Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > כשרות משפטית > קטן

 מחברכותרתספרביקורת
1.אויש, צבי בדין חינוך לקטן שלא הגיע לחינוך וביאור בסוגיה דקטן אוכל נבלות אין בית דין מצווין להפרישו בית תלמוד להוראה קובץ א כסלו תשמד עמ' יד-כ  
2.אונטרמן, איסר יהודה בענין הפרשת קטנים מאיסורים [אוצר המשפט חלק א ערכים 7533 ,7170] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תנג-תנד  
3.אונטרמן, איסר יהודה בענין הפרשת קטנים מאיסורים קול תורה שנה כא תשכז חוב' ז-ח עמ' ג-ד; חוב' ט עמ' ג-ו  
4.אוקס, דוד קטן שהגיע לחינוך משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 665-678  
5.אוקס, דוד נאמנות קטן משכיל לדוד, ירושלים תשנח עמ' 679-691  
6.אורטנר, נתן דין קטנים בשמירת המצוות המעין כרך ה גל' ג ניסן תשכה עמ' 60-69  
7.אלבק, שלום רוב, מיעוט ויחידים במשפט התלמודי - דיני הקטן כמלמדים עיקרי יסוד של דיני ממונות שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 44-21  
8.אלברג, שמחה קטן שנתגדל בימי הספירה הפרדס שנה מט חוב' ט סיון תשלה עמ' 9-6. שולמן, שמריה: הערה בענין קטן שנתגדל בימי הספירה. שם שנה נא חוב' י תמוז תשלז עמ' 21-19 
9.אלעד, אליהו קטן בעדות אשה אבני משפט ז תשסז עמ' 78-92  
10.אלתר, פנחס מנחם חיובי קטן כבוד חכמים עטרת פז, כפר חב"ד תשמט עמ' רסב-רסד  
11.אמסל, יעקב בירור דין עכו"ם וקטן אי רשאים לעשות או לסייע לבר חיובא בעשיית מצוות המאור שנה לא חוב' ג שבט-אדר תשלט עמ' 30-23  
12.אנציקלופדיה תלמודית בוגרת כרך ב עמ' שעז-שעט  
13.אנציקלופדיה תלמודית בר מצוה כרך ד עמ' קסה-קסח  
14.אנציקלופדיה תלמודית גדול כרך ה עמ' קלז-קנב  
15.אנציקלופדיה תלמודית גדולה כרך ה עמ' קסח-קעט  
16.אפשטין, יעקב קטן שהזיק או גנב חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 329-332  
17.ארליך, דב קטן - חולה שאין בו סכנה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 121-119  
18.ארנון, יגאל דיני קטן בתלמוד עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
19.ארנסט, יוסף ליב תורת 'איש' ו'גדול' תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 736-693  
20.ארנסט, יוסף ליב סימני גדלות ובגרות בית יצחק תשיב עמ' 8-30  
21.בארי, משה זכיה על ידי קטן בענייני ממונות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 137 ע'  
22.בביוף, שלמה חיים בדין גורם לקטן לעבור איסור שבת מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' רנא-רנה  
23.בוק, רחל גיור ילד יהודי המאומץ על ידי משפחה יהודית חילונית עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסד 168 עמ'  
24.בלוי, יוסף מחשבה ומעשה בקטן אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תקא-תקג  
25.בלויא, יעקב ישעיה חנוך לנער; ליקוט מדברי הפוסקים על הלכות חינוך הקטנים במצוות ודיני הפרשות מאיסורים ירושלים תשם 14 + קב עמ'  
26.בלייך, יהודה דוד קטן שנעשה גדול ביום הכיפורים הדרום חוב' מה תשרי תשלח עמ' 14-11  
27.בלייך, יהודה דוד גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין הפרדס שנה נח חוב' ב חשון תשמד עמ' 19-17  
28.בלייך, יהודה דוד תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 60-73  
29.בצרי, משה בענין מופלא סמוך לאיש אור תורה שנה לו תשסד עמ' תשלז-תשנב  
30.בקשי, אליהו הליכי גרות בקטנים תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' קלג-קמ  
31.בקשי-דורון, אליהו בדין מעשה קטן פחות מבן שש ומעשה קוף (בנטילת ידיים, שחיטה וברכות) בנין אב, ירושלים תשמב עמ' לו-מב  
32.בקשי-דורון, אליהו מחשבה ומעשה בקטן (בקרבנות, הכשר זרעים, תרומה וכתיבת גט) בנין אב, ירושלים תשמב עמ' מג-מח  
33.בקשי-דורון, אליהו הליכי גרות בקטנים בנין אב, ירושלים תשמב עמ' קעו-קפא  
34.בר אילן, מאיר ה'ילדות' ומעמדה בחברה המקראית והתלמודית בית מקרא שנה מ תשנה עמ' 19-32  
35.ברוין, שלמה חיים בענין שליחות ע"י קטן זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' מה-נח  
36.ברונר, בניהו גיורת קטנה שעברה לחינוך חילוני צהר ל אלול תשסז עמ' 41-50  
37.ברזון, עזריה בענין גר קטן ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 208-197  
38.ברים, אברהם חיים בענין שליחות בקטנה ובנערה המאורסה מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' נז-סא  
39.ברקרוביץ, מאיר סמיכת קטן מעלין בקודש ה אב תשסג 153-160  
40.גוטל, נריה הגדרת השהות באינקובטור: המשך הריון או טיפול רפואי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 46-32  
41.גוטל, נריה גילאיה ההלכתיים של הבת בישראל יעלה הדס, נערות ונערותן - עיונים מקראיים לזכרן של הדס ויעל בן סעדון, מעלה מכמש תשסה עמ' 19-28  
42.גולדברג, זלמן נחמיה בדין קדושי קטנה וקדושי חרש תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' סח-עד  
43.גולדברג, חנוך כשרות משפטית של קטן במקח וממכר שנה בשנה תשנו עמ' 440-451  
44.גולדברג, משה יששכר שיעור גדלות בבן נח הפרדס חלק ו חוב' ט כסלו תרצג עמ' 16-17  
45.גורן, שלמה אפשרויות לגירות של קטינים שנה בשנה תשמד עמ' 155-151  
46.גורן, שלמה גילי הבגרות לאחריות אישית ולאחריות לאומית מחניים קג שבט תשכו עמ' ז-יג  
47.גילת, ישראל צבי על מי מוטלת החובה לחנך את הבן הקטן לקיום מצוות? סידרא יא תשנה עמ' 21-37  
48.גילת, ישראל צבי זכויותיו הממוניות של האב בבתו הקטנה והנערה - סיבותיהן והשלכותיהן שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 49-102  
49.גילת, ישראל צבי כי יקח איש אשה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 512 תשסג 2 עמ'  
50.גילת, ישראל צבי חיוב קטן בתפילין דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 478 תשסג 3 עמ'  
51.גינזבורג, ישראל בענין בנים הרי הם כסימנים עם התורה מהד' ג חוב' יד תשנז עמ' מ-נג  
52.גלזר, דוד גרות קטן ומחאתו אורות עציון יח ניסן תשנ עמ' 34-43  
53.גנס, ישראל בעניין גדר הגירות בגירות קטן כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקכט-תקלא  
54.גרודזינסקי, יצחק בדין שליחות בקטן הבאר חוב' א אלול תשי עמ' 8-10  
55.גרודזנסקי, חיים עוזר בדיני גירות [בעניין גיור קטן ע"י קרוביו] הפרדס שנה טו חוב' ג סיון תשא עמ' 18  
56.גרוסבוים, משה מרדכי גיור קטן על דעת ב"ד אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תקכח-תקלג  
57.גרוסמן, נתן זאב בענין אדר דשנת העיבור מבקשי תורה גל' כו תמוז תשס עמ' תלט-תמד  
58.גרינבלט, יצחק הקטן במצוות ובאיסורים מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 144-162  
59.גשטטנר, נתן בענין קניית ארבע מינים מן הקטן עם התורה מהד' ד חוב' ב תשנח עמ' כה-לד  
60.דור, צבי כדי חייו ספר היובל לאלבק, תשכג עמ' 159-152  
61.דינר, יהודה אריה דין גדלות במי שאין לו שערות כלל (תשובות הרבנים ווזנר וגשטטנר) קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קעה-קפ  
62.דיק, יהודה קיום מצוה בק[טט]טנות הפרדס שנה מח חוב' ד טבת תשלד עמ' 19-17; חוב' ו אדר תשלד עמ' 25-23. ספקטור, ד"ש: חוב' ט סיון תשלד עמ' 13-11; חוב' י תמוז תשלד עמ' 15-14 
63.הכהן, בן ציון בענין זמן גדלות של עבד כרם שלמה גל' קצט תמוז-אב תשנח עמ' לז-מב  
64.הכהן, ברוך נפתלי בזמן גדלות בישראל ובבן-נח אפריון חוב' ד טבת-שבט תשכח עמ' ט-יא  
65.הכהן, שמואל חיים בענין גר קטן הפרדס שנה נד חוב' ב חשון תשם עמ' 15-10  
66.הכרמי, עקיבא בענין סימני גדלות האהל שנה ב תשטו עמ' קמב-קמג  
67.הלוי, יוסף הרצאה בשני דברים [א: ימי נערות ובגרות לפי מקורות הגאונים] סיני כרך ח תשא עמ' קנ-קנג  
68.הלינגר, מיכאל אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 392 תשסא 2 עמ'  
69.הנקין, יהודה הרצל בענין גיור קטנים הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 18-32  
70.הנקין, יוסף אליהו הערה [בעניין גירות של קטן] הפרדס שנה לב חוב' ד טבת תשיח עמ' 22  
71.ויינברגר, יעקב הענשת קטינים על מעשיהם הפליליים לאור המשפט העברי מפגש גל' 1 תשרי תשמא עמ' 22-20  
72.וייס, יובל; שופר, אריאל זכיית קטן עלון שבות גל' 152 חשון תשנט עמ' 104-116  
73.וינטר, אלימלך חנוך קטן למצוות שמעתין שנה יד גל' 50 קיץ תשלז עמ' 178-172  
74.וינטר, אלימלך לא תאכילום, להזהיר גדולים על הקטנים קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' פא-פז; שמעתין שנה יז גל' 60 טבת תשם עמ' 40-35  
75.ויס, אשר זליג שיעור גדלות גדרה ועניניה מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' ו עמ' לא-לט  
76.ולס, אליעזר הלוי גוי קטן מי"ג שנים ויש בו דעת כגדול אם דינו כגדול, והאם חוזר להיות קטן לכשיתגייר אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תריג-תריט  
77.ולר, משה מרדכי קניינו של קטן בשבח כלי תחומין טז (תשנו) 303-309  
78.ורנר, שמואל ברוך בדין גירות ילדה קטנה מאומצת ומילת גרים תורה שבעל-פה יג תשלא עמ' נא-סט  
79.זילברשטין, יצחק ההסכמה לכרות כליה מקטן לצורך חולה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' רלא-רלז  
80.זלוטוביץ, אהרן גר קטן על דעת בי"ד הפרדס שנה מט חוב' י תמוז תשלה עמ' 22-20  
81.זעפרני, שלמה מעמד ההורים בעיסקה שנעשתה בין נערים אור תורה שנה לא תשנט עמ' תתפד-תתפט  
82.זק"ש, יחיאל גר קטן האחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תצד-תק  
83.חכמי ורבני בית הוראה אהבת שלום בדין השבת גניבה שגנב בהיותו קטן מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רנה-רנח  
84.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין פעוטות מתנתן מתנה והפקר בית דין הפקר תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' פה-קא  
85.חרל"פ, יחיאל מיכל מחשבה ומעשה תינוקות בקביעת מעשר תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קח-קיג  
86.יעקובסון, יחזקאל קטנים בקידוש ה' מספרא לסיפא עלון 24 אייר תשמו עמ' 22-17  
87.כ"ץ, דניאל גזל קטן מגוי תחומין כט תשס"ט עמ' 46-53  
88.כהן, בועז לדיני הקטן במשפט העברי והרומאי הדואר כרך מב תשכג-תשכד עמ' 392-394; Jewish and Roman Law 1966 כרך ב עמ' 1-9  
89.כהן, מרדכי דוד בסוגייא דקטן וגדול עומד על גביו (חולין י"ב ע"ב) סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 88-92  
90.כהן, ניר; פלס, אלישע גר קטן אורות עציון לא אדר ב תש"ס עמ' 113-122  
91.כלפון, אשר בדין חלוקת נכסי יתומים ע"י אפוטרופוס ובדין זכיה לקטן בני שלמה תשנח עמ' נו-סד  
92.כץ, שמואל חיים קידושי קטן הפרדס שנה נט חוב' ה שבט תשמה עמ' 13-10  
93.לאו, דוד תוקף גיור קטין שאמו חזרה לגיותה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תמא-תפד  
94.לאו, ישראל מאיר בענין קידוש השם בקטן מוריה שנה טז גל' א-ב שבט תשמח עמ' מו-נב  
95.לאו, ישראל מאיר דין רודף בקטן כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' סט-עב  
96.לאו, ישראל מאיר בדין בדיקת וביטול חמץ (ובדין קטן אי יוכל להפקיר חמצו) שנה בשנה תשנד עמ' 165-170   
97.לאפיאן, אברהם קטנים ונשים במצות בנין בית המקדש ושמירתו קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' נח-סג  
98.לבקוביץ, דניאל בענין גר קטן אפריון חוב' ב אב-אלול תשכז עמ' לח-מא  
99.לויטן, אשר ניסן בדין קבלת גר קטן אשר אביו ישראל ואמו נכרית הפרדס שנה טז חוב' יא שבט תשג עמ' 14-16; חוב' יב אדר תשג עמ' 24-26; שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 21-18; חוב' ה אב תשג עמ' 18-17  
100.לורבר, בן ציון בענין חיוב קטן וסומא במצוות גבורת יעקב בני ברק תשס"ד עמ' פג-פט  
101.ליינר, מרדכי אליעזר קטן שהתחיל במצוה ונתגדל לגבי תעשה ולא מן העשוי המאור שנה כו חוב' ז אלול תשלד עמ' 14-13  
102.לנדאו, אברהם מרדכי בענין "עונשין בפחות מבן עשרים" בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שמה-שמז  
103.מאור, זאב האכלת איסור לקטן מהדרין חוב' ז אדר ב תשנה עמ' נז-סו  
104.מונדרי, ישעיהו בדין קידושי קטן אהלה של תורה חוב' יט-כ תמוז תשלו עמ' קמא-קנו  
105.מירוויש, משה חיים גר קטן שערי ציון שנה ה תרפה חוב' ה-יב דפים ז-ח  
106.נגר, יואל חנן בענין אבידת קטן נטעי נעמנים תשנח עמ' רלח-רמא  
107.נגרי, מרדכי אחריות של קטן למעשיו - במסגרת בית ספרית (בדין קטן שהזיק את גופו או את ממונו של חבירו) המאיר לארץ גל' 8 ניסן תשנח עמ' 39-45  
108.נויבירט, יהושע ישעיה שמירת שבת כהלכתה, ירושלים תשכה (פרק לב עמ' שז-של: חינוך הבנים למצוות ודיני קטן)   
109.נטולוביץ, חיים בן-ציון בדין חמץ שנמכר לעכו"ם קטן [בעניין קניינו של עכו"ם קטן] הפרדס שנה לט חוב' ח אייר תשכח עמ' 14-15  
110.ניישטדט, יחיאל יהודה משחקי ילדים של רווח והפסד פעמי יעקב גל' מג כסלו תשס עמ' צא-צד  
111.סגל, יהודה זרחיה בגדרי זכיה לקטן המאסף שנה ב תשם עמ' 544-540  
112.סולובייצ'יק, חיים  גדר בר חיובא דקטן מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' ל'  
113.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי שערי עוזיאל. חלק א: הלכות אפוטרופוסות יתומים וילדים ונכסים עזובים מוסדות הצבור צדקות והקדש ירושלים תשד  
114.פודוליבסקי, שלום בענין התגיירות ילדים קטנים הפרדס שנה לב חוב' ד טבת תשיח עמ' 24-22; חוב' ו אדר תשיח עמ' 18-17  
115.פיינשטיין, יחיאל מיכל בענין גדול עומד על גבו [בכתיבת הגט] מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' פא-פט  
116.פלישמן, יוסף מחקרים במעמדו המשפטי של הילד במקרא ובמזרח הקדום חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן  
117.פרידמן, בצלאל ברוך האם חייב קטן בדקדוקי מצוות כגדול עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' פז-צ  
118.פרנק, פסח צבי קטן שהגדיל בימי ספירת העומר מה דינו למצות הספירה עדות, קובץ תורני, גל' ח ניסן תשן עמ' פב-פו  
119.קויפמן, מרדכי אליעזר בענין אי קטן מוציא את הגדול ובדין ערבות זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' ריט-רלא  
120.קוק, שאול חנא 'נערות' ו'בגרות' סיני כרך לד תשיד עמ' רפד-רפה; עיונים ומחקרים, ספר א ירושלים תשיט עמ' 261-260  
121.קוק, שמחה גר קטן לשמש שם אהל, ספר זכרון לרבי משה שמואל שפירא, ירושלים תשסז עמ' קצח-רח  
122.קורנגוט, אפרים משה גיור ילדים גויים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 424-432  
123.קטץ, חיים מרדכי מציאת בנו ובתו הקטנים הפרדס שנה יח חוב' י טבת תשה עמ' 26-28  
124.קמאי, אליהו ברוך קטן וגדול עומד על גביו, ובענין סתמא לשמה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שעה-שעו  
125.קניבסקי, יעקב ישראל בענין קטן אוכל נבילות, ועוד האהל שנה יט תשלג חוב' ג עמ' ח-ט  
126.קפלן, אריה ליב בדין קטן חולה אין מאכילין אותו נבלות הפרדס שנה לו חוב' ו אדר א-ב תשכב עמ' 12  
127.קפלן, אריה ליב כשרות הקטן לכתוב גט המאור שנה טו קונ' ד שבט תשכד עמ' 8  
128.קפלן, צבי בגרות האנציקלופדיה העברית כרך ז עמ' 621  
129.קפלן, צבי בר-מצוה האנציקלופדיה העברית כרך ט עמ' 808-805  
130.קרויס, דוד איסור להאכיל לקטן אסורי יו"כ קול התורה גל' לט תשרי תשנו עמ' קל-קלה  
131.קריגר, יוסף שמואל בדין דכל ישראל ערבים זה בזה וגדר חיוב דקטן ואשה מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' קנט-קסז  
132.רבינוביץ, חיים שלום טוביה זכיית קטן תבונה כרך ז תשז עמ' כה-ל  
133.רבל, דוב מחשבה ומעשה [על חיוב קטן בעונשין] יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 130-128  
134.רובין, חיים האפוטרופסות על הילד במשפט העברי עבודות גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
135.רובינשטיין, שמואל תנחום גדרי חינוך לקטן במצוות עשה ולא תעשה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' מ-מז  
136.רוגוזניצקי, מרדכי דוב בענין גדלות בבני נח ספר זכרון להרב חמ"י שניידר, לונדון תשיז עמ' 81-84  
137.רוגזניצקי, מרדכי דוב מופלא הסמוך לאיש מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' מו-מז  
138.רוזנבלום, יעקב יוסף בענין נישואי קטן זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' קכ-קכו  
139.רוזנטל, דב קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קמ-קמג  
140.רות, אברהם נפתלי צבי להגדרת קטן וגדול בספרות התלמודית דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות חטיבה ג תשמב עמ' 34-29; אודים 12-11 (1982-1981), חלק עברי עמ' 12-4  
141.רז, שמאי האכלת איסורים לקטן מגל יא תשנה עמ' 319-335  
142.רייז, שניאור זושא קטן שנתגדל בימי הספירה הפרדס שנה נא חוב' ח אייר תשלז עמ' 25-24  
143.רייכמן, זלמן זכיה לקטן בקידושין נר מערבי ניו-יורק כרך א תרפד עמ' 37-35  
144.רייניץ, יעקב קופל המתקת דינים בהלכה - כיצד? (מעמדו ואחריותו של מחזיק בנכסי קטן שלא מכח מינוי) דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' צז-קלב  
145.ריינס, ח"ז השקפות חז"ל על הילד שבילי החנוך שנה כט תשכט עמ' 42-48  
146.ריינס, ח"ז עבודת קטנים בתקופת המקרא והתלמוד שבילי החנוך שנה לב תשלב עמ' 78-81  
147.רקוב, בן-ציון באיסור ריבית לגבי מומר וקטן קול התורה חוב' א תשרי תשלח עמ' לד-לט  
148.רקובר, נחום לא יומתו אבות על בנים; הלכת הרמב"ם בדבר עונש הטף בעיר הנידחת דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קפט-רט  
149.שביב, יהודה גדר חינוך קטן למצוות ולהורת נתן בלבו, אסופת מאמרים לזכרו של הרב מרדכי אלימלך תובל, מבשרת ציון תשנו עמ' 59-66  
150.שוחט, יוסף יצחק חינוך קטן הפרדס שנה נא חוב' י תמוז תשלז עמ' 16-14  
151.שוחטמן, אליאב לשאלת אחריותו של קטן בנזיקין במשפט העברי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 502-489  
152.שחור, דב חינוך קטן לקיום מצוות מורשתנו ט תשנה עמ' 179-183  
153.שטיינברג, גדליה אריה אם קטנים מוזהרים על איסורים הפרדס שנה נג חוב' ט סיון תשלט עמ' 22-19  
154.שטרנבוך, משה גדרי גירות וגר קטן מוריה שנה א גל' א טבת תשכט עמ' מא-מד  
155.שטרנבוך, משה זכות האב במתנות בנו ובתו אפריון חלק ט אלול תשל עמ' יא-יד  
156.שיף, משה על 'קטן' במשנת התנאים - קביעות וחיובים אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 115-126  
157.שיפמן, פנחס 'טובת הילד' בבית הדין הרבני משפטים כרך ה 1974-1973 עמ' 430-421  
158.שכטר, צבי בדין אין שליחות לקטן הפרדס שנה מד תשל חוב' ה עמ' 24-26  
159.שמואלביץ, חיים קונטרס בענין כונה ורצון (ג קטן יש לו מעשה, וגדול עומד על גביו). ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' קסא-קעג  
160.שפירא, בן ציון מופלא הסמוך לאיש אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תנ-תנב  
161.שפירא, יהושע דין חינוך קטן בנר חנוכה ואם מוציא את הגדול מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' רסז-רעא  
162.שפירא, מאיר בשאלת קדושי קטנה המאור שנה מח חוב' ו תשרי חשון תשנז עמ' 19-20  
163.שקלר, יהושע בענין גירות דגר קטן הבאר חוב' א אלול תשי עמ' 16-20  
164.שרמן, אברהם תוקף גיור קטין שהתחנך בחינוך חילוני (פסק דין) אוריתא גל' יח תשנו עמ' רח-ריח  
165. Bamberger, Bernard J.  Qetanah, Na'arah, Bogereth  Hebrew Union College Annual 32 (1961), p. 281-294  
166. Dembitz, Lewis N.  Legal aspects of infancy  Jewish Encyclopedia 6, p. 582-583  
167. Fishman, Isidore  The capacity of the minor in Jewish law  London 1936, 15 p.  
168. Friedenberg, Albert M.  The child  Jewish Encyclopedia 4, p. 27-28  
169. Geiger, Abraham  Dispensation von der Schwagerehe und Weigerung der Unmundigen (Chalizah und Meun)  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 2 (1863), p. 88-112  
170. Greenstone, Julius H.  Majority  Jewish Encyclopedia 8, p. 270-271  
171. Greenstone, Julius H.  Miun  Jewish Encyclopedia 8, p. 623-624  
172. Hoenig, Sydney B.  On the age of mature responsibility in IQSa  Jewish Quarterly Review, N.S. 48 (1957-58), p. 371-375.   
173. Lebendiger, Israel  The minor in Jewish law  Jewish Quarterly Review, N.S. 6 (1915-16), p. 459-493; 7 (1916-17), p. 89-111, 145-174 = Studies in Jewish Jurisprudence 1 (1971), p. 91-180  
174. Mackie, G.M.  Child, children  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 381-382  
175. Neufeld, Edward  The status of the male minor in the Talmud  Revue Internationale des Droits del'Antiquite 6 (1951), p. 121-140  
176. Rabello, Alfredo Mordechai  The responsibility of minors in Jewish criminal law (Biblical and talmudic period and notes of comparison with Roman law)  Acta Juridica (1977), p. 309-336  
177. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Puberty  Encyclopedia Judaica 13, p. 1350-1351  
178. Rose, Morris M.  The legal status of a Ketannah according to Bible and Mishna and their relative sources  Dissertation Hebrew Union College 1926, 30 p.  
179. Schereschewsky, Ben Zion  Child marriage  Encyclopedia Judaica 5, p. 423-426 = Principles of Jewish law, p. 363-366  
180. Shulman, Nisson E.  Jewish attitudes toward juveniles with some case histories  Australian Journal of Forensic Sciences 19 (March 1987), p. 73-84  
181. Stahli, Hans-Peter  Knabe, Jungling, Knecht. Untersuchungen zum Begriff נער im Alten Testament  Bern-Frankf. a.M. 1978, 334 p.