Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > אשה > ירושה

 מחברכותרתספרביקורת
1.גרודזנסקי, חיים עוזר בענין ירושת הבת [אומדנא בדעת המוריש] הפרדס שנה יד חוב' ח חשון תשא עמ' 11-10  
2.דומב, צבי בדיני ירושה [בעניין ירושת הבת] קול תורה שנה יח תשכד חוב' ד-ה עמ' ט-יב  
3.הלוי, חיים דוד חלקה של האשה והבת כירושה [מדוע קיפחה התורה את זכותה של האשה והבת בירושה?] שבילין גל' ב"סיון תשכב עמ' כז-כח  
4.וולף, אליעזר ירושת בני הזוג, במשפט העברי, בתקופת הגאונים עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
5.נאמן, פנחס ירושת הבת בתורה ובהלכה בית מקרא שנה טו תשלא עמ' 489-476  
6.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי משפט ירושת הבת תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 474-451; ו תשיג-תשטו עמ' 51-64; ט תשכה-תשל עמ' 27-48  
7.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי תקנת חכמים בירושת האשה את בעלה אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשיז עמ' 2-8  
8.פלק, זאב ירושת הבת והאלמנה במקרא ובתלמוד תרביץ שנה כג תשיב עמ' 9-15  
9.קרל, צבי ירושת הבת בישראל הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 217-211  
10.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל למען שפור מצב האשה (הצעות לתיקונים בהלכות אישות ונחלות במסגרת דיני ישראל) יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 74-79