Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > כלליהפיכת המין

 מחברכותרתספרביקורת
1. אור השבת חוב' ב תשמה. הוצאה מיוחדת על עניני רפואה צה עמ'  
2.אביטל, משה מה אומרים חכמינו על הרפואה בנתיבי חסד ואמת תשנב עמ' 159-164  
3.אביטל, משה מעמד מקצוע הרופא ומדע הרפואה בהלכה בנתיבי חסד ואמת תשנג עמ' 73-79  
4.אברהם, אברהם סופר ורפא ירפא המעין כרך כא גל' ב טבת תשמא עמ' 29-22  
5.אברהם, אברהם סופר נשמת אברהם; הלכות חולים רופאים ורפואה כרך א: או"ח. כרך ב: יו"ד. כרך ג: אהע"ז-חו"מ. ירושלים תשמג-מד. ביקורות: הלפרין, מרדכי: אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 70-66; עמנואל, יונה: המעין כרך כג גל' ג ניסן תשמג עמ' 62-59; [לחלק יו"ד] עמנואל, יונה: המעין כרך כה גל' ג ניסן תשמה עמ' 64-61 
6.אדלר, יוסף צבי רופאים ורפואות בהלכה פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' קכה-קלו  
7.אילני, צבי; ויינברגר, י'; בן שחר, ורדה אגודת צדק - מדות - מוסר; לקט מעובד של מקורות הלכתיים לעוסקים בסיעוד וריפוי בנושא דילמות מוסריות של המטפלים נתניה 1987 128 עמ'  
8.אלון, מנחם על הרופא ועל השופט ספר ישרון; במלאת ששים שנה להסתדרות ישרון, ירושלים תשמד עמ' 52-48  
9.אלון, מנחם ההלכה והרפואה החדישה מולד כרך ד (כז) תשלא-תשלב עמ' 236-228; ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 239-254  
10.אליאש, יחיאל הרופא בהלכה סיני כרך עה תשלד עמ' רנט-רעו  
11.אמסל, מאיר עבריין שהוחלף לנקבה בניתוח הרופאים וכן איפכא ואם באו לשוב מה דינם לגבי ביאה בקהל ואישות וכל מצוות התורה המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 21-13  
12.אנציקלופדיה תלמודית חולה כרך יג עמ' רלג-רפה  
13.אסף, מנחם הרפואה במקורות ירושלים תשמג קפא עמ'. ביקורת: בי"ר, אהרן: אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 71-70 
14.אפשטין, יעקב מחויבות הרופא לרפוי והאחריות על מעשיו בהיבט הממוני חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 226-251  
15.ארזי, אברהם הרפואה בהשקפת חז"ל מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' מ-מז  
16.ביק-שאולי, אברהם הרפואה במשנתו ההלכית של הגאון רבי יעקב עמדין אסיא גל' ז מרחשון תשלג עמ' 13-11  
17.בן אפרים, עידן דור תהפוכות (בנושא ניתוחים לשינוי מין) ירושלים תשסד שז עמ'  
18.בן-שלמה, אליעזר הרופא וטיפולו בחולה ניב המדרשיה גל' יב תשלו-תשלז עמ' 169-160  
19.בן-שלמה, אליעזר הימנעות מטפול רפואי מתוך "צדקות" אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 73-81  
20.בקשי-דורון, אליהו מתי נתנה הרשות לרופא לרפאות ואם צריך הרופא הסכמת החולה כדי לרפאותו בנין אב, ירושלים תשמב עמ' ריח-רכד  
21.בקשי-דורון, אליהו מקצוע הרפואה בהלכה בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רכה-רכז  
22.ברוידא, חזקיהו אברהם חובת הרופא לחולה, בנסיבות של חילוקי דעות ביניהם אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 80-84  
23.ברומברג, אי"י רופאים ורפואה בהשקפת ראשונים שנה בשנה תשכט עמ' 223-218  
24.גולדמינץ, אברהם יעקב קונטרס חיי רפואה זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תתה-תתלא  
25.גולדשטיין, א' הרפואה וההלכה קורות כרך ב תשיח עמ' 154-152  
26.גורן, שלמה לימוד אנטומיה בבתי הספר לרפואה לאור ההלכה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' טז-כז; מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 17-5  
27.גזונדהייט, בנימין הראי"ה קוק על 'רשות לרופא לרפאות' נטועים גל' י אלול תשסג עמ' 79-96  
28.גליק, שמעון הרופא היהודי מי הוא ואיזהו? אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 9-5  
29.גרוסברג, חנוך זונדל קונטרס הרפואה; תמצית בעיות רפואיות הנוגעות לעניני הלכה שנתבארו בכרכים האחרונים (ט-טז) וספרים נוספים שנפרטו בדף השני נועם ספר טז תשלג ספירה שניה עמ' א-נב  
30.גרוסברג, חנוך זונדל (עורך) קונטרס הרפואה [גדר חולה שיש בו סכנה; פעולות רפואיות בשבת; עניינים הנוגעים לחולה; אומדנות הרופאים; שבת הותרה בפקוח נפש או דחויה; נתוח המת; קירוב מיתה; שבילי הזרע; נתוח האם; הפלת עובר;... הזרעה מלאכותית... עניני מילה] נועם ספר י תשכז עמ' רפח-שיז  
31.גרין, וועלוועל שאלות מוסריות הנוגעות לבריאות הצבור באור התורה גל' ו אביב תשמח עמ' 32-20  
32.גרין, יוסי משפט ורפואה (יחסי חולה-רופא) תל אביב תשסג 734 עמ'  
33.גרשוני, יהודה בענין שינוי המין דרך ניתוח להפך מזכר לנקבה ומנקבה לזכר חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תנה-תנז  
34.דה-פריס, בנימין דמותו של הרופא בתקופת התלמוד קורות כרך ד חוב' ג-ד סיון תשכז עמ' 248-253  
35.הירש, אברהם התהפכות מלאכותית של זכר לנקבה ושל נקבה לזכר נועם ספר טז תשלג עמ' קנב-קנה  
36.הכהן, מנחם (עורך) על הרפואה במקורות היהדות מחניים גל' קכב מרחשון תשל; גל' קכג כסלו תשל  
37.הלוי, חיים דוד חובת החולה והרופא המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנד עמ' 12-20  
38.הלפרין, מרדכי הרפואה המודרנית בראי ההלכה סקירה חודשית כרך 34 חוב' 6 1987 עמ' 44-33  
39.הלפרין, מרדכי מדע ורפואה בתלמוד - קבלה או אקטואליה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 90-102  
40.הלפרין, שלמה ספר הרופאים אסיא חוב' כב מר-חשון תשלט עמ' 54-32  
41.וולנר, משה דב זכויות וסמכויות הרופא [חשיבות הרופא; שכר הרופא... סמכויות הרופא; מחלה מדבקת; תרומת דם או אבר; הקלת חבלי מיתה...] התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' רצז-שכא  
42.וונדר, מאיר מפתח למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בכתבי עת תורניים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 64-44 [לשנים תשלג-תשם]; חוב' לז כסלו תשמד עמ' 82-63 [לשנת תשמא]; חוב' לח אלול תשמד עמ' 68-57 [לשנת תשמב]; חוב' מא ניסן תשמו עמ' 88-56 [לשנת תשמג]; חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 145-120 [לשנת תשדמ]  
43.ויינברגר, אפרים שמירה על החיים ועל הבריאות בהלכה התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' קג-קכה  
44.וינברגר, משה הזדקקות לרופאים על פי ההלכה עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 34-12  
45.וישליצקי, ל' (עורך) מדריך רפואי לפי מסורת היהדות ירושלים תשלז 134 עמ'  
46.וכטפוגל, משה אליעזר הגבלות ברשות הרופא לרפאות עטרת שלמה ט תשסד עמ' קפא-קצ  
47.זילברשטיין, יצחק עבודת הקודש של הרופא אסותא א ירושלים תשסו עמ' נה-ע  
48.זילברשטיין, יצחק רופא המבקש לותר על שכרו אסותא א ירושלים תשסו עמ' קמ-קמד  
49.זליגמן, חנה כמה סוגיות בדין רופא על פי מקורות היהדות הרפואה חוב' קד תשמג עמ' 361-358  
50.זלמנוביץ, אפרים חברה והלכה: חינוך ובריאות מזכרת בתיה תשמו 281 עמ'  
51.טייטלבוים, חנניה יום טוב שאלה בדבר השחצנות בימינו להפך זכר לנקבה ובחילוף המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 12-10  
52.טנדלר, משה דוב יומו של רופא בבית חולים בשבת: הלכה למעשה תורה שבעל פה כד תשמג עמ' נה-סא  
53.יונגרייז, אורי גדרי "חייך קודמים לחיי חברך" (החיוב לרפא מדין השבת אבדה ונטילת שכר על כך) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קפח-רסז  
54.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרפואה והיהדות; מחקר השוואתי והיסטורי על יחס הדת היהודית לרפואה. מאנגלית - גאולה בת יהודה. ירושלים תשכו 320 עמ' | בקורות: זילברשטיין, ו': סיני כרך נט תשכו עמ' קצ-קצא. בירנבוים, פלטיאל: יחסה של תורת היהדות לרפואה. פליטת סופרים, ירושלים תשלא עמ' 304-300  
55.יעקובוביץ, ישראל עמנואל יחם ה'שלחן ערוך' לתלמוד ולרמב"ם בענינים רפואיים סיני כרך נט תשכו עמ' לט-מד; רבי יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קעח-קפג  
56.יעקובוביץ, ישראל עמנואל תרומת היהדות לאתיקה הרפואית שנה בשנה תשלג 211-203  
57.יעקובוביץ, ישראל עמנואל הרופא בחוק היהודי ובספרות הדתית הרופא העברי שנה 28 1955 חוב' א-ב עמ' 142-129 (התמחותו, מקומו בחברה, מוסריותו המקצועית וזכויותיו); שנה 29 1956 חוב' א-ב עמ' 87-99 (שכרו המקצועי); עמ' 160-151 (רשיונו להתעסק ברפואה והתחיי¬בויותיו המשפטיות)  
58.יעקובוביץ, ישראל עמנואל שאלות והערות בענינים רפואיים שונים [(א) העברת דם מתים לחולים; (ב) ניתוח המתים; (ג) אמצעים חדשים למניעת ההריון; (ד) 'מיתה יפה' ע"י עצירת רפואות; (ה) ניתוחים פלסטיים לשם נוי] נועם ספר ו תשכג עמ' רעא-רעה  
59.כהן, שאר ישוב שליחותו של רופא - לחולה אנוש [אוצר המשפט חלק ב ערך 5504] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' קעה-קפג  
60.כהן, שאר-ישוב שליחותו של רופא הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' רסא-רסז; שליחותו של הרופא - לחולה אנוש. תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קמד-קנ  
61.כהן, שמואל הרופא ע"פ תורתנו הכתובה והמסורה מאסף, פרקי דברי הימים ואמרי מדע, פטרבורג תרסב חלק א עמ' 91-79  
62.כהנא, אלטר אליעזר ע"ד חילוף זכר לנקבה המאור שנה כה תשלג קונ' ו עמ' 18-19  
63.כהנא, יצחק זאב הרפואה בספרות ההלכה שלאחר חתימת התלמוד סיני כרך כז תשי עמ' סב-עט, רכא-רמא; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 162-126  
64.כהנא, ש"ז חכמת הרפואה באספקלרית היהדות קורות כרך א תשיב-תשטז עמ' 273-274  
65.לוי, יובל רפואה - אמונה ובטחון שמעתין שנה כא גל' 77 שבט ניסן תשמד עמ' 45-41  
66.לוי, יעקב על שתוף הפעולה בין פוסקי ההלכה והרופאים המעין כרך יח גל' ב טבת תשלח עמ' 18-10  
67.לוין, אברהם דב אדם ברפואת עצמו וביתו ובחיובו לבניו הקטנים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שטז-שלא  
68.ליבוביץ, יהושע התנהגות הרופא האידיאלי; 'קרטנא אסיא' כמתואר בספר הזוהר קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 121-111  
69.ליבוביץ, יהושע לתולדות הרפואה בישראל יבנה כרך ג תשט עמ' 184-200; מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' יח-לז  
70.ליבוביץ, יהושע המוסר הרפואי בין היהודים בימי הביניים ועל סף התקופה החדשה קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 283-288  
71.ליבוביץ, ישעיהו רפואה והלכה בין מדע ופילוסופיה, ירושלים תשמז עמ' 309-306  
72.ליבוביץ, ישעיהו רפואה והלכה בעידן המודרני בין מדע ופילוסופיה, ירושלים תשמז עמ' 312-310  
73.ליבס, יצחק אייזיק בעיות רפואה לפי ההלכה אספקלריה ד תשלו עמ' 60-50  
74.לם, נחום טיפול רפואי אם יש בו מצוה תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קמ-קמג  
75.לם, נחום טיפול רפואי אם יש בו מצוה הלכות והליכות, ירושלים תשן עמ' קפ-קפד  
76.מאיר, דוד שאלות הלכתיות לאור הרפואה המתחדשת; הפלות ו'הסבת המינים' - היבט רפואי תורה שבעל פה יח תשלו עמ' קג-קיא  
77.מונטנר, זיסמן על מוסרו של הרופא היהודי - השכלתו ותפקידו ע"פ הספרות העברית הקדומה הרופא העברי שנה 19 1946 חוב' א עמ' 127-123  
78.מונטנר, זיסמן ר' שם טוב בן יצחק מטורטושה על חיי הרופא העברי ומוסרו באירופה סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שכא-שלז  
79.מרגליות, ראובן רופאים ורפואות בתלמוד קוי אור, לבוב [תרפא] עמ' נד-סד. מלואים. טל תחיה, לבוב [תרפב] עמ' פב-פד  
80.מרגליות, ראובן הרפואה בתלמוד עומר שנה ו תשך עמ' 6-12  
81.מרגלית, דוד ערכים רפואיים שבאנציקלופדיה ההלכתית 'פחד יצחק' לר"י למפרונטי קורות כרך ב תשיח עמ' 60-38  
82.מרגלית, דוד הרפואה במקורות העבריים ויסודותיה המוסריים קורות כרך ב תשיח עמ' 220-209 ,138-133  
83.מרגלית, דוד מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות הליכות גל' 65 תשרי תשלה עמ' 34-33  
84.מרגלית, דוד יחסה של היהדות לרפואה ולרופאים קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 426-414  
85.מרגלית, דוד על הרפואה בתלמוד סיני כרך לד תשיד עמ' שצו-תו  
86.מרגלית, דוד חכמי ישראל כרופאים ירושלים תשכב 222 עמ'  
87.מרגלית, דוד דרך ישראל ברפואה ירושלים תשל 600 עמ'  
88.מרגלית, דוד התודעה של המוסריות ברפואה העברית קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 294-289  
89.מרגלית, דוד מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות קורות כרך ו תשלב-תשלד עמ' 342-345  
90.מרצבך, א"ח הרופא הדתי ושליחותו במדינה העברית יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 201-209, 222; דת ישראל ומדינת ישראל, עמ' 153-140  
91.סגל, יהודה זרחיה על המצווה לדרוש ברופאים שנה בשנה תשמב עמ' 208-204  
92.סגל, יהודה זרחיה אם להתאמץ לפנות לרופא מומחה צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' שפח-שצד  
93.סגל, יהודה זרחיה על המצוה לדרוש ברופאים צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' שפה-שפז [אוצר המשפט ב ערך 5517]  
94.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה  שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 265-294  
95.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 265-294  
96.פיינשטיין, משה רופא שומר תורה, ורופא מומחה שאינו שומר תורה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קל  
97.פלק, זאב רפואות הגוף ורפואות הנפש דעות גל' מה תשלו עמ' 351-349  
98.פרלמן, משה מדרש הרפואה; כולל כל תורת הרפואה ושמירת הבריאות בתלמוד בבלי וירושלמי, מכילתא... עם ביאור קצר מאת המאסף והערות מאת י"ל קצנלסון וא"מ מזיא ג חלקים ת"א תרפו-תרצד 96+117+156 עמ'  
99.קוטלר, דוד הרפואה בהלכה תוי חוב' 15 תשלה עמ' 22-20  
100.קוטק, שמואל רפואה והלכה בספר חסידים: 'נטילת שכר טרחה של רפואה' אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 42-37  
101.קוטק, שמואל המוסר הרפואי במקורות יהודיים בימי הבינים והרנסנס דברי הקתדרא ע"ש טסיה וד"ר יוסף מישן להיסטוריה ופילוסופיה של הרפואה כרך א חוב' 124 5 עמ'  
102.קוטק, שמואל (עורך) רפואה ומוסר ביהדות - סימפוזיון ירושלים תשם 23 עמ'  
103.קורות ספרים ומאמרים לתולדות הרפואה בין היהודים שהופיעו בארבעים שנה האחרונות קורות כרך א תשיב-תשטז עמ' 56-72  
104.קורמן, אברהם האדם וטבעו במדע וביהדות ת"א תשמו 320 עמ'  
105.קלינשפיז, אהרן החיוב להתרפא בשדה חמ"ד שנה לז חוב' ז-ח תשנד עמ' 79-86  
106.קצנלסון (בוקי בן יגלי), י"ל התלמוד וחכמת הרפואה ברלין תרפח 401 עמ'  
107.קצנלסון, י"ל התלמוד וחכמת הרפואה ברלין תרפח 401 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 7977]. ביקורת: כהן, שלום: הרופא העברי א חוב' ב תרצ עמ' 146-143 
108.קרויס, שלום בדבר התועבה החדשה של חילוף אנשים לנשים המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 13-12  
109.רבין, יעקב הרקע הרפואי בשו"ת הרופא העברי שנה 25 1952 חוב' א-ב עמ' 117-106  
110.רוזן, ישראל פתרון הלכטכני לבעיות רפואיות בשבת מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 92-80  
111.רקובר, נחום הרפואה והמשפט העברי - פרקי ביבליוגרפיה קורות כרך ו תשלב-תשלה עמ' 488-463  
112.רקובר, נחום המדור הביבליוגרפי אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 73-64; לג תמוז תשמב עמ' 58-48  
113.רקובר, נחום רפואה והלכה - מאמרים בשפות לועזיות אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 87-78  
114.שוחט, רפאל הריפוי על פי התלמוד הרופא העברי ב חוב' א תרצג עמ' 86-77  
115.שולוביץ, ש' קווים לדמותו של הרופא היהודי ומעמדו כפי שמשתקף ממקורות היהדות קורות כרך ח תשמא-תשמה עמ' 342-340  
116.שטיינברג, אברהם יחס ההלכה לרפואה אסיא חוב' יח תשרי תשלח עמ' 10-4; יחסה של ההלכה ומחשבת ישראל לרפואה. קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 413-401  
117.שטיינברג, אברהם הלכות רופאים ורפואה מתוך סדור בית יעקב להגריעב"ץ ז"ל אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 75-63  
118.שטיינברג, אברהם (עורך) הלכות רופאים ורפואה, על פי שו"ת ציץ אליעזר להגרא"י וולדינברג ירושלים תשלח רנב עמ'  
119.שטיינברג, אברהם (עורך) אסיא; מאמרים, תמציות וסקירות בעניני הלכה גל' א-ח תשל-תשלג  
120.שטיינברג, משה שינוי מין באנדרוגינוס אסיא חוב' יא אדר תשלה עמ' 8-5  
121.שטינברג, אברהם בריאות אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 104-90  
122.שטינברג, אברהם ערך "רופא" אנציקלופדיה הלכתית - רפואית מלילות א תשנח עמ' 351-409  
123.שטינברג, אברהם (עורך) אנציקלופדיה הלכתית רפואית; הרופא, החולה והרפואה - באספקלרית ההלכה ומחשבת ישראל כרך א מהד' שניה, אב-הנקה. ירושלים תשמח כה + 313 עמ'  
124.שינובר, שרגא האם מותר לרפא חולה? קובץ הציונות הדתית א תשנז עמ' 125-128  
125.שינמן, פנחס ורפא ירפא - רשות, מצוה או חובה כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קפד-קפט  
126.שקולניק, צבי הלכה ורפואה - מפנקסו של רופא שומר מצוות ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 185-184  
127. Abraham, S. Abraham  Medical Halachah for everyone  Jerusalem-N.Y. 1980, 18 + 211 p.  
128. Alpert, Rebecca T.  Jewish tradition and the right to health care  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 15-20  
129. Axelrud, P.S.  L'alimentation selon la Torah devant la medecine contemporaire  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 48 (1960), p. 81-85  
130. Baginsky, Adolf  Die hygienischen Grundzuge der mosaischen Gesetzgebung  2nd ed., Braunschweig 1895, 27 p.  
131. Baruk, Henri  Quelques principes d'ethique medicale  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 15 (1952), p. 175-182  
132. Baruk, Henri  Essais sur la medecine hebraique dans le cadre de l'histoire juive  Paris 1973, 263 p.   
133. Baruk, Henri  La medecine et la Torah  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 137 (1981), p. 19-22, 138 (1981), p. 35-39  
134. Baruk, Henri  La medecine et la Bible Hebraique  Koroth 8, 5-6 (1982), Engl. sect., p. 223-228  
135. Bercovy, D.  L'hygiene dans l'esprit du Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 87 (1970), p. 15-18  
136. Bergel, Joseph  Studien ?ber die naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Talmudisten  Leipzig 1880, 4 + 102 p.  
137. Bergel, Joseph  Die Medizin der Talmudisten  Leipzig-Berlin 1885, 6 + 88 p.  
138. Blakely, Stuart B.  The medicine of the Hebrew Bible  Jewish Times, 10.12.(1920)  
139. Bleich, J. David  The obligation to heal  Gesher 5 (1976), p. 122-132  
140. Bleich, J. David  Ethico-halakhic considerations in the practice of medicine  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 87-135  
141. Bleich, J. David  Medical questions: Sterilization of women; transsexual surgery; host-mothers; Tay-Sachs disease; Tay-Sachs reexamined; temporary crowns; plastic surgery; post-mortem Caesareans; autopsies with consent of the deceased; medical experimentation upon severed  In: Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 93-128  
142. Bleich, J. David  Medical questions and Shabbat: medical questions concerning Shabbat; emergency use of an automobile on Shabbat; accompanying a patient on Shabbat; induced labor; circumcision on Shabbat  In: Contemporary halakhic problems, N.Y. 1977, p. 129-145  
143. Bleich, J. David  Hazardous medical procedures  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, Jewish Law Annual 2 (1979), p. 194-199  
144. Bleich, J. David  The obligations to heal in the Judaic tradition; a comparative analysis  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 1-44  
145. Bleich, J. David  The role and obligations of the physician  L'eylah 2,1 (5741), p. 7-11  
146. Bleich, J. David  Judaism and healing: halakhic perspectives  N.Y. 1981, 13 + 199 p.  
147. Bleich, J. David  Transsexual surgery  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 191-196  
148. Boerner, Fridericus  De statu medicinae apud veteres Ebraeos  Wittenberg [1755], 82 p.  
149. Bokser, Ben Zion  Problems in bio-medical ethics; a Jewish perspective  Judaism 24 (1975), p. 134-143  
150. Borchard, Marc  L'hygiene publique chez les Juifs  Paris 1865, 39 p.  
151. Boss, S.W.  Vorschriften in Thora und Talmud im Geiste moderner medizinischer Forschung  Zurich 1952, 32 p.  
152. Brav, Aaron  The biblical sanitary code to prevent the spread of contagious diseases  American Medicine (Sept. 1917), p. 637-644  
153. Brim, Charles J.  Medicine in the Bible, vol. 1: The Pentateuch, Torah  N.Y. 1936, 19 + 384 p.  
154. Brody, Baruch A.  The use of halakhic material in discussions of medical ethics  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 317-328  
155. Brueg, Isidorus  De medicis illustribus Judaeorum qui inter Arabes vixerunt  Dissertation Halle 1843, 30 p.  
156. Castiglioni, Arturo  La medecine du peuple d'Israel  In: Histoire de la medecine, Paris 1931, p. 65-78  
157. Castiglioni, Arturo  The medicine of the people of Israel. Theurgic medicine, canonical codification of sanitary laws.  In: A history of medicine, translated by E.B. Krumbhaar, N.Y. 1941, p. 64-79  
158. Chideckel, Morris  What did the talmudists really know about medicine?  Medical Record (May 4, 1938), p. 391-394  
159. Chideckel, Morris  Medicine and the Talmud  Jewish Forum 36 (1953), p. 120-122  
160. Cohen, Henry  The hygiene and medicine of the Talmud  University of Texas Record 3,4, 16 p.  
161. Cohn, Sigismund  De Medicina Talmudica  Dissertation Breslau 1846, 28 p.  
162. Cook, Henrici  Dissertatio medica inauguralis de legislatura Mosaica  Hague 1835, 4 + 84 p.  
163. Creighton, C.  Medicine  Encyclopedia Biblica 3, p. 3005-3009  
164. Daube, David  Medical and genetic ethics. Three historical vignettes.  Oxford 1976, 14 p.  
165. David, Rene  L'hygiene religieuse dans les Livres Sacres  Paris 1926, 43 p.  
166. Davis, Eli  Aspects of medicine in the Hebrew Bible  Koroth 9 (1986), Engl. sect., p. 265-268  
167. Ebstein, Wilhelm  Die Medizin im Alten Testament  Stuttgart 1901, 8 + 184 p.  
168. Ebstein, Wilhelm  Die Medizin im Neuen Testament und im Talmud  Stuttgart 1903, 7 + 338 p.; photo repr. Munchen 1975  
169. Elon, Menachem  Jewish law and modern medicine  Israel Law Review 4 (1969), p. 467-478 = Jewish law in ancient and modern Israel, ed. Haim H. Cohn, N.Y. 1971, p. 131-142  
170. Elovitz, Mark H.  The bio-medical challenges to law and morality  Judaism 24 (1975), p. 144-156  
171. Enciclopedia Judaica Castellana  Medicina - en la Antiguedad  Vol. 7, p. 351-358  
172. Engel, Maximilian  Die Medicin unter den Juden  In: Kalender und Jahrbuch fur Israeliten, ed. J. Wertheimer, Wien 1854, p. 220-244  
173. Englard, Izhak  The example of medicine in law and equity; on a methodological analogy in classical and Jewish thought  Oxford Journal of Legal Studies 5 (1985), p. 238-247  
174. Falk, Zeev W.  Forensic medicine in Jewish law  Dine Israel 1 (1969), Engl. sect., p. 20-30  
175. Falk, Zeev W.  Law and medicine in medieval Jewry  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 159-166  
176. Feldman, David M.  Health and medicine in the Jewish tradition  N.Y. 1986, 114 p.  
177. Feldman, David M.; Rosner, Fred (eds.)  Compendium on medical ethics  6th ed. N.Y. 1984, 10 + 149 p.  
178. Feldman, W.M.  Jewish contribution to medical knowledge  Jewish Forum 14 (1931), p. 231-237  
179. Feldman, W.M.  Medico-legal aspects of Jewish life  Ose-Rundschau 7 (1932), p. 25-31; 9 (1934), p. 19-26  
180. Fizzi, Benedetto  Dissertazione di polizia medica in Pentateuco  5 vols., Pavia 1787-89, Cremona 1790, 15 + 144, 3 + 128, 3 + 142, 3 + 166, 3 + 120 p. Dissertazione seconda. Cremona 1788, 135 p.  
181. Fraenkel, Louis  Medicinsk Strefftog gennem Talmud  Kobenhavn 1923, p. 79-86, Saertryk ag Bibliotek for Lager  
182. Franck, Isaac  Jewish biomedical ethics in a non-Jewish world  In: Biomedical ethics in perspective of Jewish teaching and tradition, ed. Isaac Franck, Washington, D.C. 1980, p. 50-57  
183. Franck, Isaac  Understanding Jewish medical ethics: reflections on the papers  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 207-215  
184. Franck, Isaac (ed.)  Biomedical ethics in perspective of Jewish teaching and tradition. Proceedings of an academic conference  Washington, D.C. 1980, 60 p.  
185. Freid, Jacob  Judaism and mental health  In: Judaism and the community, South Brunswick-N.Y.-London 1968, p. 196-248  
186. Friedenwald, Harry  The ethics of the practice of medicine from the Jewish point of view  John Hopkins Hospital Bulletin 28 (1917), p. 255-261 = The Jews and medicine, vol. 1, Baltimore 1944, p. 18-30  
187. Friedenwald, Harry  Moses Maimonides the physician  Bulletin of the Institute of the History of Medicine 3 (1935), p. 555-584 = The Jews and medicine, vol. 1, Baltimore 1944, p. 193-216  
188. Friedenwald, Harry  The Jews and medicine. Essays. 2 vols.,  Baltimore 1944, 21 + 817 p.; 2nd ed. N.Y. 1967.   
189. Friedreich, J.B.  Zur Bibel: Naturhistorische, anthropologische und medicinische Fragmente  2 vols. in 1, Nurnberg 1848, 7 + 334, 4 + 215 p.; repr. 1966  
190. Funk, Salomon  Die Hygiene des Talmuds  In: Die Hygiene der Juden, ed. M. Grunwald, Dresden 1911, p. 189-231  
191. Gelin, A.  Medecine dans la Bible  Dictionnaire de la Bible, Supplement 5, p. 957-968  
192. Gemayel, Armin  L'hygiene et la medecine a travers la Bible  Paris 1932, 296 p.  
193. Gereboff, Joel  Jewish bioethics; redefining the field  Religious Studies Review 8 (1982), p. 316-324  
194. Gillespie, C.G.K.  The sanitary code of the Pentateuch  London 1894, 96 p.  
195. Ginzburger, Binjamin Wolf  Medicin im Talmud  1745*  
196. Glenn, Jacob B.  Modern medicine in the light of Mosaic law  Jewish Forum 41 (1958), p. 1-2, 23, 39-40, 64-65, 95-96, 114, 135-136, 150-151, 171-172, 181-182, 194-195  
197. Glenn, Jacob B.  The Bible and modern medicine  N.Y. 1959, 48 p.  
198. Glenn, Jacob B.  The Bible and modern medicine  Jewish Forum 43 (1960), p. 97-98, 105-106, 125-126, 174-176  
199. Glenn, Jacob B.  Sex and marriage in Judaism  Jewish Forum 44 (1961), p. 21-22  
200. Glick, Seymour M.  Human life and medical ethics  Intercom 12,1 (1971), p. 5-10.  
201. Goldmann, Heimann  De rebus medicis veteris testamenti  Dissertation Bratislava (c. 1845), 36 p.  
202. Goldstein, A.  Medicine and religious law  Harofe Haivri 31,2 (1958), Engl. sect., p. 194-192  
203. Gollancz, Hermann  Jews and their relation to medical science  Jewish Chronicle, Suppl. (Jan. 1926), p. 1-2; (Feb. 1926), p. 7  
204. Gordon, Benjamin Lee  Medicine among the ancient Hebrews  Annals of Medical History, 3rd ser. Vol. 4 (1942), p. 219-235  
205. Gordon, Benjamin Lee  Biblical and talmudic medicine  Harofe Haivri 33,1 (1960), Engl. sect., p. 231-223  
206. Gordon, Harry H.  Ethical problems in the hospital, and the rabbi  Proceedings, Rabbinical Assembly 40 (1978), p. 154-158  
207. Gordon, Hirsch Loeb  Hygiene of the Jews  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 509-513  
208. Gordon, Maurice Bear  Medicine among the ancient Hebrews  Isis 33 (1941), p. 454-488  
209. Goslar, Hans (ed.)  Hygiene und Judentum. Sammelschrift  Dresden 1930, 127 p.; p. 26-29: Loffler, G.: Von jud. Sexualhygiene; p. 30-33: Rabin, Else: Sexualethische Prinzipien und jud. Volksgeist; p. 34-35: Segall, J.: D. sozialhygienische Bedeutung d. jud. Ehegesetzgebung; p. 51-55: Bamberger, M.: Hygienisches  
210. Gottheil, Richard  A fragment from a treatise on medicine (from the Genizah)  Jewish studies in memory of George A. Kohut, 1935, p. 315-324  
211. Greenberg, Irving  Toward convenantal ethic of medicine  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 124-149  
212. Greene, Velvl  Ethical issues in community health  B'or Ha'torah 5 (1986), p. 39-51  
213. Greenstone, Julius H.  Health laws  Jewish Encyclopedia 6, p. 294-295  
214. Gribetz, D.; Tendler, Moses D. (eds.)  Medical ethics: the Jewish point of view  Mount Sinai Journal of Medicine 51 (1984), p. 1-2  
215. Grunwald, Max  Hygiene der Juden  J?disches Lexikon 2, p. 1701-1709  
216. Grunwald, Max  Beitr?ge zur Geschichte und Wurdigung der Hygiene der Juden... aus Philo  Mitteilungen der Gesellschaft fur j?dische Volkskunde 37-40 (1911), p. 137-138  
217. Grunwald, Max (ed.)  Die Hygiene der Juden  Dresden 1911, 6 + 325 p.; mit Anhang: Haase, Heinrich, Wohlfahrtspflege bei den Juden, 64 p.  
218. Halpern, Joachim  Beitr?ge zur Geschichte der talmudischen Chirurgie  Dissertation Breslau 1869, 25 p.  
219. Harrison, R.K.  Disease  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 847-851  
220. Harrison, R.K.  Healing, health  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 541-546  
221. Harrison, R.K.  Medicine  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 331-332  
222. Heilbronn, C.  Die Grundzuge der mosaischen Gesetzgebung vom arztlichen Standpunkte aus  Zurich 1896, 18 p.  
223. Hirsch, Marcus  Die pathologische Anatomie des Talmud. Ein Beitrag zur Kenntnis der talmudischen Medizin.  Jeschurun, zur Forderung j?discher Geschichte und j?dischen Lebens, Hirsch, 13 (1866-67), p. 83-92, 187-197; 15 (1869), p. 270-278  
224. Hofmann, Willy  Zur Bewertung des Arztes und der Medizin in der j?dischen Auffassung  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 4 (1917), p. 394-403  
225. Hofmann, Willy  Die Stellung der j?dischen Weltanschauung zu Krankheit, Arzt und Medizin  Frankf.a.M. 1932, 14 p.  
226. Isaacs, Raphael  Biblical-talmudical laws and the hygiene myth  Jewish Forum 20 (1937), p. 18, 35  
227. Israels, Abraham Hartog  Dissertatio historico-medica inauguralis, exhibens Collectanea Gynaecologica ex Talmude Babylonico  Dissertation Groningen 1845, 15 + 189 + 3 p.  
228. Jakobovits, Immanuel  The physician in Jewish law and religious literature  Harofe Haivri 29,1 (1956), Engl. sect., p. 180-171; 29,2 (1956), Engl. sect., p. 169-156  
229. Jakobovits, Immanuel  The consideration of human pain in Jewish law  Harofe Haivri 32,1 (1959), Engl. sect., p. 168-161  
230. Jakobovits, Immanuel  Jewish medical ethics  N.Y. 1959, 42 + 381 p.; repr. 1962, 42 + 389 p.   
231. Jakobovits, Immanuel  Medicine and religion - a Jewish view  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 142-153  
232. Jakobovits, Immanuel  Medicine in Jewish law  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 154-172  
233. Jakobovits, Immanuel  The Jewish contribution to medical ethics  Medica Judaica 1,2 (1970), p. 12-17  
234. Jakobovits, Immanuel  Medicine and Judaism, an overview  Assia 7,3-4 (1980), Engl. sect., p. 57-78  
235. Jakobovits, Immanuel  Medizin und Ethik im Judentum  In: Begegungen mit dem Judentum, ed. Bernhard Rubenach, Stutgart 1981, p. 181-188  
236. Jakobovits, Immanuel  The doctor's duty to heal and the patient's consent  L'eylah 2,2 (5742), p. 4-6 = Consent in medicine - Convergence and divergence in tradition, eds. G.R. Dunstan and Mary J. Seller, London 1983, p. 32-36  
237. Jakobovits, Immanuel  Judaism and medicine  In: World religions and medicine, ed. David Goodacre, Oxford 1983, p. 33-42  
238. Jakobovits, Immanuel  Jewish medical ethics - a brief overview  Journal of Medical Ethics 9 (1983), p. 109-112  
239. Jakobovits, Immanuel  Some letters on Jewish medical ethics  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 217-224  
240. Jakobovits, Immanuel  La posizione dello Shulhan Arukh in confronto al Talmud e a Maimonide in questioni mediche  Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Jerusalem 1986, p. 234-247  
241. James, J. Brindley  The medical aspect of Scripture  London 1903, 12 p.  
242. Jung, Moses  Some aspects of talmudic medicine  Jewish Forum 17 (1934), p. 135-139, 179-182, 188  
243. Kagan, Solomon R.  Medicine according to the Talmud  Medical Record (Apr. 7 and 21, 1926), 17 p.  
244. Kagan, Solomon R.  Researches in Hebrew literature  Vol. 1, Spokane, Wash., 1929; p. 1-17: The Talmud, its influence and value; p. 21-60: Medicine according to the ancient Hebrew literature = Medical Life, N.S. 117 (1930), p. 309-334  
245. Kagan, Solomon R.  Jewish medicine  Boston 1952, 575 p.  
246. Kahn, Ignaz  ?ber den medicinisch-polizeylichen Sinn der mosaischen Gesetze  Augsburg 1825, 56 p.  
247. Kaufmann, David (ed.)  ספר המוסר לרופאים Isak Israelis Propadeutik fur Aerzte  Berlin 1885, 22 p. + 6 p. (in Hebrew) = Magazin fur Wissenschaft des Judenthums 11 (1884)  
248. Keller, Henry  The ideal practice of medicine, from the rabbinical point of view  Jewish Forum 2 (1919), p. 1111-1122  
249. Keller, Henry  Jewish ethics through medical eyes  Jewish Forum 9 (1926), p. 308-310  
250. Kleeberg, Julius  A medical study of the story of Samson and Delilah  Koroth 7,9-10 (1979), Engl. sect., p. 195-202  
251. Klein, C.H. von  Jewish hygiene and diet, the Talmud and various other Jewish writings heretofore untranslated  Washington, D.C. 1884, 22 p.  
252. Kotelmann, L.  Die Ophthalmologie bei den alten Hebraern; aus den alt-und neutestamentlichen Schriften unter Berucksichtigung des Talmuds dargestellt  Hamburg-Leipzig 1910, 8 + 435 p.  
253. Kottek, Samuel  Nahmanide, medecin (1174-1270)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 67 (1965), p. 23-28  
254. Kottek, Samuel  Les textes legislatifs du Talmud et leur contribution a l'histoire de la medecine et des sciences naturelles selon le 'Kusari' de Juda Halevi  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 116 (1976), p. 5-8  
255. Kottek, Samuel  La pediatrie dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 121 (1977), p. 25-28  
256. Kottek, Samuel  La maladie vue par les maitres du Talmud  Almanach du KKL, Strasbourg 1980, p. 65-71  
257. Lamm, Norman  Is it a Mitzvah to administer medical therapy?  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 5-13  
258. Leibowitz, Joshua O.  Medecine hebraique ancienne (documentation et commentaires)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 69 (1965), p. 101-113  
259. Leibowitz, Joshua O.  Some aspects of biblical and talmudic medicine  Jerusalem 1969, 67 p.; repr. 1975  
260. Leibowitz, Joshua O.  Medical ethics and etiquette in Jewish history  Medica Judaica 1,3 (1971), p. 10-15  
261. Levin, Faitel  Health, you and the Halacah  Or Hadorom 3 (1986), p. 21-66  
262. Levin, Faitel  Halacha, medical science and technology; perspectives on contemporary Halacha issues  N.Y. 1987, 8 + 210 p.  
263. Lindinger, Iohann Simon  De Ebraeorum veterum arte medica, De daemone et daemoniacis  Servestae et Levcorae 1774, 2 + 188 p.  
264. Lippe, K.  Die gerichtliche Medizin in der biblisch-talmudischen Gesetzgebung  Jassy 1910, 30 p.  
265. Loebl, Jos. M.  Die Hygiene der alten Juden  Wien 1894, 15 p.  
266. Loewe, Herbert  Disease and medicine (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 4, p. 755-757  
267. Macalister, A.  Medicine  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 3, p. 321-333  
268. Manson, Salomo Ludwig  Dissertatio medica inauguralis de legislatura mosaica, quantum ad hygieinen pertinet  Hague 1835, 4 + 84 p.  
269. Margalith, David  Le medecin ideal d'apres nos anciens ecrits  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 41 (1958), p. 121-125  
270. Margalith, David  The ethical bases of medicine in Hebrew sources  Koroth 8 (1959), Engl. sect., p. 8-11  
271. Margalith, David  The consciousness of morality in the Hebrew historical medicine  Koroth 5,5-6 (1970), Engl. sect., p. 50-53*  
272. Mayersohn, Lazar  Evreii in Medicina  Bucarest n.d., 36 p.  
273. Mead, Richard  Medica sacra: sive, de moribus insignioribus qui in Bibliis memorantur, commentarius  London 1749, 21 + 108 p.; Amsterdam 1749; New ed. Leyden 1787, 24 + 103 p.  
274. Mead, Richard  Medica sacra, or a commentary on the most remarkable diseases mentioned in the Holy Scriptures, translated from the Latin by Thomas Stack  London 1754, 120 p.  
275. Medvei, Bela  Az o-testamentumi egeszsegugy jelenkori vil git sban (Die alttestamentliche Hygiene im Spiegel der Gegenwart)  [Budapest] 1904, 23 p.  
276. Morgenstern, Moshe  Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah: a study of the Torah attitude to the sacredness, dignity, and individuality of human life from conception to death  N.Y. 1981, 90 p.  
277. Muntner, Sussmann  Medicine - in the Bible; the talmudic era  Encyclopedia Judaica 11, p. 1178-1185  
278. Muntner, Sussmann  Medicine in the Talmud  Medica Judaica 2,1 (1972), p. 4-8  
279. Mussy, Noel Gueneau de  Etude sur l'hygiene de Moise et des anciens Israelites  Paris 1885, 16 p.  
280. Neuburger, Max  History of medicine  Vol. 1. London 1910, 10 + 404 p.; p. 38-42: Medicine in the Old Testament; p. 318-322: Medicine in the Talmud  
281. Neuburger, Max  The medical lore of the Bible  In: Essays in the history of medicine, N.Y. 1930, p. 3-20  
282. Neufeld, Edward  Hygiene conditions in ancient Israel (Iron Age)  Biblical Archaeologist 34,2 (1971), p. 42-66  
283. Newmeyer, Stephen  Talmudic medicine  Judaism 29 (1980), p. 360-367  
284. Nossig, Alfred  Die Sozialhygiene der Juden und des altorientalischen Volkerkreises  Stuttgart 1894, 12 + 152 p.  
285. Novak, David  Judaism and contemporary bioethics  Journal of Medicine and Philosophy 4 (1979), p. 347-366 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 82-101  
286. Oppler  Einiges aus der altj?dischen Medicin  Deutsches Archiv fur die Geschichte der Medizin 4 (1881), p. 62f  
287. Osler, William  Israel and medicine  Jewish Comment of Baltimore, (Dec. 18, 1914)  
288. Philalethes, II (pseudonym)  Der Mosaismus und sein Einfluss auf Gesundheit und Krankheit  Kaufbeuren 1878, 28 p.  
289. Preuss, Julius  Sexuelles in Bibel und Talmud  Allgemeine Medicinische Central Zeitung 73 (1906), 37 p.  
290. Preuss, Julius  Biblisch-talmudische Medizin  Berlin 1911, 735 p.; New ed., with register of Hebrew and Aramaic terms by Adolph Lowinger, N.Y. 1971, 85 + 735 p.   
291. Preuss, Julius  Biblical and talmudic medicine, translated by Fred Rosner  N.Y.-London 1978, 24 + 652 p.  
292. Rabbinowicz, Israel Michael  Einleitung in die Gesetzgebung und die Medicin des Thalmuds, translated from the French by Sigm. Mayer  Leipzig 1883, 23 + 272 p.  
293. Rabin, Jacob  Medical matters in the Tosafot  Harofe Haivri 31,2 (1958), Engl. sect., p. 191-188  
294. Rabin, Jacob  Medical folklore in the Baraita and Tosefta  Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 191-189  
295. Rackman, Emanuel  Morality in medico-legal problems: a Jewish view  New York University Law Review 31 (1956), p. 1205-1214  
296. Rackman, Emanuel  Medical-legal problems  In: One man's Judaism, N.Y. 1970, p. 107-119  
297. Rackman, Emanuel  Jewish medical ethics and law  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 150-173  
298. Reinhard, Chris. Tob. Ephr.  Bibelkrankheiten welche im Alten Testamente vorkommen. Nebst Augustin Kalmets Abhandlung von dem Aussatz der Juden  Frankf.-Leipzig 1767-1768, 2 vols. in 1  
299. Rosner, Fred  Modern medicine and Jewish law  N.Y. 1972, 216 p.   
300. Rosner, Fred  Medicine in the Bible and the Talmud  N.Y. 1977, 13 + 247 p.  
301. Rosner, Fred  The physician and the patient in Jewish law  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 45-55  
302. Rosner, Fred  The traditionalist Jewish physician and modern biomedical ethical problems  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 225-241  
303. Rosner, Fred  Medicine in the Mishneh Torah of Maimonides  N.Y. 1984, 14 + 325 p.  
304. Rosner, Fred  The physician's license to heal  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 7-13  
305. Rosner, Fred  The patient's obligation to seek healing  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 15-21  
306. Rosner, Fred  The Jewish physician and biomedical ethics  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 23-36  
307. Rosner, Fred  Modern medicine and Jewish ethics  N.Y. 1986, 14 + 405 p.  
308. Rosner, Fred; Bleich, J. David (eds.)  Jewish bioethics  N.Y. 1979, 19 + 424 p.   
309. Rosner, Fred; Tendler, Moses D.  Practical medical Halacha  Jerusalem-N.Y. 1980, 141 p.  
310. Rubenstein, Samuel  Health and medicine in Jewish law  N.Y. 1977, 27 p.  
311. Rubinstein, Matyas  A biblico-talmudicus hygiena  Budapest 1892, 36 p.  
312. Safran, Avinoam Bezalel  Medecine et Judaisme (Extracts)  Geneve 1968, 32 p.   
313. Safran, Avinoam Bezalel  Medicine and Judaism (excerpts)  Tel Aviv 1971, 49 + 38 p.  
314. Salaman, Redcliffe N.  Jewish achievements in medicine  Jewish Review, London, 2 (1911-12), p. 308-326  
315. Sandler, Aron  Medizin in Bibel und Talmud  J?disches Lexikon 4, p. 9-25  
316. Savitz, H.  Jacob Zahalon and his book 'The treasure of life'  New England Journal of Medicine 213 (1935), p. 167 ff*  
317. Schaffer, Sylvan  Providing and accepting medical and psychiatric treatment  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 101-117  
318. Schapiro, D.  Medecins a l'epoque biblico-talmudique  Menorah 9 (1930), p. 170-171  
319. Schereschewski, Emanuel  Medizinisches - in j?discher Sicht  Udim 1 (1970), p. 98-101  
320. Schimmel, Elihu D.  Medical ethics and Torah morality; a rejoinder  Tradition 9,4 (1968), p. 14-19  
321. Schmidt, Johann Jacob  Biblischer Medicus  Zullichau 1743, 12 + 761 + 33 p.  
322. Schmidt, Johann Jacob  Bybelsche Medicus, of Schriftuurlyke Geneeskundige; behelzende eene opheldering der Heilige Schrift, uit de geneeskundige Wetenschappen  Amsterdam-Dordrecht 1768, 12 + 838 + 40 p.  
323. Schulweis, Harold M.  The doctor in the patient; the patient in the doctor  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 13-14, 32  
324. Schwob, Alexandre  Essai sur la medecine legale chez les Hebreux  Dissertation Strasbourg 1861, 81 p.  
325. Segre, Isacco  L'igiene nella Bibbia e nei libri rabbinici  Torino 1897, 54 p.; repr. 1980  
326. Shoshan, Ari  Intelligible and mystical medical treatment in the Bible  Koroth 5,11-12 (1972), Engl. sect., p. 120-134  
327. Shoshan, Ari  Medicine, surgery and drugs in the Mishnah  Koroth 6,7-8 (1974), Engl. sect., p. 157-179; ...in Midrash Rabbah, ib. 9-10 (1974), Engl. sect., p. 205-223  
328. Siegel, Seymour  Biomedical ethics  Sh'ma 13 (1982-83), p. 109-111  
329. Silber, Mendel  Medicine in the Talmud; study discloses remarkable development of medicine in ancient Jewry  Jewish Times 27,4 (1927)  
330. Silberstein, Werner  La medecine et la Halakha  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 60 (1963), p. 73-80  
331. Silverstein, Arthur Jay  Liability of the physician in Jewish law  Israel Law Review 10 (1975), p. 378-388  
332. Simon, Isidore  L'oeuvre medicale de Maimonide  Cahiers Juives 3,2 (1935), p. 87-96 = Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 31 (1956), p. 107-120  
333. Simon, Isidore  La medicine legale dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 2 (1948), p. 46-61; 3 (1949), p. 33-62  
334. Simon, Isidore  Le respect de la personne humaine, la responsabilite et l'expertise medicale dans l'antiquite hebraique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 73 (1966), p. 117-122  
335. Simon, Isidore (ed.)  Etude speciale des problemes criminologiques, judiciaires et medico-legaux dans la tradition hebraique, comparee a celle des autres peuples de l'antiquite  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 38 (1957), 72 p.  
336. Sinclair, Daniel B.  Law and morality in halakhic bioethics  Jewish Law Association Studies 2 (1986), p. 143-163  
337. Singer, Elias  Maimonides medico  In: Maimonides, Buenos Aires 1935, p. 267-283  
338. Slo-Bodkin, S. Garson  Medical gleanings from the Code of Jewish law  Jewish Forum 17 (1934), p. 320, 324, 349-350  
339. Snowman, J.  A short history of talmudic medicine  London 1935, 94 p.; repr. 1973  
340. Solis-Cohen, Solomon  Health laws and the Jews  In: Judaism and science, Philadelphia 1940, p. 125-134  
341. Spivak, Charles D.  Medicine in Bible and Talmud  Jewish Encyclopedia 8, p. 409-414  
342. Sprengel, Kurt (praes.); Levin, Meyer (resp.)  Analecta historica ad medicinam Ebraeorum  Dissertation Halle 1798, 58 p.  
343. Steinberg, Avraham (ed.)  Jewish medical law: a concise responsa. Compiled and edited from the Tzitz Eliezer  Jerusalem 1980, 12 + 180 p.   
344. Steinschneider, Moritz  Zur medicinischen Literatur  Zeitschrift fur Hebraeische Bibliographie, ed. Steinschneider, 17 (1877), p. 56-62, 114-117; 19 (1879), p. 35-38, 64-70, 84-89, 105-109  
345. Steinthal, S.  Die Hygiene in Bibel und Talmud  Berlin 1907, 31 p.  
346. Stern, A.  Die Medizin im Talmud  Literarische Warte, Beilage zu 'Der Israelit' 49,52 (1903), p. 11-12; 50,2 (1909), p. 12-13; 50,3, p. ?; 4, p. 12-13; 5, p. ?  
347. Stern, A.  Die Medizin im Talmud  Frankf.a.M. 1909, 24 p.  
348. Straus, Livia Salmanovitz; Straus, Marc J.  Physicians in the Bible and the Code of Hammurabi  Medica Judaica 2,1 (1972), p. 13-14  
349. Struys, Thijs  Ziekte en genezing in het Oude Testament  Dissertation Kampen 1968, 466 p.  
350. Tendler, Moses D.  Medical ethics and Torah morality  Tradition 9,4 (1968), p. 5-13  
351. Tendler, Moses D. (ed.)  Medical ethics; a compendium of Jewish moral, ethical and religious principles in medical practice  5th ed., N.Y. 1975, 64 p.; Addendum: N.Y. 1981, 90 p.  
352. Toaff, Renzo  Deontologia dei medici ebrei nei secoli  Scritti in memoria di Nathan Cassuto, Jerusalem 1986, p. 209-233  
353. Tournier, Paul  Bibel och Medicin  2nd ed., Stockholm 1951, 275 p.  
354. Tournier, Paul  Bibel und Medizin  Zurich 1953, 375 p.  
355. Tournier, Paul  Bible et medecine  Neuchatel 1951, 238 p.  
356. Tournier, Paul  Biblia y medicina  Pamplona 1960, 272 p.  
357. Trusen, J.P.  Darstellung der biblischen Krankheiten und der auf die Medizin bezuglichen Stellen der Heiligen Schrift  Posen 1843, 7 + 199 p.  
358. Trusen, J.P.  Die Sitten, Gebrauche und Krankheiten der alten Hebraer  2nd ed., Breslau 1853, 14 + 288 p.; repr. 1973  
359. Tschernichowski, Saul  Anatomie  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 2, p. 775-784  
360. Watnik, Murray  The medical basis of Mosaic law  Medica Judaica 1,3 (1971), p. 35-36  
361. Whitlaw, Charles  The Scripture code of health, with observations on the Mosaic prohibitions and on the principles and benefits of the medicated vapour bath  London 1838, 8 + 164 p.  
362. Wunderbar, R.J.  Biblisch-talmudische Medicin  2 vols. in 8 parts, Riga-Leipzig 1857-1865  
363. Wunderbar, R.J.  Staatsarzneikunde, gerichtliche Medizin und medizinische Polizei der alten Israeliten  Riga-Leipzig 1865, 50 + 48 + 41 + 39 p.  
364.ת"ל מבוא לביבליוגרפיה מסכמת של כתבי ד"ר יעקב לוי ז"ל אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 76-72