Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > עובר

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביעזר, נתן "לא תרצח" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 740 תשסח 2 עמ'  
2.אונטרמן, איסר יהודה בענין פיקוח נפש של עובר שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנט-שסז  
3.אונטרמן, איסר יהודה בדינא דפקוח נפשות גבי עובר ועניני רודף אור תורה חוב' א לונדון תרצד עמ' 4-11; תבונה כרך ו תשו עמ' פז-צד  
4.אונטרמן, איסר יהודה בדין פקוח נפשו של עובר ובעניני רודף [אוצר המשפט חלק א ערך 7526] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנב-שנט  
5.אושינסקי, יצחק צבי בעלות על עוברים מופרים אסותא א ירושלים תשסו עמ' תב-תיא  
6.אלוני, זלמן יוסף דין פיקוח נפש בעובר בשבת בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' נב-סב  
7.אליאוויטש, גבריאל יהודה זכיה וירושה בעובר קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' ר-רה   
8.אלינסון, אליקים גציל העובר בהלכה סיני כרך סו תשל עמ' כ-מט  
9.אנציקלופדיה תלמודית דמי ולדות כרך ז עמ' תקצב-תקצט  
10.אפטוביצר, אביגדור עמדת העובר בדיני עונשין של ישראל סיני כרך יא תשב-תשג עמ' ט-לב  
11.ארבל, משה בדין הפלת עוברים אור תורה שנה לב תשס עמ' תג-תח  
12.אריאל, יעקב הפריה מלאכותית ופונדקאות תחומין טז (תשנו) 171-180  
13.אריאל, יעקב מעוברת שהתגירה תחומין כ (תשס) 251-260  
14.בזק, יעקב מעמדו המשפטי של העובר בהלכה היהודית ובמשפט הישראלי סיני כרך קטו תשנה עמ' ריז-רכז  
15.בזק, יעקב ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם- פסק דין מחוזי אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 13-19  
16.בירנבוים, בנימין בעלות על עוברים וחומר עוברי ונזקיהם דברי משפט ו תשס עמ' לא-מט  
17.בן שמעון, שלמה הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 408-411  
18.בן-מאיר, יהושע הפריית מבחנה - יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית אסיא חוב' מא ניסן תשמו עמ' 40-25; בדרך אפרת עלון 26 שבט תשמו עמ' 32-2; עלון 28 כסלו תשמז עמ' 5-3  
19.בקשי-דורון, אליהו הצלת חיי פגים באינקובטור תחומין ל תשע עמ' 115-119  
20.גוטל, נריה הפגות - לאור ההלכה אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 30-5  
21.גוטל, נריה הגדרת השהות באינקובטור: המשך הריון או טיפול רפואי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 46-32  
22.גוטליב, מרדכי בענין אי עובר מיקרי נפש אור תורה שנה לג תשסא עמ' מד-מז  
23.גרוס, חזקי ; יזרלביץ, אריאל עובר ירך אמו בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 106-114  
24.גרין, יוסי עד ארבעים יום מיא בעלמא (יבמות ס"ט, ב) - האומנם היתר להשמדת ביצים מופרות? המשפט ט תשסד עמ' 327-344  
25.גרשוני, יהודה בירור הלכה על התקלה הקיימת שנפלים נזרקים לאשפה בבתי חולים ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 53-45  
26.גרשוני, יהודה בירור הלכה על התקלה הקיימת שנפלים נזרקים לאשפה בבתי חולים [אוצר המשפט חלק ב ערך 5188] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תעה-תפה  
27.גרשוני, יהודה בירור הלכה בענין עובר קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שמב-שס  
28.דיכובסקי, שלמה בעלות על ביציות מופרות תחומין כב (תשסב) 404-407  
29.דישון, שניאור זלמן גדרי אדם לחלל עליו את השבת בית אהרן וישראל גל' קיא שבט-אדר תשסד עמ' כח-לג  
30.הבלין, שלמה עוברים מוקפאים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסה עמ' 122-129  
31.הלוי, חיים דוד על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 14-17; אסיא ספר ח תשנה עמ' 3-6  
32.הלפרין, לוי יצחק דילול הריון מרובה עוברים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קלה-קמו  
33.הלפרין, לוי יצחק בעלות על תאים מופרים דברי משפט א תשנו עמ' כו-לא  
34.הלפרין, מרדכי בן שמונה, "טריפה מן הבטן" וילוד "שמוחו אטום" - תורמי איברים פוטנציאלים? אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 8-12  
35.הרשלר, משה בדין עוברים אי הוי בכלל נפש ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' שלה-שמב  
36.ויזר, אפרים אליעזר בענין עובר ירך אמו הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 25-22; שנה נו חוב' ז-ח ניסן אייר תשמב עמ' 22-21  
37.וייס, אשר זליג הוצאת תאים עובריים לצרכי מחקר עטרת שלמה ח תשסג עמ' קא-קג  
38.וינברגר, רפאל כל אדם כשר לזכויות וחובות מגמר לידתו... - האמנם? מעמדו המשפטי של העובר בדין העברי זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 139-159  
39.וינברגר, רפאל תביעה לנזקי עובר מגל ח-ט תשנב עמ' 103-137  
40.ויס, אשר זליג המילדות העבריות ודין עובר מנחת אשר, שמות, תשסד סי' ב עמ' ו-יב  
41.ויצמן, דניאל היסוד של האיסור להמית עובר אור תורה שנה ל תשנח עמ' תשא-תשח  
42.ורהפטיג, איתמר תקפו של הסכם להפריה חוץ-גופית תחומין טז (תשנו) 181-186  
43.ז'ולטי, יעקב בצלאל בדין ירושה בעובר בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' קלג-קלח  
44.זילברשטיין, יצחק כפיית ניתוח קיסרי להצלת הילוד אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 9-12  
45.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 54-58  
46.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
47.זילברשטין, יצחק דילול עוברים - שו"ת אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 62-68; אסיא ספר ח תשנה עמ' 7-13  
48.כהן, יוסף שלמה הצלת עובר עטרת שלמה ז תשסב עמ' רסח-רעט  
49.כחלון, ליאור פרשת נחמני בראי המשפט העברי שערי משפט כר' א גל' 1 תשנז עמ' 103-114  
50.כץ, אריה השתלת רקמת אשכים לצורך הפריה חוץ-גופית [מעמד העובר. היתר הההשתלה] תחומין כט תשס"ט עמ' 340-346  
51.כץ, דניאל מעמד העובר בקניינים, ירושה ובקידושין בלכתך בדרך אייר תשנט עמ' 65-85  
52.לאו, דוד בעלות על ולדות משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרע-תרפט  
53.לאו, דוד בעלות על ולדות עטרת שלמה ב תשנז עמ' קכח-קנא  
54.מיקלישנסקי, י"ק משפט העובר [אוצר המשפט חלק א ערך 7530] ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 167-154  
55.מקלישנסקי, י"ק משפט העובר (פרק בחקר השואתי) ספר היובל לש' פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רנא-רס  
56.סדן, יהודה מעוברת שנתגירה [מעמד הוולד לענין יחוסו לעריות, יכולתו לחזור מהגירות כשיגדיל, הגדרת הקרובים בפסולים לעדות לגביו, שאלת אם פונדקאית לאור הנ"ל] חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 73-85  
57.סולוביצ'יק, אהרן הלוי בענין פיקוח נפש של עובר - על מעמדו של עובר בהלכה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 85-94  
58.סינקלר, דניאל ב' הזכות לחיים: ההגנה על חייהם של החולה- אנוש, העובר והגוי בהלכה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 33-74  
59.ערוסי, רצון זכות העובר בירושה וזכותו לחיים תחומין ל תשע עמ' 241-244  
60.פוברסקי, דוד בענין עובר במעי אמו לענין תרומה, טומאה ויחוס מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' כו-ל  
61.פולק, רפאל נפתלי האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיי עובר בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עז-עט  
62.פרייזלר, צבי זכייתו וירושתו של עובר לפי המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
63.פרנקל, ראובן דילול עוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רלה-רנד  
64.קולדצקי, אביעזר חילול שבת לצורך הצלת עובר עטרת שלמה ו תשסא עמ' רכה-רלו  
65.קוק, שמחה הפסקת הריון והטיפול ביילודים פגומים בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' מח-נד  
66.קושלבסקי, צבי דילול עוברים עטרת שלמה י תשסה עמ' רג-רז  
67.קלויזנר, משה מאיר הריגת עובר אחד להצלת שאר אחיו העוברים עטרת שלמה א תשנו עמ' רנה-רסו  
68.רבינוביץ, נחום אליעזר הוי התפתחותו של ולד באמצעות אולטרא-סאונד תחומין ל תשע עמ' 120-121  
69.רבינוביץ, נחום אליעזר בין עובר לעובר תחומין יז (תשנז) 340-342  
70.רוטנברג, חנינא ישראל בעניני נפל, פגים באינקובטור והנולדים בנתוח קיסרי עטרת שלמה ב תשנז עמ' קצג-רב  
71.רויטנברג, מיכאל שאול הצלת עובר וספק פיקוח נפש עטרת שלמה ד תשנט עמ' קפד-קצד  
72.רות, אברהם נפתלי צבי דין ולד מעוברת שנתגיירה שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג מה-נב  
73.שניידר, שלמה אי שרי לנתח מעוברת שמתה ר"ל להציל ילדה המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 12-10  
74.שפירא, משה מרדכי זירוז לידה לעובר אשר בודאי ימות עם לידתו עטרת שלמה א תשנו עמ' רסז-רעב  
75.שפירא, משה שמואל בשיטת הר"מ בקידושי עובר מוריה שנה כא גל' א-ב אדר תשנו עמ' צ-צב  
76.שפרן, יגאל תאי גזע עוברים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 205-212  
77.שפרן, יגאל בצלאל הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 95-118  
78.שרבינטר, יוסף זיכוי לעובר יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' רלב-רלו  
79.שרמן, אברהם ח' הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 392-403  
80.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ובמצבי סכנה צפויים (מצב פקוח נפש בעוברים) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמח-קסב  
81. Dembitz, Lewis N.  Embryo  Jewish Encyclopedia 5, p. 148  
82. Morgenstern, Moshe  The halachic status of the unborn child  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 50-57  
83. Rosenfeld, Azriel  Generation, gestation and Judaism  Tradition 12,1 (1971), p. 78-87  
84. Rudman, Zave Chaim  Fetal rights and material obligations  Journal of Halacha and Contemporary Society 13 (1987), p. 113-124  
85. Schereschewsky, Ben Zion  Embryo  Encyclopedia Judaica 6, p. 719-720 = Principles of Jewish law, p. 432-434  
86. Tangberg, K. Arvid  Die Bewertung des ungeborenen Lebens im alten Israel und im alten Orient  Scandinavian Journal of the Old Testament 1 (1987), p. 51-65