Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > נישואי קרובים. מחלות תורשתיותשונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביטל, משה התפילה לרפואת הנפש ולרפואת הגוף בנתיבי חסד ואמת תשן עמ' 188-193  
2.אבינר, שלמה פסיכיאטריה והלכה  אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 73-76  
3.אבינר, שלמה חיים הלכות צניעות בבדיקה וטיפול רפואי אסיא חוב' טז שבט תשלז עמ' 16-9  
4.אבינר, שלמה חיים העישון לפי ההלכה שנה בשנה תשמה עמ' 183-178  
5.אבינר, שלמה חיים הסתייעות במדיטציה ובטכניקות דומות תחומין ו תשמה עמ' 165-163  
6.אברהם, אברהם סופר החולה הזקן - בעיות סיעוד ממבט הלכתי אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 55-49  
7.אברהם, אברהם סופר הטפול בגוסס וקביעת המות אסיא חוב' כד אייר תשלט עמ' 36-30; הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קפה-קצ  
8.אברהם, אברהם סופר חולה שאין בו סכנה ואיסורי דרבנן הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רג-רט  
9.אברהם, אברהם סופר חולה שיש בו סכנה וכבוד הבריות בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קלו-קמ  
10.אברהם, מיכאל הפרדת תאומי סיאם תחומין כז (תשסז) עמ' 144-156  
11.אברהם, סופר אברהם טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 58-60  
12.אוירבך, אהרן יוסף פדיון הבן לבכור שנולד בניתוח קיסרי עטרת שלמה ה תשס עמ' פא-פט  
13.אוירבך, עזריאל חולי שאין בו סכנה בשבת עטרת שלמה ז תשסב עמ' כט-מה  
14.אוירבך, שלמה זלמן בענין רופא שנקרא לחולה מסוכן אם מותר לחזור לביתו בשבת מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קכג-קלא  
15.אונטרמן, איסר יהודא בענין הכרעה בחוו"ד של רופאים קול תורה שנה יז תשכג חוב' א עמ' ג-ה  
16.אונטרמן, איסר יהודה בענין הכרעה בחוות דעת של רופאים [אוצר המשפט חלק א ערך 8211] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שנ-שנב  
17.אופיר, נתן מדיטציה במבט יהודי תחומין יח (תשנח) 408-418  
18.אורדנטליך, בנימין הוצאת דם לאביו ע"י נקז חשמלי השואב דם שיצא ממקומו ונמצא בחלל הגוף עטרת שלמה ה תשס עמ' צ-צט  
19.איזנשטיין, חיים ניתוחים פלסטיים לשיפור הצורה - לאור ההלכה עטרת שלמה א תשנו עמ' נז-עב  
20.אילן, מרדכי חיובי נזיקין ברופא שהזיק, חובת ההוכחה בנידון ונאמנות הרופאים בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' ע-פא  
21.אילני, יעקב הערה בנושא טריפה באדם אסיא חוב' מד ניסן תשמח עמ' 55-54  
22.אלון, מנחם רפואה הלכה ומשפט - ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 45-71  
23.אליעזרוב, יעקב; אלחדד, מסעוד; דיכובסקי, שלמה פתיחת מרפאת שיניים בבית מגורים [פסק דין] תחומין ג תשמב עמ' 271-255. ולדינברג, אליעזר יהודה: נספח; רופא הבא לפתוח מרפאה (קליניקה) בתוך ביתו אם יכולים שכניו לעכב על ידו בטענה שזה יפריע מנוחתם. שם עמ' 274-272 
24.אלישיב, יוסף שלום רופא אם מחוייב לטפל בחולה גם בזמן אכילה ומנוחה ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תג-תז  
25.אלישיב, יוסף שלום בדין הטפת דם ברית למי שנמול בטעות כיהודי ובדין גוי הרוצה למול ויש בכך סכנה האם הותר לו מוריה שנה יח גל' א-ב תשרי תשנב עמ' עח-פ  
26.אלישיב, יוסף שלום בדין רפואה ביו"ט בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' כח  
27.אלעזרי, חיים דרישה ברופאים לחולה שאין בו סכנה אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 4-7  
28.אסולין, דוד; זוהר, צבי הלכה, רפואה ומוסר: עיון בתפיסת עולמו ההלכתית של הרב יוסף משאש המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסב עמ' 74-102  
29.אפלבאום, דוד מנהגים שיסודם משום שמירת הבריאות תורה שבעל פה מא: עמ' קלט-קמד, תשס  
30.אפלבום, דוד טיפול ב'הורמון הגדילה' לפי ההלכה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רסב-רעא  
31.אפרסמון, אליעזר; ויסקוט, דוד; עוזרי, יחיאל הקצאת משאבים וקדימויות טיפול ברפואה הציבורית מלילות א תשנח עמ' 11-41  
32.אריאל, יעקב השיבוט וההלכה שנה בשנה תשנט עמ' 211-218  
33.אריאל, יעקב מילתו של חסר משקל שנולד פג תחומין כ (תשס) 339-346  
34.ארליך, דב קטן - חולה שאין בו סכנה מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 121-119  
35.בוחבוט, יחיאל באיסור העישון לו ולאחרים מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' קלד-קלז  
36.בוכמן, אהרן הוצאות דם וזריקות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' ריט-רל  
37.בוצ'קו, שאול דוד יהודה פצוע דכה מחמת בעיטה תחומין כ (תשס) 388-391  
38.בית הוראה בראשות הר"ש ואזנר זיהוי הלכתי על פי בדיקת DNA תחומין כא (תשסא) 121-123  
39.בלייך, יהודה דוד כהנים כתלמידים בבתי-ספר לרפואה תורה שבעל פה כג תשמב עמ' פד-צד; לימודי תלמידים כהנים בבתי ספר לרפואה. הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' קצט-רי  
40.בלייך, יהודה דוד פריצת מחלת ה"איידז" וההשלכות המסוכנות גם לציבור החרדי אור המזרח כרך לט תשנא עמ' 265-281  
41.בלייך, יהודה דוד הפרדת תאומים סיאמיים בעלי לב אחד אור המזרח כרך מה תשנז עמ' 70-88  
42.בלייך, יהודה דוד תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 60-73  
43.בלייך, יהודה דוד מבחן למחלת טיי-סאקס לאור ההלכה אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 218-216  
44.בן-יעקב, צבי יהודה אונאה ממונית בטיפול רפואי כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קצד-רה  
45.בנר, אוריאל גדרי מצוות כיבוד הורים והשלכותיהם על טיפול פסיכולוגי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 94-100  
46.בנר, אוריאל פרשת ארבעת המצורעים - המקור ל"לחיי שעה לא חיישינן" אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 37-44  
47.בצרי, עזרא ניתוח פלסטי לשיפור המראה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רט-ריג  
48.בקשי דורון, אליהו מתי החובה להציל חיי פגים בית הלל גל' לח תמוז תשסט עמ' מג-מט  
49.בקשי-דורון, אליהו נתוח בשעת סכנה, הקדמת לידה, נתוחים פלסטיים תורה שבעל פה יח תשלו עמ' נד-סא  
50.בקשי-דורון, אליהו הצלת חיי פגים באינקובטור תחומין ל תשע עמ' 115-119  
51.בר אילן, נפתלי רבנים כפסיכולוגים תחומין כט תשס"ט עמ' 323-328  
52.בר אילן, נפתלי; קופמן, רחל; בר אילן, יחיאל טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים אסיא חוב' עג-עד ניסן תשסד עמ' 94-103  
53.בראוטבר, חיים; הלפרין, מרדכי; נלקן, דוד קביעת אבהות באמצעים אימונוגנטיים חדישים - בעיה הלכתית ורקע מדעי אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 19-6  
54.ברויאר, מנחם מ' הסמים הפסיכידליים לאור היהדות בצרון כרך סא תשל עמ' 221-211, 272-263  
55.ברויד, מתתיהו קונטרס שכפול גנטי וההלכה: ניתוח מקדים הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 13-34  
56.בריסקין, יהושע תו יהושע, הוא שלחן ערוך של תורת שבת, בדבר מעשה צרכי רופא חולה ויולדת . וכן תורת ענייני פיקוח נפש... וכן דחיית השבת למי שהולך במדבר ואינו יודע מתי שבת. ירושלים תרסב כד דפים  
57.ברקוביץ, מאיר חיוב הבעל ברפואת אשתו וברפואת בניו הקטנים אבני משפט ה תשסו עמ' 120-133  
58.גוטל, נריה הגדרת השהות באינקובטור: המשך הריון או טיפול רפואי אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 46-32  
59.גוטל, נריה הטיפול הרפואי: בין בחירה לכפייה אור המזרח כרך מ תשנב עמ' 59-70; שם עמ' 167-176  
60.גוטל, נריה מצות ביקור חולים בחולה מחוסר הכרה נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 91-100  
61.גולדברג, זלמן נחמיה רופא שעוסק בגוסס אם מותר לעזבו כדי לטפל בחולה אחר הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קצא-קצה  
62.גולדברג, זלמן נחמיה רשלנות רפואית תחומין יט (תשנט) 317-322  
63.גורדון, בנימין ל' הרפואה אצל העברים הקדמונים הרופא העברי 27 חוב' א 1954 עמ' 119-110; 28 חוב' א 1955 עמ' 109-100; 29 חוב' א 1956 עמ' 130-125; 30 חוב' א 1957 עמ' 146-133  
64.גורדון, בנימין ל' תורת העין בימים הקדמונים הרופא העברי 1937 א עמ' 152-141; ב עמ' 77-91; שנה 11 1938 ב עמ' 72-57  
65.גורדון, בנימין ל' תורת המשפט הרפואי העתיק ביחס מיוחד לעין הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 132-109  
66.גורדון, בנימין ל' עינא בישא הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 77-91  
67.גורמן, יואל ההרמוניה שבין הרופא לסמכות רבנית ארחות 37 ערב ראש השנה תשנג עמ' 43-45  
68.גורן, שלמה אחריות הרופא על חיי החולה דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' יג-כד; אחריות הרופא על חיי החולה ובעיית הניסויים הרפואיים בבני אדם. מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 54-46  
69.גורן, שלמה האם מותר לסטודנטים כהנים ללמוד אנטומיה? יובל לכבוד הרב מרדכי קירשבלום, ירושלים תשמג עמ' כט-מד; כהנים בלימוד הרפואה כל הכתוב לחיים, ספר זכרון להגאון הרב חיים טוביאס, ירושלים-אנטוורפן תשמד עמ' תצו-תקיא  
70.גורן, שלמה שביתת הרופאים לאור ההלכה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 45-32  
71.גורן, שלמה האם מותר לכהן ללמוד רפואה? אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 65-84  
72.גליקמן, יצחק בענין נישואי קרובים המותרים עפ"י התורה נועם ספר יב תשכט עמ' שסט-שפב  
73.גלסר, גבי ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה - האמנם? מעליות יג תשנג עמ' 195-204  
74.גנזל, טובה וסת הגוף - היבט הלכתי ורפואי תחומין כ (תשס) 363-375  
75.גניזי, יעקב חובת הרופא לטפל בחולה סופני מסרב טיפול אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 51-71  
76.גנק, מנחם דב פצוע דכה מחמת בעיטה תחומין כ (תשס) 388-391  
77.גרובנר, יחזקאל קונטרס באיסור עישון הדרום חוב' נג ניסן תשמ"ד עמ' 71-83  
78.גרין, וולוול שאלות מוסריות הנוגעות לבריאות הציבור באור התורה גל' ו אביב תשמח עמ' 32-20  
79.גרין, יוסי משפט ורפואה (יחסי חולה-רופא) תל אביב תשסג 709 עמ'   
80.גרין, יוסי משפט ורפואה (יחסי חולה-רופא) תל אביב תשסג 709 עמ'   
81.גרין, יוסף הסכמה לטיפול רפואי בהלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנו 287 עמ'  
82.גרינוולד, יוסף הוראות הנהגה לחולה בימים הנוראים מוריה שנה כו כסלו תשסה עמ' מא-מב  
83.גרן, שלמה ההנדסה הגנטית לאור ההלכה בשדה חמ"ד שנה לג חוב' ג-ד תשן עמ' 23-40  
84.גרשוני, יהודה אם מותר לבן לעשות זריקה או להוציא דם מאביו ברשות אביו קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שלח-שמא  
85.גרשוני, יהודה עדיפות בהשתלת איברין קול צופיך, ירושלים תשם עמ' שצא-שצז  
86.דבורץ, ישראל זיסל בדיני הרפואה תבונה כרך יב תשיז חוב' קכג עמ' ח-יב; חוב' קכד עמ' יב-יד; כרך יג תשיח חוב' קכה עמ' יג-טו; קכו עמ' לד-לז  
87.דבורקס, אליקום שביתת רופאים צהר יד תשסה עמ' שסח-שסט  
88.דובדבני, אורן פסיכיאטריה - היבטים הלכתיים צהר ד סתיו תשסא עמ' 109-119  
89.דיכובסקי, שלמה שלילת אבהות באמצעות בדיקות HLA (ביה"ד הרבני אשדוד פס"ד מס' 378/מ"ב) אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 31-16  
90.דיכובסקי, שלמה כפיית בדיקה וטיפול - היבטים הלכתיים על מחלת ה"איידס" אסיא חוב' מה-מו טבת תשמט עמ' 28-33  
91.דיכובסקי, שלמה מתשובותיו של רב לרופא תחומין יז (תשנז) 327-334  
92.דיכובסקי, שלמה בדיקות פוריות והשלכותיהן [הוצאת זרע לצורך בדיקה רפואית] תחומין יח (תשנח) 161-166  
93.דינסטג, ישראל יעקב רפואה ופיקוח נפש בהלכות שבת להרמב"ם תורה שבעל פה כה תשמד עמ' קסד-קעב  
94.דרייזין, נחום הסמים וההלכה קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 75-72  
95.הופמן, דוד צבי כך דרכו של עולם (בירורים בשולי בעית ריפוי תוך סיכון חיי החולה) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ג  
96.הורביץ, יהושע בעיות רפואה בספרות הגאונים מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' נב-נו  
97.היבנר, שמואל המותר לכהן ללמוד חכמת הרפואה? הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 17-28  
98.הייזלר, מרדכי שרגא בדין אכילה פחות מכשיעור לחולה ביוהכ"פ ובמאכא"ס עטרת שלמה א תשנו עמ' קו-קיד  
99.היישריק, אליהו רפאל ביטוח רפואי בקופת חולים - בעיות בהלכות רבית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' קצה-קצח  
100.הכהן, אביעד שירותי רפואה פרטיים והגבלת שכר הרופא: הלכה, משפט ואתיקה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 207-240  
101.הכהן, מרדכי האם מותר לכהן ללמוד רפואה סיני כרך נד תשכד עמ' מ-מו; מחניים גל' קכג כסלו תשל עמ' קכ-קכז  
102.הלברשטם, משה נוכחות הבעל בחדר לידה אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 18  
103.הלוי, חיים דוד תשלום שכר הרופא בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כט-לז; שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' כב-כט  
104.הלוי, חיים דוד שביתת הרופאים בהלכה ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 33-22  
105.הלוי, חיים דוד האבחנות הרפואיות של חז"ל תחומין יז (תשנז) 319-326  
106.הלוי, חיים דוד בעניני תפילה על החולה נר יום טוב ה תשנו עמ' 107-113  
107.הלפרין, לוי יצחק קשר בין החולה לצוות הרפואי בשבת אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 53-45  
108.הלפרין, לוי יצחק שימוש בתאים מופרים מוקפאים לצרכים רפואיים מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' נה-סב  
109.הלפרין, לוי יצחק ניתוק מכשירי החייאה מחולה לצורך חיבורם לחולה אחר מעשה חושב ג ירושלים תשנז עמ' סט-צב  
110.הלפרין, לוי יצחק תרומת איברים לצורך מחקרים רפואיים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' סט-פז  
111.הלפרין, לוי יצחק לימוד רפואה לכהנים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' קז-קכג  
112.הלפרין, לוי יצחק תביעת פיצויים מהורים בגין הולדת ילדים בעלי מום מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' רצא-שכד  
113.הלפרין, לוי יצחק העדפת דרך טיפול רפואית אחת על חברתה עטרת שלמה ד תשנט עמ' מח-נח  
114.הלפרין, לוי יצחק רפואה מתקדמת באור ההלכה קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 434-439  
115.הלפרין, מרדכי הלכה למעשה [שימוש במחשב כדי להימנע מכתיבה בשבת] אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 63-62. בולג, שמעון: השימוש בשבת במחשבי-כיס בעלי צג של גבישים נוזליים וספרות שאינן בנות קיימא - הערות והארות. שם חוב' לד תשרי תשמג עמ' 26-23 
116.הלפרין, מרדכי העישון - סקירה הלכתית אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 30-21  
117.הלפרין, מרדכי הלכה למעשה: פסקי הלכה מימי שביתת הרופאים בבית החולים שערי צדק אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 47-44  
118.הלפרין, מרדכי יולדת בשבת - גדרי פיקוח נפש לשיטת הרמב"ם אוריתא גל' יח תשנו עמ' קסט-קעד  
119.הלפרין, מרדכי התנגדות הורים לניתוח התינוק המסוכן (הערות לפסק דין אזרחי) אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 82-94; אסיא ספר ח תשנה עמ' 19-31  
120.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נה טבת תשנה עמ' 54-61  
121.הלפרין, מרדכי דרכו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
122.הלפרין, מרדכי שלבי הלידה ביד החזקה לרמב"ם - עיונים הלכתיים ומבט רפואי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 17-61  
123.הלפרין, מרדכי מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד אסיא חוב' נט-ס אייר תשנז עמ' 61-65  
124.הלפרין, מרדכי רפואה והלכה בישראל ציוני דרך, תש"ח- תשנ"ח אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 33-65  
125.הלפרין, מרדכי פרוייקט השו"ת הבינלאומי לרפואה והלכה (IRF) אסיא חוב' סט-ע ניסן תשסב עמ' 59-64  
126.הלפרין, מרדכי מיפוי גנטי ופרוייקט גנום האדם קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 442-456  
127.הלפרין, מרדכי  רפואה ומשפט-עברי (אבני דרך תש"ח-תשנ"ח) קובץ הציונות הדתית ב תשנט עמ' 589-606  
128.הלפרין, מרדכי; בראוטבר, חיים; נלקן, דוד קביעת אבהות באמצעות מערכת תיאום הרקמות המרכזית (MHC) תחומין ד תשמג עמ' 450-431; תורה ומדע כרך י סיון תשמד עמ' 27-6   
129.הקטן, מנשה טריפה ע"י ניתוח לענין עדות קידושין מוריה שנה כו ניסן-אייר תשסד עמ' עב-עה  
130.הרשלר, משה דיני תרופות ורפואות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' סה-קכד  
131.הרשלר, משה בעיות גנטיות בהבט הלכתי הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שנ-שנג  
132.הרשלר, משה גדרי חיוב הצלה בחולים שיש בהם סכנה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' לז-נא  
133.הרשלר, משה בעיות קדימה וההעדפה במישור הרפואי תורה שבעל פה כה תשמד עמ' סד-סח; הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' עט-פד  
134.הרשלר, משה מעמדו של נטול ההכרה, ה'צמח' בהלכה הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' שו-שיב  
135.הרשלר, משה (עורך) הלכה ורפואה; קובץ הלכה בעניני רפואה כרכים א-ה. ירושלים-שיקגו תשם-תשמח  
136.הרשקוביץ, בת שבע התינוק היקר אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 34-38; אסיא ספר ח תשנה עמ' 14-18  
137.וויליג, מרדכי רופא שטעה ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 257-266  
138.וולדינברג, אליעזר יהודה חיוב רופא להפסיד ממונו כדי להנצל מאסור לפני עיור מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' סו-עא  
139.וולדינברג, אליעזר יהודה חיוב רופא להפסיד ממונו כדי להנצל מאסור לפני עיור מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' סו-עא. וקסנברג, אברהם: בענין רופא המסייע להפלה. שם שנה יח גל' א-ב תשרי תשנב עמ' קכ  
140.וולפמן, שמואל מומים ומחלות גוף ונפש בהלכות הגירושין בספרות השו"ת חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2005 [458] עמ'  
141.ויין, דוב ברל בענין רופא שהרג חולה בשוגג בעת טיפולו חקרי הלכה, ירושלים תשלז עמ' 111-103  
142.ויינברג, יחיאל יעקב על סמי רפואה שונים לצורך חולה שאין בו סכנה הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 20-16  
143.ויינגולד, יעקב בגדרי החיוב לקיים מצוות עשה היכא שתגרום לו שיפול למשכב וחולי שאין בו סכנה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' שלט-שסב  
144.וייס, אשר זליג הוצאת תאים עובריים לצרכי מחקר עטרת שלמה ח תשסג עמ' קא-קג  
145.וייס, יהונתן בנימין העסקת כהן בבי"ח בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קלט-קמח  
146.וייס, יצחק יעקב בענין ביקורת נשים אצל רופאים עולת החודש שנה ב תשלח עמ' סח-עג  
147.וייסלר, אסתי פסיקתו של הרב אליעזר יהודה וולדנברג בסוגיות רפואיות מודרניות עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסו 119 עמ'  
148.וינברגר, משה קדימה בריפוי חולים כשאין די רופאים או די תרופות עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 117-109  
149.וינגורט, שאול ויונתן שחיטה ומילה בקרני לייזר תחומין כב (תשסב) 521-530  
150.וינר, יעקב איכות חיים וטיפול בחולה הגריאטרי בית הלל גל' ט טבת תשסב עמ' סא-סג  
151.ויס, יהושע בענין רופא שהרג דרך רפואתו פדות טוביה, ספר זכרון לרבי גימפל אביגדור וויס, ירושלים תשסה עמ' תקכד-תקל  
152.ויצמן, גדעון יחס ההלכה לצער פסיכולוגי קובץ הציונות הדתית ה תשסב עמ' 440-448  
153.וכטפוגל, משה אליעזר ברית מילה ע"י ניתוח לייזר לחולי המופיליה עטרת שלמה ח תשסג עמ' קעה-קפב  
154.וכטפוגל, משה אלעזר דחיית נפש מפני נפש במכשירים וטיפולים רפואיים עטרת שלמה ז תשסב עמ' קסה-קעב  
155.ולדינברג, אליעזר יהודה נישואי קרובים לענין חשש עיוורון תורשתי הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' סה-עב  
156.ולדינברג, אליעזר יהודה אם מותר לחולה לב לישא אתו כדורים לשעת הצורך במקום שאין ערוב תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כ-כב  
157.ולדינברג, אליעזר יהודה בביקורת דם לקביעת צהבת בתינוקות בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רפא-רפב  
158.ולדינברג, אליעזר יהודה שימוש בתרופות בשבת שנה בשנה תשם עמ 184-180  
159.ולדינברג, אליעזר יהודה העישון בהלכה - שו"ת אסיא חוב' לה שבט תשמג עמ' 15-10  
160.ולדינברג, אליעזר יהודה החיוב והמצוה בתרומה כספית לבית חולים - שאלה ותשובה אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 35-31  
161.ולדינברג, אליעזר יהודה סיכוני בריאות בעישון בהלכה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שכ-שכד  
162.ונדלינגר, חיה מחלות והשפעתן על הנשואין עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה  
163.וסטרייך, אלימלך רפואה ומדעי הטבע בפסיקת בתי הדין הרבניים משפטים כרך כו תשנו עמ' 425-492  
164.זהר, נעם צלם אלהים והכרעות רפואיות; קדימה וסדרי עדיפויות בשאלות חיים ומות זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 19-31  
165.זוין, שלמה יוסף תשובה לענין הפלה ורופא שאינו ירא שמים הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' צב-צג  
166.זוין, שלמה יוסף התורשה לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' קפח-קצה  
167.זולדן, יהודה שליח בית דין, שוטר, רופא, חייל בצבא שהרגו בשגגה תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 203-216  
168.זיוו, ע' בענין רשות לרפאות הפרדס שנה סב חוב' ה שבט עמ' 21-20  
169.זילברשטיין, א"ד השבת והרפואה בישראל שי לישעיהו, ספר יובל לישעיהו וולפסברג, ת"א תשטז עמ' 393-380  
170.זילברשטיין, יצחק מתן תעודה כוזבת כדי למנוע התאבדות תורה ומדע כרך ט חוב' ב תשם-תשמא עמ' 81-69  
171.זילברשטיין, יצחק סדר עדיפות ניתוח - הקדמת תור תוך דחיית אחרים הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' צא-קא  
172.זילברשטיין, יצחק הלכה למעשה: פגים ונפלים ביחידת טיפול נמרץ ילודים - שו"ת אסיא חוב' לח באלול תשמד עמ' 39-30  
173.זילברשטיין, יצחק שכר הרופא בהלכה - שאלה ותשובה אסיא חוב' לט טבת תשמה עמ' 31-26  
174.זילברשטיין, יצחק היש חובה להתריע על חריגות בטיפול בחולה טרמינלי? שו"ת אסיא חוב' מ תמוז תשמה עמ' 44-43  
175.זילברשטיין, יצחק טעויות רפואיות עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 137-124  
176.זילברשטיין, יצחק פגיעה בכבוד הורים להצלה ורפואה קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קעב-קפא  
177.זילברשטיין, יצחק חובת הזהירות בטיפול והשגחה רפואית דברי משפט ה תשנח עמ' קצד-רג  
178.זילברשטיין, יצחק פיטורי רופא דברי משפט ב תשנו עמ' רפז-רצד  
179.זילברשטיין, יצחק תביעה בערכאות על מחדל של רופא ישורון יא אלול תשסב עמ' תרצה-תרצז  
180.זילברשטיין, יצחק בגדרי כפיית טיפול רפואי ישורון יג אלול תשסג עמ' תקכז-תקלז  
181.זילברשטיין, יצחק בירורי הלכה בשאלות רפואה מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' קז-קיב  
182.זילברשטיין,יצחק שאלות בעניני רפואת חירום מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' קלט-קמו  
183.זילברשטין, יצחק שיתוף החולה וקרוביו בידיעת מצבו עטרת שלמה ח תשסג עמ' קד-קט  
184.זילברשטין, יצחק חובת הטיפול הרפואי בילודים ובפגים עטרת שלמה ט תשסד עמ' צה-קד  
185.זילברשטין, יצחק חיוב נזיקין של הרופא שחר אורך, לזכרו של שחר ארנן, חדרה תשס עמ' שיג-שיח  
186.זמיר, מרדכי דעת הרמב"ם על רפואה באמצעות "סגולות" תחומין טו (תשנה) 363-368  
187.זנו, דוד קבוצות סיכון - חובת האדם להיבדק אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 63-74  
188.זעפרני, שלמה בדין ניתוח הפרדה לתאומי סיאם אור תורה שנה לח תשסו עמ' רמב-רנג  
189.חפוטא, אברהם השמוש בתרופות של איסורי הנאה נעם ספר כא תשלט עמ' קיב-קיט  
190.חפוטא, אברהם בדין נישואי קרובים וחמירא סכנתא נועם ספר יג תשל עמ' פג-קג  
191.חפוטה, אברהם בדין 'רוב דעות באומדנת רופאים' נעם ה תשכב עמ' קצה-רב  
192.חרל"פ, יעקב חיים אחריות רפואית: טעות באבחנה וטעות בטיפול המעין כרך מג גל' ב טבת תשסג עמ' 41-50  
193.טאוב, חיים בן שרוצה לרפאות אביו ויש חשש חבורה ועוד בדין חבורה באביו כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקנד-תקנט  
194.טוגנדהפט, דבורה טיפול רופא בחולה במקום בו הוא מסכן את עצמו נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 101-108  
195.טוירק, שמואל א' רופא שטעה הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 119-114  
196.טוירק, שמואל א' בדין רפואה ביום כפור [בחולה שאין בו סכנה] הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 44-47  
197.טולידאנו, פנחס ברוך שו"ת בענין חולה מסוכן ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 59-42  
198.טנדלר, משה דוד איכות החיים בהלכה - מקורות מתלמוד ומדרש בית יצחק כרך כה תשנג עמ' 277-279  
199.טרגין, אלי תומכת לידה (דולה) בשבת תחומין ל תשע עמ' 129-38  
200.טרופ, אביעד בדין אין מתרפאין בדברי תורה אוריתא גל' יט תשסג עמ' שצב-ת  
201.יגל, יהושע חובותיו של רופא וקביעת שכרו בהבטים הלכתיים הרפואה חוב' קיא תשמו עמ' 52-49; ניב המדרשיה גל' כ-כא תשמז-תשמח עמ' 124-117; חובתו ושכרו של רופא. ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 68-60  
202.יונג, אליהו נישואי קרובים נועם ספר יב תשכט עמ' שיד-שטז  
203.יוסף, עופר התרפאות בדברי תורה תחומין כח תשס"ח עמ' 402-410  
204.ילינק, שמואל זאת תורת היולדת - הולדה בעוולה - זכויות תביעה ופיצויים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 23 תזריע - מצורא תשסא 4 עמ'  
205.יעקובוביץ, ישראל דעות רפואיות אי-ראציונליות בחוק היהודי חלק א. הרופא העברי שנה 30 1957 חוב' א-ב עמ' 184-173  
206.יעקובוביץ, ישראל בדין רופא שהמית אם ישא את כפיו המאור שנה ז חוב' ח תמוז תשטז עמ' 10-12  
207.יעקובוביץ, ישראל הגוססים וטיפולם בחוק היהודי הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 152-145  
208.יפת, ישראל הלכות חולה ופקוח נפש בשבת נר יום טוב ח תשנט עמ' 177-204  
209.יפת, ישראל מיחושי כאב בהלכה נר יום טוב ח תשנט עמ' 212-227  
210.ירס, משה יוסף דין הנוטה למות לאור מונחים שנתחדשו בזה"ז אור המזרח כרך מו תשנז עמ' 32-36  
211.ירס, משה יוסף דיני טיפול בגוסס ובחולים הנוטים למות הדרום חוב' סד אלול תשנה עמ' 11-26  
212.ישראלי, שאול חיתון במקרה של מחלה מסוכנת במשפחות עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לג עמ' שיא-שיז  
213.כ"ץ, ישראל חולי סוכרת ביום כיפור תחומין כט תשס"ט עמ' 362-368  
214.כהן, חזקיהו יוסף הנדסה גנטית עטרת שלמה ה תשס עמ' קכג-קנה  
215.כהן, ידידיה בגדרי חיוב הבעל ברפואת אשתו על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' סז-עח  
216.כהן, ישראל יעקב אדם הנוצר ע"י שיבוט דברי משפט ו תשס עמ' נ-נח  
217.כהן, עדי שכפול תאי גזע עובריים בית הלל גל' טז אלול תשסג עמ' סט-עא  
218.כהן, עדי שקולים כלכליים במערכת הרפואית בית הלל גל' כ אלול תשסד עמ' קכה-קכז  
219.כהן, שמואל בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו, ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה שערי צדק ז תשסו עמ' 196-205  
220.כץ, אליהו אתיקה רפואית במעבדה תחומין ג תשמב עמ' 178-175  
221.כץ, אריה בעיות פוריות כעילה לגירושין תחומין ל תשע עמ' 245-255  
222.כרמי, אמנון; שגיב, עמירם רשלנות רפואית - ביהדות ובישראל חיפה תשמו 271 עמ'  
223.לאו, דוד אחריות רופא לנזקי טיפולו תחומין טז (תשנו) 187-197  
224.לאו, דוד בדיקת צהבת בשבת לקראת מילה תחומין יט (תשנט) 335-340  
225.לאו, דוד אחריות רופא לנזקי טיפולו משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תרצה-תשי  
226.לאו, ישראל מאיר רפואת נכרי בשבת שרידים גל' ח שבט תשמז עמ' יט-כה  
227.לאו, ישראל מאיר צרכי ריפוי במקום פיקו"נ כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' מב-נב  
228.לוי, יהודה מהו קורדייקוס? אסיא חוב' לח אלול תשמד עמ' 45-44  
229.לוי, יעקב מילת התינוק האדום נועם ספר יז תשלד עמ' כז-לג; אסיא חוב' י כסלו תשלה עמ' 9-5; חוב' יא אדר תשלה עמ' 12-9  
230.לוי, יעקב מילת התינוק הכחול אסיא חוב' יב אדר תשלה עמ' 22-20  
231.לוי, יעקב בענין מתו אחיו מחמת מילה נעם ספר יח תשלה-תשלו עמ' עד-עז  
232.לוין, אברהם דב מחלות השוטה והשטות בהלכה הלכה ורפואה כרך ד תשמה עמ' רסג-רסט  
233.לוין, אברהם דב חבלה רפואית הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רמה-רנב  
234.לוינגר, אוריאל הרפואה וההלכה בהבנתו של הרמב"ם ביד החזקה אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 79-86: רוט, אליעזר: האם באמת חלק הרמב"ם על חז"ל בענייני רפואה. שם עמ' 87-89  
235.לוינגר, אוריאל ערך החיים / איכות החיים - באספקלרית היהדות המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסג עמ' 127-138  
236.לופז, מרדכי השביתה בהלכה [על שביתת רופאים ומורים] תורה שבעל פה כה תשמד עמ' פה-צג  
237.ליבוביץ, יהושע בעית הרשיון הרפואי במקורות היהודים ובעולם קורות כרך ז תשלו-תשם עמ' 363-360  
238.ליבוביץ, יהושע פסקי משנה לרמב"ם קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 219-213  
239.ליבזון, פנחס פסק הלכה רפואי במשקפים של 'המולדת הסובייטית' אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 22-20  
240.ליבס, יצחק על המחלה הממארת: AIDS [תקנה בענין עיכוב נישואי חולה איידס עד שייבדק] הפרדס שנה סב חוב' ו אדר תשמח עמ' 8-7  
241.לייזרובסקי, ברוך תשובה בדין אין בו צורת אדם [אם מותר לקרב מיתתו] המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 9-10  
242.לינדר, משה אורי חילול שבת על חתך עמוק או חשש שבר וכדו' עטרת שלמה ה תשס עמ' קפא-קפח  
243.ליסיצין, יחזקאל טיפול בחולה מסוכן נגד רצונו עטרת שלמה ו תשסא עמ' קלג-קמא  
244.ליפשיץ, יואל ניתוחים בגופות אדם ושימוש בחלקי גופות לצרכי מחקר- סקירה משפטית אסיא חוב' סט-ע תשסב עמ' 131-139  
245.למברגר, משה נתן נטע ריפוי על ידי כמרים בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' כז-לא  
246.מובשוביץ, יוסף אליהו בענין מת שחזר לחיות בנתיבי חסד ואמת תשנג עמ' 46-50  
247.מוסקוביץ, נפתלי בענין אסור להתרפאות בדברי תורה אור ישראל גל' יח טבת תשס עמ' סה-סט  
248.מצגר, יונה ביטול תורה מפני "פקוח-נפש" כשיש במקום רופא כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' רלג-רלו  
249.מרגלית, דוד דרך חדשה להבנת פרקים רפואיים בתורה הרופא העברי 20 חוב' ב 1947, עמ' 122-113  
250.מרגלית, דוד המקרא וחכמת הרפואה: פרקים רפואיים במקרא הרופא העברי 22 חוב' א 1949, עמ' 66-64  
251.מרגלית, דוד מקבילות בהיגיינה (עפ"י הרמב"ם) קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 251-235  
252.נבון, חיים עישון סגריות במבחן ההלכה תחומין כט תשס"ט עמ' 375-382  
253.נבנצל, אביגדור מתן סמים משככים לחולה מסוכן אסיא חוב' כה-כו סיון תשם עמ' 41-39  
254.נבנצל, אביגדור קדימויות לטפול בזקן אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 65-57  
255.נויבירט, יהושע גדרי רפואה בשבת בית הלל גל' כו תמוז תשסו עמ' קי-קיד  
256.נויבירט, יהושע גדרי רפואה בשבת המעין כרך ה גל' ב טבת תשכח עמ' 28-32  
257.נויבירט, יהושע י' חיי נישואין עם חולה איידס- שו"ת אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 95-99  
258.נויבירט, יהושע ישעיה קריאת רופא לחולה שיש בו סכנה, הנסיעה בשבת הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' קס-קסה  
259.נמוי, ליאון השגת יעקב אלקרקסאני על איסור מלאכת הרפואה לענן ראש הקראים הרופא העברי שנה 11 1933 חוב' ב עמ' 73-83  
260.נמיר, סודי סדר הטיפול בפצועים בפיגוע המוני תחומין יז (תשנז) 349-356  
261.נמיר, סודי קביעת זמן המילה ע"פ משקלו של התינוק תחומין כ (תשס) 342-346  
262.נמיר, סודי פריעה בציפורן בברית מילה תחומין כא (תשסא) 124-131  
263.נמני, יצחק; כהן, דניאל סיכויים וסיכונים בכניסה למהלך רפואי מלילות א תשנח עמ' 43-66  
264.נס, ישראל ברוך בענין מכה אביו לרפואה הפרדס שנה לא חוב' ח אייר תשיז עמ' 18-21  
265.נריה, נחום מתי פטור צוות רפואי מקיום מצוות? אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 9-22  
266.סגל, יהודה בענין רפואה לנכרים הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 112-111  
267.סוקולובסקי, דוב בדין הקזה ונתוח לאביו לרפואה העמק חוב' ח חנוכה תשלג עמ' סב-סד  
268.סושארד, צדוק ש' מחלת איידס במשפחה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 100-104  
269.סיאני, שחר ההנדסה הגנטית - היבטים ובעיות בנושא קטורת הלבונה תשנו עמ' 47-101  
270.סיטון, דניאל סקירה מקיפה בנושא העישון בהלכה בית יצחק כרך כ תשמח עמ' 294-310  
271.סינקלר, דניאל דוחין נפש מפני נפש: היבטים משפטיים והלכתיים בסוגיית הפרדת תאומים סיאמיים המשפט כרך ז תשסב עמ' 133-149  
272.סינקלר, דניאל ב' הזכות לחיים: ההגנה על חייהם של החולה - אנוש, העובר והגוי בהלכה זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 33-74  
273.סלונים, זאב דוב בענין נישואי קרובי משפחה נועם ספר יב תשכט עמ' שיז-שכא  
274.ספירו, משה ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת נפש אסיא חוב' כג שבט תשלט עמ' 42-40  
275.עמאר, שלמה משה טיפול בחולה במקום שיש חשש סכנה למטפל עטרת שלמה ח תשסג עמ' קיב- קכא  
276.עמיחי, יהודה טיפול בקינסיולוגיה ובשיטת "מוח אחד" תחומין ל תשע עמ' 148-156  
277.עמית, מיכאל הקליניקה והפתלוגיה של גיל הזקנה במקורות היהודיים אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 95-81  
278.פאור, יוסף זכות הרופא לקבלת שכר במקורות היהדות דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' עט-צח  
279.פולק, רפאל נפתלי האם מותר לחלל שבת כדי להציל חיי עובר בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' עז-עט  
280.פטאל, איתי; זילברשטיין, יצחק איזה רופא עדיף כמנהל מחלקה? תחומין לא תשעא עמ' 33-37  
281.פיינשטיין, משה בדיקת דם לזוג העומד להנשא הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכז-שכח  
282.פיינשטיין, משה ניתוח לנערה ליפות את עצמה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכג-שכז  
283.פיינשטיין, משה על דבר עישון סיגריות בבית המדרש נעם ספר כד תשמב עמ' שו-שח; אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 35-32  
284.פיינשטיין, משה הריון, נישואין ושבת; בעיות ברפואה הלכתית תחומין ד תשמג עמ' 425-419  
285.פיינשטיין, משה עישון בבית המדרש אסיא חוב' לז כסלו תשמד עמ' 35-32  
286.פיינשטיין, משה כפיית חולה הממאן ליטול תרופות בשבילי הרפואה חוב' ו סיון תשמד עמ' לח-לט  
287.פיינשטיין, משה תשובה בהלכות רפואה מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' נב-סא  
288.פיינשטיין, משה תשובות בעניני רפואה תחומין ה תשמד עמ' 224-213  
289.פינדלינג, משה לבעית הרופאים בשבת נועם ט תשכו עמ' שנב-שנז  
290.פיקסלר, דרור קכבר אינו מטמא באהל - פתרון לבעית טומאת כהנים [כניסת כהנים לבית חולים] תחומין כ (תשס) 376-391  
291.פיקרסקי, ישראל יצחק נתוח סמוך לשבת הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 14-12  
292.פירר, בן-ציון חיבור חולה גוסס למכונת הנשמה - מצוה או איסור תחומין ז תשמו עמ' 225-219  
293.פלדר, גדליה אכילה גסה ואכילת חמרים העשויים להזיק - בראי ההלכה תורה ומדע כרך ה חוב' א תשלה עמ' 4-1  
294.פלדר, גדליה לקבוע ניתוח קודם השבת הפרדס שנה נג חוב' ב מרחשון תשלט עמ' 25-24  
295.פלקסר, יצחק חולה שיש בו סכנה נעם ספר יט תשלז עמ' מט-ס  
296.פרוידנטל, גד תגובות יהודיות למחלת האיידס אסיא חוב' סא-סב ניסן תשמח עמ' 110-127  
297.פרוש, יעקב על רשלנותו של יועץ או 'טוב שברופאים לגהינום' דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' קיט-קכד  
298.פרידברג, חיים תכנון מרכז רפואי על פי ההלכה אסיא חוב' יד תמוז תשלו עמ' 11-3  
299.פרידמן, נתן צבי הרפואה בהלכה בנתיבי חסד ואמת תשמט עמ' 51-52  
300.פרימר, דב בדיקות רפואיות עפ"י צו בית-משפט והזכות לצנעת הפרט זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 233-240  
301.פרנקל, יצחק ידידיה ריפוי באסורי הנאה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' כד-כח  
302.פרנקל, ישעיהו רפואה סגולית או שאינה ידועה - כשכרוכה בעשיית איסורים עטרת שלמה ב תשנז עמ' קעא-קצב  
303.פרץ, מיכאל האם אפשר לסמוך על רפואות שבש"ס אור תורה שנה לה תשסג עמ' תתב-תתז  
304.צוקר, אברהם נתנאל בענין תאומים שנולדו דבוקים זה בזה חקירה גל' 5 סתיו תשסז (חלק עברי) עמ' לג-לט  
305.צמל, אפרים תפילה על החולה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשנה עמ' 31-36  
306.קופ-יוסף, ירדנה לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת - על קדושת החיים וזכויות החולה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 111 כי תשא תשסג 4 עמ'  
307.קופרמן, יצחק ; זילברשטיין, יצחק ניתוק מכשיר המספק מכת חשמל בעת פרפור הלב תחומין ל תשע עמ' 103-07  
308.קורנגוט, אפרים משה שביתת הרופאים ועובדי המינהל בבתי החולים אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 164-170  
309.קורצמן, יעקב; וקסלר, משה צבי דינו של בעל תפקיד אשר בתוקף עבודתו הרג או גרם נזק תלמוד דרך ארץ, בית מאיר תשסח עמ' 217-228  
310.קושלבסקי, צבי הזרקת זריקות בשבת עטרת שלמה ז תשסב עמ' קכז-קל  
311.קטן, יואל; נעמן, מנחם אי נקיטת מי רגלים - האם מום לקידושין תחומין כא (תשסא) 132-140  
312.קלויזנר, משה מאיר הזנה רפואית לכל עניני אכילה שבתורה עטרת שלמה ו תשסא עמ' רלב-רמט  
313.קליין, מנשה עד קידושין שעבר ניתוח באיברים הפנימיים (בדין טריפה) פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' סה-ע  
314.קליין, מנשה ניתוח שלא מחמת חולי צהר ג תשנח עמ' רלד-רלז  
315.קליין, מנשה זירוז ללידה אסותא א ירושלים תשסו עמ' קעט-קפה  
316.קליינמן, משה בדיקות למחלת הטיי זקס הלכה ורפואה כרך ה תשמח עמ' רנה-רסא  
317.קסלווק, אברהם; קיזלשטיין, מרטין; שרגורוצקי, בוריס חיים יהודיים בביה"ח לחולים כרוניים אסיא חוב' לו תמוז תשמג עמ' 68-67  
318.קפלן, שמואל האם יש להורים זכות להתנגד לניתוחו של בנם התינוק החולה ארחות 42 ערב פסח תשנה עמ' 46-50  
319.קרלינסקי, יהושע בדין שומר פתאים ה' בעישון סיגריות קול התורה גל' מא תשרי תשנז עמ' קיג-קטז  
320.רבינוביץ, גדליה אהרן דיני הרופא ופיקוח נפש הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' קלב-קמה  
321.רבינוביץ, ה' שריפת מתים הרופא העברי שנה 35 1962 עמ' 143-140  
322.רבינוביץ, יצחק יעקב בדין פקוח נפש בנתוח לחולה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קפ  
323.רבינוביץ, נחום אליעזר עוברות ומיניקות בתענית תחומין יז (תשנז) 343-348  
324.רבינוביץ, נחום אליעזר השימוש בשתל קוכלארי תחומין לא תשעא עמ' 27-32  
325.רובינשטיין, שמואל תנחום טיפול רפואי בשבת לחולים לא-יהודים תורה שבעל פה יח תשלו עמ' סב-סט  
326.רובלוב, יהודה ליב ביאור חיוב הבעל לרפואת אשתו החולנית אסותא א ירושלים תשסו עמ' תפ-תפו  
327.רוז, אהרן כפיה בטיפול רפואי בית הלל גל' יח אייר תשסד תשסד עמ' עב-עז  
328.רוזן, ישראל פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 30-27  
329.רוזן, ישראל חידושים הלכ-טכניים בתחומי רפואה ובטחון בשבת משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 224-230  
330.רוט, אליעזר רופא שטעה והזיק קול התורה גל' נג תשרי תשסג עמ' רכח-רלג  
331.רוטנברג, חנינא ישראל בעניני נפל, פגים באינקובטור והנולדים בנתוח קיסרי עטרת שלמה ב תשנז עמ' קצג-רב  
332.רזיאל, משה כפיית חולה לקבל טיפול רפואי תחומין ב תשמא עמ' 336-325  
333.ריבלין, אליעזר למצב הרפואה בירושלים במאה החמשית (מאמר הרפואה בקור חולים. מתוך פירוש על התורה כתב-יד של הרב רפאל מרדכי מלכי) התור שנה ד תרפד גל' מב עמ' 9-7, מג עמ' 6-7, מה עמ' 8-9, מו עמ' 8-10. יצא גם בנפרד: לקוטים מפרוש על התורה מאת רבי רפאל מרדכי מלכי, מחברת ב ירושלים תרפד 39 עמ' (בעמ' 9-10: קופה לבקור חולים)  
334.ריינוס, דוד טיפול רפואי בגויים פרי עץ הגן ג תשסב עמ' 173-185  
335.רכניץ, עדו הוצאת ממון לצורך הצלת חיים תחומין כט תשס"ט עמ' 369-374  
336.רפאל, שילה כפיית טיפול רפואי על חולה תורה שבעל פה לג: עמ' עד-פא, תשנב  
337.רפפורט, אברהם קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 5-17; שם חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 46-53: מאיר דוד (תגובה): שם עמ' 185-186  
338.רפפורט, שבתי אברהם גדרי סכנה לגבי מילה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' רפג-רצא  
339.רקובר, נחום שיבוט גנטי - תחרות במעשה ה'? שנה בשנה תשסב עמ' 105-117  
340.רקמן, מנחם עמנואל קדימויות בזכות על החיים אי"ש בגבורות, מאמרים במורשת ישראל ותולדותיו מוגשים לכבוד הרב ד"ר אלכסנדר שפרן, ירושלים תשן עמ' 197-207  
341.שוב, זבולון ודאי חיי שעה מול ספק חיי עולם אסותא א ירושלים תשסו עמ' קפז-קצו  
342.שוחטמן, אליאב מחלת האיידס כעילה לגירושין משפטים כרך כה תשנה עמ' 19-44  
343.שוסהיים, אלי י' סיכוני בריאות בעישון הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' שכה-שלב  
344.שופר, אבינעם האפילפסיה בזמננו - וההלכה תחומין יד (תשנד) 352-365  
345.שור, רוני אנשים יכולים להשתנות (על הטיפול בבעלי נטיות הפוכות) צהר כא אדר ב תשסה עמ' 123-137 [כהנא, ברוך: שם גל' כב תמוז תשסה עמ' 205-209]  
346.שורץ, יחזקאל אהרן אי יכולין לכוף רופא שירפא בלא שכר בית הלל גל' יט מנחם אב תשסד עמ' נט-ס  
347.שושן, אריה הרמב"ם על בריאות העם ויחסי ציבור; בשבילי הרפואה ההומנית והוטרינרית קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 829-836  
348.שטיין, דניאל בענין תאומים המחוברים בשעת לידה (אם הם אדם אחד או שניים) בית יצחק כרך לב תשס עמ' 172-181  
349.שטיינברג, אברהם פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו אסיא חוב' לג תמוז תשמב עמ' 47-29; חוב' לד תשרי תשמג עמ' 43-36; חוב' לז כסלו תשמד עמ' 62-49; חוב' לח אלול תשמד עמ' 56-46; חוב' לט טבת תשמה עמ' 53-46; חוב' מ תמוז תשמה עמ' 71-63  
350.שטיינברג, אברהם הסכמת חולה לטיפול רפואי (הערות) אסיא חוב' יג אדר ב תשלו עמ' 26-25  
351.שטיינברג, אברהם בדין מצוות לימוד רפואה אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 12-8  
352.שטיינברג, אברהם תאומי סיאם אסיא חוב' כ ניסן תשלח עמ' 27-22  
353.שטיינברג, אברהם תאומים - הבטים רפואיים והלכתיים אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 25-19  
354.שטיינברג, אברהם בית החולים בספרות ההלכה אסיא חוב' כב מר-חשון תשלט עמ' 13-6  
355.שטיינברג, אברהם הטפול ביילוד פגום תחומין ז תשמו עמ' 230-226  
356.שטיינברג, אברהם גלוי מידע לחולה אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך א מהד' שניה ירושלים תשמח עמ' 144-136  
357.שטיינברג, אברהם בענין תאי גזע בית הלל גל' כד-כה כסלו תשסו עמ' קמ- קמו  
358.שטיינברג, גדליה אריה פקוח נפש בחולה שיש בו סכנה הפרדס שנה מח חוב' ו אדר תשלד עמ' 17-14  
359.שטיינברג, משה שביתת רופאים לאור ההלכה אסיא חוב' כא מנחם-אב תשלח עמ' 17-16  
360.שטיינברגר, אליעזר גדרי מסייע אין בו ממש (במעליות וברפואה) עטרת שלמה ה תשס עמ' רכא-רכט  
361.שטיינזלץ, עדין היבטים הלכתיים של שמירת הבריאות יחיד חברה ובריאות, בעריכת משה פלבר, ירושלים תשמז עמ' 32-27  
362.שטינברג, אברהם מחלת ה-AIDS - היבטים רפואיים, מוסריים והלכתיים אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 18-30  
363.שטינברג, אברהם תיכפול/שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים בשדה חמ"ד שנה מ חוב' ג תשנז עמ' 21-35;רפואה, שונות  
364.שטינברג, אברהם סירוב לטיפול מציל-חיים - היבטים אתיים, משפטיים והלכתיים סיני כרך קכג-קכד תשס עמ' תקעא-תקפ  
365.שטינברג, אברהם הרדמה במילה - היבטים רפואיים והלכתיים שנה בשנה תשסא עמ' 137-144  
366.שטינברג, אברהם קדימויות בטיפול רפואי - היבטים הלכתיים תורה שבעל פה מג: עמ' קט-קכה, תשסב  
367.שטינברג, אברהם הרדמה בברית מילה תחומין כב (תשסב) 427-442  
368.שטינברג, אברהם מעמד קדם-עובר ותאי גזע בהלכה אסותא א ירושלים תשסו עמ' רסג-רעג  
369.שטינברגר, ישעיהו א' חולה שיש בו סכנה - הגדת "צורך" וגדרי נאמנות הרופא והחולה אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 23-33  
370.שטינמץ, מרדכי שלמה שימוש בשבת בתרופות המסייעות למערכת העיכול עטרת שלמה ח תשסג עמ' קלב-קמד  
371.שטרן, שלמה כהן ולימוד רפואה ארחות 39 ערב ראש השנה תשנד עמ'51-53  
372.שטרנבוך, משה דיני ניתוח לחולה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' קיא-קכ  
373.שיין, חיים על "ריח הכסף" - תרומות למוסדות רפואיים שערי משפט כר' ב גל' 2 עמ' 223-229  
374.שילה, שמואל פרשת מעין באספקלריית המשפט העברי; האומנם 'אין שוני בתוצאה' משפטים כרך יב תשמב-תשמג עמ' 574-565  
375.שינפלד, יהודה נזקי עישון אסיא חוב' מז-מח כסלו תשן עמ' 90-100  
376.שיף, דב מלאכות שבת הנעשות בלידה עטרת שלמה ב תשנז עמ' רג-ריג  
377.שיף, יצחק האם מותר לרופא לפתוח מרפאה בבית משותף כשהשכנים מתנגדים אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 62-54; עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 146-138  
378.שכטר, יצחק שמואל בדין קדימויות ברפואה בפיקו"נ שאינו לפנינו בית הלל גל' כב אדר ב תשסה עמ' נג-ס  
379.שכטר, יצחק שמואל איסוף דם טבורי בשבת קודש בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' סה-עא  
380.שכטר, צבי אליו הוא נושא את נפשו (סירוב לקבל טיפול רפואי) בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רכח-רלב  
381.שכטר, צבי תשלומי רופא שקלקל שערי צדק א תשס עמ' 49-56  
382.שלוש, שלמה בדין ניתוח פלסטי ליפות עצמו ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 53-55  
383.שלוש, שלמה חיוב תשלומי פיצויים בגין רשלנות רפואית שערי צדק ג תשסב עמ' 126-138  
384.שלזינגר, אליהו רפואה לא קונבנציונאלית עפ"י דין תורה אוריתא גל' יז תשנג עמ' קנא-קנז  
385.שלזינגר, מרדכי יפה מרגליות בירור דעות הפוסקים בדין הרופא, החולה לרפאות ולהתרפאות בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' לב-מ  
386.שניאורסון, מנחם מנדל האיסור לקבוע מראש טפול רפואי לתוך ג' ימים קודם שבת הפרדס שנה נב חוב' י תמוז תשלח עמ' 19-11  
387.שפרן, יגאל אמירת האמת לחולה על מצבו אסיא חוב' מב-מג ניסן תשמז עמ' 23-16. אברהם, אברהם סופר: הנוטה למות לעומת חשוך המרפא. שם עמ' 25-24 
388.שפרן, יגאל גדרי פריה ורביה בהורים הפגועים גנטית נתיבי מרחבים ה אלול תשנז עמ' 77-89  
389.שפרן, יגאל מי המחליט בשאלות של אתיקה רפואית המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסא עמ' 73-83  
390.שפרן, יגאל רופא שהזיק נזק נפשי פרת יוסף, עיונים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן, ניו ג'רסי תשנב חלק עברי עמ' עז-פה  
391.שפרן, יגאל פיזיותרפיה לאור ההלכה המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסז עמ' 33-40  
392.שפרן, יגאל בחירת מין היילוד ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 327-339  
393.שפרן, יגאל תאי גזע עוברים משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 205-212  
394.שפרן, יגאל בצלאל מעמדו של המשוכפל גנטית נתיבי מרחבים ז אדר תשסא עמ' 105-119  
395.שפרן, יגאל בצלאל ההנדסה הגנטית לאור ההלכה קובץ הציונות הדתית ג תשסא עמ' 108-116  
396.שפרן, יגאל בצלאל טיפול רפואי בהורים בניגוד לרצונם תחומין יד (תשנד) 333-351  
397.שפרן, יגאל בצלאל ניתוח להחלפת המין תחומין כא (תשסא) 117-120  
398.שקולניק, צבי הלכה ורפואה - מפנקסו של רופא שומר מצוות ניב המדרשיה כרך כ-כא תשמז-תשמח עמ' 185-184   
399.שרלו, יובל הכללת תרופות לאיכות-חיים בסל התרופות תחומין כח תשס"ח עמ' 383-391  
400.שרלו, יובל הלכה ומדרון חלקלק אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 33-48  
401.שרמן, אברהם תביעת נזיקין על רשלנות רפואית של רופא ובית חולים (פס"ד) אסותא א ירושלים תשסו עמ' רה-ריח  
402.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ובמצבי סכנה צפויים (מצב פקוח נפש בעוברים) עטרת שלמה ז תשסב עמ' קמח-קסב  
403.שרמן, אברהם ח' טפולים רפואיים במצבי פקוח נפש ומצבי סכנה צפויים תורה שבעל פה לג: עמ' פב-צד, תשנב  
404.שרמן, אברהם חיים תביעת נזיקין כנגד מבוטח צד ג' (תביעת נזיקין ברשלנות רפואית ותאונת דרכים) שערי צדק ז תשסו עמ' 45-57  
405.שרשבסקי, יהודה א' היתר תרופה בלתי כשרה לחולה שאין בו סכנה אשר יש לה תחליף כשר מהדרין חוב' טו שבט תשסב עמ' צז-קב  
406. Bleich, J. David  Physicians' fees  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 19 (1981), p. 354-358  
407. Bleich, J. David  Physicians' strikes  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 21,3 (1984), p. 80-84  
408. Brooks, Morris  Military medicine of the ancient Hebrews  Jewish Forum 21 (1938), p. 129-132  
409. Carmi, Amnon  Optimus inter medicos ad Gehannam  In: Law and medicine, Haifa 1987, p. 210-217  
410. Carmi, Amnon  Doctors and patients in Jewish law  In: Law and medicine, Haifa 1987, p. 218-224  
411. Carter, K. Codell  An illustration of the religious foundations of talmudic medicine: tractate Megillah, fal. 27b-28a  Koroth 9,1-2 (1985), p. 92-98  
412. Daube, David  Legal problems in medical advance  Israel Law Review 6 (1971), p. 1-17  
413. Elzas, Moise  La boulimie d'apres le Talmud Babylonien  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 105 (1973), p. 145-149  
414. Etziony, Mordecai  Beginnings of social medicine in Jewish sources  In: International symposium on society, medicine and law, ed. H. Karplus, Amsterdam 1973, p. 55-63  
415. Falk, Zeev W.  Problemes medicaux dans le droit hebraique et israelien  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 91 (1971), p. 5-10; 96 (1972), p. 5-9  
416. Franck, I.  Jewish religious law as a model of the patient-physician relationship  In: The Clinical encounter, ed. Earl E. Shelp, Dordrecht 1983, p. 141-148*  
417. Frimer, Dov I.  Medical examinations by order of the court and the right to privacy: the Common law and Jewish law experienced  Israel Law Review 17 (1982), p. 96-103  
418. Golding, Martin P.  Preventive vs. curative medicine: Perspectives of the Jewish legal tradition  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 269-286  
419. Goldman, Alex J.  Cryobiology (freezing of human bodies)  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 151-157  
420. Goldman, Alex J.  Drugs  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 158-170  
421. Gordon, Benjamin Lee  Ophthalmology in the Bible and the Talmud  Harofe Haivri 10,1 (1937), Engl. sect., p. 200-199; 10,2 (1937), Engl. sect., p. 256-251; 11,2 (1938), Engl. sect., p. 213-207  
422. Gordon, Benjamin Lee  Ancient medical jurisprudence with special reference to the eye  Archive of Ophthalmology 28 (19?42), p. 860-881 = Harofe Haivri 32,2 (1959), Engl. sect., p. 210-230; also publ. sep.  
423. Gordon, Benjamin Lee  Curiosities of Jewish medicine  Bulletin of the Institute of the History of Medicine 20 (1964), p. 196-200  
424. Gordon, Harry H.  The doctor-patient relationship  Journal of Medicine and Philosophy 8 (1983), p. 243-255  
425. Gorlin, Morris  Mental illness in biblical literature  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 2 (1970), p. 43-62  
426. Green, Ronald  Genetic medicine in the perspective of orthodox Halakhah  Judaism 34 (1985), p. 263-277  
427. Herring, Basil F.  Truth and the dying patient  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 47-65  
428. Herring, Basil F.  Smoking and drugs  In: Jewish ethics and Halakhah for our time: Sources and commentary, N.Y. 1984, p. 221-243  
429. Jakobovits, Immanuel  Irrational medical beliefs in Jewish law: Superstitions, occult and escatological cures  Harofe Haivri 30,1 (1957), Engl. sect., p. 177-166  
430. Jakobovits, Immanuel  Rabbis, priests and physicians  Imprensa Medica 24 (1960), 9 p.  
431. Jakobovits, Immanuel  Jewish views on plastic surgery  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 193-200  
432. Jakobovits, Immanuel  Some recent responsa on medical subjects  Essays presented to... Israel Brodie, 1967, p. 183-203  
433. Jakobovits, Immanuel  Les aspects medicaux de la circoncision d'apres la loi hebraique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 82 (1968), p. 161-174  
434. Jakobovits, Immanuel  Recent statements on Jewish medical ethics  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 3-4 (1976), p. 1-8  
435. Jakobovits, Immanuel  Genetic engineering  L'eylah 2,2 (5742), p. 3-4  
436. Jakobovits, Immanuel  In vitro fertilisation and genetic engineering  L'eylah 2,6 (5744), p. 1-5  
437. Jakobovits, Immanuel  Plastic surgery on Down's syndrome children  L'eylah 2,8 (5745), p. 1-3  
438. Kass, Norman  The place of medicine in the Talmud  Koroth 9,5-6 (1987), Engl. sect., p. 494-502  
439. Klein, Isaac  Science and some ethical issues  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 159-175  
440. Kohut, George Alexander  Blood test as proof of kinship in Jewish folklore  Journal of the American Oriental Society 24 (1903), p. 129-144  
441. Kotelmann, L.  Die Ophthalmologie bei den alten Hebraern; aus den alt-und neutestamentlichen Schriften unter Berucksichtigung des Talmuds dargestellt  Hamburg-Leipzig 1910, 8 + 435 p.  
442. Kroner, [Hermann]  Der Mediciner Maimonides im Kampfe mit dem Theologen  Oberdorf-Bopfingen 1924, 15 p.  
443. Landman, Leo (ed.)  Judaism and drugs  2nd ed., N.Y. 1973, 269 p.  
444. Langsam, Yedidyah  Genetic counseling and engineering, family conflicts and therapy, and measurement standards  Intercom 20,1 (1983), p. 7-13  
445. Leibowitz, Joshua O.  Neurology and psychiatry in ancient Hebrew sources  Harofe Haivri 35,1 (1962), Engl. sect., p. 204-200  
446. Leibowitz, Joshua O.  R. Simon ben Zemah Duran and his conception of metabolism in 'Magen Avot'  Koroth 7,9-10 (1979), Engl. sect., p. 164-179  
447. Levy, Jacob  Sozialhygienische Betrachtungen  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 8 (1921), p. 185-199  
448. Levy, Jacob  Gibt es sozialhygienische Gesetze im Judentum?  Nachalath Z'wi 3 (1932-33), p. 202-213  
449. Lifschitz, Chaim  Jewish medicine: a prophylactic approach  Koroth 8,5-6 (1982), Engl. sect., p. 157-169  
450. Lorand, Sandor  L'interpretation des reves selon le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 89 (1970), p. 69-72, 101-103  
451. Margalith, David  Rabbi Samuel, medecin, talmudiste du IIIe si?cle  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 32 (1956), p. 143-154  
452. Margalith, David  Shmuel the physician  Harofe Haivri 29,1 (1956), Engl. sect., p. 160-157; 29,2 (1956), Engl. sect., p. 155-148  
453. Meier, Levi  Code and no-code; a psychological analysis and the viewpoint of Jewish law  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 35-45  
454. Munk, Elie  L'epilepsie dans la legislation mosaique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 16 (1953), p. 75-79  
455. Newmyer, Stephen  Talmudic medicine and Greek sources  Koroth 9,1-2 (1985), p. 34-57  
456. Novak, David  Alcohol and drug abuse in the perspective of Jewish tradition  Judaism 33 (1984), p. 221-232 = Halakha in a theological dimension, Chico 1985, p. 72-81  
457. Ozarowski, Joseph S.  Malpractice  Journal of Halacha and Contemporary Society 14 (1987), p. 111-127  
458. Palmer, Bernard (ed.)  Medicine and the Bible  Exter 1986, 272 p.  
459. Philippsohn, Ludwig  Tagliches Gebet eines Arztes vor dem Besuche seiner Kranken (aus d. hebr. HS. eines beruhmten j?dischen Arztes aus dem zwolften Jahrhundert).  Allgemeine Zeitung des Judenthums 27 (1863), p. 49-50  
460. Rabinovitch, Nachum L.  On the risk-benefit ratio or cost-effectiveness in medicine  Tradition and transition; Essays presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits to celebrate twenty years in office, 1986, p. 227-233  
461. Rabinowicz, H.  Cremation  Harofe Haivri 35,2 (1962), Engl. sect., p. 243-240  
462. Reichler, Max  Jewish eugenics  In: Jewish eugenics and other essays, N.Y. 1916, p. 7-19  
463. Rosenfeld, Azriel  Refrigeration, resuscitation and the resurrection  Tradition 9,3 (1967), p. 82-94  
464. Rosner, Fred  La priere du medecin attribuee a Moise Maimonide  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 81 (1968), p. 109-124  
465. Rosner, Fred  L'hemophilie dans le Talmud et les ecrits des rabbins  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 94 (1971), p. 101-105  
466. Rosner, Fred  Blood stain identification as described in the Talmud  Israel Journal of Medical Sciences 9 (1973), p. 1077-1079  
467. Rosner, Fred  Tay-Sachs disease: to screen or not to screen  Tradition 15,4 (1976), p. 101-112 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 161-171  
468. Rosner, Fred  Jewish ethical issues in hazardous medical therapy  Tradition 19 (1981), p. 55-58  
469. Rosner, Fred  Test tube babies, host mothers and genetic engineering in Judaism  Tradition 19 (1981), p. 141-148  
470. Rosner, Fred  Cigarette smoking and Jewish law  Journal of Halacha and Contemporary Society 4 (1982), p. 33-45  
471. Rosner, Fred  The best physicians destined for Gehenna  New York State Journal of Medicine 83 (1983), p. 970-972 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 37-43  
472. Rosner, Fred  The rationing of medical care: The Jewish view  Journal of Halacha and Contemporary Society 6 (1983), p. 21-32  
473. Rosner, Fred  Priests studying and practicing medicine  Journal of Halacha and Contemporary Society 8 (1984), p. 48-61 = Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 45-58  
474. Rosner, Fred  Informing the patient  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 59-65  
475. Rosner, Fred  Sex preselection and predetermination  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 129-137  
476. Rosner, Fred  Genetic engineering  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 173-185  
477. Rosner, Fred  Cigarette and marijuana smoking  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 363-375  
478. Rosner, Fred  Risks versus benefits in treating the gravely ill patient; ethical and religious considerations  In: Jewish values in bioethics, ed. Levi Meier, N.Y. 1986, p. 46-74  
479. Rosner, Fred  The medical writings of Moses Maimonides  Proceedings, Association of Orthodox Jewish Scientists 8 (1987), p. 75-91  
480. Rosner, Fred  AIDS: a Jewish view  Journal of Halacha and Contemporary Society 13 (1987), p. 21-41  
481. Sacks, Jonathan  Cosmetic surgery  L'eylah 2,3 (5742), p. 14-17  
482. Sacks, Jonathan  Genetic engineering and Jewish law  Jewish Digest 27,10 (1982), p. 9-13  
483. Schachter, Hershel  Medical malpractice  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 217-223  
484. Short, Arthur Rendle  The Bible and modern medicine  London 1953, 142 p.  
485. Silverstein, Arthur Jay  Censorship of medical works: Hezekiah and the 'Book of Remedies'  Dine Israel 7 (1976), Engl. sect., p. 151-157  
486. Simon, Isidore  La gynecologie, l'obstetrique, l'embryologie et la puericulture dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 4 (1949), p. 35-64  
487. Simon, Isidore  La valeur et l'actualite des prescriptions d'hygiene bibliques, talmudiques et rabbiniques, dans la lutte contre l'alcoolisme, la tuberculose et les maladies veneriennes  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 33 (1956), p. 197-214  
488. Simon, Isidore  Introduction a l'histoire de la chirurgie biblique et talmudique  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 38 (1957), p. 171-180; 40 (1958), p. 79-86, 127-142; 41(1959), p. 139-146, 167-181; 51 (1961), p. 33-41, 159-178  
489. Simon, Isidore  L'etude du 'devoir conjugal' dans la medecine hebraique traditionnelle  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 106 (1974), p. 11-16  
490. Simon, Isidore  La notion de medecine psychosomatique dans l'oeuvre de Maimonide (1135-1204)  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 109 (1974), p. 103-111  
491. Spero, Moshe Halevi  Psychiatry, psychotherapy and Halakhah; a Torah perspective in the philosophy of behavior change  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 221-241  
492. Spero, Moshe Halevi  The halakhic status of Hirhur Assur in psychotherapy  Assia 7,1-2 (1980), Engl. sect., p. 52-64  
493. Spiegler, Samuel  Jewish ethical principles and genetic engineering  Journal of Jewish Communal Service 61 (1984-85), p. 194-195  
494. Steinberg, Avraham  The contribution of rabbinic law to the understanding of talmudic medical data  Koroth 9,1-2 (1985), p. 60-72  
495. Steinschneider, Moritz  Medicinische Handschriften im Besitz des Herrn Halberstam  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 10 (1883), p. 101-112, 157-169  
496. Stern, L.  La sollicitude envers les malades d'apres l'ethique juive  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 40 (1958), p. 71-77  
497. Struys, Thijs  Ziekte en genezing in het O. T  Kampen 1968, 464 p.  
498. Tendler, Moses D.  The ethics of gene manipulation: DNA recombinant, cell fusion and cell uptake research  Intercom 17 (1978), p. 4-7  
499. Troster, Lawrence  Therapy or engineering: Jewish responses to genetic research  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 21-25  
500. Tyano, S., a.o.  Le don du sang dans la tradition juive  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 106 (1974), p. 21-22  
501. Warlitz, Christian  Diatribe medico-sacra de morbis biblicis  Wittenberg 1714, 22 + 390 p.  
502. Weiss, Faedra Lazar  Genetic counselling in a liberal Jewish context  Reconstructionist 49,6 (1984), p. 26-32  
503. Wolfsberg, Oskar  Arzneimittel - in der Bibel, im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 3, p. 413-415  
504. Wood, Percival  Moses, the founder of preventive medicine  London 1920, 11 + 116 p.   
505. Yahuda, A.S.  Medical and anatomical terms in the Pentateuch in the light of Egyptian medical papyri  Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 2 (1935), p. 549-574  
506. Zimmels, Hirsch Jakob  Magicians, theologians and doctors: studies in folk-medicine and folklore as reflected in the rabbinical responsa, 12th-19th centuries  London 1952, 8 + 293 p.  
507.[הילדסהיימר, ע'] תשובת הרב ע' הילדסהיימר ז"ל לד"ר י' פרויס ז"ל בענין שכר שבת אסיא גל' ה ניסן תשלב עמ' 5-8