Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס

 מחברכותרתספרביקורת
1.אריאל, יעקב סירוס אשה בעלת כרומוזומים זכריים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 287-295  
2.בוכמן, אשר בן ציון הגדרת 'פצוע דכא' ו'כרות שפכה' אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 14-11  
3.גורן, שלמה כריתת ערמונית לאור ההלכה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 25-22; שנה בשנה תשמב עמ' 162-157  
4.גישטטנר, נתן בירור בדין בדיקה שיכול לעשותו פצוע דכא מוריה שנה א גל' ז תמוז תשכט עמ' כח-לט  
5.דרור, מרדכי סירוס אשה במקום חשש לחולי תורשתי דברי משפט א תשנו עמ' מג-מד  
6.הרשלר, משה בדיני ניתוח האם ואיסור סרוס באשה נעם ספר כ תשלח עמ' קנג-קסב  
7.הרשלר, משה הוצאת אברי ההולדה באשה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שלב-שלה  
8.וינר, יעקב סרוס באשה- קשירת חצוצרות דברי משפט ג תשנח עמ' נט-סז  
9.ויצמן, גדעון פצוע דכא - השיטות להוצאת זרע מהאשך תחומין כט תשס"ט עמ 347-351  
10.ויצמן, גדעון השתלת שחלות בעיני ההלכה תחומין לא תשעא עמ' 48-52  
11.טלושקין, ניסן ניתוח שיש בתוצאותיו חשש איסור [בענין ניתוח הפרוסטט] הפרדס שנה כט חוב' ח אייר תשטו עמ' 26-30  
12.יולס, אפרים אליעזר מכתב בדבר ניתוח הפרוסטאטא המאור שנה כג תשלא קונ' ד עמ' 12-11  
13.כ"ץ, יעקב צבי אם מותר לסרס כדי להציל מהשתרשות בעברה קול תורה שנה ה תשיא חוב' א-ב תשרי-חשון עמ' טז-יז; חוב' ג-ד כסלו-טבת עמ' יג-יד; חוב' ה שבט עמ' יב-יג; חוב' ו-ז אדר א- אדר ב עמ' יא-יב  
14.כהן, אפרים בדין פצוע דכא אור תורה שנה לה תשסג עמ' תרכב-תרלג  
15.מלאך, דניאל בדין הגדרת סריס חמה ואילונית סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' שכט-שמב  
16.נס, ישראל ברוך לשאלת נתוח הפרוסטאט וחשש איסור פצוע דכא הפרדס שנה ל חוב' ז ניסן תשטז עמ' 10-17  
17.נס, ישראל ברוך שאלה בדבר בחינת-בדיקה באשכיו של הזכר דרך פציעה כדי לידע איך לרפאותו הפרדס שנה לג חוב' ט סיון תשיט עמ' 31-34; חוב' י תמוז תשיט עמ' 30-28  
18.נס, ישראל ברוך בענין ניתוח הפרוסטאט הפרדס שנה מה תשלא חוב' ב עמ' 16-12  
19.עמאר, שלמה משה ביאתו בקהל של סריס מחמת הקרנות רפואיות תחומין כח תשס"ח עמ' 375-382  
20.פיינשטיין, משה בדבר ניתוח בפראסטאטן לתורה והוראה חוב' ה שבועות תשלה עמ' 19-18; כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 16-1  
21.פיינשטיין, משה ניתוח באברי ההולדה לענין סירוס ופצוע דכא הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' עא-עה  
22.פיינשטיין, משה סירוס אחר סירוס באשה בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לז-לח  
23.פיינשטיין, משה איסור סירוס ופסול פצוע דכא הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 26-28  
24.פלק, זאב פצוע דכא וכרות שפכה קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 38-27  
25.קלין, מנשה; גרינבלט, אפרים; נבנצל, אביגדור; גנס, ישראל; ליאור, דב; אריאל, יעקב; פרקש, יקותיאל בדין קשירת חצוצרות בית הלל גל' מ טבת תשע עמ' נו-ס  
26.רייזמן, צבי תרומת שחלות - האם אסורה מחמת סירוס? תחומין לא תשעא עמ' 38-47  
27.שור, דוד טיפולים במחלות הפרוסטאטה המאור שנה מו חוב' א תשרי-חשון תשנג עמ' 11-17  
28.שטרן, שמואל אליעזר נתוחים לצורך פריה ורביה עטרת שלמה ז תשסב עמ' קלט-קמג  
29.שטרן, שמעון לאיסור סירוס בניתוחים אורולוגיים הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רעג-רפ  
30.שטרן, שמעון איסור סירוס בניתוחים אורולגיים עטרת שלמה ח תשסג עמ' רט-ריז  
31.שניאורסון, מנחם ע"ד (א) ניתוח הפרוסטטה וכו' המאור שנה טז קונ' ח תמוז תשכה עמ' 5-6  
32. Bleich, J. David  Prostate surgery  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 20 (1982), p. 254-264  
33. Jakobovits, Immanuel  Castration  Encyclopedia Judaica 5, p. 242-243  
34. Nowack, William; Seligson, M.  Eunuch  Jewish Encyclopedia 5, p. 266  
35. Ozarowski, Joseph S.  Tubal ligation and Jewish law: An overview  Journal of Halacha and Contemporary Society 7 (1984), p. 41-52  
36.[אזרחי] בירג, ברוך מרדכי נתוח הפרוסטט (בירור הבעיה) נעם כרך א תשיח עמ' רמה-רסב  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > כלליהפיכת המין

 מחברכותרתספרביקורת
37. אור השבת חוב' ב תשמה. הוצאה מיוחדת על עניני רפואה צה עמ'  
38.אביטל, משה מה אומרים חכמינו על הרפואה בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 159-164  
39.אביטל, משה מעמד מקצוע הרופא ומדע הרפואה בהלכה בנתיבי חסד ואמת תשנג עמ' 73-79  
40.אברהם, אברהם סופר ורפא ירפא המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 29-22  
41.אברהם, אברהם סופר נשמת אברהם; הלכות חולים רופאים ורפואה כרך א: או"ח. כרך ב: יו"ד. כרך ג: אהע"ז-חו"מ. ירושלים תשמג-מד. ביקורות: הלפרין, מרדכי: אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 70-66; עמנואל, יונה: המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 62-59; [לחלק יו"ד] עמנואל, יונה: המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 64-61 
42.אדלר, יוסף צבי רופאים ורפואות בהלכה פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' קכה-קלו  
43.אילני, צבי; ויינברגר, י'; בן שחר, ורדה אגודת צדק - מדות - מוסר; לקט מעובד של מקורות הלכתיים לעוסקים בסיעוד וריפוי בנושא דילמות מוסריות של המטפלים נתניה 1987 128 עמ'  
44.אלון, מנחם על הרופא ועל השופט ספר ישרון; במלאת ששים שנה להסתדרות ישרון, ירושלים תשמד עמ' 52-48  
45.אלון, מנחם ההלכה והרפואה החדישה מולד כרך ד (כז) תשלא-תשלב עמ' 236-228; ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 239-254  
46.אליאש, יחיאל הרופא בהלכה סיני כרך עה תשלד עמ' רנט-רעו  
47.אמסל, מאיר עבריין שהוחלף לנקבה בניתוח הרופאים וכן איפכא ואם באו לשוב מה דינם לגבי ביאה בקהל ואישות וכל מצוות התורה המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 21-13  
48.אנציקלופדיה תלמודית חולה כרך יג עמ' רלג-רפה  
49.אסף, מנחם הרפואה במקורות ירושלים תשמג קפא עמ'. ביקורת: בי"ר, אהרן: אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 71-70 
50.אפשטין, יעקב מחויבות הרופא לרפוי והאחריות על מעשיו בהיבט הממוני חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 226-251  
51.ארזי, אברהם הרפואה בהשקפת חז"ל מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' מ-מז  
52.ביק-שאולי, אברהם הרפואה במשנתו ההלכית של הגאון רבי יעקב עמדין אסיא גל' ז מרחשון תשלג עמ' 13-11  
53.בן אפרים, עידן דור תהפוכות (בנושא ניתוחים לשינוי מין) ירושלים תשסד שז עמ'  
54.בן-שלמה, אליעזר הרופא וטיפולו בחולה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 169-160  
55.בן-שלמה, אליעזר הימנעות מטפול רפואי מתוך "צדקות" אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 73-81  
56.בקשי-דורון, אליהו מתי נתנה הרשות לרופא לרפאות ואם צריך הרופא הסכמת החולה כדי לרפאותו בנין אב, ירושלים תשמב עמ' ריח-רכד  
57.בקשי-דורון, אליהו מקצוע הרפואה בהלכה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רכה-רכז  
58.ברוידא, חזקיהו אברהם חובת הרופא לחולה, בנסיבות של חילוקי דעות ביניהם אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 80-84  
59.ברומברג, אי"י רופאים ורפואה בהשקפת ראשונים שנה בשנה תשכט עמ' 223-218  
60.גולדמינץ, אברהם יעקב קונטרס חיי רפואה זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תתה-תתלא  
61.גולדשטיין, א' הרפואה וההלכה קורות כרך ב תשיח עמ' 154-152  
62.גורן, שלמה לימוד אנטומיה בבתי הספר לרפואה לאור ההלכה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' טז-כז; מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 17-5  
63.גזונדהייט, בנימין הראי"ה קוק על 'רשות לרופא לרפאות' נטועים גל' י אלול תשסג עמ' 79-96  
64.גליק, שמעון הרופא היהודי מי הוא ואיזהו? אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 9-5  
65.גרוסברג, חנוך זונדל קונטרס הרפואה; תמצית בעיות רפואיות הנוגעות לעניני הלכה שנתבארו בכרכים האחרונים (ט-טז) וספרים נוספים שנפרטו בדף השני נועם ספר טז תשלג ספירה שניה עמ' א-נב  
66.גרוסברג, חנוך זונדל (עורך) קונטרס הרפואה [גדר חולה שיש בו סכנה; פעולות רפואיות בשבת; עניינים הנוגעים לחולה; אומדנות הרופאים; שבת הותרה בפקוח נפש או דחויה; נתוח המת; קירוב מיתה; שבילי הזרע; נתוח האם; הפלת עובר;... הזרעה מלאכותית... עניני מילה] נועם ספר י תשכז עמ' רפח-שיז  
67.גרין, וועלוועל שאלות מוסריות הנוגעות לבריאות הצבור באור התורה גל' ו אביב תשמח עמ' 32-20  
68.גרין, יוסי משפט ורפואה (יחסי חולה-רופא) תל אביב תשסג 734 עמ'  
69.גרשוני, יהודה בענין שינוי המין דרך ניתוח להפך מזכר לנקבה ומנקבה לזכר חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תנה-תנז  
70.דה-פריס, בנימין דמותו של הרופא בתקופת התלמוד קורות כרך ד חוב' ג-ד סיון תשכז עמ' 248-253  
71.הירש, אברהם התהפכות מלאכותית של זכר לנקבה ושל נקבה לזכר נועם ספר טז תשלג עמ' קנב-קנה  
72.הכהן, מנחם (עורך) על הרפואה במקורות היהדות מחניים גל' קכב מרחשון תשל; גל' קכג כסלו תשל  
73.הלוי, חיים דוד חובת החולה והרופא המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנד עמ' 12-20  
74.הלפרין, מרדכי הרפואה המודרנית בראי ההלכה סקירה חודשית כרך 34 חוב' 6 1987 עמ' 44-33  
75.הלפרין, מרדכי מדע ורפואה בתלמוד - קבלה או אקטואליה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 90-102  
76.הלפרין, שלמה ספר הרופאים אסיא חוב' כב מר-חשון תשלט עמ' 54-32  
77.וולנר, משה דב זכויות וסמכויות הרופא [חשיבות הרופא; שכר הרופא... סמכויות הרופא; מחלה מדבקת; תרומת דם או אבר; הקלת חבלי מיתה...] התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' רצז-שכא  
78.וונדר, מאיר מפתח למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בכתבי עת תורניים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 64-44 [לשנים תשלג-תשם]; חוב' לז כסלו תשמד עמ' 82-63 [לשנת תשמא]; חוב' לח אלול תשמד עמ' 68-57 [לשנת תשמב]; חוב' מא ניסן תשמו עמ' 88-56 [לשנת תשמג]; חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 145-120 [לשנת תשדמ]  
79.ויינברגר, אפרים שמירה על החיים ועל הבריאות בהלכה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' קג-קכה  
80.וינברגר, משה הזדקקות לרופאים על פי ההלכה עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 34-12  
81.וישליצקי, ל' (עורך) מדריך רפואי לפי מסורת היהדות ירושלים תשלז 134 עמ'  
82.וכטפוגל, משה אליעזר הגבלות ברשות הרופא לרפאות עטרת שלמה ט תשסד עמ' קפא-קצ  
83.זילברשטיין, יצחק עבודת הקודש של הרופא אסותא א ירושלים תשסו עמ' נה-ע  
84.זילברשטיין, יצחק רופא המבקש לותר על שכרו אסותא א ירושלים תשסו עמ' קמ-קמד  
85.זליגמן, חנה כמה סוגיות בדין רופא על פי מקורות היהדות הרפואה חוב' קד תשמג עמ' 361-358  
86.זלמנוביץ, אפרים חברה והלכה: חינוך ובריאות מזכרת בתיה תשמו 281 עמ'  
87.טייטלבוים, חנניה יום טוב שאלה בדבר השחצנות בימינו להפך זכר לנקבה ובחילוף המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 12-10  
88.טנדלר, משה דוב יומו של רופא בבית חולים בשבת: הלכה למעשה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' נה-סא  
89.יונגרייז, אורי גדרי "חייך קודמים לחיי חברך" (החיוב לרפא מדין השבת אבדה ונטילת שכר על כך) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קפח-רסז  
90.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרפואה והיהדות; מחקר השוואתי והיסטורי על יחס הדת היהודית לרפואה. מאנגלית - גאולה בת יהודה. ירושלים תשכו 320 עמ' | בקורות: זילברשטיין, ו': סיני כרך נט תשכו עמ' קצ-קצא. בירנבוים, פלטיאל: יחסה של תורת היהדות לרפואה. פליטת סופרים, ירושלים תשלא עמ' 304-300  
91.יעקובוביץ, ישראל עמנואל יחם ה'שלחן ערוך' לתלמוד ולרמב"ם בענינים רפואיים סיני כרך נט תשכו עמ' לט-מד; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קעח-קפג  
92.יעקובוביץ, ישראל עמנואל תרומת היהדות לאתיקה הרפואית שנה בשנה תשלג 211-203  
93.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרופא בחוק היהודי ובספרות הדתית הרופא העברי שנה 28 1955 חוב' א-ב עמ' 142-129 (התמחותו, מקומו בחברה, מוסריותו המקצועית וזכויותיו); שנה 29 1956 חוב' א-ב עמ' 87-99 (שכרו המקצועי); עמ' 160-151 (רשיונו להתעסק ברפואה והתחיי¬בויותיו המשפטיות)  
94.יעקובוביץ, ישראל עמנואל שאלות והערות בענינים רפואיים שונים [(א) העברת דם מתים לחולים; (ב) ניתוח המתים; (ג) אמצעים חדשים למניעת ההריון; (ד) 'מיתה יפה' ע"י עצירת רפואות; (ה) ניתוחים פלסטיים לשם נוי] נועם ספר ו תשכג עמ' רעא-רעה  
95.כהן, שאר ישוב שליחותו של רופא - לחולה אנוש [אוצר המשפט חלק ב ערך 5504] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קעה-קפג  
96.כהן, שאר-ישוב שליחותו של רופא הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' רסא-רסז; שליחותו של הרופא - לחולה אנוש. תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קמד-קנ  
97.כהן, שמואל הרופא ע"פ תורתנו הכתובה והמסורה מאסף, פרקי דברי הימים ואמרי מדע, פטרבורג תרסב חלק א עמ' 91-79  
98.כהנא, אלטר אליעזר ע"ד חילוף זכר לנקבה המאור שנה כה תשלג קונ' ו עמ' 18-19  
99.כהנא, יצחק זאב הרפואה בספרות ההלכה שלאחר חתימת התלמוד סיני כרך כז תשי עמ' סב-עט, רכא-רמא; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 162-126  
100.כהנא, ש"ז חכמת הרפואה באספקלרית היהדות קורות כרך א תשיב-תשטז עמ' 273-274  
101.לוי, יובל רפואה - אמונה ובטחון שמעתין שנה כא גל' 77 שבט ניסן תשמד עמ' 45-41  
102.לוי, יעקב על שתוף הפעולה בין פוסקי ההלכה והרופאים המעין כרך יח גל' ב טבת תשלח עמ' 18-10  
103.לוין, אברהם דב אדם ברפואת עצמו וביתו ובחיובו לבניו הקטנים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שטז-שלא  
104.ליבוביץ, יהושע התנהגות הרופא האידיאלי; 'קרטנא אסיא' כמתואר בספר הזוהר קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 121-111  
105.ליבוביץ, יהושע לתולדות הרפואה בישראל יבנה כרך ג תשט עמ' 184-200; מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' יח-לז  
106.ליבוביץ, יהושע המוסר הרפואי בין היהודים בימי הביניים ועל סף התקופה החדשה קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 283-288  
107.ליבוביץ, ישעיהו רפואה והלכה בין מדע ופילוסופיה, ירושלים תשמז עמ' 309-306  
108.ליבוביץ, ישעיהו רפואה והלכה בעידן המודרני בין מדע ופילוסופיה, ירושלים תשמז עמ' 312-310  
109.ליבס, יצחק אייזיק בעיות רפואה לפי ההלכה אספקלריה ד תשלו עמ' 60-50  
110.לם, נחום טיפול רפואי אם יש בו מצוה תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קמ-קמג  
111.לם, נחום טיפול רפואי אם יש בו מצוה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קפ-קפד  
112.מאיר, דוד שאלות הלכתיות לאור הרפואה המתחדשת; הפלות ו'הסבת המינים' - היבט רפואי תורה שבעל פה יח תשלו עמ' קג-קיא  
113.מונטנר, זיסמן על מוסרו של הרופא היהודי - השכלתו ותפקידו ע"פ הספרות העברית הקדומה הרופא העברי שנה 19 1946 חוב' א עמ' 127-123  
114.מונטנר, זיסמן ר' שם טוב בן יצחק מטורטושה על חיי הרופא העברי ומוסרו באירופה סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שכא-שלז  
115.מרגליות, ראובן רופאים ורפואות בתלמוד קוי אור, לבוב [תרפא] עמ' נד-סד. מלואים. טל תחיה, לבוב [תרפב] עמ' פב-פד  
116.מרגליות, ראובן הרפואה בתלמוד עומר שנה ו תשך עמ' 6-12  
117.מרגלית, דוד ערכים רפואיים שבאנציקלופדיה ההלכתית 'פחד יצחק' לר"י למפרונטי קורות כרך ב תשיח עמ' 60-38  
118.מרגלית, דוד הרפואה במקורות העבריים ויסודותיה המוסריים קורות כרך ב תשיח עמ' 220-209 ,138-133  
119.מרגלית, דוד מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות הליכות גל' 65 תשרי תשלה עמ' 34-33  
120.מרגלית, דוד יחסה של היהדות לרפואה ולרופאים קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 426-414  
121.מרגלית, דוד על הרפואה בתלמוד סיני כרך לד תשיד עמ' שצו-תו  
122.מרגלית, דוד חכמי ישראל כרופאים ירושלים תשכב 222 עמ'  
123.מרגלית, דוד דרך ישראל ברפואה ירושלים תשל 600 עמ'  
124.מרגלית, דוד התודעה של המוסריות ברפואה העברית קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 294-289  
125.מרגלית, דוד מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות קורות כרך ו תשלב-תשלד עמ' 342-345  
126.מרצבך, א"ח הרופא הדתי ושליחותו במדינה העברית יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 201-209, 222; דת ישראל ומדינת ישראל, עמ' 153-140  
127.סגל, יהודה זרחיה על המצווה לדרוש ברופאים שנה בשנה תשמב עמ' 208-204  
128.סגל, יהודה זרחיה אם להתאמץ לפנות לרופא מומחה צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' שפח-שצד  
129.סגל, יהודה זרחיה על המצוה לדרוש ברופאים צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' שפה-שפז [אוצר המשפט ב ערך 5517]  
130.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה  שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 265-294  
131.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 265-294  
132.פיינשטיין, משה רופא שומר תורה, ורופא מומחה שאינו שומר תורה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קל  
133.פלק, זאב רפואות הגוף ורפואות הנפש דעות גל' מה תשלו עמ' 351-349  
134.פרלמן, משה מדרש הרפואה; כולל כל תורת הרפואה ושמירת הבריאות בתלמוד בבלי וירושלמי, מכילתא... עם ביאור קצר מאת המאסף והערות מאת י"ל קצנלסון וא"מ מזיא ג חלקים ת"א תרפו-תרצד 96+117+156 עמ'  
135.קוטלר, דוד הרפואה בהלכה תוי חוב' 15 תשלה עמ' 22-20  
136.קוטק, שמואל רפואה והלכה בספר חסידים: 'נטילת שכר טרחה של רפואה' אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 42-37  
137.קוטק, שמואל המוסר הרפואי במקורות יהודיים בימי הבינים והרנסנס דברי הקתדרא ע"ש טסיה וד"ר יוסף מישן להיסטוריה ופילוסופיה של הרפואה כרך א חוב' 124 5 עמ'  
138.קוטק, שמואל (עורך) רפואה ומוסר ביהדות - סימפוזיון ירושלים תשם 23 עמ'  
139.קורות ספרים ומאמרים לתולדות הרפואה בין היהודים שהופיעו בארבעים שנה האחרונות קורות כרך א תשיב-תשטז עמ' 56-72  
140.קורמן, אברהם האדם וטבעו במדע וביהדות ת"א תשמו 320 עמ'  
141.קלינשפיז, אהרן החיוב להתרפא בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ז-ח תשנד עמ' 79-86  
142.קצנלסון (בוקי בן יגלי), י"ל התלמוד וחכמת הרפואה ברלין תרפח 401 עמ'  
143.קצנלסון, י"ל התלמוד וחכמת הרפואה ברלין תרפח 401 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 7977]. ביקורת: כהן, שלום: הרופא העברי א חוב' ב תרצ עמ' 146-143 
144.קרויס, שלום בדבר התועבה החדשה של חילוף אנשים לנשים המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 13-12  
145.רבין, יעקב הרקע הרפואי בשו"ת הרופא העברי שנה 25 1952 חוב' א-ב עמ' 117-106  
146.רוזן, ישראל פתרון הלכטכני לבעיות רפואיות בשבת מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 92-80  
147.רקובר, נחום הרפואה והמשפט העברי - פרקי ביבליוגרפיה קורות כרך ו תשלב-תשלה עמ' 488-463  
148.רקובר, נחום המדור הביבליוגרפי אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 73-64; לג תמוז תשמב עמ' 58-48  
149.רקובר, נחום רפואה והלכה - מאמרים בשפות לועזיות אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 87-78  
150.שוחט, רפאל הריפוי על פי התלמוד הרופא העברי ב חוב' א תרצג עמ' 86-77  
151.שולוביץ, ש' קווים לדמותו של הרופא היהודי ומעמדו כפי שמשתקף ממקורות היהדות קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 342-340  
152.שטיינברג, אברהם יחס ההלכה לרפואה אסיא חוב' יח תשרי תשלח עמ' 10-4; יחסה של ההלכה ומחשבת ישראל לרפואה. קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 413-401  
153.שטיינברג, אברהם הלכות רופאים ורפואה מתוך סדור בית יעקב להגריעב"ץ ז"ל אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 75-63  
154.שטיינברג, אברהם (עורך) הלכות רופאים ורפואה, על פי שו"ת ציץ אליעזר להגרא"י וולדינברג ירושלים תשלח רנב עמ'  
155.שטיינברג, אברהם (עורך) אסיא; מאמרים, תמציות וסקירות בעניני הלכה גל' א-ח תשל-תשלג  
156.שטיינברג, משה שינוי מין באנדרוגינוס אסיא חוב' יא אדר תשלה עמ' 8-5  
157.שטינברג, אברהם בריאות אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 104-90  
158.שטינברג, אברהם ערך "רופא" אנציקלופדיה הלכתית - רפואית מלילות א תשנח עמ' 351-409  
159.שטינברג, אברהם (עורך) אנציקלופדיה הלכתית רפואית; הרופא, החולה והרפואה - באספקלרית ההלכה ומחשבת ישראל כרך א מהד' שניה, אב-הנקה. ירושלים תשמח כה + 313 עמ'  
160.שינובר, שרגא האם מותר לרפא חולה? קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 125-128  
161.שינמן, פנחס ורפא ירפא - רשות, מצוה או חובה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קפד-קפט  
162.שקולניק, צבי הלכה ורפואה - מפנקסו של רופא שומר מצוות ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 185-184  
163. Abraham, S. Abraham  Medical Halachah for everyone  Jerusalem-N.Y. 1980, 18 + 211 p.  
164. Alpert, Rebecca T.  Jewish tradition and the right to health care  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 15-20  
165. Axelrud, P.S.  L'alimentation selon la Torah devant la medecine contemporaire  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 48 (1960), p. 81-85  
166. Baginsky, Adolf  Die hygienischen Grundzuge der mosaischen Gesetzgebung  2nd ed., Braunschweig 1895, 27 p.  
167. Baruk, Henri  Quelques principes d'ethique medicale  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 15 (1952), p. 175-182  
168. Baruk, Henri  Essais sur la medecine hebraique dans le cadre de l'histoire juive  Paris 1973, 263 p.   
169. Baruk, Henri  La medecine et la Torah  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 137 (1981), p. 19-22, 138 (1981), p. 35-39  
170. Baruk, Henri  La medecine et la Bible Hebraique  Koroth 8, 5-6 (1982), Engl. sect., p. 223-228  
171. Bercovy, D.  L'hygiene dans l'esprit du Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 87 (1970), p. 15-18  
172. Bergel, Joseph  Studien ?ber die naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Talmudisten  Leipzig 1880, 4 + 102 p.  
173. Bergel, Joseph  Die Medizin der Talmudisten  Leipzig-Berlin 1885, 6 + 88 p.  
174. Blakely, Stuart B.  The medicine of the Hebrew Bible  Jewish Times, 10.12.(1920)  
175. Bleich, J. David  The obligation to heal  Gesher 5 (1976), p. 122-132  
176. Bleich, J. David  Ethico-halakhic considerations in the practice of medicine  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 87-135  
177. Bleich, J. David  Medical questions: Sterilization of women; transsexual surgery; host-mothers; Tay-Sachs disease; Tay-Sachs reexamined; temporary crowns; plastic surgery; post-mortem Caesareans; autopsies with consent of the deceased; medical experimentation upon severed  In: Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 93-128  
178. Bleich, J. David  Medical questions and Shabbat: medical questions concerning Shabbat; emergency use of an automobile on Shabbat; accompanying a patient on Shabbat; induced labor; circumcision on Shabbat  In: Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 129-145  
179. Bleich, J. David  Hazardous medical procedures  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, Jewish Law Annual 2 (1979), p. 194-199  
180. Bleich, J. David  The obligations to heal in the Judaic tradition; a comparative analysis  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 1-44  
181. Bleich, J. David  The role and obligations of the physician  L'eylah 2,1 (5741), p. 7-11  
182. Bleich, J. David  Judaism and healing: halakhic perspectives  N.Y. 1981, 13 + 199 p.  
183. Bleich, J. David  Transsexual surgery  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 191-196  
184. Boerner, Fridericus  De statu medicinae apud veteres Ebraeos  Wittenberg [1755], 82 p.  
185. Bokser, Ben Zion  Problems in bio-medical ethics; a Jewish perspective  Judaism 24 (1975), p. 134-143  
186. Borchard, Marc  L'hygiene publique chez les Juifs  Paris 1865, 39 p.  
187. Boss, S.W.  Vorschriften in Thora und Talmud im Geiste moderner medizinischer Forschung  Zurich 1952, 32 p.  
188. Brav, Aaron  The biblical sanitary code to prevent the spread of contagious diseases  American Medicine (Sept. 1917), p. 637-644  
189. Brim, Charles J.  Medicine in the Bible, vol. 1: The Pentateuch, Torah  N.Y. 1936, 19 + 384 p.  
190. Brody, Baruch A.  The use of halakhic material in discussions of medical ethics  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 317-328  
191. Brueg, Isidorus  De medicis illustribus Judaeorum qui inter Arabes vixerunt  Dissertation Halle 1843, 30 p.  
192. Castiglioni, Arturo  La medecine du peuple d'Israel  In: Histoire de la medecine, Paris 1931, p. 65-78  
193. Castiglioni, Arturo  The medicine of the people of Israel. Theurgic medicine, canonical codification of sanitary laws.  In: A history of medicine, translated by E.B. Krumbhaar, N.Y. 1941, p. 64-79  
194. Chideckel, Morris  What did the talmudists really know about medicine?  Medical Record (May 4, 1938), p. 391-394  
195. Chideckel, Morris  Medicine and the Talmud  Jewish Forum 36 (1953), p. 120-122  
196. Cohen, Henry  The hygiene and medicine of the Talmud  University of Texas Record 3,4, 16 p.  
197. Cohn, Sigismund  De Medicina Talmudica  Dissertation Breslau 1846, 28 p.  
198. Cook, Henrici  Dissertatio medica inauguralis de legislatura Mosaica  Hague 1835, 4 + 84 p.  
199. Creighton, C.  Medicine  Encyclopedia Biblica 3, p. 3005-3009  
200. Daube, David  Medical and genetic ethics. Three historical vignettes.  Oxford 1976, 14 p.  
201. David, Rene  L'hygiene religieuse dans les Livres Sacres  Paris 1926, 43 p.  
202. Davis, Eli  Aspects of medicine in the Hebrew Bible  Koroth 9 (1986), Engl. sect., p. 265-268  
203. Ebstein, Wilhelm  Die Medizin im Alten Testament  Stuttgart 1901, 8 + 184 p.  
204. Ebstein, Wilhelm  Die Medizin im Neuen Testament und im Talmud  Stuttgart 1903, 7 + 338 p.; photo repr. Munchen 1975  
205. Elon, Menachem  Jewish law and modern medicine  Israel Law Review 4 (1969), p. 467-478 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. Haim H. Cohn, N.Y. 1971, p. 131-142  
206. Elovitz, Mark H.  The bio-medical challenges to law and morality  Judaism 24 (1975), p. 144-156  
207. Enciclopedia Judaica Castellana  Medicina - en la Antiguedad  Vol. 7, p. 351-358  
208. Engel, Maximilian  Die Medicin unter den Juden  In: Kalender und Jahrbuch fur Israeliten, ed. J. Wertheimer, Wien 1854, p. 220-244  
209. Englard, Izhak  The example of medicine in law and equity; on a methodological analogy in classical and Jewish thought  Oxford Journal of Legal Studies 5 (1985), p. 238-247  
210. Falk, Zeev W.  Forensic medicine in Jewish law  Dine Israel 1 (1969), Engl. sect., p. 20-30  
211. Falk, Zeev W.  Law and medicine in medieval Jewry  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 159-166  
212. Feldman, David M.  Health and medicine in the Jewish tradition  N.Y. 1986, 114 p.  
213. Feldman, David M.; Rosner, Fred (eds.)  Compendium on medical ethics  6th ed. N.Y. 1984, 10 + 149 p.  
214. Feldman, W.M.  Jewish contribution to medical knowledge  Jewish Forum 14 (1931), p. 231-237  
215. Feldman, W.M.  Medico-legal aspects of Jewish life  Ose-Rundschau 7 (1932), p. 25-31; 9 (1934), p. 19-26  
216. Fizzi, Benedetto  Dissertazione di polizia medica in Pentateuco  5 vols., Pavia 1787-89, Cremona 1790, 15 + 144, 3 + 128, 3 + 142, 3 + 166, 3 + 120 p. Dissertazione seconda. Cremona 1788, 135 p.  
217. Fraenkel, Louis  Medicinsk Strefftog gennem Talmud  Kobenhavn 1923, p. 79-86, Saertryk ag Bibliotek for Lager  
218. Franck, Isaac  Jewish biomedical ethics in a non-Jewish world  In: Biomedical ethics in perspective of Jewish teaching and tradition, ed. Isaac Franck, Washington, D.C. 1980, p. 50-57  
219. Franck, Isaac  Understanding Jewish medical ethics: reflections on the papers  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 207-215  
220. Franck, Isaac (ed.)  Biomedical ethics in perspective of Jewish teaching and tradition. Proceedings of an academic conference  Washington, D.C. 1980, 60 p.  
221. Freid, Jacob  Judaism and mental health  In: Judaism and the community, South Brunswick-N.Y.-London 1968, p. 196-248  
222. Friedenwald, Harry  The ethics of the practice of medicine from the Jewish point of view  John Hopkins Hospital Bulletin 28 (1917), p. 255-261 = The Jews and medicine, vol. 1, Baltimore 1944, p. 18-30  
223. Friedenwald, Harry  Moses Maimonides the physician  Bulletin of the Institute of the History of Medicine 3 (1935), p. 555-584 = The Jews and medicine, vol. 1, Baltimore 1944, p. 193-216  
224. Friedenwald, Harry  The Jews and medicine. Essays. 2 vols.,  Baltimore 1944, 21 + 817 p.; 2nd ed. N.Y. 1967.   
225. Friedreich, J.B.  Zur Bibel: Naturhistorische, anthropologische und medicinische Fragmente  2 vols. in 1, Nurnberg 1848, 7 + 334, 4 + 215 p.; repr. 1966  
226. Funk, Salomon  Die Hygiene des Talmuds  In: Die Hygiene der Juden, ed. M. Grunwald, Dresden 1911, p. 189-231  
227. Gelin, A.  Medecine dans la Bible  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 957-968  
228. Gemayel, Armin  L'hygiene et la medecine a travers la Bible  Paris 1932, 296 p.  
229. Gereboff, Joel  Jewish bioethics; redefining the field  Religious Studies Review 8 (1982), p. 316-324  
230. Gillespie, C.G.K.  The sanitary code of the Pentateuch  London 1894, 96 p.  
231. Ginzburger, Binjamin Wolf  Medicin im Talmud  1745*  
232. Glenn, Jacob B.  Modern medicine in the light of Mosaic law  Jewish Forum 41 (1958), p. 1-2, 23, 39-40, 64-65, 95-96, 114, 135-136, 150-151, 171-172, 181-182, 194-195  
233. Glenn, Jacob B.  The Bible and modern medicine  N.Y. 1959, 48 p.  
234. Glenn, Jacob B.  The Bible and modern medicine  Jewish Forum 43 (1960), p. 97-98, 105-106, 125-126, 174-176  
235. Glenn, Jacob B.  Sex and marriage in Judaism  Jewish Forum 44 (1961), p. 21-22  
236. Glick, Seymour M.  Human life and medical ethics  Intercom 12,1 (1971), p. 5-10.  
237. Goldmann, Heimann  De rebus medicis veteris testamenti  Dissertation Bratislava (c. 1845), 36 p.  
238. Goldstein, A.  Medicine and religious law  Harofe Haivri 31,2 (1958), Engl. sect., p. 194-192  
239. Gollancz, Hermann  Jews and their relation to medical science  Jewish Chronicle, Suppl. (Jan. 1926), p. 1-2; (Feb. 1926), p. 7  
240. Gordon, Benjamin Lee  Medicine among the ancient Hebrews  Annals of Medical History, 3rd ser. Vol. 4 (1942), p. 219-235  
241. Gordon, Benjamin Lee  Biblical and talmudic medicine  Harofe Haivri 33,1 (1960), Engl. sect., p. 231-223  
242. Gordon, Harry H.  Ethical problems in the hospital, and the rabbi  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 154-158  
243. Gordon, Hirsch Loeb  Hygiene of the Jews  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 509-513  
244. Gordon, Maurice Bear  Medicine among the ancient Hebrews  Isis 33 (1941), p. 454-488  
245. Goslar, Hans (ed.)  Hygiene und Judentum. Sammelschrift  Dresden 1930, 127 p.; p. 26-29: Loffler, G.: Von jud. Sexualhygiene; p. 30-33: Rabin, Else: Sexualethische Prinzipien und jud. Volksgeist; p. 34-35: Segall, J.: D. sozialhygienische Bedeutung d. jud. Ehegesetzgebung; p. 51-55: Bamberger, M.: Hygienisches  
246. Gottheil, Richard  A fragment from a treatise on medicine (from the Genizah)  Jewish studies in memory of George A. Kohut, 1935, p. 315-324  
247. Greenberg, Irving  Toward convenantal ethic of medicine  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 124-149  
248. Greene, Velvl  Ethical issues in community health  B'or Ha'torah 5 (1986), p. 39-51  
249. Greenstone, Julius H.  Health laws  Jewish Encyclopedia 6, p. 294-295  
250. Gribetz, D.; Tendler, Moses D. (eds.)  Medical ethics: the Jewish point of view  Mount Sinai Journal of Medicine 51 (1984), p. 1-2  
251. Grunwald, Max  Hygiene der Juden  J?disches Lexikon 2, p. 1701-1709  
252. Grunwald, Max  Beitr?ge zur Geschichte und Wurdigung der Hygiene der Juden... aus Philo  Mitteilungen der Gesellschaft fur j?dische Volkskunde 37-40 (1911), p. 137-138  
253. Grunwald, Max (ed.)  Die Hygiene der Juden  Dresden 1911, 6 + 325 p.; mit Anhang: Haase, Heinrich, Wohlfahrtspflege bei den Juden, 64 p.  
254. Halpern, Joachim  Beitr?ge zur Geschichte der talmudischen Chirurgie  Dissertation Breslau 1869, 25 p.  
255. Harrison, R.K.  Disease  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 847-851  
256. Harrison, R.K.  Healing, health  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 541-546  
257. Harrison, R.K.  Medicine  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 331-332  
258. Heilbronn, C.  Die Grundzuge der mosaischen Gesetzgebung vom arztlichen Standpunkte aus  Zurich 1896, 18 p.  
259. Hirsch, Marcus  Die pathologische Anatomie des Talmud. Ein Beitrag zur Kenntnis der talmudischen Medizin.  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 13 (1866-67), p. 83-92, 187-197; 15 (1869), p. 270-278  
260. Hofmann, Willy  Zur Bewertung des Arztes und der Medizin in der j?dischen Auffassung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 394-403  
261. Hofmann, Willy  Die Stellung der j?dischen Weltanschauung zu Krankheit, Arzt und Medizin  Frankf.a.M. 1932, 14 p.  
262. Isaacs, Raphael  Biblical-talmudical laws and the hygiene myth  Jewish Forum 20 (1937), p. 18, 35  
263. Israels, Abraham Hartog  Dissertatio historico-medica inauguralis, exhibens Collectanea Gynaecologica ex Talmude Babylonico  Dissertation Groningen 1845, 15 + 189 + 3 p.  
264. Jakobovits, Immanuel  The physician in Jewish law and religious literature  Harofe Haivri 29,1 (1956), Engl. sect., p. 180-171; 29,2 (1956), Engl. sect., p. 169-156  
265. Jakobovits, Immanuel  The consideration of human pain in Jewish law  Harofe Haivri 32,1 (1959), Engl. sect., p. 168-161  
266. Jakobovits, Immanuel  Jewish medical ethics  N.Y. 1959, 42 + 381 p.; repr. 1962, 42 + 389 p.   
267. Jakobovits, Immanuel  Medicine and religion - a Jewish view  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 142-153  
268. Jakobovits, Immanuel  Medicine in Jewish law  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 154-172  
269. Jakobovits, Immanuel  The Jewish contribution to medical ethics  Medica Judaica 1,2 (1970), p. 12-17  
270. Jakobovits, Immanuel  Medicine and Judaism, an overview  Assia 7,3-4 (1980), Engl. sect., p. 57-78  
271. Jakobovits, Immanuel  Medizin und Ethik im Judentum  In: Begegungen mit dem Judentum, ed. Bernhard Rubenach, Stutgart 1981, p. 181-188  
272. Jakobovits, Immanuel  The doctor's duty to heal and the patient's consent  L'eylah 2,2 (5742), p. 4-6 = Consent in medicine - Convergence and divergence in tradition, eds. G.R. Dunstan and Mary J. Seller, London 1983, p. 32-36  
273. Jakobovits, Immanuel  Judaism and medicine  In: World religions and medicine, ed. David Goodacre, Oxford 1983, p. 33-42  
274. Jakobovits, Immanuel  Jewish medical ethics - a brief overview  Journal of Medical Ethics 9 (1983), p. 109-112  
275. Jakobovits, Immanuel  Some letters on Jewish medical ethics  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 217-224  
276. Jakobovits, Immanuel  La posizione dello Shulhan Arukh in confronto al Talmud e a Maimonide in questioni mediche  Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Jerusalem 1986, p. 234-247  
277. James, J. Brindley  The medical aspect of Scripture  London 1903, 12 p.  
278. Jung, Moses  Some aspects of talmudic medicine  Jewish Forum 17 (1934), p. 135-139, 179-182, 188  
279. Kagan, Solomon R.  Medicine according to the Talmud  Medical Record (Apr. 7 and 21, 1926), 17 p.  
280. Kagan, Solomon R.  Researches in Hebrew literature  Vol. 1, Spokane, Wash., 1929; p. 1-17: The Talmud, its influence and value; p. 21-60: Medicine according to the ancient Hebrew literature = Medical Life, N.S. 117 (1930), p. 309-334  
281. Kagan, Solomon R.  Jewish medicine  Boston 1952, 575 p.  
282. Kahn, Ignaz  ?ber den medicinisch-polizeylichen Sinn der mosaischen Gesetze  Augsburg 1825, 56 p.  
283. Kaufmann, David (ed.)  ספר המוסר לרופאים Isak Israelis Propadeutik fur Aerzte  Berlin 1885, 22 p. + 6 p. (in Hebrew) = Magazin fur Wissenschaft des Judenthums 11 (1884)  
284. Keller, Henry  The ideal practice of medicine, from the rabbinical point of view  Jewish Forum 2 (1919), p. 1111-1122  
285. Keller, Henry  Jewish ethics through medical eyes  Jewish Forum 9 (1926), p. 308-310  
286. Kleeberg, Julius  A medical study of the story of Samson and Delilah  Koroth 7,9-10 (1979), Engl. sect., p. 195-202  
287. Klein, C.H. von  Jewish hygiene and diet, the Talmud and various other Jewish writings heretofore untranslated  Washington, D.C. 1884, 22 p.  
288. Kotelmann, L.  Die Ophthalmologie bei den alten Hebraern; aus den alt-und neutestamentlichen Schriften unter Berucksichtigung des Talmuds dargestellt  Hamburg-Leipzig 1910, 8 + 435 p.  
289. Kottek, Samuel  Nahmanide, medecin (1174-1270)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 67 (1965), p. 23-28  
290. Kottek, Samuel  Les textes legislatifs du Talmud et leur contribution a l'histoire de la medecine et des sciences naturelles selon le 'Kusari' de Juda Halevi  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 116 (1976), p. 5-8  
291. Kottek, Samuel  La pediatrie dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 121 (1977), p. 25-28  
292. Kottek, Samuel  La maladie vue par les maitres du Talmud  Almanach du KKL, Strasbourg 1980, p. 65-71  
293. Lamm, Norman  Is it a Mitzvah to administer medical therapy?  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 5-13  
294. Leibowitz, Joshua O.  Medecine hebraique ancienne (documentation et commentaires)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 69 (1965), p. 101-113  
295. Leibowitz, Joshua O.  Some aspects of biblical and talmudic medicine  Jerusalem 1969, 67 p.; repr. 1975  
296. Leibowitz, Joshua O.  Medical ethics and etiquette in Jewish history  Medica Judaica 1,3 (1971), p. 10-15  
297. Levin, Faitel  Health, you and the Halacah  Or Hadorom 3 (1986), p. 21-66  
298. Levin, Faitel  Halacha, medical science and technology; perspectives on contemporary Halacha issues  N.Y. 1987, 8 + 210 p.  
299. Lindinger, Iohann Simon  De Ebraeorum veterum arte medica, De daemone et daemoniacis  Servestae et Levcorae 1774, 2 + 188 p.  
300. Lippe, K.  Die gerichtliche Medizin in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jassy 1910, 30 p.  
301. Loebl, Jos. M.  Die Hygiene der alten Juden  Wien 1894, 15 p.  
302. Loewe, Herbert  Disease and medicine (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 755-757  
303. Macalister, A.  Medicine  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 321-333  
304. Manson, Salomo Ludwig  Dissertatio medica inauguralis de legislatura mosaica, quantum ad hygieinen pertinet  Hague 1835, 4 + 84 p.  
305. Margalith, David  Le medecin ideal d'apres nos anciens ecrits  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 41 (1958), p. 121-125  
306. Margalith, David  The ethical bases of medicine in Hebrew sources  Koroth 8 (1959), Engl. sect., p. 8-11  
307. Margalith, David  The consciousness of morality in the Hebrew historical medicine  Koroth 5,5-6 (1970), Engl. sect., p. 50-53*  
308. Mayersohn, Lazar  Evreii in Medicina  Bucarest n.d., 36 p.  
309. Mead, Richard  Medica sacra: sive, de moribus insignioribus qui in Bibliis memorantur, commentarius  London 1749, 21 + 108 p.; Amsterdam 1749; New ed. Leyden 1787, 24 + 103 p.  
310. Mead, Richard  Medica sacra, or a commentary on the most remarkable diseases mentioned in the Holy Scriptures, translated from the Latin by Thomas Stack  London 1754, 120 p.  
311. Medvei, Bela  Az o-testamentumi egeszsegugy jelenkori vil git sban (Die alttestamentliche Hygiene im Spiegel der Gegenwart)  [Budapest] 1904, 23 p.  
312. Morgenstern, Moshe  Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah: a study of the Torah attitude to the sacredness, dignity, and individuality of human life from conception to death  N.Y. 1981, 90 p.  
313. Muntner, Sussmann  Medicine - in the Bible; the talmudic era  Encyclopedia Judaica 11, p. 1178-1185  
314. Muntner, Sussmann  Medicine in the Talmud  Medica Judaica 2,1 (1972), p. 4-8  
315. Mussy, Noel Gueneau de  Etude sur l'hygiene de Moise et des anciens Israelites  Paris 1885, 16 p.  
316. Neuburger, Max  History of medicine  Vol. 1. London 1910, 10 + 404 p.; p. 38-42: Medicine in the Old Testament; p. 318-322: Medicine in the Talmud  
317. Neuburger, Max  The medical lore of the Bible  In: Essays in the history of medicine, N.Y. 1930, p. 3-20  
318. Neufeld, Edward  Hygiene conditions in ancient Israel (Iron Age)  Biblical Archaeologist 34,2 (1971), p. 42-66  
319. Newmeyer, Stephen  Talmudic medicine  Judaism 29 (1980), p. 360-367  
320. Nossig, Alfred  Die Sozialhygiene der Juden und des altorientalischen Volkerkreises  Stuttgart 1894, 12 + 152 p.  
321. Novak, David  Judaism and contemporary bioethics  Journal of Medicine and Philosophy 4 (1979), p. 347-366 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 82-101  
322. Oppler  Einiges aus der altj?dischen Medicin  Deutsches Archiv fur die Geschichte der Medizin 4 (1881), p. 62f  
323. Osler, William  Israel and medicine  Jewish Comment of Baltimore, (Dec. 18, 1914)  
324. Philalethes, II (pseudonym)  Der Mosaismus und sein Einfluss auf Gesundheit und Krankheit  Kaufbeuren 1878, 28 p.  
325. Preuss, Julius  Sexuelles in Bibel und Talmud  Allgemeine Medicinische Central Zeitung 73 (1906), 37 p.  
326. Preuss, Julius  Biblisch-talmudische Medizin  Berlin 1911, 735 p.; New ed., with register of Hebrew and Aramaic terms by Adolph Lowinger, N.Y. 1971, 85 + 735 p.   
327. Preuss, Julius  Biblical and talmudic medicine, translated by Fred Rosner  N.Y.-London 1978, 24 + 652 p.  
328. Rabbinowicz, Israel Michael  Einleitung in die Gesetzgebung und die Medicin des Thalmuds, translated from the French by Sigm. Mayer  Leipzig 1883, 23 + 272 p.  
329. Rabin, Jacob  Medical matters in the Tosafot  Harofe Haivri 31,2 (1958), Engl. sect., p. 191-188  
330. Rabin, Jacob  Medical folklore in the Baraita and Tosefta  Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 191-189  
331. Rackman, Emanuel  Morality in medico-legal problems: a Jewish view  New York University Law Review 31 (1956), p. 1205-1214  
332. Rackman, Emanuel  Medical-legal problems  In: One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 107-119  
333. Rackman, Emanuel  Jewish medical ethics and law  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 150-173  
334. Reinhard, Chris. Tob. Ephr.  Bibelkrankheiten welche im Alten Testamente vorkommen. Nebst Augustin Kalmets Abhandlung von dem Aussatz der Juden  Frankf.-Leipzig 1767-1768, 2 vols. in 1  
335. Rosner, Fred  Modern medicine and Jewish law  N.Y. 1972, 216 p.   
336. Rosner, Fred  Medicine in the Bible and the Talmud  N.Y. 1977, 13 + 247 p.  
337. Rosner, Fred  The physician and the patient in Jewish law  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 45-55  
338. Rosner, Fred  The traditionalist Jewish physician and modern biomedical ethical problems  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 225-241  
339. Rosner, Fred  Medicine in the Mishneh Torah of Maimonides  N.Y. 1984, 14 + 325 p.  
340. Rosner, Fred  The physician's license to heal  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 7-13  
341. Rosner, Fred  The patient's obligation to seek healing  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 15-21  
342. Rosner, Fred  The Jewish physician and biomedical ethics  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 23-36  
343. Rosner, Fred  Modern medicine and Jewish ethics  N.Y. 1986, 14 + 405 p.  
344. Rosner, Fred; Bleich, J. David (eds.)  Jewish bioethics  N.Y. 1979, 19 + 424 p.   
345. Rosner, Fred; Tendler, Moses D.  Practical medical Halacha  Jerusalem-N.Y. 1980, 141 p.  
346. Rubenstein, Samuel  Health and medicine in Jewish law  N.Y. 1977, 27 p.  
347. Rubinstein, Matyas  A biblico-talmudicus hygiena  Budapest 1892, 36 p.  
348. Safran, Avinoam Bezalel  Medecine et Judaisme (Extracts)  Geneve 1968, 32 p.   
349. Safran, Avinoam Bezalel  Medicine and Judaism (excerpts)  Tel Aviv 1971, 49 + 38 p.  
350. Salaman, Redcliffe N.  Jewish achievements in medicine  Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 308-326  
351. Sandler, Aron  Medizin in Bibel und Talmud  J?disches Lexikon 4, p. 9-25  
352. Savitz, H.  Jacob Zahalon and his book 'The treasure of life'  New England Journal of Medicine 213 (1935), p. 167 ff*  
353. Schaffer, Sylvan  Providing and accepting medical and psychiatric treatment  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 101-117  
354. Schapiro, D.  Medecins a l'epoque biblico-talmudique  Menorah 9 (1930), p. 170-171  
355. Schereschewski, Emanuel  Medizinisches - in j?discher Sicht  Udim 1 (1970), p. 98-101  
356. Schimmel, Elihu D.  Medical ethics and Torah morality; a rejoinder  Tradition 9,4 (1968), p. 14-19  
357. Schmidt, Johann Jacob  Biblischer Medicus  Zullichau 1743, 12 + 761 + 33 p.  
358. Schmidt, Johann Jacob  Bybelsche Medicus, of Schriftuurlyke Geneeskundige; behelzende eene opheldering der Heilige Schrift, uit de geneeskundige Wetenschappen  Amsterdam-Dordrecht 1768, 12 + 838 + 40 p.  
359. Schulweis, Harold M.  The doctor in the patient; the patient in the doctor  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 13-14, 32  
360. Schwob, Alexandre  Essai sur la medecine legale chez les Hebreux  Dissertation Strasbourg 1861, 81 p.  
361. Segre, Isacco  L'igiene nella Bibbia e nei libri rabbinici  Torino 1897, 54 p.; repr. 1980  
362. Shoshan, Ari  Intelligible and mystical medical treatment in the Bible  Koroth 5,11-12 (1972), Engl. sect., p. 120-134  
363. Shoshan, Ari  Medicine, surgery and drugs in the Mishnah  Koroth 6,7-8 (1974), Engl. sect., p. 157-179; ...in Midrash Rabbah, ib. 9-10 (1974), Engl. sect., p. 205-223  
364. Siegel, Seymour  Biomedical ethics  Sh'ma 13 (1982-83), p. 109-111  
365. Silber, Mendel  Medicine in the Talmud; study discloses remarkable development of medicine in ancient Jewry  Jewish Times 27,4 (1927)  
366. Silberstein, Werner  La medecine et la Halakha  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 60 (1963), p. 73-80  
367. Silverstein, Arthur Jay  Liability of the physician in Jewish law  Israel Law Review 10 (1975), p. 378-388  
368. Simon, Isidore  L'oeuvre medicale de Maimonide  Cahiers Juives 3,2 (1935), p. 87-96 = Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 31 (1956), p. 107-120  
369. Simon, Isidore  La medicine legale dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 2 (1948), p. 46-61; 3 (1949), p. 33-62  
370. Simon, Isidore  Le respect de la personne humaine, la responsabilite et l'expertise medicale dans l'antiquite hebraique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 73 (1966), p. 117-122  
371. Simon, Isidore (ed.)  Etude speciale des problemes criminologiques, judiciaires et medico-legaux dans la tradition hebraique, comparee a celle des autres peuples de l'antiquite  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 38 (1957), 72 p.  
372. Sinclair, Daniel B.  Law and morality in halakhic bioethics  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 143-163  
373. Singer, Elias  Maimonides medico  In: Maimonides, Buenos Aires 1935, p. 267-283  
374. Slo-Bodkin, S. Garson  Medical gleanings from the Code of Jewish law  Jewish Forum 17 (1934), p. 320, 324, 349-350  
375. Snowman, J.  A short history of talmudic medicine  London 1935, 94 p.; repr. 1973  
376. Solis-Cohen, Solomon  Health laws and the Jews  In: Judaism and science, Philadelphia 1940, p. 125-134  
377. Spivak, Charles D.  Medicine in Bible and Talmud  Jewish Encyclopedia 8, p. 409-414  
378. Sprengel, Kurt (praes.); Levin, Meyer (resp.)  Analecta historica ad medicinam Ebraeorum  Dissertation Halle 1798, 58 p.  
379. Steinberg, Avraham (ed.)  Jewish medical law: a concise responsa. Compiled and edited from the Tzitz Eliezer  Jerusalem 1980, 12 + 180 p.   
380. Steinschneider, Moritz  Zur medicinischen Literatur  Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie, ed. Steinschneider, 17 (1877), p. 56-62, 114-117; 19 (1879), p. 35-38, 64-70, 84-89, 105-109  
381. Steinthal, S.  Die Hygiene in Bibel und Talmud  Berlin 1907, 31 p.  
382. Stern, A.  Die Medizin im Talmud  Literarische Warte, Beilage zu 'Der Israelit' 49,52 (1903), p. 11-12; 50,2 (1909), p. 12-13; 50,3, p. ?; 4, p. 12-13; 5, p. ?  
383. Stern, A.  Die Medizin im Talmud  Frankf.a.M. 1909, 24 p.  
384. Straus, Livia Salmanovitz; Straus, Marc J.  Physicians in the Bible and the Code of Hammurabi  Medica Judaica 2,1 (1972), p. 13-14  
385. Struys, Thijs  Ziekte en genezing in het Oude Testament  Dissertation Kampen 1968, 466 p.  
386. Tendler, Moses D.  Medical ethics and Torah morality  Tradition 9,4 (1968), p. 5-13  
387. Tendler, Moses D. (ed.)  Medical ethics; a compendium of Jewish moral, ethical and religious principles in medical practice  5th ed., N.Y. 1975, 64 p.; Addendum: N.Y. 1981, 90 p.  
388. Toaff, Renzo  Deontologia dei medici ebrei nei secoli  Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Jerusalem 1986, p. 209-233  
389. Tournier, Paul  Bibel och Medicin  2nd ed., Stockholm 1951, 275 p.  
390. Tournier, Paul  Bibel und Medizin  Zurich 1953, 375 p.  
391. Tournier, Paul  Bible et medecine  Neuchatel 1951, 238 p.  
392. Tournier, Paul  Biblia y medicina  Pamplona 1960, 272 p.  
393. Trusen, J.P.  Darstellung der biblischen Krankheiten und der auf die Medizin bezuglichen Stellen der Heiligen Schrift  Posen 1843, 7 + 199 p.  
394. Trusen, J.P.  Die Sitten, Gebrauche und Krankheiten der alten Hebraer  2nd ed., Breslau 1853, 14 + 288 p.; repr. 1973  
395. Tschernichowski, Saul  Anatomie  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 775-784  
396. Watnik, Murray  The medical basis of Mosaic law  Medica Judaica 1,3 (1971), p. 35-36  
397. Whitlaw, Charles  The Scripture code of health, with observations on the Mosaic prohibitions and on the principles and benefits of the medicated vapour bath  London 1838, 8 + 164 p.  
398. Wunderbar, R.J.  Biblisch-talmudische Medicin  2 vols. in 8 parts, Riga-Leipzig 1857-1865  
399. Wunderbar, R.J.  Staatsarzneikunde, gerichtliche Medizin und medizinische Polizei der alten Israeliten  Riga-Leipzig 1865, 50 + 48 + 41 + 39 p.  
400.ת"ל מבוא לביבליוגרפיה מסכמת של כתבי ד"ר יעקב לוי ז"ל אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 76-72  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > ייסורי אדםשבועת הרופא. סודיות

 מחברכותרתספרביקורת
401.שבועת הרופא של הרופא היהודי מאיטליה במאה ה-16 אמאטוס לוזינטאנוס מחניים גל' קכב מרחשון תשל עמ' טז  
402.גורן, שלמה שמירת סודיות הרפואה אצל חולה כפיון (אפילפסיה) מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 21-20  
403.וינברגר, משה יסורים קשים כשיקול בהחלטה רפואית עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 63-53  
404.ולדינברג, אליעזר יהודה בחורה שאין לה אלא שחלות אם יש חיוב להודיע זאת לעומד לשאתה ספר זכרון להרב יצחק נסים; [סדר ראשון] הלכה ומנהג, משפט עברי, ירושלים תשמה עמ' צט-קג  
405.זילברשטיין, יצחק נשבע לחולה שיסתיר מחלתו הפרדס שנה נו חוב' ה שבט תשמב עמ' 11-9; חוב' ו אדר תשמב עמ' 15-14  
406.זילברשטיין, יצחק סודיות רפואית מול האינטרס הציבורי עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 157-149  
407.זילברשטיין, יצחק גילוי מידע גנטי לחולה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 307-314  
408.זילברשטין, יצחק הרגעת יסורי חולה באמצעות תרופה המקצרת חייו עטרת שלמה ז תשסב עמ' קיא-קטו  
409.יעקובוביץ, ישראל צער של אדם בדיני ישראל ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' קלג-קמא  
410.יעקובוביץ, ישראל ערך יסורי האדם בהלכה הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 87-80  
411.מצגר, זאב (עורך) שבועות ותפילות הרופאים הרפואה לאור ההלכה. ירושלים תשמב מב עמ'  
412.פיינשטיין, משה נתינת תרופות לחולה להאריך חייו ביסורים בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לד-לו  
413.פנחסי, שמואל הזרקת מורפיום לחולה סופני בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' ס-סד  
414.רבינוביץ, נחום אליעזר שואל כענין [בענין גלוי סוד רפואי ע"י הרופא] הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 74-75  
415.ריינס, חיים זאב הצער בהשקפת חז"ל מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' קכג-קכט  
416.רפאל, שילה סודיות רפואית - הבטים הלכתיים אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 15-12  
417.רקובר, ברוך המותר לרופא להעיד על חולה שלא בהסכמתו? נעם ב תשיט עמ' קפח-קצא  
418.שטיינברג, אברהם סודיות רפואית אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 11-6  
419.שטיינברג, אברהם תפילות ושבועות של חולים ורופאים אסיא גליון ו תמוז תשלב עמ' 22-14  
420.שלוש, שלמה סודיות רפואית - מול טובת הציבור - מבחינה ציבורית ארחות 43 ערב ראש השנה תשנו עמ' 44-46  
421. Glick, Shimon  A comparison of the oaths of Hippocrates and Asaph  Koroth 9,3-4 (1986), Engl. sect., p. 297-302  
422. Kottek, Samuel  An oath taken by Jewish community physicians at Frankfurt on Main, 1656  Koroth 7,9-10 (1979), p. 203-208  
423. Millikowsky, Gil  Quelques commentaires concernant 'la priere medicale' attribuee a Maimonide (1135-1204)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 131 (1979), p. 81-84  
424. Rozos, B., a.o.  The Hippocratic oath and Maimonides' prayer  Koroth 8,5-6 (1982), Engl. sect., p. 248-258  
425. Rupp, Hans Georg  The oath of Asaph - a structural analysis of the literature and of the biblical sources of its ethics  Koroth 9,1-2 (1985), p. 205-209  
426. Simon, Isidore  Le 'Serment medical' d'Assaph... avec une etude comparative du Serment d'Hippocrate, de la 'Priere Medicale' de Maimonide et du 'Serment de Montpellier'  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 9 (1951), p. 37-45  
427. Simon, Isidore  La priere des medecins 'Tephilat Harofim' תפילת הרופאים de Jacob Zahalon, medecin et rabbin en Italie (1630-1693)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 25 (1955), p. 39-51  
428. Simon, Isidore  Les serments medicaux et les prieres medicales dans la tradition hebraique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 99 (1972), p. 101-110; 101 (1973), p. 15-18, 45-48  
429. Spero, Moshe Halevi  Halakhic definitions of confidentiality in the psychotherapeutic encounter: Theory and practice  Tradition 20 (1982), p. 298-326  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > ניסויים בבני אדם ובבעלי-חייםנאמנות הרופא

 מחברכותרתספרביקורת
430.אבינר, שלמה הנדסה גנטית, בחירה חפשית וניסויים מסוכנים בבני אדם אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 43-46  
431.אברהם, אברהם סופר נסיונות רפואיים בבני אדם נעם ספר יז תשלד עמ' קס-קסג; נסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם. אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 25-20  
432.אונטרמן, איסר יהודה נאמנות הרופאים באיסורי תורה [אוצר המשפט חלק א ערך 8208] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שמז-שמט  
433.אונטרמן, איסר יהודה נאמנות הרופאים באיסורי-תורה עומר שנה ו תשך עמ' 3-5  
434.אילן, מרדכי חיובי נזיקין ברופא שהזיק, חובת ההוכחה בנידון ונאמנות הרופאים בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' ע-פא  
435.גודמן, מוטי נאמנות הרופאים והרפואה אורות עציון טז מנחם אב תשמט עמ'41-65  
436.גולבסקי, חיים דב בר בענין אם מאמינים לרופאים ואם הדין גם בזמן הזה נשמת חיים, עמנואל (תשסא) עמ' כ-עז  
437.גורן, שלמה אחריות הרופא על חיי החולה דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' יג-כד; אחריות הרופא על חיי החולה ובעיית הניסויים הרפואיים בבני אדם. מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 54-46  
438.גורן, שלמה נסויים רפואיים בבני אדם תורה שבעל פה יח תשלו עמ' יא-יט; שנה בשנה תשלו עמ' 155-149  
439.גליק, שמעון ניסויים רפואיים בבני אדם אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 66-73  
440.גרטנר, יהודה ליב תיעוב כל מידה של שפ"ד והנאת מעשי' (שימוש בתוצאות ניסויים רפואיים שעשו הנאצים ימ"ש) המאור שנה מג חוב' ב כסלו-טבת תשן עמ' 34-35  
441.גרשוני, יהודה נסיונות על חיות ובהמות אם מותר על פי הלכה קול יהודה, ירושלים תשן עמ' תפה-תפו  
442.דומב, צבי אם מותר לגרום צעב"ח ע"י נסיונות מדעיים בגופם לתועלת הרפואה קול תורה שנה טו תשכא חוב' ד עמ' ט-יב  
443.הופמן, דוד צבי לשאלת צער בעלי חיים לצורך (בירורים בשולי בעית עריכת ניסויים בבעלי חיים) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה  
444.וינברגר, משה נאמנות הרופאים עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 50-35  
445.ורהפטיג, איתמר היבטים הלכתיים בבעיות ציבוריות; א אתיקה בשימוש באסירים למחקרים. תחומין א תשם עמ' 536-530  
446.זביחי, פנחס עריכת נסיונות מדעיים בבעלי חיים לצורכי רפואה דברי משפט ה תשנח עמ' קנו-קפה  
447.חפוטא, אברהם בדין צער בעלי חיים לצרכי רפואה נעם ד תשכא עמ' ריח-רכה  
448.יהלין, מרדכי [נאמנות של רופא נכרי] הפרדס חלק ב חוב' א ניסן תרפח עמ' 14-13  
449.יעקובוביץ, עמנואל נסיונות רפואיים בגוף החי אסיא ב שבט תשלא עמ' 7-5  
450.לוי, יעקב בדיקת תרופות חדשות ובעיותיה ההלכתיות נועם ספר יג תשל עמ' עז-פב  
451.מזוז, בנימין על רופאים, מחקרים וניסויים רפואים בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' פ-פב  
452.מצגר, זאב ניסויים רפואיים בבעלי חיים (צער בעלי חיים) הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק ג, ירושלים תשמג נ + 5 עמ'  
453.נשר, בן ציון ניסויים רפואיים בחולה סופני המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסח עמ' 15-20  
454.פרידמן, נתן צבי נסויים מדעיים על גופות בעלי-חיים נעם ה תשכב עמ' קפח-קצד; שמעתין שנה ה גל' 21-22 סיון-אב תשכט עמ' 80-76  
455.קוק, אברהם יצחק בענין נאמנות הרופאים שערי ציון שנה א תרפא חוב' א דפים א-ב; חוב' ב דפים א-ב  
456.קוק, שמחה ניסויים רפואיים בבני אדם אסיא חוב' יז אייר תשלז עמ' 18-12  
457.קרשטיין, אשר [בענין אם מותר לגרום צער לבעלי חיים ע"י נסיונות מדעיים בגופם לצורך חקירות רפואיות] נעם ד תשכא עמ' שכו-שכז  
458.רבינוביץ, גדליה אהרן דרכי ריפוי בלתי בדוקות הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קטו-קיח  
459.רובינשטין, שמואל תנחום נאמנות הרופאים לגבי ענייני הלכה תורה שבעל פה לג: עמ' מז-נא, תשנב  
460.רקובסקי, יעקב ניסויים רפואיים בבני אדם בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' נז-ס  
461.שטינברגר, ישעיהו א' חולה שיש בו סכנה - הגדת "צורך" וגדרי נאמנות הרופא והחולה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 23-33  
462.שטרן, יעקב מאיר נאמנות הרופאים מבית לוי טו אדר-ניסן תשס עמ' קכד-קל  
463.שילה, שמואל פרשת מעין באספקלריית המשפט העברי; האומנם 'אין שוני בתוצאה' משפטים כרך יב תשמב-תשמג עמ' 574-565  
464. Bleich, J. David  Judaism and animal experimentation  Tradition 22,1 (1986), p. 1-36  
465. Cohen, Alfred S.  Animal experimentation  Journal of Halacha and Contemporary Society 11 (1986), p. 19-32  
466. Jakobovits, Immanuel  Medical experimentation on humans in Jewish law  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 1 (1970), p. 1-7 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 377-383  
467. Rosner, Fred  Judaism and human experimentation  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 387-397  
468. Rosner, Fred  Animal experimentation  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 317-337  
469. Stern, Kurt  Experimentation on human subjects; a search for halakhic guidelines  Tradition 17,4 (1979), p. 41-52  
470. Warhaftig, Itamar  Medical experimentation on prison inmates  Crossroads 1 (1987), p. 175-182  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > נישואי קרובים. מחלות תורשתיותשונות

 מחברכותרתספרביקורת
471.אביטל, משה התפילה לרפואת הנפש ולרפואת הגוף בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 188-193  
472.אבינר, שלמה פסיכיאטריה והלכה  אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 73-76  
473.אבינר, שלמה חיים הלכות צניעות בבדיקה וטיפול רפואי אסיא חוב' טז שבט תשלז עמ' 16-9  
474.אבינר, שלמה חיים העישון לפי ההלכה שנה בשנה תשמה עמ' 183-178  
475.אבינר, שלמה חיים הסתייעות במדיטציה ובטכניקות דומות תחומין ו תשמה עמ' 165-163  
476.אברהם, אברהם סופר החולה הזקן - בעיות סיעוד ממבט הלכתי אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 55-49  
477.אברהם, אברהם סופר הטפול בגוסס וקביעת המות אסיא חוב' כד אייר תשלט עמ' 36-30; הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קפה-קצ  
478.אברהם, אברהם סופר חולה שאין בו סכנה ואיסורי דרבנן הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רג-רט  
479.אברהם, אברהם סופר חולה שיש בו סכנה וכבוד הבריות בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קלו-קמ  
480.אברהם, מיכאל הפרדת תאומי סיאם תחומין כז (תשסז) עמ' 144-156  
481.אברהם, סופר אברהם טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 58-60  
482.אוירבך, אהרן יוסף פדיון הבן לבכור שנולד בניתוח קיסרי עטרת שלמה ה תשס עמ' פא-פט  
483.אוירבך, עזריאל חולי שאין בו סכנה בשבת עטרת שלמה ז תשסב עמ' כט-מה  
484.אוירבך, שלמה זלמן בענין רופא שנקרא לחולה מסוכן אם מותר לחזור לביתו בשבת מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכג-קלא  
485.אונטרמן, איסר יהודא בענין הכרעה בחוו"ד של רופאים קול תורה שנה יז תשכג חוב' א עמ' ג-ה  
486.אונטרמן, איסר יהודה בענין הכרעה בחוות דעת של רופאים [אוצר המשפט חלק א ערך 8211] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנ-שנב  
487.אופיר, נתן מדיטציה במבט יהודי תחומין יח (תשנח) 408-418  
488.אורדנטליך, בנימין הוצאת דם לאביו ע"י נקז חשמלי השואב דם שיצא ממקומו ונמצא בחלל הגוף עטרת שלמה ה תשס עמ' צ-צט  
489.איזנשטיין, חיים ניתוחים פלסטיים לשיפור הצורה - לאור ההלכה עטרת שלמה א תשנו עמ' נז-עב  
490.אילן, מרדכי חיובי נזיקין ברופא שהזיק, חובת ההוכחה בנידון ונאמנות הרופאים בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' ע-פא  
491.אילני, יעקב הערה בנושא טריפה באדם אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 55-54  
492.אלון, מנחם רפואה הלכה ומשפט - ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 45-71  
493.אליעזרוב, יעקב; אלחדד, מסעוד; דיכובסקי, שלמה פתיחת מרפאת שיניים בבית מגורים [פסק דין] תחומין ג תשמב עמ' 271-255. ולדינברג, אליעזר יהודה: נספח; רופא הבא לפתוח מרפאה (קליניקה) בתוך ביתו אם יכולים שכניו לעכב על ידו בטענה שזה יפריע מנוחתם. שם עמ' 274-272 
494.אלישיב, יוסף שלום רופא אם מחוייב לטפל בחולה גם בזמן אכילה ומנוחה ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תג-תז  
495.אלישיב, יוסף שלום בדין הטפת דם ברית למי שנמול בטעות כיהודי ובדין גוי הרוצה למול ויש בכך סכנה האם הותר לו מוריה שנה יח גל' א-ב תשרי תשנב עמ' עח-פ  
496.אלישיב, יוסף שלום בדין רפואה ביו"ט בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' כח  
497.אלעזרי, חיים דרישה ברופאים לחולה שאין בו סכנה אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 4-7  
498.אסולין, דוד; זוהר, צבי הלכה, רפואה ומוסר: עיון בתפיסת עולמו ההלכתית של הרב יוסף משאש המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 74-102  
499.אפלבאום, דוד מנהגים שיסודם משום שמירת הבריאות תורה שבעל פה מא: עמ' קלט-קמד, תשס  
500.אפלבום, דוד טיפול ב'הורמון הגדילה' לפי ההלכה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רסב-רעא  
501.אפרסמון, אליעזר; ויסקוט, דוד; עוזרי, יחיאל הקצאת משאבים וקדימויות טיפול ברפואה הציבורית מלילות א תשנח עמ' 11-41  
502.אריאל, יעקב השיבוט וההלכה שנה בשנה תשנט עמ' 211-218  
503.אריאל, יעקב מילתו של חסר משקל שנולד פג תחומין כ (תשס) 339-346  
504.ארליך, דב קטן - חולה שאין בו סכנה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 121-119  
505.בוחבוט, יחיאל באיסור העישון לו ולאחרים מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' קלד-קלז  
506.בוכמן, אהרן הוצאות דם וזריקות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' ריט-רל  
507.בוצ'קו, שאול דוד יהודה פצוע דכה מחמת בעיטה תחומין כ (תשס) 388-391  
508.בית הוראה בראשות הר"ש ואזנר זיהוי הלכתי על פי בדיקת DNA תחומין כא (תשסא) 121-123  
509.בלייך, יהודה דוד כהנים כתלמידים בבתי-ספר לרפואה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' פד-צד; לימודי תלמידים כהנים בבתי ספר לרפואה. הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קצט-רי  
510.בלייך, יהודה דוד פריצת מחלת ה"איידז" וההשלכות המסוכנות גם לציבור החרדי אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 265-281  
511.בלייך, יהודה דוד הפרדת תאומים סיאמיים בעלי לב אחד אור המזרח כרך מה תשנז עמ' 70-88  
512.בלייך, יהודה דוד תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 60-73  
513.בלייך, יהודה דוד מבחן למחלת טיי-סאקס לאור ההלכה אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 218-216  
514.בן-יעקב, צבי יהודה אונאה ממונית בטיפול רפואי כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קצד-רה  
515.בנר, אוריאל גדרי מצוות כיבוד הורים והשלכותיהם על טיפול פסיכולוגי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 94-100  
516.בנר, אוריאל פרשת ארבעת המצורעים - המקור ל"לחיי שעה לא חיישינן" אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 37-44  
517.בצרי, עזרא ניתוח פלסטי לשיפור המראה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רט-ריג  
518.בקשי דורון, אליהו מתי החובה להציל חיי פגים בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' מג-מט  
519.בקשי-דורון, אליהו נתוח בשעת סכנה, הקדמת לידה, נתוחים פלסטיים תורה שבעל פה יח תשלו עמ' נד-סא  
520.בקשי-דורון, אליהו הצלת חיי פגים באינקובטור תחומין ל תשע עמ' 115-119  
521.בר אילן, נפתלי רבנים כפסיכולוגים תחומין כט תשס"ט עמ' 323-328  
522.בר אילן, נפתלי; קופמן, רחל; בר אילן, יחיאל טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 94-103  
523.בראוטבר, חיים; הלפרין, מרדכי; נלקן, דוד קביעת אבהות באמצעים אימונוגנטיים חדישים - בעיה הלכתית ורקע מדעי אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 19-6  
524.ברויאר, מנחם מ' הסמים הפסיכידליים לאור היהדות בצרון כרך סא תשל עמ' 221-211, 272-263  
525.ברויד, מתתיהו קונטרס שכפול גנטי וההלכה: ניתוח מקדים הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 13-34  
526.בריסקין, יהושע תו יהושע, הוא שלחן ערוך של תורת שבת, בדבר מעשה צרכי רופא חולה ויולדת . וכן תורת ענייני פיקוח נפש... וכן דחיית השבת למי שהולך במדבר ואינו יודע מתי שבת. ירושלים תרסב כד דפים  
527.ברקוביץ, מאיר חיוב הבעל ברפואת אשתו וברפואת בניו הקטנים אבני משפט ה תשסו עמ' 120-133  
528.גוטל, נריה הגדרת השהות באינקובטור: המשך הריון או טיפול רפואי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 46-32  
529.גוטל, נריה הטיפול הרפואי: בין בחירה לכפייה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 59-70; שם עמ' 167-176  
530.גוטל, נריה מצות ביקור חולים בחולה מחוסר הכרה נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 91-100  
531.גולדברג, זלמן נחמיה רופא שעוסק בגוסס אם מותר לעזבו כדי לטפל בחולה אחר הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קצא-קצה  
532.גולדברג, זלמן נחמיה רשלנות רפואית תחומין יט (תשנט) 317-322  
533.גורדון, בנימין ל' הרפואה אצל העברים הקדמונים הרופא העברי 27 חוב' א 1954 עמ' 119-110; 28 חוב' א 1955 עמ' 109-100; 29 חוב' א 1956 עמ' 130-125; 30 חוב' א 1957 עמ' 146-133  
534.גורדון, בנימין ל' תורת העין בימים הקדמונים הרופא העברי 1937 א עמ' 152-141; ב עמ' 77-91; שנה 11 1938 ב עמ' 72-57  
535.גורדון, בנימין ל' תורת המשפט הרפואי העתיק ביחס מיוחד לעין הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 132-109  
536.גורדון, בנימין ל' עינא בישא הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 77-91  
537.גורמן, יואל ההרמוניה שבין הרופא לסמכות רבנית ארחות 37 ערב ראש השנה תשנג עמ' 43-45  
538.גורן, שלמה אחריות הרופא על חיי החולה דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' יג-כד; אחריות הרופא על חיי החולה ובעיית הניסויים הרפואיים בבני אדם. מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 54-46  
539.גורן, שלמה האם מותר לסטודנטים כהנים ללמוד אנטומיה? יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' כט-מד; כהנים בלימוד הרפואה כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תצו-תקיא  
540.גורן, שלמה שביתת הרופאים לאור ההלכה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 45-32  
541.גורן, שלמה האם מותר לכהן ללמוד רפואה? אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 65-84  
542.גליקמן, יצחק בענין נישואי קרובים המותרים עפ"י התורה נועם ספר יב תשכט עמ' שסט-שפב  
543.גלסר, גבי ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה - האמנם? מעליות יג תשנג עמ' 195-204  
544.גנזל, טובה וסת הגוף - היבט הלכתי ורפואי תחומין כ (תשס) 363-375  
545.גניזי, יעקב חובת הרופא לטפל בחולה סופני מסרב טיפול אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 51-71  
546.גנק, מנחם דב פצוע דכה מחמת בעיטה תחומין כ (תשס) 388-391  
547.גרובנר, יחזקאל קונטרס באיסור עישון הדרום חוב' נג ניסן תשמ"ד עמ' 71-83  
548.גרין, וולוול שאלות מוסריות הנוגעות לבריאות הציבור באור התורה גל' ו אביב תשמח עמ' 32-20  
549.גרין, יוסי משפט ורפואה (יחסי חולה-רופא) תל אביב תשסג 709 עמ'   
550.גרין, יוסי משפט ורפואה (יחסי חולה-רופא) תל אביב תשסג 709 עמ'   
551.גרין, יוסף הסכמה לטיפול רפואי בהלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנו 287 עמ'  
552.גרינוולד, יוסף הוראות הנהגה לחולה בימים הנוראים מוריה שנה כו כסלו תשסה עמ' מא-מב  
553.גרן, שלמה ההנדסה הגנטית לאור ההלכה בשדה חמ"ד שנה לג חוב' ג-ד תשן עמ' 23-40  
554.גרשוני, יהודה אם מותר לבן לעשות זריקה או להוציא דם מאביו ברשות אביו קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שלח-שמא  
555.גרשוני, יהודה עדיפות בהשתלת איברין קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שצא-שצז  
556.דבורץ, ישראל זיסל בדיני הרפואה תבונה כרך יב תשיז חוב' קכג עמ' ח-יב; חוב' קכד עמ' יב-יד; כרך יג תשיח חוב' קכה עמ' יג-טו; קכו עמ' לד-לז  
557.דבורקס, אליקום שביתת רופאים צהר יד תשסה עמ' שסח-שסט  
558.דובדבני, אורן פסיכיאטריה - היבטים הלכתיים צהר ד סתיו תשסא עמ' 109-119  
559.דיכובסקי, שלמה שלילת אבהות באמצעות בדיקות HLA (ביה"ד הרבני אשדוד פס"ד מס' 378/מ"ב) אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 31-16  
560.דיכובסקי, שלמה כפיית בדיקה וטיפול - היבטים הלכתיים על מחלת ה"איידס" אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 28-33  
561.דיכובסקי, שלמה מתשובותיו של רב לרופא תחומין יז (תשנז) 327-334  
562.דיכובסקי, שלמה בדיקות פוריות והשלכותיהן [הוצאת זרע לצורך בדיקה רפואית] תחומין יח (תשנח) 161-166  
563.דינסטג, ישראל יעקב רפואה ופיקוח נפש בהלכות שבת להרמב"ם תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קסד-קעב  
564.דרייזין, נחום הסמים וההלכה קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 75-72  
565.הופמן, דוד צבי כך דרכו של עולם (בירורים בשולי בעית ריפוי תוך סיכון חיי החולה) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ג  
566.הורביץ, יהושע בעיות רפואה בספרות הגאונים מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' נב-נו  
567.היבנר, שמואל המותר לכהן ללמוד חכמת הרפואה? הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 17-28  
568.הייזלר, מרדכי שרגא בדין אכילה פחות מכשיעור לחולה ביוהכ"פ ובמאכא"ס עטרת שלמה א תשנו עמ' קו-קיד  
569.היישריק, אליהו רפאל ביטוח רפואי בקופת חולים - בעיות בהלכות רבית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קצה-קצח  
570.הכהן, אביעד שירותי רפואה פרטיים והגבלת שכר הרופא: הלכה, משפט ואתיקה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 207-240  
571.הכהן, מרדכי האם מותר לכהן ללמוד רפואה סיני כרך נד תשכד עמ' מ-מו; מחניים גל' קכג כסלו תשל עמ' קכ-קכז  
572.הלברשטם, משה נוכחות הבעל בחדר לידה אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 18  
573.הלוי, חיים דוד תשלום שכר הרופא בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כט-לז; שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' כב-כט  
574.הלוי, חיים דוד שביתת הרופאים בהלכה ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 33-22  
575.הלוי, חיים דוד האבחנות הרפואיות של חז"ל תחומין יז (תשנז) 319-326  
576.הלוי, חיים דוד בעניני תפילה על החולה נר יום טוב ה תשנו עמ' 107-113  
577.הלפרין, לוי יצחק קשר בין החולה לצוות הרפואי בשבת אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 53-45  
578.הלפרין, לוי יצחק שימוש בתאים מופרים מוקפאים לצרכים רפואיים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' נה-סב  
579.הלפרין, לוי יצחק ניתוק מכשירי החייאה מחולה לצורך חיבורם לחולה אחר מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' סט-צב  
580.הלפרין, לוי יצחק תרומת איברים לצורך מחקרים רפואיים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' סט-פז  
581.הלפרין, לוי יצחק לימוד רפואה לכהנים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' קז-קכג  
582.הלפרין, לוי יצחק תביעת פיצויים מהורים בגין הולדת ילדים בעלי מום מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' רצא-שכד  
583.הלפרין, לוי יצחק העדפת דרך טיפול רפואית אחת על חברתה עטרת שלמה ד תשנט עמ' מח-נח  
584.הלפרין, לוי יצחק רפואה מתקדמת באור ההלכה קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 434-439  
585.הלפרין, מרדכי הלכה למעשה [שימוש במחשב כדי להימנע מכתיבה בשבת] אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 63-62. בולג, שמעון: השימוש בשבת במחשבי-כיס בעלי צג של גבישים נוזליים וספרות שאינן בנות קיימא - הערות והארות. שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 26-23 
586.הלפרין, מרדכי העישון - סקירה הלכתית אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 30-21  
587.הלפרין, מרדכי הלכה למעשה: פסקי הלכה מימי שביתת הרופאים בבית החולים שערי צדק אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 47-44  
588.הלפרין, מרדכי יולדת בשבת - גדרי פיקוח נפש לשיטת הרמב"ם אוריתא גל' יח תשנו עמ' קסט-קעד  
589.הלפרין, מרדכי התנגדות הורים לניתוח התינוק המסוכן (הערות לפסק דין אזרחי) אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 82-94; אסיא ספר ח תשנה עמ' 19-31  
590.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 54-61  
591.הלפרין, מרדכי דרכו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
592.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
593.הלפרין, מרדכי מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 61-65  
594.הלפרין, מרדכי רפואה והלכה בישראל ציוני דרך, תש"ח- תשנ"ח אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 33-65  
595.הלפרין, מרדכי פרוייקט השו"ת הבינלאומי לרפואה והלכה (IRF) אסיא חוב' סט-ע ניסן תשסב עמ' 59-64  
596.הלפרין, מרדכי מיפוי גנטי ופרוייקט גנום האדם קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 442-456  
597.הלפרין, מרדכי  רפואה ומשפט-עברי (אבני דרך תש"ח-תשנ"ח) קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 589-606  
598.הלפרין, מרדכי; בראוטבר, חיים; נלקן, דוד קביעת אבהות באמצעות מערכת תיאום הרקמות המרכזית (MHC) תחומין ד תשמג עמ' 450-431; תורה ומדע כרך י סיון תשמד עמ' 27-6   
599.הקטן, מנשה טריפה ע"י ניתוח לענין עדות קידושין מוריה שנה כו ניסן-אייר תשסד עמ' עב-עה  
600.הרשלר, משה דיני תרופות ורפואות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' סה-קכד  
601.הרשלר, משה בעיות גנטיות בהבט הלכתי הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שנ-שנג  
602.הרשלר, משה גדרי חיוב הצלה בחולים שיש בהם סכנה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' לז-נא  
603.הרשלר, משה בעיות קדימה וההעדפה במישור הרפואי תורה שבעל פה כה תשמד עמ' סד-סח; הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' עט-פד  
604.הרשלר, משה מעמדו של נטול ההכרה, ה'צמח' בהלכה הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' שו-שיב  
605.הרשלר, משה (עורך) הלכה ורפואה; קובץ הלכה בעניני רפואה כרכים א-ה. ירושלים-שיקגו תשם-תשמח  
606.הרשקוביץ, בת שבע התינוק היקר אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 34-38; אסיא ספר ח תשנה עמ' 14-18  
607.וויליג, מרדכי רופא שטעה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 257-266  
608.וולדינברג, אליעזר יהודה חיוב רופא להפסיד ממונו כדי להנצל מאסור לפני עיור מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' סו-עא  
609.וולדינברג, אליעזר יהודה חיוב רופא להפסיד ממונו כדי להנצל מאסור לפני עיור מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' סו-עא. וקסנברג, אברהם: בענין רופא המסייע להפלה. שם שנה יח גל' א-ב תשרי תשנב עמ' קכ  
610.וולפמן, שמואל מומים ומחלות גוף ונפש בהלכות הגירושין בספרות השו"ת חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2005 [458] עמ'  
611.ויין, דוב ברל בענין רופא שהרג חולה בשוגג בעת טיפולו חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 111-103  
612.ויינברג, יחיאל יעקב על סמי רפואה שונים לצורך חולה שאין בו סכנה הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 20-16  
613.ויינגולד, יעקב בגדרי החיוב לקיים מצוות עשה היכא שתגרום לו שיפול למשכב וחולי שאין בו סכנה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' שלט-שסב  
614.וייס, אשר זליג הוצאת תאים עובריים לצרכי מחקר עטרת שלמה ח תשסג עמ' קא-קג  
615.וייס, יהונתן בנימין העסקת כהן בבי"ח בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קלט-קמח  
616.וייס, יצחק יעקב בענין ביקורת נשים אצל רופאים עולת החודש שנה ב תשלח עמ' סח-עג  
617.וייסלר, אסתי פסיקתו של הרב אליעזר יהודה וולדנברג בסוגיות רפואיות מודרניות עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסו 119 עמ'  
618.וינברגר, משה קדימה בריפוי חולים כשאין די רופאים או די תרופות עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 117-109  
619.וינגורט, שאול ויונתן שחיטה ומילה בקרני לייזר תחומין כב (תשסב) 521-530  
620.וינר, יעקב איכות חיים וטיפול בחולה הגריאטרי בית הלל גל' ט טבת תשסב עמ' סא-סג  
621.ויס, יהושע בענין רופא שהרג דרך רפואתו פדות טוביה, ספר זכרון לרבי גימפל אביגדור וויס, ירושלים תשסה עמ' תקכד-תקל  
622.ויצמן, גדעון יחס ההלכה לצער פסיכולוגי קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 440-448  
623.וכטפוגל, משה אליעזר ברית מילה ע"י ניתוח לייזר לחולי המופיליה עטרת שלמה ח תשסג עמ' קעה-קפב  
624.וכטפוגל, משה אלעזר דחיית נפש מפני נפש במכשירים וטיפולים רפואיים עטרת שלמה ז תשסב עמ' קסה-קעב  
625.ולדינברג, אליעזר יהודה נישואי קרובים לענין חשש עיוורון תורשתי הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' סה-עב  
626.ולדינברג, אליעזר יהודה אם מותר לחולה לב לישא אתו כדורים לשעת הצורך במקום שאין ערוב תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כ-כב  
627.ולדינברג, אליעזר יהודה בביקורת דם לקביעת צהבת בתינוקות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רפא-רפב  
628.ולדינברג, אליעזר יהודה שימוש בתרופות בשבת שנה בשנה תשם עמ 184-180  
629.ולדינברג, אליעזר יהודה העישון בהלכה - שו"ת אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 15-10  
630.ולדינברג, אליעזר יהודה החיוב והמצוה בתרומה כספית לבית חולים - שאלה ותשובה אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 35-31  
631.ולדינברג, אליעזר יהודה סיכוני בריאות בעישון בהלכה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שכ-שכד  
632.ונדלינגר, חיה מחלות והשפעתן על הנשואין עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה  
633.וסטרייך, אלימלך רפואה ומדעי הטבע בפסיקת בתי הדין הרבניים משפטים כרך כו תשנו עמ' 425-492  
634.זהר, נעם צלם אלהים והכרעות רפואיות; קדימה וסדרי עדיפויות בשאלות חיים ומות זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 19-31  
635.זוין, שלמה יוסף תשובה לענין הפלה ורופא שאינו ירא שמים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' צב-צג  
636.זוין, שלמה יוסף התורשה לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' קפח-קצה  
637.זולדן, יהודה שליח בית דין, שוטר, רופא, חייל בצבא שהרגו בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 203-216  
638.זיוו, ע' בענין רשות לרפאות הפרדס שנה סב חוב' ה שבט עמ' 21-20  
639.זילברשטיין, א"ד השבת והרפואה בישראל שי לישעיהו, ספר יובל לישעיהו וולפסברג, ת"א תשטז עמ' 393-380  
640.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
641.זילברשטיין, יצחק סדר עדיפות ניתוח - הקדמת תור תוך דחיית אחרים הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' צא-קא  
642.זילברשטיין, יצחק הלכה למעשה: פגים ונפלים ביחידת טיפול נמרץ ילודים - שו"ת אסיא חוב' לח באלול תשמד עמ' 39-30  
643.זילברשטיין, יצחק שכר הרופא בהלכה - שאלה ותשובה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 31-26  
644.זילברשטיין, יצחק היש חובה להתריע על חריגות בטיפול בחולה טרמינלי? שו"ת אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 44-43  
645.זילברשטיין, יצחק טעויות רפואיות עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 137-124  
646.זילברשטיין, יצחק פגיעה בכבוד הורים להצלה ורפואה קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קעב-קפא  
647.זילברשטיין, יצחק חובת הזהירות בטיפול והשגחה רפואית דברי משפט ה תשנח עמ' קצד-רג  
648.זילברשטיין, יצחק פיטורי רופא דברי משפט ב תשנו עמ' רפז-רצד  
649.זילברשטיין, יצחק תביעה בערכאות על מחדל של רופא ישורון יא אלול תשסב עמ' תרצה-תרצז  
650.זילברשטיין, יצחק בגדרי כפיית טיפול רפואי ישורון יג אלול תשסג עמ' תקכז-תקלז  
651.זילברשטיין, יצחק בירורי הלכה בשאלות רפואה מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' קז-קיב  
652.זילברשטיין,יצחק שאלות בעניני רפואת חירום מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' קלט-קמו  
653.זילברשטין, יצחק שיתוף החולה וקרוביו בידיעת מצבו עטרת שלמה ח תשסג עמ' קד-קט  
654.זילברשטין, יצחק חובת הטיפול הרפואי בילודים ובפגים עטרת שלמה ט תשסד עמ' צה-קד  
655.זילברשטין, יצחק חיוב נזיקין של הרופא שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' שיג-שיח  
656.זמיר, מרדכי דעת הרמב"ם על רפואה באמצעות "סגולות" תחומין טו (תשנה) 363-368  
657.זנו, דוד קבוצות סיכון - חובת האדם להיבדק אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 63-74  
658.זעפרני, שלמה בדין ניתוח הפרדה לתאומי סיאם אור תורה שנה לח תשסו עמ' רמב-רנג  
659.חפוטא, אברהם השמוש בתרופות של איסורי הנאה נעם ספר כא תשלט עמ' קיב-קיט  
660.חפוטא, אברהם בדין נישואי קרובים וחמירא סכנתא נועם ספר יג תשל עמ' פג-קג  
661.חפוטה, אברהם בדין 'רוב דעות באומדנת רופאים' נעם ה תשכב עמ' קצה-רב  
662.חרל"פ, יעקב חיים אחריות רפואית: טעות באבחנה וטעות בטיפול המעין כרך מג גל' ב טבת תשסג עמ' 41-50  
663.טאוב, חיים בן שרוצה לרפאות אביו ויש חשש חבורה ועוד בדין חבורה באביו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקנד-תקנט  
664.טוגנדהפט, דבורה טיפול רופא בחולה במקום בו הוא מסכן את עצמו נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 101-108  
665.טוירק, שמואל א' רופא שטעה הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 119-114  
666.טוירק, שמואל א' בדין רפואה ביום כפור [בחולה שאין בו סכנה] הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 44-47  
667.טולידאנו, פנחס ברוך שו"ת בענין חולה מסוכן ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 59-42  
668.טנדלר, משה דוד איכות החיים בהלכה - מקורות מתלמוד ומדרש בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 277-279  
669.טרגין, אלי תומכת לידה (דולה) בשבת תחומין ל תשע עמ' 129-38  
670.טרופ, אביעד בדין אין מתרפאין בדברי תורה אוריתא גל' יט תשסג עמ' שצב-ת  
671.יגל, יהושע חובותיו של רופא וקביעת שכרו בהבטים הלכתיים הרפואה חוב' קיא תשמו עמ' 52-49; ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 124-117; חובתו ושכרו של רופא. ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 68-60  
672.יונג, אליהו נישואי קרובים נועם ספר יב תשכט עמ' שיד-שטז  
673.יוסף, עופר התרפאות בדברי תורה תחומין כח תשס"ח עמ' 402-410  
674.ילינק, שמואל זאת תורת היולדת - הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 23 תזריע - מצורא תשסא 4 עמ'  
675.יעקובוביץ, ישראל דעות רפואיות אי-ראציונליות בחוק היהודי חלק א. הרופא העברי שנה 30 1957 חוב' א-ב עמ' 184-173  
676.יעקובוביץ, ישראל בדין רופא שהמית אם ישא את כפיו המאור שנה ז חוב' ח תמוז תשטז עמ' 10-12  
677.יעקובוביץ, ישראל הגוססים וטיפולם בחוק היהודי הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 152-145  
678.יפת, ישראל הלכות חולה ופקוח נפש בשבת נר יום טוב ח תשנט עמ' 177-204  
679.יפת, ישראל מיחושי כאב בהלכה נר יום טוב ח תשנט עמ' 212-227  
680.ירס, משה יוסף דין הנוטה למות לאור מונחים שנתחדשו בזה"ז אור המזרח כרך מו תשנז עמ' 32-36  
681.ירס, משה יוסף דיני טיפול בגוסס ובחולים הנוטים למות הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 11-26  
682.ישראלי, שאול חיתון במקרה של מחלה מסוכנת במשפחות עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לג עמ' שיא-שיז  
683.כ"ץ, ישראל חולי סוכרת ביום כיפור תחומין כט תשס"ט עמ' 362-368  
684.כהן, חזקיהו יוסף הנדסה גנטית עטרת שלמה ה תשס עמ' קכג-קנה  
685.כהן, ידידיה בגדרי חיוב הבעל ברפואת אשתו על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' סז-עח  
686.כהן, ישראל יעקב אדם הנוצר ע"י שיבוט דברי משפט ו תשס עמ' נ-נח  
687.כהן, עדי שכפול תאי גזע עובריים בית הלל גל' טז אלול תשסג עמ' סט-עא  
688.כהן, עדי שקולים כלכליים במערכת הרפואית בית הלל גל' כ אלול תשסד עמ' קכה-קכז  
689.כהן, שמואל בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו, ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה שערי צדק ז תשסו עמ' 196-205  
690.כץ, אליהו אתיקה רפואית במעבדה תחומין ג תשמב עמ' 178-175  
691.כץ, אריה בעיות פוריות כעילה לגירושין תחומין ל תשע עמ' 245-255  
692.כרמי, אמנון; שגיב, עמירם רשלנות רפואית - ביהדות ובישראל חיפה תשמו 271 עמ'  
693.לאו, דוד אחריות רופא לנזקי טיפולו תחומין טז (תשנו) 187-197  
694.לאו, דוד בדיקת צהבת בשבת לקראת מילה תחומין יט (תשנט) 335-340  
695.לאו, דוד אחריות רופא לנזקי טיפולו משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרצה-תשי  
696.לאו, ישראל מאיר רפואת נכרי בשבת שרידים גל' ח שבט תשמז עמ' יט-כה  
697.לאו, ישראל מאיר צרכי ריפוי במקום פיקו"נ כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' מב-נב  
698.לוי, יהודה מהו קורדייקוס? אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 45-44  
699.לוי, יעקב מילת התינוק האדום נועם ספר יז תשלד עמ' כז-לג; אסיא חוב' י כסלו תשלה עמ' 9-5; חוב' יא אדר תשלה עמ' 12-9  
700.לוי, יעקב מילת התינוק הכחול אסיא חוב' יב אדר תשלה עמ' 22-20  
701.לוי, יעקב בענין מתו אחיו מחמת מילה נעם ספר יח תשלה-תשלו עמ' עד-עז  
702.לוין, אברהם דב מחלות השוטה והשטות בהלכה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' רסג-רסט  
703.לוין, אברהם דב חבלה רפואית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רמה-רנב  
704.לוינגר, אוריאל הרפואה וההלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 79-86: רוט, אליעזר: האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בענייני רפואה. שם עמ' 87-89  
705.לוינגר, אוריאל ערך החיים / איכות החיים - באספקלרית היהדות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסג עמ' 127-138  
706.לופז, מרדכי השביתה בהלכה [על שביתת רופאים ומורים] תורה שבעל פה כה תשמד עמ' פה-צג  
707.ליבוביץ, יהושע בעית הרשיון הרפואי במקורות היהודים ובעולם קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 363-360  
708.ליבוביץ, יהושע פסקי משנה לרמב"ם קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 219-213  
709.ליבזון, פנחס פסק הלכה רפואי במשקפים של 'המולדת הסובייטית' אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 22-20  
710.ליבס, יצחק על המחלה הממארת: AIDS [תקנה בענין עיכוב נישואי חולה איידס עד שייבדק] הפרדס שנה סב חוב' ו אדר תשמח עמ' 8-7  
711.לייזרובסקי, ברוך תשובה בדין אין בו צורת אדם [אם מותר לקרב מיתתו] המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 9-10  
712.לינדר, משה אורי חילול שבת על חתך עמוק או חשש שבר וכדו' עטרת שלמה ה תשס עמ' קפא-קפח  
713.ליסיצין, יחזקאל טיפול בחולה מסוכן נגד רצונו עטרת שלמה ו תשסא עמ' קלג-קמא  
714.ליפשיץ, יואל ניתוחים בגופות אדם ושימוש בחלקי גופות לצרכי מחקר- סקירה משפטית אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 131-139  
715.למברגר, משה נתן נטע ריפוי על ידי כמרים בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' כז-לא  
716.מובשוביץ, יוסף אליהו בענין מת שחזר לחיות בנתיבי חסד ואמת תשנג עמ' 46-50  
717.מוסקוביץ, נפתלי בענין אסור להתרפאות בדברי תורה אור ישראל גל' יח טבת תשס עמ' סה-סט  
718.מצגר, יונה ביטול תורה מפני "פקוח-נפש" כשיש במקום רופא כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רלג-רלו  
719.מרגלית, דוד דרך חדשה להבנת פרקים רפואיים בתורה הרופא העברי 20 חוב' ב 1947, עמ' 122-113  
720.מרגלית, דוד המקרא וחכמת הרפואה: פרקים רפואיים במקרא הרופא העברי 22 חוב' א 1949, עמ' 66-64  
721.מרגלית, דוד מקבילות בהיגיינה (עפ"י הרמב"ם) קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 251-235  
722.נבון, חיים עישון סגריות במבחן ההלכה תחומין כט תשס"ט עמ' 375-382  
723.נבנצל, אביגדור מתן סמים משככים לחולה מסוכן אסיא חוב' כה-כו סיון תשם עמ' 41-39  
724.נבנצל, אביגדור קדימויות לטפול בזקן אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 65-57  
725.נויבירט, יהושע גדרי רפואה בשבת בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קי-קיד  
726.נויבירט, יהושע גדרי רפואה בשבת המעין כרך ה גל' ב טבת תשכח עמ' 28-32  
727.נויבירט, יהושע י' חיי נישואין עם חולה איידס- שו"ת אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 95-99  
728.נויבירט, יהושע ישעיה קריאת רופא לחולה שיש בו סכנה, הנסיעה בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קס-קסה  
729.נמוי, ליאון השגת יעקב אלקרקסאני על איסור מלאכת הרפואה לענן ראש הקראים הרופא העברי שנה 11 1933 חוב' ב עמ' 73-83  
730.נמיר, סודי סדר הטיפול בפצועים בפיגוע המוני תחומין יז (תשנז) 349-356  
731.נמיר, סודי קביעת זמן המילה ע"פ משקלו של התינוק תחומין כ (תשס) 342-346  
732.נמיר, סודי פריעה בציפורן בברית מילה תחומין כא (תשסא) 124-131  
733.נמני, יצחק; כהן, דניאל סיכויים וסיכונים בכניסה למהלך רפואי מלילות א תשנח עמ' 43-66  
734.נס, ישראל ברוך בענין מכה אביו לרפואה הפרדס שנה לא חוב' ח אייר תשיז עמ' 18-21  
735.נריה, נחום מתי פטור צוות רפואי מקיום מצוות? אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 9-22  
736.סגל, יהודה בענין רפואה לנכרים הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 112-111  
737.סוקולובסקי, דוב בדין הקזה ונתוח לאביו לרפואה העמק חוב' ח חנוכה תשלג עמ' סב-סד  
738.סושארד, צדוק ש' מחלת איידס במשפחה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 100-104  
739.סיאני, שחר ההנדסה הגנטית - היבטים ובעיות בנושא קטורת הלבונה תשנו עמ' 47-101  
740.סיטון, דניאל סקירה מקיפה בנושא העישון בהלכה בית יצחק כרך כ תשמח עמ' 294-310  
741.סינקלר, דניאל דוחין נפש מפני נפש: היבטים משפטיים והלכתיים בסוגיית הפרדת תאומים סיאמיים המשפט כרך ז תשסב עמ' 133-149  
742.סינקלר, דניאל ב' הזכות לחיים: ההגנה על חייהם של החולה - אנוש, העובר והגוי בהלכה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 33-74  
743.סלונים, זאב דוב בענין נישואי קרובי משפחה נועם ספר יב תשכט עמ' שיז-שכא  
744.ספירו, משה ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת נפש אסיא חוב' כג שבט תשלט עמ' 42-40  
745.עמאר, שלמה משה טיפול בחולה במקום שיש חשש סכנה למטפל עטרת שלמה ח תשסג עמ' קיב- קכא  
746.עמיחי, יהודה טיפול בקינסיולוגיה ובשיטת "מוח אחד" תחומין ל תשע עמ' 148-156  
747.עמית, מיכאל הקליניקה והפתלוגיה של גיל הזקנה במקורות היהודיים אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 95-81  
748.פאור, יוסף זכות הרופא לקבלת שכר במקורות היהדות דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' עט-צח  
749.פולק, רפאל נפתלי האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיי עובר בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עז-עט  
750.פטאל, איתי; זילברשטיין, יצחק איזה רופא עדיף כמנהל מחלקה? תחומין לא תשעא עמ' 33-37  
751.פיינשטיין, משה בדיקת דם לזוג העומד להנשא הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכז-שכח  
752.פיינשטיין, משה ניתוח לנערה ליפות את עצמה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכג-שכז  
753.פיינשטיין, משה על דבר עישון סיגריות בבית המדרש נעם ספר כד תשמב עמ' שו-שח; אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 35-32  
754.פיינשטיין, משה הריון, נישואין ושבת; בעיות ברפואה הלכתית תחומין ד תשמג עמ' 425-419  
755.פיינשטיין, משה עישון בבית המדרש אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 35-32  
756.פיינשטיין, משה כפיית חולה הממאן ליטול תרופות בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לח-לט  
757.פיינשטיין, משה תשובה בהלכות רפואה מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' נב-סא  
758.פיינשטיין, משה תשובות בעניני רפואה תחומין ה תשמד עמ' 224-213  
759.פינדלינג, משה לבעית הרופאים בשבת נועם ט תשכו עמ' שנב-שנז  
760.פיקסלר, דרור קכבר אינו מטמא באהל - פתרון לבעית טומאת כהנים [כניסת כהנים לבית חולים] תחומין כ (תשס) 376-391  
761.פיקרסקי, ישראל יצחק נתוח סמוך לשבת הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 14-12  
762.פירר, בן-ציון חיבור חולה גוסס למכונת הנשמה - מצוה או איסור תחומין ז תשמו עמ' 225-219  
763.פלדר, גדליה אכילה גסה ואכילת חמרים העשויים להזיק - בראי ההלכה תורה ומדע כרך ה חוב' א תשלה עמ' 4-1  
764.פלדר, גדליה לקבוע ניתוח קודם השבת הפרדס שנה נג חוב' ב מרחשון תשלט עמ' 25-24  
765.פלקסר, יצחק חולה שיש בו סכנה נעם ספר יט תשלז עמ' מט-ס  
766.פרוידנטל, גד תגובות יהודיות למחלת האיידס אסיא חוב' סא-סב ניסן תשמח עמ' 110-127  
767.פרוש, יעקב על רשלנותו של יועץ או 'טוב שברופאים לגהינום' דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' קיט-קכד  
768.פרידברג, חיים תכנון מרכז רפואי על פי ההלכה אסיא חוב' יד תמוז תשלו עמ' 11-3  
769.פרידמן, נתן צבי הרפואה בהלכה בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 51-52  
770.פרימר, דב בדיקות רפואיות עפ"י צו בית-משפט והזכות לצנעת הפרט זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 233-240  
771.פרנקל, יצחק ידידיה ריפוי באסורי הנאה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כד-כח  
772.פרנקל, ישעיהו רפואה סגולית או שאינה ידועה - כשכרוכה בעשיית איסורים עטרת שלמה ב תשנז עמ' קעא-קצב  
773.פרץ, מיכאל האם אפשר לסמוך על רפואות שבש"ס אור תורה שנה לה תשסג עמ' תתב-תתז  
774.צוקר, אברהם נתנאל בענין תאומים שנולדו דבוקים זה בזה חקירה גל' 5 סתיו תשסז (חלק עברי) עמ' לג-לט  
775.צמל, אפרים תפילה על החולה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנה עמ' 31-36  
776.קופ-יוסף, ירדנה לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת - על קדושת החיים וזכויות החולה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 111 כי תשא תשסג 4 עמ'  
777.קופרמן, יצחק ; זילברשטיין, יצחק ניתוק מכשיר המספק מכת חשמל בעת פרפור הלב תחומין ל תשע עמ' 103-07  
778.קורנגוט, אפרים משה שביתת הרופאים ועובדי המינהל בבתי החולים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 164-170  
779.קורצמן, יעקב; וקסלר, משה צבי דינו של בעל תפקיד אשר בתוקף עבודתו הרג או גרם נזק תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 217-228  
780.קושלבסקי, צבי הזרקת זריקות בשבת עטרת שלמה ז תשסב עמ' קכז-קל  
781.קטן, יואל; נעמן, מנחם אי נקיטת מי רגלים - האם מום לקידושין תחומין כא (תשסא) 132-140  
782.קלויזנר, משה מאיר הזנה רפואית לכל עניני אכילה שבתורה עטרת שלמה ו תשסא עמ' רלב-רמט  
783.קליין, מנשה עד קידושין שעבר ניתוח באיברים הפנימיים (בדין טריפה) פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' סה-ע  
784.קליין, מנשה ניתוח שלא מחמת חולי צהר ג תשנח עמ' רלד-רלז  
785.קליין, מנשה זירוז ללידה אסותא א ירושלים תשסו עמ' קעט-קפה  
786.קליינמן, משה בדיקות למחלת הטיי זקס הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רנה-רסא  
787.קסלווק, אברהם; קיזלשטיין, מרטין; שרגורוצקי, בוריס חיים יהודיים בביה"ח לחולים כרוניים אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 68-67  
788.קפלן, שמואל האם יש להורים זכות להתנגד לניתוחו של בנם התינוק החולה ארחות 42 ערב פסח תשנה עמ' 46-50  
789.קרלינסקי, יהושע בדין שומר פתאים ה' בעישון סיגריות קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קיג-קטז  
790.רבינוביץ, גדליה אהרן דיני הרופא ופיקוח נפש הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קלב-קמה  
791.רבינוביץ, ה' שריפת מתים הרופא העברי שנה 35 1962 עמ' 143-140  
792.רבינוביץ, יצחק יעקב בדין פקוח נפש בנתוח לחולה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קפ  
793.רבינוביץ, נחום אליעזר עוברות ומיניקות בתענית תחומין יז (תשנז) 343-348  
794.רבינוביץ, נחום אליעזר השימוש בשתל קוכלארי תחומין לא תשעא עמ' 27-32  
795.רובינשטיין, שמואל תנחום טיפול רפואי בשבת לחולים לא-יהודים תורה שבעל פה יח תשלו עמ' סב-סט  
796.רובלוב, יהודה ליב ביאור חיוב הבעל לרפואת אשתו החולנית אסותא א ירושלים תשסו עמ' תפ-תפו  
797.רוז, אהרן כפיה בטיפול רפואי בית הלל גל' יח אייר תשסד תשסד עמ' עב-עז  
798.רוזן, ישראל פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 30-27  
799.רוזן, ישראל חידושים הלכ-טכניים בתחומי רפואה ובטחון בשבת משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 224-230  
800.רוט, אליעזר רופא שטעה והזיק קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' רכח-רלג  
801.רוטנברג, חנינא ישראל בעניני נפל, פגים באינקובטור והנולדים בנתוח קיסרי עטרת שלמה ב תשנז עמ' קצג-רב  
802.רזיאל, משה כפיית חולה לקבל טיפול רפואי תחומין ב תשמא עמ' 336-325  
803.ריבלין, אליעזר למצב הרפואה בירושלים במאה החמשית (מאמר הרפואה בקור חולים. מתוך פירוש על התורה כתב-יד של הרב רפאל מרדכי מלכי) התור שנה ד תרפד גל' מב עמ' 9-7, מג עמ' 6-7, מה עמ' 8-9, מו עמ' 8-10. יצא גם בנפרד: לקוטים מפרוש על התורה מאת רבי רפאל מרדכי מלכי, מחברת ב ירושלים תרפד 39 עמ' (בעמ' 9-10: קופה לבקור חולים)  
804.ריינוס, דוד טיפול רפואי בגויים פרי עץ הגן ג תשסב עמ' 173-185  
805.רכניץ, עדו הוצאת ממון לצורך הצלת חיים תחומין כט תשס"ט עמ' 369-374  
806.רפאל, שילה כפיית טיפול רפואי על חולה תורה שבעל פה לג: עמ' עד-פא, תשנב  
807.רפפורט, אברהם קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 5-17; שם חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 46-53: מאיר דוד (תגובה): שם עמ' 185-186  
808.רפפורט, שבתי אברהם גדרי סכנה לגבי מילה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רפג-רצא  
809.רקובר, נחום שיבוט גנטי - תחרות במעשה ה'? שנה בשנה תשסב עמ' 105-117  
810.רקמן, מנחם עמנואל קדימויות בזכות על החיים אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 197-207  
811.שוב, זבולון ודאי חיי שעה מול ספק חיי עולם אסותא א ירושלים תשסו עמ' קפז-קצו  
812.שוחטמן, אליאב מחלת האיידס כעילה לגירושין משפטים כרך כה תשנה עמ' 19-44  
813.שוסהיים, אלי י' סיכוני בריאות בעישון הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שכה-שלב  
814.שופר, אבינעם האפילפסיה בזמננו - וההלכה תחומין יד (תשנד) 352-365  
815.שור, רוני אנשים יכולים להשתנות (על הטיפול בבעלי נטיות הפוכות) צהר כא אדר ב תשסה עמ' 123-137 [כהנא, ברוך: שם גל' כב תמוז תשסה עמ' 205-209]  
816.שורץ, יחזקאל אהרן אי יכולין לכוף רופא שירפא בלא שכר בית הלל גל' יט מנחם אב תשסד עמ' נט-ס  
817.שושן, אריה הרמב"ם על בריאות העם ויחסי ציבור; בשבילי הרפואה ההומנית והוטרינרית קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 829-836  
818.שטיין, דניאל בענין תאומים המחוברים בשעת לידה (אם הם אדם אחד או שניים) בית יצחק כרך לב תשס עמ' 172-181  
819.שטיינברג, אברהם פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו אסיא חוב' לג תמוז תשמב עמ' 47-29; חוב' לד תשרי תשמג עמ' 43-36; חוב' לז כסלו תשמד עמ' 62-49; חוב' לח אלול תשמד עמ' 56-46; חוב' לט טבת תשמה עמ' 53-46; חוב' מ תמוז תשמה עמ' 71-63  
820.שטיינברג, אברהם הסכמת חולה לטיפול רפואי (הערות) אסיא חוב' יג אדר ב תשלו עמ' 26-25  
821.שטיינברג, אברהם בדין מצוות לימוד רפואה אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 12-8  
822.שטיינברג, אברהם תאומי סיאם אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 27-22  
823.שטיינברג, אברהם תאומים - הבטים רפואיים והלכתיים אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 25-19  
824.שטיינברג, אברהם בית החולים בספרות ההלכה אסיא חוב' כב מר-חשון תשלט עמ' 13-6  
825.שטיינברג, אברהם הטפול ביילוד פגום תחומין ז תשמו עמ' 230-226  
826.שטיינברג, אברהם גלוי מידע לחולה אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 144-136  
827.שטיינברג, אברהם בענין תאי גזע בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קמ- קמו  
828.שטיינברג, גדליה אריה פקוח נפש בחולה שיש בו סכנה הפרדס שנה מח חוב' ו אדר תשלד עמ' 17-14  
829.שטיינברג, משה שביתת רופאים לאור ההלכה אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 17-16  
830.שטיינברגר, אליעזר גדרי מסייע אין בו ממש (במעליות וברפואה) עטרת שלמה ה תשס עמ' רכא-רכט  
831.שטיינזלץ, עדין היבטים הלכתיים של שמירת הבריאות יחיד חברה ובריאות, בעריכת משה פלבר, ירושלים תשמז עמ' 32-27  
832.שטינברג, אברהם מחלת ה-AIDS - היבטים רפואיים, מוסריים והלכתיים אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 18-30  
833.שטינברג, אברהם תיכפול/שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים בשדה חמ"ד שנה מ חוב' ג תשנז עמ' 21-35;רפואה, שונות  
834.שטינברג, אברהם סירוב לטיפול מציל-חיים - היבטים אתיים, משפטיים והלכתיים סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקעא-תקפ  
835.שטינברג, אברהם הרדמה במילה - היבטים רפואיים והלכתיים שנה בשנה תשסא עמ' 137-144  
836.שטינברג, אברהם קדימויות בטיפול רפואי - היבטים הלכתיים תורה שבעל פה מג: עמ' קט-קכה, תשסב  
837.שטינברג, אברהם הרדמה בברית מילה תחומין כב (תשסב) 427-442  
838.שטינברג, אברהם מעמד קדם-עובר ותאי גזע בהלכה אסותא א ירושלים תשסו עמ' רסג-רעג  
839.שטינברגר, ישעיהו א' חולה שיש בו סכנה - הגדת "צורך" וגדרי נאמנות הרופא והחולה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 23-33  
840.שטינמץ, מרדכי שלמה שימוש בשבת בתרופות המסייעות למערכת העיכול עטרת שלמה ח תשסג עמ' קלב-קמד  
841.שטרן, שלמה כהן ולימוד רפואה ארחות 39 ערב ראש השנה תשנד עמ'51-53  
842.שטרנבוך, משה דיני ניתוח לחולה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קיא-קכ  
843.שיין, חיים על "ריח הכסף" - תרומות למוסדות רפואיים שערי משפט כר' ב גל' 2 עמ' 223-229  
844.שילה, שמואל פרשת מעין באספקלריית המשפט העברי; האומנם 'אין שוני בתוצאה' משפטים כרך יב תשמב-תשמג עמ' 574-565  
845.שינפלד, יהודה נזקי עישון אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 90-100  
846.שיף, דב מלאכות שבת הנעשות בלידה עטרת שלמה ב תשנז עמ' רג-ריג  
847.שיף, יצחק האם מותר לרופא לפתוח מרפאה בבית משותף כשהשכנים מתנגדים אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 62-54; עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 146-138  
848.שכטר, יצחק שמואל בדין קדימויות ברפואה בפיקו"נ שאינו לפנינו בית הלל גל' כב אדר ב תשסה עמ' נג-ס  
849.שכטר, יצחק שמואל איסוף דם טבורי בשבת קודש בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' סה-עא  
850.שכטר, צבי אליו הוא נושא את נפשו (סירוב לקבל טיפול רפואי) בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רכח-רלב  
851.שכטר, צבי תשלומי רופא שקלקל שערי צדק א תשס עמ' 49-56  
852.שלוש, שלמה בדין ניתוח פלסטי ליפות עצמו ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 53-55  
853.שלוש, שלמה חיוב תשלומי פיצויים בגין רשלנות רפואית שערי צדק ג תשסב עמ' 126-138  
854.שלזינגר, אליהו רפואה לא קונבנציונאלית עפ"י דין תורה אוריתא גל' יז תשנג עמ' קנא-קנז  
855.שלזינגר, מרדכי יפה מרגליות בירור דעות הפוסקים בדין הרופא, החולה לרפאות ולהתרפאות בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' לב-מ  
856.שניאורסון, מנחם מנדל האיסור לקבוע מראש טפול רפואי לתוך ג' ימים קודם שבת הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 19-11  
857.שפרן, יגאל אמירת האמת לחולה על מצבו אסיא חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 23-16. אברהם, אברהם סופר: הנוטה למות לעומת חשוך המרפא. שם עמ' 25-24 
858.שפרן, יגאל גדרי פריה ורביה בהורים הפגועים גנטית נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 77-89  
859.שפרן, יגאל מי המחליט בשאלות של אתיקה רפואית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסא עמ' 73-83  
860.שפרן, יגאל רופא שהזיק נזק נפשי פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ' עז-פה  
861.שפרן, יגאל פיזיותרפיה לאור ההלכה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסז עמ' 33-40  
862.שפרן, יגאל בחירת מין היילוד ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 327-339  
863.שפרן, יגאל תאי גזע עוברים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 205-212  
864.שפרן, יגאל בצלאל מעמדו של המשוכפל גנטית נתיבי מרחבים ז אדר תשסא עמ' 105-119  
865.שפרן, יגאל בצלאל ההנדסה הגנטית לאור ההלכה קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 108-116  
866.שפרן, יגאל בצלאל טיפול רפואי בהורים בניגוד לרצונם תחומין יד (תשנד) 333-351  
867.שפרן, יגאל בצלאל ניתוח להחלפת המין תחומין כא (תשסא) 117-120  
868.שקולניק, צבי הלכה ורפואה - מפנקסו של רופא שומר מצוות ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 185-184   
869.שרלו, יובל הכללת תרופות לאיכות-חיים בסל התרופות תחומין כח תשס"ח עמ' 383-391  
870.שרלו, יובל הלכה ומדרון חלקלק אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 33-48  
871.שרמן, אברהם תביעת נזיקין על רשלנות רפואית של רופא ובית חולים (פס"ד) אסותא א ירושלים תשסו עמ' רה-ריח  
872.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ובמצבי סכנה צפויים (מצב פקוח נפש בעוברים) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמח-קסב  
873.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ומצבי סכנה צפויים תורה שבעל פה לג: עמ' פב-צד, תשנב  
874.שרמן, אברהם חיים תביעת נזיקין כנגד מבוטח צד ג' (תביעת נזיקין ברשלנות רפואית ותאונת דרכים) שערי צדק ז תשסו עמ' 45-57  
875.שרשבסקי, יהודה א' היתר תרופה בלתי כשרה לחולה שאין בו סכנה אשר יש לה תחליף כשר מהדרין חוב' טו שבט תשסב עמ' צז-קב  
876. Bleich, J. David  Physicians' fees  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 19 (1981), p. 354-358  
877. Bleich, J. David  Physicians' strikes  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 21,3 (1984), p. 80-84  
878. Brooks, Morris  Military medicine of the ancient Hebrews  Jewish Forum 21 (1938), p. 129-132  
879. Carmi, Amnon  Optimus inter medicos ad Gehannam  In: Law and medicine, Haifa 1987, p. 210-217  
880. Carmi, Amnon  Doctors and patients in Jewish law  In: Law and medicine, Haifa 1987, p. 218-224  
881. Carter, K. Codell  An illustration of the religious foundations of talmudic medicine: tractate Megillah, fal. 27b-28a  Koroth 9,1-2 (1985), p. 92-98  
882. Daube, David  Legal problems in medical advance  Israel Law Review 6 (1971), p. 1-17  
883. Elzas, Moise  La boulimie d'apres le Talmud Babylonien  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 105 (1973), p. 145-149  
884. Etziony, Mordecai  Beginnings of social medicine in Jewish sources  In: International symposium on society, medicine and law, ed. H. Karplus, Amsterdam 1973, p. 55-63  
885. Falk, Zeev W.  Problemes medicaux dans le droit hebraique et israelien  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 91 (1971), p. 5-10; 96 (1972), p. 5-9  
886. Franck, I.  Jewish religious law as a model of the patient-physician relationship  In: The Clinical encounter, ed. Earl E. Shelp, Dordrecht 1983, p. 141-148*  
887. Frimer, Dov I.  Medical examinations by order of the court and the right to privacy: the Common law and Jewish law experienced  Israel Law Review 17 (1982), p. 96-103  
888. Golding, Martin P.  Preventive vs. curative medicine: Perspectives of the Jewish legal tradition  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 269-286  
889. Goldman, Alex J.  Cryobiology (freezing of human bodies)  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 151-157  
890. Goldman, Alex J.  Drugs  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 158-170  
891. Gordon, Benjamin Lee  Ophthalmology in the Bible and the Talmud  Harofe Haivri 10,1 (1937), Engl. sect., p. 200-199; 10,2 (1937), Engl. sect., p. 256-251; 11,2 (1938), Engl. sect., p. 213-207  
892. Gordon, Benjamin Lee  Ancient medical jurisprudence with special reference to the eye  Archive of Ophthalmology 28 (19?42), p. 860-881 = Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 210-230; also publ. sep.  
893. Gordon, Benjamin Lee  Curiosities of Jewish medicine  Bulletin of the Institute of the History of Medicine 20 (1964), p. 196-200  
894. Gordon, Harry H.  The doctor-patient relationship  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 243-255  
895. Gorlin, Morris  Mental illness in biblical literature  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 2 (1970), p. 43-62  
896. Green, Ronald  Genetic medicine in the perspective of orthodox Halakhah  Judaism 34 (1985), p. 263-277  
897. Herring, Basil F.  Truth and the dying patient  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 47-65  
898. Herring, Basil F.  Smoking and drugs  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 221-243  
899. Jakobovits, Immanuel  Irrational medical beliefs in Jewish law: Superstitions, occult and escatological cures  Harofe Haivri 30,1 (1957), Engl. sect., p. 177-166  
900. Jakobovits, Immanuel  Rabbis, priests and physicians  Imprensa Medica 24 (1960), 9 p.  
901. Jakobovits, Immanuel  Jewish views on plastic surgery  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 193-200  
902. Jakobovits, Immanuel  Some recent responsa on medical subjects  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 183-203  
903. Jakobovits, Immanuel  Les aspects medicaux de la circoncision d'apres la loi hebraique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 82 (1968), p. 161-174  
904. Jakobovits, Immanuel  Recent statements on Jewish medical ethics  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 3-4 (1976), p. 1-8  
905. Jakobovits, Immanuel  Genetic engineering  L'eylah 2,2 (5742), p. 3-4  
906. Jakobovits, Immanuel  In vitro fertilisation and genetic engineering  L'eylah 2,6 (5744), p. 1-5  
907. Jakobovits, Immanuel  Plastic surgery on Down's syndrome children  L'eylah 2,8 (5745), p. 1-3  
908. Kass, Norman  The place of medicine in the Talmud  Koroth 9,5-6 (1987), Engl. sect., p. 494-502  
909. Klein, Isaac  Science and some ethical issues  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 159-175  
910. Kohut, George Alexander  Blood test as proof of kinship in Jewish folklore  Journal of the American Oriental Society 24 (1903), p. 129-144  
911. Kotelmann, L.  Die Ophthalmologie bei den alten Hebraern; aus den alt-und neutestamentlichen Schriften unter Berucksichtigung des Talmuds dargestellt  Hamburg-Leipzig 1910, 8 + 435 p.  
912. Kroner, [Hermann]  Der Mediciner Maimonides im Kampfe mit dem Theologen  Oberdorf-Bopfingen 1924, 15 p.  
913. Landman, Leo (ed.)  Judaism and drugs  2nd ed., N.Y. 1973, 269 p.  
914. Langsam, Yedidyah  Genetic counseling and engineering, family conflicts and therapy, and measurement standards  Intercom 20,1 (1983), p. 7-13  
915. Leibowitz, Joshua O.  Neurology and psychiatry in ancient Hebrew sources  Harofe Haivri 35,1 (1962), Engl. sect., p. 204-200  
916. Leibowitz, Joshua O.  R. Simon ben Zemah Duran and his conception of metabolism in 'Magen Avot'  Koroth 7,9-10 (1979), Engl. sect., p. 164-179  
917. Levy, Jacob  Sozialhygienische Betrachtungen  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 185-199  
918. Levy, Jacob  Gibt es sozialhygienische Gesetze im Judentum?  Nachalath Z'wi 3 (1932-33), p. 202-213  
919. Lifschitz, Chaim  Jewish medicine: a prophylactic approach  Koroth 8,5-6 (1982), Engl. sect., p. 157-169  
920. Lorand, Sandor  L'interpretation des reves selon le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 89 (1970), p. 69-72, 101-103  
921. Margalith, David  Rabbi Samuel, medecin, talmudiste du IIIe si?cle  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 32 (1956), p. 143-154  
922. Margalith, David  Shmuel the physician  Harofe Haivri 29,1 (1956), Engl. sect., p. 160-157; 29,2 (1956), Engl. sect., p. 155-148  
923. Meier, Levi  Code and no-code; a psychological analysis and the viewpoint of Jewish law  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 35-45  
924. Munk, Elie  L'epilepsie dans la legislation mosaique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 16 (1953), p. 75-79  
925. Newmyer, Stephen  Talmudic medicine and Greek sources  Koroth 9,1-2 (1985), p. 34-57  
926. Novak, David  Alcohol and drug abuse in the perspective of Jewish tradition  Judaism 33 (1984), p. 221-232 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 72-81  
927. Ozarowski, Joseph S.  Malpractice  Journal of Halacha and Contemporary Society 14 (1987), p. 111-127  
928. Palmer, Bernard (ed.)  Medicine and the Bible  Exter 1986, 272 p.  
929. Philippsohn, Ludwig  Tagliches Gebet eines Arztes vor dem Besuche seiner Kranken (aus d. hebr. HS. eines beruhmten j?dischen Arztes aus dem zwolften Jahrhundert).  Allgemeine Zeitung des Judenthums 27 (1863), p. 49-50  
930. Rabinovitch, Nachum L.  On the risk-benefit ratio or cost-effectiveness in medicine  Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office, 1986, p. 227-233  
931. Rabinowicz, H.  Cremation  Harofe Haivri 35,2 (1962), Engl. sect., p. 243-240  
932. Reichler, Max  Jewish eugenics  In: Jewish eugenics and other essays, N.Y. 1916, p. 7-19  
933. Rosenfeld, Azriel  Refrigeration, resuscitation and the resurrection  Tradition 9,3 (1967), p. 82-94  
934. Rosner, Fred  La priere du medecin attribuee a Moise Maimonide  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 81 (1968), p. 109-124  
935. Rosner, Fred  L'hemophilie dans le Talmud et les ecrits des rabbins  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 94 (1971), p. 101-105  
936. Rosner, Fred  Blood stain identification as described in the Talmud  Israel Journal of Medical Sciences 9 (1973), p. 1077-1079  
937. Rosner, Fred  Tay-Sachs disease: to screen or not to screen  Tradition 15,4 (1976), p. 101-112 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 161-171  
938. Rosner, Fred  Jewish ethical issues in hazardous medical therapy  Tradition 19 (1981), p. 55-58  
939. Rosner, Fred  Test tube babies, host mothers and genetic engineering in Judaism  Tradition 19 (1981), p. 141-148  
940. Rosner, Fred  Cigarette smoking and Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 4 (1982), p. 33-45  
941. Rosner, Fred  The best physicians destined for Gehenna  New York State Journal of Medicine 83 (1983), p. 970-972 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 37-43  
942. Rosner, Fred  The rationing of medical care: The Jewish view  Journal of Halacha and Contemporary Society 6 (1983), p. 21-32  
943. Rosner, Fred  Priests studying and practicing medicine  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 48-61 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 45-58  
944. Rosner, Fred  Informing the patient  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 59-65  
945. Rosner, Fred  Sex preselection and predetermination  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 129-137  
946. Rosner, Fred  Genetic engineering  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 173-185  
947. Rosner, Fred  Cigarette and marijuana smoking  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 363-375  
948. Rosner, Fred  Risks versus benefits in treating the gravely ill patient; ethical and religious considerations  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 46-74  
949. Rosner, Fred  The medical writings of Moses Maimonides  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 8 (1987), p. 75-91  
950. Rosner, Fred  AIDS: a Jewish view  Journal of Halacha and Contemporary Society 13 (1987), p. 21-41  
951. Sacks, Jonathan  Cosmetic surgery  L'eylah 2,3 (5742), p. 14-17  
952. Sacks, Jonathan  Genetic engineering and Jewish law  Jewish Digest 27,10 (1982), p. 9-13  
953. Schachter, Hershel  Medical malpractice  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 217-223  
954. Short, Arthur Rendle  The Bible and modern medicine  London 1953, 142 p.  
955. Silverstein, Arthur Jay  Censorship of medical works: Hezekiah and the 'Book of Remedies'  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 151-157  
956. Simon, Isidore  La gynecologie, l'obstetrique, l'embryologie et la puericulture dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 4 (1949), p. 35-64  
957. Simon, Isidore  La valeur et l'actualite des prescriptions d'hygiene bibliques, talmudiques et rabbiniques, dans la lutte contre l'alcoolisme, la tuberculose et les maladies veneriennes  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 33 (1956), p. 197-214  
958. Simon, Isidore  Introduction a l'histoire de la chirurgie biblique et talmudique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 38 (1957), p. 171-180; 40 (1958), p. 79-86, 127-142; 41(1959), p. 139-146, 167-181; 51 (1961), p. 33-41, 159-178  
959. Simon, Isidore  L'etude du 'devoir conjugal' dans la medecine hebraique traditionnelle  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 106 (1974), p. 11-16  
960. Simon, Isidore  La notion de medecine psychosomatique dans l'oeuvre de Maimonide (1135-1204)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 109 (1974), p. 103-111  
961. Spero, Moshe Halevi  Psychiatry, psychotherapy and Halakhah; a Torah perspective in the philosophy of behavior change  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 221-241  
962. Spero, Moshe Halevi  The halakhic status of Hirhur Assur in psychotherapy  Assia 7,1-2 (1980), Engl. sect., p. 52-64  
963. Spiegler, Samuel  Jewish ethical principles and genetic engineering  Journal of Jewish Communal Service 61 (1984-85), p. 194-195  
964. Steinberg, Avraham  The contribution of rabbinic law to the understanding of talmudic medical data  Koroth 9,1-2 (1985), p. 60-72  
965. Steinschneider, Moritz  Medicinische Handschriften im Besitz des Herrn Halberstam  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 10 (1883), p. 101-112, 157-169  
966. Stern, L.  La sollicitude envers les malades d'apres l'ethique juive  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 40 (1958), p. 71-77  
967. Struys, Thijs  Ziekte en genezing in het O. T  Kampen 1968, 464 p.  
968. Tendler, Moses D.  The ethics of gene manipulation: DNA recombinant, cell fusion and cell uptake research  Intercom 17 (1978), p. 4-7  
969. Troster, Lawrence  Therapy or engineering: Jewish responses to genetic research  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 21-25  
970. Tyano, S., a.o.  Le don du sang dans la tradition juive  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 106 (1974), p. 21-22  
971. Warlitz, Christian  Diatribe medico-sacra de morbis biblicis  Wittenberg 1714, 22 + 390 p.  
972. Weiss, Faedra Lazar  Genetic counselling in a liberal Jewish context  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 26-32  
973. Wolfsberg, Oskar  Arzneimittel - in der Bibel, im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 413-415  
974. Wood, Percival  Moses, the founder of preventive medicine  London 1920, 11 + 116 p.   
975. Yahuda, A.S.  Medical and anatomical terms in the Pentateuch in the light of Egyptian medical papyri  Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 2 (1935), p. 549-574  
976. Zimmels, Hirsch Jakob  Magicians, theologians and doctors: studies in folk-medicine and folklore as reflected in the rabbinical responsa, 12th-19th centuries  London 1952, 8 + 293 p.  
977.[הילדסהיימר, ע'] תשובת הרב ע' הילדסהיימר ז"ל לד"ר י' פרויס ז"ל בענין שכר שבת אסיא גל' ה ניסן תשלב עמ' 5-8  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > הריון

 מחברכותרתספרביקורת
978.אבינר, שלמה חיים תכנון המשפחה ומניעת הריון אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 20-5  
979.אליהו, מרדכי השימוש באמצעים למניעת הריון תחומין לא תשעא עמ' 15-18  
980.אלינסון, אליקים גציל תכנון המשפחה ומניעת הריון: עמדת ההלכה לאור ההתפתחויות הרפואיות של ימינו ת"א תשלז 35 עמ'  
981.אריאל, יעקב התקן תוך רחמי 2. מניעת הריון למי שעדין לא קיים פריה ורביה. אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 78-74  
982.אריאל, יעקב זוגיות ומשפחתיות (מבט תורני על הקמת משפחה ועל ילודה) צהר כז כסלו תשסז עמ' 91-96  
983.בזק, יעקב הפיקוח על הילודה במשפט העברי [ביקורת על David M. Feldman: Birth Control in Jewish Law] הפרקליט כרך כה תשכט עמ' 743-742  
984.בקשי-דורון, אליהו האם מותר לאשה להסתכן ללדת ילדים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 297-303  
985.הורביץ, יוסף יונה צבי בדין השחתת זרע ומניעת ההריון ספר היובל לרבי יעקב רוזנהיים, פרנקפורט ענ"מ, תרצב מדור עברי עמ' 87-114  
986.היבנר, שמואל מניעת (הרעיון) [הריון] ע"י גלולות הדרום חוב' כ תשרי תשכה עמ' 42-49  
987.הלפרין, לוי יצחק הריון שיאלצו אח"כ לחלל עליו את השבת עטרת שלמה ו תשסא עמ' עט-צד  
988.הלפרין, מרדכי [בענין בדיקת פוריות] אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 66-65  
989.הנקין, יהודה הרצל שימוש בדיאפרא"ם ומניעת הריון אחרי לידה המאסף שנה ב תשם עמ' 373-365  
990.וואזנר, שמואל הלוי מניעת הריון עקב מצב כלכלי קשה בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' לב-לג  
991.וייס, אשר זליג מניעת הריון בסכנה גמורה עטרת שלמה ז תשסב עמ' קו-קי  
992.זילברשטיין, יצחק בדיקת אולטרא סאונד לנשים בהריון בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' נה-נו, גל' יג תשסג עמ' צב-צג  
993.יעקובוביץ, י' העקרה והשבחת הגזע בחוק היהודי הרופא העברי שנה 27 1954 חוב' א-ב עמ' 80-95  
994.כ"ץ (קאס), ניסן השקפת התלמוד וההלכה על אמצעים למניעת התעברות הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 166-157  
995.לוי, אורי על החובה לשמור על הבריאות בכלל ועל בריאות היולדת וילדיה בפרט צהר י אביב תשסב עמ' 205-216 [קטן, יואל וחנה: שם עמ' 217-221; אריאל, יגאל: שם עמ' 223-236]  
996.לוי, יעקב אין אשה מתעברת אלא ., בענין היתר מניעת הריון. נחלת צבי 5 1934-35 עמ' 356-353  
997.לוי, יעקב תרופות הורמונליות לנשים ובעיות דתיות הלכתיות הרופא העברי שנה 35 1962 חוב' א-ב עמ' 124-114; נועם ספר ח תשכה עמ' רלח-רמח  
998.לוי, יעקב 'תכנון המשפחה' בישראל המעין כרך ו גל' ג ניסן תשכו עמ' 23-33  
999.לוי, יעקב הגלולה למניעת הריון כבעיה הלכתית-רפואית נועם ספר יא תשכח עמ' קסז-קעז  
1000.לוי, יעקב בענין מניעת הריון נועם ספר טז תשלג עמ' קפ-קפז  
1001.לוינגר, ישראל מאיר לברור המונחים חדר, פרוזדור, ועליה נועם ספר י תשכז עמ' קפח-קצא  
1002.לוננפלד, ברונו נשים דתיות המתקשות להכנס להריון עקב ביוץ מוקדם תורה שבעל פה יח תשלו עמ' קיב-קיט  
1003.ליבוביץ, יהושע הריון האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 267-269  
1004.לנדא, יעקב בענין תכנון המשפחה לאור ההלכה בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' כב-כו  
1005.מירקין, דוד הגלולה המורכבת מול ה'מיני פיל' (mini pill) בהלכה אור הדרום חוב' ג קיץ תשמו עמ' נח-סח; המיניפיל. חוב' ד קיץ תשמז עמ' קכז-קלח  
1006.נס, ישראל ברוך ההמצאה החדשה בקליטת הריון בנשים שאינן מתעברות הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 23-19  
1007.עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  
1008.פיינשטיין, משה נשים שסכנה להם להכנס להריון ובדין סירוס אשה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכח-שלא  
1009.פיינשטיין, משה הריון, נישואין ושבת; בעיות ברפואה הלכתית תחומין ד תשמג עמ' 425-419  
1010.פלק, זאב David M. Feldman: Birth Control in Jewish Law [בקורת] דיני ישראל כרך א תשל עמ' 116-115  
1011.קטן, יואל וחנה עובר פגום - איבחון מוקדם ומניעת הריון תחומין כא (תשסא) 107-116  
1012.קליין, משה זירוז לידה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' פה-צד  
1013.שטיינברג, אברהם היבטים הלכתיים בתכנון המשפחה סעד שנה 21 גל' 1 שבט תשלז עמ' 49-47  
1014.שטיינברג, אברהם הגישה היהודית הכללית למניעת הריון אסיא חוב' כה-כו סיון תשם עמ' 32-11; מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 118-101  
1015.שטיינברג, משה שמוש באמצעים למניעת הריון אסיא חוב' כה-כו סיון תשם עמ' 10-5  
1016.שרלו, יובל דחיית לידה ראשונה בזוג צעיר צהר כז כסלו תשסז עמ' 83-89 [תגובה: בורשטין, מנחם. שם כח שבט תשסז עמ' 135-140]  
1017. Aptowitzer, Victor  The status of the embryo in Jewish criminal law  Jewish Quarterly Review, N.S. 15 (1924-25), p. 85-118 = Studies in Jewish Jurisprudence 2 (1972)  
1018. Bokser, Ben Zion  Statement on birth control  Conservative Judaism 15,4 (1961), p. 32-35  
1019. Bokser, Ben Zion  Birth control  Conservative Judaism 16,2-3 (1962), p. 79-82  
1020. Ellinson, Getsel  Natural family planning as reflected in contemporary rabbinic responsa  Jewish Social Studies 46 (1984), p. 51-60  
1021. Feldman, David M.  Birth control in Jewish law  N.Y. 1968, 13 + 322 p. = Marital relations, birth control and abortion in Jewish law, N.Y. 1974.   
1022. Goldman, Alex J.  Birth control  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 109-137  
1023. Greenberg, Stanley  Oral contraceptives and Jewish law  Intercom 9,1 (1967), p. 3-8  
1024. Gugenheim, Ernest  La contraception selon le Judaisme  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 92 (1971), p. 49-51  
1025. Guttmacher, Alan F.  Traditional Judaism and birth control  Judaism 6 (1957), p. 159-165  
1026. Halibard, G.B.  Sterilization  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard, Jewish Law Annual 1 (1978), p. 192-195  
1027. Heinemann, Isaac  Das Lebensrecht des Kindes  Der Morgen 1 (1925), p. 665-670  
1028. Jakobovits, Immanuel  Birth-control  Encyclopedia Judaica 4, p. 1053-1054  
1029. Jakobovits, Immanuel  Problems of Jewish family life, with special reference to birth-control and artificial insemination  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 200-220  
1030. Jakobovits, Immanuel  Population explosion; the Jewish attitude to birth control  Medica Judaica 1,1 (1970), p. 16-23  
1031. Kass, Norman  The Talmud on contraception  Harofe Haivri 34,1 (1961), Engl. sect., p. 257-251  
1032. Kass, W.  Sex determination - medically and in the Talmud  Koroth 7,11-12 (1980), Engl. sect., p. 263-301  
1033. Klein, Hermann  Geburtenregelung. Eine halachische Betrachtung.  Nachalath Z'wi 1 (1930-31), p. 251-261  
1034. Lauterbach, Jacob Z.  Talmudic-rabbinic view on birth-control  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 37 (1927), p. 1-16 = Studies in Jewish law, custom and folklore, N.Y. 1970, p. 209-224  
1035. Levy, Jacob  'Geburtenstreik' - die Frage der j?dischen Ehe  Nachalath Z'wi 1 (1931-32), p. 380-395  
1036. Low, Leopold; Wolf, G.  Der Kaiserschnitt (sectio caesarea). Ein Beitrag zur Geschichte der talmudischen Medizin und des talmudischen Strafrechtes.  Ben Chananja 9 (1866), p. 681-700 = Gesammelte Schriften, vol. 3, Szegedin 1893, p. 379-406  
1037. Macht, David Israel  Embryology and obstetrics in ancient Hebrew literature  John Hopkins Hospital Bulletin 22 (1911), 17 p.  
1038. Mattei, Antoine  La maternite et l'obstetrique chez les Hebreux  Paris 1857, 37 p.  
1039. Morgenstern, Moshe  Amniotic testing and Halachah  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah,N.Y. 1981, p. 25-31  
1040. Rongy, A.J.  Birth control  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 380-381  
1041. Rosner, Fred  Contraception in Jewish law  Tradition 12,2 (1971), p. 90-103 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 86-96  
1042. Rosner, Fred  Sex determination as described in the Talmud  Intercom 13,2 (1972), p. 17-20  
1043. Rosner, Fred  The biblical-talmudic secret for choosing one's baby's sex  Assia 7,1-2 (1980), Engl. sect., p. 45-51  
1044. Rosner, Fred  Contraception  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 75-89  
1045. Rubin, Simon  Der 'Nasciturus' als Rechtssubjekt im talmudischen und romischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 20 (1907), p. 119-156  
1046. Schachter, Hershel  Halachic aspects of family planning  Journal of Halacha and Contemporary Society 4 (1982), p. 5-32 = Halacha and contemporary society, ed. Alfred S. Cohen, N.Y. 1984, p. 3-30  
1047. Simon, Isidore  La gynecologie, l'obstetrique, l'embryologie et la puericulture dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 4 (1949), p. 35-64  
1048. Tendler, Moses D.  Population control - a Jewish view  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 97-104  
1049. Toaff, R.  The 'religious factor' in sterility of orthodox Jewish women  Medica Judaica 1,2 (1970), p. 24-28  
1050. Wolffsheimer, Salomon Bernard  De causis foecunditatis ebraeorum nonnullis Sacris codicis praeceptis innitentibus  Dissertation Halle-Magdeburg 1742, 48 p.  
1051. Wolfsberg, Oskar  Geburt  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 145-148  
1052. פינקלשטין, ברוך מאפייני פסיקה של הרב משה פיינשטיין לאור פסקיו בשאלות לגבי פוריות, מניעת הריון והפלה עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסו 168 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > הפריה מלאכותית

 מחברכותרתספרביקורת
1053.אבינר, שלמה הנדסה גנטית, בחירה חפשית וניסויים מסוכנים בבני אדם אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 43-46  
1054.אוירבך, שלמה זלמן הזרעה מלאכותית נעם א עמ' קמה-קסו  
1055.אייזיקסון, מאיר על דבר נטיעת עובר לתוך רחם האשה המאור שנה ל חוב' ו אב-אלול תשלח עמ' 16  
1056.אינדיק, יצחק חיוב מזונות בנולד מהזרעה מלאכותית דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 115-83  
1057.אמסל, מאיר אפשרות התעברות באמבטי ועל אגדת בן סירא המאור שנה ה חוב' ז ניסן תשיד עמ' 25-28  
1058.אמסל, מאיר בדבר איסור הזרעה מלאכותית המאור שנה יג קונ' ח תמוז תשכב עמ' 6-9  
1059.אמסל, מאיר עוד פרטים נחוצים באיסור ההזרעה המלאכותית המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 18-11  
1060.אמסל, מאיר מעשה איום של חיתון אח ואחות צאצאי ההזרעה המלאכותית המאור שנה כד תשלב קונ' ו עמ' 21-22  
1061.אפשטיין, חיים פישל הולדה מלאכותית הפרדס חלק ח חוב' ב אייר תרצד עמ' 6-9; חוב' ג סיון תרצד עמ' 7-8  
1062.אפשטין, יעקב מעמדם של בן ובת רווקה לענין חיתון ויוחסין (מעמד הנולד מהפריה מלאכותית של רווקה) חבל נחלתו ג תשסד עמ' 204-214  
1063.אריאל, יעקב הפריה מלאכותית ופונדקאות תחומין טז (תשנו) 171-180  
1064.אריאל, יעקב גניבת ביציות מגופה של אשה תחומין כא (תשסא) 100-106  
1065.בארון, אריה ליב הזרעה מלאכותית בישראל, בממזר ובגוי דברי משפט ו תשס עמ' כא-ל  
1066.ביק, עזרא יחוס אמהות בהשתלת עוברים תחומין ז תשמו עמ' 270-266  
1067.בלוך, משה חיים אפרים והיה מחניך קדוש; יחוה דעת נגד הזרעה מלאכותית.. ניו-יורק תשכה לב עמ'  
1068.בלייך, יהודה דוד הבעיות בהולדת תינוק המבחנה מבחינת היהדות אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 14-12  
1069.בליכר, מיכאל הפרית מבחנה - לענין דין "הלך אחר הפגום" אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 68-72   
1070.בן שלמה, זכריה פוריות והלכה - סיכוי כנגד סיכון מבחינת "פיקוח נפש" בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' סח-עג  
1071.בן שמעון, שלמה הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 408-411  
1072.בן-מאיר, יהושע הפריית מבחנה - יחוס עובר הנולד לאם פונדקאית ולאם ביולוגית אסיא חוב' מא ניסן תשמו עמ' 40-25; בדרך אפרת עלון 26 שבט תשמו עמ' 32-2; עלון 28 כסלו תשמז עמ' 5-3  
1073.בן-מאיר, יהושע הורות משפטית והורות גנטית בהלכה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 80-88  
1074.בן-מאיר, יהושע שאלת הבעלות על ביציות מופרות משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 194-204  
1075.בן-פורת, אליעזר הפריה חוץ-גופית תחומין כח תשס"ח עמ' 392-401  
1076.בקשי-דורון, אליהו שאלה חמורה בענין שמירת זרע לקיים פריה ורביה אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 39-34  
1077.בקשי-דורון, אליהו הפריה בדרך חוץ גופית שרידים גל' יח אדר תשנט עמ' ז-יג  
1078.ברגר, יצחק דב בענין משפחת אם בילדי מבחנה שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג עמ' ח-י  
1079.ברנדסדופר, מאיר בענין אם פונדקאית והפריה חוץ גופית בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' לג-מב  
1080.גולדברג, זלמן נחמיה יחוס אמהות בהשתלת עובר ברחם של אחרת תחומין ה תשמד עמ' 259-248  
1081.גולדברג, זלמן נחמיה תקלות העלולות לצמוח מהשתלת עוברים תחומין י (תשמט) 273-281  
1082.גורן, שלמה על ילדי מבחנה  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 91-97  
1083.גינצבורג, יוסף שמחה; פבזנר, אברהם ברוך הפריית מבחנה והזרעה מלאכותית- הוראות כ"ק הרבי מליובאוויטש אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 47-55  
1084.גראדזינסקי, צבי הירש בענין הזרעה מלאכותית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קלט-קנד  
1085.גרוס, שמואל דוד הפריה חוץ גופית עטרת שלמה ז תשסב עמ' פ-פג  
1086.גרין, יוסי ואתם פרו ורבו (בראשית א, כ"ח) גם לאחר מיתה? הרהורים על ההולדה לאחר מיתה בדין העברי מאזני משפט ג תשסג-תשסד עמ' 119-154  
1087.גרין, יוסי הולדה לאחר מיתה באמצעות הפריה חוץ-גופית והשלכותיה על דיני יבום וחליצה מאזני משפט כרך ב תשסא-תשסב עמ' 207-243  
1088.גרין, יוסי אברהם הוליד את יצחק - ייחוסו של היילוד למולידו פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 98 תולדות תשסג 4 עמ'  
1089.גרין, יוסי הפריה חוץ-גופית לאחר מות האב תחומין ל תשע עמ' 139-147  
1090.גרין, יוסף ההפריה המלאכותית לצורותיה השונות בדין העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלט 157 עמ'  
1091.גרין, יוסף הזרעה מלאכותית כפתרון ל'עקרות הדתית' אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 29-17  
1092.גרין, יוסף הזרעה מלאכותית בפסיקה ובחקיקה במדינת ישראל אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 62-45  
1093.גרשוני, יהודה תינוקת המבחנה הראשונה בעולם לאור ההלכה אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 22-15; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שסא-שסז  
1094.גרשוני, יהודה אם פונדקאית חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תנד  
1095.דוד, בנימין פיקוח הלכתי במחלקות פוריות חומרא או חובה בית הלל גל' לא טבת תשסח עמ' עו-עט  
1096.דיין, יצחק מספר היבטים בשיבוט הגנטי שרידים גל' יט תשרי תשסא עמ' סג-עה  
1097.דיכובסקי, שלמה פוריות ותפקוד זוגי - עילה לגט וטיפולים לפני נישואין (שו"ת) אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 13-22  
1098.דיכובסקי, שלמה בעלות על ביציות מופרות תחומין כב (תשסב) 404-407  
1099.דרורי, משה תכפול האדם - היבטים הלכתים ומשפטים אסיא חוב' כג שבט תשלט עמ' 28-17  
1100.דרורי, משה ההנדסה הגינטית: עיון ראשוני בהיבטים המשפטיים וההלכתיים תחומין א תשם עמ' 296-280. רבינוביץ, אברהם צבי: הערות לנושא מדיניות הלכתית והנדסה גנטית. שם ב תשמא עמ' 512-504; ערוסי, רצון: דרכים בחקר ההלכה ובבירורה. שם עמ' 522-513 
1101.דרורי, משה הזרעה מלאכותית ודיני הניאוף - היבטים הלכתיים תורה ומדע כרך י סיון תשמד עמ' 36-28   
1102.הבלין, שלמה עוברים מוקפאים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסה עמ' 122-129  
1103.הבלין, שלמה זלמן אם פונדקאית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשס עמ' 85-90  
1104.הדאיה, עובדיה הזרעה מלאכותית נעם א תשיח עמ' קל-קלז  
1105.הלברשטם, שלמה קונטרס להצלת קדושת ויחוס ישראל (הצעת הכרזת איסור וחרם על כל אשה שתפשע לקבל הזרעה מלאכותית) המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 5-8  
1106.הלברשטם, שלמה הצעת הכרזת איסור על... הזרעה מלאכותית בזרע איש אחר המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' מד-מז  
1107.הלוי, ישעיהו טוביה (עורך) בענין הזרעה מלאכותית דעת תורה ספר ב סיון תשמב עמ' י-טו; ספר ג אלול תשמב עמ' ט-כא  
1108.הלפרין, לוי יצחק הזרעה מלאכותית והפריה חוץ גופית מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' כ-נג  
1109.הלפרין, לוי יצחק שימוש בתאים מופרים מוקפאים לצרכים רפואיים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' נה-סב  
1110.הלפרין, לוי יצחק פדיון הבן לילד שנולד לאם פונדקאית עטרת שלמה ז תשסב עמ' צא-קה  
1111.הלפרין, מרדכי הזרעה מלאכותית לאחר מיתה בית הלל גל' ט טבת תשסב עמ' נד-ס. וייס, אשר זעליג, שם גל' י אייר תשסב עמ' עג-עד; וולוולסקי, יואל ב', שם גל' יא אלול תשסב עמ' צה; מזרחי, אהרן, שם גל' יג טבת תשסג עמ' פב-פז  
1112.הלפרין, מרדכי אשה כי תזריע וילדה - הורות ביולוגית והורות גנטית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 204 תזריע תשסה 4 עמ'  
1113.הלפרין, מרדכי דיני יוחסין, ייבום וירושה בנולד מזרע קפוא שהופשר לאחר מות אביו אסותא א ירושלים תשסו עמ' של-שנו  
1114.הנקין, יוסף אליהו הזרעה מלאכותית המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 9-11  
1115.הרשלר, משה בעיות הלכתיות בתינוק מבחנה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שז-שכ; תינוק מבחנה בהלכה. תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קכד-קכט  
1116.הרשלר, משה הנדסה גנטית מבחנה בהלכה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ צ-צה  
1117.ויגודה, מיכאל "אשה כי תזריע" - מעמד מי שנולד מבנק זרע פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 282 תזריע-מצורע תשסז 4 עמ'  
1118.ויינברג, יחיאל יעקב משפט הנולדים ע"י הזרעה מלאכותית הפרדס שנה כה חוב' א תשרי תשיא עמ' 6-9  
1119.וייס, אשר בדין דילול עוברים ועוד בית הלל גל' ו טבת תשסא עמ' ס-סג  
1120.ולדינברג, אליעזר יהודה; מאיר, דוד הפריה במבחנה - דיון רפואי הלכתי אסיא חוב' לג תמוז תשמב עמ' 13-5. נבנצל, אביגדור: הפריה במבחנה - הערות. שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 5 
1121.ורהפטיג, איתמר תקפו של הסכם להפריה חוץ-גופית תחומין טז (תשנו) 181-186  
1122.זילברשטיין, יצחק בענין פוריות לרוצח בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עא-עג  
1123.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
1124.זילברשטין, יצחק ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 54-58  
1125.זקס, חיים ליב בענין הפראה ע"י זריקת זרע הפרדס שנה לו חוב' א תשרי תשכב עמ' 23-24  
1126.טוקר, חיים אליעזר דינו ומעמדו של הנולד מהזרעה מלאכותית עטרת שלמה ד תשנט עמ' צט-קכה  
1127.טייטלבום, יואל תשובה בדבר ההזרעה המלאכותית בזרע איש אחר, בירור הלכה אשר הולד הוא ממזר והאשה אסורה לבעלה ועוד כמה איסורי תורה ורבנן המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 3-13; קונ' י אלול תשכד עמ' 5-3  
1128.טייטלבום, יואל קונטרס התשובות (בענין הזרעה מלאכותית) ברוקלין תשכז נד עמ'  
1129.טרופ, אביעד אם פונדקאית עטרת שלמה ה תשס עמ' ק-קכב  
1130.יודלביץ, שמואל אהרן בירור הלכה באיסור השתמשות בפריה מלאכותית נועם ספר י תשכז עמ' נז-קג  
1131.יולס, אפרים אליעזר באיסור זריקה לאשה זרע איש אחר המאור שנה טו קונ' י אלול תשכד עמ' 13  
1132.יוסף, איל הפריה לאחר המוות עטרת שלמה י תשסה עמ' רצט-שיא  
1133.יעקובוביץ, י' הזרעה מלאכותית, פיקוח לידה והפלה (מחקר משוה של השקפות הדת היהודית) הרופא העברי שנה 26 1953 חוב' א-ב עמ' 114-129  
1134.יש"ר, שמעון הזרעה מלאכותית בנשים המאור שנה ט קונ' י אלול תשיח עמ' 15-18  
1135.ישראלי, שאול אבהות בהזרעה שלא כדרכה תורה שבעל פה לג: עמ' מא-מו, תשנב  
1136.כחלון, ליאור פרשת נחמני בראי המשפט העברי שערי משפט כר' א גל' 1 תשנז עמ' 103-114  
1137.כלאב, אברהם יצחק מיהי אמו של ילוד, ההורה או היולדת תחומין ה תשמד עמ' 267-260  
1138.כפיף, רחמים יהודה בענין תרומת ביצית ואם פונדקאית בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' לד-לו  
1139.כץ, אהרן אם פונדקאית  מגל ח-ט תשנב עמ' 15-18  
1140.כץ, אריה השתלת רקמת אשכים לצורך הפריה חוץ-גופית [מעמד העובר. היתר הההשתלה] תחומין כט תשס"ט עמ' 340-346  
1141.כשר, מנחם מ' יחוס הילוד נעם א תשיח עמ' קכה-קכח  
1142.לאו, דוד בעלות על ולדות עטרת שלמה ב תשנז עמ' קכח-קנא  
1143.מאירי, מאיר הלכות הזרעה מלאכותית עזרת נשים, ספר ג תשטו עמ' שיט-שכא  
1144.מאירי, מאיר בנידון הזרעה מלאכותית הפרדס שנה ל חוב' ה שבט תשטז עמ' 17-14  
1145.מדניק, חיים הזרעה מלאכותית הפרדס שנה כז חוב' ז ניסן תשיג עמ' 1-3  
1146.מינצברג, ישראל זאב [בענין הזרעה מלאכותית] נעם א תשיח עמ' קכט  
1147.נבון, יעקב שכפול גנטי קטורת הלבונה תשנט עמ' 26-39  
1148.נבון, יעקב  שכפול גנטי קטורת הלבונה תשנח עמ' 89-93  
1149.נבנצאל, אביגדור בעלות יורשים על זרע מוקפא תחומין יז (תשנז) 347-348  
1150.ניימרק, אברהם י' כשרות הילוד נעם א תשיח עמ' קמג-קמד  
1151.נס, ישראל ברוך בדבר היתר לזרוק ולהכניס זרע האיש לתוך חדרי רחמה של אשה עקרה כדי שתתעבר הפרדס שנה לב חוב' א תשרי תשיח עמ' 30-27; חוב' ב חשון תשיח עמ' 28-25  
1152.סדן, יהודה מעוברת שנתגירה [מעמד הוולד לענין יחוסו לעריות, יכולתו לחזור מהגירות כשיגדיל, הגדרת הקרובים בפסולים לעדות לגביו, שאלת אם פונדקאית לאור הנ"ל] חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 73-85  
1153.סוויצקי, מרדכי בדבר הזרעה מלאכותית בזרע איש אחר המאור שנה טז קונ' ב כסלו תשכח עמ' 3-5  
1154.סולובייצ'יק, משה בדין תינוק המבחנה אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 128-122  
1155.סושרד, שמואל הקפאת זרע לקיום מצוות"פרו ורבו" אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 54-58  
1156.סינקלר, דניאל הזרעה מלאכותית והפריה חוץ-גופית במשפט העברי: היבטים השוואתיים, הלכתיים-מתודולוגיים ומוסריים המשפט ט תשסד עמ' 291-325  
1157.עזרין, י"א באיסור הזרעה מלאכותית המאור שנה טו קונ' ז אייר-סיון תשכד עמ' 11-12  
1158.עזרין, י"א בדין אונאה וגם בדבר ההזרעה המלאכותית המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 15-13; קונ' י אלול תשכד עמ' 12-11; שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 21-18  
1159.עזרין, י"א בדיני קדושה, אישות ומאכלות אסורות המאור שנה טז קונ' ה אדר ב תשכה עמ' 7-8  
1160.עזרין, י"א אי שייך אחות אשה במי שנתעברה ממנו ע"י הזרעה מלאכותית המאור שנה יז קונ' ב חשון-כסלו תשכו עמ' 7-5  
1161.פינדלינג, משה הפראה מלאכותית עטרת צבי, ספר היובל ליוסף ברייער, ניו-יורק תשכב עמ' מה-נו  
1162.פינקלשטין, ברוך הפריה חוץ גופית לצורך בחירת המין הרצוי תחומין כז (תשסז) עמ' 138-143  
1163.פירר, בנציון בענין פריון מלאכותי נועם ספר ו תשכג עמ' רצה-רצט  
1164.פרוינד, זאב דיני היוחסין בהפריה מלאכותית עטרת שלמה ה תשס עמ' רו-ריד  
1165.פרידמן, צבי הירש משפט הנולדים ע"י הזרעה מלאכותית ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 233-217  
1166.פרידמן, צבי הירש צבי חמד, קונ' מד, החזק מגן, מהדורא תניינא להקונטרס מגן גבורי כח (משפט הנולדים על ידי הזרעה מלאכותית) ברוקלין תשכז סד עמ'  
1167.צימרמן, חיים באיסור ההזרעה המלאכותית המאור שנה טו קונ' י אלול תשכד עמ' 5-6  
1168.קורינאלדי, מיכאל מעמדו המשפטי של ילד הנולד מהפרייה מלאכותית מתורם זר או מתרומת ביצית שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 295-327  
1169.קורינאלדי, מיכאל מעמדו המשפטי של ילד הנולד מהפריה מלאכותית מתורם זר אוו תרומת ביצית שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 265-294  
1170.קורצטג, אביעד הנולד מ"אם פונדקאית" - יחוסו וקורבתו עטרת שלמה ד תשנט עמ' קעג-קפג  
1171.קורצטג, משה בענין שמירת הזרע לקיום מצות פריה ורביה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 75-79  
1172.קליין, מנשה תרומת זרע או עובר מוקפא לחשוכי בנים עטרת שלמה י תשסה עמ' רח-ריא  
1173.קרדימון, שמשון הפראה מלאכותית בתלמוד הרופא העברי שנה 15 1942 חוב' ב עמ' 62-64  
1174.קרויזר, דוב מ' הזרעה מלאכותית (בירור הבעיה) נעם א תשיח עמ' קיא-קכג  
1175.רבינוביץ, ישראל מרדכי קונטרס הזרעה מלאכותית הסכנה הגדולה לחילול טהרת המשפחה הישראלית המאור שנה ה חוב' א תשרי תשיד עמ' 22-15  
1176.רבינוביץ, צבי התעברות ללא הזדווגות הרופא העברי שנה 33 1960 חוב' א-ב עמ' 109-105  
1177.רונס, יצחק-אבי; ולוולסקי, יואל ייחוסו של הנולד מפונדקאית נכריה לאביו היהודי תחומין לא תשעא עמ' 276-281  
1178.רט, יהודה בדיקות רפואיות במהלך טיפולי פוריות בית הלל גל' לא טבת תשסח עמ' פ-פד  
1179.רלב"ג, מרדכי אם פונדקאית עטרת שלמה ח תשסג עמ' רא-רח  
1180.רפפורט, שבתי א' כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ גופית אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 126-130  
1181.רקובר, נחום שיבוט גנטי - תחרות במעשה ה'? בר אילן כח-כט תשסא עמ' 425-436  
1182.רקובר, נחום שבוט גנטי - תחרות במעשה ה'? ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 315-326  
1183.שור, דוד כמה אופני הזרעה ע"י טכנולוגיה לאור ההלכה המאור שנה נא חוב' ה סיון-תמוז תשנח עמ' 24-28  
1184.שטיינברג, אברהם הזרעה מלאכותית לאור ההלכה אסיא חוב' יב אדר תשלה עמ' 19-5  
1185.שטיינברג, אברהם תינוק מבחנה אסיא חוב' כג שבט תשלט עמ' 16-11  
1186.שטינברג, אברהם הזרעה מלאכותית אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 161-148  
1187.שטינברג, אברהם שיבוט בני אדם- היבטים מדעיים, מוסרים ויהודיים אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 27-42  
1188.שטינברג, אברהם שפך דם האדם באדם דמו ישפך - מעמד קדם-עובר ותאי גזע בהלכה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 142 נח תשסד 4 עמ'  
1189.שטינברג, אברהם אשה כי תזריע - הזרעה מלאכותית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 162 תזריע-מצורע תסד  
1190.שטרן, מיכל (עורך) הפרייה מלאכותית הרפואה לאור ההלכה, כרך ראשון חלק ב, ירושלים תשם קב עמ'  
1191.שטרנבוך, משה דעת תורה בדין איסור ההזרעה המלאכותית דעת תורה ספר א אדר תשמב עמ' לב  
1192.שטרנבוך, משה תינוק מבחנה בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' כט-לו  
1193.שטרנבוך, משה עקר בלי בנים בהזרעה מלאכותית מבחוץ (IVF) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמד-קמז  
1194.שיבר, יאיר מעמדו ההלכתי-המשפטי של הנולד משיבוט גנטי בד"ד 16 תמוז תשסה עמ' 45-76  
1195.שיינברג, אברהם בענין הפריה מלאכותית אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 144-140, 249-242  
1196.שילת, יצחק שכפול גנטי ובחירה חפשית אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 5-9  
1197.שילת, יצחק שיכפול גנטי לאור ההלכה תחומין יח (תשנח) 137-149  
1198.שינפלד, מיכאל "אולי אבנה ממנה" - על הפונדקאות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 266 לך לך תשסז 4 עמ'  
1199.שיפמן, פנחס קביעת אבהות בילד שנולד מהזרעה מלאכותית משפטים כרך י תשם עמ' 93-63  
1200.שלוש, שלמה הפריה ברחם פונדקאית ארחות 39 ערב ראש השנה תשנד עמ' 31-38  
1201.שלוש, שלמה אם פונדקאית עטרת שלמה י תשסה עמ' רמ-רנב  
1202.שלזינגר, יהודה מעמדו המשפטי של היהודי הנולד מהפראה מלאכותית עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
1203.שפירא, משה אריה ליב הזרעה מלאכותית נעם א תשיח עמ' קלח-קמב  
1204.שפרן, יגאל בחירת מין היילוד ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 327-339  
1205.שפרן, יגאל בצלאל ההיבטים ההלכתיים של שיטת FNA בטיפולי פוריות בד"ד 4 תשנז עמ' 55-71  
1206.שפרן, יגאל בצלאל תרומת זרע מיהודי נתיבי מרחבים ו סיון תשנט עמ' 205-210  
1207.שפרן, יגאל בצלאל טיפולי פוריות בשבת תחומין יז (תשנז) 335-339  
1208.שפרן, יגאל בצלאל השיבוט הגנטי לאור ההלכה תחומין יח (תשנח) 150-160  
1209.שפרן, יגאל בצלאל אבהות לאחר מיתה תחומין כ (תשס) 347-352  
1210.שפרן, מנחם מנדל שו"ת בעניני רפואה עטרת שלמה ה תשס עמ' עד-עז  
1211.שרלו, יובל תרומת ההלכה לאתיקה ציבורית, בררת מין העובר טרום השרשה (PGD) כמקרה מבחן אקדמות גל' יט סיון תשסז עמ' 21-45  
1212.שרמן, אברהם ח' הפרייה חוץ גופית אצל זוג פרוד תחומין כב (תשסב) 392-403  
1213. Bleich, J. David  Test-tube babies  I/230n: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 80-85  
1214. Cohen, Alfred S.  Artificial insemination  Journal of Halacha and Contemporary Society 13 (1987), p. 43-59  
1215. Drori, Moshe  Artificial insemination; is it adultery?  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 203-216  
1216. Feldman, David M.  The ethical implications of new reproductive techniques  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 174-182  
1217. Goldberg, Zalman N.  Maternity in fetal transplants  Crossroads 1 (1987), p. 71-77.   
1218. Goldman, Alex J.  Artificial insemination  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 74-86  
1219. Green, Joseph  Artificial insemination in Israel - a legal view; the position of the Israeli judicial system regarding artificial insemination of a married woman  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 9 (1987), p. 213-234  
1220. Guttmann, Alexander  Is artificial insemination permitted by Jewish law?  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 62 (1953), p. 125-128 = Studies in rabbinic Judaism, N.Y. 1976, p. 136-139  
1221. Halperin, Mordechai  Applying the principles of Halakhah to modern medicine: in vitro fertilization, embryo transfer and frozen embryo  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 9 (1987), p. 197-212  
1222. Jakobovits, Immanuel  L'insemination artificielle du point de vue du Judaisme  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 40 (1958), p. 53-62  
1223. Jakobovits, Immanuel  Problems of Jewish family life, with special reference to birth-control and artificial insemination  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 200-220  
1224. Jakobovits, Immanuel  In vitro fertilisation and genetic engineering  L'eylah 2,6 (5744), p. 1-5  
1225. Jakobovits, Immanuel  Human fertilisation and embryology - a Jewish view  London 1984, 22 p.  
1226. Kahane, B.  Die rechtlichen Folgen der begattungslosen Befruchtung im Talmud und in der nachtalmudischen Literatur  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 30 (1913), p. 148-160  
1227. Kardimon, Samson  Artificial insemination in the Talmud  Harofe Haivri 15,2 (1942), Engl. sect., p. 164-162  
1228. Leiman, Sid Z.  Jewish ethical teaching and technological advance  In: Contemporary ethical issues in the Jewish and Christian traditions, ed. Frederick E. Greenspahn, Hoboken 1986, p. 9-29  
1229. Rabinowicz, H.  Conception without cohabitation  Harofe Haivri 32,1 (1960), Engl. sect., p. 209-207  
1230. Rosenfeld, Azriel  Generation, gestation and Judaism  Tradition 12,1 (1971), p. 78-87  
1231. Rosner, Fred  Artificial insemination in Jewish law  Judaism 19 (1970), p. 452-464 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 105-117  
1232. Rosner, Fred  Test tube babies, host mothers and genetic engineering in Judaism  Tradition 19 (1981), p. 141-148  
1233. Rosner, Fred  In vitro fertilization and surrogate motherhood: the Jewish view  Journal of Religion and Health 22 (1983), p. 139-160  
1234. Rosner, Fred  Artificial insemination  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 91-105  
1235. Rosner, Fred  In vitro fertilization, surrogate motherhood, and sex organ transplants  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 107-127  
1236. עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  
1237. פורת, מירי הזרעה מלאכותית - קוים מנחים בפסיקה בת זמננו עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסה 131 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > הפלה מלאכותית

 מחברכותרתספרביקורת
1238.אברהם, אברהם ס' ולפני עור לא תתן מכשול המעין כרך כח גל' ב טבת תשמח עמ' 53-48  
1239.אברהם, אברהם סופר הרדמה לצורך ביצוע הפלה מלאכותית אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 40-50  
1240.אונטרמן, איסר יהודה בענין פקוח נפש של עובר [באשה שחולה באדמת] נועם ספר ו תשכג עמ' א-יא  
1241.אלון, גדליהו ההלכה שבתורת י"ב השליחים (דידאכי) [איסור הפלת עוברין] מחקרים בתולדות ישראל כרך א ת"א תשיז עמ' 280-279  
1242.אלון, מנחם הפלה האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 90-87  
1243.אלוני, זלמן יוסף מניעת ההריון תוך מ יום מחשש שמא תשתגע הפרדס שנה לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 27-24; ד טבת תשיז עמ' 22-23  
1244.אליהו, מרדכי השמדת ביציות ודילול עוברים תחומין יא (תשן) 272-274  
1245.אלינסון, אליקים גציל העובר בהלכה סיני כרך סו תשל עמ' כ-מט  
1246.אפטוביצר, אביגדור עמדת העובר בדיני עונשין של ישראל סיני כרך יא תשב-תשג עמ' ט-לב  
1247.אפשטיין, משה בדיני עוברין ספר זכרון לי' וינאגראד ולי"א וינאגראד, ירושלים תשג עמ' עה-עו  
1248.אריאל, יועזר הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית לפי דרישת בן הזוג אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 102-125  
1249.ארליך, דב הרקע הרפואי להפסקת הריון כמבוא לדיון ההלכתי אסיא חוב' ט ניסן תשלד עמ' 12-7  
1250.ביינדר, זאב אברהם בדין עובר ודין רודף הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' של-שלג  
1251.בלייך, יהודה דוד הפלה מלאכותית לאור ההלכה אור המזרח כרך כו תשלח עמ' 193-185; כז תשלט עמ' 168-150  
1252.בקשי-דורון, אליהו הריון לשם השתלת רקמות העובר לצורך רפוי האב תחומין טו (תשנה) 311-315  
1253.ברנדסדורפר, מאיר הפלה בחולת אדמת בשבילי הרפואה חוב' ב אלול תשלט עמ' סה-עב  
1254.גוטמן, צבי הפלה לצורך הצלת נפש עטרת שלמה ח תשסג עמ' קסה-קעד  
1255.גולדברג, זלמן נחמיה דיני נזיקין בהפלות מלאכותיות תחומין ט תשמח עמ' 62-50  
1256.גולדשטין, שלמה הפלה (עיון מחשבתי) כתלנו יג תשן עמ' 423-436  
1257.גורן, שלמה הפסקת הריון כאשר בבדיקת מי השפיר נקבע שהעובר הוא מונגולואיד מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 27-26  
1258.גינצבורג, יעקב משלם משפטים לישראל - החוק הפלילי ודיני העונשין בזמן הזה לפי משפט התורה התלמוד והמפרשים, ירושלים תשטז (חוברת ב עמ' רכג-רמג: משפט הרצח, פרק ט: עובר ותינוק)   
1259.גליקמן, יצחק רופא כהן המבצע הפלות נעם ספר כ תשלח עמ' קעא-קפו  
1260.גרוסנס, אריה ליב בענין הצלה לצורך האם וסירוס באשה הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה, תשרי תשלב חוב' כא 19 עמ'; הפרדס שנה מו תשלב חוב' ה עמ' 7-10; חוב' ו עמ' 8-6; חוב' ז עמ' 9-7  
1261.גרנסברגר, שרגא גדר איסור הפלת עוברים זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' א'כב-א'מד  
1262.גשטטנר, נתן הפלת עובר טריפה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' צה-קט  
1263.דהן, מיכאל הפלה מלאכותית האשל חוב' 13 פסח תשלז עמ' 15-12  
1264.דומב, צבי בדבר הפלה מלאכותית לצורך בריאות האם קול תורה שנה יז תשכג חוב' ח עמ' ז-י  
1265.היבנר, שמואל הפלת עובר בשביל הצלת האם הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 31-42  
1266.הלוי, חיים דוד על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 14-17; אסיא ספר ח תשנה עמ' 3-6  
1267.הלפרין, לוי יצחק דילול הריון מרובה עוברים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קלה-קמו  
1268.הלפרין, לוי יצחק הפסקת הריון של תאומי סיאם מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קמז-קנ  
1269.הלפרין, לוי יצחק הפסקת הריון של עובר בעל מום חמור בלבו מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' קנא-קנו  
1270.הרצוג, יצחק אייזיק אי שרי לאבד עובר שנוצר באסור קול תורה שנה י תשטז חוב' ז-ח עמ' א-ג  
1271.וידר, אהרן הפלה בתוך ארבעים יום בשבילי הרפואה חוב' ב אלול תשלט עמ' מב-מט  
1272.ויינברג, יחיאל יעקב בדין הפלת עובר הפרדס שנה מ חוב' ד טבת תשכו עמ' 7-9; חוב' ה שבט תשכו עמ' 7-10 [חילול שבת בשביל הצלת עובר]; חוב' ו אדר תשכו עמ' 6-11 [בעמ' 8 היסוד של האיסור להמית עובר]  
1273.ויינברג, יחיאל יעקב הפלת עובר באשה חולנית נועם ספר ט תשכו עמ' קצג-רטו  
1274.ויינפלד, משה המתת עובר - עמדתה של מסורת ישראל בהשוואה לעמדת עמים אחרים ציון שנה מב תשלז עמ' 142-129. בער, יצחק: שם עמ' 314-312 
1275.ולדינברג, אליעזר יהודה בדיקת מי השפיר כדי לגלות מקרה של 'מונגולודיזם' אצל העובר ובהפסק הריון במקרים הנ"ל הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 165-159  
1276.זוין, שלמה יוסף תשובה לענין הפלה ורופא שאינו ירא שמים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' צב-צג  
1277.זילברשטיין, יצחק כשקיים ספק שמא יאלצו לבצע הפלה, האם עדיף לבצעה כבר עתה כשהעובר עוד לפני ארבעים יום בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' סט-עד  
1278.זילברשטיין, יצחק עובר שחוששים שיוולד בעל מום הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קו-קיג  
1279.זילברשטיין, יצחק חיי האם או חיי העובר בשבילי הרפואה חוב' ז אלול תשמה עמ' צט-קו  
1280.זילברשטיין, יצחק איומה של נערה בהתאבדות כעילה לביצוע הפלה עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 209-205  
1281.זילברשטין, יצחק דילול עוברים - שו"ת אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 62-68; אסיא ספר ח תשנה עמ' 7-13  
1282.זסלנסקי, א''י בדיני עוברין אגרות הריא"ז, ירושלים תשיט עמ' לא-לח  
1283.טוירק, שמואל אלימלך הפלת עובר בישראל ובבני נח אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 13-21  
1284.טולידנו, פנחס היתר הפלה לאישה שאינה שפויה בדעתה שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' כא-כז  
1285.יוסף, עובדיה הפסקת ההריון לאור ההלכה אסיא חוב' ט ניסן תשלד עמ' 28-13  
1286.יעקובוביץ, ישראל השחתת פרי בטן להצלת או רפואת האם הפרדס שנה ל חוב' ז ניסן תשטז עמ' 23-20  
1287.ישראלי, שאול בשאלת הפלה מלאכותית בחשש של ולד בעל מום גדול עמוד הימיני, ת"א תשכו סימן לב עמ' שא-שיא  
1288.כהן, משה זאב; מסקין, יעקב; קריסלוב, יצחק; עזרין, יהודה אריה; טויג, אהרון צבי; ליזורבסקי, ברור; כהנא, צבי; דיימונד, שמעון; גרינבלט, אפרים; אספיס, משה; פרידמן, חיים אלעזר; דמביצר, יחיאל אריה; מנדל, נתן מנחם מדוע חייבו לתמר שריפה [שהרי בני נח מצווין על העוברים והיה צריך להמתין עד שתלד] המאור שנה ה חוב' י אלול תשיד עמ' 4-9  
1289.כהן, שאר-ישוב הפלה מלאכותית לאור ההלכה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' פו-צ; כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תקכז-תקלא  
1290.כץ, שמואל חיים היסוד של איסור להמית עובר הפרדס שנה מט חוב' ח אייר תשלה עמ' 16-13; חוב' י תמוז תשלה עמ' 18-17  
1291.לוי, יעקב הצלת הולד אחרי מות האם המעין כרך יא גל' ד תמוז תשלא עמ' 18-11  
1292.לוי, יעקב הצלת הולד במיתת האם (ע"י נתוח 'יוצא דופן') (שאלת רופא להגהת הרמ"א, או"ח סימן של ס"ה) נועם ספר טו תשלב עמ' רצב-רצט  
1293.ליכטנשטיין, אהרן הפלות מלאכותיות - היבטי הלכה תחומין כא (תשסא) 93-99  
1294.מאיר, דוד שאלות הלכתיות לאור הרפואה המתחדשת; הפלות ו'הסבת המינים' - היבט רפואי תורה שבעל פה יח תשלו עמ' קג-קיא  
1295.מאיר, דוד; ולדינברג, אליעזר יהודה הבטים הלכתיים ורפואיים בתסמונת טיי-זקס אסיא חוב' יג אדר ב תשלו עמ' 10-6  
1296.מוזסון, מאיר אריה; [אמסל, מאיר] העורך בירור בדין חובל ומזיק [בענין רודף בעובר] המאור שנה יב קונ' ד שבט תשכא עמ' 8-11  
1297.נס, ישראל ברוך בדבר הריגת העוברים במעי אמם הפרדס שנה מט חוב' י תמוז תשלה עמ' 23-22; שנה נ חוב' ב מרחשון תשלו עמ' 19-17  
1298.נס, ישראל ברוך הריגת עוברים במעי אמן ע"י רופא עכו"ם הפרדס שנה לה חוב' י תמוז תשכא עמ' 21-24  
1299.סולובייצ'יק, חיים בדין עובר הרודף מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' יד-טו  
1300.סולובייצ'יק, משה בענין אשה שמקשה לילד, שחותכין עוברה, ודין רודף הנאמן שנה כח גל' נג אלול-תשרי תשלט עמ' 19-9  
1301.סינקלר, דניאל היסוד המשפטי של איסור הפלה במשפט העברי (בהשוואה לשיטות משפט אחרות) שנתון המשפט העברי כרך ה תשלח עמ' 208-177  
1302.סינקלר, דניאל הפלה האוניברסיטה הפתוחה, סוגיות במשפט העברי כר' א יחידה 8. רעננה תשסו 135 עמ'  
1303.סינקלר, דניאל ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה - ההפלה במקרא ובמשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 195 משפטים תשסה 4 עמ'  
1304.סתיו, אברהם כיצד לבצע הפלה מלאכותית? תחומין כט תשס"ט עמ' 352-361  
1305.סתיו, אברהם שלבים בהריון לעניין איסור הפלה תחומין לא תשעא עמ' 53-62  
1306.ערוסי, רצון הלכה והלכה למעשה בהפלה מלאכותית במשפט העברי דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קיט-קלב  
1307.פיינשטיין, משה בדבר הריגת עובר במעי אמו ישראלית לתורה והוראה חוב' ז אלול תשלז עמ' 20-9; הפרדס שנה נב חוב' ז ניסן תשלח עמ' 15-7  
1308.פיינשטיין, משה בדין הריגת עובר ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תסא-תסט; Halachic perspective: Biomedical ethics. Ohr Tziporah (ed. Morgenstern, Moshe), N.Y. 1981, p. 81-84  
1309.פיינשטיין, משה בדיקה לקביעת בריאות העובר, ואיסור הפלה מחשש טיי-סקס הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שד-שו  
1310.פיינשטיין, משה חומר האיסור של הפלה בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לט-מ  
1311.פיינשטיין, משה הריגת עוברין במעי אמן הדרת מלך ד אדר א תשמו עמ' מא-נב  
1312.פינקל, אשרי בענין האשה המקשה לילד בית יצחק תשיח עמ' 92-94  
1313.פלדר, גדליה הפלת הולד - להציל האם לפי שעה מסכנת מיתה קול תורה שנה יג תשיט חוב' ב עמ' ה-ז; חוב' ג עמ' ח-י  
1314.פרומר, אריה צבי בדין המתת עוברים בית אברהם גל' ה אלול תשלח עמ' 22-17; Halachic perspective: Biomedical ethics. Ohr Tziporah (ed. Morgenstern, Moshe), N.Y. 1981, p. 74-80  
1315.פרנקל, יצחק ידידיה על אלה 'הדנים דיני נפשות' מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 57-55  
1316.צוייג, משה יונה על הפלה מלאכותית נועם ספר ז תשכד עמ' לו-נו  
1317.קוק, שמחה הפסקת הריון והטיפול ביילודים פגומים בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' מח-נד  
1318.קושלסקי, צבי הפלת עובר במקום פקו"נ צהר יב תשסד עמ' שפט-שצב  
1319.קליין, מנשה הפלת עובר שיש לו שני ראשים עטרת שלמה ח תשסג עמ' קכח-קלא  
1320.רבינוביץ, גדליה אהרן בדין הפלת עובר הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' קמח-קנד  
1321.רבינוביץ, ישראל מרדכי הפלה מלאכותית וחיתוך העובר בחכמת הרפואה (ביחס אל מצות שמירת הנפש התורתית) המאור שנה ז חוב' ג כסלו תשטז עמ' 19-15  
1322.רבינוביץ, נחום אליעזר בין עובר לעובר תחומין יז (תשנז) 340-342  
1323.רבינוביץ, נחום אליעזר שואל כענין [(פא) בענין הפלת עובר] הדרום חוב' כה תשכט עמ' 19-22  
1324.רוזובסקי, שמואל דיני הצלה ופיקוח נפש בעובר הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' פג-קה  
1325.רפאל, שילה הפלות מלאכותיות תורה שבעל פה יח תשלו עמ' פט-צד  
1326.שוורץ, חיים יעקב הפלת עובר שאמו טריפה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קמט-קסד  
1327.שטיינברג, אברהם הפלה מלאכותית לאור ההלכה אסיא חוב' י כסלו תשלה עמ' 25-10; פנים לפנים גל' 5 כא מנחם אב תשם עמ' 11  
1328.שטיינברג, אברהם ההפלה המלאכותית במקרה של אדמת בהריון אסיא גל' ד תשרי תשלב עמ' 27-19  
1329.שטרן, מיכל (עורך) הפלה מלאכותית הרפואה לאור ההלכה, כרך ראשון חלק א, ירושלים תשם קמז עמ'  
1330.שטרן, שמואל טוביה חיסול ולדות ספר השבי"ט, ה"ב ירושלים תשל עמ' קנד-קס  
1331.שטרנבוך, משה הפלה ביהודים ואינם יהודים בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' לו-מא  
1332.שנקר, אברהם צבי דין המתת עובר להציל אמו המאור שנה ג חוב' ד טבת תשיב עמ' 12-11  
1333. Bleich, J. David  Abortion in halakhic literature  Tradition 10,2 (1968), p. 72-120 = Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 325-371 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 134-177  
1334. Bleich, J. David  Sexuality and procreation: an address  In: Biomedical ethics in perspective of Jewish teaching and tradition, ed. Isaac Franck, Washington, D.C. 1980, p. 1-11.   
1335. Bleich, J. David  Abortion and Jewish law  In: New perspectives on human abortion, eds. Thomas W. Hilgers, Dennis J. Horan, and David Mall, Frederick, Md. 1981, p. 405-419  
1336. Brickner, Balfour  Judaism and abortion  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 279-283  
1337. Carmy, Shalom  Halakhah and philosophical approaches to abortion  Tradition 16,3 (1977), p. 126-157  
1338. Elon, Menachem  Abortion  Encyclopedia Judaica 2, p. 98-102 = Principles of Jewish law, p. 482-485  
1339. Enciclopedia Judaica Castellana  Aborto  Vol. 1, p. 38  
1340. Falk, Zeev W.  The new abortion law of Israel  Israel Law Review 13 (1978), p. 103-110.  
1341. Feldman, David M.  Jewish views on abortion  N.Y. [1984?]  
1342. Frimer, Dov  The right of self-defence and abortion  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 195-216  
1343. Goldman, Alex J.  Abortion  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 35-62  
1344. Gordis, Robert  Abortion - major wrong or basic right  Midstream 24,3 (1978), p. 44-49  
1345. Greenberg, Blu  Abortion: a challenge to Halakhah  Judaism 25 (1976), p. 201-208  
1346. Halibard, G.B.  Abortion in Jewish law: a recent judgement  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard, Jewish Law Annual 3 (1980), p. 139-153  
1347. Herring, Basil F.  Abortion  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary. N.Y. 1984, p. 25-45  
1348. Jakobovits, Immanuel  Jewish views on abortion  Western Reserve Law Review 17 (1965), p. 480-497 = Abortion and the law, ed. David T. Smith, Cleveland 1967, p. 124-143 = Child and Family 1 (1968), p. 142-155 = ספר היובל Liber amicorum voor Opperreibbinijn Schuster ter gelegenheid van zijn zestiste ver  
1349. Kass, Norman  Abortion in Jewish law  Koroth 8,7-8 (1983), Engl. sect., p. 323-331  
1350. Klein, Isaac  Teshuvah on abortion  Conservative Judaism 14,1 (1959), p. 47-51 = Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 27-33  
1351. Klein, Isaac  Abortion and the Jewish tradition  In: Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 270-278  
1352. Kogan, Michael S.  Jewish law and the abortion controversy  Ideas 1,1 (1968), p. 39-45  
1353. Kravetz, Julius  Some cautionary remarks  Central Conference of American Rabbis, Journal 60 (1968), p. 75-81  
1354. Lubarsky, Sandra B.  Judaism and the justification of abortion for non-medical reasons  Journal of Reform Judaism 31,4 (1984), p. 1-13  
1355. Maeir, David H.  Abortion and Halakhah: new issues  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 137-150  
1356. Morgenstern, Moshe  Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah: a study of the Torah attitude to the sacredness, dignity, and individuality of human life from conception to death  N.Y. 1981, 90 p.  
1357. Novak, David  Jewish view on abortion  In: Law and theology in Judaism, vol. 1, N.Y. 1974, p. 114-124  
1358. Roberg, Netanel  Therapeutic abortion  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 233-241  
1359. Rosner, Fred  The Jewish attitude toward abortion  Tradition 10,2 (1968), p. 48-71 = Contemporary Jewish ethics, ed. Menachem Marc Kellner, N.Y. 1978, p. 257-269  
1360. Rosner, Fred  Abortion, legal and religious position  Medica Judaica 1,1 (1970), p. 38-42  
1361. Rosner, Fred  L'attitude juive devant l'avortement  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 88 (1970), p. 45-51; 89 (1970), p. 77-83  
1362. Rosner, Fred  Abortion  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 139-160  
1363. Rosner, Fred; Grumet, Seymour M.  The morality of induced abortion Jewish Life, N.Y., 38,3 (1971), p. 5-12  
1364. Schneider, Ilene  Abortion and Jewish law  Reconstructionist 40,5 (1974), p. 26-30  
1365. Segni, Riccardo di  Problemi halakhici dell'aborto  La Rassegna Mensile di Israel 41 (1975), p. 290-295  
1366. Shapiro-Libai, Nitza  The right to abortion  Israel Yearbook of Human Rights 5 (1975), p. 120-140  
1367. Sinclair, Daniel B.  The legal basis for the prohibition on abortion in Jewish law  Israel Law Review 15 (1980), p. 109-130  
1368. Spero, Moshe Halevi  Psychiatric hazard in the halachic disposition towards birth control and abortion: the role of the caseworker  Journal of Jewish Communal Service 53 (1976-77), p. 155-164  
1369. Steinberg, Avraham  Induced abortion according to Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 1,1 (1981), p. 29-52  
1370. עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > השתלת איברים. השתלת לב. קביעת זמן המוות. ניתוחי מתים

 מחברכותרתספרביקורת
1371.לשאלת נתוחי מתים מחשבת חוב' ח אדר-ניסן תשלב עמ' 22-25  
1372.אברהם, אברהם סופר הטפול בגוסס וקביעת המות אסיא חוב' כד אייר תשלט עמ' 36-30; הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קפה-קצ  
1373.אברהם, אברהם סופר הנאה ממת עכו"ם המעין כרך כא גל' א תשרי תשמא עמ' 60-52  
1374.אברהם, אברהם סופר השתלת אברים המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 34-25. אדלר, אהרן נתן: בעניין איסור חבלה ע"י לקיחת דם. שם גל' ד תמוז תשמה עמ' 66-65 
1375.אברהם, מיכאל תרומת איברים תחומין כט תשס"ט עמ' 329-339  
1376.אונטרמן, איסר יהודה השתלת הלב בהלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 8086] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שסז-שעד  
1377.אונטרמן, איסר יהודה נתוח פלאסטי המחבר בשר המת לגוף החי קול תורה שנה ז תשיג חוב' ז-ח עמ' ב-ד; ט תשטו חוב' ז-ח עמ' ו-ט; חוב' ט-י עמ' ג-ה; חוב' יא-יב עמ' ב-ו  
1378.אונטרמן, איסר יהודה אם מותר להשתמש בבשר המת לנתוח פלסטי אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 4-7  
1379.אונטרמן, איסר יהודה נקודות הלכה בבעית השתלת לב (מתוך הרצאה בכנס לתורה שבע"פ, בתוספת עיונים רחבים) ירושלים תשכח 14 עמ'  
1380.אונטרמן, איסר יהודה בעית השתלת לב מנקודת הלכה תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' יא-יח; נועם ספר יג תשל עמ' א-ט; נקודת הלכה בבעית השתלת לב. קול תורה שנה כג תשכט חוב' א עמ' ג-ח; השתלת הלב בהלכה. שבילין גל' כא-כב כסלו תשכט עמ' ט-יז  
1381.אילווי, צבי הנרי נתוח המתים יגדיל תורה שנה ט תרעז-תרעח עמ' 30-33, 220-214  
1382.אלבוים, יצחק אי מחויב לתת אבר פנימי להצלת אחותו המאור שנה כט חוב' ה סיון-תמוז תשלז עמ' 6-4. רייז, שניאור זושא: השתלת אבר פנימי להצלת אחותו. שם חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 16-15 
1383.אלבוים, יצחק ניתוח ב"מ לרפואת צאצאיו המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 15-13  
1384.אלול, דניאל תרומת כליה בהלכה מספרא לסייפא עלון 48 שבט תשנה עמ' 27-38  
1385.אליהו, מרדכי השתלת איברים על פי ההלכה (חוות דעת) ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 31-18  
1386.אליהו, מרדכי השתלות איברים עפ"י ההלכה המאיר לארץ גל' 16 כסלו תשנט עמ' 9-24  
1387.אמסל, מאיר מאימתי הגוסס לא הוה כחי המאור שנה לז חוב' א תשרי-חשון תשמה עמ' 19-16  
1388.אנציקלופדיה תלמודית הלנת המת כרך ט עמ' תלד-תמד  
1389.אסף, אייל תרומת איברים להשתלה עטרת שלמה ד תשנט עמ' קכו-קלז  
1390.אפל, יוסף יהושע אי להרכיב עין ממת לעוור המאור שנה כט חוב' ז תשרי-חשון תשלח עמ' 13-11; דין השתלת קרום עין המת לסגי נהור. שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' כח-ל  
1391.אפרסמון, אליעזר; ויסקוט, דוד; רודריג, יצחק תרומת איברים מאדם חי מלילות א תשנח עמ' 67-78  
1392.אפשטין, יעקב תרומת איברים של היוצא ליהרג חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 263-275  
1393.אריאלי, יצחק בעית ניתוחי מתים תורה ומדע כרך ד חוב' ב מנחם אב תשלד עמ' 54  
1394.אריאלי, יצחק בעית נתוחי מתים נועם ספר ו תשכג עמ' פב-קג; תורה שבעל-פה ו תשכד עמ' לט-ס  
1395.ארליך, ד' השתלות לב ובעיות הלכתיות הנובעות מכך מחשבת אדר תשלא עמ' 23-20  
1396.בורשטיין, דוב לשאלת ניתוח פלאסטי ממת לחי הפרדס שנה כח חוב' ג כסלו תשיד עמ' 7-5  
1397.בטיט, יהושע תרומת הלב והשתלתו לפי ההלכה עבודת גמר, אוניברסיטת ת"א תשלו 135 עמ'  
1398.בירנבאום, צבי ניתוחי מתים בהלכה בלכתך בדרך טבת-שבט תשלה עמ' 38-31; ניסן תשלה עמ' 48-39  
1399.בלידשטיין, יעקב הערה בענין קביעת המות בהלכה הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 73-75  
1400.בלייך, יהודה דוד האם הפסקת הנשימה סימן מובהק של המוות? שנה בשנה תשלו עמ' 171-161; סימני מיתה הפרדס שנה נא חוב' ד טבת תשלז עמ' 18-15  
1401.בלייך, יהודה דוד השתלת לב מלאכותי לאור ההלכה תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קנא-קסג  
1402.בלייך, יהודה דוד ניתוח מתי נוכרים עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 169-181  
1403.בלייך, יהודה דוד קביעת זמן המוות ע"פ ההלכה אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 162-152  
1404.במברגר, יעקב ק' תשובה בענין נתוחי מתים המעין כרך טו גל' ד תמוז תשלה עמ' 20-12  
1405.בן יצחק, מנחם קביעת רגע המוות המאיר לארץ גל' 61 אדר תשסג עמ' 20-31  
1406.בנבג'י, יצחק מסגרות מושגיות בהתנגשות: הרב עזיאל על ניתוחי מתים יהדות פנים וחוץ, ירושלים תשס עמ' 201-218  
1407.בקשי-דורון, אליהו דין איברים ומכשירים המושתלים בגוף (לענין קבורה, איסור הנאה ובעלות) תורה שבעל פה לג: עמ' נב-סג, תשנב  
1408.בר-אילן, נפתלי בעניין מי שתורם לב או כבד להשתלה אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 131-141  
1409.בר-אילן, נפתלי תרומת מח-עצם - היבטים הלכתיים אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 59-71  
1410.ברינקמן, אברהם י' הערה בענין ניתוחי מתים קובץ תורני הלכתי, הליכות עולם, א תשמז עמ' צ-צא  
1411.ברקוביץ, אליעזר בירור הלכה בדין ניתוחי מתים סיני כרך סט תשלא עמ' מה-סו  
1412.ברקוביץ, שמואל אספקטים משפטיים בשאלת נתוחי מתים בישראל דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' קמג-קפ; כרך ח תשלז עמ' סה-קיח  
1413.גולבסקי, חיים דב בר בענין ניתן להצילו בנפשו בבעיות השתל לב (ועניינים המסונפים להלכות אלו) נשמת חיים, עמנואל (תשסא) עמ' קג-קעג  
1414.גולבסקי, חיים דובער בדין רודף שאינו עושה מעשה, בעיות בהשתלת לב, דיני גוסס וטריפה המאור שנה כא תשכט קונ' א עמ' 16-3; קונ' ב עמ' 28-22  
1415.גולדברג, זלמן נחמיה קנינים במכירת כליות עטרת שלמה ב תשנז עמ' מט-נה  
1416.גולדברג, זלמן נחמיה קניינים במכירת כליות תחומין ל תשע עמ' 108-114  
1417.גולדברג, יהודה אליקים אם מותר לכהן ללמוד חכמת הרפואה אשר נכללת בה גם חכמת נתוח המתים המעשית יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 135-141, 191-196, 259-256, 292-295; שנה ט תרעז-תרעח עמ' 63-67, 111-114, 177-191, 229-223, 266-254; שנה י תרעט עמ' 6-18, 79-84  
1418.גורדון, הירש ליב בדיקת מתי ישראל על פי דיני ישראל הרופא העברי תרצז-1937 חלק א עמ' 141-130  
1419.גורן, שלמה הגדרת המוות בהלכה שנה בשנה תשלד עמ' 130-125  
1420.גורן, שלמה לימוד אנטומיה בבתי הספר לרפואה לאור ההלכה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' טז-כז; מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 17-5  
1421.גורן, שלמה התרמת כליות ועינים עבור חולים מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 19-18  
1422.גורן, שלמה הפסקת מיכשורי החייאה לחולה אנוש מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 45-28  
1423.גורן, שלמה תרומת איברים להצלת חיים אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 20-21  
1424.גורן, שלמה גבול החיים לפי ההלכה קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 427-433  
1425.גורן, שלמה השתלות לב לאור ההלכה מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' ז-טו  
1426.גינצבורג, שמאי הערות לענין שתילת לב שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' סא-סב  
1427.גליקמן, יצחק בדין הרכבת אברים ממתים לחולים נעם ד תשכא עמ' רו-ריז  
1428.גרויברט, יהודה ליב נתוח מתים שערי ציון שנה ו תרפו חוב' א-ב דפים ג-ה  
1429.גרוס, חיים מהו עיקר החיות המוח או הלב המאור שנה נד חוב' ג ניסן-אייר תשסא עמ' 16-17  
1430.גרייבר, מיכאל נתוח המתים לצרכי למוד וחקירה מנקודת השקפת הדת הישראלית ירושלים תשג פד עמ'  
1431.גרינוולד, יקותיאל יהודה נתוח המתים הפרדס שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 25-27  
1432.גרינוולד, יקותיאל יהודה האם מותר לנקר עין של מת ולהרכיב הדוקין שבעיניו על עין חי? הפרדס שנה יט חוב' ז תשרי תשו עמ' 42-40  
1433.גרשוני, יהודה השתלת הלב לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 8106] שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' סג-סז; גל' לא-לב אייר תשלט עמ' נט-סה; קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שעד-שפ  
1434.גרשוני, יהודה השתלת עין ושאר איברים לאור ההלכה [אוצר המשפט חלק א ערך 8107] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שפא-שצ  
1435.גרשוני, יהודה עדיפות בהשתלת איברין קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שצא-שצז  
1436.גרשוני, יהודה בירור השיטות בענין ניתוח מתים [אוצר המשפט חלק א ערך 8108] קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שצח-תכד  
1437.גרשוני, יהודה השתלת הלב לאור ההלכה אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 138-133  
1438.גרשוני, יהודה השתלת עין ושאר אברים לאור ההלכה אור המזרח כרך יה תשכט עמ' 237-228  
1439.גרשוני, יהודה בירור השיטות בענין ניתוחי מתים אור המזרח כרך יט תשל עמ' 22-30, 36  
1440.דבורקס, אליקום תרומת מח עצם צהר יב תשסד עמ' שצה-שצח  
1441.דיק, יהודה תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 48-58  
1442.הדאיה, עובדיה ניתוח מתים לצרכי למוד ורפואה התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' קצא-רא  
1443.הדאיה, עובדיה בענין 'לא תלין' במת נועם ספר ח תשכה עמ' סח-עד  
1444.הומינר, גרשון קביעת זמן המות והשתלות איברים עטרת שלמה א תשנו עמ' צג-קה  
1445.הופמן, דוד צבי לשאלת בעלות האדם על עצמו (בשולי בעית השתלת אברים בבני אדם) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה  
1446.היבנר, שמואל השימוש בעיניו של מת לפקוח עיניים עוורות הדרום חוב' יג ניסן תשכא עמ' 54-64  
1447.הירשנזון, חיים נתוח מתים שערי ציון שנה ו תרפו חוב' ג-ה דפים ד-ו; חוב' ו-ז דפים ד-ה; חוב' ח-י דפים ד-ה  
1448.הכהן, אביעד משפט ורפואה ב"מדינה יהודית ודמוקרטית" בין אנטומיה של חוק ופתולוגיה של יחסי דת ומדינה שערי משפט כר' ב גל' 2 עמ' 189-221  
1449.הלוי, חיים דוד השתלת אברים מן החי ומן המת בהלכה אסיא חוב' כז-כח כסלו תשמא עמ' 13-5  
1450.הלוי, חיים דוד תשובה בענין תרומת הגוף למדע לאחר המוות בנתיבי חסד ואמת תשמ"ד עמ' 7-11  
1451.הלפרין, לוי יצחק השתלות איברים וקביעת רגע המוות מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' יט-נב  
1452.הלפרין, לוי יצחק תרומת איברים מאנשים חיים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' נד-סז  
1453.הלפרין, לוי יצחק תרומת איברים לצורך מחקרים רפואיים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' סט-פז  
1454.הלפרין, מרדכי האם מותרת השתלת לב על פי ההלכה? אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 29-5; עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 108-84  
1455.הלפרין, מרדכי מכירת רקמות ואברים אוריתא גל' יז תשנג עמ' קנט-קסו  
1456.הלפרין, מרדכי נטילת אברים להשתלה מתורם חי - היבטים הילכתיים אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 34-61  
1457.הלפרין, מרדכי המשמעות המשפטית של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא השתלות לב בישראל אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 111-114  
1458.הלפרין, מרדכי בן שמונה, "טריפה מן הבטן" וילוד "שמוחו אטום" - תורמי איברים פוטנציאלים? אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 8-12  
1459.המכון לחקר הרפואה בהלכה נתוחי מתים הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק א, ירושלים תשמג עמ' א-פו + 5 עמ'  
1460.המכון לחקר הרפואה בהלכה השתלת אברים הרפואה לאור ההלכה, כרך שני חלק ב, ירושלים תשמג עמ' פז-קכד + 3 עמ'  
1461.הנשקה, דוד בירור דעתו של הרב יעקב עטלינגר בדין נתוחי מתים המעין כרך יג תשלג גל' ב עמ' 60-53  
1462.הרבנות הראשית לישראל השתלות הלב - החלטת הרבנות הראשית תחומין ז תשמו עמ' 192-187; הנוסח המלא של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא ההשתלות. ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 14-11; אסיא חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 81-70 [בתוספת הערת העורך]. אברהם, אברהם סופר: שם עמ' 83-82; הרבנות הראשית לישראל: בענין קביעת רגע המוות והשתלת לב. אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 70-66 
1463.הרצוג, יצחק אייזיק ע"ד נתוח מתים לצרכי למודי רפואה קול תורה שנה א תשז חוב' ב-ד עמ' א-ו; ד עמ' א-ד; ה עמ' א-ד; שנה ב תשח חוב' א עמ' א-ג; ב עמ' א-ג; ז-יב עמ' א-ג; שנה ג תשט חוב' ה-ו עמ' א-ג; ז-ח עמ' א-ב  
1464.הרשלר, משה הלב המלאכותי בהלכה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' צט-קג; הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' פה-צ  
1465.ווזנר, שמואל בענין השתלת לב בשבילי הרפואה חוב' ח כסלו תשמז עמ' יב-טו; אסיא חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 94-92  
1466.ווזנר, שמואל הלוי  בדין תרומת כליה להשתלה מוריה שנה כד גל' ה-ו אדר תשסב עמ' קטו-קטז  
1467.ווייס, יצחק אריה לתרום כליה למחוסר פעולת כליות קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קנ-קנו  
1468.ווכטפויגל, משה אליעזר הערות בתרומת איברים בהלכה קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' רנג-רס  
1469.וולנר, משה דב נתוח מתים לצרכי למוד ושימוש בחלקי גופות מתים לצרכי רפואה התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רג-ריב  
1470.ויגודה, מיכאל ושכבתי עם אבתי, וקברתני בקברתם - בדיקה גנטית לזיהוי גופה בקבר אחים 190 פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' ויחי תשסה 4 עמ'  
1471.ויגודה, מיכאל תרומת איברים מן החי והמסחר בהם אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 5-24  
1472.ויגודה, מיכאל מכירת איברים שנה בשנה תשסב עמ' 119-127  
1473.ויינברג, יעקב יחיאל ניתוחי מתים במדינת ישראל תחומין יב (תשנא) 382-384  
1474.ויינברגר, יעקב בירור בענין השתלת אברים מחיים לחיים מוריה שנה ד גל' א-ב ניסן-אייר תשלב עמ' סב-סז  
1475.וייס, יצחק יעקב גילוי דעת בענין השתלת לב וכבד הפרדס שנה סא חוב' ט סיון תשמז עמ' 8  
1476.וייס, יצחק יעקב אי מותר להשתיל לב מחולה הנוטה למות לחולה אחר לשם רפואה המאור שנה כ תשכח קונ' ז עמ' 3-9  
1477.וייס, שמואל קביעת רגע המוות כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 122-117  
1478.ויצמן, גדעון השתלת שחלות בעיני ההלכה תחומין לא תשעא עמ' 48-52  
1479.וכטפויגל, י"י בדין פינוי המת מקברו ובעיית ניתוחי מתים נעם ה תשכב עמ' קנט-קסד  
1480.ולדינברג, אליעזר יהודה ההשתלה נוגדת את ההלכה הפרדס שנה נד חוב' ט סיון תשם עמ' 12-11  
1481.ולדינברג, אליעזר יהודה ניתוח לב בהלכה אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 16-10  
1482.ולדינברג, אליעזר יהודה באיסור השתלת לב וכבד הפרדס שנה סא חוב' ג כסלו תשמז עמ' 11-8; חוב' ו אדר תשמז עמ' 10-7; חוב' ט סיון תשמז עמ' 9-8  
1483.ולדינברג, אליעזר יהודה באיסור השתלת לב וכבד מאדם לאדם אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 115-128  
1484.ורהפטיג, יעקב השתלת איברים המאיר לארץ גל' 64 תשסה עמ' 436-455  
1485.ורסלר, מנחם רון שימור עור המת לטיפול בחולי כויה אסיא חוב' כז-כח כסלו תשמא עמ' 16-14  
1486.זילברפרב, יוסף השתלת "קרנית" לאור ההלכה ארחות 37 ערב ראש השנה תשנג עמ' 41-42  
1487.זילברשטיין, אברהם דוד (ורנר) ניתוח מתים לאור קורות הרפואה והתפתחותה סיני כרך נד תשכד עמ' סב-סו  
1488.זילברשטיין, אברהם דוד (ורנר) בעית נתוח המתים ופתרונה יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 210-215; דת ישראל ומדינת ישראל, עמ' 162-154  
1489.זילברשטיין, יצחק דין 'החולה לפנינו' בעידן הטכנולוגי-רפואי המתקדם לענין ניתוח לאחר המוות הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קפט-קצד  
1490.זילברשטין, יצחק ההסכמה לכרות כליה מקטן לצורך חולה קול התורה גל' מב ניסן תשנז עמ' רלא-רלז  
1491.זינגר, צבי הרב סולובייצ'יק על ניתוחי מתים טורי ישורון גל' ה תשרי תשכז עמ' 33-34  
1492.זמר, משה תרומת איברים וההלכה דילמות באתיקה רפואית, ירושלים תשסב עמ' 265-282  
1493.חדש, נח במאבק נגד ניתוחי מתים ירושלים תשכז 40 עמ'  
1494.טבנקין, חוה סוגיות במכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 74-93  
1495.טולידאנו, פנחס ב' הוצאת קוצב לב מגופו של נפטר תחומין יב (תשנא) 385-388  
1496.טולידאנו, פנחס ברוך בירור דין הוצאת 'קוצב לב' מן המת להשתילו בחולה אחר, ודין ניוול המת שרידים גל' ב סיון תשמב עמ' כא-כג  
1497.טולידאנו, פנחס ברוך על השתלת כליות ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 36-23  
1498.טוקצינסקי, יחיאל מיכל לשאלת נתוח המת ובעלות האדם על הגוף תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 589-579  
1499.טכורש, כתריאל פישל שמוש ברקמות מכבד ושריר של נפלים המוצאים ע"י זריקה לצרכי ריפוי שבילין גל' טז-יז חשון תשכז עמ' לג-מו  
1500.טנדלר, משה מכתב בענין השתלות ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 15  
1501.טרוביץ, שמואל בענין ניוול המת לצורך פיקוח נפש מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' נג-סז  
1502.יודלביץ, שמואל אהרון נתוח מתים לצרכי למוד רפואה קול תורה שנה ז תשיג חוב' יא-יב עמ' ג-ד; ח תשיד חוב' א-ב עמ' ג-ד; ג-ד עמ' ג-ד; ה-ז עמ' ח-ט; ח-ט עמ' ט-י; י-יג עמ' ז-ט  
1503.יודקובסקי, משה יעקב בענין להרוג חיי שעה כדי להציל חיי עולם קובץ בית אהרן, מלבורן תשנז עמ' ריב - רטו  
1504.יונגרייז, אורי תרומת איברים להצלת חבירו עטרת שלמה ג תשנח עמ' קלט-רכד  
1505.יוסף, עובדיה תשובה בהיתר השתלת כליה דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' כה-מד; אור תורה שנה יט תשמז עמ' תרמג-תרמט, תשיא-תשכג. דבליצקי, שריה: עמ' תתעה-תתעז 
1506.יוסף, עובדיה בדין תרומת כליה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' סא-סג  
1507.יוסף, עובדיה בענין התרמת כליה זכור לאברהם תשנו עמ' שלא-שלב  
1508.יעקובוביץ, ישראל נתוח גופות בני אדם בהלכה הרופא העברי שנה 33 1960 חוב' א-ב עמ' 105-86  
1509.יעקובוביץ, ישראל בעיית ניתוח המתים להלכה ולמעשה תורה שבעל-פה ו תשכד עמ' סא-סו; מחניים גל' קכג כסלו תשל עמ' קיד-קיט  
1510.יעקובוביץ, ישראל עמנואל בעיית ניתוח המתים בספרות ההלכה ולאור התנאים הנוכחיים תורה ומדע כרך ד חוב' ב מנחם אב תשלד עמ' 65-55  
1511.ישראלי, שאול ריפוי כויות ע"י השתלת עור מן המת תחומין א תשם עמ' 247-237  
1512.ישראלי, שאול השתלת עור מהמת תחומין ז תשמו עמ' 213-206  
1513.ישראלי, שאול בהיתר השתלת לב כיום (היסודות להחלטת הרבנות הראשית בנידון) ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 41-32; אסיא חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 104-95  
1514.ישראלי, שאול תרומת איברים מאדם חי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 5-8  
1515.ישראלי, שאול תרומת איברים מן המת- הסכמת הנפטר ומעמד המשפחה אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 105-107  
1516.ישראלי, שאול ניתוחי מתים עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לד עמ' שיז-שכז  
1517.כהן, יוסף שלמה בדין השתלת איברים לכהן עטרת שלמה י תשסה עמ' שיב-שכב  
1518.כהן, משה זאב עור המת ותכריכיו האסורים בהנאה, ומאיזה טעם המאור שנה ו חוב' י אלול תשטו עמ' 7-4  
1519.כהן, עדי השתלת לב מלאכותי בבני אדם בית הלל גל' יא אלול תשסב ע-עב  
1520.כהן, שאר ישוב השתלת איברים לשם הצלת נפשות חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קפד-רד  
1521.כהנא שפירא, אברהם קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 17-20  
1522.כהנא, קלמן ניתוחי מתים בהלכה; סקירה ביבליוגרפית. [המשך אוצר המשפט חלק א ערך 8131] תורה ומדע כרך ד חוב' ב מנחם-אב תשלד עמ' 112-92; אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 89-54; שם חוב' מ תמוז תשמה עמ' 73-72  
1523.כהנא, קלמן נתוחי מתים בהלכה (סקירה ביבליוגרפית) נספח: חוות דעת של הגאון ר' נתן אדלר בעל 'נתינה לגר' רבה הראשי של לונדון (תרגום מאנגלית). המעין כרך ז חוב' ב טבת תשכז עמ' 72-43; חוב' ג ניסן תשכז עמ' 71-72. יצא גם בנפרד: ירושלים תשכז 30 עמ'  
1524.כהנא, קלמן נתוחי מתים בהלכה טורי ישורון גל' ט שבט תשכז עמ' 19-17  
1525.כהנאוו, אלעזר בענין ניתוחים והשתלת הלב ואברים המתיבתא סיון תשמז עמ' מ-סה  
1526.כשר, מנחם מ' בבעית השתלת לב נועם ספר יג תשל עמ' י-כ  
1527.לאו, דוד ניתוחי לב משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תפט-תצה  
1528.לאו, דוד קביעת יחוס בהשתלת איברי הולדה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תקו-תקכ  
1529.לאו, ישראל מאיר קביעת שעת המוות אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 32-47  
1530.לאו, ישראל מאיר מכירת אברים להשתלה תחומין יח (תשנח) 125-136  
1531.לוי, יעקב נתוחי מתים בישראל (ההלכה והמדע הרפואי) המעין כרך ג גל' א-ב אב תשטז עמ' 31-21  
1532.לוי, יעקב קביעת סיבת המוות ובעיותיה ההלכתיות נועם ספר ח תשכה עמ' רלא-רלז  
1533.לוי, יעקב בענין השתלת אברים מהמת (הקו המבדיל בין החיים למות) נועם ספרי יב תשכט עמ' רפט-שיג  
1534.לוי, יעקב קביעת המות ע"י הרופאים המעין כרך ט תשכט גל' א עמ' 24, 64  
1535.לוי, יעקב מאימתי מותר להוציא אבר להשתלה? המעין כרך י גל' א תשרי תשל עמ' 11-3   
1536.לוי, יעקב תחליפי הכליה וההלכה נועם ספר יד תשלא עמ' שח-שכד  
1537.לוי, יעקב 'החולה לפנינו' (הרהורי רופא בענין היתר ניתוחי מתים) נועם ספר טו תשלב עמ' רפד-רצא; אסיא גל' ד תשרי תשלב עמ' 10-16  
1538.לוי, יעקב מות מוחי המעין כרך יב גל' ג ניסן תשלב עמ' 31-24  
1539.לוין, יהודה ליב ע"ד נתוח המתים (וגם תשובה .. אם מותר לחתוך אבר מעובר שהוציא ראשו באופן שלא ימות בו להציל את היולדת מסכנת מות). יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 112-109  
1540.לוין, יששכר לשאלת נתוח מתים התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' שכב-שכז  
1541.לוין, שלמה יצחק נתוחי מתים הפרדס שנה טז חוב' ג סיון תשב עמ' 29-30; ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 141-138  
1542.לוין, שלמה יצחק הרכבת קרום עין המת בעין החי הפרדס שנה לב חוב' א תשרי תשיח עמ' 16-13  
1543.לוין, שלמה יצחק בדין נתוח המתים הפרדס שנה מד תשל חוב' ד עמ' 16-15  
1544.לוינגר, ישראל מאיר הערות וסיכומים לנושא ניתוחי המתים תורה ומדע כרך ד חוב' ב מנחם אב תשלד עמ' 81-79  
1545.ליבוביץ, ישעיהו נתיחת מתים, אמונה דתית בין מדע ופילוסופיה, ירושלים תשמז עמ' 305-301  
1546.ליבוביץ, ישעיהו על החיים ועל המתים טורי ישרון שנה א תשכו גל' ג עמ' 26-27  
1547.ליבס, יצחק אייזיק בענין השתלת אברים נועם ספר יד תשלא עמ' כח-קיא  
1548.ליוואי, שמחה השימוש בעיניו של מת לפקוח עיניים עוורות הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 33-31  
1549.לייזרזון, שמחה בונם קביעת רגע המוות על פי ההלכה אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 67-74  
1550.ליפשיץ, יואל ניתוחים בגופות אדם ושימוש בחלקי גופות לצרכי מחקר- סקירה משפטית אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 131-139  
1551.למברגר, משה נתן נטע בדיקת מת על ידי רופא כהן למניעת ניתוחו בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' מא-מד  
1552.מאי, חנניה י' לבעיית נתוחי מתים טורי ישורון גל' ו-ז חנוכה תשכז עמ' 30-28  
1553.מאיר, ב' השתקפות שאלת קביעת שעת המות בהלכה מחשבת חוב' ג אייר תשל עמ' 22-19  
1554.מונטנר, ז' בעית הנתיחה וחכמת הביתור בישראל שי לישעיהו, ספר יובל לר' ישעיהו וולפסברג, ת"א תשטז עמ' 410-394  
1555.מייזלמן, משה השתלת כליות הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קיד-קכא  
1556.מימון, משה בענין נתוח פלסטי המחבר בשר המת לגוף החי אור עולם חוב' ג חשון תשטז עמ' ה-ו  
1557.מרגליות, יחיאל מיכל עוד בשאלת נתוחים פלסטיים קול תורה שנה ח תשיד חוב' ה-ז עמ' יב-יג  
1558.מרגלית, דוד לבעיית נתיחת גופות נפטרים (הידע של חז"ל באנאטומיה של הגוף) קורות כרך ד חוב' א-ב כסלו תשכז עמ' 64-41  
1559.משאש, שלום בנק עור לצורך ריפוי כויות תחומין ז תשמו עמ' 205-193  
1560.משאש, שלום; ישראלי, שאול עור המת (חליפת מכתבים) תחומין ז תשמו עמ' 218-214  
1561.ניומן, ישראל יעקב בירור הלכה (אם מותר לרופאים להשתמש באיבריו של מת, שציוה, או לא ציוה, על כך - לצורך רפואתו של אדם חי) סיני כרך נה תשכד עמ' קנו-קסג  
1562.ניומן, ישראל יעקב בירור הלכה (בשאלה האם מותר להשתמש באבר של אדם מת לרפואתו של אדם חי) יוהניסבורג [חש"ד] 12 עמ'  
1563.נימן, שלמה הצלת חיים ע"י בזיון וניוול המת עטרת שלמה י תשסה עמ' קעד-קפח  
1564.נס, ישראל ברוך בדין נתוה פלאסטי הפרדס שנה כח חוב' ו אדר תשיד עמ' 17-15  
1565.נריה, משה צבי מעיר מתים ינאקו... (עלבון המתים וצער החיים) גוילין גל' כו ניסן תשכז עמ' 15-24  
1566.נשר, בן ציון קביעת רגע המות בנתיבי חסד ואמת תשמח עמ' 63-70  
1567.נשר, בן ציון השתלת לב  בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 43-51  
1568.נשר, בן ציון חזקת חיים כהכרעה בהשתלת לב בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 41-46  
1569.סולובייצ'יק, אהרן בענין 'מוות מוחי' אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 302-298  
1570.סטורץ, יהודה ש'  תרומת דם ואיברים בחולה סופני וגוסס עטרת שלמה ב תשנז עמ' קנז-קסב  
1571.סילבר, אליעזר איסור ניתוח מתים הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 16-15  
1572.סליי, מנחם בעיית סעיף ניתוחי מתים בחוזה הביטוח אוניברסיטת בר-אילן, המכון לאיחזור מידע ובלשנות חישובית מערכת השו"ת, פרסום מס' 13, רמת-גן אייר תשלו 11 עמ'; דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' קפא-קצ  
1573.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי נתוחי מתים שערי ציון שנה ו תרפו חוב' ו-ז דפים ב-ד; ח-י דפים ב-ג; יא-יב דפים א-ב; שנה ז תרפז חוב' א-ג דפים א-ב  
1574.עזרין, יודא אריה בענין מתעסק ואיסור ניתוח מתים אפילו בהסכמת המשפחה המאור שנה יט קונ' ו אייר תשכז עמ' 9-11  
1575.עמאר, שלמה משה מוות מוחי והשתלות לב וכבד תחומין לא תשעא עמ' 19-26  
1576.פיינשטיין, משה בענין השתלת הלב לחולה הפרדס שנה נ חוב' ה שבט תשלו עמ' 15-12  
1577.פיינשטיין, משה בענין ניתוח מתים נועם ספר ח תשכה עמ' ט-טז  
1578.פירר, בנציון בענין הרכבת אבר מן המת לאדם חי נעם ד תשכא עמ' ר-רה  
1579.פישר, מיכאל בדין איסור ניוול המת ובזיונו שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג עמ' טו-כה  
1580.פלדר, גדליה לשאלת ניתוחי המתים אסיא חוב' יא אדר תשלה עמ' 17-13  
1581.פרידמן, נתן צבי השתלת הלב - לאור ההלכה אסיא גל' ה ניסן תשלב עמ' 9-10  
1582.פרייל, אליעזר מאיר יקרא דחיי [בדבר ניתוחי מתים] יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 3-9, 57-53, 171-167, 213-208  
1583.פרייל, אליעזר מאיר נתוח מתים שערי ציון שנה ה תרפה חוב' ה-יב דפים ב-ז; שנה ז תרפז חוב' ט-י דפים ב-ד; חוב' יב-יג דפים ב-ג  
1584.פרייליך, יצחק נתוחי מתים לאור ההלכה אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 254-244  
1585.קופרמן, יצחק שימוש חוזר בקוצב לב מחולה שנפטר תורה ומדע כרך י סיון תשמד עמ' 39-37   
1586.קלפהולץ, ישראל כבוד המת (יקרא דחיי) ירושלים 58 עמ' (בהכפלה)  
1587.קפלן, שמואל י' האם מותר להוציא "קוצב לב" מחולה לאחר פטירתו ארחות 36 ערב פסח תשנב עמ' 25-26  
1588.קראוס, גבריאל השתלת איברים בהלכה המעין כרך ט תשכט גל' א עמ' 17-23  
1589.רבינוביץ', שמואל סחר באיברים אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 58-64  
1590.רבינוביץ, ברוך י"י קביעת רגע המוות והשתלת אברים אסיא גל' ג סיון תשלא עמ' 21-29  
1591.רבינוביץ, גדליה אהרן הנהגות עם חולה מסוכן וגוסס ובהגדרת שעת המיתה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קב-קיד  
1592.רבינוביץ, גדליה אהרן; קניגסברג, מרדכי הגדרת המות וקביעת זמנו לאור ההלכה הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 59-76  
1593.רבינוביץ, לוי יצחק פתולוגיה, ניתוחי מתים בהלכה האנציקלופדיה העברית כרך כח עמ' 467-466  
1594.רבינוביץ, נחום אליעזר שואל כענין [(כג) על השתלת איברים] הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 23-27  
1595.רבל, דוב ע"ד נתוח המתים [ע"י רופא כהן] יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 85-90, 147-142  
1596.רגנשברג, חיים דוד השתלת הלב בהלכה הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' ג-ח  
1597.רגנשברג, חיים דוד ניתוח המתים בהלכה הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' ט-יב  
1598.רגנשברג, חיים דוד מהו להרכיב קרנית שהוסרה מעין מת על עינו של חי הפרדס שנה יט חוב' ד תמוז תשה עמ' 28-24  
1599.רגנשברג, חיים דוד לשאלת נתוח מתים הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 56-61  
1600.רובינשטיין, שמואל תנחום לשאלת נתוחי מתים בהלכה סיני כרך נג תשכג עמ' שב-שט  
1601.רוזין, יוסף תשובה בענין אבוד המת מוריה שנה ז גל' ח-י כסלו תשלח עמ' טז  
1602.רייז, שניאור זושא בענין נתוח והחלפת הלב המאור שנה כ תשכח קונ' ב עמ' 19-18  
1603.ריינס, חיים זאב כבוד המת סיני כרך נג תשכג עמ' קצג-רכד  
1604.רפאל, יצחק שתי תשובות בענין ניתוחי מתים סיני כרך ק תשמז עמ' תשלז-תשמח  
1605.רפאל, יצחק לשאלת נתוחי מתים ופתרונה אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 13-5  
1606.רפאל, יצחק בעיית ניתוחי מתים גוילין גל' כה תשרי תשכז עמ' 69-79  
1607.רפפורט, שבתי א' ביאור דעת הגרמ"פ בסוגית המוות המוחי אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 29-31  
1608.רקובסקי, יעקב השתלת אברים באספקלריה של תורה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 100-93  
1609.שור, דוד דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בענין סימני מיתה ובדבר השתלת לב הפרדס שנה סב חוב' א תשרי תשמח עמ' 14-13  
1610.שור, דוד סימני מיתה והשתלות הלב והכבד המאור שנה מד חוב' ה סיון-תמוז תשנא עמ' 20-21  
1611.שור, דוד כללים מתי מותר ואסור בהשתלת איברים המאור שנה מה חוב' ב כסלו-טבת תשנב עמ' 13-16, 19, שם חוב' ג שבט-אדר תשנב עמ' 23  
1612.שטיינברג, אברהם קביעת רגע המוות נעם ספר יט תשלז עמ' רי-רלח; תורה ומדע כרך ח חוב' א-ב אייר תשלח עמ' 4-3  
1613.שטיינברג, אברהם קביעת רגע המוות והשתלת לב אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 77-56; אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 65-48. בלייך, יהודה דוד: בענין מוות מוחי וקביעת זמן המוות בהלכה. עמ' 86-71; שטיינברג, אברהם: תשובות להשגות. עמ' 289-280; בלייך, יהודה דוד: השתלת לב שניטל מן התורם שלא כדין. עמ' 298-290 
1614.שטיינברג, מאיר בענין הרכבת עין מן המת לסומא נעם ג תשך עמ' פז-צו  
1615.שטיינברג, משה 'בנק' עור אדם מת - לאור ההלכה אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 44-43  
1616.שטינברג, אברהם קביעת רגע המוות- סקירת עמדות אסיא חוב' נג-נד אלול תשנד עמ' 5-16  
1617.שטינברג, אברהם אדם כי ימות באהל - קביעת רגע המוות ותוצאותיו המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 79 חקת תשסב 4 עמ'  
1618.שטינברג, אברהם תמורה עבור תרומת איברים קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 417-442  
1619.שטרן, שמעון קביעת המוות לפי ההלכה במקרים רגילים ובמקרים חריגים עטרת שלמה ז תשסב עמ' רפ-רפד  
1620.שטרנבוך, אליעזר בענין תרומת כליות קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קעה-קפד  
1621.שטרנבוך, משה ביאור בהשתלת לב וכליות ומה שעת המיתה בעיות הזמן בהשקפת התורה, ירושלים תשכט עמ' 6-21  
1622.שכטר, נחום שמריה בענין נתוח מתים נעם ה תשכב עמ' קסה-קפא  
1623.שכטר, צבי בדיני מת וגברא קטילא אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 119-137  
1624.שכטר, צבי בדיני מת וגברא קטילא בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רלח-רנג  
1625.שלוש, שלמה החייב אדם לתרום כליה להציל קרובו ממוות? ארחות 41 ערב ראש השנה תשנה עמ' 26-29  
1626.שלזינגר, אליהו בגדרי החובה לתרום מח עצמות בית הלל גל' ז סיון תשסא עמ' נח-סג  
1627.שניידר, שלמה אי שרי לנתח מעוברת שמתה ר"ל להציל ילדה המאור שנה כז חוב' ב כסלו-טבת תשלה עמ' 12-10  
1628.שפירא, אמנון לנתח מתים - לרפא חולים עמודים כרך כט תשמא עמ' 122-119. שילוח, מאיר: שם עמ' 175-174; דרור (פריאר), אלי: שם עמ' 176 
1629.שפירא, דוד שלמה בדין ניתוח המת אור המזרח שנה ה חוב' ג-ד אלול תשיח עמ' 37-38  
1630.שפירר, א' גישת ההלכה היהודית לניתוחי שתילת קרנית הרפואה חוב' קה תשמד עמ' 233-232  
1631.שפרן, יגאל השימוש באברי נפטר ללימוד רפואה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסה עמ' 47-65  
1632.שפרן, יגאל בצלאל אבהות לאחר מיתה תחומין כ (תשס) 347-352  
1633.שפרן, מנחם מנדל החלטת ההורים בנוגע להשתלת כליות לבנם עטרת שלמה ו תשסא עמ' קה-קח  
1634.שצ'רנסקי, מאיר ניתוחי מתים הליכות שנה ה גל' א תשרי תשכג עמ' 56-54  
1635.שרמן, אברהם ח' תרומת אברים למטרת רווח כספי. בעלות אדם על גופו תחומין כ (תשס) 353-362  
1636.שרשבסקי, שמעון על ניתוח מתים נועם ספר ז תשכד עמ' שפז-שצב  
1637. Artom, Menachem Emanuele  Le autopsie secondo la Halakha  Annuario di Studi Ebraici (1968-69), p. 79-88.  
1638. Bleich, J. David  Establishing criteria of death  Tradition 13,3 (1973), p. 90-113 = Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 372-393 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 277-295  
1639. Bleich, J. David  Authorization for limited autopsies  Intercom 16,3 (1977), p. 3-7  
1640. Bleich, J. David  Neurological criteria of death and time of death statutes  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard, Jewish Law Annual 3 (1980), p. 115-128 = Jewish Bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 303-316  
1641. Bleich, J. David  Artificial heart, but real human being  Sh'ma 13 (1982-83), p. 40-41 = Jewish Digest 28,9 (1983), p. 63-64  
1642. Bleich, J. David  Artificial heart implantation  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 22,2 (1986), p. 67-88  
1643. Blumenkranz, Bernhard  Autopsies and dissection  Encyclopedia Judaica 3, p. 931-934  
1644. Bronstein, Herbert  Ethical and religious issues in heart transplants  Reconstructionist 34,8 (1968), p. 14-19  
1645. Cohen, Shlomo  Autopsie und Judentum - die historische Entwicklung  Tradition und Erneuerung 45 (1978), p. 4-11*  
1646. Feinstein, Morley T.  Baby Fae and Jewish ethics  Jewish Spectator 50,1 (1985), p. 41-42  
1647. Fink, Reuven  Halachic aspects of organ transplantation  Journal of Halacha and Contemporary Society 5 (1983), p. 45-64  
1648. Frankel, Yitzhaq Yedidya  The sanctity of human life  In: The dying human, eds. Andre de Vries and Amnon Carmi, Ramat Gan 1979, p. 195-199  
1649. Frenkel, David A.  Transplants  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 195-201  
1650. Furst, [Julius] (-)  Le sens du mot ניוול et l'autopsie au point de vue talmudique  Revue des Etudes Juives 32 (1896), p. 276-278; 34 (1897), p. 119-120  
1651. Goldfarb, Daniel C.  The definition of death in the common law and Jewish tradition  Conservative Judaism 30,2 (1976), p. 10-22.   
1652. Goldman, Alex J.  Autopsy  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 87-108  
1653. Goldman, Alex J.  Organ transplants  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 211-237  
1654. Jakobovits, Immanuel  The dissection of the dead in Jewish law  Tradition 1 (1958-59), p. 77-103 = Harofe Haivri 33,1 (1960), Engl. sect., p. 222-210; 33,2 (1960), p. 221-212 = Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 173-193  
1655. Jakobovits, Immanuel  Ethical problems regarding the termination of life  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 84-95  
1656. Klein, Isaac  Autopsy  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 34-42  
1657. Kottler, Aaron  The Jewish attitude on autopsy  New York Medical Journal 57 (1957), p. 1649-1650  
1658. Krausz, G.  Halakhic aspects of organ transplants  Intercom 10,2 (1968), p. 11-16, 22  
1659. Lauterbach, Jacob Z.  The Jewish attitude toward autopsy  Jewish Indicator, 30.10.1925 = Central Conference of American Rabbis, Yearbook 35 (1925), p. 130- 134 = Studies in Jewish law, custom and folklore, N.Y. 1970, p. 247 f.  
1660. Leibowitz, Joshua O.  A responsum of Maimonides concerning the termination of life  Koroth 5,1-2 (1969), Engl. sect., p. 1-6  
1661. Maman, Claude  Comment etablir le moment de la mort?  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 132 (1980), p. 9-12; 133 (1980), p. 27-34  
1662. Morgenstern, Moshe  Conflict of lives: surrendering a fugitive, organ transplants, and the removal of a life sustaining system  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah, N.Y. 1981, p. 58-71  
1663. Mosessohn, N.  Post-mortem examination among the Jews  Jewish Tribune (18.12.1914)  
1664. Newman, Aryeh  The post mortem impasse in Israel Jewish Life, N.Y., 34,1 (1966), p. 27-30  
1665. Rabinovitch, Nachum L.  What is the Halakhah for organ transplants?  Tradition 9,4 (1968), p. 20-27 = Jewish Bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 351-357  
1666. Rabinowitch, I.M.  Post-mortem examinations and Jewish law  Montreal 1945, 31 p.  
1667. Rosenfeld, Azriel  The heart, the head and Halakhah  New York State Journal of Medicine 70 (1970), p. 2615-2619  
1668. Rosner, Fred  Transplants  Encyclopedia Judaica 15, p. 1337-1340  
1669. Rosner, Fred  The definition of death in Jewish law  Tradition 10,4 (1969), p. 33-39 = Medica Judaica 1,2 (1970), p. 33-36  
1670. Rosner, Fred  Heart and other organ transplantation and Jewish law Jewish Life, N.Y., 37,1 (1969), p. 38-51  
1671. Rosner, Fred  Autopsy in Jewish law and the Israeli autopsy controversy  Tradition 11,4 (1971), p. 43-63 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 331-348  
1672. Rosner, Fred  L'autopsie dans la loi juive et les controverses sur l'autopsie en Israel  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 97 (1972), p. 53-56, 69-76  
1673. Rosner, Fred  Organ transplantation in Jewish law  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 358-374  
1674. Rosner, Fred  Genetic engineering and Judaism  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 409-420  
1675. Rosner, Fred  Definition of death in Jewish law  New York State Journal of Medicine 83 (1983), p. 973-978  
1676. Rosner, Fred  Jewish perspectives on issues of death and dying  Journal of Halacha and Contemporary Society 11 (1986), p. 50-69  
1677. Rosner, Fred  Definition of death  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 241-254  
1678. Rosner, Fred  Organ transplantation  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 255-275  
1679. Rosner, Fred  Autopsy  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 277-297  
1680. Sacks, Jonathan  Recent responsa: mentally incompetent persons as organ donors  L'eylah 2,5 (5743), p. 6-9  
1681. Schwartz, Harry  Medical-ethical issues and the Jewish tradition  N.Y. 1981, 17 p.  
1682. Schwob, Alexandre  Essai sur la medecine legale chez les Hebreux  Dissertation Strasbourg 1861, 81 p.  
1683. Shapiro, David S.  Death experiences in rabbinic literature  Judaism 28 (1979), p. 90-94  
1684. Shohet, David Menahem  Post mortem examination for medical purposes in Jewish law  Conservative Judaism 4,3 (1948), p. 15-27  
1685. Siegel, Seymour  Healing and the definition of death: an address  In: Biomedical ethics in Perspective of Jewish Teaching and tradition, ed. Isaac Franck, Washington D.C. 1980, p. 28-33.   
1686. Sinclair, Daniel B.  Terminating the life of a critically ill patient in Jewish law  Dissertation Jerusalem 1986, 233 + 12 p.  
1687. Soloveichik, Aaron  The halakhic definition of death  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 296-302  
1688. Spivak, Charles D.  Post-mortem examinations among the Jews  New York Medical Journal (13.6.1914), 11 p.  
1689. Stern, Kurt  Nituach Achar Hamaveth - postmortem examinations  Intercom 11,1 (1970), p. 9-13  
1690. Tendler, M.  Cessation of brain function: ethical implications in terminal care and organ transplant  Annals of the New York Academy of Sciences 315 (1978), p. 394 ff.*  
1691. Veatch, Robert M., a.o.  Brain death. 1.: A status report of medical and ethical considerations.  Journal of the American Medical Association 238 (1977), p. 1651-1655  
1692. Veith, Frank J. a.o.  Brain death: 1. a status report of medical and ethical considerations  Journal of American Medical Association 238 (1977), p. 1651-1655  
1693. Yisraeli, Shaul  Skin transplants for burn victims  Crossroads 1 (1987), p. 137-145   
1694. [Tagger, Binyamin]  Les transplantations cardiaques  Kountrass 2 (Jan.-Feb. 1987), p. 35-37