Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > אישיות משפטית. תאגידים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אוירבך, שלמה ז' דין ריבית בבנקים ובעסקים שהם בערבון מוגבל הנאמן שנה טו גל' כה תשרי תשכג עמ' 6-10, 12  
2.אונגר, ירון בכל ביתי נאמן הוא - על הנאמן ואישיותו המשפטית של ההקדש פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 113 פקודי תשסג 4 עמ'  
3.אושינסקי, יצחק צבי בעלי מניות והמסתעף ישורון כ ניסן תשסח עמ' תקלד-תקמט  
4.אייזנשטט, שמואל על התפתחות מושג האישיות המשפטית במשפט העברי המשפט כרך א תרפז עמ' 10-15, 83-87, 222-224  
5.אייזנשטט, שמואל מושג האישיות המשפטית במשפט העברי והרומאי הקונגרס העולמי השני למדעי-היהדות (תשיז), תקצירי הרצאות, מדור תלמוד וספרות רבנית עמ' ה; משפט וכלכלה כרך ד תשיח עמ' 3-11; ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 212-201  
6.אישון, שלמה השקעה בחברות העוברות על איסור ריבית כתר ו תשסח עמ' 60-73  
7.אליהו, מרדכי שוד הכספות, אחריות הבנק כלפי הלקוחות שערי צדק ד תשסג עמ' 49-57  
8.אפשטין, יעקב הלנת שכר (א. הלנת שכר במלגה ב. הלנת שכר בעובדים זרים ג. הלנת שכר בחברה בע"מ) חבל נחלתו ב תשסב עמ' 265-275  
9.אריאל, יגאל המושב לאור ההלכה (יחסי האגודה - והחבר) תחומין ו תשמה עמ' 262-252  
10.בארי, ישראל מלוה ממשלתית מהי באיסור רבית התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רצו-שא  
11.בארי, ישראל המותר לרכוש מניות במפעל שאינו שומר שבת? התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תנד-תסב  
12.בלייך יהודה דוד ביצוע בעין ותשלומי רבית ע"י חברה בע"מ אור המזרח כרך מא תשנג עמ' 136-157  
13.בן שחר, ישראל; הס, יאיר ריבית בתאגידים כתר א תשנו עמ' 231-336  
14.בניסטי, אהרן האישיות המשפטית הנפרדת במשפט העברי - להלכה ומעשה שערי משפט כר' א גל' 3 תשנח עמ' 349-357  
15.בצרי, עזרא בדין הלואה ממשרד השיכון ברבית אור תורה שנה י תשלז-תשלח עמ' יד-יט  
16.גולדברג, זלמן נחמיה ריבית בתאגידים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 233-237  
17.דיכובסקי, שלמה היתר עיסקא במניות הבנקים שערי צדק ז תשסו עמ' 144-156  
18.דיכובסקי, שלמה; בר-שלום, עזרא; שרמן, אברהם היתר עיסקה במניות הבנקים [פסק דין] תחומין ח תשמז עמ' 168-133  
19.היבנר, שמואל חמץ של חנות השייכת לחברת מניות הדרום חוב' כד תשרי תשכז עמ' 116-108  
20.הנקין, יוסף אליהו מדור ההלכה [(ו) מו"מ באמונה ואסור ריבית, ע"ד ריבית שבבאנקים וע"ד רבית מהמעות הנתנים לערבות ועוד] עדות לישראל, לכבוד הגאון ר' ישראל הלוי ראזענבערג, נוא-יארק [חש"ד] עמ' 172-169  
21.ויינברגר, אפרים הזכות לעבודה וריכוז תפקידים במדינה התורה והמדינה קובץ ז-ה תשטו-תשיז עמ' רנג-רנו (עמ' רנג: קואופרטיבים בהלכה)  
22.ויינגורט, שאול שאלה ותשובה ['אם יכולים לראות את בעלי המניות כבעלים ממש וכשותפים בעסק'] יד שאול, ספר זכרון להרב שאול ווינגורט, ת"א תשיג עמ' לה-מט  
23.וייס, יצחק יעקב שו"ת בהגדרת מהות הבעלות של חברת בעלי מניות והנפ"מ לענין שבת, פסח ורבית המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שפט-שצז  
24.וסרמן, יצחק רבית בהלואה בנקאית נעם ג תשך עמ' קצה-רג  
25.זנדר, משה פנחס בירור הלכתי בענין השקעות בהון מבית לוי י כסלו תשנז עמ' קלג-קמב  
26.זנדר, משה פנחס השקעות כהלכה בשוק ההון שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' שפח-ת  
27.זנדר, משה פנחס השקעות כהלכה בשוק ההון דברי משפט ח תשס עמ' קמה-קנח  
28.טייץ, מרדכי פנחס דין רבית באגרות מלוה של ישראל הפרדס שנה כה חוב' ט סיון תשיא עמ' 1-4  
29.טכורש, כתריאל פישל מניות במפעלים מחללי שבת התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תמח-תנג; כתר אפרים, ת"א תשכז סי' מב עמ' תטו-תיח  
30.טננבוים, יעקב חיים בענין חיוב תשלומין לגמ"ח קובץ בית אהרן וישראל גל' קלג תשרי-חשון תשסח עמ' קיא-קיט  
31.כהן, דניאל העסקת עובדים שכירים של מי שאירעו אבל [בדין בעל מניות בחברה בע"מ] אור תורה שנה כח תשנו עמ' תכה-תנה  
32.כהן, חיים הרמן נכסי גמ"ח - בעליו ודין המזיקם עם התורה חוב' ט תשלט עמ' ע-עח  
33.לוי, א"י ייחוס מעמד אישיות משפטית לשותפות משפט וכלכלה א עמ' 5-17 (בעמ' 6: על המשפט העברי)  
34.לוינסון, יוסף פנחס מניות ישראל וריבית קצוצה המאור שנה ב חוב' ח אייר תשיא עמ' 10-9  
35.ליאור, דב תורת ריבית בבנקים בני ימינו שערי צדק ז תשסו עמ' 157-159  
36.ליבס, יצחק אייזיק הלוואות מבנקים עבור מוסדות תורה נעם ספר כג תשמא עמ' צד-קד  
37.ליכטנשטיין, ישראל יעקב בעניין עשיית פרוזבול למנהלי בנקים שערי צדק ב תשסא עמ' 312-316  
38.למברגר, משה נתן נטע אם יש חשש רבית במלוה ממשלתי נעם ב תשיט עמ' לג-לז  
39.למברגר, משה נתן נטע רבית בהלואה בנקאית נעם ד תשכא עמ' רנא-רנז  
40.מזוז, מאיר י' ממון ציבורי, שיתופי או שאין לו תובעים שערי צדק ג תשסב עמ' 292-304  
41.מירון, שמחה מעמד החברה בע"מ במשפט העברי סיני כרך נט תשכו עמ' רכח-רמה  
42.מירון, שמחה חיים שמיטת כספים והחשבון בבנק שערי צדק ב תשסא עמ' 68-75  
43.סגל, יהודא קופות גמ"ח (בענין הדוחים של קופות גמ"ח לאיסור רבית) התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תנא-תצ  
44.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי בנדון שטרות מלוה של מדינת ישראל המאור שנה ב חוב' ט אב תשיא עמ' 5-6  
45.פיינשטיין, משה פשיטת רגל באגודה שיתופית (ובענין חוק המדינה ודינא דמלכותא) הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שמח-שמט  
46.פלדר, גדליה דינן של מניות חברה לעסקי נבילות וטריפות צהר י תשסב עמ' קכח-קלה  
47.פלדר, גדליה דינן של מניות חברה לעסקי נבלות וטרפות קול תורה שנה יא תשיז חוב' ז עמ' י-יא; ח עמ' י-יא; ט עמ' ח-ט; י עמ' ח-ט; יא עמ' ז-ט  
48.פרבשטיין, יעקב גדרי חברה בע"מ לדיני ממונות ישורון כ ניסן תשסח עמ' תקב-תקעז [תגובות: רוזברג, שריאל. שם עמ' תקעח-תקעט; סילמן, יהודה. שם עמ' תקפ-תקפא]  
49.פרנקל, שמעון ריבית ו'היתר עיסקא' בבנק ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 399-391  
50.פרנקנטל, משה איך לעסוק בריבית עם בנק שאחד מהדרקטוריונים הוא יהודי (והוא קונטרס נאה בעניני שליחות וריבית) ספר זכרון על שם הרב עמרם בלוי, מנחת ירושלים, ירושלים תשם עמ' קכא-קמג  
51.צימבליסט, חיים גדליה הלוואת מניות להחזיר מניות הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שמד-שמז  
52.קורצמן, יעקב יסודותיה המשפטיים של החברה בע"מ במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן תשסב 172 עמ'  
53.קורצמן, יעקב בית הדין - האם תאגיד? צהר יג חורף תשסג עמ' 17-27  
54.קלופט, יואל בענין רבית בבנק הפרדס שנה מח חוב' א תשרי תשלד עמ' 18-17; הנאמן שנה כה גל' מז תשרי-חשון תשלד עמ' 6-5  
55.קצנלבוגן, רפאל איסורי ריבית בחברות ובבנקים תורה שבעל פה ל: עמ' צב-צט, תשמט  
56.קצנלבוגן, רפאל מסביב לבעית הרבית נועם ספר יב תשכט עמ' שכב-שלא  
57.קרלין, אריה אישיות משפטית סיני כרך ד תרצט עמ' תמה-תנב  
58.רגנשברג, דוד חיים משפט הקורפרציה בדיני ישראל בצרון כרך ה תשב עמ' 212-217  
59.רובין, יצחק מרדכי בעניין בעלות בעלי המניות בחברה בע"מ דברי משפט ב תשנו עמ' שעג-שעח  
60.רוזנצוייג, יצחק צבי הגדרת הבעלות על רכוש העמותות וסמכות ניהולם דרכי הוראה ב תמוז תשסה עמ' רלב-רמג  
61.רפפורט, יצחק מאיר שטרות מלוה של מדינת ישראל אי שייך בהם משום רבית המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' שנד  
62.רפפורט, יצחק מאיר מניות ישראל ורבית המאור שנה ב חוב' ט אב תשיא עמ' 6  
63.ש"ץ, יעקב משה מניות ישראל וריבית קצוצה המאור שנה ב חוב' ח אייר תשיא עמ' 10  
64.שוורץ, יהודה אריה ההיתר עיסקא בבנקים של א"י קול התורה גל' מ ניסן תשנו עמ' צא-קג  
65.שטרן, שמואל אליעזר חמץ המבוטח בחברת בטוח מוריה שנה כד גל' ה-ו אדר תשסב עמ' קלו-קמ   
66.שטרן, שמואל טוביה מותר ומצוה לקנות שטרות של מדינת ישראל ספר השבי"ט, ח"ד ירושלים תשלא עמ' נג-נה  
67.שמאהל, יעקב דוד להוציא ממון מבאנק בטעות עכו"ם קול התורה גל' נ ניסן תשסא עמ' רסד-רסח  
68.שפיצן, אריה 'האישיות המשפטית' והקדשים יהודיים בירושלים של סוף המאה התשע-עשרה קתדרה חוב' 19 ניסן תשמא עמ' 82-73  
69.שפירא, שמואל כח הרוב של חברי מושב תחומין ו תשמה עמ' 269-263  
70. Cohen, Yedidya  The kibbutz as a legal entity  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 55-65  
71. Dembitz, Lewis N.  Corporation  Jewish Encyclopedia 4, p. 278  
72. Eisenstadt, Samuel  The concept of legal personality in Hebrew and Roman law  Summary, 2nd World Congress of Jewish Studies (1957), Sect. Talmud and Rabb. Liter., p. 6-7  
73. Fink, David  The corporate status of Hekdesh in early Sefardic responsa  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 17-24  
74. Kirschenbaum, Aaron  Legal person  Encyclopedia Judaica 10, p. 1567-1570 = Principles of Jewish law, p. 160-163  
75. Koffmahn, Elisabeth  Rechtsstellung und hierarchische Struktur des יחד von Qumran. Eine juristische Person und eine religiose Gemeinschaft nach dem mosaischen Gesetz.  Biblica 42 (1961), p. 433-442  
76. Robinson, H. Wheeler  The Hebrew conception of corporate personality  Beihefte zur Zeitschrift fur Alttestanentiche Wissenschaft 66 (1936), p. 49-62  
77. Rogerson, J.W.  The Hebrew conception of corporate personality, a reexamination  Journal of Theological Studies, N.S. 21 (1970), p. 1-16  
78.תמרי, מאיר חברה בע"מ - אישיות משפטית נפרדת ? סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 5 עמ'