Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > רפואהסירוס > הריון

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבינר, שלמה חיים תכנון המשפחה ומניעת הריון אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 20-5  
2.אליהו, מרדכי השימוש באמצעים למניעת הריון תחומין לא תשעא עמ' 15-18  
3.אלינסון, אליקים גציל תכנון המשפחה ומניעת הריון: עמדת ההלכה לאור ההתפתחויות הרפואיות של ימינו ת"א תשלז 35 עמ'  
4.אריאל, יעקב התקן תוך רחמי 2. מניעת הריון למי שעדין לא קיים פריה ורביה. אסיא חוב' לא-לב אדר תשמב עמ' 78-74  
5.אריאל, יעקב זוגיות ומשפחתיות (מבט תורני על הקמת משפחה ועל ילודה) צהר כז כסלו תשסז עמ' 91-96  
6.בזק, יעקב הפיקוח על הילודה במשפט העברי [ביקורת על David M. Feldman: Birth Control in Jewish Law] הפרקליט כרך כה תשכט עמ' 743-742  
7.בקשי-דורון, אליהו האם מותר לאשה להסתכן ללדת ילדים ברכה לאברהם, אסופת מאמרים לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, ירושלים תשסח עמ' 297-303  
8.הורביץ, יוסף יונה צבי בדין השחתת זרע ומניעת ההריון ספר היובל לרבי יעקב רוזנהיים, פרנקפורט ענ"מ, תרצב מדור עברי עמ' 87-114  
9.היבנר, שמואל מניעת (הרעיון) [הריון] ע"י גלולות הדרום חוב' כ תשרי תשכה עמ' 42-49  
10.הלפרין, לוי יצחק הריון שיאלצו אח"כ לחלל עליו את השבת עטרת שלמה ו תשסא עמ' עט-צד  
11.הלפרין, מרדכי [בענין בדיקת פוריות] אסיא חוב' לד תשרי תשמג עמ' 66-65  
12.הנקין, יהודה הרצל שימוש בדיאפרא"ם ומניעת הריון אחרי לידה המאסף שנה ב תשם עמ' 373-365  
13.וואזנר, שמואל הלוי מניעת הריון עקב מצב כלכלי קשה בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' לב-לג  
14.וייס, אשר זליג מניעת הריון בסכנה גמורה עטרת שלמה ז תשסב עמ' קו-קי  
15.זילברשטיין, יצחק בדיקת אולטרא סאונד לנשים בהריון בית הלל גל' ח אלול תשסא עמ' נה-נו, גל' יג תשסג עמ' צב-צג  
16.יעקובוביץ, י' העקרה והשבחת הגזע בחוק היהודי הרופא העברי שנה 27 1954 חוב' א-ב עמ' 80-95  
17.כ"ץ (קאס), ניסן השקפת התלמוד וההלכה על אמצעים למניעת התעברות הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 166-157  
18.לוי, אורי על החובה לשמור על הבריאות בכלל ועל בריאות היולדת וילדיה בפרט צהר י אביב תשסב עמ' 205-216 [קטן, יואל וחנה: שם עמ' 217-221; אריאל, יגאל: שם עמ' 223-236]  
19.לוי, יעקב בענין מניעת הריון נועם ספר טז תשלג עמ' קפ-קפז  
20.לוי, יעקב הגלולה למניעת הריון כבעיה הלכתית-רפואית נועם ספר יא תשכח עמ' קסז-קעז  
21.לוי, יעקב 'תכנון המשפחה' בישראל המעין כרך ו גל' ג ניסן תשכו עמ' 23-33  
22.לוי, יעקב אין אשה מתעברת אלא ., בענין היתר מניעת הריון. נחלת צבי 5 1934-35 עמ' 356-353  
23.לוי, יעקב תרופות הורמונליות לנשים ובעיות דתיות הלכתיות הרופא העברי שנה 35 1962 חוב' א-ב עמ' 124-114; נועם ספר ח תשכה עמ' רלח-רמח  
24.לוינגר, ישראל מאיר לברור המונחים חדר, פרוזדור, ועליה נועם ספר י תשכז עמ' קפח-קצא  
25.לוננפלד, ברונו נשים דתיות המתקשות להכנס להריון עקב ביוץ מוקדם תורה שבעל פה יח תשלו עמ' קיב-קיט  
26.ליבוביץ, יהושע הריון האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 267-269  
27.לנדא, יעקב בענין תכנון המשפחה לאור ההלכה בשבילי הרפואה חוב' א אדר תשלט עמ' כב-כו  
28.מירקין, דוד הגלולה המורכבת מול ה'מיני פיל' (mini pill) בהלכה אור הדרום חוב' ג קיץ תשמו עמ' נח-סח; המיניפיל. חוב' ד קיץ תשמז עמ' קכז-קלח  
29.נס, ישראל ברוך ההמצאה החדשה בקליטת הריון בנשים שאינן מתעברות הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 23-19  
30.עיר-שי, רונית פריון, מגדר והלכה: היבטים מגדריים בפסיקת ההלכה בת ימינו בשאלות של פריון (אמצעי מניעה, הפלות, הזרעה והפריה מלאכותית ופונדקאות) חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסו 373 עמ'  
31.פיינשטיין, משה הריון, נישואין ושבת; בעיות ברפואה הלכתית תחומין ד תשמג עמ' 425-419  
32.פיינשטיין, משה נשים שסכנה להם להכנס להריון ובדין סירוס אשה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכח-שלא  
33.פלק, זאב David M. Feldman: Birth Control in Jewish Law [בקורת] דיני ישראל כרך א תשל עמ' 116-115  
34.קטן, יואל וחנה עובר פגום - איבחון מוקדם ומניעת הריון תחומין כא (תשסא) 107-116  
35.קליין, משה זירוז לידה בשבילי הרפואה חוב' ג-ד טו מנחם אב תשם עמ' פה-צד  
36.שטיינברג, אברהם הגישה היהודית הכללית למניעת הריון אסיא חוב' כה-כו סיון תשם עמ' 32-11; מאורות קובץ 2 אביב תשם עמ' 118-101  
37.שטיינברג, אברהם היבטים הלכתיים בתכנון המשפחה סעד שנה 21 גל' 1 שבט תשלז עמ' 49-47  
38.שטיינברג, משה שמוש באמצעים למניעת הריון אסיא חוב' כה-כו סיון תשם עמ' 10-5  
39.שרלו, יובל דחיית לידה ראשונה בזוג צעיר צהר כז כסלו תשסז עמ' 83-89 [תגובה: בורשטין, מנחם. שם כח שבט תשסז עמ' 135-140]  
40. Aptowitzer, Victor  The status of the embryo in Jewish criminal law  Jewish Quarterly Review, N.S. 15 (1924-25), p. 85-118 = Studies in Jewish Jurisprudence 2 (1972)  
41. Bokser, Ben Zion  Statement on birth control  Conservative Judaism 15,4 (1961), p. 32-35  
42. Bokser, Ben Zion  Birth control  Conservative Judaism 16,2-3 (1962), p. 79-82  
43. Ellinson, Getsel  Natural family planning as reflected in contemporary rabbinic responsa  Jewish Social Studies 46 (1984), p. 51-60  
44. Feldman, David M.  Birth control in Jewish law  N.Y. 1968, 13 + 322 p. = Marital relations, birth control and abortion in Jewish law, N.Y. 1974.   
45. Goldman, Alex J.  Birth control  In: Judaism confronts contemporary issues, N.Y. 1978, p. 109-137  
46. Greenberg, Stanley  Oral contraceptives and Jewish law  Intercom 9,1 (1967), p. 3-8  
47. Gugenheim, Ernest  La contraception selon le Judaisme  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 92 (1971), p. 49-51  
48. Guttmacher, Alan F.  Traditional Judaism and birth control  Judaism 6 (1957), p. 159-165  
49. Halibard, G.B.  Sterilization  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard, Jewish Law Annual 1 (1978), p. 192-195  
50. Heinemann, Isaac  Das Lebensrecht des Kindes  Der Morgen 1 (1925), p. 665-670  
51. Jakobovits, Immanuel  Birth-control  Encyclopedia Judaica 4, p. 1053-1054  
52. Jakobovits, Immanuel  Population explosion; the Jewish attitude to birth control  Medica Judaica 1,1 (1970), p. 16-23  
53. Jakobovits, Immanuel  Problems of Jewish family life, with special reference to birth-control and artificial insemination  In: Journal of a Rabbi, N.Y. 1966, p. 200-220  
54. Kass, Norman  The Talmud on contraception  Harofe Haivri 34,1 (1961), Engl. sect., p. 257-251  
55. Kass, W.  Sex determination - medically and in the Talmud  Koroth 7,11-12 (1980), Engl. sect., p. 263-301  
56. Klein, Hermann  Geburtenregelung. Eine halachische Betrachtung.  Nachalath Z'wi 1 (1930-31), p. 251-261  
57. Lauterbach, Jacob Z.  Talmudic-rabbinic view on birth-control  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 37 (1927), p. 1-16 = Studies in Jewish law, custom and folklore, N.Y. 1970, p. 209-224  
58. Levy, Jacob  'Geburtenstreik' - die Frage der j?dischen Ehe  Nachalath Z'wi 1 (1931-32), p. 380-395  
59. Low, Leopold; Wolf, G.  Der Kaiserschnitt (sectio caesarea). Ein Beitrag zur Geschichte der talmudischen Medizin und des talmudischen Strafrechtes.  Ben Chananja 9 (1866), p. 681-700 = Gesammelte Schriften, vol. 3, Szegedin 1893, p. 379-406  
60. Macht, David Israel  Embryology and obstetrics in ancient Hebrew literature  John Hopkins Hospital Bulletin 22 (1911), 17 p.  
61. Mattei, Antoine  La maternite et l'obstetrique chez les Hebreux  Paris 1857, 37 p.  
62. Morgenstern, Moshe  Amniotic testing and Halachah  In: Halachic perspective: bio-medical ethics - Ohr Tsiporah,N.Y. 1981, p. 25-31  
63. Rongy, A.J.  Birth control  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 380-381  
64. Rosner, Fred  Contraception in Jewish law  Tradition 12,2 (1971), p. 90-103 = Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 86-96  
65. Rosner, Fred  Sex determination as described in the Talmud  Intercom 13,2 (1972), p. 17-20  
66. Rosner, Fred  The biblical-talmudic secret for choosing one's baby's sex  Assia 7,1-2 (1980), Engl. sect., p. 45-51  
67. Rosner, Fred  Contraception  In: Modern medicine and Jewish ethics, N.Y. 1986, p. 75-89  
68. Rubin, Simon  Der 'Nasciturus' als Rechtssubjekt im talmudischen und romischen Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 20 (1907), p. 119-156  
69. Schachter, Hershel  Halachic aspects of family planning  Journal of Halacha and Contemporary Society 4 (1982), p. 5-32 = Halacha and contemporary society, ed. Alfred S. Cohen, N.Y. 1984, p. 3-30  
70. Simon, Isidore  La gynecologie, l'obstetrique, l'embryologie et la puericulture dans la Bible et le Talmud  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 4 (1949), p. 35-64  
71. Tendler, Moses D.  Population control - a Jewish view  In: Jewish bioethics, eds. Fred Rosner and J. David Bleich, N.Y. 1979, p. 97-104  
72. Toaff, R.  The 'religious factor' in sterility of orthodox Jewish women  Medica Judaica 1,2 (1970), p. 24-28  
73. Wolffsheimer, Salomon Bernard  De causis foecunditatis ebraeorum nonnullis Sacris codicis praeceptis innitentibus  Dissertation Halle-Magdeburg 1742, 48 p.  
74. Wolfsberg, Oskar  Geburt  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 7, p. 145-148  
75. פינקלשטין, ברוך מאפייני פסיקה של הרב משה פיינשטיין לאור פסקיו בשאלות לגבי פוריות, מניעת הריון והפלה עבודת גמר בחוג לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשסו 168 עמ'