  
1524.אנציקלופדיה תלמודית אבק (מה שאינו עיקר האיסור...) [על אבק לשון הרע] כרך א עמ' מו-מז (ק-קב במהדו' ב)  
1525.אנציקלופדיה תלמודית בושת כרך ג עמ' מב-נ  
1526.אנציקלופדיה תלמודית הלבנת פנים כרך ט עמ' רז-ריד  
1527.אפשטיין, אברהם כיבוד הזקנה והחכמה כתבי ר' אברהם עפשטיין, כרך ב ירושלים תשיז עמ' לד-לז  
1528.בא-גד, יוסף סוגיית 'גדול כבוד הבריות' בתלמוד ומפרשיו שנה בשנה תשמח עמ' 180-169  
1529.בארי, ישראל הלכות כבוד הבריות המדרש כהלכה, נס-ציונה תשך עמ' רי-רכד  
1530.בגון, שי מוציא שם רע ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 89-106  
1531.בוימל, יוסף מרדכי בדין כבוד הבריות ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' קפז-קצב; כרם שלמה שנה ח קונטרס ב חשון-כסלו תשמה עמ' כד-כט  
1532.בלידשטיין, יעקב 'גדול כבוד הבריות' - עיונים בגלגוליה של הלכה שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 185-127  
1533.בלידשטיין, יעקב 'כבוד הבריות' וכבוד האדם שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 97-138  
1534.בן שלמה, אליעזר כבוד האדם לעומת שלום הציבור - שימוש במקורות ההלכה בפסיקה של בית-המשפט שמעתין גל' 97-98 תשמט עמ' 92-95  
1535.בן-שלמה, אליעזר כבוד האדם מול שלום הציבור בהשפלת אסיר תחומין יז (תשנז) 136-144  
1536.בנזימן, יותם הלבנת פנים וכבוד האדם שאלה של כבוד, כבוד האדם כערך מוסרי עליון בחברה המודרנית, ירושלים תשסו עמ' 263-283  
1537.ברגמן, יהודה כבוד התורה ולומדיה מזכרת לוי (פרוינד), ת"א תשיד עמ' 109-117  
1538.ברון, לייב בענין מלמד בחנם ומלמד בשכר הפרדס לו חוב' י תמוז תשכב עמ' 14-16  
1539.ברנד, יצחק גדול כבוד הבריות סידרא כא תשסו עמ' 5-34  
1540.ברקוביץ, אליעזר כוחו של מוסר; גדול כבוד הבריות ההלכה כוחה ותפקידה, ירושלים תשמא עמ' 117-105  
1541.גולדברג, זלמן נחמיה הוצאת דיבה שיש בעצם התביעה בבית-דין תחומין כ (תשס) 31-37  
1542.גולדברג, זלמן נחמיה כבוד הבריות במקום הפסד ממון צהר ח אלול תשס עמ' שכח-שלא  
1543.גולדברג, זלמן נחמיה בזקן ואינו לפי כבודו שפטור מהשבת אבידה מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' פה-צ  
1544.גנץ, משה שמירת סודיות בדיוני ועדות הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 323  
1545.גרין, יוסי ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק - על האוטונומיה והזקנה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 145 חיי שרה תשסד 4 עמ'  
1546.גרינהויז, צבי בעניין פטור זקן ואינה לפי כבודו (לגבי אבדה ועדות) זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נ- נב  
1547.גרשוני, רחל וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלהיך - דיני עבד עברי כביטוי לכבוד האדם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 134 ראה תשסג 4 עמ'  
1548.דיכובסקי, שלמה האזנות סתר תחומין יא (תשן) 303-312  
1549.האנציקלופדיה העברית שם רע, הוצאת כרך לב עמ' 146-145  
1550.הכהן, אביעד "הוציאו כל איש מעלי" - האיסור לבייש אדם וחובת השמירה על כבודו פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 273 ויגש תשסז 4 עמ'  
1551.הכהן, אביעד "להביא את ושתי המלכה... להראות העמים והשרים את יופיה" - על איסור הטרדה מינית, החפצת האישה וביזוי כבודה  פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 277 תצוה תשסז 4 עמ'  
1552.הס, יהושע מנחם בענין כיבוד או"א ורבו קול חיפה חוב' א כסלו תשכט עמ' כה-כו  
1553.הר, משה דוד; אורבך, אפרים אלימלך; ליבוביץ, יהושע זקנה האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 970-966  
1554.וייזר, שמעון דין גביית תשלום מתלמיד על נזק שגרם ואופן קבלת 'הלשנה' מחבריו שמעתין שנה כג גל' 84 טבת-אדר ב תשמו עמ' 62 ,53-51  
1555.ויינברגר, יעקב הזיקנה בספרות השו"ת אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 107-99  
1556.ויס, אשר זליג בענין זקן ואינו לפי כבודו בהצלת נפש מנחת אשר, ויקרא, תשסה סי' מד עמ' רפב-רפט  
1557.ורהפטיג, שילם לשון הרע האנציקלופדיה העברית כרך כא עמ' 1048-1047  
1558.ורנר, שמואל ברוך במצות כיבוד אב - וזקן ואינו לפי כבודו מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' נו-נט  
1559.זברובסקי, יעקב קריאת שם גנאי לחברו ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 146-156  
1560.זוין, שלמה יוסף הזקנה לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' קעו-קפז  
1561.זילברשטיין, יצחק גילוי מידע גנטי לחולה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 307-314  
1562.חבצלת, מאיר כבוד האדם במקרא הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 199-198  
1563.חיים, משה הלכות רכילות מחשבת חוב' נו שבט תשם עמ' 16-14  
1564.יונג, אליהו יחסי אנוש בתורת ישראל בין אדם לחברו, מסכת יחסי אנוש ביהדות, ירושלים תשלה עמ' 215-111  
1565.יעקובוביץ, ישראל עמנואל כדי שלא לבייש תחומין ו תשמה עמ' 96-92  
1566.כ"ץ, אריה לשון הרע במאגרי מידע ובארכיונים ציבוריים תחומין כז (תשסז) עמ' 180-184  
1567.כ"ץ, שמואל כבוד התלמיד - השלום ביהדות - הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל (ביבליוגרפיה) וונדר, מאיר  
1568.כהן, דקל כבוד הבריות - אם שייך גם בגויים או רק ביהודים אור תורה שנה לט תשסז עמ' תקכה-תקכז  
1569.כהן, שאר-ישוב צניעות וכבוד בצדקה ספר היובל ראובן הכט, ירושלים 1979 עמ' 197-186  
1570.כהן, שאר-ישוב הזקנה ביהדות אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 24-13. טרטנר, עלי: שם חוב' לח אלול תשמד עמ' 86 
1571.לובצקי, יחיאל מיכל במילתא דמשתמע בתרי אנפיה ובהיתרא דאפי תלתא אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' שמח-שמט  
1572.לוינסון, יוסף פנחס בדין המכלים את חברו הפרדס שנה לט חוב' ד טבת תשכה עמ' 16-20; חוב' ה שבט תשכה עמ' 8-10; חוב' ו אדר א תשכה עמ' 17-16  
1573.ליונשטם, שמואל אפרים רכילות אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 372-371  
1574.לסין, יעקב משה כבוד הבריות יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 23-26  
1575.מילצקי, אריה דוב בענין עשה דלו תהיה לאשה בית-התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' קלב-קלה; זכרון לדוד, לזכר הרב ד"ש וין, חולון תשלא עמ' נא-נד  
1576.מרגליות, שמעון בסוגיא דרכו להחזיר בשדה (בדין זקן ואינה לפי כבודו) עדות, קובץ תורני, גל' יט מנחם אב תשנה עה-עז  
1577.מרכוס, פיליפ "כי כבד אכבדך מאד" - כבוד האדם: בין השיח החוקתי לשיח היהודי פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 290 בלק תשסז 4 עמ'  
1578.נבנצל, אביגדור קדימויות לטפול בזקן אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 65-57  
1579.סולברג, נעם לשון הרע על ציבור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 155 בשלח תשסד 4 עמ'  
1580.סולברג, נעם זכות האדם לשם טוב, חופש הביטוי ולשון הרע לתועלת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 29 בהעלותך תשסא 4 עמ'  
1581.סולברג, נעם על לשון הרע, לשון "טובה" ופיצויים - הכסף לא יענה את הכל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 70 תזריע-מצורע תשסב 4 עמ'  
1582.סולובייצ'יק, יוסף דוב כיבוד הורים מזדקנים שנה בשנה תשמח עמ' 149-147  
1583.סיני, יובל; שרעבי, יוסי "מכה רעהו בסתר" - על הוצאת דיבה בהליך שיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 329 כי תבא תשסח 4 עמ'  
1584.עמית, מיכאל הקליניקה והפתלוגיה של גיל הזקנה במקורות היהודיים אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 95-81  
1585.פוגל, יעקב תמצית דיני לשון הרע מחשבת חוב' מ סיון תשלז עמ' 25-23  
1586.פוס, יואל כיבוד הורים ותלמידי חכמים בתוך: בעולמם של חז"ל, לקט סיפורים מחיי התנאים והאמוראים, ירושלים תשמח עמ' 153-140  
1587.פלדמן, דניאל צבי בדין כבוד הבריות בית יצחק כרך לא תשס עמ' 194-204  
1588.פרילשטיין, חיים נח בגדרי חיוב בושת ופגם ציון לנפש, לזכר הרב ח' פרילשטיין, ירושלים תשט עמ' סט-עה  
1589.פרץ, שמעון אסיפות מורים בראי ההלכה עלון שבות גל' 164 תשרי תשסה עמ' 77-94  
1590.צמל, אפרים מסירות נפש בהלבנת פנים נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים תשלג(?) עמ' 150-148  
1591.קורץ, משה א' לברור המונח 'זקן' במקרא מכון הג'וינט לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה בישראל על שם ברוקדייל, דפי עיון מס' 17-16 פברואר 1977 20 עמ' (בהכפלה)  
1592.קראוס, נתן זקן, זיקנה ואריכות ימים במקרא בית מקרא שנה מו תשסא עמ' 41-61  
1593.רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד הכהן איסור הלבנת פנים אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקנ-תקנב  
1594.רובין, שמואל שמלקא במצות כיבוד בנש"ק המאור שנה ז חוב' ו ניסן תשטז עמ' 10-11  
1595.רובינשטיין, אליקים דבתם רעה - על המאבק הנמשך לכבודו של הזולת ולשמו הטוב פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 6 וישב תשסא 6 עמ'  
1596.רוזין, א' מבוא לבעיות הזיקנה בהלכה אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 11-9  
1597.רוזנטל, ישכר דוב דין המבייש תלמיד חכם בזמן הזה סיני כרך נג תשכג עמ' נט-סו  
1598.רומם, דוד דחיה מצוות מפני כבוד הבריות מה נמרצו אמרי יושר; ספר חצי יובל לבית מדרש מרץ, מבשרת ציון תשנט עמ' 150-162  
1599.ריינס, חיים זאב כבוד הבריות סיני כרך כז תשי עמ' קנז-קסח  
1600.ריינס, חיים זאב הכבוד במשפט ובמוסר התלמודי באהלי שם, ירושלים תשכג עמ' 53-69  
1601.ריינס, חיים זאב ביוש בדברים בהלכה סיני כרך נה תשכד עמ' רטז-רכג  
1602.ריינס, חיים זאב העלבון במקרא ובאגדה סיני כרך נו תשכה עמ' רג-ריא; מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' קיא-קכב  
1603.ריינס, חיים זאב לשון הרע במקרא ובאגדה מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' לא-לט  
1604.ריינס, חיים זאב הכבוד במקרא ובספרות חז"ל מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' מה-סג  
1605.רקובר, נחום ההגנה על כבוד האדם משרד המשפטים סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נד, ירושלים תשלח 54 עמ'  
1606.רקובר, נחום כבוד הבריות שנה בשנה תשמב עמ' 233-221  
1607.רקובר, נחום מצוות דאורייתא ודרבנן לעניין 'כבוד הבריות' צפירת תפארה, ירושלים תשמד עמ' קמח-קנג  
1608.רקובר, נחום גדול כבוד הבריות (כבוד האדם כערך-על) ירושלים תשנט 221 עמ'  
1609.רקובר, נחום על לשון הרע ועל הענישה עליה במשפט העברי סיני כרך נא תשכב עמ' קצז-רט, שכו-שמה  
1610.שהם-שטיינר, אפרים בין המנהיג לחריג, גישתם של מנהיגים יהודים באשכנז בימי הביניים לחריגים בקהילותיהם מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 235-251  
1611.שטינברג, יצחק האם ראוי לגלות לבן-זוג על מום שבבן-זוגו ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 341-362  
1612.שטרן, יוסף בדין לועג לרש אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' רפ-רפד  
1613.שינקר, משולם בדין כבוד הבריות ולא תסור בנתיבות ים ו תשלה עמ' קצב-קצט  
1614.שפירא, אמנון על "כבוד האדם" במקרא בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 128-145  
1615.שפירא, משה שמואל בענין כבוד הבריות צהר ח אלול תשס עמ' תעז-תעט  
1616.שציפנסקי, ישראל 'גדול כבוד הבריות' אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 228-217  
1617. Blank, Sheldon H.  Age, old  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 54-55  
1618. Bornstein, David Josef  Beleidigung  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 4, p. 18-23  
1619. Cohn, Haim H.  Slander  Encyclopedia Judaica 14, p. 1651-1653 = Principles of Jewish law, p. 513-515  
1620. Cohn, Haim H.  On the meaning of human dignity  Israel Yearbook of Human Rights 13 (1983), p. 226-251  
1621. Cohn, Marcus  Beleidigung  J?disches Lexikon 1, p. 798-800 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 143-144  
1622. Davies, G. Henton  Elder in the OT  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 72-73  
1623. Denham, Joshua Fred.  Elder (זקן) Kitto 1, p. 757-758  
1624. Dulin, Rachel Zohar  Old age in the Hebrew scriptures: a phenomenological study  Dissertation Cleveland 1982, 7 + 161 p.  
1625. Dulin, Rachel Zohar  The elderly in biblical tradition  Journal of Aging and Judaism 1,1 (1986), p. 49-56  
1626. Eisenstein, Judah David  Slander  Jewish Encyclopedia 11, p. 400-402  
1627. Enciclopedia Judaica Castellana  Prioridad y precedencia  Vol. 8, p. 611-612  
1628. Encyclopedia Talmudica  'Dust of' אבק  Vol. 1, p. 130-134  
1629. Goldstein, Asher  Gerontology in ancient times  Harofe Haivri 35,1 (1962), Engl. sect. p. 199-197  
1630. Greenstone, Julius H.  Elder, or Zaken  Jewish Encyclopedia 5, p. 92  
1631. Horovitz, Jacob  Zur rabbinischen Deutung von Deuteronomium 25,12  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 10 (1912), p. 34-48  
1632. Joseph, Morris  Old age (Hebrew and Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 9, p. 471-473  
1633. Kohn, Jakob Pinchas  Verleumdung (רכילות) J?disches Lexikon 5, p. 1192-1194  
1634. Krause, Louis A.M.  A biblical portrait of old age  Bulletin of the School of Medicine, University of Maryland 27 (1942), p. 117-120  
1635. Lesetre, Henri  Vieillard, vieillesse  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2419-2421  
1636. Levi, Augusto Joel  La dignita dell'uomo nel diritto talmudico: Il concetto di 'Bosheth'  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 152-157  
1637. Mackie, G.M.  Age, aged, old age  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 46-48  
1638. Maier, Johann  Die Wertung des Alters in der j?dischen Uberlieferung der Spatantike und des fruhen Mittelalters  Saeculum 30 (1979), p. 355-364  
1639. Passamaneck, Stephen M.  The talmudic concepts of defamation  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 12 (1965), p. 21-54 = Studies in Jewish Jurisprudence, 4 (1976), p. 247-280  
1640. Reines, Chaim W.  Honor in rabbinic law and ethics  Judaism 8 (1959), p. 59-67  
1641. Scharbert, Josef  Das Alter und die Alten in der Bibel  Saeculum 30 (1979), p. 338-354  
1642. Simon, Isidore  La gerontologie biblique et talmudique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 108 (1974), p. 79-88  
1643. Stier, Josef  Die Ehre im Talmud  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 15 (1912), p. 63-145; 17 (1914), p. 65-96; 19 (1916), p. 87-111  
1644. Wechsler, Harlan  Broken tablets in the ark; a study of the ideas of aging in rabbinic literature  Dissertation Jewish Theological Seminary 1982, 11 + 180 p.  
1645. Zucrow, Solomon  Women, slaves and the ignorant in rabbinic literature, and also the dignity of man  Boston 1932, 13 + 253 p.  
1646.תא-שמע, ישראל; ליבוביץ, ישעיהו כבוד האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 547-543  

יא. מעמדו של היחיד > תלמיד-חכם. עם-הארץ

 מחברכותרתספרביקורת
1647.אופנהיימר, אהרן עם הארץ האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 875-874  
1648.אידלס, חיים יצחק קדימת ת"ח בהלוואה פרי חיים ג תשסב עמ' שלד-שלז  
1649.אידלס, חיים יצחק גדר ת"ח בשבועה ובמסים פרי חיים ב תשס עמ' שסט-שעז  
1650.אלון, גדליהו בניהם של חכמים תרביץ שנה כ תשט עמ' 84-95; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 58-73  
1651.אנציקלופדיה תלמודית חכם כרך טו עמ' נא-נה  
1652.אפשטין, יעקב חיוב שמירה בישובים חבל נחלתו ג תשסד עמ' 264-269  
1653.אריאל, יועזר האם יש חסינות משפטית לנבחרי ציבור ולתלמידי חכמים? מלילות ב תשסא עמ' 57-66  
1654.ביכלר, אברהם עם הארץ הגלילי ירושלים תשכד 240 עמ'  
1655.ביננפלד, מנשה העדפות בהלכה לתלמידי חכמים מורשתנו יד תשס עמ' 195-211  
1656.בנדיקט, בנימין זאב החייב רב בתשלום מסים? התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' קלט-קנו; הערות להערות. שם עמ' תקצא; תשובה בענין הטלת מס על רב. שם קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תקצ-תקצח  
1657.בניהו, מאיר הסכמת צפת לפיטור תלמידי חכמים ממיסים וניסיונו של ר' יהודה אבירלין לבטלה ספונות ספר ז תשכג ( = ספר צפת חלק ב ירושלים תשכד) עמ' קג-קיז  
1658.בקשי-דורון, אליהו הקדמת תלמיד חכם בדיוני בית הדין מוריה שנה יט גל' ה-ו כסלו תשנד סג-עג  
1659.בר, משה על מקומם של תלמידי חכמים בהנהגת הציבור איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 120-105  
1660.בר, משה מנהיגות רוחנית אצל חכמי המשנה והתלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 62-57  
1661.בר, משה לשאלת שחרורם של אמוראי בבל מתשלום מסים ומכס תרביץ שנה לג תשכד עמ' 247-258  
1662.בר-חיים, נתן שמעון רבנן אינם זקוקים לשמירה - האמנם וכיצד קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 32-27  
1663.ברגמן, יהודה כבוד התורה ולומדיה מזכרת לוי (פרוינד), ת"א תשיד עמ' 117-109  
1664.ברון, לייב בענין עדות מלך ועדות תלמיד חבם המאור שנה י קונ' ה אדר תשיט עמ' 19-24  
1665.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 109-130  
1666.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 109-130  
1667.גוסטמן, ישראל בדין תלמיד חכם בזמן הזה צהר יב תשסד עמ' קטו-קכו  
1668.גנק, מנחם דוב גביה מת"ח לחומת העיר הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 28-26  
1669.גפני, ישעיהו 'שבט ומחוקק'; על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ ישראל ובבבל כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 91-79  
1670.גרוס, שמאי קהת אם תלמיד חכם מחוייב בהוצאות שמירה פרי חיים ג תשסב עמ' קסו-קסז  
1671.גרינהויז, צבי בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה  
1672.גרינשפן, נ"ש משפט עם הארץ בספרות ההלכה בכל תקופותיה ירושלים תשו  
1673.גרשוני, יהודה חובת עבודת הצבא לעוסק בתורה (דין שבט לוי במלחמות רשות וחובה ואם נוטלין חלק בארץ לעתיד לבא) תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 728-732  
1674.דייטש, זאב בהא דת"ח מצוה להפך בזכותו עדות, קובץ תורני, גל' י ניסן תשנא עמ' לז-לח  
1675.הלוי, הלל יצחק הצהרת שקר לפטור ממסים משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קצג-רח  
1676.הקר, יוסף 'אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ' (ניתוח היסטורי-הלכתי וחברתי של תשלום מס הגזייה על ידי חכמים בארץ ישראל במאה השש עשרה) שלם ספר ד תשמד עמ' 117-63  
1677.הרמן, דב בענין כבוד ת"ח בחיוב הגדת עדות זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' שעא-שעה  
1678.ויינברג, יחיאל יעקב האם יכולה העדה להטיל מס על הרבנים? אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 8-13  
1679.וילמן, פנחס מתן הספקות לתלמידי חכמים לדרך פסיקתו של מרן המחבר. המעין כרך כו גל' ג ניסן תשמו עמ' 31-26. זולדן, יהודה: שם גל' ד תמוז תשמו עמ' 69-67 
1680.וינטר, אלימלך המלמד תורה לשם שכר שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 58-65  
1681.וכסמן, מאיר מקומו של תלמיד-החכם בחיי עמנו ספר הדואר ניו-יורק תשיז עמ' 110-103  
1682.ולד, שמואל יוסף שנאה ושלום בתודעה הרבנית: עיונים בבבלי בבא בתרא ח ע"א (מעשה ברבי ורבי יונתן בן עמרם) שלום ומלחמה בתרבות היהודית ירושלים תשסו עמ' 35-65  
1683.ולר, שולמית גביית מסי בטחון מן החכמים: דרשת ריש לקיש תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 148-161  
1684.זולדן, יהודה פרנסת תלמיד חכם מצדקה פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 41-29  
1685.זסלנסקי, א"י מצוות כיבוד חכמים שדה אילן, ספר זכרון לרמ"ץ אילן, ירושלים תשיט עמ' 63-61  
1686.חפוטא, א' בדין ת"ח לענין מסים התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' קנז-קנט  
1687.טויבר, מאיר גדר פטור תשלומי מס מתלמידי חכמים כתלנו יג תשן עמ' 212-216  
1688.טוקצ'ינסקי, י"מ שחרור בני-ישיבות מגיוס התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' מה-נד  
1689.יובל, ישראל תלמידי חכמים עושים דין לעצמם דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ב כרך א ירושלים תשמו עמ' 120-113  
1690.יומטוביאן, יוחנן גיוס בני ישיבות - רשימה ביבליוגרפית מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 176-184  
1691.ינקלביץ, רפאל עם הארץ הרי הוא כגוי סיני כרך פ תשלז עמ' נא-ס  
1692.יעבץ, זאב תולדות ישראל, מהדו' ג חלק ח ת"א תרצח (עמ' 192-191: תעלולי 'עמי הארץ')   
1693.כץ, יעקב אליטה וצבור בחברה היהודית לטפוסיה (מעמדם של תלמידי חכמים בחברה היהודית) חומר קריאה לשו"ת. ירושלים תשך 7+21 עמ' (בהכפלה)  
1694.לאם, נחום חברים כל ישראל בית יצחק כרך כב תשן עמ' 198-206  
1695.לבל, מנחם שכרם של חכמים ומלמדים שמעתין גל' 96 תשמט עמ' 51-56  
1696.לוי, י' עם הארץ כוכבי יצחק מחברת י 1847 עמ' 10-12  
1697.לם, נחום חברים כל ישראל הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קס-קסז  
1698.לפיד, שמעון שיטת הרמב"ם ביסוד פטור ת"ח מהשתתפות בשמירה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 305-308  
1699.לשם, חיים צורבא מרבנן מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 103-99; שבת ומועדי ישראל, כרך ג ת"א תשכט עמ' 288-280  
1700.מהרש"ק, שמואל ד' תלמיד חכם הפרדס שנה טז חוב' ט כסלו תשג עמ' 35-37  
1701.מורמלשטיין, בנימין צורבא מרבנן מאמרים לזכרון ר' צבי פרץ חיות, וינא תרצג עמ' רכג-רל  
1702.מילר, שלמה יחזקאל בענין חיוב תלמיד חכם ביציאת חומת העיר חזון דוד, מאסף תורני לזכר ר' דוד מילר,ירושלים תשנה עמ' קנח-קנט  
1703.מינקוביץ, מאיר מהותו של המושג 'עם הארץ' בתלמוד הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 704-703  
1704.מרגליות, ראובן תלבושת התלמיד חכם והנשיא אור המאיר, ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' רטו-רב; מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו, ירושלים תשכז עמ' סא-סה  
1705.משאש, שלום חק הגנת הישובים - אם הת"ח צריכים לשמור אור תורה שנה כו תשנד עמ' תתפו-תתצה. פרידמן, יואל: שמירת תלמידי חכמים בישובים, שם שנה כז תשנה עמ' קצה-קצז; תשובה, שם עמ' שכח-שלג  
1706.פוגלמן, מרדכי תלמיד חכם צריך שילמוד שלושה דברים סיני כרך כד תשט עמ' שכט-שלד  
1707.פוגלמן, מרדכי תלמיד חכם בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' צה-קב  
1708.פוגלמן, מרדכי זקן ויושב בישיבה בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קעד-קעח  
1709.פיק, חיים חקרי-מלים ספר היובל לב"מ לוין, ירושלים תש עמ' שיח-של (עמ' שב: צורבא)  
1710.פלדמן, ליאון אריה תשובת חכמי גירונה אודות זלזול בכבוד תלמיד חכם סיני כרך פט תשמא עמ' א-ה  
1711.פלק, זאב סמכותה של ההנהגה הרוחנית בהלכה איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 132-121  
1712.פרנקל, יוסף חיים כבוד ומורא ת"ח עם התורה מהד' ג חוב' יא תשנה עמ' מט-נה  
1713.פרנקל, יצחק ידידיה מעמד חכמי ישראל וראשי שלטון בפני כס משפט תורה שבעל פה טז תשלד עמ' נה-ס  
1714.קימלמן, ראובן ר' יוחנן ומעמד הרבנות שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 358-329  
1715.קימלמן, ראובן האוליגארכיה הכוהנית ותלמידי החכמים בתקופת התלמוד ציון שנה מח תשמג עמ' 147-135  
1716.קליין, שלום מחילת ריבית ונתינת ריבית על ידי תלמידי חכמים ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 85-97  
1717.קמיונקא, ישראל בענין תלמיד חכם שנידה לכבודו בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תפג-תפד  
1718.רוזנטל, ישכר דוב למהותו של תלמיד חכם סיני כרך מט תשכא עמ' רמט-רנו  
1719.רוזנטל, ישכר דוב דין המבייש תלמיד חכם בזמן הזה סיני כרך נג תשכג עמ' נט-סו  
1720.רוזנטל, ישכר דוב חכם ותלמיד חכם סיני כרך נה תשכד עמ' רכד-רכט  
1721.רומנו, יוסף קהל שנהגו לשלם מס-גולגולת עבור מלמדים אם חייבים לשלם גם עבור מס חדש מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ'סג-עא  
1722.רייזמן, ישראל יצחק בדין מורא חכמים מוריה שנה ד תשלג גל' יב עמ' יג-טז  
1723.רלב"ג, ירמיהו יחס החכמים לעמי הארץ סיני כרך מח תשכא עמ' שב-שו  
1724.רענן, אליהו ש"ז בדין רבנן לא צריכי נטירותא לחי ראי, לזכר א"י רענן, עמ' קפא-קפב  
1725.שטרנברג, אליעזר מעמדם המיוחד של תלמידי-חכמים לגבי פדיונם משבי: הלכה ומציאות בר-אילן ו תשכח עמ' 262-238  
1726.שלוסברג, אליעזר 'יהי ביתך בית ועד לחכמים' - הכיצד? שמעתין שנה כה גל' 91 תשרי-כסלו תשמח עמ' 48-36  
1727. Abrahams, Israel  Am Ha-arec  In: The Synoptic Gospels, ed. Claude G. Montefiore, 2nd ed., vol. 2, London 1927, p. 647-669  
1728. Badt-Strauss, Bertha  Der Am Haarez  Der Morgen 14 (1938), p. 246-252  
1729. Bialoblocki, Samuel  Am Haarez  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 535-541  
1730. Buchler, Adolf  Der galilaische Am-ha'Ares des zweiten Jahrhunderts  13. Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 1906, p. 1-213; photo repr. Hildesheim 1968.   
1731. Buchler, Adolf  Die Schammaiten und die levitische Reinheit des עם הארץ  Festschrift...Jakob Freimann zum 70. Geburtstag, 1937, p. 21-37  
1732. Burgsmuller, Alfred  Der 'am-ha'ares zur Zeit Jesu  Dissertation Marburg 1964, 182 p.  
1733. Chajes, Hirsch Perez  Am-ha-arez e Min  Rivista Israelitica 3 (1906), p. 83-96.   
1734. Chwolson, D.  Wer und was ist der Am-Haarez in der alten rabbinischen Literatur?  In: Beitr?ge zur Entwicklungsgeschichte des Judentums, Leipzig 1910, p. 1-54  
1735. Dienemann, Max  Am Haarez  J?disches Lexikon 1, p. 276-278  
1736. Enciclopedia Judaica Castellana  Am Haaretz  Vol. 1, p. 244-245  
1737. Enciclopedia Judaica Castellana  Javer  Vol. 6, p. 203-204  
1738. Friedlander, Michael  Les Pharisiens et les gens du peuple (Am-haarec)  Revue des Etudes Juives 13 (1886), p. 33-44  
1739. Ginzberg, Louis  Hakam (חכם)  Jewish Encyclopedia 6, p. 160-161  
1740. Goldberger, Isidor  Der Talmid Chacham  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 68, N.F. 32 (1924), p. 211-225, 291-307  
1741. Greenberg, Moshe; Oppenheimer, Ahron  Am Ha-arez  Encyclopedia Judaica 2, p. 833-836  
1742. Landman, Isaac  Am Haaretz  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 216-218  
1743. Mendelsohn, S.  Haber  Jewish Encyclopedia 6, p. 121-124  
1744. Meyer, Rudolf  Der Am 'ha-Ares  Judaica 3 (1947), p. 169-199  
1745. Oppenheimer, Aharon  The Am Ha-aretz. A study in the social history of the Jewish people in the Hellenistic-Roman period.  Leiden 1977, 10 + 261 p.   
1746. Pope, M.H.  Am haarez  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 106-107  
1747. Reines, Chaim W.  The terms Yoshbei Kranoth and Am-Haaretz  The Joshua Bloch memorial Volume, 1960, p. 75-81  
1748. Winer, G.B.  Schriftgelehrte  Biblisches Realworterbuch 2, p. 425-428  
1749. Zeitlin, Solomon  The Am haarez  Jewish Quarterly Review, N.S. 23 (1932-33), p. 45-61 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 210-224  
1750.תא-שמע, ישראל על פטור תלמידי חכמים ממסים בימי הבינים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 322-312  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס

 מחברכותרתספרביקורת
1751.אריאל, יעקב סירוס אשה בעלת כרומוזומים זכריים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 287-295  
1752.בוכמן, אשר בן ציון הגדרת 'פצוע דכא' ו'כרות שפכה' אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 14-11  
1753.גורן, שלמה כריתת ערמונית לאור ההלכה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 25-22; שנה בשנה תשמב עמ' 162-157  
1754.גישטטנר, נתן בירור בדין בדיקה שיכול לעשותו פצוע דכא מוריה שנה א גל' ז תמוז תשכט עמ' כח-לט  
1755.דרור, מרדכי סירוס אשה במקום חשש לחולי תורשתי דברי משפט א תשנו עמ' מג-מד  
1756.הרשלר, משה בדיני ניתוח האם ואיסור סרוס באשה נעם ספר כ תשלח עמ' קנג-קסב  
1757.הרשלר, משה הוצאת אברי ההולדה באשה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שלב-שלה  
1758.וינר, יעקב סרוס באשה- קשירת חצוצרות דברי משפט ג תשנח עמ' נט-סז  
1759.ויצמן, גדעון פצוע דכא - השיטות להוצאת זרע מהאשך תחומין כט תשס"ט עמ 347-351  
1760.ויצמן, גדעון השתלת שחלות בעיני ההלכה תחומין לא תשעא עמ' 48-52  
1761.טלושקין, ניסן ניתוח שיש בתוצאותיו חשש איסור [בענין ניתוח הפרוסטט] הפרדס שנה כט חוב' ח אייר תשטו עמ' 26-30  
1762.יולס, אפרים אליעזר מכתב בדבר ניתוח הפרוסטאטא המאור שנה כג תשלא קונ' ד עמ' 12-11  
1763.כ"ץ, יעקב צבי אם מותר לסרס כדי להציל מהשתרשות בעברה קול תורה שנה ה תשיא חוב' א-ב תשרי-חשון עמ' טז-יז; חוב' ג-ד כסלו-טבת עמ' יג-יד; חוב' ה שבט עמ' יב-יג; חוב' ו-ז אדר א- אדר ב עמ' יא-יב  
1764.כהן, אפרים בדין פצוע דכא אור תורה שנה לה תשסג עמ' תרכב-תרלג  
1765.מלאך, דניאל בדין הגדרת סריס חמה ואילונית סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' שכט-שמב  
1766.נס, ישראל ברוך לשאלת נתוח הפרוסטאט וחשש איסור פצוע דכא הפרדס שנה ל חוב' ז ניסן תשטז עמ' 10-17  
1767.נס, ישראל ברוך שאלה בדבר בחינת-בדיקה באשכיו של הזכר דרך פציעה כדי לידע איך לרפאותו הפרדס שנה לג חוב' ט סיון תשיט עמ' 31-34; חוב' י תמוז תשיט עמ' 30-28  
1768.נס, ישראל ברוך בענין ניתוח הפרוסטאט הפרדס שנה מה תשלא חוב' ב עמ' 16-12  
1769.עמאר, שלמה משה ביאתו בקהל של סריס מחמת הקרנות רפואיות תחומין כח תשס"ח עמ' 375-382  
1770.פיינשטיין, משה בדבר ניתוח בפראסטאטן לתורה והוראה חוב' ה שבועות תשלה עמ' 19-18; כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 16-1  
1771.פיינשטיין, משה ניתוח באברי ההולדה לענין סירוס ופצוע דכא הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' עא-עה  
1772.פיינשטיין, משה סירוס אחר סירוס באשה בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לז-לח  
1773.פיינשטיין, משה איסור סירוס ופסול פצוע דכא הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 26-28  
1774.פלק, זאב פצוע דכא וכרות שפכה קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 38-27  
1775.קלין, מנשה; גרינבלט, אפרים; נבנצל, אביגדור; גנס, ישראל; ליאור, דב; אריאל, יעקב; פרקש, יקותיאל בדין קשירת חצוצרות בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' נו-ס  
1776.רייזמן, צבי תרומת שחלות - האם אסורה מחמת סירוס? תחומין לא תשעא עמ' 38-47  
1777.שור, דוד טיפולים במחלות הפרוסטאטה המאור שנה מו חוב' א תשרי-חשון תשנג עמ' 11-17  
1778.שטרן, שמואל אליעזר נתוחים לצורך פריה ורביה עטרת שלמה ז תשסב עמ' קלט-קמג  
1779.שטרן, שמעון לאיסור סירוס בניתוחים אורולוגיים הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רעג-רפ  
1780.שטרן, שמעון איסור סירוס בניתוחים אורולגיים עטרת שלמה ח תשסג עמ' רט-ריז  
1781.שניאורסון, מנחם ע"ד (א) ניתוח הפרוסטטה וכו' המאור שנה טז קונ' ח תמוז תשכה עמ' 5-6  
1782. Bleich, J. David  Prostate surgery  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 20 (1982), p. 254-264  
1783. Jakobovits, Immanuel  Castration  Encyclopedia Judaica 5, p. 242-243  
1784. Nowack, William; Seligson, M.  Eunuch  Jewish Encyclopedia 5, p. 266  
1785. Ozarowski, Joseph S.  Tubal ligation and Jewish law: An overview  Journal of Halacha and Contemporary Society 7 (1984), p. 41-52  
1786.[אזרחי] בירג, ברוך מרדכי נתוח הפרוסטט (בירור הבעיה) נעם כרך א תשיח עמ' רמה-רסב  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > כלליהפיכת המין

 מחברכותרתספרביקורת
1787. אור השבת חוב' ב תשמה. הוצאה מיוחדת על עניני רפואה צה עמ'  
1788.אביטל, משה מה אומרים חכמינו על הרפואה בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 159-164  
1789.אביטל, משה מעמד מקצוע הרופא ומדע הרפואה בהלכה בנתיבי חסד ואמת תשנג עמ' 73-79  
1790.אברהם, אברהם סופר ורפא ירפא המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 29-22  
1791.אברהם, אברהם סופר נשמת אברהם; הלכות חולים רופאים ורפואה כרך א: או"ח. כרך ב: יו"ד. כרך ג: אהע"ז-חו"מ. ירושלים תשמג-מד. ביקורות: הלפרין, מרדכי: אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 70-66; עמנואל, יונה: המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 62-59; [לחלק יו"ד] עמנואל, יונה: המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 64-61 
1792.אדלר, יוסף צבי רופאים ורפואות בהלכה פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' קכה-קלו  
1793.אילני, צבי; ויינברגר, י'; בן שחר, ורדה אגודת צדק - מדות - מוסר; לקט מעובד של מקורות הלכתיים לעוסקים בסיעוד וריפוי בנושא דילמות מוסריות של המטפלים נתניה 1987 128 עמ'  
1794.אלון, מנחם על הרופא ועל השופט ספר ישרון; במלאת ששים שנה להסתדרות ישרון, ירושלים תשמד עמ' 52-48  
1795.אלון, מנחם ההלכה והרפואה החדישה מולד כרך ד (כז) תשלא-תשלב עמ' 236-228; ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 239-254  
1796.אליאש, יחיאל הרופא בהלכה סיני כרך עה תשלד עמ' רנט-רעו  
1797.אמסל, מאיר עבריין שהוחלף לנקבה בניתוח הרופאים וכן איפכא ואם באו לשוב מה דינם לגבי ביאה בקהל ואישות וכל מצוות התורה המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 21-13  
1798.אנציקלופדיה תלמודית חולה כרך יג עמ' רלג-רפה  
1799.אסף, מנחם הרפואה במקורות ירושלים תשמג קפא עמ'. ביקורת: בי"ר, אהרן: אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 71-70 
1800.אפשטין, יעקב מחויבות הרופא לרפוי והאחריות על מעשיו בהיבט הממוני חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 226-251  
1801.ארזי, אברהם הרפואה בהשקפת חז"ל מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' מ-מז  
1802.ביק-שאולי, אברהם הרפואה במשנתו ההלכית של הגאון רבי יעקב עמדין אסיא גל' ז מרחשון תשלג עמ' 13-11  
1803.בן אפרים, עידן דור תהפוכות (בנושא ניתוחים לשינוי מין) ירושלים תשסד שז עמ'  
1804.בן-שלמה, אליעזר הרופא וטיפולו בחולה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 169-160  
1805.בן-שלמה, אליעזר הימנעות מטפול רפואי מתוך "צדקות" אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 73-81  
1806.בקשי-דורון, אליהו מתי נתנה הרשות לרופא לרפאות ואם צריך הרופא הסכמת החולה כדי לרפאותו בנין אב, ירושלים תשמב עמ' ריח-רכד  
1807.בקשי-דורון, אליהו מקצוע הרפואה בהלכה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רכה-רכז  
1808.ברוידא, חזקיהו אברהם חובת הרופא לחולה, בנסיבות של חילוקי דעות ביניהם אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 80-84  
1809.ברומברג, אי"י רופאים ורפואה בהשקפת ראשונים שנה בשנה תשכט עמ' 223-218  
1810.גולדמינץ, אברהם יעקב קונטרס חיי רפואה זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תתה-תתלא  
1811.גולדשטיין, א' הרפואה וההלכה קורות כרך ב תשיח עמ' 154-152  
1812.גורן, שלמה לימוד אנטומיה בבתי הספר לרפואה לאור ההלכה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' טז-כז; מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 17-5  
1813.גזונדהייט, בנימין הראי"ה קוק על 'רשות לרופא לרפאות' נטועים גל' י אלול תשסג עמ' 79-96  
1814.גליק, שמעון הרופא היהודי מי הוא ואיזהו? אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 9-5  
1815.גרוסברג, חנוך זונדל קונטרס הרפואה; תמצית בעיות רפואיות הנוגעות לעניני הלכה שנתבארו בכרכים האחרונים (ט-טז) וספרים נוספים שנפרטו בדף השני נועם ספר טז תשלג ספירה שניה עמ' א-נב  
1816.גרוסברג, חנוך זונדל (עורך) קונטרס הרפואה [גדר חולה שיש בו סכנה; פעולות רפואיות בשבת; עניינים הנוגעים לחולה; אומדנות הרופאים; שבת הותרה בפקוח נפש או דחויה; נתוח המת; קירוב מיתה; שבילי הזרע; נתוח האם; הפלת עובר;... הזרעה מלאכותית... עניני מילה] נועם ספר י תשכז עמ' רפח-שיז  
1817.גרין, וועלוועל שאלות מוסריות הנוגעות לבריאות הצבור באור התורה גל' ו אביב תשמח עמ' 32-20  
1818.גרין, יוסי משפט ורפואה (יחסי חולה-רופא) תל אביב תשסג 734 עמ'  
1819.גרשוני, יהודה בענין שינוי המין דרך ניתוח להפך מזכר לנקבה ומנקבה לזכר חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תנה-תנז  
1820.דה-פריס, בנימין דמותו של הרופא בתקופת התלמוד קורות כרך ד חוב' ג-ד סיון תשכז עמ' 248-253  
1821.הירש, אברהם התהפכות מלאכותית של זכר לנקבה ושל נקבה לזכר נועם ספר טז תשלג עמ' קנב-קנה  
1822.הכהן, מנחם (עורך) על הרפואה במקורות היהדות מחניים גל' קכב מרחשון תשל; גל' קכג כסלו תשל  
1823.הלוי, חיים דוד חובת החולה והרופא המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנד עמ' 12-20  
1824.הלפרין, מרדכי הרפואה המודרנית בראי ההלכה סקירה חודשית כרך 34 חוב' 6 1987 עמ' 44-33  
1825.הלפרין, מרדכי מדע ורפואה בתלמוד - קבלה או אקטואליה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 90-102  
1826.הלפרין, שלמה ספר הרופאים אסיא חוב' כב מר-חשון תשלט עמ' 54-32  
1827.וולנר, משה דב זכויות וסמכויות הרופא [חשיבות הרופא; שכר הרופא... סמכויות הרופא; מחלה מדבקת; תרומת דם או אבר; הקלת חבלי מיתה...] התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' רצז-שכא  
1828.וונדר, מאיר מפתח למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בכתבי עת תורניים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 64-44 [לשנים תשלג-תשם]; חוב' לז כסלו תשמד עמ' 82-63 [לשנת תשמא]; חוב' לח אלול תשמד עמ' 68-57 [לשנת תשמב]; חוב' מא ניסן תשמו עמ' 88-56 [לשנת תשמג]; חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 145-120 [לשנת תשדמ]  
1829.ויינברגר, אפרים שמירה על החיים ועל הבריאות בהלכה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' קג-קכה  
1830.וינברגר, משה הזדקקות לרופאים על פי ההלכה עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 34-12  
1831.וישליצקי, ל' (עורך) מדריך רפואי לפי מסורת היהדות ירושלים תשלז 134 עמ'  
1832.וכטפוגל, משה אליעזר הגבלות ברשות הרופא לרפאות עטרת שלמה ט תשסד עמ' קפא-קצ  
1833.זילברשטיין, יצחק עבודת הקודש של הרופא אסותא א ירושלים תשסו עמ' נה-ע  
1834.זילברשטיין, יצחק רופא המבקש לותר על שכרו אסותא א ירושלים תשסו עמ' קמ-קמד  
1835.זליגמן, חנה כמה סוגיות בדין רופא על פי מקורות היהדות הרפואה חוב' קד תשמג עמ' 361-358  
1836.זלמנוביץ, אפרים חברה והלכה: חינוך ובריאות מזכרת בתיה תשמו 281 עמ'  
1837.טייטלבוים, חנניה יום טוב שאלה בדבר השחצנות בימינו להפך זכר לנקבה ובחילוף המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 12-10  
1838.טנדלר, משה דוב יומו של רופא בבית חולים בשבת: הלכה למעשה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' נה-סא  
1839.יונגרייז, אורי גדרי "חייך קודמים לחיי חברך" (החיוב לרפא מדין השבת אבדה ונטילת שכר על כך) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קפח-רסז  
1840.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרפואה והיהדות; מחקר השוואתי והיסטורי על יחס הדת היהודית לרפואה. מאנגלית - גאולה בת יהודה. ירושלים תשכו 320 עמ' | בקורות: זילברשטיין, ו': סיני כרך נט תשכו עמ' קצ-קצא. בירנבוים, פלטיאל: יחסה של תורת היהדות לרפואה. פליטת סופרים, ירושלים תשלא עמ' 304-300  
1841.יעקובוביץ, ישראל עמנואל יחם ה'שלחן ערוך' לתלמוד ולרמב"ם בענינים רפואיים סיני כרך נט תשכו עמ' לט-מד; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קעח-קפג  
1842.יעקובוביץ, ישראל עמנואל תרומת היהדות לאתיקה הרפואית שנה בשנה תשלג 211-203  
1843.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרופא בחוק היהודי ובספרות הדתית הרופא העברי שנה 28 1955 חוב' א-ב עמ' 142-129 (התמחותו, מקומו בחברה, מוסריותו המקצועית וזכויותיו); שנה 29 1956 חוב' א-ב עמ' 87-99 (שכרו המקצועי); עמ' 160-151 (רשיונו להתעסק ברפואה והתחיי¬בויותיו המשפטיות)  
1844.יעקובוביץ, ישראל עמנואל שאלות והערות בענינים רפואיים שונים [(א) העברת דם מתים לחולים; (ב) ניתוח המתים; (ג) אמצעים חדשים למניעת ההריון; (ד) 'מיתה יפה' ע"י עצירת רפואות; (ה) ניתוחים פלסטיים לשם נוי] נועם ספר ו תשכג עמ' רעא-רעה  
1845.כהן, שאר ישוב שליחותו של רופא - לחולה אנוש [אוצר המשפט חלק ב ערך 5504] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קעה-קפג  
1846.כהן, שאר-ישוב שליחותו של רופא הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' רסא-רסז; שליחותו של הרופא - לחולה אנוש. תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קמד-קנ  
1847.כהן, שמואל הרופא ע"פ תורתנו הכתובה והמסורה מאסף, פרקי דברי הימים ואמרי מדע, פטרבורג תרסב חלק א עמ' 91-79  
1848.כהנא, אלטר אליעזר ע"ד חילוף זכר לנקבה המאור שנה כה תשלג קונ' ו עמ' 18-19  
1849.כהנא, יצחק זאב הרפואה בספרות ההלכה שלאחר חתימת התלמוד סיני כרך כז תשי עמ' סב-עט, רכא-רמא; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 162-126  
1850.כהנא, ש"ז חכמת הרפואה באספקלרית היהדות קורות כרך א תשיב-תשטז עמ' 273-274  
1851.לוי, יובל רפואה - אמונה ובטחון שמעתין שנה כא גל' 77 שבט ניסן תשמד עמ' 45-41  
1852.לוי, יעקב על שתוף הפעולה בין פוסקי ההלכה והרופאים המעין כרך יח גל' ב טבת תשלח עמ' 18-10  
1853.לוין, אברהם דב אדם ברפואת עצמו וביתו ובחיובו לבניו הקטנים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שטז-שלא  
1854.ליבוביץ, יהושע התנהגות הרופא האידיאלי; 'קרטנא אסיא' כמתואר בספר הזוהר קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 121-111  
1855.ליבוביץ, יהושע לתולדות הרפואה בישראל יבנה כרך ג תשט עמ' 184-200; מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' יח-לז  
1856.ליבוביץ, יהושע המוסר הרפואי בין היהודים בימי הביניים ועל סף התקופה החדשה קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 283-288  
1857.ליבוביץ, ישעיהו רפואה והלכה בין מדע ופילוסופיה, ירושלים תשמז עמ' 309-306  
1858.ליבוביץ, ישעיהו רפואה והלכה בעידן המודרני בין מדע ופילוסופיה, ירושלים תשמז עמ' 312-310  
1859.ליבס, יצחק אייזיק בעיות רפואה לפי ההלכה אספקלריה ד תשלו עמ' 60-50  
1860.לם, נחום טיפול רפואי אם יש בו מצוה תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קמ-קמג  
1861.לם, נחום טיפול רפואי אם יש בו מצוה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קפ-קפד  
1862.מאיר, דוד שאלות הלכתיות לאור הרפואה המתחדשת; הפלות ו'הסבת המינים' - היבט רפואי תורה שבעל פה יח תשלו עמ' קג-קיא  
1863.מונטנר, זיסמן על מוסרו של הרופא היהודי - השכלתו ותפקידו ע"פ הספרות העברית הקדומה הרופא העברי שנה 19 1946 חוב' א עמ' 127-123  
1864.מונטנר, זיסמן ר' שם טוב בן יצחק מטורטושה על חיי הרופא העברי ומוסרו באירופה סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שכא-שלז  
1865.מרגליות, ראובן רופאים ורפואות בתלמוד קוי אור, לבוב [תרפא] עמ' נד-סד. מלואים. טל תחיה, לבוב [תרפב] עמ' פב-פד  
1866.מרגליות, ראובן הרפואה בתלמוד עומר שנה ו תשך עמ' 6-12  
1867.מרגלית, דוד ערכים רפואיים שבאנציקלופדיה ההלכתית 'פחד יצחק' לר"י למפרונטי קורות כרך ב תשיח עמ' 60-38  
1868.מרגלית, דוד הרפואה במקורות העבריים ויסודותיה המוסריים קורות כרך ב תשיח עמ' 220-209 ,138-133  
1869.מרגלית, דוד מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות הליכות גל' 65 תשרי תשלה עמ' 34-33  
1870.מרגלית, דוד יחסה של היהדות לרפואה ולרופאים קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 426-414  
1871.מרגלית, דוד על הרפואה בתלמוד סיני כרך לד תשיד עמ' שצו-תו  
1872.מרגלית, דוד חכמי ישראל כרופאים ירושלים תשכב 222 עמ'  
1873.מרגלית, דוד דרך ישראל ברפואה ירושלים תשל 600 עמ'  
1874.מרגלית, דוד התודעה של המוסריות ברפואה העברית קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 294-289  
1875.מרגלית, דוד מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות קורות כרך ו תשלב-תשלד עמ' 342-345  
1876.מרצבך, א"ח הרופא הדתי ושליחותו במדינה העברית יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 201-209, 222; דת ישראל ומדינת ישראל, עמ' 153-140  
1877.סגל, יהודה זרחיה על המצווה לדרוש ברופאים שנה בשנה תשמב עמ' 208-204  
1878.סגל, יהודה זרחיה אם להתאמץ לפנות לרופא מומחה צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' שפח-שצד  
1879.סגל, יהודה זרחיה על המצוה לדרוש ברופאים צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' שפה-שפז [אוצר המשפט ב ערך 5517]  
1880.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה  שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 265-294  
1881.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 265-294  
1882.פיינשטיין, משה רופא שומר תורה, ורופא מומחה שאינו שומר תורה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קל  
1883.פלק, זאב רפואות הגוף ורפואות הנפש דעות גל' מה תשלו עמ' 351-349  
1884.פרלמן, משה מדרש הרפואה; כולל כל תורת הרפואה ושמירת הבריאות בתלמוד בבלי וירושלמי, מכילתא... עם ביאור קצר מאת המאסף והערות מאת י"ל קצנלסון וא"מ מזיא ג חלקים ת"א תרפו-תרצד 96+117+156 עמ'  
1885.קוטלר, דוד הרפואה בהלכה תוי חוב' 15 תשלה עמ' 22-20  
1886.קוטק, שמואל רפואה והלכה בספר חסידים: 'נטילת שכר טרחה של רפואה' אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 42-37  
1887.קוטק, שמואל המוסר הרפואי במקורות יהודיים בימי הבינים והרנסנס דברי הקתדרא ע"ש טסיה וד"ר יוסף מישן להיסטוריה ופילוסופיה של הרפואה כרך א חוב' 124 5 עמ'  
1888.קוטק, שמואל (עורך) רפואה ומוסר ביהדות - סימפוזיון ירושלים תשם 23 עמ'  
1889.קורות ספרים ומאמרים לתולדות הרפואה בין היהודים שהופיעו בארבעים שנה האחרונות קורות כרך א תשיב-תשטז עמ' 56-72  
1890.קורמן, אברהם האדם וטבעו במדע וביהדות ת"א תשמו 320 עמ'  
1891.קלינשפיז, אהרן החיוב להתרפא בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ז-ח תשנד עמ' 79-86  
1892.קצנלסון (בוקי בן יגלי), י"ל התלמוד וחכמת הרפואה ברלין תרפח 401 עמ'  
1893.קצנלסון, י"ל התלמוד וחכמת הרפואה ברלין תרפח 401 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 7977]. ביקורת: כהן, שלום: הרופא העברי א חוב' ב תרצ עמ' 146-143 
1894.קרויס, שלום בדבר התועבה החדשה של חילוף אנשים לנשים המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 13-12  
1895.רבין, יעקב הרקע הרפואי בשו"ת הרופא העברי שנה 25 1952 חוב' א-ב עמ' 117-106  
1896.רוזן, ישראל פתרון הלכטכני לבעיות רפואיות בשבת מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 92-80  
1897.רקובר, נחום הרפואה והמשפט העברי - פרקי ביבליוגרפיה קורות כרך ו תשלב-תשלה עמ' 488-463  
1898.רקובר, נחום המדור הביבליוגרפי אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 73-64; לג תמוז תשמב עמ' 58-48  
1899.רקובר, נחום רפואה והלכה - מאמרים בשפות לועזיות אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 87-78  
1900.שוחט, רפאל הריפוי על פי התלמוד הרופא העברי ב חוב' א תרצג עמ' 86-77  
1901.שולוביץ, ש' קווים לדמותו של הרופא היהודי ומעמדו כפי שמשתקף ממקורות היהדות קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 342-340  
1902.שטיינברג, אברהם יחס ההלכה לרפואה אסיא חוב' יח תשרי תשלח עמ' 10-4; יחסה של ההלכה ומחשבת ישראל לרפואה. קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 413-401  
1903.שטיינברג, אברהם הלכות רופאים ורפואה מתוך סדור בית יעקב להגריעב"ץ ז"ל אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 75-63  
1904.שטיינברג, אברהם (עורך) הלכות רופאים ורפואה, על פי שו"ת ציץ אליעזר להגרא"י וולדינברג ירושלים תשלח רנב עמ'  
1905.שטיינברג, אברהם (עורך) אסיא; מאמרים, תמציות וסקירות בעניני הלכה גל' א-ח תשל-תשלג  
1906.שטיינברג, משה שינוי מין באנדרוגינוס אסיא חוב' יא אדר תשלה עמ' 8-5  
1907.שטינברג, אברהם בריאות אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 104-90  
1908.שטינברג, אברהם ערך "רופא" אנציקלופדיה הלכתית - רפואית מלילות א תשנח עמ' 351-409  
1909.שטינברג, אברהם (עורך) אנציקלופדיה הלכתית רפואית; הרופא, החולה והרפואה - באספקלרית ההלכה ומחשבת ישראל כרך א מהד' שניה, אב-הנקה. ירושלים תשמח כה + 313 עמ'  
1910.שינובר, שרגא האם מותר לרפא חולה? קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 125-128  
1911.שינמן, פנחס ורפא ירפא - רשות, מצוה או חובה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קפד-קפט  
1912.שקולניק, צבי הלכה ורפואה - מפנקסו של רופא שומר מצוות ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 185-184  
1913. Abraham, S. Abraham  Medical Halachah for everyone  Jerusalem-N.Y. 1980, 18 + 211 p.  
1914. Alpert, Rebecca T.  Jewish tradition and the right to health care  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 15-20  
1915. Axelrud, P.S.  L'alimentation selon la Torah devant la medecine contemporaire  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 48 (1960), p. 81-85  
1916. Baginsky, Adolf  Die hygienischen Grundzuge der mosaischen Gesetzgebung  2nd ed., Braunschweig 1895, 27 p.  
1917. Baruk, Henri  Quelques principes d'ethique medicale  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 15 (1952), p. 175-182  
1918. Baruk, Henri  Essais sur la medecine hebraique dans le cadre de l'histoire juive  Paris 1973, 263 p.   
1919. Baruk, Henri  La medecine et la Torah  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 137 (1981), p. 19-22, 138 (1981), p. 35-39  
1920. Baruk, Henri  La medecine et la Bible Hebraique  Koroth 8, 5-6 (1982), Engl. sect., p. 223-228  
1921. Bercovy, D.  L'hygiene dans l'esprit du Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 87 (1970), p. 15-18  
1922. Bergel, Joseph  Studien ?ber die naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Talmudisten  Leipzig 1880, 4 + 102 p.  
1923. Bergel, Joseph  Die Medizin der Talmudisten  Leipzig-Berlin 1885, 6 + 88 p.  
1924. Blakely, Stuart B.  The medicine of the Hebrew Bible  Jewish Times, 10.12.(1920)  
1925. Bleich, J. David  The obligation to heal  Gesher 5 (1976), p. 122-132  
1926. Bleich, J. David  Ethico-halakhic considerations in the practice of medicine  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 87-135  
1927. Bleich, J. David  Medical questions: Sterilization of women; transsexual surgery; host-mothers; Tay-Sachs disease; Tay-Sachs reexamined; temporary crowns; plastic surgery; post-mortem Caesareans; autopsies with consent of the deceased; medical experimentation upon severed  In: Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 93-128  
1928. Bleich, J. David  Medical questions and Shabbat: medical questions concerning Shabbat; emergency use of an automobile on Shabbat; accompanying a patient on Shabbat; induced labor; circumcision on Shabbat  In: Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 129-145  
1929. Bleich, J. David  Hazardous medical procedures  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, Jewish Law Annual 2 (1979), p. 194-199  
1930. Bleich, J. David  The obligations to heal in the Judaic tradition; a comparative analysis  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 1-44  
1931. Bleich, J. David  The role and obligations of the physician  L'eylah 2,1 (5741), p. 7-11  
1932. Bleich, J. David  Judaism and healing: halakhic perspectives  N.Y. 1981, 13 + 199 p.  
1933. Bleich, J. David  Transsexual surgery  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 191-196  
1934. Boerner, Fridericus  De statu medicinae apud veteres Ebraeos  Wittenberg [1755], 82 p.  
1935. Bokser, Ben Zion  Problems in bio-medical ethics; a Jewish perspective  Judaism 24 (1975), p. 134-143  
1936. Borchard, Marc  L'hygiene publique chez les Juifs  Paris 1865, 39 p.  
1937. Boss, S.W.  Vorschriften in Thora und Talmud im Geiste moderner medizinischer Forschung  Zurich 1952, 32 p.  
1938. Brav, Aaron  The biblical sanitary code to prevent the spread of contagious diseases  American Medicine (Sept. 1917), p. 637-644  
1939. Brim, Charles J.  Medicine in the Bible, vol. 1: The Pentateuch, Torah  N.Y. 1936, 19 + 384 p.  
1940. Brody, Baruch A.  The use of halakhic material in discussions of medical ethics  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 317-328  
1941. Brueg, Isidorus  De medicis illustribus Judaeorum qui inter Arabes vixerunt  Dissertation Halle 1843, 30 p.  
1942. Castiglioni, Arturo  La medecine du peuple d'Israel  In: Histoire de la medecine, Paris 1931, p. 65-78  
1943. Castiglioni, Arturo  The medicine of the people of Israel. Theurgic medicine, canonical codification of sanitary laws.  In: A history of medicine, translated by E.B. Krumbhaar, N.Y. 1941, p. 64-79  
1944. Chideckel, Morris  What did the talmudists really know about medicine?  Medical Record (May 4, 1938), p. 391-394  
1945. Chideckel, Morris  Medicine and the Talmud  Jewish Forum 36 (1953), p. 120-122  
1946. Cohen, Henry  The hygiene and medicine of the Talmud  University of Texas Record 3,4, 16 p.  
1947. Cohn, Sigismund  De Medicina Talmudica  Dissertation Breslau 1846, 28 p.  
1948. Cook, Henrici  Dissertatio medica inauguralis de legislatura Mosaica  Hague 1835, 4 + 84 p.  
1949. Creighton, C.  Medicine  Encyclopedia Biblica 3, p. 3005-3009  
1950. Daube, David  Medical and genetic ethics. Three historical vignettes.  Oxford 1976, 14 p.  
1951. David, Rene  L'hygiene religieuse dans les Livres Sacres  Paris 1926, 43 p.  
1952. Davis, Eli  Aspects of medicine in the Hebrew Bible  Koroth 9 (1986), Engl. sect., p. 265-268  
1953. Ebstein, Wilhelm  Die Medizin im Alten Testament  Stuttgart 1901, 8 + 184 p.  
1954. Ebstein, Wilhelm  Die Medizin im Neuen Testament und im Talmud  Stuttgart 1903, 7 + 338 p.; photo repr. Munchen 1975  
1955. Elon, Menachem  Jewish law and modern medicine  Israel Law Review 4 (1969), p. 467-478 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. Haim H. Cohn, N.Y. 1971, p. 131-142  
1956. Elovitz, Mark H.  The bio-medical challenges to law and morality  Judaism 24 (1975), p. 144-156  
1957. Enciclopedia Judaica Castellana  Medicina - en la Antiguedad  Vol. 7, p. 351-358  
1958. Engel, Maximilian  Die Medicin unter den Juden  In: Kalender und Jahrbuch fur Israeliten, ed. J. Wertheimer, Wien 1854, p. 220-244  
1959. Englard, Izhak  The example of medicine in law and equity; on a methodological analogy in classical and Jewish thought  Oxford Journal of Legal Studies 5 (1985), p. 238-247  
1960. Falk, Zeev W.  Forensic medicine in Jewish law  Dine Israel 1 (1969), Engl. sect., p. 20-30  
1961. Falk, Zeev W.  Law and medicine in medieval Jewry  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 159-166  
1962. Feldman, David M.  Health and medicine in the Jewish tradition  N.Y. 1986, 114 p.  
1963. Feldman, David M.; Rosner, Fred (eds.)  Compendium on medical ethics  6th ed. N.Y. 1984, 10 + 149 p.  
1964. Feldman, W.M.  Jewish contribution to medical knowledge  Jewish Forum 14 (1931), p. 231-237  
1965. Feldman, W.M.  Medico-legal aspects of Jewish life  Ose-Rundschau 7 (1932), p. 25-31; 9 (1934), p. 19-26  
1966. Fizzi, Benedetto  Dissertazione di polizia medica in Pentateuco  5 vols., Pavia 1787-89, Cremona 1790, 15 + 144, 3 + 128, 3 + 142, 3 + 166, 3 + 120 p. Dissertazione seconda. Cremona 1788, 135 p.  
1967. Fraenkel, Louis  Medicinsk Strefftog gennem Talmud  Kobenhavn 1923, p. 79-86, Saertryk ag Bibliotek for Lager  
1968. Franck, Isaac  Jewish biomedical ethics in a non-Jewish world  In: Biomedical ethics in perspective of Jewish teaching and tradition, ed. Isaac Franck, Washington, D.C. 1980, p. 50-57  
1969. Franck, Isaac  Understanding Jewish medical ethics: reflections on the papers  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 207-215  
1970. Franck, Isaac (ed.)  Biomedical ethics in perspective of Jewish teaching and tradition. Proceedings of an academic conference  Washington, D.C. 1980, 60 p.  
1971. Freid, Jacob  Judaism and mental health  In: Judaism and the community, South Brunswick-N.Y.-London 1968, p. 196-248  
1972. Friedenwald, Harry  The ethics of the practice of medicine from the Jewish point of view  John Hopkins Hospital Bulletin 28 (1917), p. 255-261 = The Jews and medicine, vol. 1, Baltimore 1944, p. 18-30  
1973. Friedenwald, Harry  Moses Maimonides the physician  Bulletin of the Institute of the History of Medicine 3 (1935), p. 555-584 = The Jews and medicine, vol. 1, Baltimore 1944, p. 193-216  
1974. Friedenwald, Harry  The Jews and medicine. Essays. 2 vols.,  Baltimore 1944, 21 + 817 p.; 2nd ed. N.Y. 1967.   
1975. Friedreich, J.B.  Zur Bibel: Naturhistorische, anthropologische und medicinische Fragmente  2 vols. in 1, Nurnberg 1848, 7 + 334, 4 + 215 p.; repr. 1966  
1976. Funk, Salomon  Die Hygiene des Talmuds  In: Die Hygiene der Juden, ed. M. Grunwald, Dresden 1911, p. 189-231  
1977. Gelin, A.  Medecine dans la Bible  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 957-968  
1978. Gemayel, Armin  L'hygiene et la medecine a travers la Bible  Paris 1932, 296 p.  
1979. Gereboff, Joel  Jewish bioethics; redefining the field  Religious Studies Review 8 (1982), p. 316-324  
1980. Gillespie, C.G.K.  The sanitary code of the Pentateuch  London 1894, 96 p.  
1981. Ginzburger, Binjamin Wolf  Medicin im Talmud  1745*  
1982. Glenn, Jacob B.  Modern medicine in the light of Mosaic law  Jewish Forum 41 (1958), p. 1-2, 23, 39-40, 64-65, 95-96, 114, 135-136, 150-151, 171-172, 181-182, 194-195  
1983. Glenn, Jacob B.  The Bible and modern medicine  N.Y. 1959, 48 p.  
1984. Glenn, Jacob B.  The Bible and modern medicine  Jewish Forum 43 (1960), p. 97-98, 105-106, 125-126, 174-176  
1985. Glenn, Jacob B.  Sex and marriage in Judaism  Jewish Forum 44 (1961), p. 21-22  
1986. Glick, Seymour M.  Human life and medical ethics  Intercom 12,1 (1971), p. 5-10.  
1987. Goldmann, Heimann  De rebus medicis veteris testamenti  Dissertation Bratislava (c. 1845), 36 p.  
1988. Goldstein, A.  Medicine and religious law  Harofe Haivri 31,2 (1958), Engl. sect., p. 194-192  
1989. Gollancz, Hermann  Jews and their relation to medical science  Jewish Chronicle, Suppl. (Jan. 1926), p. 1-2; (Feb. 1926), p. 7  
1990. Gordon, Benjamin Lee  Medicine among the ancient Hebrews  Annals of Medical History, 3rd ser. Vol. 4 (1942), p. 219-235  
1991. Gordon, Benjamin Lee  Biblical and talmudic medicine  Harofe Haivri 33,1 (1960), Engl. sect., p. 231-223  
1992. Gordon, Harry H.  Ethical problems in the hospital, and the rabbi  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 154-158  
1993. Gordon, Hirsch Loeb  Hygiene of the Jews  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 509-513  
1994. Gordon, Maurice Bear  Medicine among the ancient Hebrews  Isis 33 (1941), p. 454-488  
1995. Goslar, Hans (ed.)  Hygiene und Judentum. Sammelschrift  Dresden 1930, 127 p.; p. 26-29: Loffler, G.: Von jud. Sexualhygiene; p. 30-33: Rabin, Else: Sexualethische Prinzipien und jud. Volksgeist; p. 34-35: Segall, J.: D. sozialhygienische Bedeutung d. jud. Ehegesetzgebung; p. 51-55: Bamberger, M.: Hygienisches  
1996. Gottheil, Richard  A fragment from a treatise on medicine (from the Genizah)  Jewish studies in memory of George A. Kohut, 1935, p. 315-324  
1997. Greenberg, Irving  Toward convenantal ethic of medicine  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 124-149  
1998. Greene, Velvl  Ethical issues in community health  B'or Ha'torah 5 (1986), p. 39-51  
1999. Greenstone, Julius H.  Health laws  Jewish Encyclopedia 6, p. 294-295  
2000. Gribetz, D.; Tendler, Moses D. (eds.)  Medical ethics: the Jewish point of view  Mount Sinai Journal of Medicine 51 (1984), p. 1-2  
2001. Grunwald, Max  Hygiene der Juden  J?disches Lexikon 2, p. 1701-1709  
2002. Grunwald, Max  Beitr?ge zur Geschichte und Wurdigung der Hygiene der Juden... aus Philo  Mitteilungen der Gesellschaft fur j?dische Volkskunde 37-40 (1911), p. 137-138  
2003. Grunwald, Max (ed.)  Die Hygiene der Juden  Dresden 1911, 6 + 325 p.; mit Anhang: Haase, Heinrich, Wohlfahrtspflege bei den Juden, 64 p.  
2004. Halpern, Joachim  Beitr?ge zur Geschichte der talmudischen Chirurgie  Dissertation Breslau 1869, 25 p.  
2005. Harrison, R.K.  Disease  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 847-851  
2006. Harrison, R.K.  Healing, health  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 541-546  
2007. Harrison, R.K.  Medicine  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 331-332  
2008. Heilbronn, C.  Die Grundzuge der mosaischen Gesetzgebung vom arztlichen Standpunkte aus  Zurich 1896, 18 p.  
2009. Hirsch, Marcus  Die pathologische Anatomie des Talmud. Ein Beitrag zur Kenntnis der talmudischen Medizin.  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 13 (1866-67), p. 83-92, 187-197; 15 (1869), p. 270-278  
2010. Hofmann, Willy  Zur Bewertung des Arztes und der Medizin in der j?dischen Auffassung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 394-403  
2011. Hofmann, Willy  Die Stellung der j?dischen Weltanschauung zu Krankheit, Arzt und Medizin  Frankf.a.M. 1932, 14 p.  
2012. Isaacs, Raphael  Biblical-talmudical laws and the hygiene myth  Jewish Forum 20 (1937), p. 18, 35  
2013. Israels, Abraham Hartog  Dissertatio historico-medica inauguralis, exhibens Collectanea Gynaecologica ex Talmude Babylonico  Dissertation Groningen 1845, 15 + 189 + 3 p.  
2014. Jakobovits, Immanuel  The physician in Jewish law and religious literature  Harofe Haivri 29,1 (1956), Engl. sect., p. 180-171; 29,2 (1956), Engl. sect., p. 169-156  
2015. Jakobovits, Immanuel  The consideration of human pain in Jewish law  Harofe Haivri 32,1 (1959), Engl. sect., p. 168-161  
2016. Jakobovits, Immanuel  Jewish medical ethics  N.Y. 1959, 42 + 381 p.; repr. 1962, 42 + 389 p.   
2017. Jakobovits, Immanuel  Medicine and religion - a Jewish view  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 142-153  
2018. Jakobovits, Immanuel  Medicine in Jewish law  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 154-172  
2019. Jakobovits, Immanuel  The Jewish contribution to medical ethics  Medica Judaica 1,2 (1970), p. 12-17  
2020. Jakobovits, Immanuel  Medicine and Judaism, an overview  Assia 7,3-4 (1980), Engl. sect., p. 57-78  
2021. Jakobovits, Immanuel  Medizin und Ethik im Judentum  In: Begegungen mit dem Judentum, ed. Bernhard Rubenach, Stutgart 1981, p. 181-188  
2022. Jakobovits, Immanuel  The doctor's duty to heal and the patient's consent  L'eylah 2,2 (5742), p. 4-6 = Consent in medicine - Convergence and divergence in tradition, eds. G.R. Dunstan and Mary J. Seller, London 1983, p. 32-36  
2023. Jakobovits, Immanuel  Judaism and medicine  In: World religions and medicine, ed. David Goodacre, Oxford 1983, p. 33-42  
2024. Jakobovits, Immanuel  Jewish medical ethics - a brief overview  Journal of Medical Ethics 9 (1983), p. 109-112  
2025. Jakobovits, Immanuel  Some letters on Jewish medical ethics  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 217-224  
2026. Jakobovits, Immanuel  La posizione dello Shulhan Arukh in confronto al Talmud e a Maimonide in questioni mediche  Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Jerusalem 1986, p. 234-247  
2027. James, J. Brindley  The medical aspect of Scripture  London 1903, 12 p.  
2028. Jung, Moses  Some aspects of talmudic medicine  Jewish Forum 17 (1934), p. 135-139, 179-182, 188  
2029. Kagan, Solomon R.  Medicine according to the Talmud  Medical Record (Apr. 7 and 21, 1926), 17 p.  
2030. Kagan, Solomon R.  Researches in Hebrew literature  Vol. 1, Spokane, Wash., 1929; p. 1-17: The Talmud, its influence and value; p. 21-60: Medicine according to the ancient Hebrew literature = Medical Life, N.S. 117 (1930), p. 309-334  
2031. Kagan, Solomon R.  Jewish medicine  Boston 1952, 575 p.  
2032. Kahn, Ignaz  ?ber den medicinisch-polizeylichen Sinn der mosaischen Gesetze  Augsburg 1825, 56 p.  
2033. Kaufmann, David (ed.)  ספר המוסר לרופאים Isak Israelis Propadeutik fur Aerzte  Berlin 1885, 22 p. + 6 p. (in Hebrew) = Magazin fur Wissenschaft des Judenthums 11 (1884)  
2034. Keller, Henry  The ideal practice of medicine, from the rabbinical point of view  Jewish Forum 2 (1919), p. 1111-1122  
2035. Keller, Henry  Jewish ethics through medical eyes  Jewish Forum 9 (1926), p. 308-310  
2036. Kleeberg, Julius  A medical study of the story of Samson and Delilah  Koroth 7,9-10 (1979), Engl. sect., p. 195-202  
2037. Klein, C.H. von  Jewish hygiene and diet, the Talmud and various other Jewish writings heretofore untranslated  Washington, D.C. 1884, 22 p.  
2038. Kotelmann, L.  Die Ophthalmologie bei den alten Hebraern; aus den alt-und neutestamentlichen Schriften unter Berucksichtigung des Talmuds dargestellt  Hamburg-Leipzig 1910, 8 + 435 p.  
2039. Kottek, Samuel  Nahmanide, medecin (1174-1270)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 67 (1965), p. 23-28  
2040. Kottek, Samuel  Les textes legislatifs du Talmud et leur contribution a l'histoire de la medecine et des sciences naturelles selon le 'Kusari' de Juda Halevi  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 116 (1976), p. 5-8  
2041. Kottek, Samuel  La pediatrie dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 121 (1977), p. 25-28  
2042. Kottek, Samuel  La maladie vue par les maitres du Talmud  Almanach du KKL, Strasbourg 1980, p. 65-71  
2043. Lamm, Norman  Is it a Mitzvah to administer medical therapy?  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 5-13  
2044. Leibowitz, Joshua O.  Medecine hebraique ancienne (documentation et commentaires)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 69 (1965), p. 101-113  
2045. Leibowitz, Joshua O.  Some aspects of biblical and talmudic medicine  Jerusalem 1969, 67 p.; repr. 1975  
2046. Leibowitz, Joshua O.  Medical ethics and etiquette in Jewish history  Medica Judaica 1,3 (1971), p. 10-15  
2047. Levin, Faitel  Health, you and the Halacah  Or Hadorom 3 (1986), p. 21-66  
2048. Levin, Faitel  Halacha, medical science and technology; perspectives on contemporary Halacha issues  N.Y. 1987, 8 + 210 p.  
2049. Lindinger, Iohann Simon  De Ebraeorum veterum arte medica, De daemone et daemoniacis  Servestae et Levcorae 1774, 2 + 188 p.  
2050. Lippe, K.  Die gerichtliche Medizin in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jassy 1910, 30 p.  
2051. Loebl, Jos. M.  Die Hygiene der alten Juden  Wien 1894, 15 p.  
2052. Loewe, Herbert  Disease and medicine (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 755-757  
2053. Macalister, A.  Medicine  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 321-333  
2054. Manson, Salomo Ludwig  Dissertatio medica inauguralis de legislatura mosaica, quantum ad hygieinen pertinet  Hague 1835, 4 + 84 p.  
2055. Margalith, David  Le medecin ideal d'apres nos anciens ecrits  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 41 (1958), p. 121-125  
2056. Margalith, David  The ethical bases of medicine in Hebrew sources  Koroth 8 (1959), Engl. sect., p. 8-11  
2057. Margalith, David  The consciousness of morality in the Hebrew historical medicine  Koroth 5,5-6 (1970), Engl. sect., p. 50-53*  
2058. Mayersohn, Lazar  Evreii in Medicina  Bucarest n.d., 36 p.  
2059. Mead, Richard  Medica sacra: sive, de moribus insignioribus qui in Bibliis memorantur, commentarius  London 1749, 21 + 108 p.; Amsterdam 1749; New ed. Leyden 1787, 24 + 103 p.  
2060. Mead, Richard  Medica sacra, or a commentary on the most remarkable diseases mentioned in the Holy Scriptures, translated from the Latin by Thomas Stack  London 1754, 120 p.  
2061. Medvei, Bela  Az o-testamentumi egeszsegugy jelenkori vil git sban (Die alttestamentliche Hygiene im Spiegel der Gegenwart)  [Budapest] 1904, 23 p.  
2062. Morgenstern, Moshe  Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah: a study of the Torah attitude to the sacredness, dignity, and individuality of human life from conception to death  N.Y. 1981, 90 p.  
2063. Muntner, Sussmann  Medicine - in the Bible; the talmudic era  Encyclopedia Judaica 11, p. 1178-1185  
2064. Muntner, Sussmann  Medicine in the Talmud  Medica Judaica 2,1 (1972), p. 4-8  
2065. Mussy, Noel Gueneau de  Etude sur l'hygiene de Moise et des anciens Israelites  Paris 1885, 16 p.  
2066. Neuburger, Max  History of medicine  Vol. 1. London 1910, 10 + 404 p.; p. 38-42: Medicine in the Old Testament; p. 318-322: Medicine in the Talmud  
2067. Neuburger, Max  The medical lore of the Bible  In: Essays in the history of medicine, N.Y. 1930, p. 3-20  
2068. Neufeld, Edward  Hygiene conditions in ancient Israel (Iron Age)  Biblical Archaeologist 34,2 (1971), p. 42-66  
2069. Newmeyer, Stephen  Talmudic medicine  Judaism 29 (1980), p. 360-367  
2070. Nossig, Alfred  Die Sozialhygiene der Juden und des altorientalischen Volkerkreises  Stuttgart 1894, 12 + 152 p.  
2071. Novak, David  Judaism and contemporary bioethics  Journal of Medicine and Philosophy 4 (1979), p. 347-366 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 82-101  
2072. Oppler  Einiges aus der altj?dischen Medicin  Deutsches Archiv fur die Geschichte der Medizin 4 (1881), p. 62f  
2073. Osler, William  Israel and medicine  Jewish Comment of Baltimore, (Dec. 18, 1914)  
2074. Philalethes, II (pseudonym)  Der Mosaismus und sein Einfluss auf Gesundheit und Krankheit  Kaufbeuren 1878, 28 p.  
2075. Preuss, Julius  Sexuelles in Bibel und Talmud  Allgemeine Medicinische Central Zeitung 73 (1906), 37 p.  
2076. Preuss, Julius  Biblisch-talmudische Medizin  Berlin 1911, 735 p.; New ed., with register of Hebrew and Aramaic terms by Adolph Lowinger, N.Y. 1971, 85 + 735 p.   
2077. Preuss, Julius  Biblical and talmudic medicine, translated by Fred Rosner  N.Y.-London 1978, 24 + 652 p.  
2078. Rabbinowicz, Israel Michael  Einleitung in die Gesetzgebung und die Medicin des Thalmuds, translated from the French by Sigm. Mayer  Leipzig 1883, 23 + 272 p.  
2079. Rabin, Jacob  Medical matters in the Tosafot  Harofe Haivri 31,2 (1958), Engl. sect., p. 191-188  
2080. Rabin, Jacob  Medical folklore in the Baraita and Tosefta  Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 191-189  
2081. Rackman, Emanuel  Morality in medico-legal problems: a Jewish view  New York University Law Review 31 (1956), p. 1205-1214  
2082. Rackman, Emanuel  Medical-legal problems  In: One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 107-119  
2083. Rackman, Emanuel  Jewish medical ethics and law  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 150-173  
2084. Reinhard, Chris. Tob. Ephr.  Bibelkrankheiten welche im Alten Testamente vorkommen. Nebst Augustin Kalmets Abhandlung von dem Aussatz der Juden  Frankf.-Leipzig 1767-1768, 2 vols. in 1  
2085. Rosner, Fred  Modern medicine and Jewish law  N.Y. 1972, 216 p.   
2086. Rosner, Fred  Medicine in the Bible and the Talmud  N.Y. 1977, 13 + 247 p.  
2087. Rosner, Fred  The physician and the patient in Jewish law  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 45-55  
2088. Rosner, Fred  The traditionalist Jewish physician and modern biomedical ethical problems  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 225-241  
2089. Rosner, Fred  Medicine in the Mishneh Torah of Maimonides  N.Y. 1984, 14 + 325 p.  
2090. Rosner, Fred  The physician's license to heal  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 7-13  
2091. Rosner, Fred  The patient's obligation to seek healing  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 15-21  
2092. Rosner, Fred  The Jewish physician and biomedical ethics  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 23-36  
2093. Rosner, Fred  Modern medicine and Jewish ethics  N.Y. 1986, 14 + 405 p.  
2094. Rosner, Fred; Bleich, J. David (eds.)  Jewish bioethics  N.Y. 1979, 19 + 424 p.   
2095. Rosner, Fred; Tendler, Moses D.  Practical medical Halacha  Jerusalem-N.Y. 1980, 141 p.  
2096. Rubenstein, Samuel  Health and medicine in Jewish law  N.Y. 1977, 27 p.  
2097. Rubinstein, Matyas  A biblico-talmudicus hygiena  Budapest 1892, 36 p.  
2098. Safran, Avinoam Bezalel  Medecine et Judaisme (Extracts)  Geneve 1968, 32 p.   
2099. Safran, Avinoam Bezalel  Medicine and Judaism (excerpts)  Tel Aviv 1971, 49 + 38 p.  
2100. Salaman, Redcliffe N.  Jewish achievements in medicine  Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 308-326  
2101. Sandler, Aron  Medizin in Bibel und Talmud  J?disches Lexikon 4, p. 9-25  
2102. Savitz, H.  Jacob Zahalon and his book 'The treasure of life'  New England Journal of Medicine 213 (1935), p. 167 ff*  
2103. Schaffer, Sylvan  Providing and accepting medical and psychiatric treatment  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 101-117  
2104. Schapiro, D.  Medecins a l'epoque biblico-talmudique  Menorah 9 (1930), p. 170-171  
2105. Schereschewski, Emanuel  Medizinisches - in j?discher Sicht  Udim 1 (1970), p. 98-101  
2106. Schimmel, Elihu D.  Medical ethics and Torah morality; a rejoinder  Tradition 9,4 (1968), p. 14-19  
2107. Schmidt, Johann Jacob  Biblischer Medicus  Zullichau 1743, 12 + 761 + 33 p.  
2108. Schmidt, Johann Jacob  Bybelsche Medicus, of Schriftuurlyke Geneeskundige; behelzende eene opheldering der Heilige Schrift, uit de geneeskundige Wetenschappen  Amsterdam-Dordrecht 1768, 12 + 838 + 40 p.  
2109. Schulweis, Harold M.  The doctor in the patient; the patient in the doctor  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 13-14, 32  
2110. Schwob, Alexandre  Essai sur la medecine legale chez les Hebreux  Dissertation Strasbourg 1861, 81 p.  
2111. Segre, Isacco  L'igiene nella Bibbia e nei libri rabbinici  Torino 1897, 54 p.; repr. 1980  
2112. Shoshan, Ari  Intelligible and mystical medical treatment in the Bible  Koroth 5,11-12 (1972), Engl. sect., p. 120-134  
2113. Shoshan, Ari  Medicine, surgery and drugs in the Mishnah  Koroth 6,7-8 (1974), Engl. sect., p. 157-179; ...in Midrash Rabbah, ib. 9-10 (1974), Engl. sect., p. 205-223  
2114. Siegel, Seymour  Biomedical ethics  Sh'ma 13 (1982-83), p. 109-111  
2115. Silber, Mendel  Medicine in the Talmud; study discloses remarkable development of medicine in ancient Jewry  Jewish Times 27,4 (1927)  
2116. Silberstein, Werner  La medecine et la Halakha  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 60 (1963), p. 73-80  
2117. Silverstein, Arthur Jay  Liability of the physician in Jewish law  Israel Law Review 10 (1975), p. 378-388  
2118. Simon, Isidore  L'oeuvre medicale de Maimonide  Cahiers Juives 3,2 (1935), p. 87-96 = Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 31 (1956), p. 107-120  
2119. Simon, Isidore  La medicine legale dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 2 (1948), p. 46-61; 3 (1949), p. 33-62  
2120. Simon, Isidore  Le respect de la personne humaine, la responsabilite et l'expertise medicale dans l'antiquite hebraique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 73 (1966), p. 117-122  
2121. Simon, Isidore (ed.)  Etude speciale des problemes criminologiques, judiciaires et medico-legaux dans la tradition hebraique, comparee a celle des autres peuples de l'antiquite  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 38 (1957), 72 p.  
2122. Sinclair, Daniel B.  Law and morality in halakhic bioethics  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 143-163  
2123. Singer, Elias  Maimonides medico  In: Maimonides, Buenos Aires 1935, p. 267-283  
2124. Slo-Bodkin, S. Garson  Medical gleanings from the Code of Jewish law  Jewish Forum 17 (1934), p. 320, 324, 349-350  
2125. Snowman, J.  A short history of talmudic medicine  London 1935, 94 p.; repr. 1973  
2126. Solis-Cohen, Solomon  Health laws and the Jews  In: Judaism and science, Philadelphia 1940, p. 125-134  
2127. Spivak, Charles D.  Medicine in Bible and Talmud  Jewish Encyclopedia 8, p. 409-414  
2128. Sprengel, Kurt (praes.); Levin, Meyer (resp.)  Analecta historica ad medicinam Ebraeorum  Dissertation Halle 1798, 58 p.  
2129. Steinberg, Avraham (ed.)  Jewish medical law: a concise responsa. Compiled and edited from the Tzitz Eliezer  Jerusalem 1980, 12 + 180 p.   
2130. Steinschneider, Moritz  Zur medicinischen Literatur  Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie, ed. Steinschneider, 17 (1877), p. 56-62, 114-117; 19 (1879), p. 35-38, 64-70, 84-89, 105-109  
2131. Steinthal, S.  Die Hygiene in Bibel und Talmud  Berlin 1907, 31 p.  
2132. Stern, A.  Die Medizin im Talmud  Literarische Warte, Beilage zu 'Der Israelit' 49,52 (1903), p. 11-12; 50,2 (1909), p. 12-13; 50,3, p. ?; 4, p. 12-13; 5, p. ?  
2133. Stern, A.  Die Medizin im Talmud  Frankf.a.M. 1909, 24 p.  
2134. Straus, Livia Salmanovitz; Straus, Marc J.  Physicians in the Bible and the Code of Hammurabi  Medica Judaica 2,1 (1972), p. 13-14  
2135. Struys, Thijs  Ziekte en genezing in het Oude Testament  Dissertation Kampen 1968, 466 p.  
2136. Tendler, Moses D.  Medical ethics and Torah morality  Tradition 9,4 (1968), p. 5-13  
2137. Tendler, Moses D. (ed.)  Medical ethics; a compendium of Jewish moral, ethical and religious principles in medical practice  5th ed., N.Y. 1975, 64 p.; Addendum: N.Y. 1981, 90 p.  
2138. Toaff, Renzo  Deontologia dei medici ebrei nei secoli  Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Jerusalem 1986, p. 209-233  
2139. Tournier, Paul  Bibel och Medicin  2nd ed., Stockholm 1951, 275 p.  
2140. Tournier, Paul  Bibel und Medizin  Zurich 1953, 375 p.  
2141. Tournier, Paul  Bible et medecine  Neuchatel 1951, 238 p.  
2142. Tournier, Paul  Biblia y medicina  Pamplona 1960, 272 p.  
2143. Trusen, J.P.  Darstellung der biblischen Krankheiten und der auf die Medizin bezuglichen Stellen der Heiligen Schrift  Posen 1843, 7 + 199 p.  
2144. Trusen, J.P.  Die Sitten, Gebrauche und Krankheiten der alten Hebraer  2nd ed., Breslau 1853, 14 + 288 p.; repr. 1973  
2145. Tschernichowski, Saul  Anatomie  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 775-784  
2146. Watnik, Murray  The medical basis of Mosaic law  Medica Judaica 1,3 (1971), p. 35-36  
2147. Whitlaw, Charles  The Scripture code of health, with observations on the Mosaic prohibitions and on the principles and benefits of the medicated vapour bath  London 1838, 8 + 164 p.  
2148. Wunderbar, R.J.  Biblisch-talmudische Medicin  2 vols. in 8 parts, Riga-Leipzig 1857-1865  
2149. Wunderbar, R.J.  Staatsarzneikunde, gerichtliche Medizin und medizinische Polizei der alten Israeliten  Riga-Leipzig 1865, 50 + 48 + 41 + 39 p.  
2150.ת"ל מבוא לביבליוגרפיה מסכמת של כתבי ד"ר יעקב לוי ז"ל אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 76-72  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > ייסורי אדםשבועת הרופא. סודיות

 מחברכותרתספרביקורת
2151.שבועת הרופא של הרופא היהודי מאיטליה במאה ה-16 אמאטוס לוזינטאנוס מחניים גל' קכב מרחשון תשל עמ' טז  
2152.גורן, שלמה שמירת סודיות הרפואה אצל חולה כפיון (אפילפסיה) מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 21-20  
2153.וינברגר, משה יסורים קשים כשיקול בהחלטה רפואית עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 63-53  
2154.ולדינברג, אליעזר יהודה בחורה שאין לה אלא שחלות אם יש חיוב להודיע זאת לעומד לשאתה ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' צט-קג  
2155.זילברשטיין, יצחק נשבע לחולה שיסתיר מחלתו הפרדס שנה נו חוב' ה שבט תשמב עמ' 11-9; חוב' ו אדר תשמב עמ' 15-14  
2156.זילברשטיין, יצחק סודיות רפואית מול האינטרס הציבורי עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 157-149  
2157.זילברשטיין, יצחק גילוי מידע גנטי לחולה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 307-314  
2158.זילברשטין, יצחק הרגעת יסורי חולה באמצעות תרופה המקצרת חייו עטרת שלמה ז תשסב עמ' קיא-קטו  
2159.יעקובוביץ, ישראל צער של אדם בדיני ישראל ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' קלג-קמא  
2160.יעקובוביץ, ישראל ערך יסורי האדם בהלכה הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 87-80  
2161.מצגר, זאב (עורך) שבועות ותפילות הרופאים הרפואה לאור ההלכה. ירושלים תשמב מב עמ'  
2162.פיינשטיין, משה נתינת תרופות לחולה להאריך חייו ביסורים בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לד-לו  
2163.פנחסי, שמואל הזרקת מורפיום לחולה סופני בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' ס-סד  
2164.רבינוביץ, נחום אליעזר שואל כענין [בענין גלוי סוד רפואי ע"י הרופא] הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 74-75  
2165.ריינס, חיים זאב הצער בהשקפת חז"ל מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' קכג-קכט  
2166.רפאל, שילה סודיות רפואית - הבטים הלכתיים אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 15-12  
2167.רקובר, ברוך המותר לרופא להעיד על חולה שלא בהסכמתו? נעם ב תשיט עמ' קפח-קצא  
2168.שטיינברג, אברהם סודיות רפואית אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 11-6  
2169.שטיינברג, אברהם תפילות ושבועות של חולים ורופאים אסיא גליון ו תמוז תשלב עמ' 22-14  
2170.שלוש, שלמה סודיות רפואית - מול טובת הציבור - מבחינה ציבורית ארחות 43 ערב ראש השנה תשנו עמ' 44-46  
2171. Glick, Shimon  A comparison of the oaths of Hippocrates and Asaph  Koroth 9,3-4 (1986), Engl. sect., p. 297-302  
2172. Kottek, Samuel  An oath taken by Jewish community physicians at Frankfurt on Main, 1656  Koroth 7,9-10 (1979), p. 203-208  
2173. Millikowsky, Gil  Quelques commentaires concernant 'la priere medicale' attribuee a Maimonide (1135-1204)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 131 (1979), p. 81-84  
2174. Rozos, B., a.o.  The Hippocratic oath and Maimonides' prayer  Koroth 8,5-6 (1982), Engl. sect., p. 248-258  
2175. Rupp, Hans Georg  The oath of Asaph - a structural analysis of the literature and of the biblical sources of its ethics  Koroth 9,1-2 (1985), p. 205-209  
2176. Simon, Isidore  Le 'Serment medical' d'Assaph... avec une etude comparative du Serment d'Hippocrate, de la 'Priere Medicale' de Maimonide et du 'Serment de Montpellier'  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 9 (1951), p. 37-45  
2177. Simon, Isidore  La priere des medecins 'Tephilat Harofim' תפילת הרופאים de Jacob Zahalon, medecin et rabbin en Italie (1630-1693)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 25 (1955), p. 39-51  
2178. Simon, Isidore  Les serments medicaux et les prieres medicales dans la tradition hebraique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 99 (1972), p. 101-110; 101 (1973), p. 15-18, 45-48  
2179. Spero, Moshe Halevi  Halakhic definitions of confidentiality in the psychotherapeutic encounter: Theory and practice  Tradition 20 (1982), p. 298-326  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > ניסויים בבני אדם ובבעלי-חייםנאמנות הרופא

 מחברכותרתספרביקורת
2180.אבינר, שלמה הנדסה גנטית, בחירה חפשית וניסויים מסוכנים בבני אדם אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 43-46  
2181.אברהם, אברהם סופר נסיונות רפואיים בבני אדם נעם ספר יז תשלד עמ' קס-קסג; נסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם. אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 25-20  
2182.אונטרמן, איסר יהודה נאמנות הרופאים באיסורי תורה [אוצר המשפט חלק א ערך 8208] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שמז-שמט  
2183.אונטרמן, איסר יהודה נאמנות הרופאים באיסורי-תורה עומר שנה ו תשך עמ' 3-5  
2184.אילן, מרדכי חיובי נזיקין ברופא שהזיק, חובת ההוכחה בנידון ונאמנות הרופאים בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' ע-פא  
2185.גודמן, מוטי נאמנות הרופאים והרפואה אורות עציון טז מנחם אב תשמט עמ'41-65  
2186.גולבסקי, חיים דב בר בענין אם מאמינים לרופאים ואם הדין גם בזמן הזה נשמת חיים, עמנואל (תשסא) עמ' כ-עז  
2187.גורן, שלמה אחריות הרופא על חיי החולה דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' יג-כד; אחריות הרופא על חיי החולה ובעיית הניסויים הרפואיים בבני אדם. מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 54-46  
2188.גורן, שלמה נסויים רפואיים בבני אדם תורה שבעל פה יח תשלו עמ' יא-יט; שנה בשנה תשלו עמ' 155-149  
2189.גליק, שמעון ניסויים רפואיים בבני אדם אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 66-73  
2190.גרטנר, יהודה ליב תיעוב כל מידה של שפ"ד והנאת מעשי' (שימוש בתוצאות ניסויים רפואיים שעשו הנאצים ימ"ש) המאור שנה מג חוב' ב כסלו-טבת תשן עמ' 34-35  
2191.גרשוני, יהודה נסיונות על חיות ובהמות אם מותר על פי הלכה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תפה-תפו  
2192.דומב, צבי אם מותר לגרום צעב"ח ע"י נסיונות מדעיים בגופם לתועלת הרפואה קול תורה שנה טו תשכא חוב' ד עמ' ט-יב  
2193.הופמן, דוד צבי לשאלת צער בעלי חיים לצורך (בירורים בשולי בעית עריכת ניסויים בבעלי חיים) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה  
2194.וינברגר, משה נאמנות הרופאים עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 50-35  
2195.ורהפטיג, איתמר היבטים הלכתיים בבעיות ציבוריות; א אתיקה בשימוש באסירים למחקרים. תחומין א תשם עמ' 536-530  
2196.זביחי, פנחס עריכת נסיונות מדעיים בבעלי חיים לצורכי רפואה דברי משפט ה תשנח עמ' קנו-קפה  
2197.חפוטא, אברהם בדין צער בעלי חיים לצרכי רפואה נעם ד תשכא עמ' ריח-רכה  
2198.יהלין, מרדכי [נאמנות של רופא נכרי] הפרדס חלק ב חוב' א ניסן תרפח עמ' 14-13  
2199.יעקובוביץ, עמנואל נסיונות רפואיים בגוף החי אסיא ב שבט תשלא עמ' 7-5  
2200.לוי, יעקב בדיקת תרופות חדשות ובעיותיה ההלכתיות נועם ספר יג תשל עמ' עז-פב  
2201.מזוז, בנימין על רופאים, מחקרים וניסויים רפואים בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' פ-פב  
2202.מצגר, זאב ניסויים רפואיים בבעלי חיים (צער בעלי חיים) הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק ג, ירושלים תשמג נ + 5 עמ'  
2203.נשר, בן ציון ניסויים רפואיים בחולה סופני המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסח עמ' 15-20  
2204.פרידמן, נתן צבי נסויים מדעיים על גופות בעלי-חיים נעם ה תשכב עמ' קפח-קצד; שמעתין שנה ה גל' 21-22 סיון-אב תשכט עמ' 80-76  
2205.קוק, אברהם יצחק בענין נאמנות הרופאים שערי ציון שנה א תרפא חוב' א דפים א-ב; חוב' ב דפים א-ב  
2206.קוק, שמחה ניסויים רפואיים בבני אדם אסיא חוב' יז אייר תשלז עמ' 18-12  
2207.קרשטיין, אשר [בענין אם מותר לגרום צער לבעלי חיים ע"י נסיונות מדעיים בגופם לצורך חקירות רפואיות] נעם ד תשכא עמ' שכו-שכז  
2208.רבינוביץ, גדליה אהרן דרכי ריפוי בלתי בדוקות הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קטו-קיח  
2209.רובינשטין, שמואל תנחום נאמנות הרופאים לגבי ענייני הלכה תורה שבעל פה לג: עמ' מז-נא, תשנב  
2210.רקובסקי, יעקב ניסויים רפואיים בבני אדם בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' נז-ס  
2211.שטינברגר, ישעיהו א' חולה שיש בו סכנה - הגדת "צורך" וגדרי נאמנות הרופא והחולה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 23-33  
2212.שטרן, יעקב מאיר נאמנות הרופאים מבית לוי טו אדר-ניסן תשס עמ' קכד-קל  
2213.שילה, שמואל פרשת מעין באספקלריית המשפט העברי; האומנם 'אין שוני בתוצאה' משפטים כרך יב תשמב-תשמג עמ' 574-565  
2214. Bleich, J. David  Judaism and animal experimentation  Tradition 22,1 (1986), p. 1-36  
2215. Cohen, Alfred S.  Animal experimentation  Journal of Halacha and Contemporary Society 11 (1986), p. 19-32  
2216. Jakobovits, Immanuel  Medical experimentation on humans in Jewish law  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 1 (1970), p. 1-7 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 377-383  
2217. Rosner, Fred  Judaism and human experimentation  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 387-397  
2218. Rosner, Fred  Animal experimentation  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 317-337  
2219. Stern, Kurt  Experimentation on human subjects; a search for halakhic guidelines  Tradition 17,4 (1979), p. 41-52  
2220. Warhaftig, Itamar  Medical experimentation on prison inmates  Crossroads 1 (1987), p. 175-182  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > נישואי קרובים. מחלות תורשתיותשונות

 מחברכותרתספרביקורת
2221.אביטל, משה התפילה לרפואת הנפש ולרפואת הגוף בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 188-193  
2222.אבינר, שלמה פסיכיאטריה והלכה  אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 73-76  
2223.אבינר, שלמה חיים הלכות צניעות בבדיקה וטיפול רפואי אסיא חוב' טז שבט תשלז עמ' 16-9  
2224.אבינר, שלמה חיים העישון לפי ההלכה שנה בשנה תשמה עמ' 183-178  
2225.אבינר, שלמה חיים הסתייעות במדיטציה ובטכניקות דומות תחומין ו תשמה עמ' 165-163  
2226.אברהם, אברהם סופר החולה הזקן - בעיות סיעוד ממבט הלכתי אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 55-49  
2227.אברהם, אברהם סופר הטפול בגוסס וקביעת המות אסיא חוב' כד אייר תשלט עמ' 36-30; הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קפה-קצ  
2228.אברהם, אברהם סופר חולה שאין בו סכנה ואיסורי דרבנן הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רג-רט  
2229.אברהם, אברהם סופר חולה שיש בו סכנה וכבוד הבריות בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קלו-קמ  
2230.אברהם, מיכאל הפרדת תאומי סיאם תחומין כז (תשסז) עמ' 144-156  
2231.אברהם, סופר אברהם טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 58-60  
2232.אוירבך, אהרן יוסף פדיון הבן לבכור שנולד בניתוח קיסרי עטרת שלמה ה תשס עמ' פא-פט  
2233.אוירבך, עזריאל חולי שאין בו סכנה בשבת עטרת שלמה ז תשסב עמ' כט-מה  
2234.אוירבך, שלמה זלמן בענין רופא שנקרא לחולה מסוכן אם מותר לחזור לביתו בשבת מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכג-קלא  
2235.אונטרמן, איסר יהודא בענין הכרעה בחוו"ד של רופאים קול תורה שנה יז תשכג חוב' א עמ' ג-ה  
2236.אונטרמן, איסר יהודה בענין הכרעה בחוות דעת של רופאים [אוצר המשפט חלק א ערך 8211] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנ-שנב  
2237.אופיר, נתן מדיטציה במבט יהודי תחומין יח (תשנח) 408-418  
2238.אורדנטליך, בנימין הוצאת דם לאביו ע"י נקז חשמלי השואב דם שיצא ממקומו ונמצא בחלל הגוף עטרת שלמה ה תשס עמ' צ-צט  
2239.איזנשטיין, חיים ניתוחים פלסטיים לשיפור הצורה - לאור ההלכה עטרת שלמה א תשנו עמ' נז-עב  
2240.אילן, מרדכי חיובי נזיקין ברופא שהזיק, חובת ההוכחה בנידון ונאמנות הרופאים בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' ע-פא  
2241.אילני, יעקב הערה בנושא טריפה באדם אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 55-54  
2242.אלון, מנחם רפואה הלכה ומשפט - ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 45-71  
2243.אליעזרוב, יעקב; אלחדד, מסעוד; דיכובסקי, שלמה פתיחת מרפאת שיניים בבית מגורים [פסק דין] תחומין ג תשמב עמ' 271-255. ולדינברג, אליעזר יהודה: נספח; רופא הבא לפתוח מרפאה (קליניקה) בתוך ביתו אם יכולים שכניו לעכב על ידו בטענה שזה יפריע מנוחתם. שם עמ' 274-272 
2244.אלישיב, יוסף שלום רופא אם מחוייב לטפל בחולה גם בזמן אכילה ומנוחה ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תג-תז  
2245.אלישיב, יוסף שלום בדין הטפת דם ברית למי שנמול בטעות כיהודי ובדין גוי הרוצה למול ויש בכך סכנה האם הותר לו מוריה שנה יח גל' א-ב תשרי תשנב עמ' עח-פ  
2246.אלישיב, יוסף שלום בדין רפואה ביו"ט בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' כח  
2247.אלעזרי, חיים דרישה ברופאים לחולה שאין בו סכנה אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 4-7  
2248.אסולין, דוד; זוהר, צבי הלכה, רפואה ומוסר: עיון בתפיסת עולמו ההלכתית של הרב יוסף משאש המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 74-102  
2249.אפלבאום, דוד מנהגים שיסודם משום שמירת הבריאות תורה שבעל פה מא: עמ' קלט-קמד, תשס  
2250.אפלבום, דוד טיפול ב'הורמון הגדילה' לפי ההלכה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רסב-רעא  
2251.אפרסמון, אליעזר; ויסקוט, דוד; עוזרי, יחיאל הקצאת משאבים וקדימויות טיפול ברפואה הציבורית מלילות א תשנח עמ' 11-41  
2252.אריאל, יעקב השיבוט וההלכה שנה בשנה תשנט עמ' 211-218  
2253.אריאל, יעקב מילתו של חסר משקל שנולד פג תחומין כ (תשס) 339-346  
2254.ארליך, דב קטן - חולה שאין בו סכנה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 121-119  
2255.בוחבוט, יחיאל באיסור העישון לו ולאחרים מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' קלד-קלז  
2256.בוכמן, אהרן הוצאות דם וזריקות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' ריט-רל  
2257.בוצ'קו, שאול דוד יהודה פצוע דכה מחמת בעיטה תחומין כ (תשס) 388-391  
2258.בית הוראה בראשות הר"ש ואזנר זיהוי הלכתי על פי בדיקת DNA תחומין כא (תשסא) 121-123  
2259.בלייך, יהודה דוד כהנים כתלמידים בבתי-ספר לרפואה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' פד-צד; לימודי תלמידים כהנים בבתי ספר לרפואה. הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קצט-רי  
2260.בלייך, יהודה דוד פריצת מחלת ה"איידז" וההשלכות המסוכנות גם לציבור החרדי אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 265-281  
2261.בלייך, יהודה דוד הפרדת תאומים סיאמיים בעלי לב אחד אור המזרח כרך מה תשנז עמ' 70-88  
2262.בלייך, יהודה דוד תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 60-73  
2263.בלייך, יהודה דוד מבחן למחלת טיי-סאקס לאור ההלכה אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 218-216  
2264.בן-יעקב, צבי יהודה אונאה ממונית בטיפול רפואי כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קצד-רה  
2265.בנר, אוריאל גדרי מצוות כיבוד הורים והשלכותיהם על טיפול פסיכולוגי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 94-100  
2266.בנר, אוריאל פרשת ארבעת המצורעים - המקור ל"לחיי שעה לא חיישינן" אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 37-44  
2267.בצרי, עזרא ניתוח פלסטי לשיפור המראה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רט-ריג  
2268.בקשי דורון, אליהו מתי החובה להציל חיי פגים בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' מג-מט  
2269.בקשי-דורון, אליהו נתוח בשעת סכנה, הקדמת לידה, נתוחים פלסטיים תורה שבעל פה יח תשלו עמ' נד-סא  
2270.בקשי-דורון, אליהו הצלת חיי פגים באינקובטור תחומין ל תשע עמ' 115-119  
2271.בר אילן, נפתלי רבנים כפסיכולוגים תחומין כט תשס"ט עמ' 323-328  
2272.בר אילן, נפתלי; קופמן, רחל; בר אילן, יחיאל טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 94-103  
2273.בראוטבר, חיים; הלפרין, מרדכי; נלקן, דוד קביעת אבהות באמצעים אימונוגנטיים חדישים - בעיה הלכתית ורקע מדעי אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 19-6  
2274.ברויאר, מנחם מ' הסמים הפסיכידליים לאור היהדות בצרון כרך סא תשל עמ' 221-211, 272-263  
2275.ברויד, מתתיהו קונטרס שכפול גנטי וההלכה: ניתוח מקדים הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 13-34  
2276.בריסקין, יהושע תו יהושע, הוא שלחן ערוך של תורת שבת, בדבר מעשה צרכי רופא חולה ויולדת . וכן תורת ענייני פיקוח נפש... וכן דחיית השבת למי שהולך במדבר ואינו יודע מתי שבת. ירושלים תרסב כד דפים  
2277.ברקוביץ, מאיר חיוב הבעל ברפואת אשתו וברפואת בניו הקטנים אבני משפט ה תשסו עמ' 120-133  
2278.גוטל, נריה הגדרת השהות באינקובטור: המשך הריון או טיפול רפואי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 46-32  
2279.גוטל, נריה הטיפול הרפואי: בין בחירה לכפייה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 59-70; שם עמ' 167-176  
2280.גוטל, נריה מצות ביקור חולים בחולה מחוסר הכרה נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 91-100  
2281.גולדברג, זלמן נחמיה רופא שעוסק בגוסס אם מותר לעזבו כדי לטפל בחולה אחר הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קצא-קצה  
2282.גולדברג, זלמן נחמיה רשלנות רפואית תחומין יט (תשנט) 317-322  
2283.גורדון, בנימין ל' הרפואה אצל העברים הקדמונים הרופא העברי 27 חוב' א 1954 עמ' 119-110; 28 חוב' א 1955 עמ' 109-100; 29 חוב' א 1956 עמ' 130-125; 30 חוב' א 1957 עמ' 146-133  
2284.גורדון, בנימין ל' תורת העין בימים הקדמונים הרופא העברי 1937 א עמ' 152-141; ב עמ' 77-91; שנה 11 1938 ב עמ' 72-57  
2285.גורדון, בנימין ל' תורת המשפט הרפואי העתיק ביחס מיוחד לעין הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 132-109  
2286.גורדון, בנימין ל' עינא בישא הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 77-91  
2287.גורמן, יואל ההרמוניה שבין הרופא לסמכות רבנית ארחות 37 ערב ראש השנה תשנג עמ' 43-45  
2288.גורן, שלמה אחריות הרופא על חיי החולה דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' יג-כד; אחריות הרופא על חיי החולה ובעיית הניסויים הרפואיים בבני אדם. מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 54-46  
2289.גורן, שלמה האם מותר לסטודנטים כהנים ללמוד אנטומיה? יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' כט-מד; כהנים בלימוד הרפואה כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תצו-תקיא  
2290.גורן, שלמה שביתת הרופאים לאור ההלכה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 45-32  
2291.גורן, שלמה האם מותר לכהן ללמוד רפואה? אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 65-84  
2292.גליקמן, יצחק בענין נישואי קרובים המותרים עפ"י התורה נועם ספר יב תשכט עמ' שסט-שפב  
2293.גלסר, גבי ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה - האמנם? מעליות יג תשנג עמ' 195-204  
2294.גנזל, טובה וסת הגוף - היבט הלכתי ורפואי תחומין כ (תשס) 363-375  
2295.גניזי, יעקב חובת הרופא לטפל בחולה סופני מסרב טיפול אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 51-71  
2296.גנק, מנחם דב פצוע דכה מחמת בעיטה תחומין כ (תשס) 388-391  
2297.גרובנר, יחזקאל קונטרס באיסור עישון הדרום חוב' נג ניסן תשמ"ד עמ' 71-83  
2298.גרין, וולוול שאלות מוסריות הנוגעות לבריאות הציבור באור התורה גל' ו אביב תשמח עמ' 32-20  
2299.גרין, יוסי משפט ורפואה (יחסי חולה-רופא) תל אביב תשסג 709 עמ'   
2300.גרין, יוסי משפט ורפואה (יחסי חולה-רופא) תל אביב תשסג 709 עמ'   
2301.גרין, יוסף הסכמה לטיפול רפואי בהלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנו 287 עמ'  
2302.גרינוולד, יוסף הוראות הנהגה לחולה בימים הנוראים מוריה שנה כו כסלו תשסה עמ' מא-מב  
2303.גרן, שלמה ההנדסה הגנטית לאור ההלכה בשדה חמ"ד שנה לג חוב' ג-ד תשן עמ' 23-40  
2304.גרשוני, יהודה אם מותר לבן לעשות זריקה או להוציא דם מאביו ברשות אביו קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שלח-שמא  
2305.גרשוני, יהודה עדיפות בהשתלת איברין קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שצא-שצז  
2306.דבורץ, ישראל זיסל בדיני הרפואה תבונה כרך יב תשיז חוב' קכג עמ' ח-יב; חוב' קכד עמ' יב-יד; כרך יג תשיח חוב' קכה עמ' יג-טו; קכו עמ' לד-לז  
2307.דבורקס, אליקום שביתת רופאים צהר יד תשסה עמ' שסח-שסט  
2308.דובדבני, אורן פסיכיאטריה - היבטים הלכתיים צהר ד סתיו תשסא עמ' 109-119  
2309.דיכובסקי, שלמה שלילת אבהות באמצעות בדיקות HLA (ביה"ד הרבני אשדוד פס"ד מס' 378/מ"ב) אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 31-16  
2310.דיכובסקי, שלמה כפיית בדיקה וטיפול - היבטים הלכתיים על מחלת ה"איידס" אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 28-33  
2311.דיכובסקי, שלמה מתשובותיו של רב לרופא תחומין יז (תשנז) 327-334  
2312.דיכובסקי, שלמה בדיקות פוריות והשלכותיהן [הוצאת זרע לצורך בדיקה רפואית] תחומין יח (תשנח) 161-166  
2313.דינסטג, ישראל יעקב רפואה ופיקוח נפש בהלכות שבת להרמב"ם תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קסד-קעב  
2314.דרייזין, נחום הסמים וההלכה קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 75-72  
2315.הופמן, דוד צבי כך דרכו של עולם (בירורים בשולי בעית ריפוי תוך סיכון חיי החולה) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ג  
2316.הורביץ, יהושע בעיות רפואה בספרות הגאונים מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' נב-נו  
2317.היבנר, שמואל המותר לכהן ללמוד חכמת הרפואה? הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 17-28  
2318.הייזלר, מרדכי שרגא בדין אכילה פחות מכשיעור לחולה ביוהכ"פ ובמאכא"ס עטרת שלמה א תשנו עמ' קו-קיד  
2319.היישריק, אליהו רפאל ביטוח רפואי בקופת חולים - בעיות בהלכות רבית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קצה-קצח  
2320.הכהן, אביעד שירותי רפואה פרטיים והגבלת שכר הרופא: הלכה, משפט ואתיקה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 207-240  
2321.הכהן, מרדכי האם מותר לכהן ללמוד רפואה סיני כרך נד תשכד עמ' מ-מו; מחניים גל' קכג כסלו תשל עמ' קכ-קכז  
2322.הלברשטם, משה נוכחות הבעל בחדר לידה אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 18  
2323.הלוי, חיים דוד תשלום שכר הרופא בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כט-לז; שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' כב-כט  
2324.הלוי, חיים דוד שביתת הרופאים בהלכה ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 33-22  
2325.הלוי, חיים דוד האבחנות הרפואיות של חז"ל תחומין יז (תשנז) 319-326  
2326.הלוי, חיים דוד בעניני תפילה על החולה נר יום טוב ה תשנו עמ' 107-113  
2327.הלפרין, לוי יצחק קשר בין החולה לצוות הרפואי בשבת אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 53-45  
2328.הלפרין, לוי יצחק שימוש בתאים מופרים מוקפאים לצרכים רפואיים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' נה-סב  
2329.הלפרין, לוי יצחק ניתוק מכשירי החייאה מחולה לצורך חיבורם לחולה אחר מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' סט-צב  
2330.הלפרין, לוי יצחק תרומת איברים לצורך מחקרים רפואיים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' סט-פז  
2331.הלפרין, לוי יצחק לימוד רפואה לכהנים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' קז-קכג  
2332.הלפרין, לוי יצחק תביעת פיצויים מהורים בגין הולדת ילדים בעלי מום מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' רצא-שכד  
2333.הלפרין, לוי יצחק העדפת דרך טיפול רפואית אחת על חברתה עטרת שלמה ד תשנט עמ' מח-נח  
2334.הלפרין, לוי יצחק רפואה מתקדמת באור ההלכה קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 434-439  
2335.הלפרין, מרדכי הלכה למעשה [שימוש במחשב כדי להימנע מכתיבה בשבת] אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 63-62. בולג, שמעון: השימוש בשבת במחשבי-כיס בעלי צג של גבישים נוזליים וספרות שאינן בנות קיימא - הערות והארות. שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 26-23 
2336.הלפרין, מרדכי העישון - סקירה הלכתית אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 30-21  
2337.הלפרין, מרדכי הלכה למעשה: פסקי הלכה מימי שביתת הרופאים בבית החולים שערי צדק אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 47-44  
2338.הלפרין, מרדכי יולדת בשבת - גדרי פיקוח נפש לשיטת הרמב"ם אוריתא גל' יח תשנו עמ' קסט-קעד  
2339.הלפרין, מרדכי התנגדות הורים לניתוח התינוק המסוכן (הערות לפסק דין אזרחי) אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 82-94; אסיא ספר ח תשנה עמ' 19-31  
2340.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 54-61  
2341.הלפרין, מרדכי דרכו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
2342.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
2343.הלפרין, מרדכי מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 61-65  
2344.הלפרין, מרדכי רפואה והלכה בישראל ציוני דרך, תש"ח- תשנ"ח אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 33-65  
2345.הלפרין, מרדכי פרוייקט השו"ת הבינלאומי לרפואה והלכה (IRF) אסיא חוב' סט-ע ניסן תשסב עמ' 59-64  
2346.הלפרין, מרדכי מיפוי גנטי ופרוייקט גנום האדם קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 442-456  
2347.הלפרין, מרדכי  רפואה ומשפט-עברי (אבני דרך תש"ח-תשנ"ח) קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 589-606  
2348.הלפרין, מרדכי; בראוטבר, חיים; נלקן, דוד קביעת אבהות באמצעות מערכת תיאום הרקמות המרכזית (MHC) תחומין ד תשמג עמ' 450-431; תורה ומדע כרך י סיון תשמד עמ' 27-6   
2349.הקטן, מנשה טריפה ע"י ניתוח לענין עדות קידושין מוריה שנה כו ניסן-אייר תשסד עמ' עב-עה  
2350.הרשלר, משה דיני תרופות ורפואות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' סה-קכד  
2351.הרשלר, משה בעיות גנטיות בהבט הלכתי הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שנ-שנג  
2352.הרשלר, משה גדרי חיוב הצלה בחולים שיש בהם סכנה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' לז-נא  
2353.הרשלר, משה בעיות קדימה וההעדפה במישור הרפואי תורה שבעל פה כה תשמד עמ' סד-סח; הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' עט-פד  
2354.הרשלר, משה מעמדו של נטול ההכרה, ה'צמח' בהלכה הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' שו-שיב  
2355.הרשלר, משה (עורך) הלכה ורפואה; קובץ הלכה בעניני רפואה כרכים א-ה. ירושלים-שיקגו תשם-תשמח  
2356.הרשקוביץ, בת שבע התינוק היקר אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 34-38; אסיא ספר ח תשנה עמ' 14-18  
2357.וויליג, מרדכי רופא שטעה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 257-266  
2358.וולדינברג, אליעזר יהודה חיוב רופא להפסיד ממונו כדי להנצל מאסור לפני עיור מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' סו-עא  
2359.וולדינברג, אליעזר יהודה חיוב רופא להפסיד ממונו כדי להנצל מאסור לפני עיור מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' סו-עא. וקסנברג, אברהם: בענין רופא המסייע להפלה. שם שנה יח גל' א-ב תשרי תשנב עמ' קכ  
2360.וולפמן, שמואל מומים ומחלות גוף ונפש בהלכות הגירושין בספרות השו"ת חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2005 [458] עמ'  
2361.ויין, דוב ברל בענין רופא שהרג חולה בשוגג בעת טיפולו חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 111-103  
2362.ויינברג, יחיאל יעקב על סמי רפואה שונים לצורך חולה שאין בו סכנה הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 20-16  
2363.ויינגולד, יעקב בגדרי החיוב לקיים מצוות עשה היכא שתגרום לו שיפול למשכב וחולי שאין בו סכנה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' שלט-שסב  
2364.וייס, אשר זליג הוצאת תאים עובריים לצרכי מחקר עטרת שלמה ח תשסג עמ' קא-קג  
2365.וייס, יהונתן בנימין העסקת כהן בבי"ח בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קלט-קמח  
2366.וייס, יצחק יעקב בענין ביקורת נשים אצל רופאים עולת החודש שנה ב תשלח עמ' סח-עג  
2367.וייסלר, אסתי פסיקתו של הרב אליעזר יהודה וולדנברג בסוגיות רפואיות מודרניות עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסו 119 עמ'  
2368.וינברגר, משה קדימה בריפוי חולים כשאין די רופאים או די תרופות עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 117-109  
2369.וינגורט, שאול ויונתן שחיטה ומילה בקרני לייזר תחומין כב (תשסב) 521-530  
2370.וינר, יעקב איכות חיים וטיפול בחולה הגריאטרי בית הלל גל' ט טבת תשסב עמ' סא-סג  
2371.ויס, יהושע בענין רופא שהרג דרך רפואתו פדות טוביה, ספר זכרון לרבי גימפל אביגדור וויס, ירושלים תשסה עמ' תקכד-תקל  
2372.ויצמן, גדעון יחס ההלכה לצער פסיכולוגי קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 440-448  
2373.וכטפוגל, משה אליעזר ברית מילה ע"י ניתוח לייזר לחולי המופיליה עטרת שלמה ח תשסג עמ' קעה-קפב  
2374.וכטפוגל, משה אלעזר דחיית נפש מפני נפש במכשירים וטיפולים רפואיים עטרת שלמה ז תשסב עמ' קסה-קעב  
2375.ולדינברג, אליעזר יהודה נישואי קרובים לענין חשש עיוורון תורשתי הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' סה-עב  
2376.ולדינברג, אליעזר יהודה אם מותר לחולה לב לישא אתו כדורים לשעת הצורך במקום שאין ערוב תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כ-כב  
2377.ולדינברג, אליעזר יהודה בביקורת דם לקביעת צהבת בתינוקות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רפא-רפב  
2378.ולדינברג, אליעזר יהודה שימוש בתרופות בשבת שנה בשנה תשם עמ 184-180  
2379.ולדינברג, אליעזר יהודה העישון בהלכה - שו"ת אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 15-10  
2380.ולדינברג, אליעזר יהודה החיוב והמצוה בתרומה כספית לבית חולים - שאלה ותשובה אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 35-31  
2381.ולדינברג, אליעזר יהודה סיכוני בריאות בעישון בהלכה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שכ-שכד  
2382.ונדלינגר, חיה מחלות והשפעתן על הנשואין עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה  
2383.וסטרייך, אלימלך רפואה ומדעי הטבע בפסיקת בתי הדין הרבניים משפטים כרך כו תשנו עמ' 425-492  
2384.זהר, נעם צלם אלהים והכרעות רפואיות; קדימה וסדרי עדיפויות בשאלות חיים ומות זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 19-31  
2385.זוין, שלמה יוסף תשובה לענין הפלה ורופא שאינו ירא שמים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' צב-צג  
2386.זוין, שלמה יוסף התורשה לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' קפח-קצה  
2387.זולדן, יהודה שליח בית דין, שוטר, רופא, חייל בצבא שהרגו בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 203-216  
2388.זיוו, ע' בענין רשות לרפאות הפרדס שנה סב חוב' ה שבט עמ' 21-20  
2389.זילברשטיין, א"ד השבת והרפואה בישראל שי לישעיהו, ספר יובל לישעיהו וולפסברג, ת"א תשטז עמ' 393-380  
2390.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
2391.זילברשטיין, יצחק סדר עדיפות ניתוח - הקדמת תור תוך דחיית אחרים הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' צא-קא  
2392.זילברשטיין, יצחק הלכה למעשה: פגים ונפלים ביחידת טיפול נמרץ ילודים - שו"ת אסיא חוב' לח באלול תשמד עמ' 39-30  
2393.זילברשטיין, יצחק שכר הרופא בהלכה - שאלה ותשובה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 31-26  
2394.זילברשטיין, יצחק היש חובה להתריע על חריגות בטיפול בחולה טרמינלי? שו"ת אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 44-43  
2395.זילברשטיין, יצחק טעויות רפואיות עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 137-124  
2396.זילברשטיין, יצחק פגיעה בכבוד הורים להצלה ורפואה קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קעב-קפא  
2397.זילברשטיין, יצחק חובת הזהירות בטיפול והשגחה רפואית דברי משפט ה תשנח עמ' קצד-רג  
2398.זילברשטיין, יצחק פיטורי רופא דברי משפט ב תשנו עמ' רפז-רצד  
2399.זילברשטיין, יצחק תביעה בערכאות על מחדל של רופא ישורון יא אלול תשסב עמ' תרצה-תרצז  
2400.זילברשטיין, יצחק בגדרי כפיית טיפול רפואי ישורון יג אלול תשסג עמ' תקכז-תקלז  
2401.זילברשטיין, יצחק בירורי הלכה בשאלות רפואה מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' קז-קיב  
2402.זילברשטיין,יצחק שאלות בעניני רפואת חירום מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' קלט-קמו  
2403.זילברשטין, יצחק שיתוף החולה וקרוביו בידיעת מצבו עטרת שלמה ח תשסג עמ' קד-קט  
2404.זילברשטין, יצחק חובת הטיפול הרפואי בילודים ובפגים עטרת שלמה ט תשסד עמ' צה-קד  
2405.זילברשטין, יצחק חיוב נזיקין של הרופא שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' שיג-שיח  
2406.זמיר, מרדכי דעת הרמב"ם על רפואה באמצעות "סגולות" תחומין טו (תשנה) 363-368  
2407.זנו, דוד קבוצות סיכון - חובת האדם להיבדק אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 63-74  
2408.זעפרני, שלמה בדין ניתוח הפרדה לתאומי סיאם אור תורה שנה לח תשסו עמ' רמב-רנג  
2409.חפוטא, אברהם השמוש בתרופות של איסורי הנאה נעם ספר כא תשלט עמ' קיב-קיט  
2410.חפוטא, אברהם בדין נישואי קרובים וחמירא סכנתא נועם ספר יג תשל עמ' פג-קג  
2411.חפוטה, אברהם בדין 'רוב דעות באומדנת רופאים' נעם ה תשכב עמ' קצה-רב  
2412.חרל"פ, יעקב חיים אחריות רפואית: טעות באבחנה וטעות בטיפול המעין כרך מג גל' ב טבת תשסג עמ' 41-50  
2413.טאוב, חיים בן שרוצה לרפאות אביו ויש חשש חבורה ועוד בדין חבורה באביו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקנד-תקנט  
2414.טוגנדהפט, דבורה טיפול רופא בחולה במקום בו הוא מסכן את עצמו נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 101-108  
2415.טוירק, שמואל א' רופא שטעה הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 119-114  
2416.טוירק, שמואל א' בדין רפואה ביום כפור [בחולה שאין בו סכנה] הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 44-47  
2417.טולידאנו, פנחס ברוך שו"ת בענין חולה מסוכן ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 59-42  
2418.טנדלר, משה דוד איכות החיים בהלכה - מקורות מתלמוד ומדרש בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 277-279  
2419.טרגין, אלי תומכת לידה (דולה) בשבת תחומין ל תשע עמ' 129-38  
2420.טרופ, אביעד בדין אין מתרפאין בדברי תורה אוריתא גל' יט תשסג עמ' שצב-ת  
2421.יגל, יהושע חובותיו של רופא וקביעת שכרו בהבטים הלכתיים הרפואה חוב' קיא תשמו עמ' 52-49; ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 124-117; חובתו ושכרו של רופא. ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 68-60  
2422.יונג, אליהו נישואי קרובים נועם ספר יב תשכט עמ' שיד-שטז  
2423.יוסף, עופר התרפאות בדברי תורה תחומין כח תשס"ח עמ' 402-410  
2424.ילינק, שמואל זאת תורת היולדת - הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 23 תזריע - מצורא תשסא 4 עמ'  
2425.יעקובוביץ, ישראל דעות רפואיות אי-ראציונליות בחוק היהודי חלק א. הרופא העברי שנה 30 1957 חוב' א-ב עמ' 184-173  
2426.יעקובוביץ, ישראל בדין רופא שהמית אם ישא את כפיו המאור שנה ז חוב' ח תמוז תשטז עמ' 10-12  
2427.יעקובוביץ, ישראל הגוססים וטיפולם בחוק היהודי הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 152-145  
2428.יפת, ישראל הלכות חולה ופקוח נפש בשבת נר יום טוב ח תשנט עמ' 177-204  
2429.יפת, ישראל מיחושי כאב בהלכה נר יום טוב ח תשנט עמ' 212-227  
2430.ירס, משה יוסף דין הנוטה למות לאור מונחים שנתחדשו בזה"ז אור המזרח כרך מו תשנז עמ' 32-36  
2431.ירס, משה יוסף דיני טיפול בגוסס ובחולים הנוטים למות הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 11-26  
2432.ישראלי, שאול חיתון במקרה של מחלה מסוכנת במשפחות עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לג עמ' שיא-שיז  
2433.כ"ץ, ישראל חולי סוכרת ביום כיפור תחומין כט תשס"ט עמ' 362-368  
2434.כהן, חזקיהו יוסף הנדסה גנטית עטרת שלמה ה תשס עמ' קכג-קנה  
2435.כהן, ידידיה בגדרי חיוב הבעל ברפואת אשתו על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' סז-עח  
2436.כהן, ישראל יעקב אדם הנוצר ע"י שיבוט דברי משפט ו תשס עמ' נ-נח  
2437.כהן, עדי שכפול תאי גזע עובריים בית הלל גל' טז אלול תשסג עמ' סט-עא  
2438.כהן, עדי שקולים כלכליים במערכת הרפואית בית הלל גל' כ אלול תשסד עמ' קכה-קכז  
2439.כהן, שמואל בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו, ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה שערי צדק ז תשסו עמ' 196-205  
2440.כץ, אליהו אתיקה רפואית במעבדה תחומין ג תשמב עמ' 178-175  
2441.כץ, אריה בעיות פוריות כעילה לגירושין תחומין ל תשע עמ' 245-255  
2442.כרמי, אמנון; שגיב, עמירם רשלנות רפואית - ביהדות ובישראל חיפה תשמו 271 עמ'  
2443.לאו, דוד אחריות רופא לנזקי טיפולו תחומין טז (תשנו) 187-197  
2444.לאו, דוד בדיקת צהבת בשבת לקראת מילה תחומין יט (תשנט) 335-340  
2445.לאו, דוד אחריות רופא לנזקי טיפולו משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרצה-תשי  
2446.לאו, ישראל מאיר רפואת נכרי בשבת שרידים גל' ח שבט תשמז עמ' יט-כה  
2447.לאו, ישראל מאיר צרכי ריפוי במקום פיקו"נ כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' מב-נב  
2448.לוי, יהודה מהו קורדייקוס? אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 45-44  
2449.לוי, יעקב מילת התינוק האדום נועם ספר יז תשלד עמ' כז-לג; אסיא חוב' י כסלו תשלה עמ' 9-5; חוב' יא אדר תשלה עמ' 12-9  
2450.לוי, יעקב מילת התינוק הכחול אסיא חוב' יב אדר תשלה עמ' 22-20  
2451.לוי, יעקב בענין מתו אחיו מחמת מילה נעם ספר יח תשלה-תשלו עמ' עד-עז  
2452.לוין, אברהם דב מחלות השוטה והשטות בהלכה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' רסג-רסט  
2453.לוין, אברהם דב חבלה רפואית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רמה-רנב  
2454.לוינגר, אוריאל הרפואה וההלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 79-86: רוט, אליעזר: האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בענייני רפואה. שם עמ' 87-89  
2455.לוינגר, אוריאל ערך החיים / איכות החיים - באספקלרית היהדות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסג עמ' 127-138  
2456.לופז, מרדכי השביתה בהלכה [על שביתת רופאים ומורים] תורה שבעל פה כה תשמד עמ' פה-צג  
2457.ליבוביץ, יהושע בעית הרשיון הרפואי במקורות היהודים ובעולם קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 363-360  
2458.ליבוביץ, יהושע פסקי משנה לרמב"ם קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 219-213  
2459.ליבזון, פנחס פסק הלכה רפואי במשקפים של 'המולדת הסובייטית' אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 22-20  
2460.ליבס, יצחק על המחלה הממארת: AIDS [תקנה בענין עיכוב נישואי חולה איידס עד שייבדק] הפרדס שנה סב חוב' ו אדר תשמח עמ' 8-7  
2461.לייזרובסקי, ברוך תשובה בדין אין בו צורת אדם [אם מותר לקרב מיתתו] המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 9-10  
2462.לינדר, משה אורי חילול שבת על חתך עמוק או חשש שבר וכדו' עטרת שלמה ה תשס עמ' קפא-קפח  
2463.ליסיצין, יחזקאל טיפול בחולה מסוכן נגד רצונו עטרת שלמה ו תשסא עמ' קלג-קמא  
2464.ליפשיץ, יואל ניתוחים בגופות אדם ושימוש בחלקי גופות לצרכי מחקר- סקירה משפטית אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 131-139  
2465.למברגר, משה נתן נטע ריפוי על ידי כמרים בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' כז-לא  
2466.מובשוביץ, יוסף אליהו בענין מת שחזר לחיות בנתיבי חסד ואמת תשנג עמ' 46-50  
2467.מוסקוביץ, נפתלי בענין אסור להתרפאות בדברי תורה אור ישראל גל' יח טבת תשס עמ' סה-סט  
2468.מצגר, יונה ביטול תורה מפני "פקוח-נפש" כשיש במקום רופא כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רלג-רלו  
2469.מרגלית, דוד דרך חדשה להבנת פרקים רפואיים בתורה הרופא העברי 20 חוב' ב 1947, עמ' 122-113  
2470.מרגלית, דוד המקרא וחכמת הרפואה: פרקים רפואיים במקרא הרופא העברי 22 חוב' א 1949, עמ' 66-64  
2471.מרגלית, דוד מקבילות בהיגיינה (עפ"י הרמב"ם) קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 251-235  
2472.נבון, חיים עישון סגריות במבחן ההלכה תחומין כט תשס"ט עמ' 375-382  
2473.נבנצל, אביגדור מתן סמים משככים לחולה מסוכן אסיא חוב' כה-כו סיון תשם עמ' 41-39  
2474.נבנצל, אביגדור קדימויות לטפול בזקן אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 65-57  
2475.נויבירט, יהושע גדרי רפואה בשבת בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קי-קיד  
2476.נויבירט, יהושע גדרי רפואה בשבת המעין כרך ה גל' ב טבת תשכח עמ' 28-32  
2477.נויבירט, יהושע י' חיי נישואין עם חולה איידס- שו"ת אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 95-99  
2478.נויבירט, יהושע ישעיה קריאת רופא לחולה שיש בו סכנה, הנסיעה בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קס-קסה  
2479.נמוי, ליאון השגת יעקב אלקרקסאני על איסור מלאכת הרפואה לענן ראש הקראים הרופא העברי שנה 11 1933 חוב' ב עמ' 73-83  
2480.נמיר, סודי סדר הטיפול בפצועים בפיגוע המוני תחומין יז (תשנז) 349-356  
2481.נמיר, סודי קביעת זמן המילה ע"פ משקלו של התינוק תחומין כ (תשס) 342-346  
2482.נמיר, סודי פריעה בציפורן בברית מילה תחומין כא (תשסא) 124-131  
2483.נמני, יצחק; כהן, דניאל סיכויים וסיכונים בכניסה למהלך רפואי מלילות א תשנח עמ' 43-66  
2484.נס, ישראל ברוך בענין מכה אביו לרפואה הפרדס שנה לא חוב' ח אייר תשיז עמ' 18-21  
2485.נריה, נחום מתי פטור צוות רפואי מקיום מצוות? אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 9-22  
2486.סגל, יהודה בענין רפואה לנכרים הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 112-111  
2487.סוקולובסקי, דוב בדין הקזה ונתוח לאביו לרפואה העמק חוב' ח חנוכה תשלג עמ' סב-סד  
2488.סושארד, צדוק ש' מחלת איידס במשפחה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 100-104  
2489.סיאני, שחר ההנדסה הגנטית - היבטים ובעיות בנושא קטורת הלבונה תשנו עמ' 47-101  
2490.סיטון, דניאל סקירה מקיפה בנושא העישון בהלכה בית יצחק כרך כ תשמח עמ' 294-310  
2491.סינקלר, דניאל דוחין נפש מפני נפש: היבטים משפטיים והלכתיים בסוגיית הפרדת תאומים סיאמיים המשפט כרך ז תשסב עמ' 133-149  
2492.סינקלר, דניאל ב' הזכות לחיים: ההגנה על חייהם של החולה - אנוש, העובר והגוי בהלכה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 33-74  
2493.סלונים, זאב דוב בענין נישואי קרובי משפחה נועם ספר יב תשכט עמ' שיז-שכא  
2494.ספירו, משה ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת נפש אסיא חוב' כג שבט תשלט עמ' 42-40  
2495.עמאר, שלמה משה טיפול בחולה במקום שיש חשש סכנה למטפל עטרת שלמה ח תשסג עמ' קיב- קכא  
2496.עמיחי, יהודה טיפול בקינסיולוגיה ובשיטת "מוח אחד" תחומין ל תשע עמ' 148-156  
2497.עמית, מיכאל הקליניקה והפתלוגיה של גיל הזקנה במקורות היהודיים אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 95-81  
2498.פאור, יוסף זכות הרופא לקבלת שכר במקורות היהדות דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' עט-צח  
2499.פולק, רפאל נפתלי האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיי עובר בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עז-עט  
2500.פטאל, איתי; זילברשטיין, יצחק איזה רופא עדיף כמנהל מחלקה? תחומין לא תשעא עמ' 33-37  
2501.פיינשטיין, משה בדיקת דם לזוג העומד להנשא הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכז-שכח  
2502.פיינשטיין, משה ניתוח לנערה ליפות את עצמה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכג-שכז  
2503.פיינשטיין, משה על דבר עישון סיגריות בבית המדרש נעם ספר כד תשמב עמ' שו-שח; אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 35-32  
2504.פיינשטיין, משה הריון, נישואין ושבת; בעיות ברפואה הלכתית תחומין ד תשמג עמ' 425-419  
2505.פיינשטיין, משה עישון בבית המדרש אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 35-32  
2506.פיינשטיין, משה כפיית חולה הממאן ליטול תרופות בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לח-לט  
2507.פיינשטיין, משה תשובה בהלכות רפואה מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' נב-סא  
2508.פיינשטיין, משה תשובות בעניני רפואה תחומין ה תשמד עמ' 224-213  
2509.פינדלינג, משה לבעית הרופאים בשבת נועם ט תשכו עמ' שנב-שנז  
2510.פיקסלר, דרור קכבר אינו מטמא באהל - פתרון לבעית טומאת כהנים [כניסת כהנים לבית חולים] תחומין כ (תשס) 376-391  
2511.פיקרסקי, ישראל יצחק נתוח סמוך לשבת הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 14-12  
2512.פירר, בן-ציון חיבור חולה גוסס למכונת הנשמה - מצוה או איסור תחומין ז תשמו עמ' 225-219  
2513.פלדר, גדליה אכילה גסה ואכילת חמרים העשויים להזיק - בראי ההלכה תורה ומדע כרך ה חוב' א תשלה עמ' 4-1  
2514.פלדר, גדליה לקבוע ניתוח קודם השבת הפרדס שנה נג חוב' ב מרחשון תשלט עמ' 25-24  
2515.פלקסר, יצחק חולה שיש בו סכנה נעם ספר יט תשלז עמ' מט-ס  
2516.פרוידנטל, גד תגובות יהודיות למחלת האיידס אסיא חוב' סא-סב ניסן תשמח עמ' 110-127  
2517.פרוש, יעקב על רשלנותו של יועץ או 'טוב שברופאים לגהינום' דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' קיט-קכד  
2518.פרידברג, חיים תכנון מרכז רפואי על פי ההלכה אסיא חוב' יד תמוז תשלו עמ' 11-3  
2519.פרידמן, נתן צבי הרפואה בהלכה בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 51-52  
2520.פרימר, דב בדיקות רפואיות עפ"י צו בית-משפט והזכות לצנעת הפרט זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 233-240  
2521.פרנקל, יצחק ידידיה ריפוי באסורי הנאה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כד-כח  
2522.פרנקל, ישעיהו רפואה סגולית או שאינה ידועה - כשכרוכה בעשיית איסורים עטרת שלמה ב תשנז עמ' קעא-קצב  
2523.פרץ, מיכאל האם אפשר לסמוך על רפואות שבש"ס אור תורה שנה לה תשסג עמ' תתב-תתז  
2524.צוקר, אברהם נתנאל בענין תאומים שנולדו דבוקים זה בזה חקירה גל' 5 סתיו תשסז (חלק עברי) עמ' לג-לט  
2525.צמל, אפרים תפילה על החולה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנה עמ' 31-36  
2526.קופ-יוסף, ירדנה לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת - על קדושת החיים וזכויות החולה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 111 כי תשא תשסג 4 עמ'  
2527.קופרמן, יצחק ; זילברשטיין, יצחק ניתוק מכשיר המספק מכת חשמל בעת פרפור הלב תחומין ל תשע עמ' 103-07  
2528.קורנגוט, אפרים משה שביתת הרופאים ועובדי המינהל בבתי החולים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 164-170  
2529.קורצמן, יעקב; וקסלר, משה צבי דינו של בעל תפקיד אשר בתוקף עבודתו הרג או גרם נזק תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 217-228  
2530.קושלבסקי, צבי הזרקת זריקות בשבת עטרת שלמה ז תשסב עמ' קכז-קל  
2531.קטן, יואל; נעמן, מנחם אי נקיטת מי רגלים - האם מום לקידושין תחומין כא (תשסא) 132-140  
2532.קלויזנר, משה מאיר הזנה רפואית לכל עניני אכילה שבתורה עטרת שלמה ו תשסא עמ' רלב-רמט  
2533.קליין, מנשה עד קידושין שעבר ניתוח באיברים הפנימיים (בדין טריפה) פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' סה-ע  
2534.קליין, מנשה ניתוח שלא מחמת חולי צהר ג תשנח עמ' רלד-רלז  
2535.קליין, מנשה זירוז ללידה אסותא א ירושלים תשסו עמ' קעט-קפה  
2536.קליינמן, משה בדיקות למחלת הטיי זקס הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רנה-רסא  
2537.קסלווק, אברהם; קיזלשטיין, מרטין; שרגורוצקי, בוריס חיים יהודיים בביה"ח לחולים כרוניים אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 68-67  
2538.קפלן, שמואל האם יש להורים זכות להתנגד לניתוחו של בנם התינוק החולה ארחות 42 ערב פסח תשנה עמ' 46-50  
2539.קרלינסקי, יהושע בדין שומר פתאים ה' בעישון סיגריות קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קיג-קטז  
2540.רבינוביץ, גדליה אהרן דיני הרופא ופיקוח נפש הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קלב-קמה  
2541.רבינוביץ, ה' שריפת מתים הרופא העברי שנה 35 1962 עמ' 143-140  
2542.רבינוביץ, יצחק יעקב בדין פקוח נפש בנתוח לחולה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קפ  
2543.רבינוביץ, נחום אליעזר עוברות ומיניקות בתענית תחומין יז (תשנז) 343-348  
2544.רבינוביץ, נחום אליעזר השימוש בשתל קוכלארי תחומין לא תשעא עמ' 27-32  
2545.רובינשטיין, שמואל תנחום טיפול רפואי בשבת לחולים לא-יהודים תורה שבעל פה יח תשלו עמ' סב-סט  
2546.רובלוב, יהודה ליב ביאור חיוב הבעל לרפואת אשתו החולנית אסותא א ירושלים תשסו עמ' תפ-תפו  
2547.רוז, אהרן כפיה בטיפול רפואי בית הלל גל' יח אייר תשסד תשסד עמ' עב-עז  
2548.רוזן, ישראל פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 30-27  
2549.רוזן, ישראל חידושים הלכ-טכניים בתחומי רפואה ובטחון בשבת משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 224-230  
2550.רוט, אליעזר רופא שטעה והזיק קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' רכח-רלג  
2551.רוטנברג, חנינא ישראל בעניני נפל, פגים באינקובטור והנולדים בנתוח קיסרי עטרת שלמה ב תשנז עמ' קצג-רב  
2552.רזיאל, משה כפיית חולה לקבל טיפול רפואי תחומין ב תשמא עמ' 336-325  
2553.ריבלין, אליעזר למצב הרפואה בירושלים במאה החמשית (מאמר הרפואה בקור חולים. מתוך פירוש על התורה כתב-יד של הרב רפאל מרדכי מלכי) התור שנה ד תרפד גל' מב עמ' 9-7, מג עמ' 6-7, מה עמ' 8-9, מו עמ' 8-10. יצא גם בנפרד: לקוטים מפרוש על התורה מאת רבי רפאל מרדכי מלכי, מחברת ב ירושלים תרפד 39 עמ' (בעמ' 9-10: קופה לבקור חולים)  
2554.ריינוס, דוד טיפול רפואי בגויים פרי עץ הגן ג תשסב עמ' 173-185  
2555.רכניץ, עדו הוצאת ממון לצורך הצלת חיים תחומין כט תשס"ט עמ' 369-374  
2556.רפאל, שילה כפיית טיפול רפואי על חולה תורה שבעל פה לג: עמ' עד-פא, תשנב  
2557.רפפורט, אברהם קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 5-17; שם חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 46-53: מאיר דוד (תגובה): שם עמ' 185-186  
2558.רפפורט, שבתי אברהם גדרי סכנה לגבי מילה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רפג-רצא  
2559.רקובר, נחום שיבוט גנטי - תחרות במעשה ה'? שנה בשנה תשסב עמ' 105-117  
2560.רקמן, מנחם עמנואל קדימויות בזכות על החיים אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 197-207  
2561.שוב, זבולון ודאי חיי שעה מול ספק חיי עולם אסותא א ירושלים תשסו עמ' קפז-קצו  
2562.שוחטמן, אליאב מחלת האיידס כעילה לגירושין משפטים כרך כה תשנה עמ' 19-44  
2563.שוסהיים, אלי י' סיכוני בריאות בעישון הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שכה-שלב  
2564.שופר, אבינעם האפילפסיה בזמננו - וההלכה תחומין יד (תשנד) 352-365  
2565.שור, רוני אנשים יכולים להשתנות (על הטיפול בבעלי נטיות הפוכות) צהר כא אדר ב תשסה עמ' 123-137 [כהנא, ברוך: שם גל' כב תמוז תשסה עמ' 205-209]  
2566.שורץ, יחזקאל אהרן אי יכולין לכוף רופא שירפא בלא שכר בית הלל גל' יט מנחם אב תשסד עמ' נט-ס  
2567.שושן, אריה הרמב"ם על בריאות העם ויחסי ציבור; בשבילי הרפואה ההומנית והוטרינרית קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 829-836  
2568.שטיין, דניאל בענין תאומים המחוברים בשעת לידה (אם הם אדם אחד או שניים) בית יצחק כרך לב תשס עמ' 172-181  
2569.שטיינברג, אברהם פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו אסיא חוב' לג תמוז תשמב עמ' 47-29; חוב' לד תשרי תשמג עמ' 43-36; חוב' לז כסלו תשמד עמ' 62-49; חוב' לח אלול תשמד עמ' 56-46; חוב' לט טבת תשמה עמ' 53-46; חוב' מ תמוז תשמה עמ' 71-63  
2570.שטיינברג, אברהם הסכמת חולה לטיפול רפואי (הערות) אסיא חוב' יג אדר ב תשלו עמ' 26-25  
2571.שטיינברג, אברהם בדין מצוות לימוד רפואה אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 12-8  
2572.שטיינברג, אברהם תאומי סיאם אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 27-22  
2573.שטיינברג, אברהם תאומים - הבטים רפואיים והלכתיים אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 25-19  
2574.שטיינברג, אברהם בית החולים בספרות ההלכה אסיא חוב' כב מר-חשון תשלט עמ' 13-6  
2575.שטיינברג, אברהם הטפול ביילוד פגום תחומין ז תשמו עמ' 230-226  
2576.שטיינברג, אברהם גלוי מידע לחולה אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 144-136  
2577.שטיינברג, אברהם בענין תאי גזע בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קמ- קמו  
2578.שטיינברג, גדליה אריה פקוח נפש בחולה שיש בו סכנה הפרדס שנה מח חוב' ו אדר תשלד עמ' 17-14  
2579.שטיינברג, משה שביתת רופאים לאור ההלכה אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 17-16  
2580.שטיינברגר, אליעזר גדרי מסייע אין בו ממש (במעליות וברפואה) עטרת שלמה ה תשס עמ' רכא-רכט  
2581.שטיינזלץ, עדין היבטים הלכתיים של שמירת הבריאות יחיד חברה ובריאות, בעריכת משה פלבר, ירושלים תשמז עמ' 32-27  
2582.שטינברג, אברהם מחלת ה-AIDS - היבטים רפואיים, מוסריים והלכתיים אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 18-30  
2583.שטינברג, אברהם תיכפול/שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים בשדה חמ"ד שנה מ חוב' ג תשנז עמ' 21-35;רפואה, שונות  
2584.שטינברג, אברהם סירוב לטיפול מציל-חיים - היבטים אתיים, משפטיים והלכתיים סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקעא-תקפ  
2585.שטינברג, אברהם הרדמה במילה - היבטים רפואיים והלכתיים שנה בשנה תשסא עמ' 137-144  
2586.שטינברג, אברהם קדימויות בטיפול רפואי - היבטים הלכתיים תורה שבעל פה מג: עמ' קט-קכה, תשסב  
2587.שטינברג, אברהם הרדמה בברית מילה תחומין כב (תשסב) 427-442  
2588.שטינברג, אברהם מעמד קדם-עובר ותאי גזע בהלכה אסותא א ירושלים תשסו עמ' רסג-רעג  
2589.שטינברגר, ישעיהו א' חולה שיש בו סכנה - הגדת "צורך" וגדרי נאמנות הרופא והחולה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 23-33  
2590.שטינמץ, מרדכי שלמה שימוש בשבת בתרופות המסייעות למערכת העיכול עטרת שלמה ח תשסג עמ' קלב-קמד  
2591.שטרן, שלמה כהן ולימוד רפואה ארחות 39 ערב ראש השנה תשנד עמ'51-53  
2592.שטרנבוך, משה דיני ניתוח לחולה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קיא-קכ  
2593.שיין, חיים על "ריח הכסף" - תרומות למוסדות רפואיים שערי משפט כר' ב גל' 2 עמ' 223-229  
2594.שילה, שמואל פרשת מעין באספקלריית המשפט העברי; האומנם 'אין שוני בתוצאה' משפטים כרך יב תשמב-תשמג עמ' 574-565  
2595.שינפלד, יהודה נזקי עישון אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 90-100  
2596.שיף, דב מלאכות שבת הנעשות בלידה עטרת שלמה ב תשנז עמ' רג-ריג  
2597.שיף, יצחק האם מותר לרופא לפתוח מרפאה בבית משותף כשהשכנים מתנגדים אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 62-54; עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 146-138  
2598.שכטר, יצחק שמואל בדין קדימויות ברפואה בפיקו"נ שאינו לפנינו בית הלל גל' כב אדר ב תשסה עמ' נג-ס  
2599.שכטר, יצחק שמואל איסוף דם טבורי בשבת קודש בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' סה-עא  
2600.שכטר, צבי אליו הוא נושא את נפשו (סירוב לקבל טיפול רפואי) בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רכח-רלב  
2601.שכטר, צבי תשלומי רופא שקלקל שערי צדק א תשס עמ' 49-56  
2602.שלוש, שלמה בדין ניתוח פלסטי ליפות עצמו ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 53-55  
2603.שלוש, שלמה חיוב תשלומי פיצויים בגין רשלנות רפואית שערי צדק ג תשסב עמ' 126-138  
2604.שלזינגר, אליהו רפואה לא קונבנציונאלית עפ"י דין תורה אוריתא גל' יז תשנג עמ' קנא-קנז  
2605.שלזינגר, מרדכי יפה מרגליות בירור דעות הפוסקים בדין הרופא, החולה לרפאות ולהתרפאות בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' לב-מ  
2606.שניאורסון, מנחם מנדל האיסור לקבוע מראש טפול רפואי לתוך ג' ימים קודם שבת הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 19-11  
2607.שפרן, יגאל אמירת האמת לחולה על מצבו אסיא חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 23-16. אברהם, אברהם סופר: הנוטה למות לעומת חשוך המרפא. שם עמ' 25-24 
2608.שפרן, יגאל גדרי פריה ורביה בהורים הפגועים גנטית נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 77-89  
2609.שפרן, יגאל מי המחליט בשאלות של אתיקה רפואית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסא עמ' 73-83  
2610.שפרן, יגאל רופא שהזיק נזק נפשי פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ' עז-פה  
2611.שפרן, יגאל פיזיותרפיה לאור ההלכה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסז עמ' 33-40  
2612.שפרן, יגאל בחירת מין היילוד ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 327-339  
2613.שפרן, יגאל תאי גזע עוברים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 205-212  
2614.שפרן, יגאל בצלאל מעמדו של המשוכפל גנטית נתיבי מרחבים ז אדר תשסא עמ' 105-119  
2615.שפרן, יגאל בצלאל ההנדסה הגנטית לאור ההלכה קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 108-116  
2616.שפרן, יגאל בצלאל טיפול רפואי בהורים בניגוד לרצונם תחומין יד (תשנד) 333-351  
2617.שפרן, יגאל בצלאל ניתוח להחלפת המין תחומין כא (תשסא) 117-120  
2618.שקולניק, צבי הלכה ורפואה - מפנקסו של רופא שומר מצוות ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 185-184   
2619.שרלו, יובל הכללת תרופות לאיכות-חיים בסל התרופות תחומין כח תשס"ח עמ' 383-391  
2620.שרלו, יובל הלכה ומדרון חלקלק אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 33-48  
2621.שרמן, אברהם תביעת נזיקין על רשלנות רפואית של רופא ובית חולים (פס"ד) אסותא א ירושלים תשסו עמ' רה-ריח  
2622.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ובמצבי סכנה צפויים (מצב פקוח נפש בעוברים) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמח-קסב  
2623.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ומצבי סכנה צפויים תורה שבעל פה לג: עמ' פב-צד, תשנב  
2624.שרמן, אברהם חיים תביעת נזיקין כנגד מבוטח צד ג' (תביעת נזיקין ברשלנות רפואית ותאונת דרכים) שערי צדק ז תשסו עמ' 45-57  
2625.שרשבסקי, יהודה א' היתר תרופה בלתי כשרה לחולה שאין בו סכנה אשר יש לה תחליף כשר מהדרין חוב' טו שבט תשסב עמ' צז-קב  
2626. Bleich, J. David  Physicians' fees  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 19 (1981), p. 354-358  
2627. Bleich, J. David  Physicians' strikes  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 21,3 (1984), p. 80-84  
2628. Brooks, Morris  Military medicine of the ancient Hebrews  Jewish Forum 21 (1938), p. 129-132  
2629. Carmi, Amnon  Optimus inter medicos ad Gehannam  In: Law and medicine, Haifa 1987, p. 210-217  
2630. Carmi, Amnon  Doctors and patients in Jewish law  In: Law and medicine, Haifa 1987, p. 218-224  
2631. Carter, K. Codell  An illustration of the religious foundations of talmudic medicine: tractate Megillah, fal. 27b-28a  Koroth 9,1-2 (1985), p. 92-98  
2632. Daube, David  Legal problems in medical advance  Israel Law Review 6 (1971), p. 1-17  
2633. Elzas, Moise  La boulimie d'apres le Talmud Babylonien  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 105 (1973), p. 145-149  
2634. Etziony, Mordecai  Beginnings of social medicine in Jewish sources  In: International symposium on society, medicine and law, ed. H. Karplus, Amsterdam 1973, p. 55-63  
2635. Falk, Zeev W.  Problemes medicaux dans le droit hebraique et israelien  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 91 (1971), p. 5-10; 96 (1972), p. 5-9  
2636. Franck, I.  Jewish religious law as a model of the patient-physician relationship  In: The Clinical encounter, ed. Earl E. Shelp, Dordrecht 1983, p. 141-148*  
2637. Frimer, Dov I.  Medical examinations by order of the court and the right to privacy: the Common law and Jewish law experienced  Israel Law Review 17 (1982), p. 96-103  
2638. Golding, Martin P.  Preventive vs. curative medicine: Perspectives of the Jewish legal tradition  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 269-286  
2639. Goldman, Alex J.  Cryobiology (freezing of human bodies)  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 151-157  
2640. Goldman, Alex J.  Drugs  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 158-170  
2641. Gordon, Benjamin Lee  Ophthalmology in the Bible and the Talmud  Harofe Haivri 10,1 (1937), Engl. sect., p. 200-199; 10,2 (1937), Engl. sect., p. 256-251; 11,2 (1938), Engl. sect., p. 213-207  
2642. Gordon, Benjamin Lee  Ancient medical jurisprudence with special reference to the eye  Archive of Ophthalmology 28 (19?42), p. 860-881 = Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 210-230; also publ. sep.  
2643. Gordon, Benjamin Lee  Curiosities of Jewish medicine  Bulletin of the Institute of the History of Medicine 20 (1964), p. 196-200  
2644. Gordon, Harry H.  The doctor-patient relationship  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 243-255  
2645. Gorlin, Morris  Mental illness in biblical literature  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 2 (1970), p. 43-62  
2646. Green, Ronald  Genetic medicine in the perspective of orthodox Halakhah  Judaism 34 (1985), p. 263-277  
2647. Herring, Basil F.  Truth and the dying patient  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 47-65  
2648. Herring, Basil F.  Smoking and drugs  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 221-243  
2649. Jakobovits, Immanuel  Irrational medical beliefs in Jewish law: Superstitions, occult and escatological cures  Harofe Haivri 30,1 (1957), Engl. sect., p. 177-166  
2650. Jakobovits, Immanuel  Rabbis, priests and physicians  Imprensa Medica 24 (1960), 9 p.  
2651. Jakobovits, Immanuel  Jewish views on plastic surgery  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 193-200  
2652. Jakobovits, Immanuel  Some recent responsa on medical subjects  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 183-203  
2653. Jakobovits, Immanuel  Les aspects medicaux de la circoncision d'apres la loi hebraique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 82 (1968), p. 161-174  
2654. Jakobovits, Immanuel  Recent statements on Jewish medical ethics  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 3-4 (1976), p. 1-8  
2655. Jakobovits, Immanuel  Genetic engineering  L'eylah 2,2 (5742), p. 3-4  
2656. Jakobovits, Immanuel  In vitro fertilisation and genetic engineering  L'eylah 2,6 (5744), p. 1-5  
2657. Jakobovits, Immanuel  Plastic surgery on Down's syndrome children  L'eylah 2,8 (5745), p. 1-3  
2658. Kass, Norman  The place of medicine in the Talmud  Koroth 9,5-6 (1987), Engl. sect., p. 494-502  
2659. Klein, Isaac  Science and some ethical issues  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 159-175  
2660. Kohut, George Alexander  Blood test as proof of kinship in Jewish folklore  Journal of the American Oriental Society 24 (1903), p. 129-144  
2661. Kotelmann, L.  Die Ophthalmologie bei den alten Hebraern; aus den alt-und neutestamentlichen Schriften unter Berucksichtigung des Talmuds dargestellt  Hamburg-Leipzig 1910, 8 + 435 p.  
2662. Kroner, [Hermann]  Der Mediciner Maimonides im Kampfe mit dem Theologen  Oberdorf-Bopfingen 1924, 15 p.  
2663. Landman, Leo (ed.)  Judaism and drugs  2nd ed., N.Y. 1973, 269 p.  
2664. Langsam, Yedidyah  Genetic counseling and engineering, family conflicts and therapy, and measurement standards  Intercom 20,1 (1983), p. 7-13  
2665. Leibowitz, Joshua O.  Neurology and psychiatry in ancient Hebrew sources  Harofe Haivri 35,1 (1962), Engl. sect., p. 204-200  
2666. Leibowitz, Joshua O.  R. Simon ben Zemah Duran and his conception of metabolism in 'Magen Avot'  Koroth 7,9-10 (1979), Engl. sect., p. 164-179  
2667. Levy, Jacob  Sozialhygienische Betrachtungen  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 185-199  
2668. Levy, Jacob  Gibt es sozialhygienische Gesetze im Judentum?  Nachalath Z'wi 3 (1932-33), p. 202-213  
2669. Lifschitz, Chaim  Jewish medicine: a prophylactic approach  Koroth 8,5-6 (1982), Engl. sect., p. 157-169  
2670. Lorand, Sandor  L'interpretation des reves selon le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 89 (1970), p. 69-72, 101-103  
2671. Margalith, David  Rabbi Samuel, medecin, talmudiste du IIIe si?cle  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 32 (1956), p. 143-154  
2672. Margalith, David  Shmuel the physician  Harofe Haivri 29,1 (1956), Engl. sect., p. 160-157; 29,2 (1956), Engl. sect., p. 155-148  
2673. Meier, Levi  Code and no-code; a psychological analysis and the viewpoint of Jewish law  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 35-45  
2674. Munk, Elie  L'epilepsie dans la legislation mosaique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 16 (1953), p. 75-79  
2675. Newmyer, Stephen  Talmudic medicine and Greek sources  Koroth 9,1-2 (1985), p. 34-57  
2676. Novak, David  Alcohol and drug abuse in the perspective of Jewish tradition  Judaism 33 (1984), p. 221-232 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 72-81  
2677. Ozarowski, Joseph S.  Malpractice  Journal of Halacha and Contemporary Society 14 (1987), p. 111-127  
2678. Palmer, Bernard (ed.)  Medicine and the Bible  Exter 1986, 272 p.  
2679. Philippsohn, Ludwig  Tagliches Gebet eines Arztes vor dem Besuche seiner Kranken (aus d. hebr. HS. eines beruhmten j?dischen Arztes aus dem zwolften Jahrhundert).  Allgemeine Zeitung des Judenthums 27 (1863), p. 49-50  
2680. Rabinovitch, Nachum L.  On the risk-benefit ratio or cost-effectiveness in medicine  Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office, 1986, p. 227-233  
2681. Rabinowicz, H.  Cremation  Harofe Haivri 35,2 (1962), Engl. sect., p. 243-240  
2682. Reichler, Max  Jewish eugenics  In: Jewish eugenics and other essays, N.Y. 1916, p. 7-19  
2683. Rosenfeld, Azriel  Refrigeration, resuscitation and the resurrection  Tradition 9,3 (1967), p. 82-94  
2684. Rosner, Fred  La priere du medecin attribuee a Moise Maimonide  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 81 (1968), p. 109-124  
2685. Rosner, Fred  L'hemophilie dans le Talmud et les ecrits des rabbins  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 94 (1971), p. 101-105  
2686. Rosner, Fred  Blood stain identification as described in the Talmud  Israel Journal of Medical Sciences 9 (1973), p. 1077-1079  
2687. Rosner, Fred  Tay-Sachs disease: to screen or not to screen  Tradition 15,4 (1976), p. 101-112 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 161-171  
2688. Rosner, Fred  Jewish ethical issues in hazardous medical therapy  Tradition 19 (1981), p. 55-58  
2689. Rosner, Fred  Test tube babies, host mothers and genetic engineering in Judaism  Tradition 19 (1981), p. 141-148  
2690. Rosner, Fred  Cigarette smoking and Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 4 (1982), p. 33-45  
2691. Rosner, Fred  The best physicians destined for Gehenna  New York State Journal of Medicine 83 (1983), p. 970-972 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 37-43  
2692. Rosner, Fred  The rationing of medical care: The Jewish view  Journal of Halacha and Contemporary Society 6 (1983), p. 21-32  
2693. Rosner, Fred  Priests studying and practicing medicine  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 48-61 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 45-58  
2694. Rosner, Fred  Informing the patient  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 59-65  
2695. Rosner, Fred  Sex preselection and predetermination  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 129-137  
2696. Rosner, Fred  Genetic engineering  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 173-185  
2697. Rosner, Fred  Cigarette and marijuana smoking  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 363-375  
2698. Rosner, Fred  Risks versus benefits in treating the gravely ill patient; ethical and religious considerations  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 46-74  
2699. Rosner, Fred  The medical writings of Moses Maimonides  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 8 (1987), p. 75-91  
2700. Rosner, Fred  AIDS: a Jewish view  Journal of Halacha and Contemporary Society 13 (1987), p. 21-41  
2701. Sacks, Jonathan  Cosmetic surgery  L'eylah 2,3 (5742), p. 14-17  
2702. Sacks, Jonathan  Genetic engineering and Jewish law  Jewish Digest 27,10 (1982), p. 9-13  
2703. Schachter, Hershel  Medical malpractice  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 217-223  
2704. Short, Arthur Rendle  The Bible and modern medicine  London 1953, 142 p.  
2705. Silverstein, Arthur Jay  Censorship of medical works: Hezekiah and the 'Book of Remedies'  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 151-157  
2706. Simon, Isidore  La gynecologie, l'obstetrique, l'embryologie et la puericulture dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 4 (1949), p. 35-64  
2707. Simon, Isidore  La valeur et l'actualite des prescriptions d'hygiene bibliques, talmudiques et rabbiniques, dans la lutte contre l'alcoolisme, la tuberculose et les maladies veneriennes  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 33 (1956), p. 197-214  
2708. Simon, Isidore  Introduction a l'histoire de la chirurgie biblique et talmudique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 38 (1957), p. 171-180; 40 (1958), p. 79-86, 127-142; 41(1959), p. 139-146, 167-181; 51 (1961), p. 33-41, 159-178  
2709. Simon, Isidore  L'etude du 'devoir conjugal' dans la medecine hebraique traditionnelle  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 106 (1974), p. 11-16  
2710. Simon, Isidore  La notion de medecine psychosomatique dans l'oeuvre de Maimonide (1135-1204)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 109 (1974), p. 103-111  
2711. Spero, Moshe Halevi  Psychiatry, psychotherapy and Halakhah; a Torah perspective in the philosophy of behavior change  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 221-241  
2712. Spero, Moshe Halevi  The halakhic status of Hirhur Assur in psychotherapy  Assia 7,1-2 (1980), Engl. sect., p. 52-64  
2713. Spiegler, Samuel  Jewish ethical principles and genetic engineering  Journal of Jewish Communal Service 61 (1984-85), p. 194-195  
2714. Steinberg, Avraham  The contribution of rabbinic law to the understanding of talmudic medical data  Koroth 9,1-2 (1985), p. 60-72  
2715. Steinschneider, Moritz  Medicinische Handschriften im Besitz des Herrn Halberstam  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 10 (1883), p. 101-112, 157-169  
2716. Stern, L.  La sollicitude envers les malades d'apres l'ethique juive  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 40 (1958), p. 71-77  
2717. Struys, Thijs  Ziekte en genezing in het O. T  Kampen 1968, 464 p.  
2718. Tendler, Moses D.  The ethics of gene manipulation: DNA recombinant, cell fusion and cell uptake research  Intercom 17 (1978), p. 4-7  
2719. Troster, Lawrence  Therapy or engineering: Jewish responses to genetic research  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 21-25  
2720. Tyano, S., a.o.  Le don du sang dans la tradition juive  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 106 (1974), p. 21-22  
2721. Warlitz, Christian  Diatribe medico-sacra de morbis biblicis  Wittenberg 1714, 22 + 390 p.  
2722. Weiss, Faedra Lazar  Genetic counselling in a liberal Jewish context  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 26-32  
2723. Wolfsberg, Oskar  Arzneimittel - in der Bibel, im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 413-415  
2724. Wood, Percival  Moses, the founder of preventive medicine  London 1920, 11 + 116 p.   
2725. Yahuda, A.S.  Medical and anatomical terms in the Pentateuch in the light of Egyptian medical papyri  Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 2 (1935), p. 549-574  
2726. Zimmels, Hirsch Jakob  Magicians, theologians and doctors: studies in folk-medicine and folklore as reflected in the rabbinical responsa, 12th-19th centuries  London 1952, 8 + 293 p.  
2727.[הילדסהיימר, ע'] תשובת הרב ע' הילדסהיימר ז"ל לד"ר י' פרויס ז"ל בענין שכר שבת אסיא גל' ה ניסן תשלב עמ' 5-8  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > הריון

 מחברכותרתספרביקורת
2728.אבינר, שלמה חיים תכנון המשפחה ומניעת הריון אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 20-5  
2729.אליהו, מרדכי השימוש באמצעים למניעת הריון תחומין לא תשעא עמ' 15-18  
2730.אלינסון, אליקים גציל תכנון המשפחה ומניעת הריון: עמדת ההלכה לאור ההתפתחויות הרפואיות של ימינו ת"א תשלז 35 עמ'  
2731.אריאל, יעקב התקן תוך רחמי 2. מניעת הריון למי שעדין לא קיים פריה ורביה. אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 78-74  
2732.אריאל, יעקב זוגיות ומשפחתיות (מבט תורני על הקמת משפחה ועל ילודה) צהר כז כסלו תשסז עמ' 91-96  
2733.בזק, יעקב הפיקוח על הילודה במשפט העברי [ביקורת על David M. Feldman: Birth Control in Jewish Law] הפרקליט כרך כה תשכט עמ' 743-742  
2734.בקשי-דורון, אליהו האם מותר לאשה להסתכן ללדת ילדים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 297-303  
2735.הורביץ, יוסף יונה צבי בדין השחתת זרע ומניעת ההריון ספר היובל לרבי יעקב רוזנהיים, פרנקפורט ענ"מ, תרצב מדור עברי עמ' 87-114  
2736.היבנר, שמואל מניעת (הרעיון) [הריון] ע"י גלולות הדרום חוב' כ תשרי תשכה עמ' 42-49  
2737.הלפרין, לוי יצחק הריון שיאלצו אח"כ לחלל עליו את השבת עטרת שלמה ו תשסא עמ' עט-צד  
2738.הלפרין, מרדכי [בענין בדיקת פוריות] אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 66-65  
2739.הנקין, יהודה הרצל שימוש בדיאפרא"ם ומניעת הריון אחרי לידה המאסף שנה ב תשם עמ' 373-365  
2740.וואזנר, שמואל הלוי מניעת הריון עקב מצב כלכלי קשה בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' לב-לג  
2741.וייס, אשר זליג מניעת הריון בסכנה גמורה עטרת שלמה ז תשסב עמ' קו-קי  
2742.זילברשטיין, יצחק בדיקת אולטרא סאונד לנשים בהריון בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' נה-נו, גל' יג תשסג עמ' צב-צג  
2743.יעקובוביץ, י' העקרה והשבחת הגזע בחוק היהודי הרופא העברי שנה 27 1954 חוב' א-ב עמ' 80-95  
2744.כ"ץ (קאס), ניסן השקפת התלמוד וההלכה על אמצעים למניעת התעברות הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 166-157  
2745.לוי, אורי על החובה לשמור על הבריאות בכלל ועל בריאות היולדת וילדיה בפרט צהר י אביב תשסב עמ' 205-216 [קטן, יואל וחנה: שם עמ' 217-221; אריאל, יגאל: שם עמ' 223-236]  
2746.לוי, יעקב אין אשה מתעברת אלא ., בענין היתר מניעת הריון. נחלת צבי 5 1934-35 עמ' 356-353  
2747.לוי, יעקב תרופות הורמונליות לנשים ובעיות דתיות הלכתיות הרופא העברי שנה 35 1962 חוב' א-ב עמ' 124-114; נועם ספר ח תשכה עמ' רלח-רמח  
2748.לוי, יעקב 'תכנון המשפחה' בישראל המעין כרך ו גל' ג ניסן תשכו עמ' 23-33  
2749.לוי, יעקב הגלולה למניעת הריון כבעיה הלכתית-רפואית נועם ספר יא תשכח עמ' קסז-קעז  
2750.לוי, יעקב בענין מניעת הריון נועם ספר טז תשלג עמ' קפ-קפז  
2751.לוינגר, ישראל מאיר לברור המונחים חדר, פרוזדור, ועליה נועם ספר י תשכז עמ' קפח-קצא  
2752.לוננפלד, ברונו נשים דתיות המתקשות להכנס להריון עקב ביוץ מוקדם תורה שבעל פה יח תשלו עמ' קיב-קיט  
2753.ליבוביץ, יהושע הריון האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 267-269  
2754.לנדא, יעקב בענין תכנון המשפחה לאור ההלכה בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' כב-כו  
2755.מירקין, דוד הגלולה המורכבת מול ה'מיני פיל' (mini pill) בהלכה אור הדרום חוב' ג קיץ תשמו עמ' נח-סח; המיניפיל. חוב' ד קיץ תשמז עמ' קכז-קלח  
2756.נס, ישראל ברוך ההמצאה החדשה בקליטת הריון בנשים שאינן מתעברות הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 23-19  
2757.עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  
2758.פיינשטיין, משה נשים שסכנה להם להכנס להריון ובדין סירוס אשה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכח-שלא  
2759.פיינשטיין, משה הריון, נישואין ושבת; בעיות ברפואה הלכתית תחומין ד תשמג עמ' 425-419  
2760.פלק, זאב David M. Feldman: Birth Control in Jewish Law [בקורת] דיני ישראל כרך א תשל עמ' 116-115  
2761.קטן, יואל וחנה עובר פגום - איבחון מוקדם ומניעת הריון תחומין כא (תשסא) 107-116  
2762.קליין, משה זירוז לידה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' פה-צד  
2763.שטיינברג, אברהם היבטים הלכתיים בתכנון המשפחה סעד שנה 21 גל' 1 שבט תשלז עמ' 49-47  
2764.שטיינברג, אברהם הגישה היהודית הכללית למניעת הריון אסיא חוב' כה-כו סיון תשם עמ' 32-11; מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 118-101  
2765.שטיינברג, משה שמוש באמצעים למניעת הריון אסיא חוב' כה-כו סיון תשם עמ' 10-5  
2766.שרלו, יובל דחיית לידה ראשונה בזוג צעיר צהר כז כסלו תשסז עמ' 83-89 [תגובה: בורשטין, מנחם. שם כח שבט תשסז עמ' 135-140]  
2767. Aptowitzer, Victor  The status of the embryo in Jewish criminal law  Jewish Quarterly Review, N.S. 15 (1924-25), p. 85-118 = Studies in Jewish Jurisprudence 2 (1972)  
2768. Bokser, Ben Zion  Statement on birth control  Conservative Judaism 15,4 (1961), p. 32-35  
2769. Bokser, Ben Zion  Birth control  Conservative Judaism 16,2-3 (1962), p. 79-82  
2770. Ellinson, Getsel  Natural family planning as reflected in contemporary rabbinic responsa  Jewish Social Studies 46 (1984), p. 51-60  
2771. Feldman, David M.  Birth control in Jewish law  N.Y. 1968, 13 + 322 p. = Marital relations, birth control and abortion in Jewish law, N.Y. 1974.   
2772. Goldman, Alex J.  Birth control  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 109-137  
2773. Greenberg, Stanley  Oral contraceptives and Jewish law  Intercom 9,1 (1967), p. 3-8  
2774. Gugenheim, Ernest  La contraception selon le Judaisme  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 92 (1971), p. 49-51  
2775. Guttmacher, Alan F.  Traditional Judaism and birth control  Judaism 6 (1957), p. 159-165  
2776. Halibard, G.B.  Sterilization  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard, Jewish Law Annual 1 (1978), p. 192-195  
2777. Heinemann, Isaac  Das Lebensrecht des Kindes  Der Morgen 1 (1925), p. 665-670  
2778. Jakobovits, Immanuel  Birth-control  Encyclopedia Judaica 4, p. 1053-1054  
2779. Jakobovits, Immanuel  Problems of Jewish family life, with special reference to birth-control and artificial insemination  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 200-220  
2780. Jakobovits, Immanuel  Population explosion; the Jewish attitude to birth control  Medica Judaica 1,1 (1970), p. 16-23  
2781. Kass, Norman  The Talmud on contraception  Harofe Haivri 34,1 (1961), Engl. sect., p. 257-251  
2782. Kass, W.  Sex determination - medically and in the Talmud  Koroth 7,11-12 (1980), Engl. sect., p. 263-301  
2783. Klein, Hermann  Geburtenregelung. Eine halachische Betrachtung.  Nachalath Z'wi 1 (1930-31), p. 251-261  
2784. Lauterbach, Jacob Z.  Talmudic-rabbinic view on birth-control  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 37 (1927), p. 1-16 = Studies in Jewish law, custom and folklore, N.Y. 1970, p. 209-224  
2785. Levy, Jacob  'Geburtenstreik' - die Frage der j?dischen Ehe  Nachalath Z'wi 1 (1931-32), p. 380-395  
2786. Low, Leopold; Wolf, G.  Der Kaiserschnitt (sectio caesarea). Ein Beitrag zur Geschichte der talmudischen Medizin und des talmudischen Strafrechtes.  Ben Chananja 9 (1866), p. 681-700 = Gesammelte Schriften, vol. 3, Szegedin 1893, p. 379-406  
2787. Macht, David Israel  Embryology and obstetrics in ancient Hebrew literature  John Hopkins Hospital Bulletin 22 (1911), 17 p.  
2788. Mattei, Antoine  La maternite et l'obstetrique chez les Hebreux  Paris 1857, 37 p.  
2789. Morgenstern, Moshe  Amniotic testing and Halachah  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah,N.Y. 1981, p. 25-31  
2790. Rongy, A.J.  Birth control  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 380-381  
2791. Rosner, Fred  Contraception in Jewish law  Tradition 12,2 (1971), p. 90-103 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 86-96  
2792. Rosner, Fred  Sex determination as described in the Talmud  Intercom 13,2 (1972), p. 17-20  
2793. Rosner, Fred  The biblical-talmudic secret for choosing one's baby's sex  Assia 7,1-2 (1980), Engl. sect., p. 45-51  
2794. Rosner, Fred  Contraception  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 75-89  
2795. Rubin, Simon  Der 'Nasciturus' als Rechtssubjekt im talmudischen und romischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 20 (1907), p. 119-156  
2796. Schachter, Hershel  Halachic aspects of family planning  Journal of Halacha and Contemporary Society 4 (1982), p. 5-32 = Halacha and contemporary society, ed. Alfred S. Cohen, N.Y. 1984, p. 3-30  
2797. Simon, Isidore  La gynecologie, l'obstetrique, l'embryologie et la puericulture dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 4 (1949), p. 35-64  
2798. Tendler, Moses D.  Population control - a Jewish view  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 97-104  
2799. Toaff, R.  The 'religious factor' in sterility of orthodox Jewish women  Medica Judaica 1,2 (1970), p. 24-28  
2800. Wolffsheimer, Salomon Bernard  De causis foecunditatis ebraeorum nonnullis Sacris codicis praeceptis innitentibus  Dissertation Halle-Magdeburg 1742, 48 p.  
2801. Wolfsberg, Oskar  Geburt  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 145-148  
2802. פינקלשטין, ברוך מאפייני פסיקה של הרב משה פיינשטיין לאור פסקיו בשאלות לגבי פוריות, מניעת הריון והפלה עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסו 168 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > הפריה מלאכותית

 מחברכותרתספרביקורת
2803.אבינר, שלמה הנדסה גנטית, בחירה חפשית וניסויים מסוכנים בבני אדם אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 43-46  
2804.אוירבך, שלמה זלמן הזרעה מלאכותית נעם א עמ' קמה-קסו  
2805.אייזיקסון, מאיר על דבר נטיעת עובר לתוך רחם האשה המאור שנה ל חוב' ו אב-אלול תשלח עמ' 16  
2806.אינדיק, יצחק חיוב מזונות בנולד מהזרעה מלאכותית דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 115-83  
2807.אמסל, מאיר אפשרות התעברות באמבטי ועל אגדת בן סירא המאור שנה ה חוב' ז ניסן תשיד עמ' 25-28  
2808.אמסל, מאיר בדבר איסור הזרעה מלאכותית המאור שנה יג קונ' ח תמוז תשכב עמ' 6-9  
2809.אמסל, מאיר עוד פרטים נחוצים באיסור ההזרעה המלאכותית המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 18-11  
2810.אמסל, מאיר מעשה איום של חיתון אח ואחות צאצאי ההזרעה המלאכותית המאור שנה כד תשלב קונ' ו עמ' 21-22  
2811.אפשטיין, חיים פישל הולדה מלאכותית הפרדס חלק ח חוב' ב אייר תרצד עמ' 6-9; חוב' ג סיון תרצד עמ' 7-8  
2812.אפשטין, יעקב מעמדם של בן ובת רווקה לענין חיתון ויוחסין (מעמד הנולד מהפריה מלאכותית של רווקה) חבל נחלתו ג תשסד עמ' 204-214  
2813.אריאל, יעקב הפריה מלאכותית ופונדקאות תחומין טז (תשנו) 171-180  
2814.אריאל, יעקב גניבת ביציות מגופה של אשה תחומין כא (תשסא) 100-106  
2815.בארון, אריה ליב הזרעה מלאכותית בישראל, בממזר ובגוי דברי משפט ו תשס עמ' כא-ל  
2816.ביק, עזרא יחוס אמהות בהשתלת עוברים תחומין ז תשמו עמ' 270-266  
2817.בלוך, משה חיים אפרים והיה מחניך קדוש; יחוה דעת נגד הזרעה מלאכותית.. ניו-יורק תשכה לב עמ'  
2818.בלייך, יהודה דוד הבעיות בהולדת תינוק המבחנה מבחינת היהדות אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 14-12  
2819.בליכר, מיכאל הפרית מבחנה - לענין דין "הלך אחר הפגום" אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 68-72   
2820.בן שלמה, זכריה פוריות והלכה - סיכוי כנגד סיכון מבחינת "פיקוח נפש" בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' סח-עג  
2821.בן שמעון, שלמה הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 408-411  
2822.בן-מאיר, יהושע הפריית מבחנה - יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית אסיא חוב' מא ניסן תשמו עמ' 40-25; בדרך אפרת עלון 26 שבט תשמו עמ' 32-2; עלון 28 כסלו תשמז עמ' 5-3  
2823.בן-מאיר, יהושע הורות משפטית והורות גנטית בהלכה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 80-88  
2824.בן-מאיר, יהושע שאלת הבעלות על ביציות מופרות משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 194-204  
2825.בן-פורת, אליעזר הפריה חוץ-גופית תחומין כח תשס"ח עמ' 392-401  
2826.בקשי-דורון, אליהו שאלה חמורה בענין שמירת זרע לקיים פריה ורביה אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 39-34  
2827.בקשי-דורון, אליהו הפריה בדרך חוץ גופית שרידים גל' יח אדר תשנט עמ' ז-יג  
2828.ברגר, יצחק דב בענין משפחת אם בילדי מבחנה שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג עמ' ח-י  
2829.ברנדסדופר, מאיר בענין אם פונדקאית והפריה חוץ גופית בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' לג-מב  
2830.גולדברג, זלמן נחמיה יחוס אמהות בהשתלת עובר ברחם של אחרת תחומין ה תשמד עמ' 259-248  
2831.גולדברג, זלמן נחמיה תקלות העלולות לצמוח מהשתלת עוברים תחומין י (תשמט) 273-281  
2832.גורן, שלמה על ילדי מבחנה  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 91-97  
2833.גינצבורג, יוסף שמחה; פבזנר, אברהם ברוך הפריית מבחנה והזרעה מלאכותית- הוראות כ"ק הרבי מליובאוויטש אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 47-55  
2834.גראדזינסקי, צבי הירש בענין הזרעה מלאכותית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קלט-קנד  
2835.גרוס, שמואל דוד הפריה חוץ גופית עטרת שלמה ז תשסב עמ' פ-פג  
2836.גרין, יוסי ואתם פרו ורבו (בראשית א, כ"ח) גם לאחר מיתה? הרהורים על ההולדה לאחר מיתה בדין העברי מאזני משפט ג תשסג-תשסד עמ' 119-154  
2837.גרין, יוסי הולדה לאחר מיתה באמצעות הפריה חוץ-גופית והשלכותיה על דיני יבום וחליצה מאזני משפט כרך ב תשסא-תשסב עמ' 207-243  
2838.גרין, יוסי אברהם הוליד את יצחק - ייחוסו של היילוד למולידו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 98 תולדות תשסג 4 עמ'  
2839.גרין, יוסי הפריה חוץ-גופית לאחר מות האב תחומין ל תשע עמ' 139-147  
2840.גרין, יוסף ההפריה המלאכותית לצורותיה השונות בדין העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלט 157 עמ'  
2841.גרין, יוסף הזרעה מלאכותית כפתרון ל'עקרות הדתית' אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 29-17  
2842.גרין, יוסף הזרעה מלאכותית בפסיקה ובחקיקה במדינת ישראל אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 62-45  
2843.גרשוני, יהודה תינוקת המבחנה הראשונה בעולם לאור ההלכה אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 22-15; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שסא-שסז  
2844.גרשוני, יהודה אם פונדקאית חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תנד  
2845.דוד, בנימין פיקוח הלכתי במחלקות פוריות חומרא או חובה בית הלל גל' לא טבת תשסח עמ' עו-עט  
2846.דיין, יצחק מספר היבטים בשיבוט הגנטי שרידים גל' יט תשרי תשסא עמ' סג-עה  
2847.דיכובסקי, שלמה פוריות ותפקוד זוגי - עילה לגט וטיפולים לפני נישואין (שו"ת) אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 13-22  
2848.דיכובסקי, שלמה בעלות על ביציות מופרות תחומין כב (תשסב) 404-407  
2849.דרורי, משה תכפול האדם - היבטים הלכתים ומשפטים אסיא חוב' כג שבט תשלט עמ' 28-17  
2850.דרורי, משה ההנדסה הגינטית: עיון ראשוני בהיבטים המשפטיים וההלכתיים תחומין א תשם עמ' 296-280. רבינוביץ, אברהם צבי: הערות לנושא מדיניות הלכתית והנדסה גנטית. שם ב תשמא עמ' 512-504; ערוסי, רצון: דרכים בחקר ההלכה ובבירורה. שם עמ' 522-513 
2851.דרורי, משה הזרעה מלאכותית ודיני הניאוף - היבטים הלכתיים תורה ומדע כרך י סיון תשמד עמ' 36-28   
2852.הבלין, שלמה עוברים מוקפאים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסה עמ' 122-129  
2853.הבלין, שלמה זלמן אם פונדקאית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 85-90  
2854.הדאיה, עובדיה הזרעה מלאכותית נעם א תשיח עמ' קל-קלז  
2855.הלברשטם, שלמה קונטרס להצלת קדושת ויחוס ישראל (הצעת הכרזת איסור וחרם על כל אשה שתפשע לקבל הזרעה מלאכותית) המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 5-8  
2856.הלברשטם, שלמה הצעת הכרזת איסור על... הזרעה מלאכותית בזרע איש אחר המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' מד-מז  
2857.הלוי, ישעיהו טוביה (עורך) בענין הזרעה מלאכותית דעת תורה ספר ב סיון תשמב עמ' י-טו; ספר ג אלול תשמב עמ' ט-כא  
2858.הלפרין, לוי יצחק הזרעה מלאכותית והפריה חוץ גופית מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' כ-נג  
2859.הלפרין, לוי יצחק שימוש בתאים מופרים מוקפאים לצרכים רפואיים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' נה-סב  
2860.הלפרין, לוי יצחק פדיון הבן לילד שנולד לאם פונדקאית עטרת שלמה ז תשסב עמ' צא-קה  
2861.הלפרין, מרדכי הזרעה מלאכותית לאחר מיתה בית הלל גל' ט טבת תשסב עמ' נד-ס. וייס, אשר זעליג, שם גל' י אייר תשסב עמ' עג-עד; וולוולסקי, יואל ב', שם גל' יא אלול תשסב עמ' צה; מזרחי, אהרן, שם גל' יג טבת תשסג עמ' פב-פז  
2862.הלפרין, מרדכי אשה כי תזריע וילדה - הורות ביולוגית והורות גנטית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 204 תזריע תשסה 4 עמ'  
2863.הלפרין, מרדכי דיני יוחסין, ייבום וירושה בנולד מזרע קפוא שהופשר לאחר מות אביו אסותא א ירושלים תשסו עמ' של-שנו  
2864.הנקין, יוסף אליהו הזרעה מלאכותית המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 9-11  
2865.הרשלר, משה בעיות הלכתיות בתינוק מבחנה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שז-שכ; תינוק מבחנה בהלכה. תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קכד-קכט  
2866.הרשלר, משה הנדסה גנטית מבחנה בהלכה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ צ-צה  
2867.ויגודה, מיכאל "אשה כי תזריע" - מעמד מי שנולד מבנק זרע פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 282 תזריע-מצורע תשסז 4 עמ'  
2868.ויינברג, יחיאל יעקב משפט הנולדים ע"י הזרעה מלאכותית הפרדס שנה כה חוב' א תשרי תשיא עמ' 6-9  
2869.וייס, אשר בדין דילול עוברים ועוד בית הלל גל' ו טבת תשסא עמ' ס-סג  
2870.ולדינברג, אליעזר יהודה; מאיר, דוד הפריה במבחנה - דיון רפואי הלכתי אסיא חוב' לג תמוז תשמב עמ' 13-5. נבנצל, אביגדור: הפריה במבחנה - הערות. שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 5 
2871.ורהפטיג, איתמר תקפו של הסכם להפריה חוץ-גופית תחומין טז (תשנו) 181-186  
2872.זילברשטיין, יצחק בענין פוריות לרוצח בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עא-עג  
2873.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
2874.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 54-58  
2875.זקס, חיים ליב בענין הפראה ע"י זריקת זרע הפרדס שנה לו חוב' א תשרי תשכב עמ' 23-24  
2876.טוקר, חיים אליעזר דינו ומעמדו של הנולד מהזרעה מלאכותית עטרת שלמה ד תשנט עמ' צט-קכה  
2877.טייטלבום, יואל תשובה בדבר ההזרעה המלאכותית בזרע איש אחר, בירור הלכה אשר הולד הוא ממזר והאשה אסורה לבעלה ועוד כמה איסורי תורה ורבנן המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 3-13; קונ' י אלול תשכד עמ' 5-3  
2878.טייטלבום, יואל קונטרס התשובות (בענין הזרעה מלאכותית) ברוקלין תשכז נד עמ'  
2879.טרופ, אביעד אם פונדקאית עטרת שלמה ה תשס עמ' ק-קכב  
2880.יודלביץ, שמואל אהרן בירור הלכה באיסור השתמשות בפריה מלאכותית נועם ספר י תשכז עמ' נז-קג  
2881.יולס, אפרים אליעזר באיסור זריקה לאשה זרע איש אחר המאור שנה טו קונ' י אלול תשכד עמ' 13  
2882.יוסף, איל הפריה לאחר המוות עטרת שלמה י תשסה עמ' רצט-שיא  
2883.יעקובוביץ, י' הזרעה מלאכותית, פיקוח לידה והפלה (מחקר משוה של השקפות הדת היהודית) הרופא העברי שנה 26 1953 חוב' א-ב עמ' 114-129  
2884.יש"ר, שמעון הזרעה מלאכותית בנשים המאור שנה ט קונ' י אלול תשיח עמ' 15-18  
2885.ישראלי, שאול אבהות בהזרעה שלא כדרכה תורה שבעל פה לג: עמ' מא-מו, תשנב  
2886.כחלון, ליאור פרשת נחמני בראי המשפט העברי שערי משפט כר' א גל' 1 תשנז עמ' 103-114  
2887.כלאב, אברהם יצחק מיהי אמו של ילוד, ההורה או היולדת תחומין ה תשמד עמ' 267-260  
2888.כפיף, רחמים יהודה בענין תרומת ביצית ואם פונדקאית בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' לד-לו  
2889.כץ, אהרן אם פונדקאית  מגל ח-ט תשנב עמ' 15-18  
2890.כץ, אריה השתלת רקמת אשכים לצורך הפריה חוץ-גופית [מעמד העובר. היתר הההשתלה] תחומין כט תשס"ט עמ' 340-346  
2891.כשר, מנחם מ' יחוס הילוד נעם א תשיח עמ' קכה-קכח  
2892.לאו, דוד בעלות על ולדות עטרת שלמה ב תשנז עמ' קכח-קנא  
2893.מאירי, מאיר הלכות הזרעה מלאכותית עזרת נשים, ספר ג תשטו עמ' שיט-שכא  
2894.מאירי, מאיר בנידון הזרעה מלאכותית הפרדס שנה ל חוב' ה שבט תשטז עמ' 17-14  
2895.מדניק, חיים הזרעה מלאכותית הפרדס שנה כז חוב' ז ניסן תשיג עמ' 1-3  
2896.מינצברג, ישראל זאב [בענין הזרעה מלאכותית] נעם א תשיח עמ' קכט  
2897.נבון, יעקב שכפול גנטי קטורת הלבונה תשנט עמ' 26-39  
2898.נבון, יעקב  שכפול גנטי קטורת הלבונה תשנח עמ' 89-93  
2899.נבנצאל, אביגדור בעלות יורשים על זרע מוקפא תחומין יז (תשנז) 347-348  
2900.ניימרק, אברהם י' כשרות הילוד נעם א תשיח עמ' קמג-קמד  
2901.נס, ישראל ברוך בדבר היתר לזרוק ולהכניס זרע האיש לתוך חדרי רחמה של אשה עקרה כדי שתתעבר הפרדס שנה לב חוב' א תשרי תשיח עמ' 30-27; חוב' ב חשון תשיח עמ' 28-25  
2902.סדן, יהודה מעוברת שנתגירה [מעמד הוולד לענין יחוסו לעריות, יכולתו לחזור מהגירות כשיגדיל, הגדרת הקרובים בפסולים לעדות לגביו, שאלת אם פונדקאית לאור הנ"ל] חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 73-85  
2903.סוויצקי, מרדכי בדבר הזרעה מלאכותית בזרע איש אחר המאור שנה טז קונ' ב כסלו תשכח עמ' 3-5  
2904.סולובייצ'יק, משה בדין תינוק המבחנה אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 128-122  
2905.סושרד, שמואל הקפאת זרע לקיום מצוות"פרו ורבו" אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 54-58  
2906.סינקלר, דניאל הזרעה מלאכותית והפריה חוץ-גופית במשפט העברי: היבטים השוואתיים, הלכתיים-מתודולוגיים ומוסריים המשפט ט תשסד עמ' 291-325  
2907.עזרין, י"א באיסור הזרעה מלאכותית המאור שנה טו קונ' ז אייר-סיון תשכד עמ' 11-12  
2908.עזרין, י"א בדין אונאה וגם בדבר ההזרעה המלאכותית המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 15-13; קונ' י אלול תשכד עמ' 12-11; שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 21-18  
2909.עזרין, י"א בדיני קדושה, אישות ומאכלות אסורות המאור שנה טז קונ' ה אדר ב תשכה עמ' 7-8  
2910.עזרין, י"א אי שייך אחות אשה במי שנתעברה ממנו ע"י הזרעה מלאכותית המאור שנה יז קונ' ב חשון-כסלו תשכו עמ' 7-5  
2911.פינדלינג, משה הפראה מלאכותית עטרת צבי, ספר היובל ליוסף ברייער, ניו-יורק תשכב עמ' מה-נו  
2912.פינקלשטין, ברוך הפריה חוץ גופית לצורך בחירת המין הרצוי תחומין כז (תשסז) עמ' 138-143  
2913.פירר, בנציון בענין פריון מלאכותי נועם ספר ו תשכג עמ' רצה-רצט  
2914.פרוינד, זאב דיני היוחסין בהפריה מלאכותית עטרת שלמה ה תשס עמ' רו-ריד  
2915.פרידמן, צבי הירש משפט הנולדים ע"י הזרעה מלאכותית ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 233-217  
2916.פרידמן, צבי הירש צבי חמד, קונ' מד, החזק מגן, מהדורא תניינא להקונטרס מגן גבורי כח (משפט הנולדים על ידי הזרעה מלאכותית) ברוקלין תשכז סד עמ'  
2917.צימרמן, חיים באיסור ההזרעה המלאכותית המאור שנה טו קונ' י אלול תשכד עמ' 5-6  
2918.קורינאלדי, מיכאל מעמדו המשפטי של ילד הנולד מהפרייה מלאכותית מתורם זר או מתרומת ביצית שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 295-327  
2919.קורינאלדי, מיכאל מעמדו המשפטי של ילד הנולד מהפריה מלאכותית מתורם זר אוו תרומת ביצית שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 265-294  
2920.קורצטג, אביעד הנולד מ"אם פונדקאית" - יחוסו וקורבתו עטרת שלמה ד תשנט עמ' קעג-קפג  
2921.קורצטג, משה בענין שמירת הזרע לקיום מצות פריה ורביה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 75-79  
2922.קליין, מנשה תרומת זרע או עובר מוקפא לחשוכי בנים עטרת שלמה י תשסה עמ' רח-ריא  
2923.קרדימון, שמשון הפראה מלאכותית בתלמוד הרופא העברי שנה 15 1942 חוב' ב עמ' 62-64  
2924.קרויזר, דוב מ' הזרעה מלאכותית (בירור הבעיה) נעם א תשיח עמ' קיא-קכג  
2925.רבינוביץ, ישראל מרדכי קונטרס הזרעה מלאכותית הסכנה הגדולה לחילול טהרת המשפחה הישראלית המאור שנה ה חוב' א תשרי תשיד עמ' 22-15  
2926.רבינוביץ, צבי התעברות ללא הזדווגות הרופא העברי שנה 33 1960 חוב' א-ב עמ' 109-105  
2927.רונס, יצחק-אבי; ולוולסקי, יואל ייחוסו של הנולד מפונדקאית נכריה לאביו היהודי תחומין לא תשעא עמ' 276-281  
2928.רט, יהודה בדיקות רפואיות במהלך טיפולי פוריות בית הלל גל' לא טבת תשסח עמ' פ-פד  
2929.רלב"ג, מרדכי אם פונדקאית עטרת שלמה ח תשסג עמ' רא-רח  
2930.רפפורט, שבתי א' כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ גופית אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 126-130  
2931.רקובר, נחום שיבוט גנטי - תחרות במעשה ה'? בר אילן כח-כט תשסא עמ' 425-436  
2932.רקובר, נחום שבוט גנטי - תחרות במעשה ה'? ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 315-326  
2933.שור, דוד כמה אופני הזרעה ע"י טכנולוגיה לאור ההלכה המאור שנה נא חוב' ה סיון-תמוז תשנח עמ' 24-28  
2934.שטיינברג, אברהם הזרעה מלאכותית לאור ההלכה אסיא חוב' יב אדר תשלה עמ' 19-5  
2935.שטיינברג, אברהם תינוק מבחנה אסיא חוב' כג שבט תשלט עמ' 16-11  
2936.שטינברג, אברהם הזרעה מלאכותית אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 161-148  
2937.שטינברג, אברהם שיבוט בני אדם- היבטים מדעיים, מוסרים ויהודיים אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 27-42  
2938.שטינברג, אברהם שפך דם האדם באדם דמו ישפך - מעמד קדם-עובר ותאי גזע בהלכה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 142 נח תשסד 4 עמ'  
2939.שטינברג, אברהם אשה כי תזריע - הזרעה מלאכותית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 162 תזריע-מצורע תסד  
2940.שטרן, מיכל (עורך) הפרייה מלאכותית הרפואה לאור ההלכה, כרך ראשון חלק ב, ירושלים תשם קב עמ'  
2941.שטרנבוך, משה דעת תורה בדין איסור ההזרעה המלאכותית דעת תורה ספר א אדר תשמב עמ' לב  
2942.שטרנבוך, משה תינוק מבחנה בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' כט-לו  
2943.שטרנבוך, משה עקר בלי בנים בהזרעה מלאכותית מבחוץ (IVF) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמד-קמז  
2944.שיבר, יאיר מעמדו ההלכתי-המשפטי של הנולד משיבוט גנטי בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 45-76  
2945.שיינברג, אברהם בענין הפריה מלאכותית אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 144-140, 249-242  
2946.שילת, יצחק שכפול גנטי ובחירה חפשית אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 5-9  
2947.שילת, יצחק שיכפול גנטי לאור ההלכה תחומין יח (תשנח) 137-149  
2948.שינפלד, מיכאל "אולי אבנה ממנה" - על הפונדקאות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 266 לך לך תשסז 4 עמ'  
2949.שיפמן, פנחס קביעת אבהות בילד שנולד מהזרעה מלאכותית משפטים כרך י תשם עמ' 93-63  
2950.שלוש, שלמה הפריה ברחם פונדקאית ארחות 39 ערב ראש השנה תשנד עמ' 31-38  
2951.שלוש, שלמה אם פונדקאית עטרת שלמה י תשסה עמ' רמ-רנב  
2952.שלזינגר, יהודה מעמדו המשפטי של היהודי הנולד מהפראה מלאכותית עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
2953.שפירא, משה אריה ליב הזרעה מלאכותית נעם א תשיח עמ' קלח-קמב  
2954.שפרן, יגאל בחירת מין היילוד ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 327-339  
2955.שפרן, יגאל בצלאל ההיבטים ההלכתיים של שיטת FNA בטיפולי פוריות בד"ד 4 תשנז עמ' 55-71  
2956.שפרן, יגאל בצלאל תרומת זרע מיהודי נתיבי מרחבים ו סיון תשנט עמ' 205-210  
2957.שפרן, יגאל בצלאל טיפולי פוריות בשבת תחומין יז (תשנז) 335-339  
2958.שפרן, יגאל בצלאל השיבוט הגנטי לאור ההלכה תחומין יח (תשנח) 150-160  
2959.שפרן, יגאל בצלאל אבהות לאחר מיתה תחומין כ (תשס) 347-352  
2960.שפרן, מנחם מנדל שו"ת בעניני רפואה עטרת שלמה ה תשס עמ' עד-עז  
2961.שרלו, יובל תרומת ההלכה לאתיקה ציבורית, בררת מין העובר טרום השרשה (PGD) כמקרה מבחן אקדמות גל' יט סיון תשסז עמ' 21-45  
2962.שרמן, אברהם ח' הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 392-403  
2963. Bleich, J. David  Test-tube babies  I/230n: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 80-85  
2964. Cohen, Alfred S.  Artificial insemination  Journal of Halacha and Contemporary Society 13 (1987), p. 43-59  
2965. Drori, Moshe  Artificial insemination; is it adultery?  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 203-216  
2966. Feldman, David M.  The ethical implications of new reproductive techniques  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 174-182  
2967. Goldberg, Zalman N.  Maternity in fetal transplants  Crossroads 1 (1987), p. 71-77.   
2968. Goldman, Alex J.  Artificial insemination  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 74-86  
2969. Green, Joseph  Artificial insemination in Israel - a legal view; the position of the Israeli judicial system regarding artificial insemination of a married woman  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 9 (1987), p. 213-234  
2970. Guttmann, Alexander  Is artificial insemination permitted by Jewish law?  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 62 (1953), p. 125-128 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 136-139  
2971. Halperin, Mordechai  Applying the principles of Halakhah to modern medicine: in vitro fertilization, embryo transfer and frozen embryo  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 9 (1987), p. 197-212  
2972. Jakobovits, Immanuel  L'insemination artificielle du point de vue du Judaisme  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 40 (1958), p. 53-62  
2973. Jakobovits, Immanuel  Problems of Jewish family life, with special reference to birth-control and artificial insemination  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 200-220  
2974. Jakobovits, Immanuel  In vitro fertilisation and genetic engineering  L'eylah 2,6 (5744), p. 1-5  
2975. Jakobovits, Immanuel  Human fertilisation and embryology - a Jewish view  London 1984, 22 p.  
2976. Kahane, B.  Die rechtlichen Folgen der begattungslosen Befruchtung im Talmud und in der nachtalmudischen Literatur  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 30 (1913), p. 148-160  
2977. Kardimon, Samson  Artificial insemination in the Talmud  Harofe Haivri 15,2 (1942), Engl. sect., p. 164-162  
2978. Leiman, Sid Z.  Jewish ethical teaching and technological advance  In: Contemporary ethical issues in the Jewish and Christian traditions, ed. Frederick E. Greenspahn, Hoboken 1986, p. 9-29  
2979. Rabinowicz, H.  Conception without cohabitation  Harofe Haivri 32,1 (1960), Engl. sect., p. 209-207  
2980. Rosenfeld, Azriel  Generation, gestation and Judaism  Tradition 12,1 (1971), p. 78-87  
2981. Rosner, Fred  Artificial insemination in Jewish law  Judaism 19 (1970), p. 452-464 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 105-117  
2982. Rosner, Fred  Test tube babies, host mothers and genetic engineering in Judaism  Tradition 19 (1981), p. 141-148  
2983. Rosner, Fred  In vitro fertilization and surrogate motherhood: the Jewish view  Journal of Religion and Health 22 (1983), p. 139-160  
2984. Rosner, Fred  Artificial insemination  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 91-105  
2985. Rosner, Fred  In vitro fertilization, surrogate motherhood, and sex organ transplants  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 107-127  
2986. עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  
2987. פורת, מירי הזרעה מלאכותית - קוים מנחים בפסיקה בת זמננו עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 131 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > הפלה מלאכותית

 מחברכותרתספרביקורת
2988.אברהם, אברהם ס' ולפני עור לא תתן מכשול המעין כרך כח גל' ב טבת תשמח עמ' 53-48  
2989.אברהם, אברהם סופר הרדמה לצורך ביצוע הפלה מלאכותית אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 40-50  
2990.אונטרמן, איסר יהודה בענין פקוח נפש של עובר [באשה שחולה באדמת] נועם ספר ו תשכג עמ' א-יא  
2991.אלון, גדליהו ההלכה שבתורת י"ב השליחים (דידאכי) [איסור הפלת עוברין] מחקרים בתולדות ישראל כרך א ת"א תשיז עמ' 280-279  
2992.אלון, מנחם הפלה האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 90-87  
2993.אלוני, זלמן יוסף מניעת ההריון תוך מ יום מחשש שמא תשתגע הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 27-24; ד טבת תשיז עמ' 22-23  
2994.אליהו, מרדכי השמדת ביציות ודילול עוברים תחומין יא (תשן) 272-274  
2995.אלינסון, אליקים גציל העובר בהלכה סיני כרך סו תשל עמ' כ-מט  
2996.אפטוביצר, אביגדור עמדת העובר בדיני עונשין של ישראל סיני כרך יא תשב-תשג עמ' ט-לב  
2997.אפשטיין, משה בדיני עוברין ספר זכרון לי' וינאגראד ולי"א וינאגראד, ירושלים תשג עמ' עה-עו  
2998.אריאל, יועזר הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית לפי דרישת בן הזוג אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 102-125  
2999.ארליך, דב הרקע הרפואי להפסקת הריון כמבוא לדיון ההלכתי אסיא חוב' ט ניסן תשלד עמ' 12-7  
3000.ביינדר, זאב אברהם בדין עובר ודין רודף הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' של-שלג  
3001.בלייך, יהודה דוד הפלה מלאכותית לאור ההלכה אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 193-185; כז תשלט עמ' 168-150  
3002.בקשי-דורון, אליהו הריון לשם השתלת רקמות העובר לצורך רפוי האב תחומין טו (תשנה) 311-315  
3003.ברנדסדורפר, מאיר הפלה בחולת אדמת בשבילי הרפואה חוב' ב אלול תשלט עמ' סה-עב  
3004.גוטמן, צבי הפלה לצורך הצלת נפש עטרת שלמה ח תשסג עמ' קסה-קעד  
3005.גולדברג, זלמן נחמיה דיני נזיקין בהפלות מלאכותיות תחומין ט תשמח עמ' 62-50  
3006.גולדשטין, שלמה הפלה (עיון מחשבתי) כתלנו יג תשן עמ' 423-436  
3007.גורן, שלמה הפסקת הריון כאשר בבדיקת מי השפיר נקבע שהעובר הוא מונגולואיד מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 27-26  
3008.גינצבורג, יעקב משלם משפטים לישראל - החוק הפלילי ודיני העונשין בזמן הזה לפי משפט התורה התלמוד והמפרשים, ירושלים תשטז (חוברת ב עמ' רכג-רמג: משפט הרצח, פרק ט: עובר ותינוק)   
3009.גליקמן, יצחק רופא כהן המבצע הפלות נעם ספר כ תשלח עמ' קעא-קפו  
3010.גרוסנס, אריה ליב בענין הצלה לצורך האם וסירוס באשה הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה, תשרי תשלב חוב' כא 19 עמ'; הפרדס שנה מו תשלב חוב' ה עמ' 7-10; חוב' ו עמ' 8-6; חוב' ז עמ' 9-7  
3011.גרנסברגר, שרגא גדר איסור הפלת עוברים זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' א'כב-א'מד  
3012.גשטטנר, נתן הפלת עובר טריפה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' צה-קט  
3013.דהן, מיכאל הפלה מלאכותית האשל חוב' 13 פסח תשלז עמ' 15-12  
3014.דומב, צבי בדבר הפלה מלאכותית לצורך בריאות האם קול תורה שנה יז תשכג חוב' ח עמ' ז-י  
3015.היבנר, שמואל הפלת עובר בשביל הצלת האם הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 31-42  
3016.הלוי, חיים דוד על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 14-17; אסיא ספר ח תשנה עמ' 3-6  
3017.הלפרין, לוי יצחק דילול הריון מרובה עוברים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קלה-קמו  
3018.הלפרין, לוי יצחק הפסקת הריון של תאומי סיאם מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קמז-קנ  
3019.הלפרין, לוי יצחק הפסקת הריון של עובר בעל מום חמור בלבו מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קנא-קנו  
3020.הרצוג, יצחק אייזיק אי שרי לאבד עובר שנוצר באסור קול תורה שנה י תשטז חוב' ז-ח עמ' א-ג  
3021.וידר, אהרן הפלה בתוך ארבעים יום בשבילי הרפואה חוב' ב אלול תשלט עמ' מב-מט  
3022.ויינברג, יחיאל יעקב בדין הפלת עובר הפרדס שנה מ חוב' ד טבת תשכו עמ' 7-9; חוב' ה שבט תשכו עמ' 7-10 [חילול שבת בשביל הצלת עובר]; חוב' ו אדר תשכו עמ' 6-11 [בעמ' 8 היסוד של האיסור להמית עובר]  
3023.ויינברג, יחיאל יעקב הפלת עובר באשה חולנית נועם ספר ט תשכו עמ' קצג-רטו  
3024.ויינפלד, משה המתת עובר - עמדתה של מסורת ישראל בהשוואה לעמדת עמים אחרים ציון שנה מב תשלז עמ' 142-129. בער, יצחק: שם עמ' 314-312 
3025.ולדינברג, אליעזר יהודה בדיקת מי השפיר כדי לגלות מקרה של 'מונגולודיזם' אצל העובר ובהפסק הריון במקרים הנ"ל הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 165-159  
3026.זוין, שלמה יוסף תשובה לענין הפלה ורופא שאינו ירא שמים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' צב-צג  
3027.זילברשטיין, יצחק כשקיים ספק שמא יאלצו לבצע הפלה, האם עדיף לבצעה כבר עתה כשהעובר עוד לפני ארבעים יום בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' סט-עד  
3028.זילברשטיין, יצחק עובר שחוששים שיוולד בעל מום הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קו-קיג  
3029.זילברשטיין, יצחק חיי האם או חיי העובר בשבילי הרפואה חוב' ז אלול תשמה עמ' צט-קו  
3030.זילברשטיין, יצחק איומה של נערה בהתאבדות כעילה לביצוע הפלה עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 209-205  
3031.זילברשטין, יצחק דילול עוברים - שו"ת אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 62-68; אסיא ספר ח תשנה עמ' 7-13  
3032.זסלנסקי, א''י בדיני עוברין אגרות הריא"ז, ירושלים תשיט עמ' לא-לח  
3033.טוירק, שמואל אלימלך הפלת עובר בישראל ובבני נח אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 13-21  
3034.טולידנו, פנחס היתר הפלה לאישה שאינה שפויה בדעתה שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' כא-כז  
3035.יוסף, עובדיה הפסקת ההריון לאור ההלכה אסיא חוב' ט ניסן תשלד עמ' 28-13  
3036.יעקובוביץ, ישראל השחתת פרי בטן להצלת או רפואת האם הפרדס שנה ל חוב' ז ניסן תשטז עמ' 23-20  
3037.ישראלי, שאול בשאלת הפלה מלאכותית בחשש של ולד בעל מום גדול עמוד הימיני, ת"א תשכו סימן לב עמ' שא-שיא  
3038.כהן, משה זאב; מסקין, יעקב; קריסלוב, יצחק; עזרין, יהודה אריה; טויג, אהרון צבי; ליזורבסקי, ברור; כהנא, צבי; דיימונד, שמעון; גרינבלט, אפרים; אספיס, משה; פרידמן, חיים אלעזר; דמביצר, יחיאל אריה; מנדל, נתן מנחם מדוע חייבו לתמר שריפה [שהרי בני נח מצווין על העוברים והיה צריך להמתין עד שתלד] המאור שנה ה חוב' י אלול תשיד עמ' 4-9  
3039.כהן, שאר-ישוב הפלה מלאכותית לאור ההלכה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' פו-צ; כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תקכז-תקלא  
3040.כץ, שמואל חיים היסוד של איסור להמית עובר הפרדס שנה מט חוב' ח אייר תשלה עמ' 16-13; חוב' י תמוז תשלה עמ' 18-17  
3041.לוי, יעקב הצלת הולד אחרי מות האם המעין כרך יא גל' ד תמוז תשלא עמ' 18-11  
3042.לוי, יעקב הצלת הולד במיתת האם (ע"י נתוח 'יוצא דופן') (שאלת רופא להגהת הרמ"א, או"ח סימן של ס"ה) נועם ספר טו תשלב עמ' רצב-רצט  
3043.ליכטנשטיין, אהרן הפלות מלאכותיות - היבטי הלכה תחומין כא (תשסא) 93-99  
3044.מאיר, דוד שאלות הלכתיות לאור הרפואה המתחדשת; הפלות ו'הסבת המינים' - היבט רפואי תורה שבעל פה יח תשלו עמ' קג-קיא  
3045.מאיר, דוד; ולדינברג, אליעזר יהודה הבטים הלכתיים ורפואיים בתסמונת טיי-זקס אסיא חוב' יג אדר ב תשלו עמ' 10-6  
3046.מוזסון, מאיר אריה; [אמסל, מאיר] העורך בירור בדין חובל ומזיק [בענין רודף בעובר] המאור שנה יב קונ' ד שבט תשכא עמ' 8-11  
3047.נס, ישראל ברוך בדבר הריגת העוברים במעי אמם הפרדס שנה מט חוב' י תמוז תשלה עמ' 23-22; שנה נ חוב' ב מרחשון תשלו עמ' 19-17  
3048.נס, ישראל ברוך הריגת עוברים במעי אמן ע"י רופא עכו"ם הפרדס שנה לה חוב' י תמוז תשכא עמ' 21-24  
3049.סולובייצ'יק, חיים בדין עובר הרודף מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' יד-טו  
3050.סולובייצ'יק, משה בענין אשה שמקשה לילד, שחותכין עוברה, ודין רודף הנאמן שנה כח גל' נג אלול-תשרי תשלט עמ' 19-9  
3051.סינקלר, דניאל היסוד המשפטי של איסור הפלה במשפט העברי (בהשוואה לשיטות משפט אחרות) שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 208-177  
3052.סינקלר, דניאל הפלה האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 8. רעננה תשסו 135 עמ'  
3053.סינקלר, דניאל ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה - ההפלה במקרא ובמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 195 משפטים תשסה 4 עמ'  
3054.סתיו, אברהם כיצד לבצע הפלה מלאכותית? תחומין כט תשס"ט עמ' 352-361  
3055.סתיו, אברהם שלבים בהריון לעניין איסור הפלה תחומין לא תשעא עמ' 53-62  
3056.ערוסי, רצון הלכה והלכה למעשה בהפלה מלאכותית במשפט העברי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קיט-קלב  
3057.פיינשטיין, משה בדבר הריגת עובר במעי אמו ישראלית לתורה והוראה חוב' ז אלול תשלז עמ' 20-9; הפרדס שנה נב חוב' ז ניסן תשלח עמ' 15-7  
3058.פיינשטיין, משה בדין הריגת עובר ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תסא-תסט; Halachic perspective: Biomedical ethics. Ohr Tziporah (ed. Morgenstern, Moshe), N.Y. 1981, p. 81-84  
3059.פיינשטיין, משה בדיקה לקביעת בריאות העובר, ואיסור הפלה מחשש טיי-סקס הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שד-שו  
3060.פיינשטיין, משה חומר האיסור של הפלה בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לט-מ  
3061.פיינשטיין, משה הריגת עוברין במעי אמן הדרת מלך ד אדר א תשמו עמ' מא-נב  
3062.פינקל, אשרי בענין האשה המקשה לילד בית יצחק תשיח עמ' 92-94  
3063.פלדר, גדליה הפלת הולד - להציל האם לפי שעה מסכנת מיתה קול תורה שנה יג תשיט חוב' ב עמ' ה-ז; חוב' ג עמ' ח-י  
3064.פרומר, אריה צבי בדין המתת עוברים בית אברהם גל' ה אלול תשלח עמ' 22-17; Halachic perspective: Biomedical ethics. Ohr Tziporah (ed. Morgenstern, Moshe), N.Y. 1981, p. 74-80  
3065.פרנקל, יצחק ידידיה על אלה 'הדנים דיני נפשות' מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 57-55  
3066.צוייג, משה יונה על הפלה מלאכותית נועם ספר ז תשכד עמ' לו-נו  
3067.קוק, שמחה הפסקת הריון והטיפול ביילודים פגומים בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' מח-נד  
3068.קושלסקי, צבי הפלת עובר במקום פקו"נ צהר יב תשסד עמ' שפט-שצב  
3069.קליין, מנשה הפלת עובר שיש לו שני ראשים עטרת שלמה ח תשסג עמ' קכח-קלא  
3070.רבינוביץ, גדליה אהרן בדין הפלת עובר הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קמח-קנד  
3071.רבינוביץ, ישראל מרדכי הפלה מלאכותית וחיתוך העובר בחכמת הרפואה (ביחס אל מצות שמירת הנפש התורתית) המאור שנה ז חוב' ג כסלו תשטז עמ' 19-15  
3072.רבינוביץ, נחום אליעזר בין עובר לעובר תחומין יז (תשנז) 340-342  
3073.רבינוביץ, נחום אליעזר שואל כענין [(פא) בענין הפלת עובר] הדרום חוב' כה תשכט עמ' 19-22  
3074.רוזובסקי, שמואל דיני הצלה ופיקוח נפש בעובר הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' פג-קה  
3075.רפאל, שילה הפלות מלאכותיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' פט-צד  
3076.שוורץ, חיים יעקב הפלת עובר שאמו טריפה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קמט-קסד  
3077.שטיינברג, אברהם הפלה מלאכותית לאור ההלכה אסיא חוב' י כסלו תשלה עמ' 25-10; פנים לפנים גל' 5 כא מנחם אב תשם עמ' 11  
3078.שטיינברג, אברהם ההפלה המלאכותית במקרה של אדמת בהריון אסיא גל' ד תשרי תשלב עמ' 27-19  
3079.שטרן, מיכל (עורך) הפלה מלאכותית הרפואה לאור ההלכה, כרך ראשון חלק א, ירושלים תשם קמז עמ'  
3080.שטרן, שמואל טוביה חיסול ולדות ספר השבי"ט, ה"ב ירושלים תשל עמ' קנד-קס  
3081.שטרנבוך, משה הפלה ביהודים ואינם יהודים בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' לו-מא  
3082.שנקר, אברהם צבי דין המתת עובר להציל אמו המאור שנה ג חוב' ד טבת תשיב עמ' 12-11  
3083. Bleich, J. David  Abortion in halakhic literature  Tradition 10,2 (1968), p. 72-120 = Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 325-371 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 134-177  
3084. Bleich, J. David  Sexuality and procreation: an address  In: Biomedical ethics in perspective of Jewish teaching and tradition, ed. Isaac Franck, Washington, D.C. 1980, p. 1-11.   
3085. Bleich, J. David  Abortion and Jewish law  In: New perspectives on human abortion, eds. Thomas W. Hilgers, Dennis J. Horan, and David Mall, Frederick, Md. 1981, p. 405-419  
3086. Brickner, Balfour  Judaism and abortion  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 279-283  
3087. Carmy, Shalom  Halakhah and philosophical approaches to abortion  Tradition 16,3 (1977), p. 126-157  
3088. Elon, Menachem  Abortion  Encyclopedia Judaica 2, p. 98-102 = Principles of Jewish law, p. 482-485  
3089. Enciclopedia Judaica Castellana  Aborto  Vol. 1, p. 38  
3090. Falk, Zeev W.  The new abortion law of Israel  Israel Law Review 13 (1978), p. 103-110.  
3091. Feldman, David M.  Jewish views on abortion  N.Y. [1984?]  
3092. Frimer, Dov  The right of self-defence and abortion  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 195-216  
3093. Goldman, Alex J.  Abortion  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 35-62  
3094. Gordis, Robert  Abortion - major wrong or basic right  Midstream 24,3 (1978), p. 44-49  
3095. Greenberg, Blu  Abortion: a challenge to Halakhah  Judaism 25 (1976), p. 201-208  
3096. Halibard, G.B.  Abortion in Jewish law: a recent judgement  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard, Jewish Law Annual 3 (1980), p. 139-153  
3097. Herring, Basil F.  Abortion  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary. N.Y. 1984, p. 25-45  
3098. Jakobovits, Immanuel  Jewish views on abortion  Western Reserve Law Review 17 (1965), p. 480-497 = Abortion and the law, ed. David T. Smith, Cleveland 1967, p. 124-143 = Child and Family 1 (1968), p. 142-155 = ספר היובל Liber amicorum voor Opperreibbinijn Schuster ter gelegenheid van zijn zestiste ver  
3099. Kass, Norman  Abortion in Jewish law  Koroth 8,7-8 (1983), Engl. sect., p. 323-331  
3100. Klein, Isaac  Teshuvah on abortion  Conservative Judaism 14,1 (1959), p. 47-51 = Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 27-33  
3101. Klein, Isaac  Abortion and the Jewish tradition  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 270-278  
3102. Kogan, Michael S.  Jewish law and the abortion controversy  Ideas 1,1 (1968), p. 39-45  
3103. Kravetz, Julius  Some cautionary remarks  Central Conference of American Rabbis, Journal 60 (1968), p. 75-81  
3104. Lubarsky, Sandra B.  Judaism and the justification of abortion for non-medical reasons  Journal of Reform Judaism 31,4 (1984), p. 1-13  
3105. Maeir, David H.  Abortion and Halakhah: new issues  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 137-150  
3106. Morgenstern, Moshe  Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah: a study of the Torah attitude to the sacredness, dignity, and individuality of human life from conception to death  N.Y. 1981, 90 p.  
3107. Novak, David  Jewish view on abortion  In: Law and theology in Judaism, vol. 1, N.Y. 1974, p. 114-124  
3108. Roberg, Netanel  Therapeutic abortion  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 233-241  
3109. Rosner, Fred  The Jewish attitude toward abortion  Tradition 10,2 (1968), p. 48-71 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 257-269  
3110. Rosner, Fred  Abortion, legal and religious position  Medica Judaica 1,1 (1970), p. 38-42  
3111. Rosner, Fred  L'attitude juive devant l'avortement  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 88 (1970), p. 45-51; 89 (1970), p. 77-83  
3112. Rosner, Fred  Abortion  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 139-160  
3113. Rosner, Fred; Grumet, Seymour M.  The morality of induced abortion Jewish Life, N.Y., 38,3 (1971), p. 5-12  
3114. Schneider, Ilene  Abortion and Jewish law  Reconstructionist 40,5 (1974), p. 26-30  
3115. Segni, Riccardo di  Problemi halakhici dell'aborto  La Rassegna Mensile di Israel 41 (1975), p. 290-295  
3116. Shapiro-Libai, Nitza  The right to abortion  Israel Yearbook of Human Rights 5 (1975), p. 120-140  
3117. Sinclair, Daniel B.  The legal basis for the prohibition on abortion in Jewish law  Israel Law Review 15 (1980), p. 109-130  
3118. Spero, Moshe Halevi  Psychiatric hazard in the halachic disposition towards birth control and abortion: the role of the caseworker  Journal of Jewish Communal Service 53 (1976-77), p. 155-164  
3119. Steinberg, Avraham  Induced abortion according to Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 1,1 (1981), p. 29-52  
3120. עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > השתלת איברים. השתלת לב. קביעת זמן המוות. ניתוחי מתים

 מחברכותרתספרביקורת
3121.לשאלת נתוחי מתים מחשבת חוב' ח אדר-ניסן תשלב עמ' 22-25  
3122.אברהם, אברהם סופר הטפול בגוסס וקביעת המות אסיא חוב' כד אייר תשלט עמ' 36-30; הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קפה-קצ  
3123.אברהם, אברהם סופר הנאה ממת עכו"ם המעין כרך כא גל' א תשרי תשמא עמ' 60-52  
3124.אברהם, אברהם סופר השתלת אברים המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 34-25. אדלר, אהרן נתן: בעניין איסור חבלה ע"י לקיחת דם. שם גל' ד תמוז תשמה עמ' 66-65 
3125.אברהם, מיכאל תרומת איברים תחומין כט תשס"ט עמ' 329-339  
3126.אונטרמן, איסר יהודה השתלת הלב בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 8086] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שסז-שעד  
3127.אונטרמן, איסר יהודה נתוח פלאסטי המחבר בשר המת לגוף החי קול תורה שנה ז תשיג חוב' ז-ח עמ' ב-ד; ט תשטו חוב' ז-ח עמ' ו-ט; חוב' ט-י עמ' ג-ה; חוב' יא-יב עמ' ב-ו  
3128.אונטרמן, איסר יהודה אם מותר להשתמש בבשר המת לנתוח פלסטי אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 4-7  
3129.אונטרמן, איסר יהודה נקודות הלכה בבעית השתלת לב (מתוך הרצאה בכנס לתורה שבע"פ, בתוספת עיונים רחבים) ירושלים תשכח 14 עמ'  
3130.אונטרמן, איסר יהודה בעית השתלת לב מנקודת הלכה תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' יא-יח; נועם ספר יג תשל עמ' א-ט; נקודת הלכה בבעית השתלת לב. קול תורה שנה כג תשכט חוב' א עמ' ג-ח; השתלת הלב בהלכה. שבילין גל' כא-כב כסלו תשכט עמ' ט-יז  
3131.אילווי, צבי הנרי נתוח המתים יגדיל תורה שנה ט תרעז-תרעח עמ' 30-33, 220-214  
3132.אלבוים, יצחק אי מחויב לתת אבר פנימי להצלת אחותו המאור שנה כט חוב' ה סיון-תמוז תשלז עמ' 6-4. רייז, שניאור זושא: השתלת אבר פנימי להצלת אחותו. שם חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 16-15 
3133.אלבוים, יצחק ניתוח ב"מ לרפואת צאצאיו המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 15-13  
3134.אלול, דניאל תרומת כליה בהלכה מספרא לסייפא עלון 48 שבט תשנה עמ' 27-38  
3135.אליהו, מרדכי השתלת איברים על פי ההלכה (חוות דעת) ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 31-18  
3136.אליהו, מרדכי השתלות איברים עפ"י ההלכה המאיר לארץ גל' 16 כסלו תשנט עמ' 9-24  
3137.אמסל, מאיר מאימתי הגוסס לא הוה כחי המאור שנה לז חוב' א תשרי-חשון תשמה עמ' 19-16  
3138.אנציקלופדיה תלמודית הלנת המת כרך ט עמ' תלד-תמד  
3139.אסף, אייל תרומת איברים להשתלה עטרת שלמה ד תשנט עמ' קכו-קלז  
3140.אפל, יוסף יהושע אי להרכיב עין ממת לעוור המאור שנה כט חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 13-11; דין השתלת קרום עין המת לסגי נהור. שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' כח-ל  
3141.אפרסמון, אליעזר; ויסקוט, דוד; רודריג, יצחק תרומת איברים מאדם חי מלילות א תשנח עמ' 67-78  
3142.אפשטין, יעקב תרומת איברים של היוצא ליהרג חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 263-275  
3143.אריאלי, יצחק בעית ניתוחי מתים תורה ומדע כרך ד חוב' ב מנחם אב תשלד עמ' 54  
3144.אריאלי, יצחק בעית נתוחי מתים נועם ספר ו תשכג עמ' פב-קג; תורה שבעל-פה ו תשכד עמ' לט-ס  
3145.ארליך, ד' השתלות לב ובעיות הלכתיות הנובעות מכך מחשבת אדר תשלא עמ' 23-20  
3146.בורשטיין, דוב לשאלת ניתוח פלאסטי ממת לחי הפרדס שנה כח חוב' ג כסלו תשיד עמ' 7-5  
3147.בטיט, יהושע תרומת הלב והשתלתו לפי ההלכה עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א תשלו 135 עמ'  
3148.בירנבאום, צבי ניתוחי מתים בהלכה בלכתך בדרך טבת-שבט תשלה עמ' 38-31; ניסן תשלה עמ' 48-39  
3149.בלידשטיין, יעקב הערה בענין קביעת המות בהלכה הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 73-75  
3150.בלייך, יהודה דוד האם הפסקת הנשימה סימן מובהק של המוות? שנה בשנה תשלו עמ' 171-161; סימני מיתה הפרדס שנה נא חוב' ד טבת תשלז עמ' 18-15  
3151.בלייך, יהודה דוד השתלת לב מלאכותי לאור ההלכה תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קנא-קסג  
3152.בלייך, יהודה דוד ניתוח מתי נוכרים עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 169-181  
3153.בלייך, יהודה דוד קביעת זמן המוות ע"פ ההלכה אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 162-152  
3154.במברגר, יעקב ק' תשובה בענין נתוחי מתים המעין כרך טו גל' ד תמוז תשלה עמ' 20-12  
3155.בן יצחק, מנחם קביעת רגע המוות המאיר לארץ גל' 61 אדר תשסג עמ' 20-31  
3156.בנבג'י, יצחק מסגרות מושגיות בהתנגשות: הרב עזיאל על ניתוחי מתים יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 201-218  
3157.בקשי-דורון, אליהו דין איברים ומכשירים המושתלים בגוף (לענין קבורה, איסור הנאה ובעלות) תורה שבעל פה לג: עמ' נב-סג, תשנב  
3158.בר-אילן, נפתלי בעניין מי שתורם לב או כבד להשתלה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 131-141  
3159.בר-אילן, נפתלי תרומת מח-עצם - היבטים הלכתיים אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 59-71  
3160.ברינקמן, אברהם י' הערה בענין ניתוחי מתים קובץ תורני הלכתי, הליכות עולם, א תשמז עמ' צ-צא  
3161.ברקוביץ, אליעזר בירור הלכה בדין ניתוחי מתים סיני כרך סט תשלא עמ' מה-סו  
3162.ברקוביץ, שמואל אספקטים משפטיים בשאלת נתוחי מתים בישראל דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' קמג-קפ; כרך ח תשלז עמ' סה-קיח  
3163.גולבסקי, חיים דב בר בענין ניתן להצילו בנפשו בבעיות השתל לב (ועניינים המסונפים להלכות אלו) נשמת חיים, עמנואל (תשסא) עמ' קג-קעג  
3164.גולבסקי, חיים דובער בדין רודף שאינו עושה מעשה, בעיות בהשתלת לב, דיני גוסס וטריפה המאור שנה כא תשכט קונ' א עמ' 16-3; קונ' ב עמ' 28-22  
3165.גולדברג, זלמן נחמיה קנינים במכירת כליות עטרת שלמה ב תשנז עמ' מט-נה  
3166.גולדברג, זלמן נחמיה קניינים במכירת כליות תחומין ל תשע עמ' 108-114  
3167.גולדברג, יהודה אליקים אם מותר לכהן ללמוד חכמת הרפואה אשר נכללת בה גם חכמת נתוח המתים המעשית יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 135-141, 191-196, 259-256, 292-295; שנה ט תרעז-תרעח עמ' 63-67, 111-114, 177-191, 229-223, 266-254; שנה י תרעט עמ' 6-18, 79-84  
3168.גורדון, הירש ליב בדיקת מתי ישראל על פי דיני ישראל הרופא העברי תרצז-1937 חלק א עמ' 141-130  
3169.גורן, שלמה הגדרת המוות בהלכה שנה בשנה תשלד עמ' 130-125  
3170.גורן, שלמה לימוד אנטומיה בבתי הספר לרפואה לאור ההלכה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' טז-כז; מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 17-5  
3171.גורן, שלמה התרמת כליות ועינים עבור חולים מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 19-18  
3172.גורן, שלמה הפסקת מיכשורי החייאה לחולה אנוש מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 45-28  
3173.גורן, שלמה תרומת איברים להצלת חיים אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 20-21  
3174.גורן, שלמה גבול החיים לפי ההלכה קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 427-433  
3175.גורן, שלמה השתלות לב לאור ההלכה מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' ז-טו  
3176.גינצבורג, שמאי הערות לענין שתילת לב שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' סא-סב  
3177.גליקמן, יצחק בדין הרכבת אברים ממתים לחולים נעם ד תשכא עמ' רו-ריז  
3178.גרויברט, יהודה ליב נתוח מתים שערי ציון שנה ו תרפו חוב' א-ב דפים ג-ה  
3179.גרוס, חיים מהו עיקר החיות המוח או הלב המאור שנה נד חוב' ג ניסן-אייר תשסא עמ' 16-17  
3180.גרייבר, מיכאל נתוח המתים לצרכי למוד וחקירה מנקודת השקפת הדת הישראלית ירושלים תשג פד עמ'  
3181.גרינוולד, יקותיאל יהודה נתוח המתים הפרדס שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 25-27  
3182.גרינוולד, יקותיאל יהודה האם מותר לנקר עין של מת ולהרכיב הדוקין שבעיניו על עין חי? הפרדס שנה יט חוב' ז תשרי תשו עמ' 42-40  
3183.גרשוני, יהודה השתלת הלב לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 8106] שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' סג-סז; גל' לא-לב אייר תשלט עמ' נט-סה; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שעד-שפ  
3184.גרשוני, יהודה השתלת עין ושאר איברים לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 8107] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שפא-שצ  
3185.גרשוני, יהודה עדיפות בהשתלת איברין קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שצא-שצז  
3186.גרשוני, יהודה בירור השיטות בענין ניתוח מתים [אוצר המשפט חלק א ערך 8108] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שצח-תכד  
3187.גרשוני, יהודה השתלת הלב לאור ההלכה אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 138-133  
3188.גרשוני, יהודה השתלת עין ושאר אברים לאור ההלכה אור המזרח כרך יה תשכט עמ' 237-228  
3189.גרשוני, יהודה בירור השיטות בענין ניתוחי מתים אור המזרח כרך יט תשל עמ' 22-30, 36  
3190.דבורקס, אליקום תרומת מח עצם צהר יב תשסד עמ' שצה-שצח  
3191.דיק, יהודה תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 48-58  
3192.הדאיה, עובדיה ניתוח מתים לצרכי למוד ורפואה התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' קצא-רא  
3193.הדאיה, עובדיה בענין 'לא תלין' במת נועם ספר ח תשכה עמ' סח-עד  
3194.הומינר, גרשון קביעת זמן המות והשתלות איברים עטרת שלמה א תשנו עמ' צג-קה  
3195.הופמן, דוד צבי לשאלת בעלות האדם על עצמו (בשולי בעית השתלת אברים בבני אדם) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה  
3196.היבנר, שמואל השימוש בעיניו של מת לפקוח עיניים עוורות הדרום חוב' יג ניסן תשכא עמ' 54-64  
3197.הירשנזון, חיים נתוח מתים שערי ציון שנה ו תרפו חוב' ג-ה דפים ד-ו; חוב' ו-ז דפים ד-ה; חוב' ח-י דפים ד-ה  
3198.הכהן, אביעד משפט ורפואה ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" בין אנטומיה של חוק ופתולוגיה של יחסי דת ומדינה שערי משפט כר' ב גל' 2 עמ' 189-221  
3199.הלוי, חיים דוד השתלת אברים מן החי ומן המת בהלכה אסיא חוב' כז-כח כסלו תשמא עמ' 13-5  
3200.הלוי, חיים דוד תשובה בענין תרומת הגוף למדע לאחר המוות בנתיבי חסד ואמת תשמ"ד עמ' 7-11  
3201.הלפרין, לוי יצחק השתלות איברים וקביעת רגע המוות מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' יט-נב  
3202.הלפרין, לוי יצחק תרומת איברים מאנשים חיים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' נד-סז  
3203.הלפרין, לוי יצחק תרומת איברים לצורך מחקרים רפואיים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' סט-פז  
3204.הלפרין, מרדכי האם מותרת השתלת לב על פי ההלכה? אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 29-5; עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 108-84  
3205.הלפרין, מרדכי מכירת רקמות ואברים אוריתא גל' יז תשנג עמ' קנט-קסו  
3206.הלפרין, מרדכי נטילת אברים להשתלה מתורם חי - היבטים הילכתיים אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 34-61  
3207.הלפרין, מרדכי המשמעות המשפטית של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא השתלות לב בישראל אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 111-114  
3208.הלפרין, מרדכי בן שמונה, "טריפה מן הבטן" וילוד "שמוחו אטום" - תורמי איברים פוטנציאלים? אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 8-12  
3209.המכון לחקר הרפואה בהלכה נתוחי מתים הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק א, ירושלים תשמג עמ' א-פו + 5 עמ'  
3210.המכון לחקר הרפואה בהלכה השתלת אברים הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק ב, ירושלים תשמג עמ' פז-קכד + 3 עמ'  
3211.הנשקה, דוד בירור דעתו של הרב יעקב עטלינגר בדין נתוחי מתים המעין כרך יג תשלג גל' ב עמ' 60-53  
3212.הרבנות הראשית לישראל השתלות הלב - החלטת הרבנות הראשית תחומין ז תשמו עמ' 192-187; הנוסח המלא של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא ההשתלות. ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 14-11; אסיא חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 81-70 [בתוספת הערת העורך]. אברהם, אברהם סופר: שם עמ' 83-82; הרבנות הראשית לישראל: בענין קביעת רגע המוות והשתלת לב. אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 70-66 
3213.הרצוג, יצחק אייזיק ע"ד נתוח מתים לצרכי למודי רפואה קול תורה שנה א תשז חוב' ב-ד עמ' א-ו; ד עמ' א-ד; ה עמ' א-ד; שנה ב תשח חוב' א עמ' א-ג; ב עמ' א-ג; ז-יב עמ' א-ג; שנה ג תשט חוב' ה-ו עמ' א-ג; ז-ח עמ' א-ב  
3214.הרשלר, משה הלב המלאכותי בהלכה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' צט-קג; הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' פה-צ  
3215.ווזנר, שמואל בענין השתלת לב בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' יב-טו; אסיא חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 94-92  
3216.ווזנר, שמואל הלוי  בדין תרומת כליה להשתלה מוריה שנה כד גל' ה-ו אדר תשסב עמ' קטו-קטז  
3217.ווייס, יצחק אריה לתרום כליה למחוסר פעולת כליות קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קנ-קנו  
3218.ווכטפויגל, משה אליעזר הערות בתרומת איברים בהלכה קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' רנג-רס  
3219.וולנר, משה דב נתוח מתים לצרכי למוד ושימוש בחלקי גופות מתים לצרכי רפואה התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רג-ריב  
3220.ויגודה, מיכאל ושכבתי עם אבתי, וקברתני בקברתם - בדיקה גנטית לזיהוי גופה בקבר אחים 190 פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' ויחי תשסה 4 עמ'  
3221.ויגודה, מיכאל תרומת איברים מן החי והמסחר בהם אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 5-24  
3222.ויגודה, מיכאל מכירת איברים שנה בשנה תשסב עמ' 119-127  
3223.ויינברג, יעקב יחיאל ניתוחי מתים במדינת ישראל תחומין יב (תשנא) 382-384  
3224.ויינברגר, יעקב בירור בענין השתלת אברים מחיים לחיים מוריה שנה ד גל' א-ב ניסן-אייר תשלב עמ' סב-סז  
3225.וייס, יצחק יעקב גילוי דעת בענין השתלת לב וכבד הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 8  
3226.וייס, יצחק יעקב אי מותר להשתיל לב מחולה הנוטה למות לחולה אחר לשם רפואה המאור שנה כ תשכח קונ' ז עמ' 3-9  
3227.וייס, שמואל קביעת רגע המוות כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 122-117  
3228.ויצמן, גדעון השתלת שחלות בעיני ההלכה תחומין לא תשעא עמ' 48-52  
3229.וכטפויגל, י"י בדין פינוי המת מקברו ובעיית ניתוחי מתים נעם ה תשכב עמ' קנט-קסד  
3230.ולדינברג, אליעזר יהודה ההשתלה נוגדת את ההלכה הפרדס שנה נד חוב' ט סיון תשם עמ' 12-11  
3231.ולדינברג, אליעזר יהודה ניתוח לב בהלכה אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 16-10  
3232.ולדינברג, אליעזר יהודה באיסור השתלת לב וכבד הפרדס שנה סא חוב' ג כסלו תשמז עמ' 11-8; חוב' ו אדר תשמז עמ' 10-7; חוב' ט סיון תשמז עמ' 9-8  
3233.ולדינברג, אליעזר יהודה באיסור השתלת לב וכבד מאדם לאדם אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 115-128  
3234.ורהפטיג, יעקב השתלת איברים המאיר לארץ גל' 64 תשסה עמ' 436-455  
3235.ורסלר, מנחם רון שימור עור המת לטיפול בחולי כויה אסיא חוב' כז-כח כסלו תשמא עמ' 16-14  
3236.זילברפרב, יוסף השתלת "קרנית" לאור ההלכה ארחות 37 ערב ראש השנה תשנג עמ' 41-42  
3237.זילברשטיין, אברהם דוד (ורנר) ניתוח מתים לאור קורות הרפואה והתפתחותה סיני כרך נד תשכד עמ' סב-סו  
3238.זילברשטיין, אברהם דוד (ורנר) בעית נתוח המתים ופתרונה יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 210-215; דת ישראל ומדינת ישראל, עמ' 162-154  
3239.זילברשטיין, יצחק דין 'החולה לפנינו' בעידן הטכנולוגי-רפואי המתקדם לענין ניתוח לאחר המוות הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קפט-קצד  
3240.זילברשטין, יצחק ההסכמה לכרות כליה מקטן לצורך חולה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' רלא-רלז  
3241.זינגר, צבי הרב סולובייצ'יק על ניתוחי מתים טורי ישורון גל' ה תשרי תשכז עמ' 33-34  
3242.זמר, משה תרומת איברים וההלכה דילמות באתיקה רפואית, ירושלים תשסב עמ' 265-282  
3243.חדש, נח במאבק נגד ניתוחי מתים ירושלים תשכז 40 עמ'  
3244.טבנקין, חוה סוגיות במכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 74-93  
3245.טולידאנו, פנחס ב' הוצאת קוצב לב מגופו של נפטר תחומין יב (תשנא) 385-388  
3246.טולידאנו, פנחס ברוך בירור דין הוצאת 'קוצב לב' מן המת להשתילו בחולה אחר, ודין ניוול המת שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' כא-כג  
3247.טולידאנו, פנחס ברוך על השתלת כליות ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 36-23  
3248.טוקצינסקי, יחיאל מיכל לשאלת נתוח המת ובעלות האדם על הגוף תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 589-579  
3249.טכורש, כתריאל פישל שמוש ברקמות מכבד ושריר של נפלים המוצאים ע"י זריקה לצרכי ריפוי שבילין גל' טז-יז חשון תשכז עמ' לג-מו  
3250.טנדלר, משה מכתב בענין השתלות ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 15  
3251.טרוביץ, שמואל בענין ניוול המת לצורך פיקוח נפש מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' נג-סז  
3252.יודלביץ, שמואל אהרון נתוח מתים לצרכי למוד רפואה קול תורה שנה ז תשיג חוב' יא-יב עמ' ג-ד; ח תשיד חוב' א-ב עמ' ג-ד; ג-ד עמ' ג-ד; ה-ז עמ' ח-ט; ח-ט עמ' ט-י; י-יג עמ' ז-ט  
3253.יודקובסקי, משה יעקב בענין להרוג חיי שעה כדי להציל חיי עולם קובץ בית אהרן, מלבורן תשנז עמ' ריב - רטו  
3254.יונגרייז, אורי תרומת איברים להצלת חבירו עטרת שלמה ג תשנח עמ' קלט-רכד  
3255.יוסף, עובדיה תשובה בהיתר השתלת כליה דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' כה-מד; אור תורה שנה יט תשמז עמ' תרמג-תרמט, תשיא-תשכג. דבליצקי, שריה: עמ' תתעה-תתעז 
3256.יוסף, עובדיה בדין תרומת כליה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' סא-סג  
3257.יוסף, עובדיה בענין התרמת כליה זכור לאברהם תשנו עמ' שלא-שלב  
3258.יעקובוביץ, ישראל נתוח גופות בני אדם בהלכה הרופא העברי שנה 33 1960 חוב' א-ב עמ' 105-86  
3259.יעקובוביץ, ישראל בעיית ניתוח המתים להלכה ולמעשה תורה שבעל-פה ו תשכד עמ' סא-סו; מחניים גל' קכג כסלו תשל עמ' קיד-קיט  
3260.יעקובוביץ, ישראל עמנואל בעיית ניתוח המתים בספרות ההלכה ולאור התנאים הנוכחיים תורה ומדע כרך ד חוב' ב מנחם אב תשלד עמ' 65-55  
3261.ישראלי, שאול ריפוי כויות ע"י השתלת עור מן המת תחומין א תשם עמ' 247-237  
3262.ישראלי, שאול השתלת עור מהמת תחומין ז תשמו עמ' 213-206  
3263.ישראלי, שאול בהיתר השתלת לב כיום (היסודות להחלטת הרבנות הראשית בנידון) ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 41-32; אסיא חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 104-95  
3264.ישראלי, שאול תרומת איברים מאדם חי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 5-8  
3265.ישראלי, שאול תרומת איברים מן המת- הסכמת הנפטר ומעמד המשפחה אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 105-107  
3266.ישראלי, שאול ניתוחי מתים עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לד עמ' שיז-שכז  
3267.כהן, יוסף שלמה בדין השתלת איברים לכהן עטרת שלמה י תשסה עמ' שיב-שכב  
3268.כהן, משה זאב עור המת ותכריכיו האסורים בהנאה, ומאיזה טעם המאור שנה ו חוב' י אלול תשטו עמ' 7-4  
3269.כהן, עדי השתלת לב מלאכותי בבני אדם בית הלל גל' יא אלול תשסב ע-עב  
3270.כהן, שאר ישוב השתלת איברים לשם הצלת נפשות חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קפד-רד  
3271.כהנא שפירא, אברהם קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 17-20  
3272.כהנא, קלמן ניתוחי מתים בהלכה; סקירה ביבליוגרפית. [המשך אוצר המשפט חלק א ערך 8131] תורה ומדע כרך ד חוב' ב מנחם-אב תשלד עמ' 112-92; אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 89-54; שם חוב' מ תמוז תשמה עמ' 73-72  
3273.כהנא, קלמן נתוחי מתים בהלכה (סקירה ביבליוגרפית) נספח: חוות דעת של הגאון ר' נתן אדלר בעל 'נתינה לגר' רבה הראשי של לונדון (תרגום מאנגלית). המעין כרך ז חוב' ב טבת תשכז עמ' 72-43; חוב' ג ניסן תשכז עמ' 71-72. יצא גם בנפרד: ירושלים תשכז 30 עמ'  
3274.כהנא, קלמן נתוחי מתים בהלכה טורי ישורון גל' ט שבט תשכז עמ' 19-17  
3275.כהנאוו, אלעזר בענין ניתוחים והשתלת הלב ואברים המתיבתא סיון תשמז עמ' מ-סה  
3276.כשר, מנחם מ' בבעית השתלת לב נועם ספר יג תשל עמ' י-כ  
3277.לאו, דוד ניתוחי לב משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תפט-תצה  
3278.לאו, דוד קביעת יחוס בהשתלת איברי הולדה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תקו-תקכ  
3279.לאו, ישראל מאיר קביעת שעת המוות אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 32-47  
3280.לאו, ישראל מאיר מכירת אברים להשתלה תחומין יח (תשנח) 125-136  
3281.לוי, יעקב נתוחי מתים בישראל (ההלכה והמדע הרפואי) המעין כרך ג גל' א-ב אב תשטז עמ' 31-21  
3282.לוי, יעקב קביעת סיבת המוות ובעיותיה ההלכתיות נועם ספר ח תשכה עמ' רלא-רלז  
3283.לוי, יעקב בענין השתלת אברים מהמת (הקו המבדיל בין החיים למות) נועם ספרי יב תשכט עמ' רפט-שיג  
3284.לוי, יעקב קביעת המות ע"י הרופאים המעין כרך ט תשכט גל' א עמ' 24, 64  
3285.לוי, יעקב מאימתי מותר להוציא אבר להשתלה? המעין כרך י גל' א תשרי תשל עמ' 11-3   
3286.לוי, יעקב תחליפי הכליה וההלכה נועם ספר יד תשלא עמ' שח-שכד  
3287.לוי, יעקב 'החולה לפנינו' (הרהורי רופא בענין היתר ניתוחי מתים) נועם ספר טו תשלב עמ' רפד-רצא; אסיא גל' ד תשרי תשלב עמ' 10-16  
3288.לוי, יעקב מות מוחי המעין כרך יב גל' ג ניסן תשלב עמ' 31-24  
3289.לוין, יהודה ליב ע"ד נתוח המתים (וגם תשובה .. אם מותר לחתוך אבר מעובר שהוציא ראשו באופן שלא ימות בו להציל את היולדת מסכנת מות). יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 112-109  
3290.לוין, יששכר לשאלת נתוח מתים התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' שכב-שכז  
3291.לוין, שלמה יצחק נתוחי מתים הפרדס שנה טז חוב' ג סיון תשב עמ' 29-30; ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 141-138  
3292.לוין, שלמה יצחק הרכבת קרום עין המת בעין החי הפרדס שנה לב חוב' א תשרי תשיח עמ' 16-13  
3293.לוין, שלמה יצחק בדין נתוח המתים הפרדס שנה מד תשל חוב' ד עמ' 16-15  
3294.לוינגר, ישראל מאיר הערות וסיכומים לנושא ניתוחי המתים תורה ומדע כרך ד חוב' ב מנחם אב תשלד עמ' 81-79  
3295.ליבוביץ, ישעיהו נתיחת מתים, אמונה דתית בין מדע ופילוסופיה, ירושלים תשמז עמ' 305-301  
3296.ליבוביץ, ישעיהו על החיים ועל המתים טורי ישרון שנה א תשכו גל' ג עמ' 26-27  
3297.ליבס, יצחק אייזיק בענין השתלת אברים נועם ספר יד תשלא עמ' כח-קיא  
3298.ליוואי, שמחה השימוש בעיניו של מת לפקוח עיניים עוורות הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 33-31  
3299.לייזרזון, שמחה בונם קביעת רגע המוות על פי ההלכה אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 67-74  
3300.ליפשיץ, יואל ניתוחים בגופות אדם ושימוש בחלקי גופות לצרכי מחקר- סקירה משפטית אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 131-139  
3301.למברגר, משה נתן נטע בדיקת מת על ידי רופא כהן למניעת ניתוחו בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' מא-מד  
3302.מאי, חנניה י' לבעיית נתוחי מתים טורי ישורון גל' ו-ז חנוכה תשכז עמ' 30-28  
3303.מאיר, ב' השתקפות שאלת קביעת שעת המות בהלכה מחשבת חוב' ג אייר תשל עמ' 22-19  
3304.מונטנר, ז' בעית הנתיחה וחכמת הביתור בישראל שי לישעיהו, ספר יובל לר' ישעיהו וולפסברג, ת"א תשטז עמ' 410-394  
3305.מייזלמן, משה השתלת כליות הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קיד-קכא  
3306.מימון, משה בענין נתוח פלסטי המחבר בשר המת לגוף החי אור עולם חוב' ג חשון תשטז עמ' ה-ו  
3307.מרגליות, יחיאל מיכל עוד בשאלת נתוחים פלסטיים קול תורה שנה ח תשיד חוב' ה-ז עמ' יב-יג  
3308.מרגלית, דוד לבעיית נתיחת גופות נפטרים (הידע של חז"ל באנאטומיה של הגוף) קורות כרך ד חוב' א-ב כסלו תשכז עמ' 64-41  
3309.משאש, שלום בנק עור לצורך ריפוי כויות תחומין ז תשמו עמ' 205-193  
3310.משאש, שלום; ישראלי, שאול עור המת (חליפת מכתבים) תחומין ז תשמו עמ' 218-214  
3311.ניומן, ישראל יעקב בירור הלכה (אם מותר לרופאים להשתמש באיבריו של מת, שציוה, או לא ציוה, על כך - לצורך רפואתו של אדם חי) סיני כרך נה תשכד עמ' קנו-קסג  
3312.ניומן, ישראל יעקב בירור הלכה (בשאלה האם מותר להשתמש באבר של אדם מת לרפואתו של אדם חי) יוהניסבורג [חש"ד] 12 עמ'  
3313.נימן, שלמה הצלת חיים ע"י בזיון וניוול המת עטרת שלמה י תשסה עמ' קעד-קפח  
3314.נס, ישראל ברוך בדין נתוה פלאסטי הפרדס שנה כח חוב' ו אדר תשיד עמ' 17-15  
3315.נריה, משה צבי מעיר מתים ינאקו... (עלבון המתים וצער החיים) גוילין גל' כו ניסן תשכז עמ' 15-24  
3316.נשר, בן ציון קביעת רגע המות בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 63-70  
3317.נשר, בן ציון השתלת לב  בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 43-51  
3318.נשר, בן ציון חזקת חיים כהכרעה בהשתלת לב בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 41-46  
3319.סולובייצ'יק, אהרן בענין 'מוות מוחי' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 302-298  
3320.סטורץ, יהודה ש'  תרומת דם ואיברים בחולה סופני וגוסס עטרת שלמה ב תשנז עמ' קנז-קסב  
3321.סילבר, אליעזר איסור ניתוח מתים הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 16-15  
3322.סליי, מנחם בעיית סעיף ניתוחי מתים בחוזה הביטוח אוניברסיטת בר-אילן, המכון לאיחזור מידע ובלשנות חישובית מערכת השו"ת, פרסום מס' 13, רמת-גן אייר תשלו 11 עמ'; דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' קפא-קצ  
3323.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי נתוחי מתים שערי ציון שנה ו תרפו חוב' ו-ז דפים ב-ד; ח-י דפים ב-ג; יא-יב דפים א-ב; שנה ז תרפז חוב' א-ג דפים א-ב  
3324.עזרין, יודא אריה בענין מתעסק ואיסור ניתוח מתים אפילו בהסכמת המשפחה המאור שנה יט קונ' ו אייר תשכז עמ' 9-11  
3325.עמאר, שלמה משה מוות מוחי והשתלות לב וכבד תחומין לא תשעא עמ' 19-26  
3326.פיינשטיין, משה בענין השתלת הלב לחולה הפרדס שנה נ חוב' ה שבט תשלו עמ' 15-12  
3327.פיינשטיין, משה בענין ניתוח מתים נועם ספר ח תשכה עמ' ט-טז  
3328.פירר, בנציון בענין הרכבת אבר מן המת לאדם חי נעם ד תשכא עמ' ר-רה  
3329.פישר, מיכאל בדין איסור ניוול המת ובזיונו שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג עמ' טו-כה  
3330.פלדר, גדליה לשאלת ניתוחי המתים אסיא חוב' יא אדר תשלה עמ' 17-13  
3331.פרידמן, נתן צבי השתלת הלב - לאור ההלכה אסיא גל' ה ניסן תשלב עמ' 9-10  
3332.פרייל, אליעזר מאיר יקרא דחיי [בדבר ניתוחי מתים] יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 3-9, 57-53, 171-167, 213-208  
3333.פרייל, אליעזר מאיר נתוח מתים שערי ציון שנה ה תרפה חוב' ה-יב דפים ב-ז; שנה ז תרפז חוב' ט-י דפים ב-ד; חוב' יב-יג דפים ב-ג  
3334.פרייליך, יצחק נתוחי מתים לאור ההלכה אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 254-244  
3335.קופרמן, יצחק שימוש חוזר בקוצב לב מחולה שנפטר תורה ומדע כרך י סיון תשמד עמ' 39-37   
3336.קלפהולץ, ישראל כבוד המת (יקרא דחיי) ירושלים 58 עמ' (בהכפלה)  
3337.קפלן, שמואל י' האם מותר להוציא "קוצב לב" מחולה לאחר פטירתו ארחות 36 ערב פסח תשנב עמ' 25-26  
3338.קראוס, גבריאל השתלת איברים בהלכה המעין כרך ט תשכט גל' א עמ' 17-23  
3339.רבינוביץ', שמואל סחר באיברים אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 58-64  
3340.רבינוביץ, ברוך י"י קביעת רגע המוות והשתלת אברים אסיא גל' ג סיון תשלא עמ' 21-29  
3341.רבינוביץ, גדליה אהרן הנהגות עם חולה מסוכן וגוסס ובהגדרת שעת המיתה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קב-קיד  
3342.רבינוביץ, גדליה אהרן; קניגסברג, מרדכי הגדרת המות וקביעת זמנו לאור ההלכה הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 59-76  
3343.רבינוביץ, לוי יצחק פתולוגיה, ניתוחי מתים בהלכה האנציקלופדיה העברית כרך כח עמ' 467-466  
3344.רבינוביץ, נחום אליעזר שואל כענין [(כג) על השתלת איברים] הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 23-27  
3345.רבל, דוב ע"ד נתוח המתים [ע"י רופא כהן] יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 85-90, 147-142  
3346.רגנשברג, חיים דוד השתלת הלב בהלכה הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' ג-ח  
3347.רגנשברג, חיים דוד ניתוח המתים בהלכה הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' ט-יב  
3348.רגנשברג, חיים דוד מהו להרכיב קרנית שהוסרה מעין מת על עינו של חי הפרדס שנה יט חוב' ד תמוז תשה עמ' 28-24  
3349.רגנשברג, חיים דוד לשאלת נתוח מתים הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 56-61  
3350.רובינשטיין, שמואל תנחום לשאלת נתוחי מתים בהלכה סיני כרך נג תשכג עמ' שב-שט  
3351.רוזין, יוסף תשובה בענין אבוד המת מוריה שנה ז גל' ח-י כסלו תשלח עמ' טז  
3352.רייז, שניאור זושא בענין נתוח והחלפת הלב המאור שנה כ תשכח קונ' ב עמ' 19-18  
3353.ריינס, חיים זאב כבוד המת סיני כרך נג תשכג עמ' קצג-רכד  
3354.רפאל, יצחק שתי תשובות בענין ניתוחי מתים סיני כרך ק תשמז עמ' תשלז-תשמח  
3355.רפאל, יצחק לשאלת נתוחי מתים ופתרונה אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 13-5  
3356.רפאל, יצחק בעיית ניתוחי מתים גוילין גל' כה תשרי תשכז עמ' 69-79  
3357.רפפורט, שבתי א' ביאור דעת הגרמ"פ בסוגית המוות המוחי אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 29-31  
3358.רקובסקי, יעקב השתלת אברים באספקלריה של תורה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 100-93  
3359.שור, דוד דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בענין סימני מיתה ובדבר השתלת לב הפרדס שנה סב חוב' א תשרי תשמח עמ' 14-13  
3360.שור, דוד סימני מיתה והשתלות הלב והכבד המאור שנה מד חוב' ה סיון-תמוז תשנא עמ' 20-21  
3361.שור, דוד כללים מתי מותר ואסור בהשתלת איברים המאור שנה מה חוב' ב כסלו-טבת תשנב עמ' 13-16, 19, שם חוב' ג שבט-אדר תשנב עמ' 23  
3362.שטיינברג, אברהם קביעת רגע המוות נעם ספר יט תשלז עמ' רי-רלח; תורה ומדע כרך ח חוב' א-ב אייר תשלח עמ' 4-3  
3363.שטיינברג, אברהם קביעת רגע המוות והשתלת לב אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 77-56; אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 65-48. בלייך, יהודה דוד: בענין מוות מוחי וקביעת זמן המוות בהלכה. עמ' 86-71; שטיינברג, אברהם: תשובות להשגות. עמ' 289-280; בלייך, יהודה דוד: השתלת לב שניטל מן התורם שלא כדין. עמ' 298-290 
3364.שטיינברג, מאיר בענין הרכבת עין מן המת לסומא נעם ג תשך עמ' פז-צו  
3365.שטיינברג, משה 'בנק' עור אדם מת - לאור ההלכה אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 44-43  
3366.שטינברג, אברהם קביעת רגע המוות- סקירת עמדות אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 5-16  
3367.שטינברג, אברהם אדם כי ימות באהל - קביעת רגע המוות ותוצאותיו המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 79 חקת תשסב 4 עמ'  
3368.שטינברג, אברהם תמורה עבור תרומת איברים קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 417-442  
3369.שטרן, שמעון קביעת המוות לפי ההלכה במקרים רגילים ובמקרים חריגים עטרת שלמה ז תשסב עמ' רפ-רפד  
3370.שטרנבוך, אליעזר בענין תרומת כליות קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קעה-קפד  
3371.שטרנבוך, משה ביאור בהשתלת לב וכליות ומה שעת המיתה בעיות הזמן בהשקפת התורה, ירושלים תשכט עמ' 6-21  
3372.שכטר, נחום שמריה בענין נתוח מתים נעם ה תשכב עמ' קסה-קפא  
3373.שכטר, צבי בדיני מת וגברא קטילא אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
3374.שכטר, צבי בדיני מת וגברא קטילא בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רלח-רנג  
3375.שלוש, שלמה החייב אדם לתרום כליה להציל קרובו ממוות? ארחות 41 ערב ראש השנה תשנה עמ' 26-29  
3376.שלזינגר, אליהו בגדרי החובה לתרום מח עצמות בית הלל גל' ז סיון תשסא עמ' נח-סג  
3377.שניידר, שלמה אי שרי לנתח מעוברת שמתה ר"ל להציל ילדה המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 12-10  
3378.שפירא, אמנון לנתח מתים - לרפא חולים עמודים כרך כט תשמא עמ' 122-119. שילוח, מאיר: שם עמ' 175-174; דרור (פריאר), אלי: שם עמ' 176 
3379.שפירא, דוד שלמה בדין ניתוח המת אור המזרח שנה ה חוב' ג-ד אלול תשיח עמ' 37-38  
3380.שפירר, א' גישת ההלכה היהודית לניתוחי שתילת קרנית הרפואה חוב' קה תשמד עמ' 233-232  
3381.שפרן, יגאל השימוש באברי נפטר ללימוד רפואה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסה עמ' 47-65  
3382.שפרן, יגאל בצלאל אבהות לאחר מיתה תחומין כ (תשס) 347-352  
3383.שפרן, מנחם מנדל החלטת ההורים בנוגע להשתלת כליות לבנם עטרת שלמה ו תשסא עמ' קה-קח  
3384.שצ'רנסקי, מאיר ניתוחי מתים הליכות שנה ה גל' א תשרי תשכג עמ' 56-54  
3385.שרמן, אברהם ח' תרומת אברים למטרת רווח כספי. בעלות אדם על גופו תחומין כ (תשס) 353-362  
3386.שרשבסקי, שמעון על ניתוח מתים נועם ספר ז תשכד עמ' שפז-שצב  
3387. Artom, Menachem Emanuele  Le autopsie secondo la Halakha  Annuario di Studi Ebraici (1968-69), p. 79-88.  
3388. Bleich, J. David  Establishing criteria of death  Tradition 13,3 (1973), p. 90-113 = Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 372-393 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 277-295  
3389. Bleich, J. David  Authorization for limited autopsies  Intercom 16,3 (1977), p. 3-7  
3390. Bleich, J. David  Neurological criteria of death and time of death statutes  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard, Jewish Law Annual 3 (1980), p. 115-128 = Jewish Bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 303-316  
3391. Bleich, J. David  Artificial heart, but real human being  Sh'ma 13 (1982-83), p. 40-41 = Jewish Digest 28,9 (1983), p. 63-64  
3392. Bleich, J. David  Artificial heart implantation  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 22,2 (1986), p. 67-88  
3393. Blumenkranz, Bernhard  Autopsies and dissection  Encyclopedia Judaica 3, p. 931-934  
3394. Bronstein, Herbert  Ethical and religious issues in heart transplants  Reconstructionist 34,8 (1968), p. 14-19  
3395. Cohen, Shlomo  Autopsie und Judentum - die historische Entwicklung  Tradition und Erneuerung 45 (1978), p. 4-11*  
3396. Feinstein, Morley T.  Baby Fae and Jewish ethics  Jewish Spectator 50,1 (1985), p. 41-42  
3397. Fink, Reuven  Halachic aspects of organ transplantation  Journal of Halacha and Contemporary Society 5 (1983), p. 45-64  
3398. Frankel, Yitzhaq Yedidya  The sanctity of human life  In: The dying human, eds. Andre de Vries and Amnon Carmi, Ramat Gan 1979, p. 195-199  
3399. Frenkel, David A.  Transplants  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 195-201  
3400. Furst, [Julius] (-)  Le sens du mot ניוול et l'autopsie au point de vue talmudique  Revue des Etudes Juives 32 (1896), p. 276-278; 34 (1897), p. 119-120  
3401. Goldfarb, Daniel C.  The definition of death in the common law and Jewish tradition  Conservative Judaism 30,2 (1976), p. 10-22.   
3402. Goldman, Alex J.  Autopsy  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 87-108  
3403. Goldman, Alex J.  Organ transplants  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 211-237  
3404. Jakobovits, Immanuel  The dissection of the dead in Jewish law  Tradition 1 (1958-59), p. 77-103 = Harofe Haivri 33,1 (1960), Engl. sect., p. 222-210; 33,2 (1960), p. 221-212 = Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 173-193  
3405. Jakobovits, Immanuel  Ethical problems regarding the termination of life  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 84-95  
3406. Klein, Isaac  Autopsy  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 34-42  
3407. Kottler, Aaron  The Jewish attitude on autopsy  New York Medical Journal 57 (1957), p. 1649-1650  
3408. Krausz, G.  Halakhic aspects of organ transplants  Intercom 10,2 (1968), p. 11-16, 22  
3409. Lauterbach, Jacob Z.  The Jewish attitude toward autopsy  Jewish Indicator, 30.10.1925 = Central Conference of American Rabbis, Yearbook 35 (1925), p. 130- 134 = Studies in Jewish law, custom and folklore, N.Y. 1970, p. 247 f.  
3410. Leibowitz, Joshua O.  A responsum of Maimonides concerning the termination of life  Koroth 5,1-2 (1969), Engl. sect., p. 1-6  
3411. Maman, Claude  Comment etablir le moment de la mort?  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 132 (1980), p. 9-12; 133 (1980), p. 27-34  
3412. Morgenstern, Moshe  Conflict of lives: surrendering a fugitive, organ transplants, and the removal of a life sustaining system  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 58-71  
3413. Mosessohn, N.  Post-mortem examination among the Jews  Jewish Tribune (18.12.1914)  
3414. Newman, Aryeh  The post mortem impasse in Israel Jewish Life, N.Y., 34,1 (1966), p. 27-30  
3415. Rabinovitch, Nachum L.  What is the Halakhah for organ transplants?  Tradition 9,4 (1968), p. 20-27 = Jewish Bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 351-357  
3416. Rabinowitch, I.M.  Post-mortem examinations and Jewish law  Montreal 1945, 31 p.  
3417. Rosenfeld, Azriel  The heart, the head and Halakhah  New York State Journal of Medicine 70 (1970), p. 2615-2619  
3418. Rosner, Fred  Transplants  Encyclopedia Judaica 15, p. 1337-1340  
3419. Rosner, Fred  The definition of death in Jewish law  Tradition 10,4 (1969), p. 33-39 = Medica Judaica 1,2 (1970), p. 33-36  
3420. Rosner, Fred  Heart and other organ transplantation and Jewish law Jewish Life, N.Y., 37,1 (1969), p. 38-51  
3421. Rosner, Fred  Autopsy in Jewish law and the Israeli autopsy controversy  Tradition 11,4 (1971), p. 43-63 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 331-348  
3422. Rosner, Fred  L'autopsie dans la loi juive et les controverses sur l'autopsie en Israel  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 97 (1972), p. 53-56, 69-76  
3423. Rosner, Fred  Organ transplantation in Jewish law  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 358-374  
3424. Rosner, Fred  Genetic engineering and Judaism  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 409-420  
3425. Rosner, Fred  Definition of death in Jewish law  New York State Journal of Medicine 83 (1983), p. 973-978  
3426. Rosner, Fred  Jewish perspectives on issues of death and dying  Journal of Halacha and Contemporary Society 11 (1986), p. 50-69  
3427. Rosner, Fred  Definition of death  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 241-254  
3428. Rosner, Fred  Organ transplantation  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 255-275  
3429. Rosner, Fred  Autopsy  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 277-297  
3430. Sacks, Jonathan  Recent responsa: mentally incompetent persons as organ donors  L'eylah 2,5 (5743), p. 6-9  
3431. Schwartz, Harry  Medical-ethical issues and the Jewish tradition  N.Y. 1981, 17 p.  
3432. Schwob, Alexandre  Essai sur la medecine legale chez les Hebreux  Dissertation Strasbourg 1861, 81 p.  
3433. Shapiro, David S.  Death experiences in rabbinic literature  Judaism 28 (1979), p. 90-94  
3434. Shohet, David Menahem  Post mortem examination for medical purposes in Jewish law  Conservative Judaism 4,3 (1948), p. 15-27  
3435. Siegel, Seymour  Healing and the definition of death: an address  In: Biomedical ethics in Perspective of Jewish Teaching and tradition, ed. Isaac Franck, Washington D.C. 1980, p. 28-33.   
3436. Sinclair, Daniel B.  Terminating the life of a critically ill patient in Jewish law  Dissertation Jerusalem 1986, 233 + 12 p.  
3437. Soloveichik, Aaron  The halakhic definition of death  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 296-302  
3438. Spivak, Charles D.  Post-mortem examinations among the Jews  New York Medical Journal (13.6.1914), 11 p.  
3439. Stern, Kurt  Nituach Achar Hamaveth - postmortem examinations  Intercom 11,1 (1970), p. 9-13  
3440. Tendler, M.  Cessation of brain function: ethical implications in terminal care and organ transplant  Annals of the New York Academy of Sciences 315 (1978), p. 394 ff.*  
3441. Veatch, Robert M., a.o.  Brain death. 1.: A status report of medical and ethical considerations.  Journal of the American Medical Association 238 (1977), p. 1651-1655  
3442. Veith, Frank J. a.o.  Brain death: 1. a status report of medical and ethical considerations  Journal of American Medical Association 238 (1977), p. 1651-1655  
3443. Yisraeli, Shaul  Skin transplants for burn victims  Crossroads 1 (1987), p. 137-145   
3444. [Tagger, Binyamin]  Les transplantations cardiaques  Kountrass 2 (Jan.-Feb. 1987), p. 35-37  

יא. מעמדו של היחיד > יהודי. 'מיהו יהודי?'

 מחברכותרתספרביקורת
3445.'חכמי ישראל' מקראה בעניין מי יהודי. השאלה אשר עלתה על הפרק במדינת ישראל ותשובותיהם של כמה מחכמי ישראל בענין זה ותוספת נספחים ירושלים תשכט 237 עמ'  
3446.'חכמי ישראל' ובכן, מיהו יהודי (...מבחר אופייני של קטעים מתשובות 'חכמי ישראל') מהלכים חוב' 2 תשכט עמ' 38-27  
3447.אורבך, אפרים א' החלטה אנטי היסטורית מהלכים חוב' 3 אדר ב תשל עמ' 39-44  
3448.אלוני, שולמית ההסדר, ת"א תשלא (עמ' 115-41: 'מיהו יהודי')   
3449.אמסל, מאיר דינה ובתה אסנת ובנה שאול בן הכנענית המאור שנה נא חוב' ב כסלו-טבת תשנח עמ' 15-18  
3450.אנגלרד, יצחק ושוב, מיהו יהודי מהלכים חוב' 2 אב תשכט עמ' 26-23  
3451.ארנברג, יהושע מנחם; גרוסברג, ח"ז; בלומברג, א"מ; קפלן, מאיר; אהרונסון, י"מ לפרשת 'מיהו יהודי'? [לקט] שבילין גל' ד טבת תשכג עמ' נו-נח  
3452.בן-זמרה, אליהו מי הוא יהודי דעות גל' ז ר"ה תשיט עמ' 35-40  
3453.בן-מאיר, י"ש יהודי בחקיקה ובפסיקה גוילין גל' כג-כד תשרי תשכו עמ' 23-16  
3454.בסוק, ח"מ מיהו יהודי עפ"י החוק? גוילין גל' ו-ז תשרי תשיט עמ' 15-12  
3455.ברנשטיין, צבי במערכה לשלמות האומה (לשאלת 'מיהו יהודי?') ת"א תשיט 48 עמ'  
3456.גולדפרב, שלמה דוד מי הוא ולד יהודי פתחים תשלא גל' ג עמ' 36-32  
3457.גולדשלג, יצחק (עורך) יראה עם ישראל וישפוט; המאבק הצבורי של היהדות הדתית המאורגנת מסביב לשאלה 'מיהו יהודי?' הסיבות לפרישת נציגי המפלגה הדתית לאומית מהממשלה ירושלים תשיח 47 עמ'  
3458.גורן, שלמה לשאלת 'מי הוא יהודי' על-פי ההלכה אור המזרח שנה ז חוב' א כסלו תשך עמ' 30-27; חוב' ב ניסן תשך עמ' 31-28  
3459.גינזבורג, שמאי נאמנות אדם על יהדותו תחומין יג (תשנב-תשנג) 264-266  
3460.גלובוס, אלעזר ל' שאלות ותשובות בדיני אישות והמעמד האישי (מיהו יהודי לפי הדין הקיים?) הפרקליט כרך י תשיד עמ' 244-225  
3461.הלר, אברהם על מהותה של ההלכה ומיהותו של יהודי באספקלריה היסטורית האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 203-191  
3462.הרטמן, דוד להגדיר את זהותנו עמודים כרך לא תשמג עמ' 114-111  
3463.הרשקוביץ, מאיר משמעות השם 'עברי' בתנ"ך ובמקורות תלמודיים אור המזרח י כרך כא תשלב עמ' 33-25; כב תשלג עמ' 29-38  
3464.ויינברג, יחיאל יעקב מיהו יהודי [אוצר המשפט חלק א ערך 8256] הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 175-163  
3465.ויינברג, יחיאל יעקב דברים כהוויתם מחשבת חוב' סג-סד סיון תשמא עמ' 30-25  
3466.ויינברג, יחיאל יעקב [בענין מיהו יהודי - תשובה לראש הממשלה] הפרדס שנה לג חוב' ו אדר א-ב תשיט עמ' 4-11; גוילין גל' ח-ט ניסן תשיט עמ' 3-10  
3467.ויינברג, יחיאל יעקב לחג העשור ולשאלת מי הוא יהודי סיני כרך מד תשיט עמ' קכז-קלג  
3468.ויינברג, יחיאל יעקב לשאלת מיהו יהודי שרידי אש, חלק ד ירושלים תשכט עמ' שעה-שפה  
3469.וילצ'יק, אלי; הכהן, אביעד "ורבים מעמי הארץ מתייהדים" - מיהו יהודי וכיצד מתייהדים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 316 צו תשסח 4 עמ'  
3470.זילברג, משה מיהו יהודי? מכתב תשובה לדוד בן גוריון באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 290-286  
3471.טדסקי, גד מיהו יהודי? הפרקליט כרך יט תשכג עמ' 106-101  
3472.טולידאנו, פנחס ברוך בעיית מיהו יהודי שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' ב-ד  
3473.כהן, חיים ה' מיהו יהודי פתחים תשכט גל' ד עמ' 21-15  
3474.כהן, חיים ה' חוק השבות גשר שנה יח 1972 חוב' 4-3 עמ' 117-96  
3475.כהן, חיים הרמן מי הוא יהודי? יהדות הומניסטית חילונית בטאון 1 סיון תשמה עמ' 9-3  
3476.כהן, יעקב; שבייד, אליעזר; אדרת, אברהם; ויילר, משה חיים; ניני, יהודה; עמנואל, יוסף; פלק, זאב; בנטואיץ, יוסף מיהו יהודי? מהו יהודי סימפוזיון. פתחים תשכט גל' ד עמ' 39-22  
3477.ליפשיץ, שחר; ספיר, גדעון מיהו המחליט בשאלת מיהו יהודי? על פרשת שליט ותפקידו הראוי של בית המשפט בחברה דמוקרטית מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 269-326  
3478.מינקוביץ, מאיר הבעיה מי הוא יהודי - באספקלריא משפטית היסטורית ניו-יורק 1975 12 + 146 עמ'. ביקורות: בירנבוים, פלטיאל: ספר מחקרים על שורשי יהדות. הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 59; מיקלישנסקי, י"ק: אור חדש על זיהות יהודית. הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 44-43 
3479.מינקוביץ, מאיר מי הוא יהודי בצרון כרך סב תשלא עמ' 236-248, 261  
3480.מיקלישנסקי, י"ק למהותו של יהודי הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 567-566  
3481.מירון, שמחה התוצאות המשפטיות של הגדרת המונח 'יהודי' בחוקי השבות והמרשם דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 178-173  
3482.מעוז, אשר מיהו יהודי - רוב מהומה על לא מאומה הפרקליט כרך לא תשלז-תשלח עמ' 310-271  
3483.נהר, א' מי הוא יהודי דעות גל' י תמוז-אב תשיט עמ' 31-33  
3484.סימון, ע"א על בעית רשום ילדי נשואי תערובת דעות גל' י תמוז-אב תשיט עמ' 31-27  
3485.סמט, משה מיהו יהודי ירושלים תשמד 48 עמ' (בהכפלה); מהד' ב תשמו 39 עמ'  
3486.פדרבוש, שמעון להגדרת המושג 'יהודי' בהלכה בצרון כרך מז תשכג עמ' 129-136, 176; חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 235-227  
3487.פוגל, יצחק ש' הגיור ו'מיהו יהודי' הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 635-634. עציון, יחזקאל: שם שנה נד תשלה-תשלו עמ' 36-35 
3488.פונד, יוסף מאבק הדעות בשאלה מי הוא יהודי - תש"ל עבודת גמר בחוג למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 163 עמ'  
3489.פרייליך, יצחק בבעיית מיהו יהודי אור המזרח כרך ב תשלא עמ' 55-62  
3490.צביאלי, שלום מיהו יהודי מחשבת חוב' כג אב-אלול תשלד עמ' 14-11  
3491.צייטלין, שניאור זלמן מיהו יהודי? (עיון הלכתי-הסטורי) בצרון כרך סד תשלג, עמ' 1-7, 36, 59-64, 145-154, 165, 202-193, 254-243  
3492.קוטלר, אהרן ההלכה קובעת את המציאות [תשובה בענין 'מיהו יהודי'] הפרדס שנה לד חוב' א תשרי תשכ עמ' 35-34  
3493.קורינאלדי, מיכאל חידת הזהות היהודית (חוק השבות הלכה למעשה) ירושלים 2001 254 עמ'  
3494.קורינאלדי, מיכאל בן האשה ישראלית או "בן איש מצרי" - לשאלת "מיהו יהודי"? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 72 אמר תשסב 4 עמ'  
3495.קורמן, אברהם יהודי מיהו ומהו ת"א תשלד 448 עמ'  
3496.קורמן, אברהם יהודי מהו בהשקפה ובאספקלריה של הבריאה והאבולוציה מחשבת חוב' ג אייר תשל עמ' 3-6  
3497.קורנגוט, אפרים משה המצהיר 'יהודי אנכי' - נאמן או לא? אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 413-417  
3498.רפאל, יצחק הווכוח על הזהות היהודית תורה שבעל פה כט תשמח עמ' ז-יד  
3499.רקובר, נחום ציונים ביבליוגרפיים במשפט יהודי; זהות יהודית - גרות מהלכים ח-ט תשלה עמ' 158-145  
3500.רקובר, נחום מיהו יהודי - מקורות הלכה מ.ת.ת. ה-ו תמוז תשכט עמ' 65-66  
3501.שאוה, מנשה חוק השבות (תיקון מס' 2), תשל-1970 הפרקליט כרך כו תשל עמ' 445-450  
3502.שאוה, מנשה קביעה פוזיטיבית בשאלת יהדותו של פלוני - הנתונה להתערבות בג"צ? הפרקליט כרך כז תשלא עמ' 20-16  
3503.שאקי, אבנר ח' מיהו יהודי [חש"ד] 32 עמ'  
3504.שאקי, אבנר ח' 'ספק יהודי' - בפני בתי דין רבניים ובית המשפט העליון בישראל עיוני משפט כרך ב 1972 עמ' 699-710; אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 99-110  
3505.שאקי, אבנר ח' 'יהודים בלתי מאמינים' - יהודים? (לענין חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשיג-1953) משפטי אישות גל' ד סיון תשלג עמ' 3-28; עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 896-879  
3506.שאקי, אבנר חי יהודים אתיאיסטים - 'יהודים'? לענין חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגרושין), תשיג-1973 עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 896-879  
3507.שאקי, אבנר חי מיהו יהודי בדיני מדינת ישראל א-ב. ירושלים תשלז-תשלח יב + 674 עמ'. ביקורות: מירון, שמחה: דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תנא-תנג; קיסטר, יצחק: משפטים כרך ט תשלט עמ' 161-160 
3508.שאקי, אבנר חי 'מיהו יהודי' ירושלים תשלט 28 עמ'  
3509.שאקי, אבנר חי על הסמכות לגייר ולקבוע יהדותו של אדם מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 188-159  
3510.שטיין, א"ש שאלות ותשובות 'מיהו יהודי' הפועל הצעיר שנה נב תשיט גל' 50 עמ' 10-12  
3511.שטיינזלץ, עדין מהו יהודי (יחידה אידיאית דמוית-משפחה) מולד כרך ג (כו) תשל-תשלא עמ' 447-441  
3512.שילה, יואל מ'בן הישראלית' ועד 'זרע ישראל' - לעניין יהדותם של יוצאי ברית המועצות לשעבר דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 755 תשסח 3 עמ'  
3513.שיפמן, פנחס התנגשויות דינים בקביעת ההשתייכות הדתית משפטים כרך ו תשלה-תשלו עמ' 118-91  
3514.שלום, שרון "מיהו יהודי?" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 652 תשסו 2 עמ'  
3515.שניאורסון, מנחם מנדל ארץ הקודש צריכה לאחד את כל בני ישראל הפרדס שנה לד חוב' א תשרי תשכ עמ' 36-38  
3516.שפירא, דוד שלמה הצעה לתיקון חוק השבות הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 323  
3517.שרגאי, שלמה זלמן יהדות או 'יהדויות' (גיור כהלכה - למה?) ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 200-186   
3518. Akzin, Benjamin  Who is a Jew? A hard case: Shalit v. Minister of Interior et al  Israel Law Review 5 (1970), p. 259-264  
3519. Alter, Robert  The Shalit case  Commentary 50,1 (1970), p. 55-61  
3520. Apothaker, Howard; Washofsky, Mark  Patrilineality and presumption  Journal of Reform Judaism 31,3 (1984), p. 39-46  
3521. Baer, Noah  Who is a Jew? A determination of the ethnic status for purposes of the Israeli Population Registration Act: Shalit v. Minister of the Interior (Israel 1969)  Columbia Journal of Transnational Law 10 (1971), p. 133-149  
3522. Baron, Salo Wittmayer  Who is a Jew?  Midstream 6,2 (1960), p. 5-16  
3523. Baron, Salo Wittmayer  Jewish identity from the historical perspective: a survey  Proceedings, American Academy for Jewish Research 46-47 (1979-80), p. 33-67  
3524. Baruk, Henri  Qui est juif? Le rle respectif du pere et de la mere  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 89 (1970), p. 105-110  
3525. Bensimon-Donath, Doris  Qui est Juif en Israel?  Yod; Revue des Etudes Hebraiques et Juives Modernes et Contemporaines 4,2 (1978), p. 18-26  
3526. Bernards, Solomon S. (ed.)  Who is a Jew? A Reader  N.Y., n.d., 62 p.  
3527. Bleich, J. David  Who is a Jew?  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, Jewish Law Annual 2 (1979), p. 199-203  
3528. Blidstein, Gerald J.  Who is not a Jew - the medieval discussion  Israel Law Review 11 (1976), p. 369-390  
3529. Brenner, Reeve  Orthodox and polydox Halakha  Jewish Spectator 50,2 (1985), p. 21-23  
3530. Calabresi, Giorgio Ettore  Il caso Rufeisen  La Rassegna Mensile di Israel 29 (1963), p. 3-17  
3531. Cohen, Samuel S.; Freehof, Solomon B.  Who is a Jew?  Central Conference of American Rabbis, Journal 26 (1959), p. 9-13  
3532. Cohen, Shaye J.D.  The origins of the matrilineal principle in rabbinic law  Journal of the Association for Jewish Studies 10 (1985), p. 19-53  
3533. Cohn, Haim H.  The law of return  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 84 (1974), p. 172-176  
3534. Cohn, Haim H.  Quien es Judio?  Dispersion y unidad, segunda epoca 3 (1986), p. 61-71  
3535. Crown, Alan D.  Once again: Who is a Jew? - and some consequences for Klal Yisrael  Menorah; Australian Journal of Jewish Studies 1 (1987), p. 26-38  
3536. Eichhorn, David Max  Comments on 'Who is a Jew'?  Reconstructionist 34,15 (1968), p. 19-23  
3537. Eichhorn, David Max; Prinz, Joachim, a.o.  Who is a Jew?  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 69 (1959), p. 240-262  
3538. Galanter, Marc  A dissent on Brother Daniel  Commentary 36 (1963), p. 10-17  
3539. Ginossar, Shalev  Who is a Jew: a better law? The Law of Return (Amendment No. 2) 1970  Israel Law Review 5 (1970), p. 264-267  
3540. Glaser, Joseph B.  Will there be one Jewish people?  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 41-50  
3541. Goldberg, J.J.  Who is a Jew?  Jewish Frontier 41,3 (1974), p. 44-47  
3542. Goldschmidt, Yosef  The new dimensions of 'Who is a Jew' Jewish Life, N.Y., 39,1 (1972), p. 7-25  
3543. Gordis, Robert  Brother Daniel and his brother Jews  Congress Bi-weekly 30,3 (1963), p. 5-7; 30,4, p. 9-11; 30,5, p. 7-8  
3544. Grunfeld, I.  Who is a Jew?  London 1974, 18 p.  
3545. Heschel, Abraham Joshua  Wer ist Jude?  Judaica 29 (1973), p. 137-140  
3546. Hiat, Phillip; Zlotowitz, Bernhard M.  Biblical and rabbinic sources on patrilineal descent  Journal of Reform Judaism 30,1 (1983), p. 43-48  
3547. Hirsch, Richard A.  Jewish identity and patrilineal descent: some second thoughts  Reconstructionist 49,5 (1984), p. 25-28, 34  
3548. Hochbaum, Jerry  Who is a Jew: a sociological perspective  Tradition 14,1 (1973), p. 35-41  
3549. Israel Supreme Court  Judgment, High Court Application of Oswald Rufeisen v. the Minister of Interior  Jerusalem 1963, 71 p. (stenc.)  
3550. Israel Supreme Court  'When is a Jew not a Jew'. The decision... in the case of Oswald Rufeisen... vs. Minister of Interior  Jewish Heritage (Spring 1963), p. 26-31  
3551. Jais, Meyer  Un juif, c'est quoi?  Paris 1980.   
3552. Kahn, Sholom J.  Israeli, Hebrew, Jew: the semantic problem  Judaism 19 (1970), p. 9-13  
3553. Kallen, Horrace M., a.o.  Who is a Jew? A symposium  Judaism 8 (1959), p. 1-15  
3554. Kraines, Oscar  The impossible dilemma: Who is a Jew in the State of Israel?  N.Y. 1976, 10 + 156 p.  
3555. Kreitman, Benjamin Z. (ed.)  Who is a Jew; a symposium  Conservative Judaism 24,4 (1970), p. 21-35  
3556. Lamm, Norman  Who is a Jew? The Supreme Court and the supreme judge Jewish Life, N.Y., 37,5 (1970), p. 6-16  
3557. Lask, J.M.  When is a Jew not a Jew?  American Zionist 55,6 (1965), p. 13-14  
3558. Lehmann, Robert  Nationality and religion in Israel. Observations on the Rufeisen Case (Father Daniel)  Journal du Droit International Prive 90 (1963), p. 694-717 (in French and English)  
3559. Lehmann, Robert  Nationalite et religion en Israel - a propos de l'affaire Shalit  Journal du Droit International Prive 97 (1970), p. 898-901  
3560. Lichtenstein, Aharon  Brother Daniel and the Jewish fraternity  Judaism 12 (1963), p. 260-280  
3561. Liebman, Charles S.  The 'who is a Jew' controversy - political and anthropological perspectives  In: Conflict and consensus in Jewish political life, eds. Stuart A. Cohen and Eliezer Don-Yehiya, Jerusalem 1986, p. 194-202  
3562. Litvin, Baruch; Hoenig, Sidney B.  Jewish identity, modern responsa and opinions on the registration of children of mixed marriages  N.Y. 1965, 15 + 420 p.; repr. Jerusalem 1970.   
3563. Loewe, Raphael  Defining Judaism: some ground-clearing  Jewish Journal of Sociology 7 (1965), p. 153-175  
3564. Lookstein, Joseph H.  Who is a Jew? A crucial question  Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 131-145  
3565. Louvish, Misha  The 'Who is a Jew' question  Israel Digest 17,3 (1974), p. 3  
3566. Mehlman, Benjamin Wm.  Who is a Jew? Report of a survey  Reconstructionist 33,19 (1967), p. 7-15  
3567. Nesis, Lawrence S.  Who is a Jew? Shalit v. Minister of Interior et al.; The Law of Return (Amendment No. 2), 1970  Manitoba Law Journal 4 (1970), p. 53-88  
3568. Oren, Stephen  Who is a Jew?  Midstream 21,6 (1975), p. 38-44  
3569. Petuchowski, Jakob J.  What is a Jew?  Judaism 30 (1981), p. 434-443  
3570. Roshwald, Mordecai  Who is a Jew in Israel?  Jewish Journal of Sociology 12 (1970), p. 233-266  
3571. Rubinstein, Amnon  Who's a Jew and other woes  Encounter 32 (1971), p. 84-93  
3572. Samet, Moshe  Who is a Jew? (1958-1977)  Jerusalem Quarterly 36 (1985), p. 88-108  
3573. Samet, Moshe  Who is a Jew? (1978-1985)  Jerusalem Quarterly 39 (1986), p. 109-139  
3574. Samuel, Edwin  The Israeli controversy 'Who is a Jew'  Reconstructionist 24,11 (1958), p. 27-29  
3575. Savir, Y.  Definition of Jew under Israel's Law of Return  Southwestern Law Journal 17 (1963), 123 ff.*  
3576. Schiffman, Laurence H.  Who was a Jew? Rabbinic and halakhic perspectives on the Jewish Christian schism  Hoboken 1985, 12 + 131 p.  
3577. Scholem, Gershom  Who is a Jew  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 80 (1970), p. 134-139  
3578. Schwarzfuchs, Simon (tr.)  Texte integral du jugement de la Cour Supreme de Jerusalem dans l'affaire Rufeisen (le Pere Daniel)  Evidences 95 (1963), p. 23-40  
3579. Segal, Jack  Is an apostate a Jew?  Reconstructionist 29,18 (1964), p. 10-14  
3580. Shava, Menashe  Legal aspects of change of religious community in Israel  Israel Yearbook of Human Rights 3 (1973), p. 256-269  
3581. Shava, Menashe  Comments on the Law of Return (Amendment No. 2), 5730-1970 (Who is a Jew?)  Tel Aviv University Studies in Law 3 (1977), p. 140-153  
3582. Slovenko, R.  Brother Daniel and Jewish identity  St. Louis University Law Journal 9 (1964), p. 1-28  
3583. Talmon, J.L.  Who is a Jew?  Encounter 24,5 (1965), p. 28-36  
3584. Urbach, Efraim E.; Ben Gurion, David  Judaism and Jewish identity  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 80 (1970), p. 140-154  
3585. Vogel, Manfred H.  Some reflections on the question of Jewish identity  Journal of Reform Judaism 30,1 (1983), p. 1-33  
3586. Weiler, Moses Cyrus  Who is a Jew?  Reconstructionist 37,2 (1971), p. 7-17 = Central Conference of American Rabbis, Yearbook 83 (1973), p.174-186  
3587. When is a Jew not a Jew? (Brother Daniel).  Reconstructionist 28,17 (1962), p. 3-4   
3588. Zeitlin, Solomon  Who is a Jew?  Jewish Quarterly Review, N.S. 49 (1958-59), p. 241-270 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 470-499  
3589.-  The Oswald Rufeisen (Brother Daniel) case  Midstream 9,1 (1963), p. 78-96  
3590.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר מי הוא יהודי בצרון כרך לט תשיט עמ' 146-145  

יא. מעמדו של היחיד > 'בני ישראל'

 מחברכותרתספרביקורת
3591.גולדשטיין, אלכסנדר 'בני ישראל' בהודו רשמות כרך ו תרץ עמ' 55-68  
3592.דייקן (דיקשטיין), פ' היוחסין בישראל (לבעית 'בני ישראל') גשר שנה ח 1962 חוב' 4 עמ' 84-93  
3593.הדאיא, עובדיה כשרות 'בני ישראל' מהודו שנה בשנה תשכב עמ' 139-123  
3594.הרבנות הראשית לישראל בני ישראל; פרקי הלכה ומקורות לבירור דינם ושאלת מוצאם חלק א ירושלים תשכב  
3595.ולדינברג, אליעזר יהודה לשאלת היתר הכת 'בני ישראל' הפרדס שנה לו חוב' ד טבת תשכב עמ' 17-27  
3596.זבולוני, נח דעת גדולי התורה על 'בני ישראל' קול סיני כרך ד תשכה עמ' 20-22  
3597.טרטקובר, אריה עדת 'בני ישראל' בהודו מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 71-62  
3598.ישי, י' מעמד 'בני ישראל' בישראל מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 72-75  
3599.ישראלי, שאול בענין כשרות 'בני ישראל' מהודו התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' רכג-רלא; עמוד הימיני, ת''א תשכו סי' יח עמ' ריג-ריט  
3600.משרד הדתות 'בני ישראל' - מסמכים וסיכומים ירושלים תשכד 14 עמ'  
3601.פלק, זאב 'בני ישראל' וקהל ישראל דעות גל' יט אביב תשכב עמ' 8-11  
3602.פרשל, טוביה אחינו 'בני ישראל' בבומביי הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 525-524 ,442   
3603.רבינוביץ-תאומים, בנימין חובת בדיקה של 'בני ישראל' נועם ספר ו תשכג עמ' רמג-רמז  
3604.שטרנבוך, משה מחאה נגד הרב נסים ספרו והנחיותיו ירושלים 4 עמ'  
3605.שטרנבוך, משה קריאה שניה לבטל ההוראה בענין 'בני ישראל' מהודו ירושלים תשכב 8 עמ'  
3606.שטרנבוך, משה בירור בענין פסק דין של הרבנות הראשית בענין 'בני ישראל' מהודו ירושלים תשכב 4 עמ'  
3607.שטרנבוך, משה לשאלת הכת 'בני ישראל' מהודו הפרדס שנה לו חוב' ה שבט תשכב עמ' 6-11, 26  
3608.שטרנבוך, משה פשע 'הרבנות הראשית' בהתרת 'בני ישראל' מהודו המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שכ-שכא  
3609. Barber, Ezekiel  The Bene-Israel of India; images and reality  Washington, D.C. 1981, 12 + 155 p.  
3610. Cowen, Ida G.  Bene Israel and M'dinat Israel  Reconstructionist 30,5 (1964), p. 12-20  
3611. Cowen, Ida G.  The Bene Israel of India  American Zionist 55,4 (1965), p. 9; 55,5, p. 10  
3612. Enciclopedia Judaica Castellana  Bene Israel  Vol. 2, p. 148-151  
3613. Feist, Siegmund  Beni Israel  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 4, p. 98-106  
3614. Fischel, Walter J.; Isenberg, Shivery B.; Israel, Benjamin J.  Bene Israel  Encyclopedia Judaica Yearbook (1975-76), p. 244-247  
3615. Israel, Benjamin J.  The Bene Israel of India; some studies  London 1984, 12 + 248 p.   
3616. Lord, James Henry  Bene-Israel  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 2, p. 469-474  
3617. Shulewitz, Malka Hillel  The B'nei Israel versus the Rabbinate  Jewish Frontier 28,10 (1961), p. 7-11  

יא. מעמדו של היחיד > פלשים. נדחי ישראל

 מחברכותרתספרביקורת
3618.אביחיל, אליהו; ברין, אליהו האובדים בארץ אשור, נדחי ישראל ויהודה מהד' ב מורחבת ירושלים תשמא 79 עמ'  
3619.אמסל, מאיר קול מצהלות בגאולת הנדחים מארץ כוש המאור שנה מד חוב' ה סיון-תמוז תשנא עמ' 22-29  
3620.אפשטיין, אברהם אלדד הדני; ספריו והלכותיו במהדורות שונות.. בצרוף מאמר על הפלשים ומנהגיהם. פרסבורג תרנא 192+51 עמ'; כתבי ר' אברהם עפשטיין, כרך א ירושלים תשי עמ' א-ריא  
3621.אשכלי, א"ז הפלשים (ביבליוגרפיה) קרית ספר שנת יב תרצה-תרצו עמ' 265-254, 383-370, 505-498; יג תרצו-תרצז עמ' 250-265, 393-383, 512-506  
3622.אשכלי, א"ז יהודי חבש בספרות העברית ציון שנה ז תרצו עמ' 336-316  
3623.אשכלי, א"ז ההלכה והמנהג בין יהודי חבש (הפלשים) לאור ההלכה הרבנית והקראית תרביץ שנה ז תרצו עמ' 56-31, 134-121  
3624.אשכלי, א"ז ספר הפלשים (יהודי חבש תרבותם ומסורותיהם) ירושלים תשג 208 עמ'. ד'צ ירושלים תשלג  
3625.בירנבוים, אליהו "האובדים בארץ אשור" (בני מנשה ותהליך שיבתם לעם ישראל) צהר ל אלול תשסז עמ' 67-76  
3626.בלייך, יהודה דוד 'בעיית החבשים' (הפלאשים) אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 253-235  
3627.בלייך, יהודה דוד מעמדם של כותים ובני עשרת השבטים בנוגע גיטין וקידושין ועוד קול צבי ב תשס עמ' 114-125  
3628.בן-צבי, יצחק נדחי ישראל ירושלים תשכו  
3629.בר-גיורא, נפתלי מקורות לתולדות היחסים בין היהודים הלבנים והשחורים בקוג'ין ספונות ספר א תשיז עמ' רמג-רעח (עמ' רנה-רנט: הסכמות ותקנות בענין בתי-הכנסת של השחורים)  
3630.בר-גיורא, נפתלי לתולדות בתי-הכנסת בקוג'ין ספונות ב תשיח עמ' ריד-רמה (עמ' רטו-ריט: הנהגת הקהילה; עמ' רל-רמה: הסכמות ותקנות)  
3631.בר-יודא, משה הפלשים מחניים סו אדר א תשכב עמ' 128-124  
3632.בר-יודא, משה עם הפלשים בכפריהם בחבש מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 140-134  
3633.ברין, אליהו שבטי ישראל האבודים עבודת גמר בישיבת בני עקיבא נתיב מאיר, ירושלים תשלד 110 עמ'  
3634.גוטל, נריה מ' בענין 'קיבוץ נדחי ישראל'; שיטת הרמב"ם אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 213-209  
3635.גרשוני, יהודה הפאלאשים לאור ההלכה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' ריח-רכה; אור המזרח שנה לב תשמד עמ' 106-101  
3636.גרשוני, יהודה הפלאשים לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק ב ערך 5900] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תפו-תצה  
3637.דיינרד, אפרים כת השובתים או שומרי שבת (סובאטניקי) בלב רוסיא וקו-קז לקורות ישראל ברוסיה, נויארק תרנו, ספירה שניה עמ' 1-8; מפלגות בישראל, ניו-יארק תרנט עמ' 25-32  
3638.הורביץ, אברהם דוד בדבר חינוך ילדי הפאלאשען שהגיעו לא"י פרי תמרים קובץ כא אלול תשמה עמ' כב-כו  
3639.הלפרין, ישראל הכוזרים והשבטים הגנוזים באגרת חסדאי אבן שפרוט אל מלך כוזר ציון שנה יח תשיג עמ' 80-82; יהודים ויהדות במזרח-אירופה, ירושלים תשכט עמ' 385-387  
3640.הרבנות הראשית לישראל ציטוטים מהקונטרס 'לקט דעות חכמי ישראל בנושא הפלאשים', מתוך ארכיון הרבנות הראשית לישראל ועוד ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 143  
3641.וולמן, מנדיל הסמבטיון ועשרת השבטים ירושלים כרך ז תרסו עמ' 305-279  
3642.ויזל, נפתלי הירץ מגיד חדשות [על היהודים בהודו] [ברלין תרמט] לב עמ'  
3643.ולדמן, מנחם לקט דעות חכמי ישראל בנושא ה'פלאשים' ניר עציון תשמג 47 עמ'  
3644.ולדמן, מנחם דעת חכמי ישראל על יהודי אתיופיה ('הפלשים') תחומין ד תשמג עמ' 326-314  
3645.ולדמן, מנחם 'קול קורא' למען יהודי אתיופיה ('הפלשים') - הרב עזריאל הילדסהיימר סיני כרך צה תשמד עמ' רלב-רלט  
3646.ולדמן, מנחם יהודי אתיופיה: עדת 'ביתא ישראל' ירושלים תשמה 77 עמ'  
3647.ולדמן, מנחם הרב הרצוג זצ"ל על יהודי אתיופיה; חילופי מכתבים תחומין ח תשמז עמ' 129-121  
3648.ולדמן, מנחם שיבתם ליהדות של בני ה"פלשמורה" תחומין טז (תשנו) 243-272  
3649.ולדמן, מנחם נישואין וגירושין בקרב יהודי אתיופיה תחומין יא (תשן) 214-240  
3650.ורמברנד, מ' הלכות השבת אצל הפלשים (לאור המגילות הגנוזות) ספר אורבך, החברה לחקר המקרא, א תשטו עמ' 243-236  
3651.ורמברנד, מ' הפלשים מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 133-123  
3652.ורמברנד, מרדכי פלשים האנציקלופדיה העברית כרך כז עמ' 895-893  
3653.זיו, יוסי מילה בידי אישה בספרות חז"ל ובמנהג יהודי אתיופיה נטועים גל' יא-יב אלול תשסד עמ' 39-54  
3654.טשינגל, יצחק התיחסות גדולי ישראל על ענין עשרת השבטים מבקשי תורה גל' כ אדר א תשנז עמ' רלז-רמ, שם גל' כג ניסן תשנח עמ' קז-קי, שם גל' כח ער"ה תשסא עמ' פ-פד   
3655.יוסף, עובדיה הנחיות הרבנות הראשית [בענין עולי אתיופיה] שיח מישרים גל' 2 אדר א תשמו עמ' 15-5  
3656.ישראלי, שאול הטפת דם ברית של יוצאי אתיופיה הנימולים תחומין ז תשמו עמ' 313-295  
3657.כהנא, יעל אחים שחורים, חיים בקרב הפלשים ת"א תשלח 174 עמ'  
3658.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה בענין צורך בהטפת דם ברית בגירות עולי אתיופיה ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 156-144א; תורה שבעל פה כז תשמו עמ' לט-נא   
3659.לסלאו, זאב הפלשים עדות, רבעון לפולקלור ואתנולוגיה שנה ג תשח חוברת ג-ד עמ' 26-45  
3660.מחניים צג-צד אב תשכד מוקדש לנדחי ישראל וקהילות ישראל   
3661.נויבאור, אברהם קבוצים על עניני עשרת השבטים ובני משה קבץ על יד שנה ד תרמח עמ' 7-74  
3662.עמאר, שלמה משה בענין כשרות יהודי אתיופיה בית הלל גל' טו מנחם אב תשסג עמ' לו-מד  
3663.פייטלוביץ, יעקב נח ההלכות המשוערות על הפלשים תרביץ שנה ז תרצו עמ' 379-373  
3664.פיינשטיין, חיים קונטרס משבית מלחמות [על יהודי קוצ'ין] אמרי שבת, קראקא תרמט עמ' 162-141  
3665.פיינשטיין, משה חובת קרובם של יהודי אתיופיה תחומין יב (תשנא) 98  
3666.פישל, וולטר י' יצירתם הספרותית של יהודי קוצ'ין שבארץ מאלאבאר ארץ-ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר י תשלא עמ' 225-221  
3667.פלק, זאב על הנחיות הרבנות הראשית לגבי עולי אתיופיה שיח מישרים גל' 2 אדר א תשמו עמ' 18-15  
3668.פסמניק, עמירם הפלשים - נטע זר או בשר מבשרנו הדאר שנה סא תשמב-תשמג עמ' 634-633  
3669.פרלמן, ש"מ היהודים בסינים הסינים, לונדון תרעא עמ' 264-205  
3670.קאסוטו, מ"ד מי היה דוד הראובני תרביץ שנה לב תשכג עמ' 339-358  
3671.קשאני, ראובן הפלשים, קורות, מסורות ומנהגים ירושלים תשלו 47 עמ'  
3672.קשאני, ראובן עשרת השבטים ירושלים תשמה 48 עמ'  
3673.קשאני, ראובן הפלשים בתפוצות הגולה שנה טו תשלג עמ' 138-122  
3674.שור, דוד איך לדון בעולי אתיופיה הפרדס שנה סא חוב' ג כסלו תשמז עמ' 16-11  
3675.שטרנבוך, משה האם הפלשים הם יהודים הפרדס שנה נט חוב' ה שבט תשמה עמ' 8-7  
3676.שלום, שרון ברית מילה בקרב יהודי אתיופיה קהילת "ביתא ישראל" עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסז 180 עמ'  
3677.שלוש, דוד חיים בענין עולי אתיופיה (חילופי מכתבים) ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 140-131. ישראלי, שאול: שם עמ' 142-140 
3678. Avihail, A.; Brin, A.  The lost tribes in Assyria  Jerusalem 1985, 126 p.  
3679. Bedein, David S.  Ethiopian Jews: the struggle for acceptance  Midstream 32,5 (1986), p. 36-37  
3680. Bleich, J. David  Black Jews: a halakhic perspective  Tradition 15,1-2 (1975), p. 48-79 = Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 297-324  
3681. Ellenson, David  'Our brothers and our flesh': Rabbi Esriel Hildesheimer and the Jews of Ethiopia  Judaism 35 (1986), p. 63-65  
3682. Elon, Menachem  The Ethiopian Jews: a case study in the functioning of the Jewish legal system  New York University Journal of International Law and Politics 19 (1987), p. 535-563  
3683. Enciclopedia Judaica Castellana  Falasha  Vol. 4, p. 371-372  
3684. Fackenheim, Emil L.  Two types of Liberal Judaism: reflections occasioned by the Israeli rescue of the Beta Israel  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 33-38  
3685. Frankl, Pinkus (Pinhas) Fritz  Neue Wahrnehmungen an Eldad Haddani, Jehuda ben Koreisch und Saadia  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 22 (1873), p. 481-496; 23 (1874), p. 412-426, 548-561; 24 (1875), p. 32-38, 111-125  
3686. Goldmann, M.  Falaschas  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 905-911  
3687. Gouldman, M.D.  The Falasha wedding: Gitiye v. The Chief Rabbinate and the Jerusalem Religious Council  Israel Law Review 3 (1968), p. 595-599  
3688. Kessler, David  The Falashas: the forgotten Jews of Ethiopia  London 1982, 182 p.  
3689. Kushner, Arlene  Ethiopian Jews: the struggle for acceptance  Midstream 32,1 (1986), p. 32-33  
3690. Leslau, Wolf  Coutumes et croyances des Falachas (Juifs d'Abyssinie)  Paris 1957, 9 + 98 p.  
3691. Leslau, Wolf  To the defence of the Falashas  Judaism 6 (1957), p. 142-147  
3692. Messing, Simon D.  The story of the Falashas, 'Black Jews' of Ethiopia  N.Y. 1982, 134 p.   
3693. Schachter, Hershel  Determining Jewish identity; Ethiopian Jewry  Journal of Halacha and Contemporary Society 9 (1985), p. 143-160  
3694. Trevisan Semi, Emanuela  The Beta Israel (Falashas): From purity to impurity  Jewish Journal of Sociology 27 (1985), p. 103-114  
3695. Waldman, Menachem  The status of Ethiopian Jewry  Crossroads 1 (1987), p. 35-48  
3696. Wolpin, Nisson  The Ethiopian Aliya  Jewish Observer 18,5 (1985), p. 8-13; 18,10 (1985), p. 49-50  
3697.[רפאלי] רפאלוביץ, שמואל קדמוניות היהודים במלבר ירושלים תרסב 32 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > קראים

 מחברכותרתספרביקורת
3698.על חפץ ביאתם בקהל של הקראים, בני ישראל ושאר מיני ספק ממזרים המאור שנה יב קונ' ט אב תשכא עמ' 28-30  
3699.לקורות עדת הקראים בירושלים. (א) נוסח כתובה קראית ישנה ירושלים כרך ו תרסב עמ' 237-254  
3700.אברמסקי, יעקב דוד על הקראים שנקרעו.. הדאר שנה כז תשח-תשט עמ' 56-57  
3701.אברמסקי, יעקב דוד על הקראים ודורשיהם גשר שנה ג 1957 חוב' 4 עמ' 149-146  
3702.אלגמיל, יוסף תולדות היהדות הקראית; תולדות חיי הקהילה הקראית בגלות ובא"י א-ב. רמלה תשלט-תשמה 343 עמ'  
3703.אלגמיל, יוסף היהדות הקראית במצרים בעת החדשה רמלה תשמה 91 + 342 עמ'  
3704.אלוני, נחמיה בן זוטא הוא בן עטא הקראי תרביץ שנה מה תשלו עמ' 88-76  
3705.אליפאנדרי, שלמה אליעזר גדולי ארץ ישראל על כת הקראים, קרעים שאינם מתאחים לעולם (מופיע לראשונה מכתב יד קדשו) ירושלים [תשכט]  
3706.אנקורי, צבי אליה בשייצי הקראי; לבדיקת מסורותיו על ראשית הקראות בביצנץ תרביץ שנה כה תשטז עמ' 65-44, 201-183  
3707.אנקורי, צבי פרקים במשנתו המשיחית של יהודה הדסי הקראי לקביעת הנוסח של 'נפלאות המשיח' באשכל-הכופר תרביץ שנה ל תשכא עמ' 208-186  
3708.אסף, שמחה דברי פולמוס של קראי קדמון נגד הרבנים תרביץ שנה ד תרצג עמ' 35-53  
3709.אסף, שמחה לתולדות הקראים בארצות המזרח ציון שנה א תרצו עמ' 251-208; באהלי יעקב, ירושלים תשג עמ' 222-181  
3710.אפשטיין, יעקב נחום קטעים חדשים מספר המצוות לענן תרביץ שנה ז תרצו עמ' 290-283  
3711.ארדר, יורם ההלכה הקראית הקדומה וההלכה הרבנית לאור הדיון על מועד זבח הפסח דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 170-176  
3712.בירנבוים, פלטיאל על תנועת הקראים במשך הדורות שבילי חינוך שנה מא תשמב עמ' 165-160  
3713.בלבן, מאיר לקורות הקראים בפולין התקופה ספר טז תרפג עמ' 293-ד30; כא תרפד עמ' 226-235; כה תרפט עמ' 487-450  
3714.בלידשטיין, יעקב הגישה לקראים במשנת הרמב"ם תחומין ח תשמז עמ' 510-501  
3715.בן יעקב, צבי יהודה יהדות הקראים ברוסיה  שרידים גל' יט תשרי תשסא עמ' כד-לה   
3716.בן-צבי, יצחק הקראים נדחי ישראל, ירושלים תשכו עמ' 285-279  
3717.בן-שמאי, חגי שיטות המחשבה הדתית של אבו יוסף יעקב אלקרקסאני ויפת בן עלי א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלח 323 + שכה עמ'  
3718.בן-שמאי, חגי קטע חדש מהמקור הערבי של ספר המצוות ללוי בן יפת הקראי שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 133-99  
3719.בן-ששון, חיים הלל יחס הקראים בני המאה העשירית - האחת-עשרה לשאינם בני-ברית ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' עא-צ  
3720.בן-ששון, חיים הלל דמותה של עדת 'השושנים' הקראית בירושלים שלם ספר ב תשלו עמ' 18-1  
3721.בן-ששון, חיים הלל ראשוני הקראים - קוים למשנתם החברתית ציון שנה טו תשי עמ' 42-55  
3722.בן-ששון, חיים הלל הקראות פרקים בתולדות היהודים בימי הביניים, ת"א תשיח עמ' 156-171  
3723.בקשי דורון, אליהו היתר נישואין לבת ישראל ואב קראי מרוסיה תחומין יח (תשנח) 71-74  
3724.בקשי דורון, אליהו בת לאם יהודיה ולאב קראי מרוסיה-תגובה תחומין כ (תשס) 221-231  
3725.בשייצי, אליהו ספר המצוות הנקרא אדרת אליהו אודסא תרלא רכח דפים  
3726.בשייצי, משה בן אליהו ספר עריות המכונה ספר יהודה; יוצא עתה בפעם הראשונה לאור על פי כתב יד... עם הערות ומראה מקומות על ידי יצחק דובער מרקון הקדם שנה ג תרסט-תרע עמ' 57-78  
3727.גוטלובר, אברהם בער בקורת לתולדות הקראים וילנא תרכד 226 עמ'  
3728.גיטנר, יעקב תפילת נחם, שעת נחמה והקראים סיני כרך פט תשמא עמ' קנז-קסד  
3729.גיל, יעקב החכם הקראי אבואלפראג' ו'הספר הירושלמי' שלו בית מקרא שנה כט תשמד עמ' 262-258  
3730.גיל, משה התסתרים: המשפחה והכת ת"א 1981 115 עמ'  
3731.גיל, משה ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634) א-ג. ת"א תשמג. כרך א: היישוב והנהגתו, עמ' 626-405, הקראים והשומרונים, עמ' 664-627. כרך ב: קראים, עמ' 564-511  
3732.גינצבורג, לוי גנזי שעכטער, ספר ב: קטעים מכתבי הגאונים... ועוד נוסף (א) מספרי הלכה של הקראים הקדמונים .. נויארק תרפט 640 עמ'  
3733.גרץ, צבי דברי ימי ישראל, ד"צ ירושלים תשלב חלק ג עמ' 183-234, 465-439   
3734.גשטטנער, נתן מעמד הקראים בהלכה מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' נב-נה  
3735.דוד, שמואל לשאלת כשרות הקראים לבוא בקהל צהר ג קיץ תשס עמ' 9-34  
3736.דינור, בן-ציון ישראל בגולה, כרך א ספר ב, ת"א 1961 עמ' 379-207: התסיסה המשיחית והדתית במאה השמינית וראשיתה של הקראות. הקראים ותעמולתם. המלחמה ב'מינות' והפולמוס הדתי   
3737.הוועדה לבדיקת המעמד האישי של הקראים חוות דעת הוועדה לבדיקת המעמד האישי של הקראים דעות גל' לה חורף תשכח עמ' 351-343  
3738.הולדהיים, שמואל מאמר האישות; על תכונת הרבנים והקראים ברלין תרכא 173 עמ'  
3739.הורביץ, יעקב המצב המשפטי של הקראים עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
3740.הלוי, חיים בן יצחק טהרת המשפחה בישראל רמלה תשמא 32 עמ'  
3741.הלפרין, ישראל דברים אחדים על נפוצות הקראים באמצעיתה של המאה הי"ז ספר היובל לנתן מיכאל גלבר, ת"א תשכג עמ' 38-35; יהודים ויהדות במזרח-אירופה, ירושלים תשכט עמ' 404-401  
3742.הרכבי, אברהם אליהו לקורות הכתות בישראל ורשא תרנה 19 עמ'  
3743.הרכבי, אברהם אליהו ב: מספר המצוות של ענן הפסגה קובץ ג ווילנא תרנז עמ' 45-52; חדשים גם ישנים חלק א חוב' ט  
3744.הרכבי, אברהם אליהו זכרון לראשונים מחברת ח והוא חלק ב לקוטי קדמוניות לקורות דת בני מקרא וספרותם (לר"ש פינסקר). חוב' א: השריד והפליט מספרי המצות הראשונים לבני מקרא (לענן הנשיא, בנימין נהאונדי ודניאל אלקומסי). יצאו לאור עפ"י כ"י עברים וערבים וספרים נדפסים. סט. פטרבורג תרסג 12 + 211 עמ'  
3745.ויינפלד, משה המתת עובר - עמדתה של מסורת ישראל בהשוואה לעמדת עמים אחרים ציון שנה מב תשלז עמ' 142-129. בער, יצחק: שם עמ' 314-312 
3746.וייס, אייזק הירש דור דור ודורשיו, וילנא תרסד חלק ד ספר טז   
3747.וייס, פנחס ר' אבן עזרא והקראים בהלכה מלילה קובץ מחקרים 1 תשד עמ' 53-35; 2 תשו עמ' 134-121; 4-3 תשי עמ' 203-188  
3748.וייסבליט, שלמה על קראים, ישמעאלים וגרים במשנת הרמב"ם האומה שנה כג תשמה-תשמו עמ' 72-69  
3749.ורמברנד, מ' הקראים גשר שנה טו 1969 חוב' 1 עמ' 85-92  
3750.טולידאנו, יעקב משה אשור נשואים לקראים ומנוי בתי דין שלהם קול תורה שנה ו תשיב חוב' ז-ח עמ' ב-ג  
3751.טכורש, כתריאל פישל לאחדות התורה ולאחדות האומה (לשאלת היחס לכת הקראים) התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' קפו-רמג  
3752.טכורש, כתריאל פישל לשאלת כת הקראים אור המזרח שנה ה חוב' ב ניסן תשיח עמ' 17-20; חוב' ג-ד אלול תשיח עמ' 20-25  
3753.טכורש, כתריאל פישל עדת הקראים לפי ההלכה כתר אפרים, ת"א תשכז סי' יח עמ' רה-רנט  
3754.יהודה, אברהם שלום רבנו סעדיה גאון והסכנה הקראית לאור הסביבה הערבית עבר וערב [ניו-יורק] תשו עמ' 169-150  
3755.יוחנן, מאיר לשאלת הקראים בזמן הזה אור תורה שנה ט תשלו-תשלז עמ' תטז-תכא  
3756.יעבץ, זאב תולדות ישראל, חלק ט לונדון תרפב (עמ' 195-180: משיחי שקר, כתות חדשות גם ישנות, כת הקראים חלק י ת"א תרצב ('מחלפת השיטה: הקראים, הרבנים. נו עמ')   
3757.כץ, בן-ציון ברור דברים [בדבר נשואין בין רבנים לקראים] הזמן 1903 גל' 70 עמ' 9  
3758.לוריא, יצחק קהלות ליטא והקראים. הערכת מסים על הקראים וגבייתם במאה הט"ז והי"ז העבר כרך א תרעח עמ' 171-159  
3759.ליברמן, שאול שקיעין (דברים אחדים על אגדות, מנהגים ומקורות ספרותיים של היהודים שנשתקעו בספרי הקראים והנוצרים) מהדו' ב ירושלים תשל 102 עמ'  
3760.ליפל, ישראל הקראים מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 109-102  
3761.לסקר, דניאל י' השפעת הקראות על הרמב"ם ספונות סדרה חדשה ספר חמישי (כ) תשנא עמ' 145-161  
3762.לשם, חיים הקראים מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 137-127  
3763.מלאכי, א"ר הקראים מתאחים הדאר שנה כט תשי-תשיא עמ' 537-535  
3764.מרמורשטיין, אברהם דרשות דניאל אלקומסי ציון מאסף ספר ג תרפט עמ' 26-42  
3765.מרקון, יצחק דובער מגנזי ישראל בס"ט פטרבורג [לקורות דיני העריות אצל הקראים] הגן, מאסף לספרות ולמדע, פטרבורג תרס עמ' 195-189  
3766.מרקון, יצחק דובער מקורות לקורות דיני נשים ועריות אצל הקראים חלק א חוב' א: ספר העריות המכונה ספר הישר... פטרבורג תרסח 157+23 עמ'  
3767.משאש, שלום קראים שבאו להנשא אור תורה שנה לא תשנט עמ' תג-תט  
3768.משאש, שלום קראי רוסיה תחומין כ (תשס) 227-231  
3769.נדב, מרדכי 'פנקסי הכלל לשופט הקהילה דק"ק טרוקי'  פנקס פתוח; מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל אביב תשסג עמ' 247-255  
3770.נדב, מרדכי 'פנקסי הכללי לשופט הקהלה דק"ק טרוקי' קרית ספר שנה לג תשיח עמ' 260-268  
3771.נהואנדי, בנימין בן משה ספר דינים משאת בנימין; כולל דיני ממונות ונזיקין וענינים המסתעפים בהם כמו עניני דיינים ובית דין ועדות רמלה תשלט 42 עמ'  
3772.נמוי, לאון ענן בן דוד האנציקלופדיה העברית כרך כז עמ' 31-30  
3773.נמוי, ליאון השגת יעקב אלקרקסאני על איסור מלאכת הרפואה לענן ראש הקראים הרופא העברי שנה 11 1938 חוב' ב עמ' 83-73  
3774.נמוי, ליאון 'ומזרעך לא תתן להעביר למולך' - פירוש אלקרקסאני על הפסוק (ויקרא יח, כא) ספר היובל לא' מארכס, ניו-יורק תשג עמ' 134-131  
3775.נמוי, ליאון הערות לחיבור של אבן כמונה על ההבדלים בין הרבניים והקראים תרביץ שנה כד תשטו עמ' 353-343  
3776.נמוי, ליאון אבן כמונה וחיבורו על החילופין שבין הרבנים והקראים ספר יובל להרב ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' רא-רח  
3777.נתן, יצחק המעמד האישי של הקראים עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלד 117 עמ'  
3778.עמאר, שלמה משה בענין הכתות המסופקים בישראל - עניני יוחסין בית הלל גל' יד סיון תשסג עמ' כד-לח  
3779.פוגלמן, מרדכי בחינת השוחט הקראי הצפה לחכמת ישראל שנה י תרפו ( = וזאת ליהודה, לכבוד יהודה בלוי) עמ' 237-231  
3780.פוזננסקי, שמואל אברהם חיוי הבלכי הגרן ספר ז תרסח עמ' 137-112  
3781.פוזננסקי, שמואל אברהם ראשית התישבות הקראים בירושלים ירושלים כרך י תרעד עמ' 116-83  
3782.פוזננסקי, שמואל אברהם מיסדי כתות בישראל בתקופת הגאונים רשמות כרך א מהדו' ב תרפה עמ' 216-207  
3783.פיינהדלר, יונה זימון עם קראי אור תורה שנה כז תשנה עמ' קלה-קלו  
3784.פינסקר, שמחה לקוטי קדמוניות לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם עפ"י כתבי יד עבריים וערביים וויען תרך רלד + 228 עמ'  
3785.פליישר, עזרא לזיהוי מעתיק 'השאלות העתיקות' קרית ספר כרך נה תשם עמ' 190-183  
3786.פרג (אלישע), מורד 'בק' המעמד האישי; לוקט מהמקרא, ספרי ההלכה הנוהגים לפיהם, התקנות האחרונות וכללי החקר ויסודות הצדק הוצא לאור לראשונה בשנת תרצה. תורגם מערבית. רמלה תשל 79 עמ'  
3787.פרג (אלישע), מורד בק המעמד האישי [בדיני הקראים] רמלה תשל 79 עמ'  
3788.פרידמן, מארק קראים בליטא בין המלחמות ציון שנה מה תשם עמ' 249-246  
3789.צוקר, משה המחלוקת בין הקראים והרבניים בענין עשה דוחה לא תעשה דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 194-181  
3790.צוקר, משה לבעית המחלוקות במסורות (הרמב"ם נגד ר' יעקב בן אפרים מארץ ישראל) ספר היובל לש' בארון, חלק עברי, ירושלים תשלה עמ' שיט-שכט  
3791.צוקר, משה שני קטעים נגד קראים PAAJR כרך 18 1949-1948 עמ' א-כד  
3792.צוקר, משה חלקו של ר' סעדיה גאון בפולמוס ממחרת השבת PAAJR כרך 20 1951 עמ' א-כו  
3793.צוקר, משה תגובות לתקופת אבלי ציון הקראיים בספרות הרבנית ספר היובל לרבי חנוך אלבק, ירושלים תשכג עמ' 401-378  
3794.קורינלדי, מיכאל קראים האנציקלופדיה העברית כרך ל עמ' 50-36  
3795.קורינלדי, מיכאל המעמד האישי של הקראים ירושלים תשמד 288 עמ'. ביקורת: ששר, מיכאל: קראים ופלשים. כיוונים 34 חורף תשמז עמ' 151-149 
3796.קורינלדי, מיכאל לשאלת מעמדם האישי של הקראים בישראל מהלכים חוב' 1 אדר תשכט עמ' 7-18  
3797.קורינלדי, מיכאל על הצעת חוק שיפוט בתי הדין יהודיים קראים משפטים כרך ג 1972-1971 עמ' 413-407  
3798.קלר, בנימין דרישה בשבח תורה שבעל פה (לתולדות הפולמוס הקראי) סיני כרך טו תשד-תשה עמ' רל-רלו  
3799.קלר, בנימין מאמר נר שבת לרב סעדיה גאון ספר הזכרון לבית המדרש לרבנים בווינה, ירושלים תשו עמ' 169-155  
3800.קרויס, שמואל התלונות נגד הרבנים ציונים, לזכר י"נ שמחוני, ברלין תרפט עמ' 189-186  
3801.קשאני, ראובן הקראים, קורות, מסורות ומנהגים שבט ועם סדרה ג (ח) תשלח עמ' 271-201; ירושלים תשלח 77 עמ'  
3802.רבל, דוב החלופים בין בני בבל ובין בני ארץ ישראל ומקורות ההלכה של הקראים חורב כרך א תרצד-תרצה עמ' 1-20  
3803.רבל, דוב פרקים בחלופי מנהגים [כנגד הקראים] חורב כרך ו תשב עמ' 9-26  
3804.רוזנטל, יהודה לתולדות המינות בתקופת סעדיה חודב כרך ט תשו עמ' 21-37  
3805.רוזנטל, יהודה התנועה הקראית בהארה חדשה [בקורת על ספרו של ר' מהלר (באידיש)] בצרון כרך יט תשט עמ' 279-282  
3806.רוזנטל, יהודה קראים וקראות באירופה המערבית ספר היובל לרבי חנוך אלבק, ירושלים תשכג עמ' 425-442  
3807.רוזנפלד, ש' רב סעדיה גאון ומלחמתו בקראים הדאר שנה כא תשב-תשג עמ' 435-434  
3808.שוחט, ע' השקפותיו של דניאל אלקומסי על הנבואה, התורה שבעל פה, הגלות והגאולה ספר יובל ליצחק בער, ירושלים תשכא עמ' 133-125  
3809.שוחטמן, אליאב לשאלת היתר החיתון עם הקראים בפסיקתם של חכמי מצרים פעמים 34 תשמח עמ' 47-29. זוהר, צבי: עמ' 50-47 
3810.שור, נתן תולדות הקראים ירושלים תשסג 252 עמ'  
3811.שטין, מנחם בין תרבות ישראל ותרבות יוון ורומא ת"א 1970 (עמ' 144-125: חיוי הבלכי - מארקיון היהודי)  
3812.שייבר, אלכסנדר איגרתו של משולם בן קלונימוס בן משה הזקן לקושטא בדבר הקראים ספר רפאל מאהלר, מרחביה תשלד עמ' 23-19  
3813.שיפמן, פנחס מעמדם של חסרי עדה מוכרת משפטים כרך ח תשלז-תשלח עמ' 168-162   
3814.שפירא, יעקב התייחסות ההלכה לקראים: מדיניות ומסורת הלכתית מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 285-361  
3815.שרגא, ברוך ה"קרימצ'קאים" וקראי רוסיה תחומין כ (תשס) 232-236  
3816.שרמן, אברהם ח' היתר נשואין לבתו של קראי תחומין יט (תשנט) 192-200  
3817. Adler, Elkan Nathan  Karaitica  Jewish Quarterly Review 12 (1900), p. 674-687; 13 (1901), p. 549  
3818. Adler, Elkan Nathan  Nouveaux documents sur la dispute entre Ben Meir et Saadia  Revue des Etudes Juives 67 (1914), p. 44-52  
3819. Adler, Elkan Nathan; Broyde, J.; Levy, Israel  Nouveaux fragments relatifs a Ben Meir  Revue des Etudes Juives 41 (1900), p. 224-232  
3820. Adler, S.  Interpolationen in alteren rabbinischen Werken durch Karaer  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur, ed. Brull 3 (1877), p. 120-127  
3821. Algamil, Yosef ben Ovadia  Karaite Jewry in Egypt in modern times  Ramla 1985, 91 p.  
3822. Ankori, Zvi  Some aspects of Karaite-Rabbanite relations in Byzantium on the eve of the First Crusade  Proceedings, American Academy for Jewish Research 24 (1955), p. 1-38; 25 (1956), p. 157-182 = Medieval Jewish life, ed. Robert Chazan, N.Y. 1976, p. 169-232  
3823. Augusti, Friedrich Albert  Grundliche Nachrichten von denen Karaiten, ihren Ursprung, Glaubenslehren, Sitten und Kirchen-Gebrauchen  Erfurt 1752, 63 p.  
3824. Bacher, Wilhelm  Qirqisani, the Karaite, and his work on Jewish sects  Jewish Quarterly Review 7 (1895), p. 687-710 = Karaite Studies, ed. Philip Birnbaum, N.Y. 1971, p. 259-282  
3825. Baron, Salo Wittmayer  Karaite schism  In: A social and religious history of the Jews, 2nd ed., vol. 5, N.Y. 1957, p. 209-285, 388-416  
3826. Birnbaum, Philip (ed.)  Karaite studies  N.Y. 1971, 13 + 318 p.   
3827. Braver, Hirsch  Karaites then and now  Jewish Forum 14 (1931), p. 49-54  
3828. Cohen (Cahn), Zvi  The Halakah of the Karaites, in comparison with that of the Rabbanites  Dissertation N.Y. 1936, 92 p.  
3829. Cohen (Cahn), Zvi  The rise of the Karaite sect; a new light on the Halakah and origin of the Karaites  N.Y. 1937, 128 p.   
3830. Cohen, Martin A.  Anan ben David and Karaite origins  Jewish Quarterly Review, N.S. 68 (1977-78), p. 129-145, 224-234  
3831. Corinaldi, Michael  The problem of divorce by judicial decree in Karaite Halakhah  Dine Israel 9 (1978-80), Engl. sect., p. 101-144  
3832. Danon, Abraham  Documents relating to the history of the Karaites in European Turkey  Jewish Quarterly Review, N.S. 17 (1926-27), p. 165-198, 239-322  
3833. El-Kodsi, Mourad  The Karaite Jews of Egypt, 1882-1986  N.Y. 1987, 359 p.  
3834. Elbogen, Ismar  Karaer  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 3, p. 625-626  
3835. Enciclopedia Judaica Castellana  Anan ben David  Vol. 1, p. 296-297  
3836. Frankl, Ph.  Beitr?ge zur Geschichte der letzten gaonaischen Zeit und zur Kritik der karaischen Propaganda  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 20 (1871), p. 352-363, 406-415  
3837. Frankl, Ph.  Zur karaischen Bibliographie  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 21 (1872), p. 207-217, 274-280  
3838. Frankl, Pinkus (Pinhas) Fritz  Karaische Studien  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 25 (1876), p. 54-73, 109-125, 321-331; 31 (1882), p. 1-13, 72-85, 268-275; 32 (1883), p. 399-419; 33 (1884), p. 448-457, 513-521  
3839. Frankl, Pinkus (Pinhas) Fritz  Neue Wahrnehmungen an Eldad Haddani, Jehuda ben Koreisch und Saadia  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 22 (1873), p. 481-496; 23 (1874), p. 412-426, 548-561; 24 (1875), p. 32-38, 111-125  
3840. Freimann, Aaron  Meschullam b. Kalonymos' Polemik gegen die Karaer  Judaica, Festschrift zu Hermann Cohen's 70. Geburtstag, 1912, p. 569-578  
3841. Furst, L.  Die Karaer  Illustrierte Monatshefte 1 (1865), p. 272-284  
3842. Gaster, Moses  Caraitii, studiu istorico literar  Anuar pentru Israeliti 7 (1884-85), p. 1-12  
3843. Geiger, Abraham  Karaische Litteratur  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 2 (1836), p. 93-125  
3844. Geiger, Abraham  David ben Sakkhai gegen Saadias  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 10 (1872), p. 172-178 (includes sources in Hebrew)  
3845. Gitelsohn, Saul  Die Civil-Gesetze der Karaer von Samuel al-Magrebi, nach einer Berliner Handschrift herausgegeben  Dissertation Berlin 1904, 27 + 43 p.   
3846. Goldberg, P. Selvin  A strange Jewish sect [the Karaites]  Journal of Reform Judaism 27,1 (1980), p. 59-66.  
3847. Gottheil, Richard  A decree in favour of the Karaites of Cairo dated 1024  Festschrift zu Ehren des... A. Harcavy aus Anlass seines... vollendeten siebzigsten Lebensjahres, 1908, p. 115-125  
3848. Graetz, Heinrich  Der Karaismus, sein Entstehen und seine Entwicklung  Geschichte der Juden, vol. 5, Leipzig 1860, p. 497-516; 3rd ed., 1896, p. 429-445 + Zur Entstehung des Karaismus, bearb. v. A. Harkavy, p. 413-429  
3849. Guillaume, A.  Further documents on the Ben Meir controversy  Jewish Quarterly Review, N.S. 5 (1914-15), p. 543-557  
3850. Halkin, A. S.  A Karaite creed  Studies in Judaica, Karaitica and Islamica presented to Leom Nemoy, 1982, p. 145-147  
3851. Hamburger, J.  Die Karaer und ihr Schrifttum  In: Die j?dische Literatur seit Abschluss des Kanons, ed. Winter-Wunsche, vol. 2, Trier 1894, p. 67-118  
3852. Harkavy, A.  Karaische Deutung des Wortes ממזר  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 31 (1882), p. 170-172  
3853. Harkavy, A.  Proben aus den altesten karaischen Werken  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 20 (1893), p. 224-228  
3854. Harkavy, A.  Anan, der Stifter der karaischen Secte  Jahrbuch fur J?dische Geschichte und Literatur 2 (1899), p. 107-122  
3855. Harkavy, A.  Fragments of anti-Karaite writings of Saadiah in the Imperial Public Library at St  Petersburg. Jewish Quarterly Review 13 (1901), p. 655-668  
3856. Harkavy, Zvi  A fragment of Anan's Sefer ha-Miswot, from the Yevpatoria manuscript  Jewish Quarterly Review, N.S. 66 (1975-76), p. 109-119  
3857. Heller, Bernard  Elements aggadiques dans les regles hermeneutiques du Caraite Qirqisani  Revue des Etudes Juives 89 (1930), p. 237-244  
3858. Heller, Joseph Elijah; Nemoy, Leon  Karaites  Encyclopedia Judaica 10, p. 761-781  
3859. Hirschfeld, Hartwig  A Karaite conversion story  Jews' College Jubilee Volume, 1906, p. 81-100  
3860. Hirschfeld, Hartwig  Early Karaite critics of the Mishnah  Jewish Quarterly Review, N.S. 8 (1917-18), p. 157-188.   
3861. Hirschfeld, Hartwig  The great struggle with Karaism  Jewish Forum 10 (1927), p. 326-329  
3862. Hruby, Kurt  Karaism  New Catholic Encyclopedia 8, p. 130-132  
3863. Jennings, David  Of the Assideans and Karaites; of the Pharisees, Sadducees, Samaritans and Essenes  In: Jewish antiquities, London 1808, p. 222-238  
3864. Jost, Isaac Marcus  Das antithalmudische Judenthum: Karaim  In: Geschichte des Judenthums und seiner Secten, vol. 2, Leipzig 1858, p. 294-381  
3865. Kaufmann, Felix  Traktat ?ber die Neulichtbeachtung und den Jahresbeginn bei den Karaern von Samuel b. Moses. Nach einer arab. HS mit den Fragmenten einer hebr. Ubersetzung kritisch hrsg. und ins Deutsche ubertragen  Frankf.a.M. 1903, 18 + 31 p. + 26 p. (in Hebrew)  
3866. Kohler, Kaufmann  Karaites and Karaism  Jewish Encyclopedia 7, p. 438-447  
3867. Levesque, E.  Caraite  Dictionnaire de la Bible 2, p. 242-245  
3868. Levi, Israel  La lettre de Ben Meir aux communaut?s babyloniennes en reponse a Saadia  Revue des Etudes Juives 40 (1900), p. 261-263  
3869. Mainz, Ernest  The credo of a fourteenth century Karaite  Proceedings, American Academy for Jewish Research 22 (1953), p. 55-63  
3870. Mann, Jacob  A polemical work against Karaite and other sectaries  Jewish Quarterly Review, N.S. 12 (1921-22), p. 123-150; 16 (1925-26), p. 83-93 = Collected articles, vol. 3, Gedera 1971, p. 26-58  
3871. Mann, Jacob  A tract by an early Karaite settler in Jerusalem  Jewish Quarterly Review, N.S. 12 (1921-22), p. 257-298 = Collected articles, vol. 3, Gedera 1971, p. 108-149  
3872. Mann, Jacob  Early Karaite Bible commentaries  Jewish Quarterly Review, N.S. 12 (1921-22), p. 435-526; 15 (1924-25), p. 361-388 = Collected articles, vol. 3, Gedera 1971, p. 150-269  
3873. Mann, Jacob  New studies in Karaism  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 44 (1934), p. 220-241 = Collected articles, vol. 3, Gedera 1971, p. 270-291  
3874. Markon, Isaak  Karaer  J?disches Lexikon 3, p. 590-596  
3875. Markon, Isaak  Das Karaertum  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 13 (1926), p. 603-610; 14 (1927), p. 25-32, 139-143  
3876. Markon, Isaak  Wer ist der in einem Responsum des Natronai Gaon II erwahnte Karaer Daniel?  Festschrift Moritz Schaefer, 1927, p. 130-136  
3877. Markon, Isaak  Aus der Literatur ?ber die Karaer  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 81, N.F. 45 (1937), p. 140-144 = Festschrift zu Eugen Mittwochs 60. Geburtstag, 1937, p. 140-144  
3878. Markon, Isaak; Heller, Josef  Karaer  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 9, p. 923-951  
3879. Marmorstein, Arthur  Spuren karaischen Einflusses in der gaonaischen Halacha  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 455-470  
3880. Nemoy, Leon  Karaites  Universal Jewish Encyclopedia 6, p. 314-319  
3881. Nemoy, Leon  Karaites  Encyclopedia of Religion 8, p. 254-259  
3882. Nemoy, Leon  Al-Qirqisani's account of the Jewish sects and Christianity  Hebrew Union College Annual 7 (1930), p. 317-397  
3883. Nemoy, Leon  A tenth century disquisition on suicide according to Old Testament law (from the Kitab Al-Anwar of Yaqub Al-Qirqisani)  Journal of Biblical Literature 57 (1938), p. 411-419  
3884. Nemoy, Leon  Anan ben David  Semitic studies in memory of... Immanuel Low, 1947, p. 239-248  
3885. Nemoy, Leon  Karaite anthology. Excerpts from the early literature, translated... with notes  New Haven 1952, 26 + 412 p.  
3886. Nemoy, Leon  Ibn Kammunah's treatise on the differences between the Rabbanites and the Karaites  Proceedings, American Academy for Jewish Research 36 (1968), p. 107-165 = Jewish Quarterly Review, N.S. 63 (1972-73), p. 97-135, 222-246  
3887. Nemoy, Leon  Two controversial points in the Karaite law of incest  Hebrew Union College Annual 49 (1978), p. 247-266  
3888. Nemoy, Leon  Elijah ben Abraham and his tract against the Rabbanites  Hebrew Union College Annual 51 (1980), p. 63-88  
3889. Nemoy, Leon  A modern Egypt digest of the Karaite divorce law  Henoch 3 (1981), p. 350-368  
3890. Neubauer, Adolf  Beitr?ge und Documente zur Geschichte des Karaerthums und der karaischen Literatur  Leipzig 1866, 12 + 150 p.  
3891. Neubauer, Jacob  Karaische Studien  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 82, N.F. 46 (1938), p. 324-352, 404-417  
3892. Neumann, Ede  Maimuni es a Karaitak (מיימוני והקראים) Emlekkonyv Bloch Mozes..., 1905, p. 164-170  
3893. Oppenheim, D.  Ben-Ascher und der angebliche Differenzpunkt in Betreff der Heiligkeit der Bibel zwischen Rabbinismus und Karaismus  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 11 (1875), p. 79-90  
3894. Poznanski, Samuel  Karaites  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 662-672  
3895. Poznanski, Samuel  Die Qirqisani-Handschriften im British Museum  Festschrift zum achtzigsten Geburtstage Moritz Steinschneider's, 1896, p. 195-218  
3896. Poznanski, Samuel  Karaite miscellanies  Jewish Quarterly Review 8 (1896), p. 681-704 = Karaite studies, ed. Philip Birnbaum, N.Y. 1971, p. 235-258  
3897. Poznanski, Samuel  Aus Qirqisani's 'Kitab al-anwar w'al maraquib'  Semitic studies in memory of Alexander Kohut, 1897, p. 435-456  
3898. Poznanski, Samuel  Saadja und Ben Zuta  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 41, N.F. 5 (1897), p. 203-212  
3899. Poznanski, Samuel  The anti-Karaite writings of Saadiah Gaon  Jewish Quarterly Review 10 (1898), p. 238-276; 20 (1908), p. 232-239  
3900. Poznanski, Samuel  Jacob ben Ephraim, ein antikaraischer Polemiker des 10. Jahrhunderts  Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann, 1900, p. 169-187  
3901. Poznanski, Samuel  Anan et ses ecrits  Revue des Etudes Juives 44 (1902), p. 161-187  
3902. Poznanski, Samuel  The Karaite literary opponents of Saadiah Gaon in the tenth century  Jewish Quarterly Review 18 (1906), p. 209-250; 19 (1907), p. 59-83; 20 (1908), p. 74-85, 216-231; repr. separately London 1908, 7 + 104 p. = Karaite studies, ed. Philip Birnbaum, N.Y. 1971, p. 89-127  
3903. Poznanski, Samuel  Allegorische Gesetzesauslegung bei den alteren Karaern  Studies in Jewish literature, issued in honor of... Kaufmann Kohler, 1913, p. 237-259  
3904. Poznanski, Samuel  Der Karaer al-Mu'allim (oder al-Melammed) Fadil und seine Bearbeiter  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 65, N.F. 29 (1921), p. 131-150, 372  
3905. Revel, Bernard  The Karaite Halakah and its relation to Sadducean, Samaritan and Philonian Halakah  Part 1, Dissertation Philadelphia (1911) 1913, 88 p.; repr. 1970 = Inquiry into the sources of Karaite Halakah, Jewish Quarterly Review, N.S. 2 (1912), p. 517-544; N.S. 3 (1913), p. 337-396 = Karaite Studies, ed. Philip Birnbaum, N.Y. 1971, p. 1-88  
3906. Revel, Bernard  An epistle of Saadya Gaon recently discovered  Jewish Forum 1 (1918), p. 74-77  
3907. Rosenthal, Judah M.  Prolegomena to a critical edition of Milhamot Ad-nai of Jacob ben Reuben  Proceedings, American Academy for Jewish Research 26 (1957), p. 127-137  
3908. Rule, William Harris  History of the Karaite Jews  London 1870, 12 + 232 p.  
3909. Schreiner, Martin  Studien ?ber Jeschua b. Jehuda: Einleitung zu seinem ס' העריות  Bericht, Lehranstalt fur die Wissenschaft des Judentums in Berlin 18 (1900), 18, 90 + 28 p.  
3910. Schupart, Johann Gottfried  ;כת הקראים seu, secta Karraeorum dissertationibus aliquet historico-philologicis sic adumbrata..  Jena 1701, 6 + 186 p.  
3911. Selden, Joh.  Judaeorum, quorum scripta legimus sectae binae  Talmudici, seu traditionales, et Karaei, seu scripturarii. In: De anno civili veterum Judaeorum, Leyden 1683, p. 5-13  
3912. Sidersky, David  La Caraisme et ses doctrines  Revue de l'Histoire des Religions 114 (1936), p. 197-221  
3913. Simon, Leon  Jewish sectaries: the Karaites  Jewish Review, London, 3 (1912-13), p. 64-81  
3914. Sokolow, Moshe  Kidnapping in karaite law according to the commentary of Sahl ben Masliah  Jewish Quarterly Review, N.S. 73 (1982-83), p. 176-188  
3915. Steinschneider, Moritz  Zur karaitischen Literatur  Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie, ed. Steinschneider, 20 (1880), p. 69-72, 91-94, 121-124  
3916. Szysman, Simon  Le karaisme  Ses doctrines et son histoire. Lausanne 1980, 247 p.   
3917. Tichener, Alan  An anonymous Karaite commentary on the Book of Deuteronomy  Dissertation Dropsie 1942*  
3918. Trigland, Jacob.  Trium scriptorum illustrium de tribus Judaeorum sectis  2 vols., Delphis (Delft) 1703; vol. 2, p. 1-191: Diatribem de secta Karaeorum  
3919. Waxman, Meyer  Karaite literature  In: A history of Jewish literature, vol. 1, N.Y. 1930, p. 398-419; vol. 2, N.Y. 1933, p. 422-457  
3920. Wieder, Naphtali  Three terms for 'tradition' in Karaism  Jewish Quarterly Review, N.S. 49 (1958-59), p. 108-121  
3921. Wieder, Naphtali  The Judean Scrolls and Karaism  London 1962, 12 + 296 p.  
3922. Wilensky, Mordecai L.  Rabbi Elijah Afeda Baghi and the Karaite community of Jerusalem (in the mid-17th century)  Proceedings, American Academy for Jewish Research 40 (1972), p. 109-146  
3923. Wolf, Johannes Christ.  Notitia Karaeorum ex Mordochaei, accedit in coles Jacobi Triglandii  Hamburg-Leipzig 1714, 4 + 317 + 19 p.; Later ed. 1721  
3924. Zohar, Zvi  Lowering barriers of estrangement: Rabbanite-karaite intermarriage in twentieth-century egyptian Halakha  In: The Jews of Egypt, ed. Shimon Shamir, London 1987, p. 143-168  
3925.[אלפנביין, ישראל] יש"א תשובת מהרש"ם על הקראים (שלא נדפסה בתוך ז כרכים שו"ת מהרש"ם) אור המזרח שנה יג חוב' ג-ד תשרי תשכד עמ' 17-16  
3926.[דנון, אברהם] Danon, Abraham: Documents Relating to the History of the Karaites in European Turkey JQR סדרה חדשה כרך 17 1926-1927 עמ' 198-165, 322-239  
3927.[מן, יעקב] [מקורות] Mann, Jacob: Texts and Studies in Jewish History and Literature Vol. 2: Karaitica מהדו' חדשה: ניו-יורק 1972 1600 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > אנוסים

 מחברכותרתספרביקורת
3928.מגילת אנוסי משהד בפרס ידע עם כרך ה תשיט א-ב עמ' 56-62  
3929.אלחנני, א"ח אנוסי משהד בישראל מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 127-124  
3930.אמסל, מאיר אנוסים שנתגלו בהררי ניו מעקסיקא המאור שנה מד חוב' א תשרי-חשון תשנא עמ' 33  
3931.אנציקלופדיה תלמודית אנוסים כרך ב עמ' סג-סה  
3932.אסף, שמחה אנוסי ספרד ופורטוגל בספרות התשובות ההד שנה ז תרצב חוב' י עמ' כג-כו; ציון, מאסף, ספר ה תרצג עמ' יט-ס; באהלי יעקב, ירושלים תשג עמ' 180-145  
3933.ביינרט, חיים אנוסים בדין האינקוזיציה ת"א תשכה 325 עמ'  
3934.בן-ששון, חיים הלל דור גולי ספרד על עצמו ציון שנה כו תשכא עמ' 23-64  
3935.בשן, אליעזר אנוסים חוזרים ליהדות בתורכיה לפי דיווחי שגריר בריטניה בקושטא 1784 חברה ותרבות, ירושלים תשנז עמ' 47-58  
3936.דוד, אברהם צפת כמרכז לשיבת אנוסים במאה הט"ז חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 185-204  
3937.דינור, בן-ציון ישראל בגולה, כרך ב ספר ה ת"א תשלא (עמ' 351-329: אנוסים ומשומדים, גרים ומתיהדים)   
3938.לוין, עמיהוד יצחק מאיר שו"ת חכמי איטליה משנת שכ"ז בענין אנוס מפורטוגל שקידש אשה אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' כז-מג  
3939.ליפינר, אליהו עדויות מפי יהודים ונכרים במאה ה-17 על מעמדם המשפטי ועל אורח חייהם של אנוסי פורטוגל וספרד בצרפת יצירה ותולדות, ירושלים תשנד עמ' 257-272  
3940.מרקוס, גדליה האנוסים אח ומנורה ב פסח תשלג עמ' 22-17  
3941.סלושץ, נ' האנוסים בפורטוגל [אוצר המשפט חלק א ערך 8409] ת"א תרצב 185 עמ'  
3942.סלושץ, נ' האנוסים בפורטוגאל רשמות כרך ה תרפז עמ' 3-58; ו תרץ עמ' 3-58, 566-564  
3943.סליי, מנחם דו"ח חיפוש לדוגמא באמצעות מחשב אלקטרוני לאיתור חומר רלוונטי לפרשת אנוסי ספרד ומיורקה, הגירוש הראשון (קנ"א), מתוך ספר שו"ת הריב"ש בר-אילן ז-ח תשל עמ' 419-397  
3944.פון-וייזל, זאב צאצאי האנוסים מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 121-120  
3945.פטאי, רפאל הנישואים אצל אנוסי משהד עדות שנה ב תשז עמ' 192-165  
3946.פינק, יעקב ישראל אנוסים בספרות פורטוגל וספרד מנחה לאברהם [אלמליח], ירושלים תשיט עמ' 164-155  
3947.פירון, מרדכי אנוסי ספרד מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 115-110  
3948.פישל, ו"י קהלת האנוסים בפרס ציון שנה א תרצו עמ' 49-74  
3949.צירלסון, יהודה ליב ע"ד קבלת אנוסים לדת ישראל שערי ציון שנה י תרץ חוב' ה-ז עמ' א-ב  
3950.קשאני, ראובן אנוסי משהד ירושלים תשלט 47 עמ'   
3951.שוחטמן, אליאב מעמדם ההלכתי של האנוסים לאור ספרות התשובות שנה בשנה תשנג עמ' 368-385   
3952.שפירא, מאיר בדין אנוסי פורטוגל וספרד לבוא בקהל מוסף קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קי-קיג  
3953.תא-שמע, ישראל מעמד האנוסים לאור ההלכה מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 118-116  
3954.[ליפל, ישראל] דו"ח על אנוסי האי מיורקה מאת שליח מישראל מחניים צג-צד אב תשכד עמ' 123-122  

יא. מעמדו של היחיד > מומר

 מחברכותרתספרביקורת
3955.אברהם, מיכאל בעניין הכשלת חילוני בעבירה צהר כה אביב תשסו עמ' 9-20  
3956.אדלר, מנחם בירורים בדין תינוק שנשבה ישורון יב ניסן תשסג עמ' תקנב-תקסו  
3957.אוחיון, שמעון ברוך בדין מחלל שבת במזיד שבילין גל' ד טבת תשכג עמ' ל-לג, סח  
3958.אוריעל, אליצור מעמדו האישי של המומר לפי דיני ישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
3959.איזירר, חגי גדרי "תינוק שנשבה" שורת הדין ה תשנט עמ' שעב-שצג  
3960.אינפלד, נתן כהן שאינו מודה בעבודה וכופר אם פסול לעבודה שמוש חכמים תשסא עמ' יט-כג  
3961.אישון, שלמה שמירת שבת בכלכלה המודרנית כתר ב תשנט עמ' 15-222 [פרק ח: שכר שבת ויו"ט עמ' 146-165. פרק ט: שותפות עם יהודים מחללי שבת עמ' 166-183. פרק י: סיוע עקיף לחילול שבת עמ' 184-187]  
3962.אלקרייף, רפאל בענין זיכוי גט של מומר ובענין 'תן כזכי' נהר דע"ה חוב' א מנחם אב תשלז עמ' ג-י; ב טבת-שבט תשלט עמ' 28-24  
3963.אמסל, מאיר בירור דיני מומרים המנויין בישראל, דין ע"ז גם ברעיון הנעבד, חיוב כבוד מלכות אי שייך אפילו במלך רשע, הוראת גדולי דורנו על העליה לא"י, ועוד הרבה עניני יהדות חשובים המאור שנה יא קונ' ז אייר-סיון תשך עמ' 29-46  
3964.אמסל, מאיר השופט הכומר ור' ניסן [בענין משפט המומר רופאייזן] המאור שנה יד קונ' ה אדר תשכג עמ' 12-15  
3965.אפל, יוסף יהושע שאלה בענין גרושי מומרת המאור שנה מה חוב' י מנחם אב-אלול תשנב עמ' 17-19  
3966.בורגנסקי, חיים יחסו ההלכתי של הרב חיים דוד הלוי לחילוניים יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 43-68  
3967.בורנשטיין-מקובצקי, לאה מומרים יהודים לאסלאם ולנצרות באימפריה העות'מאנית במאות ה-16 - ה-18 חברה ותרבות, ירושלים תשנז עמ' 4-29  
3968.בלוך, משה חיים אפרים הנחשב המשומד ליהודי המאור שנה ט קונ' ב חשון-כסלו תשיח עמ' 24-27  
3969.בלוך, משה חיים אפרים ישראל שהמיר דתו מהו? הדרום חוב' ח-ט ניסן תשיט עמ' 132-122  
3970.בלידשטיין, יעקב מעמדן האישי של נשים משומדות ושבויות בהלכה של ימי הבינים שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 116-35  
3971.בן-נון, יואל קהל שוגג ומי שחזקתו שוגג או טועה (חילוניים וחילוניות בהלכה)  אקדמות גל' י כסלו תשסא עמ' 225-266. אברהם, מיכאל: מה בין "קהל שוגג" ל"תינוק שנשבה". שם גל' יא תשרי תשסב עמ' 169-174; תשובה. שם עמ' 175-181   
3972.בנדיקט, בנימין זאב יהודי לחצאין [ישראל מומר לעבודה זרה במשנת הרמב"ם] תורה שבעל פה כט תשמח עמ' פח-צד  
3973.בנדיקט, בנימין זאב על נשים שבעליהן השתמדו נעם ג תשך עמ' רמא-רנח  
3974.בשן, אליעזר היחס לחילוניים בארץ ישראל על פי תשובת הרב יעקב משה טולידאנו קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 80-86  
3975.גודמן, מוטי מומר בהלכה אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 142-154  
3976.גולדברג, יעקב המומרים בממלכת פולין-ליטא ירושלים תשמו 8 + 111 עמ'  
3977.גולדצוייג, בן-ציון ישראלית שהמירה תחת הנאצים ימ"ש ורצונה לחזור לדת ישראל המאור שנה ו חוב' ב חשון תשטו עמ' 3-5  
3978.גולדצוייג, בן-ציון בדין ישראל מומר הרוצה לחזור לדת ישראל המאור שנה טז קונ' ב כסלו תשכה עמ' 6-8  
3979.גרשוני, יהודה ישראל מומר לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 8427] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שכא-שכו  
3980.גרשוני, יהודה ישראל מומר לאור ההלכה הפרדס שנה לז חוב' ז ניסן תשכג עמ' 15-19  
3981.דוידוביץ, חיים אם מותר לקנות בשר ממחלל שבת הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 36-35  
3982.דושניצר, אליהו השכרת דירה למחלל שבת צהר ט תשסא עמ' קפ-קפו  
3983.הופמן, יצחק בדין מומר תורת בית המדרש תשסא עמ' יט-כג  
3984.היבנר, שמואל ישראלי שהמיר דתו מהו? הדרום חוב' ז אלול תשיח עמ' 44-52  
3985.הכהן, אברהם ברוך בענין מומר לעכו"ם הפרדס שנה לז חוב' ט סיון תשכג עמ' 27-30  
3986.הלברשטם, יקותיאל יהודה בענין השב מידיעתו, ודין מומר בקרבנות מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכ-קכב  
3987.הלוי, יהודה הלעיטהו לרשע וימות ואפרושי מאיסורא ברשעים קובץ חדושי תורה ב ניסן תשמט עמ' 135-139  
3988.הרצוג, יצחק אייזיק בדין קבורת מומר נעם כרך ב תשיט עמ' א-יג  
3989.ויינברג, יחיאל יעקב חליצת משומד וחליצת מומר לכל התורה כולה הפרדס שנה כה חוב' ו אדר א תשיד עמ' 2-6; חוב' ז ניסן תשיד עמ' 3-5  
3990.ויינברג, יחיאל יעקב על נשים שבעליהם השתמדו נעם ג תשיח עמ' א-נא  
3991.ויינברג, רפאל שמואל היחס ל'משומד' בתשובות הגאונים אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 169-164  
3992.ויס, יצחק חילוניים לאור הלכה המאור שנה נו חוב' א תשרי-חשון תשסג עמ' 36 [ סומר, פיבל. שם שנה נו חוב' ב כסלו-טבת תשסג עמ' 21; קליין, שלמה. שם עמ' 30]  
3993.ולקוביץ, מרדכי חיים בכלים הנקחים מן המומר לענין טבילת כליו אהלה של תורה א תשלא עמ' קג-קז  
3994.וסרמן, אברהם עדות של מי שאינו שומר תורה ומצוות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 78-84  
3995.וסרמן, אברהם להתפלל עם העבריינים, צירוף של אינם שומרי מצוות למנין פרי עץ הגן ב תשס עמ' 149-161  
3996.וסרמן, אברהם מי שאינו שומר תורה ומצוות כעד קידושין צהר ב חורף תשס עמ' 13-20  
3997.וסרמן, אברהם תינוק שנשבה (המושג והשלכותיו ההלכתיות) צהר ד סתיו תשסא עמ' 31-41  
3998.וסרמן, אברהם יין שנגע בו מחלל שבת תחומין יט (תשנט) 309-314  
3999.וסרמן, אברהם רעך כמוך (בירור הלכתי בסוגיות שבין דתיים לחילוניים) רמת גן תשסח 255 עמ'  
4000.וקסמן, ניסן ציון במשפט אור המזרח שנה יא חוב' א טבת תשכג עמ' 53-58, 61  
4001.ורמן, שלמה חובתנו כלפי החילונים בזמננו המאור שנה מד חוב' ג שבט-אדר תשנא עמ' 12-15  
4002.ורנר, שמואל ברוך בדין יבמה שנפלה לפני יבם מומר לחלל שבת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' שנ-שנח  
4003.זוהר צבי; שגיא, אבי מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית (מעמדו של מחלל שבת בפרהסיא בדין יין נסך) תל אביב 2000 241 עמ'  
4004.זוהר צבי; שגיא, אבי מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית תל אביב 2000 241 עמ'  
4005.זולדן, יהודה נשיא בעמך - בעושה מעשה עמך צהר ג קיץ תשס עמ' 65-78  
4006.זיו, יוסי בין ערוך השלחן למשנה ברורה: שתי גישות ביחס ההלכה לעוברי עבירה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 404 תשסא 3 עמ'  
4007.זיכל, מאיר מחלל שבת בפרהסיא שמעתין גל' 100 תשן עמ' 227-242  
4008.זק"ש, מרדכי יהודה ליב חילול שבת להצלה מהמרת דת ישראל מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' מה-מז  
4009.זק"ש, מרדכי יהודה ליב עטור סופרים [ביאור בדברי העיטור בענין מומר לחלל שבתות] סיני כרך טו תשד-תשה עמ' רצט-שא  
4010.חזן, אליהו רחמים בענין ירושת אשה שנשתמדה קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ב כסלו-טבת תשמז עמ' טז-יח  
4011.חיים ה' כהן דינם של אפיקורסים חירות המצפון והדת, אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל אביב 1990 עמ' 97-124  
4012.טולידאנו, פנחס ב' קיום מצוות ע"י נער שלא נימול [האם יהודי שלא נימול נדון כמומר] תחומין יג (תשנב-תשנג) 267-273  
4013.כהן, אליהו בענין שחיטת מומר תורת בית המדרש תשסא עמ' עה-עט  
4014.כהן, דוד גדרם הלכתי של מי שאינם שומרי מצוות ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 323-341; יג קיץ תשנט עמ' 135-174  
4015.כץ, יעקב 'אף על פי שחטא ישראל הוא' [אוצר המשפט חלק א ערך 8439] הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 269-255  
4016.כץ, יעקב 'אף על פי שחטא ישראל הוא' תרביץ שנה כז תשיח עמ' 203-217; ספר היובל לכבוד גרשם שלום, ירושלים תשיח עמ' עז-צא  
4017.כץ, יעקב בין יהודים לגויים - יחס היהודים לשכניהם בימי הביניים ובתחילת הזמן החדש, ירושלים תשכא (עמ' 75-88)   
4018.כץ, יעקב גרים ומומרים בימי הביניים ובזמן החדש - הלכה ומציאות לקט מקורות לסמינריון, ליקט וערך מנחם פרידמן. ירושלים תשכו 109 עמ'  
4019.לאו, בנימין על זוכרי שבת ואינם שומריה - עיון בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף גרנות חוב' 2 תמוז תשסב עמ' 31-44  
4020.לבנוני, יוסי רשעים הפסולים לעדות מספרא לסייפא עלון 38 ניסן תשנא עמ' 55-61  
4021.לויטן, אשר ניסן עישוי בגירושין ועישוי בגט מומר ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 138-135  
4022.ליברמן, יוסף ישוב א"י למי שאינו שומר תורה ומצוות בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' לז-לח  
4023.ליפשיץ, יחזקאל בדין השבת אבידה לאותם שמורידין ולא מעלין מוריה שנה כד גל' א-ב תמוז תשסא עמ' מג-מז  
4024.לם, נחום כהן עבריין מהו שיעלה לדוכן? הדרום חוב' י תשיט עמ' 103-95  
4025.לעבל, בן ציון ; אוירבך, שלמה בדברי בנוב"י על היתר עגונה של אשת מומר ותשובה בענין הנ"ל מאת רבי שלמה זלמן אויערבאך מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' סה-סח  
4026.מאירי, מאיר עזרת נשים, לונדון תשטו ספר ג (עזרה יג עמ' רעג-רפג: קידושין ונישואין על תנאי ביבם מומר)   
4027.מייקל, זנוויל  שחיטת מומר להכעיס ולתיאבון קול התורה גל' נב ניסן תשסב עמ' פד-פח  
4028.מירון, שמחה מומר - יהודי או כפול דת? הפרקליט כרך כג תשכז 169-164  
4029.מעוז, אשר מעמדו של מומר משפטים כרך ז תשלו-תשלז עמ' 455-442  
4030.נבות, ענת בין החילוני למומר הדת בעת החדשה: משנתם ההלכתית של הרבנים הלאומיים - יצחק הלוי הרצוג, ב"צ מאיר עוזיאל ויחיאל יעקב ויינברג חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסה 398 עמ'  
4031.נבות, ענת הרב הרצוג ועדותם של מחללי שבתות בפרהסיא על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 351-388  
4032.נשר, בן ציון צירוף מחללי שבת למנין המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנב עמ' 28-36  
4033.נשר, בן ציון כבוד הורים שאינם שומרי תורה ומצות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנז עמ' 3-25  
4034.סגל, יהודה זרחיה יחס תורני לפושעי ישראל שנה בשנה תשנד עמ' 198-205  
4035.סלושץ, מאיר יוסף בדין מומר בנתיבות-ים ג תשלב עמ' קיב-קטז  
4036.סלניצא, שמואל הגדרת מומר המאור שנה טו קונ' א תשרי-חשון תשכד עמ' 8-9  
4037.עירשי, עודד מומר כיורש בתשובות הגאונים - יסודותיה של פסיקה ומקבילותיה במשפט הנכרי שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 461-435  
4038.עמוס, מיכאל כיבוד אב כשאינו שומר תורה ומצוות כתלנו יג תשן עמ' 275-282  
4039.עמיטל, יהודה מעמדו של היהודי החילוני בימינו שנה בשנה תשמט עמ' 337-349  
4040.פאלוך, משה 'ניצוצות שאין בהן ממש' - יחסו ההגותי וההלכתי של הראי"ה קוק לחילוני ולחילון: קריאה רב שכבתית ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 89-121  
4041.פינס, זלמן דין ממון מומר ומוסר שערי ציון שנה י תרפב חוב' ז-ה דפים ג-ה; יב דפים ג-ה; שנה ג תרפג חוב' א-ב דפים ב-ג  
4042.פישר, אליהו; מונדרי, יוסף חיים צבי חידושים וביאורים בהלכות רבית [מומר מותר להלוותו ברבית; רבית שאינה מלוה למלוה] אהלה של תורה א תשלא עמ' קסז-קסח  
4043.פלדר, גדליה קדושת ישראל לאור ההלכה - אם מומר בכלל ישראל קול תורה שנה יז תשכג הוספה לחוברת י-יא 8 עמ'  
4044.פרזיגר, אדם זהות אורתודוקסית ומעמדם של יהודים שאינם שומרי הלכה: עיון מחודש בגישתו של הרב יעקב עטלינגר אורתודוקסייה יהודית, ירושלים תשסו עמ' 179-209  
4045.פרידהיים, עמנואל יהודים עובדי עבודה זרה בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד דברי הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות חטיבה ב ירושלים תשנט עמ' 21-44  
4046.צירלסון, יהודה ליב הערה נחוצה [בענין דברי העיטור בדין מומר] הפרדס שנה יא חוב' ז תשרי תרצח עמ' 20-19  
4047.קורנגוט, אפרים משה מעמדם ההלכתי של אחינו התועים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 94-102  
4048.קפלין, כתריאל דוד בענין אם יבמה זקוקה ליבם מומר ועוד ענינים הדרום חוב' מא ניסן תשלה עמ' 63-56  
4049.קרויס, משה אליעזר רגל ישרה (חקר הלכה בעניין חליצת קיטע וחליצת מומר, ושאר עניינים המתסעפים מזה) לונדון תשטז עז עמ'  
4050.קריגר, ישראל אברהם אבא מומר לכל התורה ולא לעבודה זרה אי זוקק ליבום המאור שנה לג חוב' א תשרי-חשון תשמא עמ' 18-16  
4051.רבי, צבי בענין מומר להבאת קרבן קול התורה גל' כז ניסן תשנ עמ' לו-לט  
4052.רבינוביץ, לוי; אלישיב, שלום יוסף מומר לתיאבון בזמן הזה קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קמ-קמב  
4053.רבר, שמואל הלוואה למומר הלכה וכספים, קובץ תורני, ירושלים תשמו עמ' רכד-רלא  
4054.רגב, תניה מעמדם של קידושי מומר בגזרות תתנ"ו ובגירוש ספרד גרנות גל' 1 סיון תשסא עמ' 97-108  
4055.רובינשטיין, שמואל תנחום היתר עגונות שבעליהן השתמדו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' נט-סד  
4056.רוזן-צבי, אריאל ההלכה והמציאות החילונית חירות המצפון והדת, אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל אביב 1990 עמ' 153-206  
4057.רוזנצוייג, יעקב אריה מעמדו של המומר בדיני משפחה עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 132 עמ'  
4058.רוט, נחמיה דיני אישות במומר ומומרית שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' קמג-קמח  
4059.רוס, אברהם יהודה עדות של כופר - האם תתכן יציאה מכלל ישראל? תחומין ל תשע עמ' 321-332  
4060.רמבני, חיים לאומיות המומר לפי היהדות הפועל הצעיר שנה נו תשכג גל' 33-34 עמ' 28-30  
4061.רפופורט, יוסף  מי שחינכו אותו להיות כופר קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' סז-עא  
4062.רקוב, בן-ציון באיסור ריבית לגבי מומר וקטן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' לד-לט  
4063.רקובר, נחום שיקולים בענישה: הטלת עונש כשהעבריין עלול לצאת לתרבות רעה או להשתמד המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 363-394  
4064.שאוה, מנשה אספקטים משפטיים בתחום עניני המעמד האישי בנוגע להמרת דת בישראל עיוני משפט כרך ד 1975-1974 עמ' 311-302  
4065.שוובכר, שמעון אריה תקנות עגונות; בדין חליצת מומר, ובדין גט שוטה. חלק ב: בדין חליצת מומר, להלכה למעשה פה"ק אדעסא [מכיל מכתבים מרבנים שונים] אדעסא 1887 80 עמ'  
4066.שוורץ, דן מעמדו של כהן מומר שחזר בתשובה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 227-235  
4067.שחור, דב מעמד המומר בספרות התלמוד תלפיות, שנתון המכללה, תשמז עמ' 107-95  
4068.שטרנברג, יחיאל מכירת מאכלים למי שאינו שומר תו"מ מהדרין חוב' י שבט תשנז עמ' נב-סט  
4069.שלו, יצחק היחס לחילוניים החזית שבעורף בית אל תשסז עמ' 61-72  
4070.שניאורסון, ברוך שמעון על תשובת הכוכב מיעקב ביבם מומר מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' לט-מג   
4071.שנקולבסקי, אליעזר דיני כיבוד אב ואם שאינם שומרי תורה ומצוות מספרא לסייפא עלון 47 קיץ תשנד עמ' 97-116  
4072.שציפנסקי, ישראל בענין מומר - דיניו וגדריו שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' תעד-תצב  
4073.שרמן, אברהם היחס לאחינו שפרשו מדרכי תורה והמצוות (עיון במשנתו ההלכתית של הראי"ה קוק זצ"ל) ברורים בהלכות הראי"ה, ירושלים תשנב עמ' 505-523  
4074. Encyclopedia Talmudica  Forced apostates אנוסים  Vol. 2, p. 404-409  
4075. Korner, Simon  Les statuts du proselyte et de l'apostat en droit hebraique et en droit Israelien  Dissertation Paris 1987, 561 p.  
4076. Morell, Samuel  The halachic status of non-halachic Jews  Judaism 18 (1969), p. 448-457  
4077. Orfali Levi, Moises  Los conversos espanoles en la literatura rabinica; problemas juridicos y opiniones legales durante los siglos XII-XVI  Salamanca 1982, 67 p.  
4078. Petuchowski, Jakob J.  The Mumar - a study in rabbinic psychology  Hebrew Union College Annual 30 (1959), p. 179-190  
4079. Rosensweig, Bernard  Apostasy in the late Middle Ages in ashkenazic Jewry  Dine Israel 10-11 (1981-83), Engl. sect., p. 43-79  
4080. Schereschewsky, Ben Zion  Apostasy  Encyclopedia Judaica 3, p. 211-214 = Principles of Jewish law, p. 377-379  
4081. Wagner, Stanley M.  The Meshumad and Mumar in talmudic literature  The Jacob Dolnitsky memorial volume; studies in Jewish law, philosophy, literature and language, 1982, p. 198-227  
4082. Zeitlin, Solomon  Mumar and Meshumad  Jewish Quarterly Review, N.S. 54 (1963-64), p. 84-86 = Studies in the early history of Judaism, vol. 3: Judaism and Christianity, N.Y. 1975, p. 246-248  
4083. Zimmels, Hirsch Jacob  Die Marranen in der rabbinischen Literatur  Berlin 1932, 8 + 180 p. + 12 p. (in Hebrew)  
4084.[הונגריה, קהילות אורטודוקסיות, בית הדין] ונקרא שמו בישראל; ...אם מומר זוקק ליבום וחליצה ואם מחלל ש"ק וכופר דינו כמומר לענין יבום וחליצה...; יו"ל ע"י ב"ד המיוחד לתקנות עגונות בלשכה המרכזית לקהלות הארטהאדאקסיות במדינת הונגריא פעסט תשח 25 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > גר. גרות

 מחברכותרתספרביקורת
4085. תעודת הגיור במבחן ההלכה [חמ"ד] תשמד 2 + 9 עמ'  
4086.אבו חצירה, יצחק בעל אשה נכרית המבקש לגיירה שבילין גל' א אדר ב תשכב עמ' לט  
4087.אביאור, יוסף הלכות גרים בנשואי תערובת (אשנב לשו"תים) מרכז שפירא תשנח שכט עמ'  
4088.אביאור, יוסף "קשים גרים לישראל כספחת" אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 113-123  
4089.אבידן, אברהם בענין גירות תורה שבעל פה לב עמ' עז-צו, תשנא  
4090.אברהם, מיכאל שערי גיור - על אלימות וכוונות טובות, עוד על פולמוס הגיור המתחדש בעקבות מאמרו של הרב יהודה ברנדס (אקדמות כ"א) אקדמות גל' כב ניסן תשס"ט עמ' 197-209  
4091.אברמסקי, יחזקאל בענין הטפת דם ברית לקטן שנולד לאם נכריה ומלו אביו כסבור שהוא ישראל ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' נד-נז  
4092.אברמסקי, יחזקאל בין גר לגר ההד שנה יא תרצו חוב' יב עמ' כב-כד  
4093.אברמסקי, יחזקאל דיני מילה לגירות (שאלה ותשובה) הפרדס שנה כא תשז חוב' ג עמ' 22-24  
4094.אונטרמן, איסר יהודה בירור עיוני במגילת רות תורה שבעל פה טז תשלד עמ' יג-יח  
4095.אונטרמן, איסר יהודה הלכות גירות ודרך ביצוען [אוצר המשפט חלק א ערך 8458] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שעו-שפג  
4096.אונטרמן, איסר יהודה הלכות גירות ודרך ביצוען תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' יג-כ; נועם ספר יד תשלא עמ' א-ט  
4097.אוסטרוף, רפי "אומר לצפון תני" (עליית יהודי ברה"מ ובעיות הגיור - סיכום כמעט 20 שנה אחרי) צהר ל אלול תשסז עמ' 61-66  
4098.אורבך, אפרים אלימלך; כץ, יעקב גר האנציקלופדיה העברית כרך יא עמ' 186-172  
4099.איזירר, חגי נפתלי קבלת מצוות בגרות אבני משפט ג תשסד עמ' 14-25  
4100.איזראל, אברהם מאיר על דבר גרי צדק שחזרו לסורם והמירו דתם מחמת הגזירות האיומות אי צריכים גיור מחדש המאור שנה לב חוב' ד ניסן-אייר תמוז תשם 14-11  
4101.איזראל, אברהם מאיר ללמד עכו"ם דיני ישראל כדי להתגייר המאור שנה מה חוב' ד ניסן-אייר תשנב עמ' 27-28  
4102.אייזנבך, חנניה יוסף גדרי דין גרות אהלה של תורה, רבעון, גל' א אדר ב תשלו עמ' יח-כד  
4103.אייכנשטיין, מנחם צבי בדיני כתובת גיורת הפרדס שנה יז חוב' ב אייר תשג עמ' 32-33; חוב' ד תמוז תשג עמ' 28-30  
4104.אינפלד, נתן גר שנתגייר כקטן שנולד דמי שמוש חכמים תשסא עמ' כו-ל  
4105.אלבוים, יצחק גט מגר לשם אישות המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 8-10  
4106.אלברג, שמחה בענין טבילת גר הפרדס שנה ס חוב' ה שבט תשמו עמ' 8-6  
4107.אלברג, שמחה גר אם הוא בכלל בני ישראל הפרדס שנה ס חוב' ו אדר א-ב תשמו עמ' 10-7  
4108.אלדד, גד תוקף החיוב לקבל גרים תחומין יח (תשנח) 210-218  
4109.אלדד, גד גירות צריכה כוונה? תחומין כ (תשס) 287-294  
4110.אלון, גדליהו הגרות בחמש המאות הראשונות לספירה [בקורת על ספרו של בראודה (באנגלית)] קרית ספר שנה כג תשו-תשז עמ' 42-37; מחקרים בתולדות ישראל כרך ב תשל עמ' 284-278  
4111.אליהו, מרדכי גירות לנשוי בנישואין אזרחיים תורה שבעל פה כט תשמח עמ' טו-כא  
4112.אליהו, מרדכי גירות לנשוי בנישואין אזרחיים המאיר לארץ גל' 11 תמוז תשנח עמ' 9-16  
4113.אלינר, אליעזר על ההצטרפות לעם ישראל גוילין גל' כא-כב אדרים תשכה עמ' 31-33  
4114.אליעזרי, שמואל גדרים בגיור קטן נעם ד תשכא עמ' רעב-רצד  
4115.אלישיב, יוסף שלום בדין הטפת דם ברית למי שנמול בטעות כיהודי ובדין גוי הרוצה למול ויש בכך סכנה האם הותר לו מוריה שנה יח גל' א-ב תשרי תשנב עמ' עח-פ  
4116.אלישר, חיים משה אם בן גיורת יורש את אמו הצבי ישראל, לזכר הרב צ"פ פראנק, ירושלים תשלא עמ' סו-עג  
4117.אמסל, מאיר בדבר גירות בארגענטינא שאין אחריה שמירת מצוות המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 21-15  
4118.אמסל, מאיר בירור בדין בן נכרית מישראל שנמול בזמנו והוא בחור ישיבה יר"ש ולא ידע מכלום אם צריך ק"ג הטד"ב וטבילה מחדש המאור שנה י קונ' ד שבט תשיט עמ' 32-21  
4119.אמסלם, חיים זינתה עם גוי ונתגרשה ואח"כ נתגייר הגוי ורוצה לישאנה כדין אור תורה שנה כא תשמט עמ' תקנז-תקסג  
4120.אנציקלופדיה תלמודית אונאת הגר כרך א עמ' קסא (שמה-שמו במהדו' ב)  
4121.אנציקלופדיה תלמודית גזל הגר כרך ה עמ' תצה-תקט  
4122.אנציקלופדיה תלמודית גיורת כרך ו עמ' כא-לב  
4123.אנציקלופדיה תלמודית גר כרך ו עמ' רנג-רפט  
4124.אנציקלופדיה תלמודית גרות כרך ו עמ' תכו-תמט  
4125.אסף, שמחה תעודות חדשות על גרים ועל תנועה משיחית ציון שנה ה תש עמ' 124-112; מקורות ומחקרים, ירושלים תשו עמ' 154-142  
4126.אפשטיין, בן-ציון גדרי קבלת גרים ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 71-66  
4127.אקסלרוד, גדליהו בדיני גירות הדר הכרמל, חיפה תשמג עמ' מז-נט  
4128.אקסלרוד, גדליהו הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה האם יכול להעיד לאחיו ארחות 55 ערב ראש השנה תשסד עמ' 23-25  
4129.אקסלרוד, גדליהו בדיני גרות תפארת יהודה קלמן; ספר זכרון לר' יהודה קלמן מארלאוו, ניו יורק תשסא עמ' 218-241  
4130.אקסלרוד, גדליהו קיום מצוות תנאי בגירות שורת הדין ג תשנה עמ' קעה-קצ  
4131.אקסלרוד, גדליהו בדיני גרות שורת הדין ז תשסב עמ' תמה-תנח  
4132.אריאל, יגאל גר, גרות עולי בריה"מ תחומין יב (תשנא) 81-97  
4133.אריאל, יועזר ביטול גירות למפרע תחומין כ (תשס) 261-279  
4134.אריאל, יעקב תוקפו של "גיור" רפורמי תחומין יז (תשנז) 177-188  
4135.אריאל, יעקב מעוברת שהתגירה תחומין כ (תשס) 251-260  
4136.אריאל, יעקב ביטול אימוץ תחומין כז (תשסז) עמ' 311-323  
4137.ארנון, יוחנן אברהם בן אברהם - ביבליוגרפיה מקיפה על גרים וגיור מן המאה ה-ט' ועד ימינו ת"א תשכט 15+15 עמ'  
4138.ארנון, יוחנן גרים בישראל ידע-עם כרך טו תשלא עמ' 34-39  
4139.בהרב, ליבר קבלת גרים ארחות 49 ערב פסח תשנט עמ' 34-37, שם 50 ערב ראש השנה תשס עמ' 27-30  
4140.בוגץ', יהודה ליב גר שנתגייר כקטן שנולד דמי אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 121-101  
4141.בוק, רחל גיור ילד יהודי המאומץ על ידי משפחה יהודית חילונית עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 168 עמ'  
4142.ביאלובלוצקי, שמואל יחס היהדות לגרים ולגיור בר-אילן ב תשכד עמ' 44-60  
4143.ביברפלד, פנחס חיוב פריה ורביה בגר שנתגייר הנאמן שנה כח גל' נג אלול-תשרי תשלט עמ' 24-20  
4144.ביינרט, חיים פאס - מרכז לגיור ולשיבת אנוסים ליהדות במאה הט"ז ספונות ספר ח תשכד עמ' שיט-שלד  
4145.ביתן, משה שבעה נקיים קודם חופתה של גיורת תחומין כב (תשסב) 230-233  
4146.בלוך, חיים יצחק אגרת הערות בענין גירות ונשואין אזרחיים תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 455-454  
4147.בלומנפלד, מאיר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי אור תורה שנה יב תשם עמ' עג-עה  
4148.בלומנפלד, מאיר ענין גרים וגרות בעבר ובהווה אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 102-95  
4149.בלומנפלד, מאיר בענין גרות הדרום חוב' יא ניסן תשך עמ' 166-164  
4150.בלייך, יהודה דוד גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין הפרדס שנה נח חוב' ב חשון תשמד עמ' 19-17  
4151.בן חמו, שלום בענין גירות דגר קטן הבאר חוב' יג אדר ב תשכה עמ' 24-25  
4152.בן-זאב (קומה), ישראל גרים וגיור בעבר ובהווה ירושלים תשכב 99 עמ'  
4153.בן-חמו, שלמה קבלת גרים מעמלק עלוני ממרא עלון 28 אדר תשלו עמ' 40-27  
4154.בן-יעקב, צבי יהודה דעת האחרונים בגרות ללא קבלת מצות מבקשי תורה גל' כג ניסן תשנח עמ' צא-צב  
4155.בן-יעקב, צבי יהודה בענין חזקת כהונה ובדין גיורת לכהן סיני כרך קכ תשנז עמ' פו-צד  
4156.בס, דוד גיור וקבלת מצות: הלכה למעשה צהר ל אלול תשסז עמ' 29-40  
4157.בק, בנימין מילה בשבת לבן מעוברת שנתגירה נעם ספר יח תשלה-תשלו עמ' סא-סו; הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 116-112  
4158.בקשט, אריה ליב בדיני גירות הפרדס שנה מה תשלא חוב' ו עמ' 13-11  
4159.בקשי, אליהו הליכי גרות בקטנים תורה שבעל-פה יא תשלא עמ' קלג-קמ  
4160.בקשי-דורון, אליהו סמכות והנהגה לנשים וגרים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' סו-עב; בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רפב-רפז  
4161.בקשי-דורון, אליהו הליכי גרות בקטנים בנין אב, ירושלים תשמב עמ' קעו-קפא  
4162.בר גיורא, חגי פנחס הגיור בימינו ניצני ארץ יא אייר תשנה עמ' 208-216  
4163.בר שלום, אליהו האם מותר לגלות לרבנות על גיור שלא כדין בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' כג-כז  
4164.בראלי, מרדכי א' חדשי הבחנה בנישואין לאחר גירות תחומין כז (תשסז) עמ' 230-238  
4165.ברגמן, יעקב משה גיורה של איזבל צהר יד אביב תשסג עמ' 139-144  
4166.ברון, ליב בענין מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה מוריה שנה ב גל' יא-יב חשון-כסלו תשלא עמ' כו-כט  
4167.ברונזניק, נחום מאיר למקורו ולהגדרתו של 'גר שנתגייר כקטן שנולד' אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 70-56  
4168.ברונר, בניהו אירוח מתגייר בליל הסדר צהר יד אביב תשסג עמ' 131-137  
4169.ברונר, בניהו גיורת קטנה שעברה לחינוך חילוני צהר ל אלול תשסז עמ' 41-50  
4170.ברונר, בניהו יחסו של הגרי"א הרצוג לגיור משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 376-386  
4171.ברונשטיין, אליעזר זלמן לבעיית הגיור ועמדות השמרנים והרפורמים הדאר שנה נד תשלה-תשלו עמ' 20-19  
4172.ברזון, עזריה בענין גר קטן ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 208-197  
4173.ברלין, נפתלי צבי יהודה בענין גר בהבאת ביכורים שערי בינה א תשמח עמ' כג-כד  
4174.ברמן, שלום י' בענין גזל הגר בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 67-68  
4175.ברנד, יהושע הגרות בזמן בית שני מחניים כב ערב שבועות תשיד עמ' 15-19  
4176.ברנד, יצחק בדין גר שלא נימול כהלכה קול התורה חוב' ה אלול תשלט עמ' עו-עט  
4177.ברנד, יצחק בריתי יצחק; קונטרס בדיני גרות בני-ברק תשמב קד עמ'  
4178.ברנדס, יהודה פולמוס הגיור המתחדש [על פסיקה ממלכתית בנושא הגיור במדינת ישראל] אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 83-95  
4179.ברנדס, יהודה פולמוס הגיור המתחדש [על פסיקה ממלכתית בנושא הגיור במדינת ישראל] אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 83-95  
4180.ברנשטיין, אהרן תשובה לחכם אחד בהלכות גירות אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' יב-טו  
4181.ברקוביץ, אליעזר בירורים בדיני גירות סיני כרך עז תשלה עמ' כח-לו  
4182.גבריהו, חיים משה יצחק ראשית ההתקרבות של נכרים ליהדות במקרא ובתקופת החשמונאים ספר יעקב גיל, ירושלים תשלט עמ' 97-65  
4183.גוטהולד, זאב אהבת הגר מחניים צב תשכד עמ' 41-28  
4184.גוטליב, יצחק בענין אהבת הגר הדרום חוב' מו ניסן תשלח עמ' 80-79  
4185.גולב, נחום גר צדק שברח למצרים בראשיתה של המאה הי"א, עם שאר ענייני גרים במאה הי"א ספונות ספר ח תשכד עמ' פה-קד  
4186.גולדברג, יוסף דברים שמעכבים בגירות שורת הדין ג תשנה עמ' קסה-קעד  
4187.גולדצוייג, בן-ציון הרוצה להתגייר ואי אפשר למולו מחמת שלבו חלש וסכנה לחתכו אי איכא אופן לגיירו או לא המאור שנה טו קונ' ג טבת תשכד עמ' 3-5  
4188.גולדצוייג, בן-ציון גיורת אם כותבין בכתובתה שם אביה הפרדס שנה לא חוב' ב חשון תשיז עמ' 17-15  
4189.גורן, שלמה כפירה בעם ישראל לענייני גיור שנה בשנה תשמג עמ' 156-149  
4190.גורן, שלמה אפשרויות לגירות של קטינים שנה בשנה תשמד עמ' 155-151  
4191.גורן, שלמה הגרות באספקלריה של ההלכה מחניים צב תשכד עמ' 8-12  
4192.גורן, שלמה פסק הדין בענין האח והאחות ירושלים תשלג 200 עמ'  
4193.גיגצבורג, יעקב משולם שופטים לישראל [בענין כשרותו של גר לדון] מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 200-195  
4194.גיל, משה הח'זרים לא התגיירו ציון שנה עה. א. תשע  
4195.גלזנר, משה שמואל חקור דבר; ע"ד הגירות והנשואין של נכרי או נכרית שנתקשרו עם ישראל או ישראלית ע"פ חוקי המדינה... ובאים אח"כ להתגייר מונקאטש תרסא, טז דף  
4196.גלזנר, עקיבא קבלת גרים בארץ ובחו"ל בזמן הזה המאור שנה כט חוב' ד ניסן-אייר תשלז עמ' 20-17  
4197.גלזר, דוד גרות קטן ומחאתו אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 34-43  
4198.גנס, ישראל בעניין גדר הגירות בגירות קטן כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקכט-תקלא  
4199.גנק, יעקב גירות עבדים שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 106-99  
4200.גרודזנסקי, חיים עוזר בדיני גירות [בענין גיור קטן ע"י קרוביו] הפרדס שנה טו חוב' ג סיון תשא עמ' 18  
4201.גרודזנסקי, חיים עוזר דיני גירות [בענין גיור נכרית הנשואה לכהן] הפרדס שנה טו חוב' ה אב תשא עמ' 7  
4202.גרוסבוים, משה מרדכי גיור קטן על דעת ב"ד אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תקכח-תקלג  
4203.גרוסנס, אריה ליב שאלה ותשובה בענין בי"ד ועדים שצריכים לקבלת גירות הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה, תשרי תשכט חוב' יב כא עמ'  
4204.גרינבאום, אסף אישתני דינא אישתני קטלא עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 67-71  
4205.גרינבלט, אפרים גר חולה שאינו יכול להימול המאור שנה טו קונ' ה אדר תשכד עמ' 12  
4206.גרינברג, שמואל בינינו לבינם (קבלת גרים בישראל) ההד שנה כו תשיא חוב' ב עמ' כו  
4207.גרן, שלמה הגיור באספקלרית הדורות וההלכה שנה בשנה תשנו עמ' 155-176  
4208.גרשוני, יהודה בעניני גירות [אוצר המשפט חלק א ערך 8499] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תצב-תקב  
4209.גרשוני, יהודה אם יש מצוה חיובית לגייר גרים קול צופיך, ירושלים תשם עמ' תקג-תקה  
4210.גרשוני, יהודה עניני גירות ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 42-34  
4211.גרשוני, יהודה בענין עמוני ומואבי מצרי ואדומי לענין גירות קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תסא-תסט  
4212.גרשוני, יהודה עניני גרות [אוצר המשפט חלק ב ערך 6013] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקסב-תקעב  
4213.גרשוני, יהודה קבלת גרים בישראל [אוצר המשפט חלק א ערך 8500] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תקעב-תקפח  
4214.גרשוני, יהודה בענין מצות מחיית עמלק ואם מקבלין אותו כשבאין להתגייר קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תרלג-תרלט  
4215.גרשוני, יהודה גר לענין מקרא בכורים הדרום חוב' ז אלול תשיח עמ' 36-43  
4216.גרשוני, יהודה בענין גירות הדרום חוב' לא ניסן תשל עמ' 35-45  
4217.גרשוני, יהודה קבלת גרים בישראל שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' נא-נז  
4218.גשטטנר, נתן על דבר עכו"ם שבא על בת ישראל אשת איש, ונתגייר, אם מותר לו לקיימה בגירותו אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' קסה-קעב  
4219.גשטטנר, נתן בענין אם מותר למנות גר צדק לרב בקהלה מבית לוי טו אדר-ניסן תשס עמ' קלא-קל  
4220.דה-פריס, בנימין לצורתן הקדומה של הלכות והשתלשלותן [(ו) ענין 'גזל הגר' בתקופת התנאים] תרביץ שנה לג תשכד עמ' 8-19  
4221.דוידסון, אפרים 'מסכת גרים' בגלגל הדורות מחניים צב תשכד עמ' 75-54  
4222.דיוויס, משה משפחות מעורבות: הרקע ההיסטורי לתגובה היהודית בארצות הברית ובארצות המערב בית ישראל באמריקה, ירושלים תשל עמ' 342-276  
4223.דיטש, אליעזר חיים בדין גירות לנכרית הדרה עם ישראל מוריה שנה יח גל' ז-ח תמוז תשנב עמ' לו-מ  
4224.דייקן (דיקשטיין), פ' נישואי תערובת וגרות גשר שנה ה 1959 חוברת 1 עמ' 66-50  
4225.דיכובסקי, שלמה ביטול גיור למפרע תחומין כט תשס"ט עמ' 267-280  
4226.דינור, בן-ציון ישראל בגולה, כרך ב ספר ה ת"א תשלא (עמ' 351-320: אנוסים ומשומדים, גרים ומתיהדים)   
4227.דיסקין, שמעון משה בענין גר שנתגייר כקטן שנולד מוריה שנה ט גל' ה-ו אדר תשם עמ' ס-סב  
4228.דניאלס, שמואל נאמנות טענותיו של גר ודין פגימה מגל יג תשסב עמ' 125-139  
4229.דנין, ד' נימול בתור יהודי בטעות ובאו לגיירו אור תורה שנה טז תשמד עמ' תרמו-תרנה  
4230.דרין, משה דוד עניני גירות וספק חליצה לכהן הנאמן שנה יד גל' כד אייר-סיון תשכב עמ' 15-12  
4231.הופנר, נפתלי דיני הגיור והגר תל אביב תשס 111 עמ'  
4232.הורביץ, יהושע גיור וגרים בתקופת ובספרות הגאונים מחניים צב תשכד עמ' 111-108  
4233.היבנר, שמואל לשאלת הגיור במדינת ישראל הדרום חוב' ה-ו ניסן תשיח עמ' 47-44  
4234.הירשמן, בנימין מעוברת שנתגיירה אם מלין בנה בשבת הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שה-שח  
4235.הירשנזון, ישראל גיור בזמן הזה מלילות ב תשסא עמ' 13-38  
4236.הכהן, אביעד "ואהבתם את הגר" - על יחסו של הרמב"ם לגר ול"אחר" פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 294 עקב תשסז 4 עמ'  
4237.הכהן, מרדכי הלכות והליכים בקבלת גרים [אוצר המשפט חלק א ערך 8509] הלכות והליכות, תשלה עמ' 269-261  
4238.הכהן, מרדכי הלכות והליכים בקבלת גרים ידע-עם כרך טו תשלא עמ' 33-28  
4239.הכהן, שמואל חיים בענין גר קטן הפרדס שנה נד חוב' ב חשון תשם עמ' 15-10  
4240.הלוי, חיים דוד קבלת גרים שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' עב-פד   
4241.הנקין, יהודה הרצל בענין גיור קטנים הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 18-32  
4242.הנקין, יהודה הרצל לימוד תורה לגוי קודם הגיור שרידים גל' יד אייר תשנד עמ' נ-נז   
4243.הנקין, יוסף אליהו הערה [בענין גירות של קטן] הפרדס שנה לב חוב' ד טבת תשיח עמ' 22  
4244.הרבורג, ישראל לענין גיור כהלכה הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 636-635  
4245.הרטום, א"ש על גרים וגיור במקרא מחניים צב תשכד עמ' 20-21  
4246.הרטמן, יוסף מגילת רות כמקור לגיור כהלכה (בירור הלכי-עיוני) בשדה חמ"ד חוב' כז תשמד עמ' 203-197  
4247.הרצוג, יצחק אייזיק בענין קבלת גרים הפרדס שנה ל חוב' י תמוז תשטז עמ' 3-4; חוב' יא אב תשטז עמ' 3-7  
4248.הרצוג, יצחק אייזיק שאלה בדבר גירות מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 62-48  
4249.הרשברג, א"ש תנועת ההתגיירות הגדולה בתקופת הבית השני התקופה ספר יב תרפא עמ' 148-129; יג תרפב עמ' 210-189  
4250.הרשלר, משה מילה לשם מצוה האם עולה לגירות הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קנה-קנח  
4251.וולפסברג, ישעיהו גרים ובעלי תשובה סיני כרך ל תשיב עמ' קה-קיז  
4252.וונפסקי, יוסף בענין השבת גזל הגר כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' נב-נד  
4253.וייל, אליעזר הגיור - ענינו, מרכיביו ודרכי התהוותו ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 43-51  
4254.ויינברג, יחיאל יעקב דברים כהוויתם מחשבת חוב' סג-סד סיון תשמא עמ' 30-25  
4255.ויינברג, יחיאל יעקב גר שהמילה סכנה לחייו, אי מותר לגיירו ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' יט-לד  
4256.ויינברגר, חנניה ליפא גרות בזמן הזה מחניים לה ערב שבועות תשיח עמ' 118-117  
4257.וייס, דוד בדין גר צריך שלשה הבאר חוב' יג אדר ב תשכח עמ' 26-30  
4258.וייס, יצחק יעקב גרות שלא בפני בית דין תבונה כרך י תשי עמ' יט-כב  
4259.וייסבליט, שלמה על קראים, ישמעאלים וגרים במשנת הרמב"ם האומה שנה כג תשמה-תשמו עמ' 72-69  
4260.וילנאי, זאב גרים בארץ ישראל טורי ישורון גל' יז שבט תשלא עמ' 11-7  
4261.וילנר, י' יצחק בענין מצות אהבת ישראל ואהבת הגר כנסת בית יצחק, לזכר הרב מ' ברנשטיין, ירושלים תשיט עמ' קב-קד  
4262.וינטר, אלימלך גר שמל ולא טבל מורשת יעקב ז תשנג עמ 61-73  
4263.וינפלד, אברהם בענין נשואין עם בת גרים מבקשי תורה גל' כט תמוז תשסב עמ' קל-קלה  
4264.וינקלר, מרדכי ליב בענין מילת בנו של ישראל שנולד מנכרית האהל שנה ב תשטז עמ' ו-ז  
4265.וינרוט, אברהם  שלבי הגיור ומרכיביו - משקלם ההלכתי וההגותי סיני כרך קו תשן עמ' קטו-קלז; רסה-רפ  
4266.וינרוט, יואל גר שנתגייר כקטן שנולד" - היסוד של המהר"ל סיני כרך קמא תשסח עמ' קמב-קמט  
4267.ויס, אשר זליג בעניני גירות [בענין גר שקיבל עליו כל התורה חוץ מדבר אחד] מוריה שנה יח גל' יא-יב שבט תשנג עמ' עט-פה  
4268.ויצמן, דניאל בעניין גר קטן מורשתנו י תשנו עמ' 219-226  
4269.ולדינברג, אליעזר יהודה הלכות מדינה. חלק ג: ... גירות ירושלים תשטו רסח עמ'  
4270.ולוולסקי, יואל שני דינים בגרות: שם ישראל וקדושת ישראל הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 82-86  
4271.ולס, אליעזר הלוי גוי קטן מי"ג שנים ויש בו דעת כגדול אם דינו כגדול, והאם חוזר להיות קטן לכשיתגייר אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תריג-תריט  
4272.ולק, שמואל אלעזר בדין גירות הפרדס שנה לב חוב' ח אייר תשיח עמ' 18-21; חוב' י תמוז תשיח עמ' 21-23; שנה לג חוב' א תשרי תשיט עמ' 7-11; חוב' ג כסלו תשיט עמ' 18-15; חוב' יא אב תשיט עמ' 2-5  
4273.ולקובסקי, אליהו מרדכי גרות ועבדות לשם נשואין תבונה כרך א תשא עמ' קו-קח  
4274.ורהפטיג, יעקב מילת גוי בתקופת לימודיו כמועמד לגיור תחומין כח תשס"ח עמ' 291-297  
4275.ורנר, שמואל ברוך בדין הטפת דם ברית למי שנימול בטעות כיהודי מוריה שנה יח גל' ג-ד שבט תשנב עמ' סב-סה  
4276.ורנר, שמואל ברוך בדין מילת גרים התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תח-תכה  
4277.ורנר, שמואל ברוך בדין גירות ילדה קטנה מאומצת ומילת גרים תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' נא-סט  
4278.זוהר, צבי אורח חיים ישראלי חילוני: מימוש 'קבלת המצוות' הנחוצה לגיור בר תוקף, עיון בפסיקתו של הרב משה הכהן ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 333-353  
4279.זוהר, צבי אורח חיים ישראלי חילוני: מימוש 'קבלת המצוות' הנחוצה לגיור בר תוקף, עיון בפסיקתו של הרב משה הכהן ספר זכרון לפרופסור זאב פלק, ירושלים תשסה עמ' 333-353  
4280.זולטי, בצלאל בדיני קבלת גרים תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' לג-נ  
4281.זילברשטין, יצחק בדין אימוץ וגיור תינוק ספק יהודי מוריה שנה כא גל' ה-ו אדר ב תשנז עמ' פח-צא  
4282.זכריה, אביגיל גרות וגרים בהלכה ובהגות ירושלים תשסח 123 עמ'  
4283.זלוטוביץ, אהרן גר קטן על דעת בי"ד הפרדס שנה מט חוב' י תמוז תשלה עמ' 22-20  
4284.זליגמן, יצחק אריה גר אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 549-546  
4285.זמבא, מנחם בדין טבילה ומילה בגר הפרדס שנה כח חוב' א תשרי תשיד עמ' 1-3  
4286.זעפרני, שלמה גירותה של רות - אמה של מלכות ובדין קבלת תורה ומצוות בגירות אור תורה שנה לט תשסז עמ' תתכ-תתלד  
4287.זק"ש, יחיאל גר קטן אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תצד-תק  
4288.זר-כבור, מרדכי הנכרי והגר במקרא עז לדוד, קובץ מחקרים מוגש לדוד בן-גוריון, ירושלים תשכד עמ' 567-550  
4289.חורב, משה דין גירות בעולים החדשים הבאים מארץ צפון (רוסיה) ויען שמואל ג תשס עמ' ריח-רכא:שם ה תשסב עמ' שכד-שכז  
4290.חרל"פ, יחיאל מיכל שליחותייהו בממון בגיטין ובקבלת גרים בזמן הזה [אוצר המשפט חלק א ערכים 8533 ,5803] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קנו-קסד  
4291.חרל"פ, יחיאל מיכל שליחותייהו בממון, בגיטין ובקבלת גרים בזמן הזה אור המזרח שנה ט חוב' ג-ד שבט תשכב עמ' 25-29, 36; י חוב' א-ב ניסן תשכב עמ' 37-40  
4292.טובול, יחיא מינוי גר לשררה דברי משפט ג תשנח עמ' קכז-קמג  
4293.טולידנו, מרדכי מילת קטן לפני גיור שורת הדין ד תשנח עמ' רמז-רסב  
4294.טיילור, עקיבא המקור לטבילת גר לשיטת הרמב"ם כתלנו חוב' ט-י תשעה באב תשלז עמ' 141-138  
4295.טיקוצ'ינסקי, מיכל "והאשה מטבלת את האשה" - טבילת אישה לגרות בפני בית-דין אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 65-82  
4296.טיקוצ'ינסקי, מיכל "והאשה מטבלת את האשה" - טבילת אישה לגרות בפני בית-דין אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 65-82  
4297.טכורש, כתריאל פישל בענין גרים וגרות אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 14-18; אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 15-19  
4298.טל, צבי הגיור הרפורמי תחומין יז (תשנז) 189-204  
4299.טלסניק, יצחק גירות וקבלת מצוות (באיזה סוג גיורים על בית הדין לעסוק) חקת משפט, ירושלים תשסז עמ' רמב-רמו  
4300.יהודה, ש' הערות לשוניות: 'גר' ו'תושב' הפרקליט כרך ו תשיג עמ' 405-407  
4301.יונה, ישראל מאיר צירוף גר לב"ד של גיורים בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קסב-קסד  
4302.יונה, ישראל מאיר בדין ספק גיורת לכהן בית הלל גל' לד אלול תשסח עמ' נב-נו   
4303.יוסף, אייל גיור חרשת-אילמת תחומין כז (תשסז) עמ' 220-229  
4304.יוסף, עובדיה בעיות הגיור בזמננו תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' כא-לב  
4305.ילה, שלמה בענין גרות [של הנולד מישראלית ונתגדל אצל אביו הגוי] נועם ספר יד תשלא עמ' רפב-רצה  
4306.יעבץ, זאב אהבת גרים ההד שנה יא תרצו חוב' ח עמ' טו-טז  
4307.יעבץ, זאב תולדות ישראל, מהד' ג חלק ח ת"א תרצח (עמ' 194-192: אהבת גרים)   
4308.ישראלי, שאול גר שנתגייר כקטן שנולד - תכנו ומובנו תורה שבעל פה כט תשמח עמ' כב-כז  
4309.כהן, חיים הרמן גיור כהלכה עיוני משפט כרך יא תשמו עמ' 306-301  
4310.כהן, חנוך הניך בענין גר האם מותר לצרפו כדיין בבי"ד של שלשה בקבלת גר שנה בשנה תשנב עמ' 259-265  
4311.כהן, ירמיהו מנחם על דבר קבלת מצוות דגר המתגייר הפרדס שנה נט חוב' ג כסלו תשמה עמ' 16-12  
4312.כהן, ניר; פלס, אלישע גר קטן אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 113-122  
4313.כהן, שאר ישוב גר שחזר לסורו ושאינו שומר מצוות תורה שבעל פה כט תשמח עמ' לג-מג  
4314.כהן, שאר ישוב גר שחזר לסורו ושאינו שומר מצוות [אוצר המשפט חלק ב ערך 6032] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קי-קכב  
4315.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה בענין צורך בהטפת דם ברית בגירות עולי אתיופיה ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 156-144א; תורה שבעל פה כז תשמו עמ' לט-נא  
4316.כץ, יעקב בין יהודים לגויים - יחס היהודים לשכניהם בימי-הביניים ובתחילת הזמן החדש, ירושלים תשכא (עמ' 75-88)   
4317.כץ, יעקב גרים ומומרים בימי הביניים ובזמן החדש - הלכה ומציאות. לקט מקורות לסמינריון. ליקט וערך מנחם פרידמן ירושלים תשכו 109 עמ'  
4318.כרמל, יוסף הגדרתו ההלכתית של בן הגר חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 51-60  
4319.לאו, בני מדיניות קבלה לאולפן גיור שנה בשנה תשנו עמ' 337-346  
4320.לאו, בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשסח עמ' 96-109  
4321.לאו, דוד תוקף גיור קטין שאמו חזרה לגיותה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תמא-תפד  
4322.לאו, ישראל מאיר גרות לשם אישות תורה שבעל פה כט תשמח עמ' נב-נח  
4323.לאו,בנימין "ואת האובדת לא ביקשתם" - מוסר הנביאים בשיקולי פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיור אקדמות גל' כא אלול תשס"ח עמ' 96-109  
4324.לביא-לבקוביץ, משה "גר שנתגייר כקטן שנולד" -הביטוי והשלכותיו בספרות חז"ל  חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשסד 320 עמ'  
4325.לבנון (וייספיש), יצחק גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה אם מותרת להנשא לכהן האשל חוב' 9 פסח תשלד עמ' 38 ,15-13; חוב' 10 ערה"ש תשלה עמ' 31  
4326.לבנון, דוד בדין מעוברת שהתגיירה ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 45-49  
4327.לבנון, דוד מעוברת שהתגיירה - דין הולד שורת הדין ה תשנט עמ' שמא-שנז  
4328.לבקוביץ, דניאל בענין גר קטן אפריון חוב' ב אב-אלול תשכז עמ' לח-מא  
4329.לוי, י' איך התיחסו התלמוד והמדרש לגרות הגרן ספר ט תרפג עמ' 5-30  
4330.לויטן, אשר ניסן בדין קבלת גר קטן אשר אביו ישראל ואמו נכרית הפרדס שנה טז חוב' יא שבט תשג עמ' 14-16; חוב' יב אדר תשג עמ' 24-26; שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 18-21; חוב' ה אב תשג עמ' 17-18  
4331.לויטס, חיים מנחם פסק דין בענין כהן וגיורת דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קסב-קסג  
4332.ליבור, דוד אימוץ ילדי גויים - סוגיית גר קטן שעלי דעת קובץ ד אדר ב' תשמו עמ' 42-38  
4333.ליבמן, ישעיהו צרוף בני אומות ליהדות - בחינה סוציו-מדינית הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 73-67  
4334.ליבס, יצחק אייזיק כונה במילה לשם גרות נועם ספר יג תשל עמ' לא-מג  
4335.ליברמן, שאול יוונית ויוונות בארץ ישראל, ירושלים תשכג (עמ' 52-68: גויים וגרים למחצה)   
4336.לייבל, דניאל למעמד הגרים בישראל [במקרא] בית מקרא שנה יא חוב' א-ב חשון תשכו עמ' 114-111  
4337.ליכטנשטיין, אהרן גירות: לידה ומשפט תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' פב-צד  
4338.ליפלנד, יוסף גרים וגרות (בירורי הלכות) ירושלים תשלא קסז עמ'  
4339.ליפשיץ, אברהם גר מצרי תחומין כט תשס"ט עמ' 281-287  
4340.ליפשיץ, צבי ביטול גיור כשקבלת המצוות היתה פגומה תחומין יט (תשנט) 115-138  
4341.ליפשיץ, צבי מעמד הכותים וקבלת מצוות חלקית בגירות תחומין כ (תשס) 280-286  
4342.ליפשיץ, צבי תפקיד בית הדין בשלבי הגיור ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 94-112  
4343.לנדסברג, נח נישואי גיורת למי ששמו 'כהן' תחומין יט (תשנט) 144-147  
4344.לרנר, מירון ביאליק על היחס לגרים ולגירות בימי חז"ל הגות ב, בין ישראל לעמים, ירושלים תשלח עמ' 65-55  
4345.לרפלד, דניאל בענין גר שנתגייר מישרים חוב' ו כסלו תשלא עמ' לב-לח  
4346.לשם, חיים אברהם ויתרו - גרים ראשונים מחניים צב תשכד עמ' 76-81; קמאות הגרות בישראל. שבת ומועדי ישראל, כרך ב ת"א תשכט עמ' 548-540  
4347.מאיר, חיים טבילה ומילה בגרות כתלנו יד תשנב עמ' 129-149  
4348.מגנצא, צבי בירורים בדיני גירות אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 54-47  
4349.מונק, אריה תשובה חדשה לרמב"ם ז"ל [בענין גר] פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 334-329  
4350.מחניים צב תשכד על הנושא גיור וגרים   
4351.מימון, י"ל; זוין, ש"י; קלוזנר, יוסף; מזר, מ'; סגל, מ"צ; [רדלר, יהושע] ר' בנימין גרות בימינו: כן, או לא? [סימפוזיון] מחניים כט ערב שבועות תשטז עמ' 119-113  
4352.מיקלישנסקי, י"ק למהותו של יהודי הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 567-566  
4353.מירוויש, משה חיים גר קטן שערי ציון שנה ה תרפה חוב' ח-יב דפים ז-ח  
4354.מירון, שמחה ההתגיירות ותוצאותיה המשפטיות דיני ישראל כרך א תשל עמ' 61-74  
4355.מלצר, שמואל בדין גרי אריות הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 12-11  
4356.מלצר, שמואל בדין מילת בני קטורה הפרדס שנה לח חוב' ג כסלו תשכד עמ' 14-12  
4357.מנדלבום, דוד אברהם בענין גר שמל ולא טבל לענין שמירת שבת ועוד קובץ תורני מרכזי חוב' ד אדר תשמה עמ' צג-קג  
4358.מסקין, יעקב הכהן הבחנה אצל ישראל וגיורת המאור שנה ו חוב' א תשרי תשטו עמ' 3  
4359.מרגליות, ראובן משפט גר תושב קוי אור, לבוב [תרפא], עמ' סה-פ. מילואים: טל תחיה, לבוב [תרפב] עמ' פה  
4360.משאש, שלום לגייר בנים שאמם תשאר נוצרית אור תורה שנה לד תשסב עמ' קנב-קנד  
4361.נאור, בצלאל גיור של חרש שוטה וקטן אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 124-120  
4362.נטולוביטש, חיים בן-ציון בדבר מילת בן נכרית וגר שמל ולא טבל המאור שנה י קונ' ו ניסן תשיט עמ' 9- 11  
4363.נטולוביטש, חיים בן-ציון עכו"ם שמל ולא טבל וקידש אשה אם צריכה גט הפרדס שנה לח חוב' ו אדר תשכד עמ' 6-7  
4364.ניימן, שלמה בענין מילה בגירות והטפת דם ברית נעם ספר יח תשלה-תשלו עמ' עח-צא  
4365.ניימן, שלמה בדין מילה וטבילה בגירות אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים [תשלב] עמ' נד-סה  
4366.ניסים, כהן מילת יהודי אתיופיה במהלך למודי הגיור תחומין כח תשס"ח עמ' 298-300  
4367.נמיר, רבקה גיור וגרים בתנ"ך מכלול ח סיון תשנד עמ' 49-60  
4368.נס, ישראל ברוך בדין ישראלית הדרה בתור איש ואשתו עם נכרי בדיני ערכאותיהם והולידה ממנו, אם לגיירו אם לאו כשברור שיחזור לסורו הפרדס שנה לו חוב' א תשרי תשכב עמ' 27-28  
4369.נפחא, יצחק לשאלת גיורן של רות וערפה קודם נישואיהן למחלון ולכליון בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 458-453  
4370.נפחא, יצחק גיורה של רות בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 481-477  
4371.נקש, משה גרות כהלכה אבני משפט י תשסט עמ' 259-276  
4372.נריה, משה צבי 'גיור' של נייר ח עמ'  
4373.נריה, משה צבי משמרת יחודנו (מי הוא יהודי ומה הוא גיור?) ת"א תשל נב עמ'  
4374.נריה, משה צבי קהל גרים תורה שבעל פה יג תשלא עמ' צה-קכו  
4375.נריה, משה צבי למהות קרבנו של הגר נר ליחזקאל, לנשמת יחזקאל עזרא בצלאל, ירושלים [תשלג?] עמ' 123-119  
4376.נשר, בן ציון ביטול גירות למפרע המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 25-36  
4377.נשר, בן ציון שמירת שבת וחילולה לנמצא בהליכי גיור זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' תתקיז-תתקכד  
4378.נשר, בן ציון גיור של הדיוטות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסט עמ' 9-13  
4379.נשר, שמשון שלש דמויות של גרי צדק במקרא שנה בשנה תשמב עמ' 287-281  
4380.סדן, יהודה מעוברת שנתגירה [מעמד הוולד לענין יחוסו לעריות, יכולתו לחזור מהגירות כשיגדיל, הגדרת הקרובים בפסולים לעדות לגביו, שאלת אם פונדקאית לאור הנ"ל] חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 73-85  
4381.סולובייצ'יק, אהרן בענין גרות כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 28-20  
4382.סופר, שמחה בונם דוד בגר שא"א למולו המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 30  
4383.סינגר, ח"ה גר עבד עברי הפרדס שנה כה חוב' ו אדר א-ב תשיא עמ' 9-10  
4384.סלומון, יהושע קבלת גרים אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תצ-תצג  
4385.סמט, משה הערות לבעיות הגיור בתקופה העתיקה גבורות הרמח... לר' משה חיים ויילר בהגיעו לגבורות, ירושלים תשמז עמ' 308-293  
4386.סמט, משה הגיור במאות הראשונות לספירה יהודים ויהדות בימי בית שני המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנג עמ' 316-343  
4387.סמט, משה גרות וציונות ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 487-508  
4388.סמט, משה גרות וציונות ספר היובל לרב מרדכי ברויאר כרך שני עמ' 487-508  
4389.ספראי, שמואל הגרות בסוף ימי בית שני ובדורות שלאחר החורבן מחניים צב תשכד עמ' 82-87  
4390.עוזיאל, בן ציון מאיר חי דיני גירות תורה שבעל פה כט תשמח עמ' צז-קמ  
4391.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי גירות במי שהוחזק כיהודי התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' כב-כד  
4392.עזר"ת בענין גר קטן מטבילין אותו על דעת בי"ד החיים לונדון תש עמ' לב-לה  
4393.עמיחי, יהודה כתיבת הכתובה בספק גיורת צהר יב תשרי תשסג עמ' 35-37  
4394.עמיחי, יהודה מתגיירים ופירות שביעית אמונת עתיך 74 שבט-אדר א תשסח עמ' 40-42  
4395.פוגל, יצחק ש' הגיור ו'מיהו יהודי' הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 635-634. עציון, יחזקאל: שם שנה נד תשלה-תשלו עמ' 36-35 
4