Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > אשה > מינויים. בחירות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אליהו, מרדכי מינוי אשה לתפקיד ציבורי תחומין ז תשמו עמ' 519-518  
2.אמיתי, שמואל א' דבורה בספרות חז"ל אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 124-115  
3.אמסל, מאיר אשה כמשגיחה על כשרות ודין פסול אשה בכל המשימות המאור שנה יב קונ' א תשרי תשכא עמ' 18-14; 20  
4.אמסל, מאיר אי יאות שאשה תהיה משגיחה על הכשרות או במינוי אחר. בירור איסור אשה בכל המינויים בישראל המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שנה-שס  
5.אמסל, מאיר לחיזוק איסור אשה במינויים המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל). כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שסד-שעא  
6.אסף, שמחה מנוי נשים לאפיטרופסות המשפט העברי ב תרפז עמ' 75-81  
7.אפרתי, יוסף מינוי אישה לתפקידי שררה שערי צדק ו תשסה עמ' 244-254  
8.אפרתי, יוסף חברות נשים בוועד מקומי ביישוב שיתופי הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 284-277. אוירבך, משה: עמ' 285; הופמן, דוד צבי: עמ' 290-286 
9.בזק, עליזה דיינות נשים, ניתוח מקורות הדין ובחינתם לאור הפסיקה בדיינות ובשררה לדורותיה להיות אשה יהודייה 3, ירושלים 2005 עמ' 77-122  
10.בזק, עליזה נשים וכס הדיינות: ניתוח מקורות הדין ובחינתם לאור הפסיקה לדורותיה עבודת גמר, טורו קולג' 2002 207 עמ'  
11.ביגמן, דוד אשה בתפקידים ציבוריים מסכת משפחה גל' 3 ניסן תשסג עמ' 23-31  
12.בקשי-דורון, אליהו סמכות והנהגה לנשים וגרים תורה שבעל פה כ תשלט עמ' סו-עב; בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רפב-רפז  
13.דברת, יונה ברור הלכה בדבר מינוי נשים לתפקידי ציבור והשתתפותן בהצבעה באסיפה בישוב שיתופי הקיבוץ בהלכה, אסופת מאמרים, שעלבים תשמד עמ' 311-291  
14.דוידוביץ', אחיה אשה פסולה לדון? חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 62-72  
15.הולנדר, שמואל מאיר בירור הלכה דאין מעמידין אשה לכל מינוי בישראל האהל שנה ב תשטז עמ' קמ-קמב  
16.הלוי, חיים דוד זכות האשה לבחור ולהבחר תחומין י (תשמט) 118-123  
17.טוירק, שמואל אלימלך דין אשה בנשיאות הנהלת קהילה או בית הכנסת הדרום חוב' מא ניסן תשלה עמ' 68-63  
18.טכורש, כתריאל פישל על אי מינוי נשים בהנהלת בית הכנסת שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' פה-צב  
19.טשרנוביץ, חיים לשאלת בחירות הנשים המזרחי ורשה שנה ב תרפ גל' 10 עמ' 9-10; גל' 11 עמ' 8-7; גל' 12 עמ' 8-6; העולם ט תרפ גל' כג עמ' 8-9; גל' כד עמ' 14-2  
20.כהן, יחזקאל המחלוקת בין הרבנים קוק ועוזיאל זצ"ל על מתן זכות בחירה לנשים הגות ה, האשה במקורות היהדות, ירושלים תשמג עמ' 95-83  
21.לוינסון, יעקב בחירת נשים מנקודת ההלכה התורה והמדע ניו-יורק תרצב עמ' 22-56  
22.מרגלית, שילה תדמית האשה ויחסם של חכמי ההלכה אליה: המקרה של מאבק נשות היישוב להשגת זכות בחירה 1918-1926 להיות אשה יהודייה 3, ירושלים 2005 עמ' 239-254  
23.נשר, בן ציון מנוי נשים לשררה דברי משפט א תשנו עמ' רכז-רלז  
24.פיין, שמואל מנחם מינוי נשים במשרות המדינה תבונה שנה א תרצב גל' 13 עמ' ב-ג; 14 עמ' ב-ג; 15 עמ' ג  
25.פיינשטיין, משה אם אשה יכולה להיות משגיחה על כשרות [בעניין נאמנות ובענין מינוי] הפרדס שנה לה חוב' א תשרי תשכא עמ' 11-13  
26.פיינשטיין, משה בדין פסול אשה במשימות המאור שנה יב קונ' ב חשון-כסלו תשכא עמ' 4-7  
27.פיינשטיין, משה בדין אשה במשימות המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שסא-שסג  
28.פרידמן, מנחם חברה ודת; האורתודוקסיה הלא-ציונית בארץ ישראל, תרע"ח-תרצ"ח, 1936-1918 ירושלים תשלח 442 עמ'; עמ' 184-146: בין מסורת לקידמה - זכות בחירה לנשים. ביקורת [על כל הספר]: פלוטקין, ניסן: עמודים שנה כז תשלט עמ' 244-243 
29.פרידמן, מנחם הישוב הישן האשכנזי בתקופת המנדט הבריטי; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור האוניברסיטה העברית ירושלים 1973 (פרקים ה-ו: המאבק על זכות הבחירה לנשים)  
30.פרייל, אלעזר מאיר שאלת הבחירה לנשים יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 165-157  
31.פרייל, אלעזר מאיר ע"ד שאלת זכות הבחירה לנשים הפרדס חלק ב חוב' ח חשון תרפט עמ' 5-17  
32.רוזן, ישראל נשים בתפקידי ציבור להיות אשה יהודייה 1,ירושלים 2001 עמ' 44-53  
33.רוקח, אפרים שפיטה ע"י אשה בהלכה שמעתין חוב' 91 תשמח עמ' 66-68  
34.רייניץ, יעקב ק' מינוי אשה לאפוטרופא (השתלשלותה של ההלכה בעקבות התמורות במעמד האשה במשך הדורות) מחקרי משפט ד תשמו עמ' 203-167  
35.ריינס, חיים זאב מלך ולא מלכה סיני כרך סז תשל עמ' שכז-שכח  
36.שילה, מרגלית המאבק לזכות הבחירה כאספקלריה לתפיסת האשה ביישוב מסכת ד תשס"ו עמ' 49-62  
37.שפיצר, אברהם שמואל בנימין כתורה יעשה (בירור דין בענין זכות בחירת נשים) ספר היובל לרבי יעקב רוזנהיים, פרנקפורט ענ"מ תרצב מדור עברי עמ' 1-43  
38. Bleich, J. David  Women on synagogue boards  Tradition 15,4 (1976), p. 53-67  
39. Brooten, Bernadette J.  Women leaders in the ancient synagogue; inscriptional evidence and background issues  Chico 1982, 10 + 281 p.   
40. Cohen, Gerson D.  On the ordination of women - (includes:) Report of the Commission for the Study of the Ordination of Women as Rabbis  Conservative Judaism 32,4 (1979), p. 56-80  
41. Duschinsky, Charles  May a woman act as Shoheteth?  Occident and Orient... Studies... in honour of M. Gaster's 80th birthday, 1936, p. 96-106  
42. Friedman, Moshe Y'chiail  Women in the rabbinate  Jewish Observer 17,8 (1984), p. 28-29  
43. Friedman, Reena Sigman  The politics of women's ordination  Lilith 6 (1979), p. 9-15  
44. Gordis, Robert  The ordination of women  Midstream 26,7 (1980), p. 25-32  
45. Hoffmann, David  Ein Gutachten (uber Frauenwahlrecht in j?dischen Gemeinden)  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 6 (1919), p. 262-268, 515-521.   
46. Kraemer, Ross S.  A new inscription from Malta and the question of women elders in the diaspora Jewish communities  Harvard Theological Review 78 (1985), p. 431-438  
47. Lauterbach, Jacob Z., a. o.  Responsum on question 'shall women be ordained rabbis'  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 32 (1922), p. 156-177 = Studies in Jewish law, custom and folklore, N.Y. 1970, p. 240-246  
48. Maltzen, Lillian  The role of women in positions of Jewish leadership  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 89 (1979), p. 140-145  
49. Novak, David  Women in the rabbinate?  In: Halakhah in a theological dimension, Chicago 1985, p. 61-71  
50. Roth, Joel  Ordination of women: an halakhic analysis  Judaism 33 (1984), p. 70-78  
51. Weinberg, Ruth R.  Women as conservative rabbis  Commentary 68,4 (1979), p. 59-64  
52. Zohar, Zvi  Un grand decisionnaire sepharade defend les droits de la femme (Responsum de Rabbi Uziel sur le suffrage feminin, 1920)  Pardes 2 (1985), p. 128-148