Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > יהודי. 'מיהו יהודי?'

 מחברכותרתספרביקורת
1.'חכמי ישראל' מקראה בעניין מי יהודי. השאלה אשר עלתה על הפרק במדינת ישראל ותשובותיהם של כמה מחכמי ישראל בענין זה ותוספת נספחים ירושלים תשכט 237 עמ'  
2.'חכמי ישראל' ובכן, מיהו יהודי (...מבחר אופייני של קטעים מתשובות 'חכמי ישראל') מהלכים חוב' 2 תשכט עמ' 38-27  
3.אורבך, אפרים א' החלטה אנטי היסטורית מהלכים חוב' 3 אדר ב תשל עמ' 39-44  
4.אלוני, שולמית ההסדר, ת"א תשלא (עמ' 115-41: 'מיהו יהודי')   
5.אמסל, מאיר דינה ובתה אסנת ובנה שאול בן הכנענית המאור שנה נא חוב' ב כסלו-טבת תשנח עמ' 15-18  
6.אנגלרד, יצחק ושוב, מיהו יהודי מהלכים חוב' 2 אב תשכט עמ' 26-23  
7.ארנברג, יהושע מנחם; גרוסברג, ח"ז; בלומברג, א"מ; קפלן, מאיר; אהרונסון, י"מ לפרשת 'מיהו יהודי'? [לקט] שבילין גל' ד טבת תשכג עמ' נו-נח  
8.בן-זמרה, אליהו מי הוא יהודי דעות גל' ז ר"ה תשיט עמ' 35-40  
9.בן-מאיר, י"ש יהודי בחקיקה ובפסיקה גוילין גל' כג-כד תשרי תשכו עמ' 23-16  
10.בסוק, ח"מ מיהו יהודי עפ"י החוק? גוילין גל' ו-ז תשרי תשיט עמ' 15-12  
11.ברנשטיין, צבי במערכה לשלמות האומה (לשאלת 'מיהו יהודי?') ת"א תשיט 48 עמ'  
12.גולדפרב, שלמה דוד מי הוא ולד יהודי פתחים תשלא גל' ג עמ' 36-32  
13.גולדשלג, יצחק (עורך) יראה עם ישראל וישפוט; המאבק הצבורי של היהדות הדתית המאורגנת מסביב לשאלה 'מיהו יהודי?' הסיבות לפרישת נציגי המפלגה הדתית לאומית מהממשלה ירושלים תשיח 47 עמ'  
14.גורן, שלמה לשאלת 'מי הוא יהודי' על-פי ההלכה אור המזרח שנה ז חוב' א כסלו תשך עמ' 30-27; חוב' ב ניסן תשך עמ' 31-28  
15.גינזבורג, שמאי נאמנות אדם על יהדותו תחומין יג (תשנב-תשנג) 264-266  
16.גלובוס, אלעזר ל' שאלות ותשובות בדיני אישות והמעמד האישי (מיהו יהודי לפי הדין הקיים?) הפרקליט כרך י תשיד עמ' 244-225  
17.הלר, אברהם על מהותה של ההלכה ומיהותו של יהודי באספקלריה היסטורית האומה שנה יט תשמא-תשמב עמ' 203-191  
18.הרטמן, דוד להגדיר את זהותנו עמודים כרך לא תשמג עמ' 114-111  
19.הרשקוביץ, מאיר משמעות השם 'עברי' בתנ"ך ובמקורות תלמודיים אור המזרח י כרך כא תשלב עמ' 33-25; כב תשלג עמ' 29-38  
20.ויינברג, יחיאל יעקב מיהו יהודי [אוצר המשפט חלק א ערך 8256] הציונות הדתית והמדינה, בעריכת יוסף ואברהם תירוש, ירושלים תשלח עמ' 175-163  
21.ויינברג, יחיאל יעקב דברים כהוויתם מחשבת חוב' סג-סד סיון תשמא עמ' 30-25  
22.ויינברג, יחיאל יעקב [בענין מיהו יהודי - תשובה לראש הממשלה] הפרדס שנה לג חוב' ו אדר א-ב תשיט עמ' 4-11; גוילין גל' ח-ט ניסן תשיט עמ' 3-10  
23.ויינברג, יחיאל יעקב לחג העשור ולשאלת מי הוא יהודי סיני כרך מד תשיט עמ' קכז-קלג  
24.ויינברג, יחיאל יעקב לשאלת מיהו יהודי שרידי אש, חלק ד ירושלים תשכט עמ' שעה-שפה  
25.וילצ'יק, אלי; הכהן, אביעד "ורבים מעמי הארץ מתייהדים" - מיהו יהודי וכיצד מתייהדים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 316 צו תשסח 4 עמ'  
26.זילברג, משה מיהו יהודי? מכתב תשובה לדוד בן גוריון באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 290-286  
27.טדסקי, גד מיהו יהודי? הפרקליט כרך יט תשכג עמ' 106-101  
28.טולידאנו, פנחס ברוך בעיית מיהו יהודי שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' ב-ד  
29.כהן, חיים ה' מיהו יהודי פתחים תשכט גל' ד עמ' 21-15  
30.כהן, חיים ה' חוק השבות גשר שנה יח 1972 חוב' 4-3 עמ' 117-96  
31.כהן, חיים הרמן מי הוא יהודי? יהדות הומניסטית חילונית בטאון 1 סיון תשמה עמ' 9-3  
32.כהן, יעקב; שבייד, אליעזר; אדרת, אברהם; ויילר, משה חיים; ניני, יהודה; עמנואל, יוסף; פלק, זאב; בנטואיץ, יוסף מיהו יהודי? מהו יהודי סימפוזיון. פתחים תשכט גל' ד עמ' 39-22  
33.ליפשיץ, שחר; ספיר, גדעון מיהו המחליט בשאלת מיהו יהודי? על פרשת שליט ותפקידו הראוי של בית המשפט בחברה דמוקרטית מחקרי משפט כב חוב' 2 תשסו עמ' 269-326  
34.מינקוביץ, מאיר הבעיה מי הוא יהודי - באספקלריא משפטית היסטורית ניו-יורק 1975 12 + 146 עמ'. ביקורות: בירנבוים, פלטיאל: ספר מחקרים על שורשי יהדות. הדאר שנה נה תשלו-תשלז עמ' 59; מיקלישנסקי, י"ק: אור חדש על זיהות יהודית. הדאר שנה נו תשלז-תשלח עמ' 44-43 
35.מינקוביץ, מאיר מי הוא יהודי בצרון כרך סב תשלא עמ' 236-248, 261  
36.מיקלישנסקי, י"ק למהותו של יהודי הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 567-566  
37.מירון, שמחה התוצאות המשפטיות של הגדרת המונח 'יהודי' בחוקי השבות והמרשם דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 178-173  
38.מעוז, אשר מיהו יהודי - רוב מהומה על לא מאומה הפרקליט כרך לא תשלז-תשלח עמ' 310-271  
39.נהר, א' מי הוא יהודי דעות גל' י תמוז-אב תשיט עמ' 31-33  
40.סימון, ע"א על בעית רשום ילדי נשואי תערובת דעות גל' י תמוז-אב תשיט עמ' 31-27  
41.סמט, משה מיהו יהודי ירושלים תשמד 48 עמ' (בהכפלה); מהד' ב תשמו 39 עמ'  
42.פדרבוש, שמעון להגדרת המושג 'יהודי' בהלכה בצרון כרך מז תשכג עמ' 129-136, 176; חקרי יהדות, ירושלים תשכו עמ' 235-227  
43.פוגל, יצחק ש' הגיור ו'מיהו יהודי' הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 635-634. עציון, יחזקאל: שם שנה נד תשלה-תשלו עמ' 36-35 
44.פונד, יוסף מאבק הדעות בשאלה מי הוא יהודי - תש"ל עבודת גמר בחוג למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן תשלו 163 עמ'  
45.פרייליך, יצחק בבעיית מיהו יהודי אור המזרח כרך ב תשלא עמ' 55-62  
46.צביאלי, שלום מיהו יהודי מחשבת חוב' כג אב-אלול תשלד עמ' 14-11  
47.צייטלין, שניאור זלמן מיהו יהודי? (עיון הלכתי-הסטורי) בצרון כרך סד תשלג, עמ' 1-7, 36, 59-64, 145-154, 165, 202-193, 254-243  
48.קוטלר, אהרן ההלכה קובעת את המציאות [תשובה בענין 'מיהו יהודי'] הפרדס שנה לד חוב' א תשרי תשכ עמ' 35-34  
49.קורינאלדי, מיכאל חידת הזהות היהודית (חוק השבות הלכה למעשה) ירושלים 2001 254 עמ'  
50.קורינאלדי, מיכאל בן האשה ישראלית או "בן איש מצרי" - לשאלת "מיהו יהודי"? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 72 אמר תשסב 4 עמ'  
51.קורמן, אברהם יהודי מיהו ומהו ת"א תשלד 448 עמ'  
52.קורמן, אברהם יהודי מהו בהשקפה ובאספקלריה של הבריאה והאבולוציה מחשבת חוב' ג אייר תשל עמ' 3-6  
53.קורנגוט, אפרים משה המצהיר 'יהודי אנכי' - נאמן או לא? אור יחזקאל, פתח תקוה תשנד עמ' 413-417  
54.רפאל, יצחק הווכוח על הזהות היהודית תורה שבעל פה כט תשמח עמ' ז-יד  
55.רקובר, נחום ציונים ביבליוגרפיים במשפט יהודי; זהות יהודית - גרות מהלכים ח-ט תשלה עמ' 158-145  
56.רקובר, נחום מיהו יהודי - מקורות הלכה מ.ת.ת. ה-ו תמוז תשכט עמ' 65-66  
57.שאוה, מנשה חוק השבות (תיקון מס' 2), תשל-1970 הפרקליט כרך כו תשל עמ' 445-450  
58.שאוה, מנשה קביעה פוזיטיבית בשאלת יהדותו של פלוני - הנתונה להתערבות בג"צ? הפרקליט כרך כז תשלא עמ' 20-16  
59.שאקי, אבנר ח' מיהו יהודי [חש"ד] 32 עמ'  
60.שאקי, אבנר ח' 'ספק יהודי' - בפני בתי דין רבניים ובית המשפט העליון בישראל עיוני משפט כרך ב 1972 עמ' 699-710; אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 99-110  
61.שאקי, אבנר ח' 'יהודים בלתי מאמינים' - יהודים? (לענין חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשיג-1953) משפטי אישות גל' ד סיון תשלג עמ' 3-28; עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 896-879  
62.שאקי, אבנר חי יהודים אתיאיסטים - 'יהודים'? לענין חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגרושין), תשיג-1973 עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 896-879  
63.שאקי, אבנר חי מיהו יהודי בדיני מדינת ישראל א-ב. ירושלים תשלז-תשלח יב + 674 עמ'. ביקורות: מירון, שמחה: דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תנא-תנג; קיסטר, יצחק: משפטים כרך ט תשלט עמ' 161-160 
64.שאקי, אבנר חי 'מיהו יהודי' ירושלים תשלט 28 עמ'  
65.שאקי, אבנר חי על הסמכות לגייר ולקבוע יהדותו של אדם מנחת אהרן, לזכרו של הרב אהרן שויקה, ירושלים תשם עמ' 188-159  
66.שטיין, א"ש שאלות ותשובות 'מיהו יהודי' הפועל הצעיר שנה נב תשיט גל' 50 עמ' 10-12  
67.שטיינזלץ, עדין מהו יהודי (יחידה אידיאית דמוית-משפחה) מולד כרך ג (כו) תשל-תשלא עמ' 447-441  
68.שילה, יואל מ'בן הישראלית' ועד 'זרע ישראל' - לעניין יהדותם של יוצאי ברית המועצות לשעבר דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 755 תשסח 3 עמ'  
69.שיפמן, פנחס התנגשויות דינים בקביעת ההשתייכות הדתית משפטים כרך ו תשלה-תשלו עמ' 118-91  
70.שלום, שרון "מיהו יהודי?" דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 652 תשסו 2 עמ'  
71.שניאורסון, מנחם מנדל ארץ הקודש צריכה לאחד את כל בני ישראל הפרדס שנה לד חוב' א תשרי תשכ עמ' 36-38  
72.שפירא, דוד שלמה הצעה לתיקון חוק השבות הדאר שנה נג תשלד-תשלה עמ' 323  
73.שרגאי, שלמה זלמן יהדות או 'יהדויות' (גיור כהלכה - למה?) ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 200-186   
74. Akzin, Benjamin  Who is a Jew? A hard case: Shalit v. Minister of Interior et al  Israel Law Review 5 (1970), p. 259-264  
75. Alter, Robert  The Shalit case  Commentary 50,1 (1970), p. 55-61  
76. Apothaker, Howard; Washofsky, Mark  Patrilineality and presumption  Journal of Reform Judaism 31,3 (1984), p. 39-46  
77. Baer, Noah  Who is a Jew? A determination of the ethnic status for purposes of the Israeli Population Registration Act: Shalit v. Minister of the Interior (Israel 1969)  Columbia Journal of Transnational Law 10 (1971), p. 133-149  
78. Baron, Salo Wittmayer  Who is a Jew?  Midstream 6,2 (1960), p. 5-16  
79. Baron, Salo Wittmayer  Jewish identity from the historical perspective: a survey  Proceedings, American Academy for Jewish Research 46-47 (1979-80), p. 33-67  
80. Baruk, Henri  Qui est juif? Le rle respectif du pere et de la mere  Revue d'Histoire de la Medecine Hebraique 89 (1970), p. 105-110  
81. Bensimon-Donath, Doris  Qui est Juif en Israel?  Yod; Revue des Etudes Hebraiques et Juives Modernes et Contemporaines 4,2 (1978), p. 18-26  
82. Bernards, Solomon S. (ed.)  Who is a Jew? A Reader  N.Y., n.d., 62 p.  
83. Bleich, J. David  Who is a Jew?  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, Jewish Law Annual 2 (1979), p. 199-203  
84. Blidstein, Gerald J.  Who is not a Jew - the medieval discussion  Israel Law Review 11 (1976), p. 369-390  
85. Brenner, Reeve  Orthodox and polydox Halakha  Jewish Spectator 50,2 (1985), p. 21-23  
86. Calabresi, Giorgio Ettore  Il caso Rufeisen  La Rassegna Mensile di Israel 29 (1963), p. 3-17  
87. Cohen, Samuel S.; Freehof, Solomon B.  Who is a Jew?  Central Conference of American Rabbis, Journal 26 (1959), p. 9-13  
88. Cohen, Shaye J.D.  The origins of the matrilineal principle in rabbinic law  Journal of the Association for Jewish Studies 10 (1985), p. 19-53  
89. Cohn, Haim H.  The law of return  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 84 (1974), p. 172-176  
90. Cohn, Haim H.  Quien es Judio?  Dispersion y unidad, segunda epoca 3 (1986), p. 61-71  
91. Crown, Alan D.  Once again: Who is a Jew? - and some consequences for Klal Yisrael  Menorah; Australian Journal of Jewish Studies 1 (1987), p. 26-38  
92. Eichhorn, David Max  Comments on 'Who is a Jew'?  Reconstructionist 34,15 (1968), p. 19-23  
93. Eichhorn, David Max; Prinz, Joachim, a.o.  Who is a Jew?  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 69 (1959), p. 240-262  
94. Galanter, Marc  A dissent on Brother Daniel  Commentary 36 (1963), p. 10-17  
95. Ginossar, Shalev  Who is a Jew: a better law? The Law of Return (Amendment No. 2) 1970  Israel Law Review 5 (1970), p. 264-267  
96. Glaser, Joseph B.  Will there be one Jewish people?  The life of covenant; the challenge of contemporary Judaism; essays in honor of Herman E. Schaalman, 1986, p. 41-50  
97. Goldberg, J.J.  Who is a Jew?  Jewish Frontier 41,3 (1974), p. 44-47  
98. Goldschmidt, Yosef  The new dimensions of 'Who is a Jew' Jewish Life, N.Y., 39,1 (1972), p. 7-25  
99. Gordis, Robert  Brother Daniel and his brother Jews  Congress Bi-weekly 30,3 (1963), p. 5-7; 30,4, p. 9-11; 30,5, p. 7-8  
100. Grunfeld, I.  Who is a Jew?  London 1974, 18 p.  
101. Heschel, Abraham Joshua  Wer ist Jude?  Judaica 29 (1973), p. 137-140  
102. Hiat, Phillip; Zlotowitz, Bernhard M.  Biblical and rabbinic sources on patrilineal descent  Journal of Reform Judaism 30,1 (1983), p. 43-48  
103. Hirsch, Richard A.  Jewish identity and patrilineal descent: some second thoughts  Reconstructionist 49,5 (1984), p. 25-28, 34  
104. Hochbaum, Jerry  Who is a Jew: a sociological perspective  Tradition 14,1 (1973), p. 35-41  
105. Israel Supreme Court  Judgment, High Court Application of Oswald Rufeisen v. the Minister of Interior  Jerusalem 1963, 71 p. (stenc.)  
106. Israel Supreme Court  'When is a Jew not a Jew'. The decision... in the case of Oswald Rufeisen... vs. Minister of Interior  Jewish Heritage (Spring 1963), p. 26-31  
107. Jais, Meyer  Un juif, c'est quoi?  Paris 1980.   
108. Kahn, Sholom J.  Israeli, Hebrew, Jew: the semantic problem  Judaism 19 (1970), p. 9-13  
109. Kallen, Horrace M., a.o.  Who is a Jew? A symposium  Judaism 8 (1959), p. 1-15  
110. Kraines, Oscar  The impossible dilemma: Who is a Jew in the State of Israel?  N.Y. 1976, 10 + 156 p.  
111. Kreitman, Benjamin Z. (ed.)  Who is a Jew; a symposium  Conservative Judaism 24,4 (1970), p. 21-35  
112. Lamm, Norman  Who is a Jew? The Supreme Court and the supreme judge Jewish Life, N.Y., 37,5 (1970), p. 6-16  
113. Lask, J.M.  When is a Jew not a Jew?  American Zionist 55,6 (1965), p. 13-14  
114. Lehmann, Robert  Nationality and religion in Israel. Observations on the Rufeisen Case (Father Daniel)  Journal du Droit International Prive 90 (1963), p. 694-717 (in French and English)  
115. Lehmann, Robert  Nationalite et religion en Israel - a propos de l'affaire Shalit  Journal du Droit International Prive 97 (1970), p. 898-901  
116. Lichtenstein, Aharon  Brother Daniel and the Jewish fraternity  Judaism 12 (1963), p. 260-280  
117. Liebman, Charles S.  The 'who is a Jew' controversy - political and anthropological perspectives  In: Conflict and consensus in Jewish political life, eds. Stuart A. Cohen and Eliezer Don-Yehiya, Jerusalem 1986, p. 194-202  
118. Litvin, Baruch; Hoenig, Sidney B.  Jewish identity, modern responsa and opinions on the registration of children of mixed marriages  N.Y. 1965, 15 + 420 p.; repr. Jerusalem 1970.   
119. Loewe, Raphael  Defining Judaism: some ground-clearing  Jewish Journal of Sociology 7 (1965), p. 153-175  
120. Lookstein, Joseph H.  Who is a Jew? A crucial question  Justice, justice shall thou pursue; papers assembled on the occasion of the 75th birthday of Julius Mark, 1975, p. 131-145  
121. Louvish, Misha  The 'Who is a Jew' question  Israel Digest 17,3 (1974), p. 3  
122. Mehlman, Benjamin Wm.  Who is a Jew? Report of a survey  Reconstructionist 33,19 (1967), p. 7-15  
123. Nesis, Lawrence S.  Who is a Jew? Shalit v. Minister of Interior et al.; The Law of Return (Amendment No. 2), 1970  Manitoba Law Journal 4 (1970), p. 53-88  
124. Oren, Stephen  Who is a Jew?  Midstream 21,6 (1975), p. 38-44  
125. Petuchowski, Jakob J.  What is a Jew?  Judaism 30 (1981), p. 434-443  
126. Roshwald, Mordecai  Who is a Jew in Israel?  Jewish Journal of Sociology 12 (1970), p. 233-266  
127. Rubinstein, Amnon  Who's a Jew and other woes  Encounter 32 (1971), p. 84-93  
128. Samet, Moshe  Who is a Jew? (1958-1977)  Jerusalem Quarterly 36 (1985), p. 88-108  
129. Samet, Moshe  Who is a Jew? (1978-1985)  Jerusalem Quarterly 39 (1986), p. 109-139  
130. Samuel, Edwin  The Israeli controversy 'Who is a Jew'  Reconstructionist 24,11 (1958), p. 27-29  
131. Savir, Y.  Definition of Jew under Israel's Law of Return  Southwestern Law Journal 17 (1963), 123 ff.*  
132. Schiffman, Laurence H.  Who was a Jew? Rabbinic and halakhic perspectives on the Jewish Christian schism  Hoboken 1985, 12 + 131 p.  
133. Scholem, Gershom  Who is a Jew  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 80 (1970), p. 134-139  
134. Schwarzfuchs, Simon (tr.)  Texte integral du jugement de la Cour Supreme de Jerusalem dans l'affaire Rufeisen (le Pere Daniel)  Evidences 95 (1963), p. 23-40  
135. Segal, Jack  Is an apostate a Jew?  Reconstructionist 29,18 (1964), p. 10-14  
136. Shava, Menashe  Legal aspects of change of religious community in Israel  Israel Yearbook of Human Rights 3 (1973), p. 256-269  
137. Shava, Menashe  Comments on the Law of Return (Amendment No. 2), 5730-1970 (Who is a Jew?)  Tel Aviv University Studies in Law 3 (1977), p. 140-153  
138. Slovenko, R.  Brother Daniel and Jewish identity  St. Louis University Law Journal 9 (1964), p. 1-28  
139. Talmon, J.L.  Who is a Jew?  Encounter 24,5 (1965), p. 28-36  
140. Urbach, Efraim E.; Ben Gurion, David  Judaism and Jewish identity  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 80 (1970), p. 140-154  
141. Vogel, Manfred H.  Some reflections on the question of Jewish identity  Journal of Reform Judaism 30,1 (1983), p. 1-33  
142. Weiler, Moses Cyrus  Who is a Jew?  Reconstructionist 37,2 (1971), p. 7-17 = Central Conference of American Rabbis, Yearbook 83 (1973), p.174-186  
143. When is a Jew not a Jew? (Brother Daniel).  Reconstructionist 28,17 (1962), p. 3-4   
144. Zeitlin, Solomon  Who is a Jew?  Jewish Quarterly Review, N.S. 49 (1958-59), p. 241-270 = Studies in the early history of Judaism, vol. 2, N.Y. 1974, p. 470-499  
145.-  The Oswald Rufeisen (Brother Daniel) case  Midstream 9,1 (1963), p. 78-96  
146.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר מי הוא יהודי בצרון כרך לט תשיט עמ' 146-145