Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > אשה > מצוות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אופנהיימר, אוהד קריאת נשים בתורה מעליות יט תשנז עמ' 168-192  
2.אלברג, שמחה אם אשה מוציאה איש בקריאת מגילה הפרדס שנה נא חוב' ו אדר תשלז עמ' 10-8  
3.אליאס בר-לבב, איריס מנהג יפה הוא לנשים שלנו: פסיקת הלכה על פי נשים בימי הביניים מסכת ו תשסז עמ' 47-85  
4.אלינסון, אליקים גציל האשה והמצוות ירושלים תשלד 223 עמ'  
5.בוגץ', יהודה ליב חיוב נשים במצות סיפור יציאת מצרים בליל פסח וספירת העומר מוריה שנה כ גל' ה-ז ניסן תשנה עמ' קיז-קכב  
6.בירנבוים, שמואל אף הן היו באותו הנס - כוחו של המחייב שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 37-30  
7.בצר, אלעד חיוב נשים בברכת המזון אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 99-106  
8.ברויאר, מרדכי נשים בקידוש השם יהודים מול הצלב, גזירות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה, ירושלים תשס עמ' 140-150  
9.ברקוביץ, אליעזר התחייבות עצמית של נשים במצות עשה שהזמן גרמא סיני כרך ק תשמז עמ' קפז-קצד  
10.גורן, שלמה נשים במצות עשה שהזמן גרמן מחניים צח תשכה עמ' 16-10  
11.גינזבורג, יוסף בענין הקפות נפרדות בס"ת לנשים אור תורה שנה כח תשנו עמ' תרז-תריח  
12.גלייזר, שמואל שלושים מצוות שנשים פטורות מהן מישרים ד תשסו עמ' 107-129  
13.גרינוולד, אביחיל אשה במילת בנה בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 76-91  
14.גרשוני, יהודה בענין כיבוד נשים בשבע ברכות חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' קסה-קסז  
15.האופטמן, יהודית נשים במסכת פסחים עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 63-78  
16.הגר, אליעזר אמירה לבית יעקב [לימוד תורה לנשים]  כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' עז-פד  
17.הדני, יעקב מתפללת זכר דבר לעבדך, אסופת מאמרים לזכר דב רפל, ירושלים תשסז עמ' 103-119  
18.הלוי, שלום יצחק נשים ועבדים במצוות קול סיני כרך א תשכב עמ' 92-93  
19.הרפנס, ישראל דוד אי אשה מותרת ליתן צדקה מתנה מרובה בלי רשות בעלה פרי תמרים קובץ י תשרי תשמג עמ' פא-צא  
20.וילפנד, יעל נשים וצדקה: לקט מקורות גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 125-132  
21.וינטר, אלימלך מצוות עשה שהזמן גרמא בשדה חמ"ד חוב' כב תשלט עמ' 270-261  
22.וינרוט, אברהם האשה בהליך השיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 49 לך לך תשסב 4 עמ'  
23.ויסמן, מרדכי אליעזר בדיני תפילות נשים  קובץ בית אריה לייב ירושלים תשנד עמ' 95-103  
24.ולובלסקי, יואל על השתתפותן של נשים בשמחת חתן וכלה עמודים כרך לא תשמג עמ' 88-86. ליכטנשטיין, יחזקאל: שם עמ' 168-167; שפירא, אמנון: שם עמ' 170-169; ליכטנשטיין, יחזקאל [תשובה]: שם עמ' 197-196 
25.ולוולסקי, יואל ב' חיוב נשים בברכת חתנים תחומין ו תשמה עמ' 120-118. ברזון, עזריה: שם עמ' 121 
26.וסרמן, יחיאל פטור נשים ממצות עשה שהזמן גרמא כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 90-84  
27.ורטהימר, שלמה אהרן בענין חיוב נשים במצוות ליל הסדר מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' רצב-שב  
28.ורמן, שלמה חיוב נשים במצוות דרבנן שהזמן גרמא המאור שנה נו חוב' ה סיון-תמוז תשסג עמ' 12-14  
29.ורשואר, שלמה זכרון שלמה; מצוות עשה שהזמן גרמא כפר חבד, תשכו 166 עמ'  
30.זוין, שלמה יוסף נשים במצות עשה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' יט-כה  
31.זיו, יוסי מילה בידי אישה בספרות חז"ל ובמנהג יהודי אתיופיה נטועים גל' יא-יב אלול תשסד עמ' 39-54  
32.זיונס, זאב חיוב אשה במילת בנה קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קמא-קמד  
33.זילברשטיין, ישעיהו קונטרס מצות עשה שהזמן גרמא מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' נו-סט   
34.זלמנוביץ, אפרים דין אשה נשואה בכבוד אב ואם שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קל-קלו  
35.זסלנסקי, אהרון יצחק נשים ב'קידוש השם' שבילין גל' א אדר ב תשכב עמ' מה  
36.זק"ש, מרדכי יהודה ליב נשים בפרשת זכור ובמקרא מגילה מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' קג-קה  
37.חרל"פ, חיים זבולון בענין אם אשה מחויבת במצות ישוב ארץ ישראל הנאמן שנה ט תשיז גל' ד עמ' 34-35  
38.טוירק, שמואל אלימלך בדין מצות מורא שעל אשה נשואה הדרום חוב' מ תשרי תשלה עמ' 53-48  
39.טננבוים, צבי בדין ספירה בנשים ודינם בקרבנות ציבור הדרום חוב' מו ניסן תשלח עמ' 39-36  
40.טננבוים, צבי בענין סומא ונשים לספור יציאת מצרים הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 22-27  
41.יונגרייז, בנימין מצות עשה שהזמן גרמא בית יצחק שנה י תשכא עמ' 85-89  
42.ילון, שבח מצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות: עיון במקורות התנאיים ובסוגיות האמוראיות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשן 167 עמ'  
43.ירבלום, צבי חיוב נשים במצוות עשה עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת ת"א תשלז 75 עמ'  
44.כהנוב, לוי ירמיהו אי אשה מצווה במצות יבום הפרדס שנה נג חוב' ט סיון תשלט עמ' 25-24  
45.לאו, ישראל מאיר נשים באמירת קדיש בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 40-43  
46.לאפיאן, אברהם קטנים ונשים במצות בנין בית המקדש ושמירתו קול התורה גל' לה תשרי תשנד עמ' נח-סג  
47.לב, בנימין בדינא דשביתת בהמתו בנשים מן הבאר ב תשסב עמ' קסט-קעב  
48.לב, שמעיה בענין אי האם מחויבת בחינוך עדות, קובץ תורני, גל' ה תשרי תשמט עמ' סג-סט  
49.לבנון, שלמה מצוותה של האשה בנשואין אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 38-35  
50.לוי, שמעון חובת נשים בתפילות ובברכות שמעתין גל' 100 תשן עמ' 164-195  
51.לנדאו, בנימין תפילתן של נשים - בראי ההלכה מכלול ב סיון תשנא עמ' 65-109, שם ח סיון תשנד עמ' 69-95. פרנק, יצחק: דעת הראשונים בעניין תפילתן של נשים. שם ג כסלו תשנב עמ' 109-111  
52.מילר, ישי חיוב נשים במצוות ספירת העומר בלכתך בדרך קיץ תשסב עמ' 96-1-2  
53.מנדלבום, דוד אברהם חיוב האם במילת בנה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קח-קטז  
54.מצגר, דוד נשים ועבדים במצות קריאת שמע נעם ספר כ תשלח עמ' רפח-רצב  
55.נויבירט, יהושע ישעיה חיוב האשה לתפילה צפירת תפארה, ירושלים תשמד עמ' קיט-קכח  
56.נשר, בן ציון חיוב נשים בתפילה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסז עמ' 14-20  
57.סוכוצבסקי, משה נחום נשים בהנחת תפילין המאור שנה מד חוב' ג שבט-אדר תשנא עמ' 16-18  
58.סליי, מנחם חיוב האשה בתפלות שמונה-עשרה על פי ספרות השו"ת ארשת, קובץ מוקדש לעניני תפילה ובית הכנסת, גל' ג תשרי תשמד עמ' 92-87  
59.ספראי, שמואל מחויבותן של נשים במצוות במשנתם של התנאים בר אילן כו-כז תשנה עמ' 227-236  
60.עמנואל, יונה על פטור הנשים ממצוות עשה שהזמן גרמא (מקור בדברי המהר"ל להסברו של הרב ש"ר הירש) המעין כרך ד גל' ג ניסן תשכד עמ' 54-52  
61.פיקסלר, אוהד מנהגי האשה לאחר חתונתה סיני כרך קמ ניסן - סיון תשסז עמ' כט-מג  
62.פישר, אסתר פטור נשים ממצוות "פרו ורבו" להיות אשה יהודייה 3, ירושלים 2005 עמ' 199-212  
63.פרידמן, משה זאב פטור נשים ממ"ע שהזמן גרמא כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' צד-צט  
64.פרץ, דוד בדין פטור אשה ממצות כתיבת ספר תורה אור תורה שנה לה תשסג עמ' שו-שי  
65.קוק, יהודה נשים במצות לחם משנה קול התורה גל' סד תשרי תשסח עמ' צא-צד  
66.קנרפוגל, אפרים בענין אף הן היו באותו הנס כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 251-247; אור המזרח כרך לב תשמד עמ' 128-125  
67.קריגר, יוסף שמואל בדין דכל ישראל ערבים זה בזה וגדר חיוב דקטן ואשה מזכרת למשה, לזכרו של משה אפרים אפרתי, ירושלים תשלה עמ' קנט-קסז  
68.קרליבך, אלכסנדר 'אף הן היו באותו הנס' (מנהגים הקשורים בשכר נשים צדקניות) שנה בשנה תשלג עמ' 251-246  
69.ראטה, יוסף חיוב נשים בשמחת הרגל העמק חוב' לט תשרי תשמב עמ' ס-סו  
70.רובינשטיין, יצחק מצות עשה שהזמן גרמא שבקריאת שמע ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 122-118  
71.רוזנטל, בן-ציון בדין אשה שיש לה ב כזיתי מצה [לעניין 'חטא כדי שיזכה חברך' באשה, שאינה בתורת ערבות] המאור שנה יב קונ' ב חשון-כסלו תשכא עמ' 14-11  
72.רוזנק, אבינועם כבוד הצבור כמושג מגונן - עיון בפסיקתו של הרב יוסף משאש [על עלית נשים לתורה ועל מחיצה בבית הכנסת] אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 55-70  
73.רוזנק, אבינועם כבוד הצבור כמושג מגונן - עיון בפסיקתו של הרב יוסף משאש [על עלית נשים לתורה ועל מחיצה בבית הכנסת] אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 55-70  
74.שביב, יהודה נשים במצוות הציבור - בניית המקדש כמשל תחומין כ (תשס) 153-159  
75.שוחט, יוסף יצחק גם הן היו באותו הנס הפרדס שנה נב חוב' ו אדר א-ב תשלח עמ' 22-20  
76.שולמן, אליהו ברוך נשים סומכות רשות, ומיכל בת שאול היתה מנחת תפילין בית יצחק כרך כז תשנה עמ' 315-352  
77.שניידר, שלמה אי נשים בכלל מצוות בני נח המאור שנה כד תשלב קונ' ג עמ' 14-13  
78.שפיגל, יעקב ש' האשה כמוהלת - ההלכה וגלגוליה בסמ"ג סידרא ה תשמט עמ' 149-157