Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > שם

 מחברכותרתספרביקורת
1.אוחנה, ראובן כינויי ותוארי ת"ח בזמן הזה אור תורה שנה לה תשסג עמ' תקצט-תרי  
2.אורנשטיין, אברהם אנציקלופדיה לתארי-כבוד בישראל; אוצר תארים וכנויים לסוגיהם, מימי המקרא עד סוף ימי הגאונים ת"א תשיח-תשכד  
3.אמיר, אברהם שאול מוסדות ותארים בספרות התלמוד ירושלים תשלז 212 עמ'. ביקורות: רבי, משה: בשדה חמ"ד חוב' כא תשלח עמ' 256-255; כהן, ידידיה: עמודים שנה כז תשלט עמ' 142 ,133 
4.אמסל, מאיר בירור שזכות קריאת שם לילד הראשון שייך לאם הילד המאור שנה כד תשלב קונ' ב עמ' 7-9  
5.אמסל, מאיר בנוסח כתיבת כינויי המשפחה ערכם בקדושה ושאין לשנותם המאור שנה ז חוב' י אלול תשטז עמ' 17-20  
6.ג'קטר, חיים הצלה מעיגון על סמך השמות שבגט תחומין כב (תשסב) 188-190  
7.ג'קטר, חיים כתיבת השם דב/דוב בגט ובכתובה תחומין יט (תשנט) 201-204  
8.ג'קטר, חיים השם היהודי בגיטין ובכתובות [שם לועזי ושם עברי] תחומין טו (תשנה) 297-300  
9.גוטל, נריה קריאת שם נתיבי מרחבים ו סיון תשנט עמ' 211-247  
10.גולדצוייג, בן-ציון גיורת אם כותבין בכתובתה שם אביה הפרדס שנה לא חוב' ב חשון תשיז עמ' 17-15  
11.הלפרין, מרדכי הקדמת קריאת שם היילוד אשר מילתו מתעכבת עקב מחלה אסיא חוב' לג תמוז תשמב עמ' 21-14. בלר, אברהם דב: בדבר קריאת השם בעת המילה. שם חוב' לח אלול תשמד עמ' 72-68; הלפרין, מרדכי: הקדמת קריאת שם הילוד החולה. שם עמ' 74-73 
12.ויינגרטן, שמואל ז"ל כברכת החיים סיני כרך פב תשלח עמ' רסז-רסט. פרידמן, עקיבא; פרשל, טוביה: שם כרך פג תשלח עמ' רפח  
13.זובר, נתן נטע בן נכרי מישראלית האיך לקרוא אותו לתורה הפרדס שנה כד חוב' ז ניסן תשי עמ' 20-19  
14.חמיאל, חיים על נושא התארים בשו"ת בשנים תר"ך-תרנ"ה סיני כרך צה תשמד עמ' נט-פד  
15.טכורש, כתריאל פישל קריאת השם לילד הראשון לאב או לאם כתר אפרים, ת"א תשכז סי' לט עמ' תד-תז  
16.כהנא, יצחק זאב קביעת התואר בכתיבת שמות (בעיה לשונית בספרות הלכה) ספר יובל להרב ישראל אלפנביין, ירושלים תשכג עמ' קכב-קלא; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 428-421  
17.כץ, אליהו בני אלישיב [בענין קריאת שם] הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 127-123  
18.לנדאו, יהודה שם אב מגדל בכתובה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' עח-פא  
19.לרנר, מירון ביאליק לחקר הכינויים והתארים תעודה כרך 3 תשמו עמ' 113-93  
20.לשם, חיים תוארי-כבוד לרבנים מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 412-405  
21.פלברבוים, דוד ע"ד שם לילד הראשון המאור שנה כד תשלב קונ' ג עמ' 21  
22.פרייברג, י"מ; טכורש, כ"פ למי הזכות לקרא השם לילד הראשון, לאב או לאם? הליכות שנה ח ב (30) טבת תשכו עמ' 23-24  
23.קוסובסקי, יצחק מקור הלכה במדרש [בענין קריאת שם המאומץ בשם המאמץ] תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 252  
24.רבינוביץ, גדליה אהרן שינוי שם המשפחה תורה שבעל פה כו תשמה עמ' קכג-קכז  
25.רוזנטל, חיים שלמה עיון במנהגי ירושלים בשמות גיטין שורת הדין ט תשסה עמ' קעה-קפ  
26.שטרן, משה בדין אם מותר לכתוב מספר השנה לפי שנות הנוצרים, ובענין שמות נכרים כרם שלמה שנה ט קונטרס ז אייר-סיון תשמו עמ' ל-לח