Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > תלמיד-חכם. עם-הארץ

 מחברכותרתספרביקורת
1.אופנהיימר, אהרן עם הארץ האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 875-874  
2.אידלס, חיים יצחק קדימת ת"ח בהלוואה פרי חיים ג תשסב עמ' שלד-שלז  
3.אידלס, חיים יצחק גדר ת"ח בשבועה ובמסים פרי חיים ב תשס עמ' שסט-שעז  
4.אלון, גדליהו בניהם של חכמים תרביץ שנה כ תשט עמ' 84-95; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 58-73  
5.אנציקלופדיה תלמודית חכם כרך טו עמ' נא-נה  
6.אפשטין, יעקב חיוב שמירה בישובים חבל נחלתו ג תשסד עמ' 264-269  
7.אריאל, יועזר האם יש חסינות משפטית לנבחרי ציבור ולתלמידי חכמים? מלילות ב תשסא עמ' 57-66  
8.ביכלר, אברהם עם הארץ הגלילי ירושלים תשכד 240 עמ'  
9.ביננפלד, מנשה העדפות בהלכה לתלמידי חכמים מורשתנו יד תשס עמ' 195-211  
10.בנדיקט, בנימין זאב החייב רב בתשלום מסים? התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' קלט-קנו; הערות להערות. שם עמ' תקצא; תשובה בענין הטלת מס על רב. שם קובץ יא-יג תשכ-תשכב עמ' תקצ-תקצח  
11.בניהו, מאיר הסכמת צפת לפיטור תלמידי חכמים ממיסים וניסיונו של ר' יהודה אבירלין לבטלה ספונות ספר ז תשכג ( = ספר צפת חלק ב ירושלים תשכד) עמ' קג-קיז  
12.בקשי-דורון, אליהו הקדמת תלמיד חכם בדיוני בית הדין מוריה שנה יט גל' ה-ו כסלו תשנד סג-עג  
13.בר, משה על מקומם של תלמידי חכמים בהנהגת הציבור איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 120-105  
14.בר, משה מנהיגות רוחנית אצל חכמי המשנה והתלמוד מנהיגות רוחנית בישראל, ירושלים-ת"א תשמב עמ' 62-57  
15.בר, משה לשאלת שחרורם של אמוראי בבל מתשלום מסים ומכס תרביץ שנה לג תשכד עמ' 247-258  
16.בר-חיים, נתן שמעון רבנן אינם זקוקים לשמירה - האמנם וכיצד קובץ חדושי תורה ד קיץ תשסג עמ' 32-27  
17.ברגמן, יהודה כבוד התורה ולומדיה מזכרת לוי (פרוינד), ת"א תשיד עמ' 117-109  
18.ברון, לייב בענין עדות מלך ועדות תלמיד חבם המאור שנה י קונ' ה אדר תשיט עמ' 19-24  
19.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשסח עמ' 109-130  
20.ברנדס, יהודה עם הארץ - על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי אקדמות גל' כ שבט תשס"ח עמ' 109-130  
21.גוסטמן, ישראל בדין תלמיד חכם בזמן הזה צהר יב תשסד עמ' קטו-קכו  
22.גנק, מנחם דוב גביה מת"ח לחומת העיר הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 28-26  
23.גפני, ישעיהו 'שבט ומחוקק'; על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ ישראל ובבבל כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 91-79  
24.גרוס, שמאי קהת אם תלמיד חכם מחוייב בהוצאות שמירה פרי חיים ג תשסב עמ' קסו-קסז  
25.גרינהויז, צבי בפטור מלך וכהן גדול מלהעיד וגדר כבוד התורה עדיף זכרון השלשה, רכסים תשן עמ' נג- נה  
26.גרינשפן, נ"ש משפט עם הארץ בספרות ההלכה בכל תקופותיה ירושלים תשו  
27.גרשוני, יהודה חובת עבודת הצבא לעוסק בתורה (דין שבט לוי במלחמות רשות וחובה ואם נוטלין חלק בארץ לעתיד לבא) תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 728-732  
28.דייטש, זאב בהא דת"ח מצוה להפך בזכותו עדות, קובץ תורני, גל' י ניסן תשנא עמ' לז-לח  
29.הלוי, הלל יצחק הצהרת שקר לפטור ממסים משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' קצג-רח  
30.הקר, יוסף 'אין פורענות באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ' (ניתוח היסטורי-הלכתי וחברתי של תשלום מס הגזייה על ידי חכמים בארץ ישראל במאה השש עשרה) שלם ספר ד תשמד עמ' 117-63  
31.הרמן, דב בענין כבוד ת"ח בחיוב הגדת עדות זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' שעא-שעה  
32.ויינברג, יחיאל יעקב האם יכולה העדה להטיל מס על הרבנים? אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 8-13  
33.וילמן, פנחס מתן הספקות לתלמידי חכמים לדרך פסיקתו של מרן המחבר. המעין כרך כו גל' ג ניסן תשמו עמ' 31-26. זולדן, יהודה: שם גל' ד תמוז תשמו עמ' 69-67 
34.וינטר, אלימלך המלמד תורה לשם שכר שמעתין גל' 137-138 תשנט עמ' 58-65  
35.וכסמן, מאיר מקומו של תלמיד-החכם בחיי עמנו ספר הדואר ניו-יורק תשיז עמ' 110-103  
36.ולד, שמואל יוסף שנאה ושלום בתודעה הרבנית: עיונים בבבלי בבא בתרא ח ע"א (מעשה ברבי ורבי יונתן בן עמרם) שלום ומלחמה בתרבות היהודית ירושלים תשסו עמ' 35-65  
37.ולר, שולמית גביית מסי בטחון מן החכמים: דרשת ריש לקיש תורה לשמה, מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשסח עמ' 148-161  
38.זולדן, יהודה פרנסת תלמיד חכם מצדקה פרי הארץ גל' ח אייר תשמד עמ' 41-29  
39.זסלנסקי, א"י מצוות כיבוד חכמים שדה אילן, ספר זכרון לרמ"ץ אילן, ירושלים תשיט עמ' 63-61  
40.חפוטא, א' בדין ת"ח לענין מסים התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' קנז-קנט  
41.טויבר, מאיר גדר פטור תשלומי מס מתלמידי חכמים כתלנו יג תשן עמ' 212-216  
42.טוקצ'ינסקי, י"מ שחרור בני-ישיבות מגיוס התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' מה-נד  
43.יובל, ישראל תלמידי חכמים עושים דין לעצמם דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות חטיבה ב כרך א ירושלים תשמו עמ' 120-113  
44.יומטוביאן, יוחנן גיוס בני ישיבות - רשימה ביבליוגרפית מספרא לסייפא עלון 46 חורף תשנד עמ' 176-184  
45.ינקלביץ, רפאל עם הארץ הרי הוא כגוי סיני כרך פ תשלז עמ' נא-ס  
46.יעבץ, זאב תולדות ישראל, מהדו' ג חלק ח ת"א תרצח (עמ' 192-191: תעלולי 'עמי הארץ')   
47.כץ, יעקב אליטה וצבור בחברה היהודית לטפוסיה (מעמדם של תלמידי חכמים בחברה היהודית) חומר קריאה לשו"ת. ירושלים תשך 7+21 עמ' (בהכפלה)  
48.לאם, נחום חברים כל ישראל בית יצחק כרך כב תשן עמ' 198-206  
49.לבל, מנחם שכרם של חכמים ומלמדים שמעתין גל' 96 תשמט עמ' 51-56  
50.לוי, י' עם הארץ כוכבי יצחק מחברת י 1847 עמ' 10-12  
51.לם, נחום חברים כל ישראל הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קס-קסז  
52.לפיד, שמעון שיטת הרמב"ם ביסוד פטור ת"ח מהשתתפות בשמירה אורות עציון כב-כג מנחם אב תשנ"ג עמ' 305-308  
53.לשם, חיים צורבא מרבנן מחניים נז ערב חג השבועות תשכא עמ' 103-99; שבת ומועדי ישראל, כרך ג ת"א תשכט עמ' 288-280  
54.מהרש"ק, שמואל ד' תלמיד חכם הפרדס שנה טז חוב' ט כסלו תשג עמ' 35-37  
55.מורמלשטיין, בנימין צורבא מרבנן מאמרים לזכרון ר' צבי פרץ חיות, וינא תרצג עמ' רכג-רל  
56.מילר, שלמה יחזקאל בענין חיוב תלמיד חכם ביציאת חומת העיר חזון דוד, מאסף תורני לזכר ר' דוד מילר,ירושלים תשנה עמ' קנח-קנט  
57.מינקוביץ, מאיר מהותו של המושג 'עם הארץ' בתלמוד הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 704-703  
58.מרגליות, ראובן תלבושת התלמיד חכם והנשיא אור המאיר, ליובל הרב ב"צ מ"ח עוזיאל, ירושלים תשי עמ' רטו-רב; מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו, ירושלים תשכז עמ' סא-סה  
59.משאש, שלום חק הגנת הישובים - אם הת"ח צריכים לשמור אור תורה שנה כו תשנד עמ' תתפו-תתצה. פרידמן, יואל: שמירת תלמידי חכמים בישובים, שם שנה כז תשנה עמ' קצה-קצז; תשובה, שם עמ' שכח-שלג  
60.פוגלמן, מרדכי תלמיד חכם צריך שילמוד שלושה דברים סיני כרך כד תשט עמ' שכט-שלד  
61.פוגלמן, מרדכי תלמיד חכם בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' צה-קב  
62.פוגלמן, מרדכי זקן ויושב בישיבה בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קעד-קעח  
63.פיק, חיים חקרי-מלים ספר היובל לב"מ לוין, ירושלים תש עמ' שיח-של (עמ' שב: צורבא)  
64.פלדמן, ליאון אריה תשובת חכמי גירונה אודות זלזול בכבוד תלמיד חכם סיני כרך פט תשמא עמ' א-ה  
65.פלק, זאב סמכותה של ההנהגה הרוחנית בהלכה איש על העדה, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלג עמ' 132-121  
66.פרנקל, יוסף חיים כבוד ומורא ת"ח עם התורה מהד' ג חוב' יא תשנה עמ' מט-נה  
67.פרנקל, יצחק ידידיה מעמד חכמי ישראל וראשי שלטון בפני כס משפט תורה שבעל פה טז תשלד עמ' נה-ס  
68.קימלמן, ראובן ר' יוחנן ומעמד הרבנות שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 358-329  
69.קימלמן, ראובן האוליגארכיה הכוהנית ותלמידי החכמים בתקופת התלמוד ציון שנה מח תשמג עמ' 147-135  
70.קליין, שלום מחילת ריבית ונתינת ריבית על ידי תלמידי חכמים ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 85-97  
71.קמיונקא, ישראל בענין תלמיד חכם שנידה לכבודו בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תפג-תפד  
72.רוזנטל, ישכר דוב למהותו של תלמיד חכם סיני כרך מט תשכא עמ' רמט-רנו  
73.רוזנטל, ישכר דוב דין המבייש תלמיד חכם בזמן הזה סיני כרך נג תשכג עמ' נט-סו  
74.רוזנטל, ישכר דוב חכם ותלמיד חכם סיני כרך נה תשכד עמ' רכד-רכט  
75.רומנו, יוסף קהל שנהגו לשלם מס-גולגולת עבור מלמדים אם חייבים לשלם גם עבור מס חדש מקבציאל גל' יד אדר-אלול תשמט עמ'סג-עא  
76.רייזמן, ישראל יצחק בדין מורא חכמים מוריה שנה ד תשלג גל' יב עמ' יג-טז  
77.רלב"ג, ירמיהו יחס החכמים לעמי הארץ סיני כרך מח תשכא עמ' שב-שו  
78.רענן, אליהו ש"ז בדין רבנן לא צריכי נטירותא לחי ראי, לזכר א"י רענן, עמ' קפא-קפב  
79.שטרנברג, אליעזר מעמדם המיוחד של תלמידי-חכמים לגבי פדיונם משבי: הלכה ומציאות בר-אילן ו תשכח עמ' 262-238  
80.שלוסברג, אליעזר 'יהי ביתך בית ועד לחכמים' - הכיצד? שמעתין שנה כה גל' 91 תשרי-כסלו תשמח עמ' 48-36  
81. Abrahams, Israel  Am Ha-arec  In: The Synoptic Gospels, ed. Claude G. Montefiore, 2nd ed., vol. 2, London 1927, p. 647-669  
82. Badt-Strauss, Bertha  Der Am Haarez  Der Morgen 14 (1938), p. 246-252  
83. Bialoblocki, Samuel  Am Haarez  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 535-541  
84. Buchler, Adolf  Der galilaische Am-ha'Ares des zweiten Jahrhunderts  13. Jahresbericht der Israelitisch-theologischen Lehranstalt in Wien 1906, p. 1-213; photo repr. Hildesheim 1968.   
85. Buchler, Adolf  Die Schammaiten und die levitische Reinheit des עם הארץ  Festschrift...Jakob Freimann zum 70. Geburtstag, 1937, p. 21-37  
86. Burgsmuller, Alfred  Der 'am-ha'ares zur Zeit Jesu  Dissertation Marburg 1964, 182 p.  
87. Chajes, Hirsch Perez  Am-ha-arez e Min  Rivista Israelitica 3 (1906), p. 83-96.   
88. Chwolson, D.  Wer und was ist der Am-Haarez in der alten rabbinischen Literatur?  In: Beitr?ge zur Entwicklungsgeschichte des Judentums, Leipzig 1910, p. 1-54  
89. Dienemann, Max  Am Haarez  J?disches Lexikon 1, p. 276-278  
90. Enciclopedia Judaica Castellana  Am Haaretz  Vol. 1, p. 244-245  
91. Enciclopedia Judaica Castellana  Javer  Vol. 6, p. 203-204  
92. Friedlander, Michael  Les Pharisiens et les gens du peuple (Am-haarec)  Revue des Etudes Juives 13 (1886), p. 33-44  
93. Ginzberg, Louis  Hakam (חכם)  Jewish Encyclopedia 6, p. 160-161  
94. Goldberger, Isidor  Der Talmid Chacham  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 68, N.F. 32 (1924), p. 211-225, 291-307  
95. Greenberg, Moshe; Oppenheimer, Ahron  Am Ha-arez  Encyclopedia Judaica 2, p. 833-836  
96. Landman, Isaac  Am Haaretz  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 216-218  
97. Mendelsohn, S.  Haber  Jewish Encyclopedia 6, p. 121-124  
98. Meyer, Rudolf  Der Am 'ha-Ares  Judaica 3 (1947), p. 169-199  
99. Oppenheimer, Aharon  The Am Ha-aretz. A study in the social history of the Jewish people in the Hellenistic-Roman period.  Leiden 1977, 10 + 261 p.   
100. Pope, M.H.  Am haarez  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 106-107  
101. Reines, Chaim W.  The terms Yoshbei Kranoth and Am-Haaretz  The Joshua Bloch memorial Volume, 1960, p. 75-81  
102. Winer, G.B.  Schriftgelehrte  Biblisches Realworterbuch 2, p. 425-428  
103. Zeitlin, Solomon  The Am haarez  Jewish Quarterly Review, N.S. 23 (1932-33), p. 45-61 = Studies in the early history of Judaism, vol. 4: History of early talmudic law, N.Y. 1978, p. 210-224  
104.תא-שמע, ישראל על פטור תלמידי חכמים ממסים בימי הבינים עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 322-312