Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > כללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסקי, יחזקאל חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' פז-פח  
2.אנציקלופדיה תלמודית חרש שוטה וקטן כרך יז עמ' תקלח-תקנט  
3.אנציקלופדיה תלמודית טומטום כרך יט עמ' קפב-רמו  
4.אנציקלופדיה תלמודית אדם כרך א עמ' עב-עז (עמ' קנה-קסו במהדו' ב)  
5.אנציקלופדיה תלמודית איש כרך א עמ' שמג-שמה (עמ' תשלו-תשלט במהדו' ב)  
6.בורודיאנסקי, אפרים בגדרי טומטום ואנדרוגינוס וחיובם במצוות עשה שהזמן גרמן ובעניין שומע כעונה עמלה של תורה חוב' ז אדר תשמג עמ' ה-ט  
7.בן אפרים, עידן דור תהפוכות (בנושא ניתוחים לשינוי מין) ירושלים תשסד שז עמ'  
8.ברוידא, שמחה זיסל בענין מציאת חרש שוטה וקטן שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שח-שכג  
9.גרין, יוסי ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק - על האוטונומיה והזקנה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 145 חיי שרה תשסד 4 עמ'   
10.דבורקס, אליקום צדקה בחרש שוטה וקטן אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' נו-סא; בית אברהם גל' ו-ז כסלו תשמא עמ' 41-38  
11.טאוב, אליאב בענין חש"ו וחיובו במצוות מספרא לסייפא עלון 47 קיץ תשנד עמ' 124-130  
12.ישר, משה מאיר איש הכתוב בתורה הפרדס שנה מה תשלא חוב' א עמ' 21-24; ב עמ' 22-20  
13.לדר, אלי חרש שוטה וקטן קטורת הלבונה תשנו עמ' 134-145  
14.מדן, יעקב גירושי שוטה וקטנה שאינה יודעת לשמור גיטה עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 11-23  
15.מרגלית, דוד טומטום ואנדרוגינוס קורות כרך ו תשלב-תשלה עמ' 780-777  
16.נאור, בצלאל גיור של חרש שוטה וקטן אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 124-120  
17.סילמן, יוחנן הנורמה הבסיסית בהלכה לאור סוגיות חרש, שוטה וקטן דיני ישראל כרך יח תשנה-תשנו עמ' כג-נא  
18.קוק, צבי יהודה דיני אנדרוגינוס קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 80-79  
19.קרלין, אריה דברי משפט. ב: דיני מעמד אישי; מחקרי עזר להצעת חוק מעמד אישי של משרד המשפטים [(א) מעמד היחיד וזכותו] [חש"ד] 83 עמ'  
20.רפול, גדעון הכשרות המשפטית בחוק החדש בהשוואה למשפט הקודם עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
21.שטינברג, אברהם הגדרת אדם - משמעותה ההלכתית היום תחומין ל תשע עמ' 122-128  
22. Baab, O.J.  Birth  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 440  
23. Cohen, Boaz  Some remarks on the law of persons in Jewish and Roman jurisprudence  Proceedings, American Academy for Jewish Research 16 (1946-47), p. 1-37 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 122-158  
24. Cohn, Marcus  Handlungsfahigkeit  J?disches Lexikon 2, p. 1394-1397 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 22-23  
25. Cohn, Marcus  Rechtsfahigkeit  J?disches Lexikon 4, p. 1280-1281 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 29-30  
26. Cohn, Marcus  Rechtsgeschafte  J?disches Lexikon 4, p. 1281-1283 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 30-31  
27. Encyclopedia Talmudica  Man אדם  Vol. 1, p. 203-212  
28. Encyclopedia Talmudica  Man איש  Vol. 2, p. 168-170  
29. Gaster, Moses  Birth (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 2, p. 652-659  
30. Juster, Jean  Le mariage; le divorce; capacite de fait (femme juive, mineur)  In: Les juifs dans l'Empire Romain, vol. 2, Paris 1914, p. 41-64  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > עובר

 מחברכותרתספרביקורת
31.אביעזר, נתן "לא תרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 740 תשסח 2 עמ'  
32.אונטרמן, איסר יהודה בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף [אוצר המשפט חלק א ערך 7526] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנב-שנט  
33.אונטרמן, איסר יהודה בענין פיקוח נפש של עובר שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנט-שסז  
34.אונטרמן, איסר יהודה בדינא דפקוח נפשות גבי עובר ועניני רודף אור תורה חוב' א לונדון תרצד עמ' 4-11; תבונה כרך ו תשו עמ' פז-צד  
35.אושינסקי, יצחק צבי בעלות על עוברים מופרים אסותא א ירושלים תשסו עמ' תב-תיא  
36.אלוני, זלמן יוסף דין פיקוח נפש בעובר בשבת בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' נב-סב  
37.אליאוויטש, גבריאל יהודה זכיה וירושה בעובר קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' ר-רה   
38.אלינסון, אליקים גציל העובר בהלכה סיני כרך סו תשל עמ' כ-מט  
39.אנציקלופדיה תלמודית דמי ולדות כרך ז עמ' תקצב-תקצט  
40.אפטוביצר, אביגדור עמדת העובר בדיני עונשין של ישראל סיני כרך יא תשב-תשג עמ' ט-לב  
41.ארבל, משה בדין הפלת עוברים אור תורה שנה לב תשס עמ' תג-תח  
42.אריאל, יעקב הפריה מלאכותית ופונדקאות תחומין טז (תשנו) 171-180  
43.אריאל, יעקב מעוברת שהתגירה תחומין כ (תשס) 251-260  
44.בזק, יעקב ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם- פסק דין מחוזי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 13-19  
45.בזק, יעקב מעמדו המשפטי של העובר בהלכה היהודית ובמשפט הישראלי סיני כרך קטו תשנה עמ' ריז-רכז  
46.בירנבוים, בנימין בעלות על עוברים וחומר עוברי ונזקיהם דברי משפט ו תשס עמ' לא-מט  
47.בן שמעון, שלמה הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 408-411  
48.בן-מאיר, יהושע הפריית מבחנה - יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית אסיא חוב' מא ניסן תשמו עמ' 40-25; בדרך אפרת עלון 26 שבט תשמו עמ' 32-2; עלון 28 כסלו תשמז עמ' 5-3  
49.בקשי-דורון, אליהו הצלת חיי פגים באינקובטור תחומין ל תשע עמ' 115-119  
50.גוטל, נריה הפגות - לאור ההלכה אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 30-5  
51.גוטל, נריה הגדרת השהות באינקובטור: המשך הריון או טיפול רפואי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 46-32  
52.גוטליב, מרדכי בענין אי עובר מיקרי נפש אור תורה שנה לג תשסא עמ' מד-מז  
53.גרוס, חזקי ; יזרלביץ, אריאל עובר ירך אמו בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 106-114  
54.גרין, יוסי עד ארבעים יום מיא בעלמא (יבמות ס"ט, ב) - האומנם היתר להשמדת ביצים מופרות? המשפט ט תשסד עמ' 327-344  
55.גרשוני, יהודה בירור הלכה בענין עובר קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שמב-שס  
56.גרשוני, יהודה בירור הלכה על התקלה הקיימת שנפלים נזרקים לאשפה בבתי חולים ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 53-45  
57.גרשוני, יהודה בירור הלכה על התקלה הקיימת שנפלים נזרקים לאשפה בבתי חולים [אוצר המשפט חלק ב ערך 5188] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תעה-תפה  
58.דיכובסקי, שלמה בעלות על ביציות מופרות תחומין כב (תשסב) 404-407  
59.דישון, שניאור זלמן גדרי אדם לחלל עליו את השבת בית אהרן וישראל גל' קיא שבט-אדר תשסד עמ' כח-לג  
60.הבלין, שלמה עוברים מוקפאים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסה עמ' 122-129  
61.הלוי, חיים דוד על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 14-17; אסיא ספר ח תשנה עמ' 3-6  
62.הלפרין, לוי יצחק דילול הריון מרובה עוברים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קלה-קמו  
63.הלפרין, לוי יצחק בעלות על תאים מופרים דברי משפט א תשנו עמ' כו-לא  
64.הלפרין, מרדכי בן שמונה, "טריפה מן הבטן" וילוד "שמוחו אטום" - תורמי איברים פוטנציאלים? אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 8-12  
65.הרשלר, משה בדין עוברים אי הוי בכלל נפש ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' שלה-שמב  
66.ויזר, אפרים אליעזר בענין עובר ירך אמו הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 25-22; שנה נו חוב' ז-ח ניסן אייר תשמב עמ' 22-21  
67.וייס, אשר זליג הוצאת תאים עובריים לצרכי מחקר עטרת שלמה ח תשסג עמ' קא-קג  
68.וינברגר, רפאל כל אדם כשר לזכויות וחובות מגמר לידתו... - האמנם? מעמדו המשפטי של העובר בדין העברי זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 139-159  
69.וינברגר, רפאל תביעה לנזקי עובר מגל ח-ט תשנב עמ' 103-137  
70.ויס, אשר זליג המילדות העבריות ודין עובר מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ב עמ' ו-יב  
71.ויצמן, דניאל היסוד של האיסור להמית עובר אור תורה שנה ל תשנח עמ' תשא-תשח  
72.ורהפטיג, איתמר תקפו של הסכם להפריה חוץ-גופית תחומין טז (תשנו) 181-186  
73.ז'ולטי, יעקב בצלאל בדין ירושה בעובר בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' קלג-קלח  
74.זילברשטיין, יצחק כפיית ניתוח קיסרי להצלת הילוד אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 9-12  
75.זילברשטין, יצחק דילול עוברים - שו"ת אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 62-68; אסיא ספר ח תשנה עמ' 7-13  
76.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
77.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 54-58  
78.כהן, יוסף שלמה הצלת עובר עטרת שלמה ז תשסב עמ' רסח-רעט  
79.כחלון, ליאור פרשת נחמני בראי המשפט העברי שערי משפט כר' א גל' 1 תשנז עמ' 103-114  
80.כץ, אריה השתלת רקמת אשכים לצורך הפריה חוץ-גופית [מעמד העובר. היתר הההשתלה] תחומין כט תשס"ט עמ' 340-346  
81.כץ, דניאל מעמד העובר בקניינים, ירושה ובקידושין בלכתך בדרך אייר תשנט עמ' 65-85  
82.לאו, דוד בעלות על ולדות עטרת שלמה ב תשנז עמ' קכח-קנא  
83.לאו, דוד בעלות על ולדות משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרע-תרפט  
84.מיקלישנסקי, י"ק משפט העובר [אוצר המשפט חלק א ערך 7530] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 167-154  
85.מקלישנסקי, י"ק משפט העובר (פרק בחקר השואתי) ספר היובל לש' פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רנא-רס  
86.סדן, יהודה מעוברת שנתגירה [מעמד הוולד לענין יחוסו לעריות, יכולתו לחזור מהגירות כשיגדיל, הגדרת הקרובים בפסולים לעדות לגביו, שאלת אם פונדקאית לאור הנ"ל] חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 73-85  
87.סולוביצ'יק, אהרן הלוי בענין פיקוח נפש של עובר - על מעמדו של עובר בהלכה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 85-94  
88.סינקלר, דניאל ב' הזכות לחיים: ההגנה על חייהם של החולה- אנוש, העובר והגוי בהלכה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 33-74  
89.ערוסי, רצון זכות העובר בירושה וזכותו לחיים תחומין ל תשע עמ' 241-244  
90.פוברסקי, דוד בענין עובר במעי אמו לענין תרומה, טומאה ויחוס מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' כו-ל  
91.פולק, רפאל נפתלי האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיי עובר בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עז-עט  
92.פרייזלר, צבי זכייתו וירושתו של עובר לפי המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
93.פרנקל, ראובן דילול עוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רלה-רנד  
94.קולדצקי, אביעזר חילול שבת לצורך הצלת עובר עטרת שלמה ו תשסא עמ' רכה-רלו  
95.קוק, שמחה הפסקת הריון והטיפול ביילודים פגומים בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' מח-נד  
96.קושלבסקי, צבי דילול עוברים עטרת שלמה י תשסה עמ' רג-רז  
97.קלויזנר, משה מאיר הריגת עובר אחד להצלת שאר אחיו העוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רנה-רסו  
98.רבינוביץ, נחום אליעזר בין עובר לעובר תחומין יז (תשנז) 340-342  
99.רבינוביץ, נחום אליעזר הוי התפתחותו של ולד באמצעות אולטרא-סאונד תחומין ל תשע עמ' 120-121  
100.רוטנברג, חנינא ישראל בעניני נפל, פגים באינקובטור והנולדים בנתוח קיסרי עטרת שלמה ב תשנז עמ' קצג-רב  
101.רויטנברג, מיכאל שאול הצלת עובר וספק פיקוח נפש עטרת שלמה ד תשנט עמ' קפד-קצד  
102.רות, אברהם נפתלי צבי דין ולד מעוברת שנתגיירה שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג מה-נב  
103.שניידר, שלמה אי שרי לנתח מעוברת שמתה ר"ל להציל ילדה המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 12-10  
104.שפירא, משה מרדכי זירוז לידה לעובר אשר בודאי ימות עם לידתו עטרת שלמה א תשנו עמ' רסז-רעב  
105.שפירא, משה שמואל בשיטת הר"מ בקידושי עובר מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' צ-צב  
106.שפרן, יגאל תאי גזע עוברים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 205-212  
107.שפרן, יגאל בצלאל הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 95-118  
108.שרבינטר, יוסף זיכוי לעובר יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' רלב-רלו  
109.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ובמצבי סכנה צפויים (מצב פקוח נפש בעוברים) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמח-קסב  
110.שרמן, אברהם ח' הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 392-403  
111. Dembitz, Lewis N.  Embryo  Jewish Encyclopedia 5, p. 148  
112. Morgenstern, Moshe  The halachic status of the unborn child  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 50-57  
113. Rosenfeld, Azriel  Generation, gestation and Judaism  Tradition 12,1 (1971), p. 78-87  
114. Rudman, Zave Chaim  Fetal rights and material obligations  Journal of Halacha and Contemporary Society 13 (1987), p. 113-124  
115. Schereschewsky, Ben Zion  Embryo  Encyclopedia Judaica 6, p. 719-720 = Principles of Jewish law, p. 432-434  
116. Tangberg, K. Arvid  Die Bewertung des ungeborenen Lebens im alten Israel und im alten Orient  Scandinavian Journal of the Old Testament 1 (1987), p. 51-65  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > קטן

 מחברכותרתספרביקורת
117.אויש, צבי בדין חינוך לקטן שלא הגיע לחינוך וביאור בסוגיה דקטן אוכל נבלות אין בית דין מצווין להפרישו בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' יד-כ  
118.אונטרמן, איסר יהודה בענין הפרשת קטנים מאיסורים [אוצר המשפט חלק א ערכים 7533 ,7170] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תנג-תנד  
119.אונטרמן, איסר יהודה בענין הפרשת קטנים מאיסורים קול תורה שנה כא תשכז חוב' ז-ח עמ' ג-ד; חוב' ט עמ' ג-ו  
120.אוקס, דוד קטן שהגיע לחינוך משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 665-678  
121.אוקס, דוד נאמנות קטן משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 679-691  
122.אורטנר, נתן דין קטנים בשמירת המצוות המעין כרך ה גל' ג ניסן תשכה עמ' 60-69  
123.אלבק, שלום רוב, מיעוט ויחידים במשפט התלמודי - דיני הקטן כמלמדים עיקרי יסוד של דיני ממונות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 44-21  
124.אלברג, שמחה קטן שנתגדל בימי הספירה הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 9-6. שולמן, שמריה: הערה בענין קטן שנתגדל בימי הספירה. שם שנה נא חוב' י תמוז תשלז עמ' 21-19 
125.אלעד, אליהו קטן בעדות אשה אבני משפט ז תשסז עמ' 78-92  
126.אלתר, פנחס מנחם חיובי קטן כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' רסב-רסד  
127.אמסל, יעקב בירור דין עכו"ם וקטן אי רשאים לעשות או לסייע לבר חיובא בעשיית מצוות המאור שנה לא חוב' ג שבט-אדר תשלט עמ' 30-23  
128.אנציקלופדיה תלמודית בוגרת כרך ב עמ' שעז-שעט  
129.אנציקלופדיה תלמודית בר מצוה כרך ד עמ' קסה-קסח  
130.אנציקלופדיה תלמודית גדול כרך ה עמ' קלז-קנב  
131.אנציקלופדיה תלמודית גדולה כרך ה עמ' קסח-קעט  
132.אפשטין, יעקב קטן שהזיק או גנב חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 329-332  
133.ארליך, דב קטן - חולה שאין בו סכנה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 121-119  
134.ארנון, יגאל דיני קטן בתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
135.ארנסט, יוסף ליב תורת 'איש' ו'גדול' תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 736-693  
136.ארנסט, יוסף ליב סימני גדלות ובגרות בית יצחק תשיב עמ' 8-30  
137.בארי, משה זכיה על ידי קטן בענייני ממונות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 137 ע'  
138.בביוף, שלמה חיים בדין גורם לקטן לעבור איסור שבת מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' רנא-רנה  
139.בוק, רחל גיור ילד יהודי המאומץ על ידי משפחה יהודית חילונית עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 168 עמ'  
140.בלוי, יוסף מחשבה ומעשה בקטן אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תקא-תקג  
141.בלויא, יעקב ישעיה חנוך לנער; ליקוט מדברי הפוסקים על הלכות חינוך הקטנים במצוות ודיני הפרשות מאיסורים ירושלים תשם 14 + קב עמ'  
142.בלייך, יהודה דוד קטן שנעשה גדול ביום הכיפורים הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 14-11  
143.בלייך, יהודה דוד גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין הפרדס שנה נח חוב' ב חשון תשמד עמ' 19-17  
144.בלייך, יהודה דוד תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 60-73  
145.בצרי, משה בענין מופלא סמוך לאיש אור תורה שנה לו תשסד עמ' תשלז-תשנב  
146.בקשי, אליהו הליכי גרות בקטנים תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' קלג-קמ  
147.בקשי-דורון, אליהו בדין מעשה קטן פחות מבן שש ומעשה קוף (בנטילת ידיים, שחיטה וברכות) בנין אב, ירושלים תשמב עמ' לו-מב  
148.בקשי-דורון, אליהו מחשבה ומעשה בקטן (בקרבנות, הכשר זרעים, תרומה וכתיבת גט) בנין אב, ירושלים תשמב עמ' מג-מח  
149.בקשי-דורון, אליהו הליכי גרות בקטנים בנין אב, ירושלים תשמב עמ' קעו-קפא  
150.בר אילן, מאיר ה'ילדות' ומעמדה בחברה המקראית והתלמודית בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 19-32  
151.ברוין, שלמה חיים בענין שליחות ע"י קטן זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' מה-נח  
152.ברונר, בניהו גיורת קטנה שעברה לחינוך חילוני צהר ל אלול תשסז עמ' 41-50  
153.ברזון, עזריה בענין גר קטן ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 208-197  
154.ברים, אברהם חיים בענין שליחות בקטנה ובנערה המאורסה מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' נז-סא  
155.ברקרוביץ, מאיר סמיכת קטן מעלין בקודש ה אב תשסג 153-160  
156.גוטל, נריה הגדרת השהות באינקובטור: המשך הריון או טיפול רפואי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 46-32  
157.גוטל, נריה גילאיה ההלכתיים של הבת בישראל יעלה הדס, נערות ונערותן - עיונים מקראיים לזכרן של הדס ויעל בן סעדון, מעלה מכמש תשסה עמ' 19-28  
158.גולדברג, זלמן נחמיה בדין קדושי קטנה וקדושי חרש תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' סח-עד  
159.גולדברג, חנוך כשרות משפטית של קטן במקח וממכר שנה בשנה תשנו עמ' 440-451  
160.גולדברג, משה יששכר שיעור גדלות בבן נח הפרדס חלק ו חוב' ט כסלו תרצג עמ' 16-17  
161.גורן, שלמה אפשרויות לגירות של קטינים שנה בשנה תשמד עמ' 155-151  
162.גורן, שלמה גילי הבגרות לאחריות אישית ולאחריות לאומית מחניים קג שבט תשכו עמ' ז-יג  
163.גילת, ישראל צבי על מי מוטלת החובה לחנך את הבן הקטן לקיום מצוות? סידרא יא תשנה עמ' 21-37  
164.גילת, ישראל צבי זכויותיו הממוניות של האב בבתו הקטנה והנערה - סיבותיהן והשלכותיהן שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 49-102  
165.גילת, ישראל צבי כי יקח איש אשה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 512 תשסג 2 עמ'  
166.גילת, ישראל צבי חיוב קטן בתפילין דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 478 תשסג 3 עמ'  
167.גינזבורג, ישראל בענין בנים הרי הם כסימנים עם התורה מהד' ג חוב' יד תשנז עמ' מ-נג  
168.גלזר, דוד גרות קטן ומחאתו אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 34-43  
169.גנס, ישראל בעניין גדר הגירות בגירות קטן כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקכט-תקלא  
170.גרודזינסקי, יצחק בדין שליחות בקטן הבאר חוב' א אלול תשי עמ' 8-10  
171.גרודזנסקי, חיים עוזר בדיני גירות [בעניין גיור קטן ע"י קרוביו] הפרדס שנה טו חוב' ג סיון תשא עמ' 18  
172.גרוסבוים, משה מרדכי גיור קטן על דעת ב"ד אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תקכח-תקלג  
173.גרוסמן, נתן זאב בענין אדר דשנת העיבור מבקשי תורה גל' כו תמוז תשס עמ' תלט-תמד  
174.גרינבלט, יצחק הקטן במצוות ובאיסורים מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 144-162  
175.גשטטנר, נתן בענין קניית ארבע מינים מן הקטן עם התורה מהד' ד חוב' ב תשנח עמ' כה-לד  
176.דור, צבי כדי חייו ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 159-152  
177.דינר, יהודה אריה דין גדלות במי שאין לו שערות כלל (תשובות הרבנים ווזנר וגשטטנר) קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קעה-קפ  
178.דיק, יהודה קיום מצוה בק[טט]טנות הפרדס שנה מח חוב' ד טבת תשלד עמ' 19-17; חוב' ו אדר תשלד עמ' 25-23. ספקטור, ד"ש: חוב' ט סיון תשלד עמ' 13-11; חוב' י תמוז תשלד עמ' 15-14 
179.הכהן, בן ציון בענין זמן גדלות של עבד כרם שלמה גל' קצט תמוז-אב תשנח עמ' לז-מב  
180.הכהן, ברוך נפתלי בזמן גדלות בישראל ובבן-נח אפריון חוב' ד טבת-שבט תשכח עמ' ט-יא  
181.הכהן, שמואל חיים בענין גר קטן הפרדס שנה נד חוב' ב חשון תשם עמ' 15-10  
182.הכרמי, עקיבא בענין סימני גדלות האהל שנה ב תשטו עמ' קמב-קמג  
183.הלוי, יוסף הרצאה בשני דברים [א: ימי נערות ובגרות לפי מקורות הגאונים] סיני כרך ח תשא עמ' קנ-קנג  
184.הלינגר, מיכאל אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 392 תשסא 2 עמ'  
185.הנקין, יהודה הרצל בענין גיור קטנים הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 18-32  
186.הנקין, יוסף אליהו הערה [בעניין גירות של קטן] הפרדס שנה לב חוב' ד טבת תשיח עמ' 22  
187.ויינברגר, יעקב הענשת קטינים על מעשיהם הפליליים לאור המשפט העברי מפגש גל' 1 תשרי תשמא עמ' 22-20  
188.וייס, יובל; שופר, אריאל זכיית קטן עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 104-116  
189.וינטר, אלימלך חנוך קטן למצוות שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 178-172  
190.וינטר, אלימלך לא תאכילום, להזהיר גדולים על הקטנים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' פא-פז; שמעתין שנה יז גל' 60 טבת תשם עמ' 40-35  
191.ויס, אשר זליג שיעור גדלות גדרה ועניניה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' ו עמ' לא-לט  
192.ולס, אליעזר הלוי גוי קטן מי"ג שנים ויש בו דעת כגדול אם דינו כגדול, והאם חוזר להיות קטן לכשיתגייר אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תריג-תריט  
193.ולר, משה מרדכי קניינו של קטן בשבח כלי תחומין טז (תשנו) 303-309  
194.ורנר, שמואל ברוך בדין גירות ילדה קטנה מאומצת ומילת גרים תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' נא-סט  
195.זילברשטין, יצחק ההסכמה לכרות כליה מקטן לצורך חולה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' רלא-רלז  
196.זלוטוביץ, אהרן גר קטן על דעת בי"ד הפרדס שנה מט חוב' י תמוז תשלה עמ' 22-20  
197.זעפרני, שלמה מעמד ההורים בעיסקה שנעשתה בין נערים אור תורה שנה לא תשנט עמ' תתפד-תתפט  
198.זק"ש, יחיאל גר קטן האחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תצד-תק  
199.חכמי ורבני בית הוראה אהבת שלום בדין השבת גניבה שגנב בהיותו קטן מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רנה-רנח  
200.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין פעוטות מתנתן מתנה והפקר בית דין הפקר תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' פה-קא  
201.חרל"פ, יחיאל מיכל מחשבה ומעשה תינוקות בקביעת מעשר תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קח-קיג  
202.יעקובסון, יחזקאל קטנים בקידוש ה' מספרא לסיפא עלון 24 אייר תשמו עמ' 22-17  
203.כ"ץ, דניאל גזל קטן מגוי תחומין כט תשס"ט עמ' 46-53  
204.כהן, בועז לדיני הקטן במשפט העברי והרומאי הדואר כרך מב תשכג-תשכד עמ' 392-394; Jewish and Roman Law 1966 כרך ב עמ' 1-9  
205.כהן, מרדכי דוד בסוגייא דקטן וגדול עומד על גביו (חולין י"ב ע"ב) סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 88-92  
206.כהן, ניר; פלס, אלישע גר קטן אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 113-122  
207.כלפון, אשר בדין חלוקת נכסי יתומים ע"י אפוטרופוס ובדין זכיה לקטן בני שלמה תשנח עמ' נו-סד  
208.כץ, שמואל חיים קידושי קטן הפרדס שנה נט חוב' ה שבט תשמה עמ' 13-10  
209.לאו, דוד תוקף גיור קטין שאמו חזרה לגיותה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תמא-תפד  
210.לאו, ישראל מאיר בענין קידוש השם בקטן מוריה שנה טז גל' א-ב שבט תשמח עמ' מו-נב  
211.לאו, ישראל מאיר דין רודף בקטן כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' סט-עב  
212.לאו, ישראל מאיר בדין בדיקת וביטול חמץ (ובדין קטן אי יוכל להפקיר חמצו) שנה בשנה תשנד עמ' 165-170   
213.לאפיאן, אברהם קטנים ונשים במצות בנין בית המקדש ושמירתו קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' נח-סג  
214.לבקוביץ, דניאל בענין גר קטן אפריון חוב' ב אב-אלול תשכז עמ' לח-מא  
215.לויטן, אשר ניסן בדין קבלת גר קטן אשר אביו ישראל ואמו נכרית הפרדס שנה טז חוב' יא שבט תשג עמ' 14-16; חוב' יב אדר תשג עמ' 24-26; שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 21-18; חוב' ה אב תשג עמ' 18-17  
216.לורבר, בן ציון בענין חיוב קטן וסומא במצוות גבורת יעקב בני ברק תשס"ד עמ' פג-פט  
217.ליינר, מרדכי אליעזר קטן שהתחיל במצוה ונתגדל לגבי תעשה ולא מן העשוי המאור שנה כו חוב' ז אלול תשלד עמ' 14-13  
218.לנדאו, אברהם מרדכי בענין "עונשין בפחות מבן עשרים" בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שמה-שמז  
219.מאור, זאב האכלת איסור לקטן מהדרין חוב' ז אדר ב תשנה עמ' נז-סו  
220.מונדרי, ישעיהו בדין קידושי קטן אהלה של תורה חוב' יט-כ תמוז תשלו עמ' קמא-קנו  
221.מירוויש, משה חיים גר קטן שערי ציון שנה ה תרפה חוב' ה-יב דפים ז-ח  
222.נגר, יואל חנן בענין אבידת קטן נטעי נעמנים תשנח עמ' רלח-רמא  
223.נגרי, מרדכי אחריות של קטן למעשיו - במסגרת בית ספרית (בדין קטן שהזיק את גופו או את ממונו של חבירו) המאיר לארץ גל' 8 ניסן תשנח עמ' 39-45  
224.נויבירט, יהושע ישעיה שמירת שבת כהלכתה, ירושלים תשכה (פרק לב עמ' שז-של: חינוך הבנים למצוות ודיני קטן)   
225.נטולוביץ, חיים בן-ציון בדין חמץ שנמכר לעכו"ם קטן [בעניין קניינו של עכו"ם קטן] הפרדס שנה לט חוב' ח אייר תשכח עמ' 14-15  
226.ניישטדט, יחיאל יהודה משחקי ילדים של רווח והפסד פעמי יעקב גל' מג כסלו תשס עמ' צא-צד  
227.סגל, יהודה זרחיה בגדרי זכיה לקטן המאסף שנה ב תשם עמ' 544-540  
228.סולובייצ'יק, חיים  גדר בר חיובא דקטן מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' ל'  
229.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי שערי עוזיאל. חלק א: הלכות אפוטרופוסות יתומים וילדים ונכסים עזובים מוסדות הצבור צדקות והקדש ירושלים תשד  
230.פודוליבסקי, שלום בענין התגיירות ילדים קטנים הפרדס שנה לב חוב' ד טבת תשיח עמ' 24-22; חוב' ו אדר תשיח עמ' 18-17  
231.פיינשטיין, יחיאל מיכל בענין גדול עומד על גבו [בכתיבת הגט] מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' פא-פט  
232.פלישמן, יוסף מחקרים במעמדו המשפטי של הילד במקרא ובמזרח הקדום חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן  
233.פרידמן, בצלאל ברוך האם חייב קטן בדקדוקי מצוות כגדול עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' פז-צ  
234.פרנק, פסח צבי קטן שהגדיל בימי ספירת העומר מה דינו למצות הספירה עדות, קובץ תורני, גל' ח ניסן תשן עמ' פב-פו  
235.קויפמן, מרדכי אליעזר בענין אי קטן מוציא את הגדול ובדין ערבות זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' ריט-רלא  
236.קוק, שאול חנא 'נערות' ו'בגרות' סיני כרך לד תשיד עמ' רפד-רפה; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 261-260  
237.קוק, שמחה גר קטן לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' קצח-רח  
238.קורנגוט, אפרים משה גיור ילדים גויים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 424-432  
239.קטץ, חיים מרדכי מציאת בנו ובתו הקטנים הפרדס שנה יח חוב' י טבת תשה עמ' 26-28  
240.קמאי, אליהו ברוך קטן וגדול עומד על גביו, ובענין סתמא לשמה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שעה-שעו  
241.קניבסקי, יעקב ישראל בענין קטן אוכל נבילות, ועוד האהל שנה יט תשלג חוב' ג עמ' ח-ט  
242.קפלן, אריה ליב בדין קטן חולה אין מאכילין אותו נבלות הפרדס שנה לו חוב' ו אדר א-ב תשכב עמ' 12  
243.קפלן, אריה ליב כשרות הקטן לכתוב גט המאור שנה טו קונ' ד שבט תשכד עמ' 8  
244.קפלן, צבי בגרות האנציקלופדיה העברית כרך ז עמ' 621  
245.קפלן, צבי בר-מצוה האנציקלופדיה העברית כרך ט עמ' 808-805  
246.קרויס, דוד איסור להאכיל לקטן אסורי יו"כ קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' קל-קלה  
247.קריגר, יוסף שמואל בדין דכל ישראל ערבים זה בזה וגדר חיוב דקטן ואשה מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' קנט-קסז  
248.רבינוביץ, חיים שלום טוביה זכיית קטן תבונה כרך ז תשז עמ' כה-ל  
249.רבל, דוב מחשבה ומעשה [על חיוב קטן בעונשין] יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 130-128  
250.רובין, חיים האפוטרופסות על הילד במשפט העברי עבודות גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
251.רובינשטיין, שמואל תנחום גדרי חינוך לקטן במצוות עשה ולא תעשה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' מ-מז  
252.רוגוזניצקי, מרדכי דוב בענין גדלות בבני נח ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 81-84  
253.רוגזניצקי, מרדכי דוב מופלא הסמוך לאיש מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' מו-מז  
254.רוזנבלום, יעקב יוסף בענין נישואי קטן זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' קכ-קכו  
255.רוזנטל, דב קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמ-קמג  
256.רות, אברהם נפתלי צבי להגדרת קטן וגדול בספרות התלמודית דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 34-29; אודים 12-11 (1982-1981), חלק עברי עמ' 12-4  
257.רז, שמאי האכלת איסורים לקטן מגל יא תשנה עמ' 319-335  
258.רייז, שניאור זושא קטן שנתגדל בימי הספירה הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 25-24  
259.רייכמן, זלמן זכיה לקטן בקידושין נר מערבי ניו-יורק כרך א תרפד עמ' 37-35  
260.רייניץ, יעקב קופל המתקת דינים בהלכה - כיצד? (מעמדו ואחריותו של מחזיק בנכסי קטן שלא מכח מינוי) דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' צז-קלב  
261.ריינס, ח"ז השקפות חז"ל על הילד שבילי החנוך שנה כט תשכט עמ' 42-48  
262.ריינס, ח"ז עבודת קטנים בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה לב תשלב עמ' 78-81  
263.רקוב, בן-ציון באיסור ריבית לגבי מומר וקטן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' לד-לט  
264.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
265.שביב, יהודה גדר חינוך קטן למצוות ולהורת נתן בלבו, אסופת מאמרים לזכרו של הרב מרדכי אלימלך תובל, מבשרת ציון תשנו עמ' 59-66  
266.שוחט, יוסף יצחק חינוך קטן הפרדס שנה נא חוב' י תמוז תשלז עמ' 16-14  
267.שוחטמן, אליאב לשאלת אחריותו של קטן בנזיקין במשפט העברי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 502-489  
268.שחור, דב חינוך קטן לקיום מצוות מורשתנו ט תשנה עמ' 179-183  
269.שטיינברג, גדליה אריה אם קטנים מוזהרים על איסורים הפרדס שנה נג חוב' ט סיון תשלט עמ' 22-19  
270.שטרנבוך, משה גדרי גירות וגר קטן מוריה שנה א גל' א טבת תשכט עמ' מא-מד  
271.שטרנבוך, משה זכות האב במתנות בנו ובתו אפריון חלק ט אלול תשל עמ' יא-יד  
272.שיף, משה על 'קטן' במשנת התנאים - קביעות וחיובים אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 115-126  
273.שיפמן, פנחס 'טובת הילד' בבית הדין הרבני משפטים כרך ה 1974-1973 עמ' 430-421  
274.שכטר, צבי בדין אין שליחות לקטן הפרדס שנה מד תשל חוב' ה עמ' 24-26  
275.שמואלביץ, חיים קונטרס בענין כונה ורצון (ג קטן יש לו מעשה, וגדול עומד על גביו). ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' קסא-קעג  
276.שפירא, בן ציון מופלא הסמוך לאיש אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תנ-תנב  
277.שפירא, יהושע דין חינוך קטן בנר חנוכה ואם מוציא את הגדול מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' רסז-רעא  
278.שפירא, מאיר בשאלת קדושי קטנה המאור שנה מח חוב' ו תשרי חשון תשנז עמ' 19-20  
279.שקלר, יהושע בענין גירות דגר קטן הבאר חוב' א אלול תשי עמ' 16-20  
280.שרמן, אברהם תוקף גיור קטין שהתחנך בחינוך חילוני (פסק דין) אוריתא גל' יח תשנו עמ' רח-ריח  
281. Bamberger, Bernard J.  Qetanah, Na'arah, Bogereth  Hebrew Union College Annual 32 (1961), p. 281-294  
282. Dembitz, Lewis N.  Legal aspects of infancy  Jewish Encyclopedia 6, p. 582-583  
283. Fishman, Isidore  The capacity of the minor in Jewish law  London 1936, 15 p.  
284. Friedenberg, Albert M.  The child  Jewish Encyclopedia 4, p. 27-28  
285. Geiger, Abraham  Dispensation von der Schwagerehe und Weigerung der Unmundigen (Chalizah und Meun)  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 2 (1863), p. 88-112  
286. Greenstone, Julius H.  Majority  Jewish Encyclopedia 8, p. 270-271  
287. Greenstone, Julius H.  Miun  Jewish Encyclopedia 8, p. 623-624  
288. Hoenig, Sydney B.  On the age of mature responsibility in IQSa  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 371-375.   
289. Lebendiger, Israel  The minor in Jewish law  Jewish Quarterly Review, N.S. 6 (1915-16), p. 459-493; 7 (1916-17), p. 89-111, 145-174 = Studies in Jewish Jurisprudence 1 (1971), p. 91-180  
290. Mackie, G.M.  Child, children  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 381-382  
291. Neufeld, Edward  The status of the male minor in the Talmud  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 6 (1951), p. 121-140  
292. Rabello, Alfredo Mordechai  The responsibility of minors in Jewish criminal law (Biblical and talmudic period and notes of comparison with Roman law)  Acta Juridica (1977), p. 309-336  
293. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Puberty  Encyclopedia Judaica 13, p. 1350-1351  
294. Rose, Morris M.  The legal status of a Ketannah according to Bible and Mishna and their relative sources  Dissertation Hebrew Union College 1926, 30 p.  
295. Schereschewsky, Ben Zion  Child marriage  Encyclopedia Judaica 5, p. 423-426 = Principles of Jewish law, p. 363-366  
296. Shulman, Nisson E.  Jewish attitudes toward juveniles with some case histories  Australian Journal of Forensic Sciences 19 (March 1987), p. 73-84  
297. Stahli, Hans-Peter  Knabe, Jungling, Knecht. Untersuchungen zum Begriff נער im Alten Testament  Bern-Frankf. a.M. 1978, 334 p.   

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > שוטה. שיכור

 מחברכותרתספרביקורת
298.אבינר, שלמה ילדים עם תסמונת דאון אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 14-16  
299.אבינר, שלמה פסיכיאטריה והלכה  אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 73-76  
300.אזואלוס, שלמה בר מצוה וקיום מצוות לילדים חלושי דעת ממעיין מחולה גל' 9 ניסן תשס עמ' 126-140  
301.אייכנשטיין, מנחם צבי בענין חליצה [בגדרי שוטה] הפרדס שנה כג חוב' ח אייר תשט עמ' 21-25  
302.איצקוביץ, אברהם זאב שתיה ושכרות בהלכה א-ב. מזכרת בתיה תשמב תשפד עמ'  
303.אנציקלופדיה תלמודית הוראה [שתויי יין] כרך ח עמ' תפו-תקי  
304.בזק, יעקב אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו [אוצר המשפט חלק א ערך 7587] מהד' ג מורחבת ומעודכנת ירושלים 1985 11 + 493 עמ' (חלק ו, עמ' 304-265: המשפט העברי)  
305.בזק, יעקב אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו ירושלים תשכד (חלק ו: המשפט העברי)  
306.בן חיים, אברהם בדין זכין לשוטה מקבציאל גל' כב תמוז תשנו עמ' קמח-קנח  
307.בן חיים, אברהם בירור דין נזיקין בשיכור שהשתכר בפורים מקבציאל גל' ל אדר ב תשסה עמ' שלו-שמג  
308.בק, בנימין חולי הרוח בדיני גיטין ואישות נועם ספר טז תשלג עמ' קסא-קעט  
309.בר-אילן, נפתלי חלוש הדעת, השוטה והפתי תחומין ח תשמז עמ' 111-103  
310.ברגמן, ישכר דוב חולי הרוח במשפטי התורה הפרדס שנה נה חוב' ה שבט תשמא עמ' 23-10  
311.ברזל, אברהם בגדרי שוטה וסימניו מגל טו תשסז עמ' 99-105  
312.גולבסקי, חיים דב בר אשה נשטתית ואשה שמוחה לקוי והוא בבחינת "ירק" ר"ל נשמת חיים, עמנואל (תשסא) עמ' עז-קב  
313.גולדברג, זלמן נחמיה זכיה לשוטה וחרש המאסף שנה ה תשמג עמ' 571-565  
314.גולדברג, זלמן נחמיה נשואי מפגרים תחומין ז תשמו עמ' 248-231  
315.גורטלר, נחום דין שוטה לענין גרושין שורת הדין ו תשס עמ' תב-תטו  
316.גורטלר, נחום שמואל דין שוטה לענין גירושין בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' תלב-תמד  
317.גורמן, ח"ל 'מי שאחזו קורדייקוס' בתלמוד ובמדע הרפואי פרקים כרך ג תשכג עמ' 130-117  
318.גורן, דוד בעניין נשטתה המשלח בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 100-105  
319.דובדבני, אורן פסיכיאטריה - היבטים הלכתיים צהר ד סתיו תשסא עמ' 109-119  
320.דיכובסקי, שלמה מחלות נפש במשפחה כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' עג-פז  
321.דיכובסקי, שלמה מחלות-נפש במשפחה תורה שבעל פה לג: עמ' סד-עג, תשנב  
322.דמרי, נטלי מעמד חולה הנפש ביחס לנישואין וגירושין לאור המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשנד 114 ע'  
323.הרשלר, משה מעמדו של נטול ההכרה, ה'צמח' בהלכה הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' שו-שיב  
324.וולפמן, שמואל מומים ומחלות גוף ונפש בהלכות הגירושין בספרות השו"ת חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2005 [458] עמ'  
325.ויינברג, יחיאל יעקב על דבר אשה עתים חלומה ועתים שוטה הפרדס שנה לא חוב' ו אדר א-ב תשיז עמ' 7-4; חוב' ז ניסן תשיז עמ' 5-9; שנה לב חוב' ז ניסן תשיח עמ' 4-8  
326.ויינגרטן, יואב יהושע בדין נשתטית כרם שלמה שנה יא קונטרס ד שבט תשמח עמ' כב-כד  
327.זילברשטיין, יצחק מעמדו של הלוקה בנפשו ביחס לענישה ומשא ומתן עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 201-189  
328.זילברשטיין, יצחק 'שוטה' - הגדרתו ומעמדו ביחס לדיני פיקוח נפש עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 214-210  
329.זילברשטיין, יצחק הגדרת 'שוטה' בהלכה דברי משפט ז תשס עמ' קכו-קלה  
330.זלמנוביץ, אפרים אלכוהוליזם וסמים ביהדות מזכרת בתיה תשמא תלא עמ'  
331.טולידנו, פנחס היתר הפלה לאישה שאינה שפויה בדעתה שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' כא-כז  
332.טרונק, ישראל יהושע בדין גירושין בנשתטית כרם שלמה שנה ג קונטרס י אלול תשם עמ' יד-טו  
333.כהן, חיים הרמן על חולי הרוח הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 241-229  
334.כרמל, יוסף נישואין וגירושין של מי שאינו בן דעת חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 72-82  
335.לוין, אברהם דב מחלות השוטה והשטות בהלכה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' רסג-רסט  
336.ליבזון, גדעון אחריותו הפלילית של השכור במשפט העברי דיני ישראל כרך ג תשלב עמ' 71-88  
337.ליכטנשטיין, ק' שיכור בנשיאת כפים הפרדס שנה נ חוב' ז ניסן תשלו עמ' 23-20  
338.לנדא, יהושע ברוך דיון בפרטיות בסוגי חולי הרוח והנרפאים בהמצאות תרופה החדשות, מה דינם לגבי גירושין המאור שנה י קונ' ה אדר תשיט עמ' 7-15; המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שעז-שפה  
339.ניסני, דוד נשקה את אבינו יין - מעמדו המשפטי של השיכור פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 144 וירא תשסד 4 עמ'  
340.סדן, אורי גירושין על-ידי שוטה חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 193-205  
341.פוגלמן, מרדכי דין והוראה; שתוי יין באיסור והיתר ובדיני ממונות סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שא-שז  
342.פיינשטיין, משה החילוק בין שוטה לפתי וחיובי מצוות ותלמוד תורה לפתי עם התורה מהד' ב חוב' ב תשמב עמ' י-יב; Proceedings of the Association of Orthodox Jewish Scientists 7 (1983), p. 227-229  
343.פקטר, אברהם אבא נישואין של פגועי תסמונת דאון אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 131-138  
344.פקטר, אברהם אבא נישואין או חיי משפחה לפגועי תסמונת דאון אסיא חוב' סז- סח שבט תשסא עמ' 131-153  
345.פרבשטיין, מרדכי חיובי שוטה במזונות אשתו ובניו שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' צז-קטז  
346.פרבשטיין, משה מרדכי משפטי הדעת (עיונים ובירורי הלכה בגדרי הדעת ובהלכות שוטה) ירושלים תשנה שעד עמ'  
347.פרדס, חיים כפיית שוטה לגרש את אשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' עז-פ  
348.פרנק, שרגא פייביל בענין שתוי אל יורה גן שמואל, ספר זכרון להרב ש"ג ניימן, ירושלים תשו עמ' קעט-קפג  
349.רייז, שניאור זושא בולעי סמי חימום אי מותרים לשחוט ולהיות ש"צ המאור שנה כה תשלג קונ' ו עמ' 8-9  
350.שהם-שטיינר, אפרים משוגעים יהודים באשכנז בימי הביניים ציון שנה סט תשסד עמ' 300-327  
351.שוובכר, שמעון אריה תקנות העגונות; בדין חליצת מומר, ובדין גט שוטה אדעסא 1887 80 עמ'  
352.שוחטמן, אליאב כשרותו המשפטית של השיכור במשפט העברי סיני כרך ע תשלב עמ' ריא-רכב  
353.שיינברג, חיים פנחס תשובה בענין ילדים מפגרים לגבי חינוך ומצוות מוריה שנה יא גל' ט-י אלול תשמב עמ' נא-סד. אוירבך, שלמה זלמן: שם עמ' סה 
354.שיינפלד, אברהם מזונות אשה וילדים בבעל שוטה תחומין ח תשמז עמ' 102-87  
355.שמש, איתמר בענין המזיק ביום פורים מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' רמה-רמז  
356.שפירא, דוד שלמה חולה במחלת הרוח אם יכול לגרש הדרום חוב' א שבט תשיז עמ' 41-50  
357.שפירא, רפאל ישראל איסר בענין גירושין בבעל שמדבר לפעמים דברי שטות קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' א תשרי-חשון תשמז עמ' כא-כב  
358.שקוי, יהודה ליב בדין שליח הגט שנשתטה המאור שנה ג קונ' ו ניסן תשכב עמ' 8-9  
359. Mental health and Thora Judaism  Intercom 16,2 (1976), p. 2-31  
360. Bar-Zev, Asher  Aberrant behavior in Jewish tradition  Journal of Psychology and Judaism 1,1 (1976), p. 67-75  
361. Bazak, Jacob  Maimonides on criminal responsibility and mental illness  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 175-180  
362. Bleich, J. David  Status of the deaf-mute in Jewish law  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, Jewish Law Annual 2 (1979), p. 187-194  
363. Bleich, J. David  Mental incompetence and its implication in Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 1,2 (1981), p. 123-143  
364. Bleich, J. David  Torah education of the mentally retarded  Journal of Halacha and Contemporary Society 4 (1982), p. 79-92  
365. Block, Richard A.  A matter of life and death: Reform Judaism and the defective child  Journal of Reform Judaism 31,4 (1984), p. 14-30  
366. Enciclopedia Judaica Castellana  Demencia  Vol. 3, p. 391-392  
367. Goldman, Alex J.  Drugs  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 158-170  
368. Goodnick, Benjamin  Mental health from the Jewish standpoint  Intercom 15,1 (1974), p. 7-12  
369. Gorlin, Morris  Mental illness in biblical literature  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 2 (1970), p. 43-62  
370. Granek, M.  Le concept de la folie dans la societe juive traditionelle  Dissertation Paris 1975, 91 + 5 p.  
371. Granek, M.  Le concept de fou et ses implications dans la litterature talmudique et ses exegeses  Annales Medico Psychologiques 1 (1976), p. 17-36  
372. Greenstone, Julius H.  Insanity, legal status  Jewish Encyclopedia 6, p. 605  
373. Herring, Basil F.  Smoking and drugs  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 221-243  
374. Jakobovits, Immanuel  Plastic surgery on Down's syndrome children  L'eylah 2,8 (5745), p. 1-3  
375. Kornfeld, Hermann  Verbrechen und Geistesstorung im Lichte der altbiblischen Tradition  Halle 1904, 36 p.  
376. Mayer, Reuven  Mental health and divorce in Judaism  International Journal of Medicine and Law 1 (1980), p. 315-333  
377. Novak, David  Alcohol and drug abuse in the perspective of Jewish tradition  Judaism 33 (1984), p. 221-232 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 72-81  
378. Preuss, Julius  Mental disorders in the Bible and Talmud  Israel Annals of Psychiatry and Related Sciences 13 (1975), p. 222-238  
379. Rakefet (Rothkoff), Aaron  The divorce in Cleves, 1766  Gesher 4 (1969), p. 147-169  
380. Rosenblatt, Samuel  The Jewish laws of marriage and divorce applying to the mentally incapacitated  Proceedings, Rabbinical Assembly 21 (1957), p. 141-150  
381. Rosner, Fred  Cigarette and marijuana smoking  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 363-375  
382. Sacks, Jonathan  Recent responsa: mentally incompetent persons as organ donors  L'eylah 2,5 (5743), p. 6-9  
383. Simon, Isidore  Les maladies nerveuses et mentales dans la Bible... et dans le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 7 (1950), p. 27-54  
384. Simon, Isidore  La valeur et l'actualite des prescriptions d'hygiene bibliques, talmudiques et rabbiniques, dans la lutte contre l'alcoolisme, la tuberculose et les maladies veneriennes  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 33 (1956), p. 197-214  
385. Spero, Moshe Halevi  The halakhic state of neurotically motivated religious act  Journal of Psychology and Judaism 4 (1980), p. 185-188  
386. Weindling, Gerard  Alcohol and drunkenness in the Bible and in the Talmud  Koroth 9,1-2 (1985), p. 230-241  
387. Wikler, Marvin  The Torah view of mental illness: sin or sickness?  Journal of Jewish Communal Service 53 (1976-77), p. 339-344.   
388. Wulfing-Luer, W.  De la pathologie nerveuse et mentale chez les anciens Hebreux et dans la race juive  Paris 1907, 123 p.  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > חרש. אילם

 מחברכותרתספרביקורת
389.אדלר, סיני מצות יבום של חרש וחרשת שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' ל-לב  
390.אוחיון, שמעון ברוך סידור חופה וקידושין לחרשים אלמים שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' מח-נא   
391.אייבשיץ, דוד שלמה קדושין לחרש בתורת זכיה אור עולם חוב' א-ב אלול תשטו - תשרי תשטז עמ' ה-ח  
392.אינפלד, נתן בדין אילם בהפרת נדרים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' רמד-רמו  
393.אלטמן, מיכאל בענין אלם או שלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרצא-תרצה  
394.אלישיב, יוסף שלום חרש שאינו שומע ואינו מדבר ולמד לדבר לענין חיוב מצוות ולכל התורה בית דוד; סוכה-ביצה, זכרון יעבץ, לזכרו של רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, חולון תשמד עמ' כח-לג. אוירבך, שלמה זלמן: בענין הנ"ל. שם עמ' לג-לה 
395.אלישיב, יוסף שלום דין חרש שלמד לדבר צהר ח אלול תשס עמ' תכז-תלב  
396.אנצ'לוביץ', אלישע מעמד החרש במציאות זמננו תחומין כא (תשסא) 141-152  
397.אנציקלופדיה תלמודית חרש כרך יז עמ' תצה-תקלז  
398.אנציקלופדיה תלמודית אלם כרך ב עמ' יג-טז  
399.ברזון, עזריה חרש שיכול לדבר מתוך הכתב הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 149-144  
400.גולדברג, זלמן נחמיה זכיה לשוטה וחרש המאסף שנה ה תשמג עמ' 571-565  
401.גולדברג, זלמן נחמיה בדין קדושי קטנה וקדושי חרש תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' סח-עד  
402.גינצלר, שמואל שמלקא בדין חרש ביבום כרם שלמה שנה ז קונטרס ז אייר תשמד עמ' יא-טו  
403.גרובנר, יחזקאל בירור דין חרש שהתלמד לדבר ולשמוע במקצת קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ה סיון-תמוז תשמח עמ' עט-צג  
404.גרוסמן, ישראל אם אלם כשר לחתום בשטר פרי חיים ב תשס עמ' קא-קט  
405.דייטש, פרץ טוביה נישואי חרש שלמד בבי"ס לחרשים דברי משפט א תשנו עמ' קנח-קסב  
406.ויינברג, י"י חרש שלמד לדבר לחיוב מצוות שנה בשנה תשכה עמ' 128-125  
407.ורמן, שלמה צירוף חרש לדבר שבקדושה שנה מח חוב' ד ניסן-אייר תשנה עמ' 12-14  
408.זלמנוביץ, אריה נישואי חרש וחרשת שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' ק-קב   
409.חפץ, יחזקאל מלאכת חרש; והוא טיב גיטין וטיב קידושין לחרש... חלק ב: והוא טיב יבום בזמן הזה במדינותינו לחרש ולחרשת ולאלם ולאלמת.. ורשא תרלה-תרמג 90 + 104 עמ'. ד"צ ב"ב תשלג  
410.יוסף, אייל גיור חרשת-אילמת תחומין כז (תשסז) עמ' 220-229  
411.כהן, יצחק בדין אלם לענין בפני נכתב ובפני נחתם אור תורה שנה ל תשנח עמ' תקפז-תקצא  
412.מאירי, מאיר עזרת נשים, ספר ג לונדון תשטו (עזרה יב עמ' רנה-רעב: חרשים מלומדים)   
413.מזרחי, שלום יצחק כשרות חרש לעדות דברי משפט ו תשס עמ' תלד-תמ  
414.מצגר, יונה טקס בר מצוה לנערים חרשים - אלמים ויען שמואל ו תשסג עמ' נא-נג  
415.פוגלמן, מרדכי קידושי חרש וחרשת בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קלט-קמ  
416.פינקוביץ', מאיר אלכסנדר בדין אלם וחרש בברכת המצות עם התורה מהד' ד חוב' א תשנח עמ' סא-ע  
417.פלדמן, שמואל תוקפם של נישואי חרש וחרשת שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' סח-עד  
418.פרידמן, חנה החרש בהלכה מכלול טו כסלו תשנח עמ' 29-35  
419.פרנק, צבי פסח בדין סריס וחרש ליבום וחליצה הפרדס שנה כ חוב' ג סיון תשו עמ' 28-30  
420.רבינוביץ, ברוך בענין חליצת חרש המדבר ואינו שומע הפרדס שנה ל חוב' ג כסלו תשטז עמ' 8-12  
421.רבינזון, מאיר [גט ע"י חרש השומע הברות ואינו מבין תבה שלמה] יגדיל תורה שנה א תרסט-תרע עמ' 173-169, 220-217, 272-268; שנה ב תרעא עמ' 25-26, 249-252  
422.רזין, יוסף בענין חליצת חרש מוריה שנה יח גל' ג-ד שבט תשנב עמ' כט-לא  
423.שטינברג, אברהם אלם אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 51-44  
424.שכטר, צבי בענין חרש ופקח שהגביהו בית יצחק שנה י תשכא עמ' 116-108  
425. Bleich, J. David  Status of the deaf-mute in Jewish law  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, Jewish Law Annual 2 (1979), p. 187-194  
426. Encyclopedia Talmudica  A mute אלם  Vol. 2, p. 283-291  
427. Feldman, David M.  Deafness in Jewish law and tradition  In: The deaf Jew in the modern world, eds. Jerome D. Schein and Lester J. Waldman, Hoboken 1986, p. 12-23  
428. Hildesheimer, Israel  Die geschulten Taubstummen  Die j?dische Presse 17 (1886), p. 401-402, 427; ib. Beilage: Lehrer und Cantor, p. 45-47 = Gesammelte Aufsatze, Frankf.a.M. 1923, p. 112-127  
429. Pizam, Haim  On the legal capacity of the deaf-mute in Jewish law  International Journal of Medicine and Law 1 (1980), p. 347-354  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > עיוור

 מחברכותרתספרביקורת
430.איישישקין, יחזקאל בדין סומא פטור מן המצוות הפרדס חלק ג חוב' יב אדר תרצ עמ' 12-10 [אוצר המשפט חלק א ערך 7612]. קוטלר, שלמה נתן: הערה. הפרדס חלק ד חוב' ג סיון תרץ עמ' 13-12; לסר, אלכסנדר: שם עמ' 21-19; זלדנר, אהרן דוד: שם חוב' ד תמוז תרץ עמ' 20-19 
431.איישישקין, יחזקאל בדין סומא פטור מן המצוות הפרדס חלק ג חוב' יב אדר תרצ עמ' 10-12  
432.בלוי, אהרן ישעיה בענין פסול סומא לעדות קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' ע-עג  
433.הכהן, אביעד כאשר ימשש העור באפלה - על העוורון ועל היחס לאנשים עם מוגבלות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 264 כי תבא תשסו 4 עמ'  
434.הלפרין, מרדכי עיוורון צבעים חלקי -בעיה הלכתית של רואי דמים? ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 241-256  
435.ויס, אשר זליג הערות בחיוב סומא במצוות מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' סח עמ' תנד-תס  
436.טננבוים, צבי בענין סומא ונשים לספור יציאת מצרים הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 22-27  
437.יעקיבוביץ, עוזיאל  דין סומא באמירת ההגדה  קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' ע-עה  
438.כהן, י' יוסף העיוור בהלכה המעין כרך ד גל' ג ניסן תשכד עמ' 3-16  
439.כהן, י' יוסף העיוור במשפט העברי סיני כרך נה תשכד עמ' קכז-קמד  
440.כהן, יצחק יוסף העיוור בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 7614] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 18-3  
441.כהן, יצחק יוסף העיוור במשפט העברי [אוצר המשפט חלק א ערך 7615] מקורות וקורות, ירושלים תשמב עמ' 39-19  
442.לורבר, בן ציון בענין חיוב קטן וסומא במצוות גבורת יעקב בני ברק תשס"ד עמ' פג-פט  
443.ליכטנשטיין, אהרן בענין חיוב סומא בנר חנוכה הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 205-184  
444.לם, נחום חיוב סומא במצוות הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' צט-קד  
445.לם, נחום חיוב סומא במצוות תורה שבעל פה לא: עמ' קו-קיא, תשן  
446.מגן, אליעזר גדר חיוב סומא במצוות בלכתך בדרך חורף תשסג עמ' 97-101  
447.עמנואל, שמחה עיוורון כעילה לגירושין מסכת ו תשסז עמ' 31-42  
448.פלדמן, דניאל דב בענין הסומא בהלכה כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' קפז-רח  
449.פרידמן, חנה העיוור בהלכה מכלול יד סיון תשנז עמ' 61-81  
450.צוריאל, מאיר עיניים אלקטרוניות בראי ההלכה אסותא א ירושלים תשסו עמ' תנב-תנז  
451.רבינוביץ, ברוך בענין סומא בלאו דלא תסור הפרדס חלק א חוב' י-יא טבת-שבט תרפח עמ' 11-12; ב חוב' ט-י כסלו-טבת תרפט עמ' 5-7  
452.רבינוביץ, נחום אליעזר שואל כענין [קריאת ברייל לעיור] הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 31-26  
453.רודריגז, אריה ספר הסומא (כל ענייני העיוורון באגדה ובהלכה) ירושלים תשסב 398 עמ'   
454.רודריגז, אריה ספר הסומא (כל ענייני העיוורון באגדה ובהלכה) ירושלים תשסב 398 עמ'   
455.שטיינברג, אברהם העיוור בהשקפת היהדות תחומין ג תשמב עמ' 228-186  
456.שיבר, יאיר והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו - כשרותו המשפטית של הסומא לעדות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 246 ויקרא תשסו 4 עמ'  
457.שלוש, שלמה בדין סומא שהגיע למצוות העולה לתורה ארחות 44 ערב פסח תשנו עמ' 38-40  
458. Shulman, Zvi  The blind judge on a court of three  Petach 1 (1974), p. 29-32  
459. Steinberg, Avraham  The blind in the light of Jewish thought and law  Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office 1986, p. 283-293  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > גוסס. חולה סופני

 מחברכותרתספרביקורת
460.אברהם, אברהם סופר הטפול בגוסס וקביעת המות אסיא חוב' כד אייר תשלט עמ' 36-30; הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קפה-קצ  
461.אמסל, מאיר מאימתי הגוסס לא הוה כחי המאור שנה לז חוב' א תשרי-חשון תשמה עמ' 19-16  
462.אנציקלופדיה תלמודית גוסס כרך ה עמ' שצג-תד  
463.אתרוג, נחום גוסס וטריפה אם זוקק ופוטר ביבום וחליצה הפרדס שנה יא חוב' ד תמוז תרצז עמ' 11-14; ט כסלו תרצח עמ' 25-27  
464.בלומנפלד, מאיר בדין גוסס שקידש אשה ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 53-50  
465.בלייך, יהודה דוד טיפול והחייאה בגוסס אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 73-94  
466.גולדברג, זלמן נחמיה רופא שעוסק בגוסס אם מותר לעזבו כדי לטפל בחולה אחר הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קצא-קצה  
467.גולדברג, זלמן נחמיה הפסקת הנשמה מלאכותית בחולה אנוש כדי להציל חולה אחר שסיכוייו טובים (פיקוח נפש ודחית נפש מפני נפש) עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 83-64  
468.גולדברג, זלמן נחמיה סביב המוות- שו"ת אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 5-8  
469.דבורקס, אליקום איסור לקרב מיתת גוסס צהר יב תשסד עמ' שצח-תב  
470.דיק, יהודה תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 48-58  
471.הלברשטם, משה טיפול בחולה במצב צמח בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קד-קז  
472.ויינברגר, יעקב קירוב מיתת גוסס הסובל יסורים. (א) בקום ועשה. (ב) בשב ואל תעשה מוריה שנה ה גל' א-ג אב תשלג - תשרי תשלד עמ' קא-קד  
473.זילברשטיין, יצחק פעולות החייאה לחולה חשוך מרפא אסותא א ירושלים תשסו עמ' קיט-קכד  
474.טולידנו, עמנואל במצב של פיקוח נפש האם מותר לעשות לחולה דברים שנצרך אליהם אבל אין במניעתם סכנה ישורון יא אלול תשסב עמ' תשח-תשי  
475.טננבוים, צבי בענין גוסס לענין קידושין, גיטין ונדרים הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 56-59  
476.יעקובוביץ, י' הגוססים וטיפולם בחוק היהודי הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 152-145  
477.ירס, משה יוסף דין הנוטה למות לאור מונחים שנתחדשו בזה"ז אור המזרח כרך מו תשנז עמ' 32-36  
478.ירס, משה יוסף דיני טיפול בגוסס ובחולים הנוטים למות הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 11-26  
479.כהן, שאר ישוב שליחותו של רופא - לחולה אנוש [אוצר המשפט חלק ב ערך 5504] חקרי הלכה, ירושלים תשנג עמ' קעה-קפג  
480.לוי, יעקב דבר המעכב יציאת הנפש; רקע רפואי לבעיות הלכתיות נועם ספר טז תשלג עמ' נג-סג  
481.לויט, ירוחם חיוב אחות להתריע על קירוב מותו של גוסס - מצוות תוכחה או דין רודף?  אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 20-26.  זילברשטיין, יצחק: התראה על קירוב מותו של גוסס - תשובה להשגות, שם עמ' 27-29 
482.ניומן, י' יעקב בדין ההורג את הטריפה והגוסס סיני כרך ס תשכז עמ' קפט-קצ  
483.סגל, יהודה זרחיה דינים בחולה קריטי וגוסס בנתיבי חסד ואמת תשמז עמ' 28-42  
484.סטורץ, יהודה ש' תרומת דם ואיברים בחולה סופני וגוסס עטרת שלמה ב תשנז עמ' קנז-קסב  
485.סינקלר, דניאל המתות חסד, הטיפול בחולה האנוש האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 9. רעננה תשסו 195 עמ'  
486.סינקלר, דניאל ב' הזכות לחיים: ההגנה על חייהם של החולה - אנוש, העובר והגוי בהלכה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 33-74  
487.פריינד, צבי בענין חיי שעה וגוסס הלכה ורפואה כרך ה עמ' שד-שה  
488.רבינוביץ, גדליה אהרן הנהגות עם חולה מסוכן וגוסס ובהגדרת שעת המיתה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קב-קיד  
489.רבינוביץ, שמואל הטיפול בחולה גוסס בנתיבי חסד ואמת תשנג עמ' 56-62  
490.רבינזון, יעקב טריפה באדם אסיא חוב' נו תשרי תשנו עמ' 30-34  
491.רוטנברג, חנינא טיפול בחולים סופניים עטרת שלמה ט תשסד עמ' רכה-רלח  
492.רזניקוב, אברהם הסכמה ודעת בחולה הנוטה למות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסז עמ' 89-106  
493.רצבי, שלום הרב חיים דוד הלוי - הלכה והגות: עיון בשאלת ניתוק חולה הנוטה למות ממכונת הנשמה מלאכותית יהדות של חיים, עיונים ביצירתו ההגותית-הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים-רמת גן תשסז עמ' 287-310  
494.שטינברג, אברהם החולה הנוטה למות: מבט השוואתי בין "ערכים דמוקרטיים והלכתיים" דילמות באתיקה רפואית, ירושלים תשסב עמ' 283-321  
495.שלוש, שלמה מסירת גט פיטורין לאשה כדי שלא תזדקק ליבם קטן [גילוי מצבו הרפואי לחולה סופני] ארחות 40 ערב פסח תשנד עמ' 24-27  
496.שרייבר, יצחק יהודה בדיני גוסס בידי אדם וביד"ש עטרת שלמה ב תשנז עמ' ריד-רכא  

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > טומטום. אנדרוגינוס

 מחברכותרתספרביקורת
497. Cohn, Marcus  Androgynos  J?disches Lexikon 1, p. 309-310 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 13  
498. Cohn, Marcus  Tumtum  J?disches Lexikon 5, p. 1070-1071 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 32-33  
499. Encyclopedia Talmudica  Hermaphrodite אנדרוגינוס  Vol. 2, p. 386-399  
500. Freimark, Peter  Zur Stellung des Zwitters im rabbinischen und islamischen Recht  Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 120 (1970), p. 84-102