Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > אשה > מעמד. שוויון. קניינים

 מחברכותרתספרביקורת
1.מקומה של האשה בדת ישראל ובמציאות ימינו (סימפוזיון) בשדה חמ"ד שנה יג תשל עמ' 280-270  
2.אדמנית, צוריאל מעמד האשה בהלכה ובחברתנו [אוצר המשפט חלק א ערך 7624] בתוך הזרם ונגדו, ת"א תשלז עמ' 106-99. ביקורת: טורא, פרץ: הערות על מעמד האשה בהלכה ובחברתנו. דעות גל' מד תשלה עמ' 294-293 
3.אדמנית, צוריאל מעמדה של האשה בהלכה ובחברתנו עמודים כרך ה תשטז גל' 122 עמ' 34-39; דעות גל' מג קיץ תשלג עמ' 202-197  
4.אייזנשטט-ברזלי, שמואל לשאלת זכות האשה האשה חוב' ד-ה תמוז-אב תרפו עמ' 4-6  
5.אייזנשטט-ברזלי, שמואל הערות להצעת חוק שיווי זכויות האשה (תזכיר לוועדת חוק ומשפט של הכנסת) ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 191-184  
6.איילי-וינברג, אבישג מעמד האישה בעיני חז"ל - על פי ספורים במשנה הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 27-45  
7.אלברג, שמחה המושגים ציבור וכל ישראל ואי נשים בכלל ציבור הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 83-75  
8.אלון, מנחם מעמד האשה ( משפט ושיפוט, מסורת ותמורה) תל אביב תשסה 490 עמ'; ביקורת: קופ-יוסף, ירדנה: בחדר העבודה של שופט עברי. נקודה גל' 289 ניסן תשסו עמ' 68-71  
9.אלטמן, יעקב ברוך 'שעשאני כרצונו' (על המין הנשי והמין האנושי) צהר כה אביב תשסו עמ' 129-139  
10.אליצור, יהודה 'חכמות נשים בנתה ביתה' - מקומה של האשה בחברה המקראית משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות ירושלים תשלו עמ' 166-153  
11.אנציקלופדיה מקראית אשה כרך א עמ' 754-753  
12.אנציקלופדיה תלמודית אין קנין לאשה בלא בעלה כרך א עמ' שכח-של' (עמ' תשג-תשו במהדו' ב)  
13.אנציקלופדיה תלמודית אשה כרך ב עמ' רמב-רנז  
14.אריאל, יעקב איש ואישה מי קודם? המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסד עמ' 47-54  
15.אריאל, יעקב פעילותה הדתית של האישה המודרנית שרידים גל' טז כסלו תשנז עמ' נ-נג  
16.אריאל, יעקב מבנה המשפחה המודרנית - השלכות הלכתיות תחומין כב (תשסב) 129-146  
17.אריגור, יצחק דמות האשה ביהדות גוילין גל' כג-כד תשרי תשכו עמ' 61-52  
18.ארן, גדליה  היחס לאישה במשנת ר' מנחם המאירי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה 2005 267 עמ'  
19.אשכנזי, שלמה האשה באספקלרית היהדות. א-ג ת''א תשיג-תשטז קמז + קמח + קנב עמ'  
20.אשכנזי, שלמה מעמדה של האשה בימי הביניים מחניים צח תשכה עמ' 60-67  
21.בארי, משה האם חזקת "טב למיטב טן דו" עשויה להשתנות? תחומין כח תשס"ח עמ' 63-68  
22.בוצ'קו, משה האם אשה פסולה להעיד ולדון קול מהיכל ט אלול תשנט עמ' 125-130   
23.בוקובסקי, יצחק אשה שמינוה ערכאות לאפוטרופוס דרכי הוראה ה ניסן תשסו עמ' קמט-קסא  
24.ביכלר, אברהם הערות והארות על מצב האשה בספר יהודית הצופה לחכמת ישראל שנה י תרפו (=וזאת ליהודה, לכבוד רי"א בלוי) עמ' 42-67  
25.בלידשטיין, יעקב מעמדן האישי של נשים משומדות ושבויות בהלכה של ימי הבינים שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 116-35  
26.בן-אבו, דוד מעמדה של האשה בישראל ובמזרח התיכון הקדום עבודת גמר במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 232 עמ'  
27.בר-אור, יעקב מעמדה של האשה בחברה היהודית - יסודות ותמורות משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות ירושלים תשלו עמ' 175-167  
28.ברומברג, בתיה נשים מחדשות דינים בהלכה (הרבנית ביילה אשת הסמ"ע זצ"ל - המאה ה-17) סיני כרך נט תשכו עמ' רמח-רנ  
29.ברון, אריה ליב בענין אם הנשים רשאיות להתפלל בציבור ולקרות בתורה ובפרט אצל כותל מערבי הדרום חוב' סו-סז אלול תשנח עמ' 27-29  
30.ברונשפיגל, אבא מנינים מיוחדים לנשים הדרום חוב' נד סיון תשנה עמ' 51-53  
31.ברקוביץ, אליעזר מעמד האשה ביהדות - הבט הלכתי-חברתי הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 34-27  
32.בשן, אליעזר התמורות במעמדה החברתי וההשכלתי של האשה היהודיה במזרח התיכון משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות ירושלים תשלו עמ' 187-177  
33.בשן, אליעזר חלקה של האשה היהודיה בחיי הכלכלה של יהודי צפון אפריקה מקדם ומים קובץ א תשמא עמ' 84-67  
34.גוטהולד, זאב מעמד האשה בהלכה מחניים צח תשכה עמ' 27-18  
35.גוטמן, יחיאל מיכל מפתח התלמוד, כרך ב (עמ' 427-359: איש ואשה)   
36.גוטמן, יחיאל מיכל קנין אשה על פי המקרא והתלמוד ידיעות המכון למדעי היהדות, חוב' א ירושלים תרפה עמ' 25-39  
37.גוטנטג, נחום נתן מעמד האשה בהשקפה תורנית  שרידים גל' טז כסלו תשנז עמ' קז-קט   
38.גולדברג, זלמן נחמיה תפילת נשים בפרהסיה תחומין יח (תשנח) 120-122  
39.גולדברג, זלמן נחמיה האם מותר לאישה לברך ברכה משבע ברכות? המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 29-35  
40.גולדפלד, לאה נעמי אהבה, אישות ומעמד האשה: היסטוריה ומציאות בהלכה המודרנית באיטליה, בפולין ובארץ ישראל דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 231-237  
41.גולדפרב, שלמה דוד מעמד האשה בתקנות חכמים ובשינוי העתים דעות גל' מג קיץ תשלג עמ' 194-193  
42.גולינקין, דוד תשע גישות למעמד האשה בהלכה במאה העשרים מדעי היהדות כרך 40 תשס עמ' 91-102  
43.גולק, אשר זכויות האשה בקרקעות בעלה [תמצית הרצאה] המשפט העברי ב תרפז עמ' 226  
44.גידמן, מ' התורה והחיים בארצות המערב בימי הביניים, חלק א ווארשא תרנז (עמ' 186-195: על מעמד האשה)   
45.גימאני, אהרן תקנה קדומה לצניעות נשים בצנעא תרביץ שנה עד תשסה עמ' 441-449  
46.גליקסברג, אילה מעמדה של האשה ביהדות; השוואה בין מעמד האשה במקורות היהדות, לבין מעמדה בחברה הכללית עבודת גמר במחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן תשמא 56 עמ'  
47.גליקסברג, אילה האשה ביהדות שווה יותר ת"א תשמג 78 עמ'  
48.גרוסמן, אברהם חסידות ומורדות (נשים יהודיות באירופה בימי הביניים) ירושלים תשסא 549 עמ'  
49.גרוסמן, אברהם והוא ימשל בך - בין תיאוריה למציאות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 93 בראשית תשסג 4 עמ'  
50.גרוסמן, אברהם האשה במשנתו של ר' מנחם המאירי ציון שנה סז תשסב עמ' 253-291  
51.גרוסמן, אברהם האישה במשנתו של רש"י ציון שנה ע תשסה עמ' 158-190  
52.גרוסמן, אברהם האשה במשנתם של חסידי אשכנז על בריאה ויצרה במחשבה היהודית, ספר היובל לכבודו של יוסף דן, טובינגן 2005 חלק עברי עמ' 85-96  
53.גרופר-שגיא, חנה חזקות חז"ל על נשים בהקשר של קידושין ונישואין עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשסג 136 עמ'  
54.גרנות, משה דמות האשה במקרא בית מקרא שנה כז תשמב עמ' 132-127  
55.גרשוני, יהודה האשה בהלכה ובאגדה אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 71-60  
56.גרשוני, יהודה האשה בהלכה ובאגדה [אוצר המשפט חלק ב ערך 5288] קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תצה-תקז  
57.דויטש, חיותה אבדן זהות ושמירתה תחת כיבוש: עיון בסוגיות השבויה, השפחה והנאנסת במסכת כתובות מנקודת מבט פמיניסטית גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 59-84  
58.דייקן (דיקשטיין), פ' המצב המשפטי של האשה בישראל תל-אביב תשי 184 עמ'  
59.דינור, בן-ציון ישראל בגולה, כרך ב ספר ה ת"א תשלא (עמ' 69-81: מצב האשה במשפחה)   
60.דינור, חגית  דמות האישה, מעמד האישה והלכות אישות במדרש ויקרא רבה  חבור לשם קבלת התואר דוקטור, המכון ללימודים מתקדמים של מכון שכטר ללימודי היהדות תשס"ב [341] עמ'  
61.דרורי, יצחק קניניה של האשה הנשואה במשפט הרומאי והמשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
62.האופטמן, יהודית נשים במסכת עירובין - מתלות חברתית לעצמאות חוקית מדעי היהדות 40 תשס עמ' 145-158  
63.הורביץ, ש"י הרמב"ם ומשפט האישות בישראל השחר שנה יא תרמג עמ' 666-659  
64.הורביץ, ש"י ר' עקיבא ומשפט האישות בישראל השחר שנה יב תרמד עמ' 384-377, 433-423  
65.הורביץ, ש"י המקורים למשפטי הנשים בישראל ורבני הפילוסופיא השחר יב תרמד עמ' 704-716  
66.הורביץ, ש"י העבריה והיהודיה; משפטי הנשים בישראל בחיי המשפחה ובחיי החברה בתקופת כתבי הקודש והתלמוד. מערכה לקראת מערכה בשני חלקים ברדיטשוב תרנא 98 עמ'  
67.הכהן, אביעד לכו נא הגברים ועבדו את ה'?! - השוויון בין המינים וחופש הפולחן בימים ההם ובזמן הזה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 59 וארא תשסב 4 עמ'  
68.הכהן, אביעד "להביא את ושתי המלכה... להראות העמים והשרים את יופיה" - על איסור הטרדה מינית, החפצת האישה וביזוי כבודה  פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 277 תצוה תשסז 4 עמ'  
69.הלבני, אפרים בצלאל הלכות נשים הקשורות לתנאי חברה שנה בשנה תשסב עמ' 145-154  
70.הלפרין-קדרי, רות ושיננתם לבניך - ולא לבנותיך הרהורים מן העבר השני של המחיצה על הכללה והדרה של נשים בשפת ההלכה מחקרי משפט יח חוב' 1-2 תשסב עמ' 353-372  
71.המר, ראובן עוד על מעמדה של האשה עמודים כרך לב תשמד עמ' 344-342  
72.ויזל, לאה "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים" - בזכות "הקול השונה" -הלכה, פמניזם ומשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 310 שמות תשסח 4 עמ'  
73.וייל, אלדד תחילתה של תקופת הנשים - נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלובביץ' אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 61-85  
74.וייל, אלדד תחילתה של תקופת הנשים - נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלובביץ' אקדמות גל' כב ניסן תשס"ט עמ' 61-85  
75.ולק, פשא האשה העבריה (מעמדה ותפקידיה) ירושלים [חש"ד] 22 עמ'  
76.ולר, שולמית מעשה הקידושין במקורות התלמודיים - ביטוי לעליונות גברית או לשוויון בין המינים? הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 79-95  
77.וסטרייך, אלימלך תמורות במעמד האשה במשפט העברי ירושלים תשסב 377 עמ'  
78.וסרמן, אברהם אשה בית אישה - שינוי מנהגי האשה הנישאת לבעל מעדה אחרת תחומין טו (תשנה) 301-307  
79.ורדי, ק' שוויון האשה לאור המשפט העברי הפרקליט כרך ח תשיב עמ' 127-123  
80.זמורה, ישראל נשים בתנ"ך ת"א תשכד 640 עמ'  
81.זסלנסקי, אהרן יצחק 'השווה הכתוב אשה לאיש' סיני כרך ס תשכז עמ' שטו-שטז  
82.זפרני, דוד ולא תלמד אשה סופרים שמעתין גל' 149 תשסב עמ' 32-39  
83.זק"ש, זבולון קריאת המגילה ע"י נשים תחומין יח (תשנח) 357-360  
84.חגי, שמואל האשה בעיני חז"ל מחניים צח תשכה עמ' 44-47  
85.חומסקי, דוד על מעמד האשה דעות גל' כג אביב-קיץ תשכג עמ' 32-36  
86.חיגר, משה האיש והאשה בדיני ישראל ירושלים תשמד 242 + ל עמ'  
87.טאוב, משה מצב האשה וזכויותיה סיני כרך מד תשיט עמ' תמז-תמח  
88.טוקצינסקי, יחיאל מיכל האשה על פי תורת ישראל ירושלים תרפ ס עמ'  
89.טוקצינסקי, יחיאל מיכל סגלת ישראל; הנלוה לספר האשה על פי תורת ישראל מבאר הנמוקים שהביאוני לחבר ולפרסם כיום את המחברת 'האשה על פי תורת ישראל'... ולרגלי השאלה החדשה שהולידה הבחירה בזכות האשה ירושלים תרפ ח עמ'  
90.טכורש, כתריאל פישל זכויות הנשים לאור התורה התורה והמדינה קובץ ד תשיב עמ' צ-קיט; כתר אפרים, ת"א תשכז סי' טז עמ' קעט-רב  
91.יהודה, שלמה זכויות האשה בטרם שנה יג 1955 חוב' ד עמ' 22-21  
92.יוסף, ברנרד (עורך) זכויות האשה על פי חוקי ארץ ישראל ירושלים תרץ 76 עמ'  
93.יפה-שלזינגר, אברהם בדינא דבר מצרא לגבי אשה קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קפי-קצד  
94.כהן, אורה משני עברי המחיצה (לשאלת ההפרדה המגדרית בהלכה היהודית) אלקנה תשסז 224 ע'  
95.כהן, גבריאל חיים האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא חברה והסטוריה, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תשם עמ' 407-397  
96.כהן, יחזקאל האשה במשפחה ובחברה - עבר והווה האשה בתמורות הזמן, [ת"א] תשמד עמ' 85-21  
97.כץ, ראובן זכויות וחובות הבעל והאשה [להצעת חוק שוויון זכויות באשה] ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 352-349  
98.לוביץ, רבקה על תפילת נשים  תחומין יז (תשנז) 165-167  
99.לוי, יהודה האיש והאישה ביהדות מחשבת חוב' ל תשרי-חשון תשלו עמ' 20-14  
100.לוין, יעל אישה כמאן דמהילא דמיא - דומה האשה למי שמהול מסכת ב תשסד עמ' 27-45  
101.לוינסון, יעקב שוויון הנשים מנקודת ההלכה (לשאלת הבחירות בארץ ישראל) ניו-יורק תרפ לב עמ'  
102.ליבוביץ, ישעיהו מעמדה של האשה: הלכה ומטא-הלכה עמודים כרך לא תשמג עמ' 268-266  
103.מונק, משה מקומה של האשה בדת ישראל בשדה חמ''ד שנה יג תשל עמ' 427-421  
104.מוצקין, אריה ליאו מכתבי נשים מן הגניזה מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, חיפה תשלב עמ' 92-83  
105.מחניים צח תשכה מוקדש לנושא האשה במקורות היהדות   
106.מיקלישנסקי, י"ק לסוד מגילת רות: לדמותה של האשה בעולמה של היהדות הדאר שנה נח תשלט-תשם עמ' 436-435  
107.מישלוב, דוד יוסף האשה היהודית בהלכה דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' רסג-שיב  
108.מן-ההר, שלמה על חוסר השוויון במעמדם של האיש והאשה בנשואיהם שמעתין שנה יג גל' 45 אדר ב תשלו עמ' 55-52  
109.מרקוס, ספי מעמד האישה במערכת הנישואין עלון שבות גל' 163 חשון תשס"ד עמ' 103-114  
110.נחלון, אהרון מעמדה הציבורי של האשה - וההלכה עמודים לו תשמח עמ' 436-428  
111.ניסנבוים, יצחק על דבר זכויות הנשים הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 81-77  
112.נכט, יעקב סמלי אשה במקורותינו העתיקים, בספרותנו החדשה ובספרות העמים ת"א תשיט ש עמ'. ביקורת: לשם, חיים: סמלי אשה בספרותנו העתיקה. מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 184-180 
113.נכט, יעקב כרם - אשה סיני כרך ב תרצח עמ' נב-נד  
114.נכט, יעקב בית - אשה סיני כרך ו תש עמ' שפב-שפט  
115.סימון, אריאל 'וילך מנוח אחרי אשתו' - מקום האשה בחברה המקראית מסכת א תשסב עמ' 35-61  
116.סירא, שמואל מעמד האישה הדתית-אורתודוקסית בקהילתה להיות אשה יהודייה 1, ירושלים 2001 עמ' 19-22  
117.סלומון, דניאלה קריאת נשים בתורה להיות אשה יהודייה 2, ירושלים 2003 עמ' 65-76  
118.סמולנסקין, פרץ הערות למשפטי הנשים בישראל השחר שנה יא תרמג עמ' 444-441  
119.ספראי, שמואל האם היתה קיימת עזרת נשים בבית הכנסת בתקופה העתיקה? ארץ ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, ת"א תשמד עמ' 104-94  
120.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי מעמד האשה לפי השקפת התורה מצפה, תשיג עמ' קמב-קנד  
121.ערמאה, יצחק תיוג ספרי תורה בידי אשה תחומין יז (תשנז) 383-386  
122.פוזננסקי, שמואל אברהם חיי האשה בישראל בימי הבינים כנסת הגדולה ספר ב תרו עמ' 93-99  
123.פולין, משה צבי סדר ליל פסח ע"י נשים בצוותא: אסור או מותר, אריך או לא אריך? הדרום חוב' סו-סז אלול תשנח עמ' 30-38  
124.פיקאר, אריאל קריאת המגילה ע"י נשים תחומין יח (תשנח) 361-368  
125.פירני, משה שוויון האשה מתאים למסורת האבות דעות גל' יט אביב תשכב עמ' 31-32  
126.פלורסהיים, יואל מעמד האשה מדינת ישראל - חברה יהודית? ירושלים תשמו עמ' 49-39  
127.פלק, זאב מעמד האשה בקהילות אשכנז וצרפת בימי הביניים סיני כרך מח תשכא עמ' שסא-שסז  
128.פלק, זאב על מעמד האשה בהלכה דעות גל' מא סתיו תשלב עמ' 29-35  
129.פרדס, שמואל אהרן בענין קנין עבד בלא רבו וקנין אשה בלא בעלה הפרדס שנה כה חוב' יב אלול תשיא עמ' 1-5  
130.פרימר, אריה אברהם מעמד האשה בהלכה - נשים ומנין אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 86-69  
131.צמל, אפרים דמות האשה ביהדות מחשבת חוב' טז סיון תמוז תשלג עמ' 7-10  
132.קהת, חנה מעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסית אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 123-135  
133.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכות הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
134.קהת, חנה הנחות פסיכולוגיות ואנתרופולוגיות בבסיס ההלכה הקובעות את מעמדן של הנשים שנה בשנה תשסג עמ' 101-119  
135.קהת, חנה נשים - מהותן, יעודן ודרך חינוכן במשנת הרב קוק אקדמות גל' כב ניסן תשסט עמ' 39-60  
136.קהת, חנה נשים - מהותן, יעודן ודרך חינוכן במשנת הרב קוק אקדמות גל' כב ניסן תשס"ט עמ' 39-60  
137.קוסובסקי, בנימין האשה באספקלריה של חז"ל טורי ישורון גל' ו-ז חנוכה תשכז עמ' 25-27  
138.קוק, יהודית מקומה של האשה בדת ישראל במציאות ימינו מחשבת אדר תשלא עמ' 13-7  
139.קפלן, צבי אשה האנציקלופדיה העברית כרך ז עמ' 354-350  
140.קריב, אברהם שבעת עמודי התנ"ך; אישים ואידיאות בספר הספרים ת"א תשכח 264 עמ' (עמ' 137-131: קלסתר האשה בתנ"ך)  
141.קריש, יורם מעמד האשה בחברה הציונית-דתית - מאבקים והישגים הציונות הדתית: עידן התמורות, אסופת מחקרים לזכר זבולון המר, ירושלים תשסג עמ' 386-421  
142.קרלין, אריה מעמד האשה (השקפת ההלכה) עמודים כרך ו תשיז גל' 127 עמ' 21-24  
143.רבינוביץ, לוי יצחק מעמד האשה בחברה בדורנו הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 38-35  
144.רוזן, ישראל נשים בתפקידים ציבוריים תחומין יט (תשנט) 17-27  
145.רוזן-צבי, אריאל מעמדה של האשה במשפחה בדין העברי זכויות האדם בישראל; קובץ מאמרים לזכרו של ד"ר חמן שלח, ת"א 1988 עמ' 151-109  
146.רוזן-צבי, אריאל מעמדה של האשה במשפחה בדין העברי בלי הבדל... זכויות האדם בישראל, קובץ לזכרו של חמן שלח, תל אביב 1988 עמ' 109-151  
147.רוס, תמר אורתודוקסיה, נשים ושינוי ההלכה (ניתוח תיאולוגי והיבטים פרשניים) מסע אל ההלכה, תל אביב 2003 עמ' 387-437  
148.ריינס, חיים זאב המצב של האשה בתקופת המקרא והתלמוד באהלי שם, ירושלים תשכג עמ' 97-144  
149.ריינס, חיים זאב קנין באשה במקרא ובתלמוד [האשה כקנין בעלה] סיני כרך ס תשכז עמ' רעו-רפב; מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' קא-קי  
150.ריינס, חיים זאב יציאת האשה בתקופת התלמוד מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' סד-סח  
151.רמבני, חיים האשה בהלכה מאסף לדברי ספרות ביקורת והגות ה-ו תשכה-תשכו עמ' 646-676  
152.רקמן, מנחם עמנואל בעיות האשה היהודית בזמננו והדרכים לפתרונן חדשות אוניברסיטת בר-אילן אלול תשלח עמ' 31 ,5-3  
153.שגלמן, אברהם שאלת הנשים ותורת האשות עפ"י התלמוד [בקרת על ספרו של בערנסאן, קיוב 1892] המליץ 1892 גל' 243 עמ' 10-9; 245 עמ' 3  
154.שוחטמן, אליאב מנייני נשים בכותל תחומין טו (תשנה) 161-184  
155.שוחטמן, אליאב עוד לשאלת מניני נשים  תחומין יז (תשנז) 168-174  
156.שונמי, ש' Wachstein, Bernhard: Literatur uber die judische Frau (1931) [בקורת] קרית ספר שנה ח תרצא-תרצב עמ' 447-446  
157.שורש, מאיר כל כבודה בת מלך פנימה שמעתין שנה יז גל' 60 טבת תשם עמ' 68-57  
158.שחם, יואב מעמד האישה בתהליך הגירושין עלון שבות גל' 162 ניסן תשס"ג עמ' 37-64  
159.שטרן, אריה על שילוב נשים בפעילות הדתית בקהילה צהר יד אביב תשסג עמ' 37-43  
160.שטרן, גרשון האשה במקרא והאשה באגדה השלח כרך כח תרעג עמ' 57-51  
161.שילה, מרגלית פמיניזם ואורתודוקסיה: המועצה לשיפור המעמד המשפטי של האישה היהודיה ציון שנה ע תשסה עמ' 203-224  
162.שילה, שמואל תפילת נשים בצוותא ברחבת הכותל תחומין יז (תשנז) 160-164  
163.שיפמן, פ' לזכויותיה של העבריה העולם שנה יג 1925 עמ' 559-558  
164.שמש, אהרן נשים ומעמדן בחברה ובהלכה על פי ספרות קומראן בר אילן ל-לא תשסו עמ' 533-546  
165.שפירא, אמנון מעמד באשה בחברה המעורבת בת זמננו - תמורות על פי ההלכה הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 51-39; האשה בתמורות הזמן, [ת"א] תשמד עמ' 19-5  
166.שפירא, אמנון על מעמדה השוויוני של האשה במקרא - מיתווה בית מקרא שנה מד תשנט עמ' 309-337  
167. Aaronson, David  Woman's position in Israel  Jewish Forum 5 (1922), p. 260-264, 376-381  
168. Adeney, W.F.  Woman  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 933-936  
169. Adinolfi, Marco  La donna e il matrimonio nel Giudaismo ai tempi di Cristo  Rivista Biblica 20 (1972), p. 369-390  
170. Adler, Rachel  The Jew who wasn't there: Halacha and the Jewish woman  Response 18 (1973), p. 77-82 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 348-354  
171. Aloni, Shulamit  The status of the woman in Israel  Judaism 22 (1973), p. 248-256  
172. Amalric, Jean  La condition de la femme dans le Code d'Hammourabi et le Code de Moise  Montauban 1907, 73 p.  
173. Amram, David Werner  Daughter in Jewish law  Jewish Encyclopedia 4, p. 448-450  
174. Appleman, Solomon  The Jewish woman in Judaism: the significance of woman's status in religious culture  N.Y. 1979, 10 + 141 p.  
175. Asensio, Felix  El feminismo en el Antiguo Testamento  Burgos 1980, 305 p.  
176. Baab, O.J.  Woman  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 864-867  
177. Bader, Clarisse  La femme biblique, son influence religieuse, sa vie morale et sociale  Paris 1866, 8 + 471 p. 2nd ed. 1873  
178. Bamberger, Bernard J.  Qetanah, Na'arah, Bogereth  Hebrew Union College Annual 32 (1961), p. 281-294  
179. Beer, Georg  Die soziale und religiose Stellung der Frau im israelitischen Altertum  T?bingen 1919, 46 p.  
180. Berkovits, Eliezer  The status of women within Judaism  In: Crisis and faith, N.Y. 1976, p. 97-121 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 355-374  
181. Berman, Saul J.  The status of women in halakhic Judaism  Tradition 14,2 (1973), p. 5-28 = The Jewish woman: New perspectives, ed. Elizabeth Koltun, N.Y. 1976, p. 114-128.   
182. Besinger, Suzanne  Preserving the covenant - a challenge for Jewish women  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 1-6  
183. Biale, Rachel  Women and Jewish law; An exploration of women's issues in halakhic sources  N.Y. 1984, 10 + 293 p.   
184. Bird, Phyllis A.  Images of women in the O.T  In: The Bible and liberation, ed. Norman K. Gottwald, N.Y. 1983, p. 252-288  
185. Bird, Phyllis A.  The place of women in the Israelite cultus  Ancient Israelite religion; essays in honour of Frank Moore Cross, 1987, p. 397-419  
186. Blumenthal, Aaron H.  The status of women in Jewish law  Conservative Judaism 31,1 (1977), p. 24-40 = And bring them closer to Torah: the life and work of Rabbi Aaron H. Blumenthal, Hoboken 1986, p. 25-41.   
187. Bohmerle, Th.  Die Frauenfrage im Lichte der Bibel  Wernigerode n.d., 56 p.  
188. Brayer, Menachem M.  The Jewish woman in rabbinical literature  2 vols. Hoboken 1986, 15 + 352, 15 + 285 p.  
189. Bremer, Margot  La mujer en la Biblia  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 16-17,2 (1967-68), p. 35-51  
190. Breslauer, S. Daniel  Women, religious rejuvenation and Judaism  Judaism 32 (1983), p. 466-475  
191. Breuer, Isaac  Wegzeichen  Frankf. a.M. 1923, 101 p.; p. 1-39: Lehre, Gesetz und Nation; p. 61-101: Frauenrecht, Sklavenrecht, Fremdenrecht.  
192. Breuer, Mordechai  Jewish women in the Middle Ages  Jewish Digest 29,2 (1983), p. 63-64  
193. Breuer, Raphael  Frauenfragen  Nachalath Z'wi 1 (1930-31), p. 230-236  
194. Breyfogle, Caroline M.  The social status of women in the Old Testament  Biblical World 35 (1910), p. 106-116  
195. Brin, Ruth F.  Can a woman be a Jew?  Reconstructionist 34,12 (1968), p. 7-14  
196. Bucher, Sam. Friedr.  Antiquitates hebraicae et graecae selectae, seu, de conclusis hebraeorum ac graecorum feminis  Bautzen-Pirna 1717, 210 + 16 p.  
197. Bulka, Reuven P.  Woman's role - some ultimate concerns  Tradition 17,4 (1979), p. 27-40  
198. Canonge, A.  La femme dans l'Ancien Testament  Dissertation Montauban 1897  
199. Cantor, Aviva  The Jewish woman 1900-1985; a bibliography, 2nd ed.,  N.Y. 1987, 9 + 193 p.; p. 10-22, 101-118: Jewish woman in religious life and law.  
200. Caro, D.  ?ber die Wurde der Frauen in Israel  Allgemeine Zeitung des Judenthums 1 (1837), p. 345-347, 358-359, 370-372  
201. Cleeve, L.  Woman and Moses  London 1902, 299 p.  
202. Cohn, P.  Jews and feminism  Westminster Review (1913)*  
203. Cohn, Tobias  Die Frauen im Talmud  Allgemeine Zeitung des Judenthums 63 (1899), p. 524-526, 538-539, 547-548, 559-560, 571-573  
204. Criado, Rafael  La mujer en el Antiguo Testamento  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 11,2 (1962), p. 19-42  
205. Crusemann, F.  'Er aber soll dein Herr sein'. Die Frau in der patriarchalischen Welt des Alten Testaments  In: Als Mann und Frau geschaffen, ed. F. Crusemann and H. Thyen. Gelnhausen 1978, p. 13-106  
206. Cruveilhier, P.  Le droit de la femme dans la Genese et dans le recueil des lois assyriennes  Revue Biblique 36 (1927), p. 350-376  
207. D'Antonio, Ferd.  La donna nel diritto ebraico  Nuova Rivista Storica (1929)*  
208. Daube, David  Biblical landmarks in the struggle for women's rights  Juridical Review, N.S. 23 (1978), p. 177-197  
209. Daube, David  Johanan ben Beroqua and women's rights  Walter Fischel memorial volume, 1981, p. 55-60 = Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung 99 (1982), p. 22-31  
210. Dembitz, Lewis N.  Women, rights of  Jewish Encyclopedia 12, p. 556-558  
211. Deuter  Das sexuelle Wahlrecht der Frau im biblischen Lichte  Dresden (c. 1930), 94 p.  
212. Doller, Johannes  Das Weib im Alten Testament  Munster 1920, 84 p.  
213. Dwight, Sereno Edwards  The Hebrew wife, or the law of marriage, examined in relation to the lawfulness of polygamy and to the extent of the law of incest  N.Y. 1836, 4 + 189 p.; Glasgow 1837, 8 + 148 p.  
214. Eisenstadt, H.L.  Die Frauenfrage bei den Juden  Sexual Probleme 5 (1909), p. 594-607  
215. Enciclopedia Judaica Castellana  Mujer  Vol. 8, p. 17-23  
216. Encyclopedia Talmudica  A wife has no rights of acquisition without her husband אין קנין לאישה בלא בעלה Vol. 2, p. 129-132  
217. Epstein, Isidore  The Jewish woman in the responsa (900-1500 C.E.)  Response 18 (1973), p. 23-31  
218. Epstein, Louis M.  Notes on the status of the Jewish woman in antiquity  Jewish Quarterly Review, N.S. 14 (1923-24), p. 483-499  
219. Ezekiel, Ezekiel Moses  The position of woman in rabbinical literature  Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay Branch, N.S. 3 (1927), p. 161-183; 4 (1929), p. 95-114, 247-277  
220. Falk, Zeev W.  On the status of women in Jewish religious law  Immanuel 1 (1972), p. 88  
221. Feldman, David M.  Woman's role and Jewish law  Conservative Judaism 26,4 (1972), p. 29-39 = Conservative Judaism and Jewish law, ed. Seymour Siegel, N.Y. 1977, p. 293-305  
222. Friedlander, M.  Einiges ?ber die Stellung des romischen und j?dischen Weibes im Alterthume  Die Neuzeit 22 (1882), p. 541-542, 550-551, 559-560  
223. Friedmann, Meir  Mitwirkung von Frauen beim Gottesdienst  Hebrew Union College Annual 8-9 (1931-32), p. 511-523  
224. Frumkin, Gad  Disabilities of women under Jewish law - can they be remedied?  Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, 3rd ser. 12 (1930), p. 269-277.   
225. Geffen-Monson, Rela  Women's role in the family and society  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 97-99  
226. Geiger, Abraham  Die Stellung des weiblichen Geschlechtes in dem Judenthume unserer Zeit  Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 3 (1837), p. 1-14  
227. Geiger, Abraham  Nationalitat. Sklaverei. Stellung der Frauen  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 2 (1863), p. 194-204  
228. Ghatan, Yedidiah  The invaluable pearl; the unique status of women in Judaism  N.Y. 1986, 18 + 183 p.  
229. Gilmer, David Jonathan  The legal status of women in the Pentateuch  Dissertation Emory University 1972  
230. Goetz, Faywel  Die Stellung der Frau im Judentum nach den Urquellen bearbeitet  Riga 1929, 69 p.  
231. Goldstein, Fanny  Bibliographical material on the Jewish woman  In: The Jewish library, ed. Leo Jung, N.Y. 1934, p. 475-502  
232. Gordis, Robert  Women's right in Judaism; women's right in marriage  Congress Weekly 22,20 (1955), p. 5-7; 22,21, p. 8-11  
233. Greenberg, Blu  On women and Judaism; a view from tradition  Philadelphia 1981, 11 + 178 p.   
234. Greenberg, Blu  Women and Judaism; Isha  In: Contemporary Jewish religious thought. Original essays on critical concepts, movements and beliefs, eds. Arthur A. Cohen and Paul Mendes-Flohr, N.Y. 1987, p. 1039-1053  
235. Grejevsky, A.L.  De quelques reformes des droits de la femme juive a travers les ages  Revue Internationale de Droit Compare 15 (1963), p. 55-61  
236. Gudemann, Moritz  Das Leben des j?dischen Weibes. Sittengeschichtliche Skizzen aus der mischnisch-talmudischen Epoche.  Jeschurun, Zeitschrift fur die Wissenschaft des Judenthums, ed. J. Kobak, 3 (1859), p. 1-28  
237. Gugenheim, Claude-Annie  La femme dans la loi juive  In: Judaisme et droits de l'homme, ed. Emmanuel Hirsch, Paris 1984, p. 37-41  
238. Hands, L.  The legal difficulties of the Jewish woman  Jewish Forum 15 (1932), p. 341-342, 365  
239. Hands, S.  Von der Rechtsstellung der j?dischen Frau  Der Jude 7 (1923), p. 182-189.   
240. Hauptman, Judith R.  Women's liberation in the talmudic period: an assessment  Conservative Judaism 26,4 (1972), p. 22-28  
241. Hauptman, Judith R.  Women in the Talmud  In: Religion and sexism, ed. Reuther, N.Y. 1974*  
242. Hayden, M.P.  The Bible and women  Cincinnati 1902, 10 + 74 p.  
243. Heckelman, Tziporah, a.o.  The Jewish woman today, her changing role and status  Proceedings, Rabbinical Assembly 37 (1975), p. 220-234  
244. Hirsch, Samson Raphael  Das j?dische Weib in der Uberlieferung des Talmuds  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 11 (1865), p. 69-76 = Gesammelte Schriften, vol. 4, 1st ed., Frankf.a.M. 1908, p. 202-208; 2nd ed., 1922, p. 212-218  
245. Holdheim, Samuel  Die religiose Stellung des weiblichen Geschlechts im talmudischen Judenthum  Schwerin 1846, 77 p.  
246. Holzinger, Heinrich  Ehe und Frau im vordeuteronomischen Israel  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 27 (1914), p. 229-241  
247. Hyman, Paula E.  The other half: women in the Jewish tradition  Conservative Judaism 26,4 (1972), p. 14-21 = Response 7,2 (1973), p. 67-75 = The Jewish woman: New perspectives, ed. Elizabeth Koltun, N.Y. 1976, p. 105-113  
248. Jacob, Benno  The Jewish woman in the Bible  In: The Jewish library, ed. Leo Jung, 3rd ser., N.Y. 1934, p. 3-26  
249. Jacobi, Hosea  ?ber die Stellung des Weibes im Judenthum, mit besonderer Berucksichtigung der Eheschliessung, wie sie uns in den Schriften des Alten Testaments vorliegt  Berlin 1865, 39 p.  
250. Joseph, Max  Frau im Judentum  J?disches Lexikon 2, p. 770-778  
251. Juster, Jean  Le mariage; le divorce; capacite de fait (femme juive, mineur)  In: Les juifs dans l'Empire Romain, vol. 2, Paris 1914, p. 41-64  
252. Kaatz, Saul  Die Bedeutung von נשים דעתן קלות עליהן im Talmud  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 80-84  
253. Kahn, J.  ?ber Besteuerung der selbstandigen Frauenzimmer, besonders der Witwen, die durch keinen Sohn oder anderen Verwandten in der Gemeinde und Synagoge vertreten werden, zur Aufbringung der Kosten, vorzuglich des Gottesdienstes in der israelitischen Gemeinde i  Ben Chananja 7 (1864), p. 739-746  
254. Kaplan, Mordecai M.  The status of the Jewish woman  Reconstructionist 2,1 (1936), p. 7-14  
255. Kartagener, M.  ?ber Spuren und Reste des Matriarchats im Judentum  Zeitschrift fur Religion und Geistesgeschichte 29 (1977), p. 134-151  
256. Kaufmann, Herman Ezechiel  Die sittlich-religiose und socialstellung des Weibes im Judenthume  Wien 1891, 23 p.  
257. Kitto, John  Woman  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 3, p. 1124-1128  
258. Klugman, Naum  Vergleichende Studien zur Stellung der Frau im Altertum, vol. 1: Die Frau im Talmud  Wien 1898, 82 p.  
259. Koetsveld, C.E. van  Die Frau in der Bibel. Translated from the Dutch,  Leipzig 1898, 332 p.  
260. Kohler, Ludwig  Frau im Alten Testament  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 718-719  
261. Kolatch, Arthur J.  The status of women in the biblical period  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1954, 120 p.  
262. Koltun, Liz (ed.)  The Jewish woman, an anthology  Response 18 (1973), 189 p.; p. 76-89 (different authors): Women and Jewish law  
263. Kroner, Theodor  השווה הכתוב אשה לאיש Die Gleichstellung von Mann und Frau im j?dischen Schrifttum  Gedenkschrift z. 25 jahrigen Jubilaum des Vereins Wurttembergischer Rabbiner, Stuttgart 1919, p. 22-38  
264. Kuhlewein, J. אשה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 247-251  
265. Kurrein, Adolf  Die Frau im j?dischen Volke  Frankf.a.M. 1885, 39 p.; 2nd ed., 1901, 33 p.  
266. Kurzweil, Zvi Erich  Equality of women  In: The modern impulse of traditional Judaism, Hoboken 1985, p. 117-123  
267. Lahav, Pnina  The status of women in Israel - myth and reality  American Journal of Comparative Law 22 (1974), p. 107-129  
268. Landsberg, Max  Die Stellung der Frau bei den Juden  Popular-wissenschafltiche Monatsblatter 14 (1894), p. 56-60, 127-130, 159-162  
269. Leiter, W.  Die Stellung der Frau im Talmud  Amsterdam 1918, 61 p.  
270. Levine, M. Herschel  A biblical protest against the violation of women  Dor le Dor 8 (1980), p. 194-196  
271. Levy, Annette  Les droits de la femme dans la tradition juive  In: Judaisme et droits de l'homme, ed. Emmanuel Hirsch, Paris 1984, p. 53-58  
272. Lewenstein, T.  ?ber die rechtliche Stellung der j?dischen Frau  Nachalath Z'wi 6 (1935-36), p. 159-175  
273. Lisbonne, Elissa  Etude sur la religion d'Israel; De l'emancipation de la femme dans le culte hebreu..  Avignon 1865, 6 + 115 p.  
274. Loewe, Raphael  The position of women in Judaism  London 1966, 63 p.  
275. Lorcher, C.  Die Ehre einer Frau in Israel  Fribourg-Gottingen 1986 (Orbis Biblicus et Orientalis 70)*  
276. Low, Leopold  Die Solidaritat j?discher Ehegenossen mit Rucksicht auf die Beobachtung des Zeremonialgesetzes  Ben Chananja 4 (1861), p. 191-193  
277. MacDonald, Elizabeth Mary  The position of women as reflected in Semitic codes of law  Dissertation Toronto 1931  
278. Mann, Denese Berg  The women in Judaism  Hartford, Conn. 1979, 3 + 76 p.  
279. Maybaum, Sigmund  Die Stellung der Frau im biblischen Altertum  Popular-wissenschaftliche Monatsblatter 5 (1885), p. 97-100, 123-126, 149-152, 174-177  
280. Meiselman, Moshe  Jewish women in Jewish law  N.Y. 1978, 16 + 218 p.   
281. Mendes, H. Pereira  Position of Jewish women in Jewish law and custom  N.Y. 1884*  
282. Meyers, Carol L.  The roots of restriction: women in early Israel  In: The Bible and liberation, ed. Norman K. Gottwald, N.Y. 1983, p. 289-306  
283. Morrell, Samuel  An equal or a ward: How independent is a married woman according to rabbinic law?  Jewish Social Studies 44 (1982), p. 189-210  
284. Neusner, Jacob  Women in the system of Mishnah  Conservative Judaism 33,2 (1980), p. 3-13  
285. Neusner, Jacob  Mishnah on women: thematic or systemic description  Marxist Perspectives 3 (1980), p. 78-98  
286. Neuwirth, Aron  Das j?dische Kriegsrecht und die Frau  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 4 (1917), p. 185-196, 251-256, 309-314  
287. Neuwirth, Aron  Die Pflichten und Rechte der j?dischen Frau  J?dische Monatshefte, Frankfurt a.M., 5 (1918), p. 19-30  
288. Ostow, Mortimer, a.o.  Women and change in Jewish law  Conservative Judaism 29,1 (1974), p. 5-24  
289. Otto, E.  Zur Stellung der Frau in den altesten Rechtstexten des Alten Testaments (exodus 20, 14; 22, 15 f.) - wider die hermeneutische Naivitat im Umgang mit dem Alten Testament  Zeitschrift fur Evangelische Ethik 26 (1982), p. 279-305  
290. Otwell, John H.  And Sarah laughed. The status of women in the Old Testament  Philadelphia 1977, 222 p.  
291. Peters, Norbert  Die Frau im Alten Testamente  Dusseldorf 1926, 52 p.  
292. Plautz, Werner  Die Frau in Ehe und Familie (im Judentum)  1909*  
293. Plautz, Werner  Zur Frage des Mutterrechts im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 74 (1962), p. 9-30  
294. Posen, Jacob  Die Stellung der Frau im j?dischen Religionsgesetz (Halacha)  Judaica 41 (1985), p. 142-151  
295. Pratt, Dwight M.  Woman  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3100-3102  
296. Priesand, Sally  Judaism and the new woman  N.Y. 1975, 16 + 144 p.  
297. Rainey, Anson; Levitats, Isaac  Woman  Encyclopedia Judaica 16, p. 623-628; partly repr. in: Jewish values, ed. Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1974, p. 150-155  
298. Reich, Heinr.  Die Frau im talmud  Der Reichsbote 1 (1894)*  
299. Revel, Hirschel  Woman  Universal Jewish Encyclopedia 10, p. 564-566  
300. Riber, Margarita  La donna nella Bibbia  Bari 1969, 134 p.  
301. Rose, Morris M.  The legal status of a Ketannah according to Bible and Mishna and their relative sources  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1926, 30 p.  
302. Saalschutz, Joseph Levin  Die Stellung der Frauen bei den alten Hebraern  Israelitische Annalen 33 (1841), p. 260-263, 269-272  
303. Saalschutz, Joseph Levin  Die Ehe nach biblischer Vorstellung von dem Werthe des Weibes  Konigsberg 1858, 8 p.  
304. Sacks, Jonathan  Women's liberation  L'eylah 2,5 (5743), p. 10-13  
305. Saiz Munoz, Guadalupe  La mujer israelita en la legislacion mosaica  Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos 20,2 (1971), p. 39-48  
306. Schappi, Lydia  Die Stellung der Frau im Judentum, im Islam und im Christentum. Ein Vergleich  Judaica 32 (1976), p. 103-112, 161-172  
307. Schneider, Susan Weidman  Jewish and female  N.Y. 1984, 640 p.; updated N.Y. 1985, 650 p.   
308. Schollmeyer, Elisabeth  Frauenfrage und Bibel  Halle 1904, 48 p.  
309. Segal, J.B.  The Jewish attitude towards women  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 121-137  
310. Segel, Binjamin  Die Stellung der Frau nach talmudisch-rabbinischem Rechte  Die Wahrheit 45,9 (1929), p. 7-8; 45, 10, p. 6-7; 45,11, p. 6  
311. Sigal, Phillip  Elements of male chauvinism in classical Halakhah  Judaism 24 (1975), p. 226-244  
312. Simeon, I.  Women of the Old Testament  London 1907, 319 p.  
313. Singer, Sholom  The Jewish woman and her heritage  Reconstructionist 40,7 (1974), p. 10-17.   
314. Smith, Charles Ryder  The Bible doctrine of womanhood  London 1923, 128 p.  
315. Solis-Cohen, Emily  Woman in Jewish life and law  N.Y. 1932, 6 + 73 p.  
316. Steinschneider, Moritz  Die j?dischen Frauen und die j?dische Literatur  Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie, ed. Steinschneider, 19 (1879), p. 9-11, 33-35, 81-83  
317. Stern, J.  Die Frau (im Judentum)  Monatsschrift der Oesterreichisch-Israelitischen Union 23 (1911), No. 2*  
318. Stern, Jakob (-)  Die Frau im Talmud  Zurich 1879, 47 p.  
319. Stier, Josef  Die Stellung der Frau in der Bibel und bei Herbert Spencer  Allgemeine Zeitung des Judenthums 68 (1904), p. 77-80, 91-94  
320. Sumner, William Graham  The status of women in Chaldea, Egypt, India, Judea and Greece to the time of Christ  The Forum, N.Y. 42 (1909), p. 113-136  
321. Swidler, Leonard  Women in Judaism: the status of women in formative Judaism  Metuchen, N.J. 1976, 242 p.  
322. Teubal, Savina J.  Woman, the law, and the ancient Near East  Field of offerings, studies in honor of Raphael Patai, 1983, p. 305-309  
323. Ticktin, Esther  A modest beginning  In: The Jewish woman: New perspectives, ed. Elizabeth Koltun, N.Y. 1976, p. 129-135  
324. Vigouroux, F.  Femmes  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2187-2198  
325. Wachstein, Bernhard  Literatur ?ber die j?dische Frau  Mit einem Anhang: Literatur ?ber die Ehe. Wien 1931, 47 p.  
326. Wahrmann, Nachum  Untersuchungen ?ber die Stellung der Frau im Judentum im Zeitalter der Tannaiten. Vol. 1: Das Ermittlungsverfahren gegen eine des Ehebruchs Verdachtigte  Breslau 1933, 14 + 54 p.   
327. Wakeman, Mary K.  Biblical prophecy and modern feminism  American Academy of Religion 6 (1977), p. 67-86  
328. Wallach-Faller, Marianne  Veranderungen im Status der j?dischen Frau. Ein geschichtlicher Uberblick.  Judaica 41 (1985), p. 152-172  
329. Wegner, Judith Romney  Status of women in Jewish and Islamic marriage and divorce law  Harvard Women's Law Journal 5 (1982), p. 1-33  
330. Wegner, Judith Romney  Chattel or Person? the status of women in the system of the Mishnah  Dissertation Brown University 1986, 20 + 316 p.  
331. Wegner, Judith Romney  Dependency, autonomy and sexuality: woman as chattel and person in the system of the Mishnah  In: Religion, literature, and society in ancient Israel, formative Christianity and Judaism, eds. Jacob Neusner a.o., Lanham 1987, p. 89-102   
332. Weill, Emmanuel  La femme juive, sa condition legale d'apres la Bible et le Talmud  Paris 1874, 126 p.; 2nd ed., 1907  
333. Weiller, Silvana; Jacur, Romanin  Il concetto di femminilita e la donna nel contesto biblico  La Rassegna Mensile di Israel 33 (1967), p. 357-363  
334. Weiss-Rosmarin, Trude  The unfreedom of Jewish women  Jewish Spectator 35,8 (1970), p. 2-6  
335. Wiesner, L.  Die Wertung der Geschlechter im altrabbinischen Schrifttume  Mitteilungen der Gesellschaft fur j?dische Volkskunde 26-27 (Jahrbuch 1924-25), p. 80-97  
336. Wijngaarden, Willem Dirk van  De sociale positie van de vrouw bij Israel in den voor en na-exilischen tijd  Leiden 1919, 14 + 147 p.  
337. Wilke, Fritz  Das Frauenideal und die Schatzung des Weibes im alten Testament  Leipzig 1907, 62 p.  
338. Winer, G.B.  Frauen  Biblisches Realworterbuch 1, p. 377-378  
339. Wolfe, Ann  The Jewish woman  In: Dialogue on diversity; a new agenda for American women, eds. Barbara Peters and Victoria Samuels, N.Y. 1976, p. 42-49  
340. Yaffe, Richard  Women under Jewish law  Council Woman 28,3 (1966), p. 7-10  
341. Yahuda, Joseph  Law and life according to Hebrew thought  London 1932, 229 p.   
342. Yoshor, Moses M.  The individuality of women in Jewish life  Jewish Forum 19 (1936), p. 256-257, 274, 283-284, 293  
343. Zuckermandel, Moses Samuel  Die Befreiung der Frauen von bestimmten religiosen Pflichten nach Tosefta und Mischna  Festschrift zu Israel Lewys siebzigsten Geburtstag, 1911, p. 145-172  
344. Zucrow, Solomon  Women, slaves and the ignorant in rabbinic literature, and also the dignity of man  Boston 1932, 13 + 253 p.  
345. Zwiebel, Salomon  Wertschatzung der Frau nach j?discher Auffassung  Lemberg 1903, 16 p.  
346.[פלק, זאב] על מעמד האשה ביהדות שיח מישרים גל' 3 אדר ב תשמו