Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יא. מעמדו של היחיד > נכרי. גר תושב > 'לא תחנם'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אהרנברג, יהושוע מנחם איסור מסירת שטחי א"י לנכרים תחומין י (תשמט) 26-33  
2.אומן, אהרן בענין 'לא תחנם' אור המזרח כרך כט תשמא עמ' 384-378  
3.איזירר, חגי שליחות במכירת אדמת א"י לנכרים לצורך שביעית (אין שליח לדבר עבירה) אוריתא גל' יח תשנו עמ' רלה-רנב  
4.אלון, גדליהו תקנות כלכליות-חברתיות וכלכליות לאומיות [(ב) איסור מכירת קרקעות ובתים ועבדים ובהמה גסה לנכרים] תולדות היהודים בארץ ישראל, כרך א תשכז עמ' 173-179, 359  
5.אמסל, מאיר האם מותר ליתן לגויים שטחים מארץ ישראל כשכבושה ביד חפשים המאור שנה מ חוב' א תשרי-חשון תשמז עמ' 26-23  
6.אמסלם, חיים הרפורמה בהעברת בעלות באדמת א"י לגוים בית הלל גל' מ טבת תשע עמ מו-נא  
7.אריאל, יעקב מצות ישיבת הארץ ואיסור לא תחנם המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסו עמ' 39-44  
8.בן-חמו, שלמה ההבטים ההלכתיים בסוגיית מסירת שטחים משטחי א"י (איסור החזרת שטח משטחי ארצנו הקדושה) עלוני ממרא עלון 40 חנוכה תשלט עמ' 40-26  
9.בקשי-דורון, אליהו העברת קרקע בארץ ישראל לנכרים תורה שבעל-פה טו תשלג עמ' קלז-קמב  
10.בקשי-דורון, אליהו באסור העברת קרקע בא"י לנכרים בנין אב, ירושלים תשמב עמ' קנט-קסד  
11.בר-אשר, יקותיאל ישיבת הגויים בארץ לפי המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשמט 315 עמ'  
12.בר-אשר, יקותיאל זכות ישיבת המוסלמים בארץ-ישראל זכויות האדם ביהדות, ירושלים תשנב עמ' 113-138  
13.גוטוירט, שמריהו מכירת קרקעות לעכו"ם בארץ ישראל אור המזרח שנה ה חוב' ג-ד אלול תשיח עמ' 33-30  
14.גולדברג, זלמן נחמיה בענין מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל (אם אמרינן בזה כל מלתא דא"ר לא תעביד, אי עביד לא מהני) אוריתא גל' יט תשסג עמ' רלא-רלז  
15.גורן, שלמה אדמת הקודש ופיקוח נפש תחומין טו (תשנה) 11-22  
16.גליקמן, יצחק מסירת שטחים מא"י לידי שלטון של נכרים - לאור התורה נעם ספר כא תשלט עמ' קא-קיא  
17.הגר, ברוך בדין לא תחנם הפרדס שנה נו חוב' י תמוז תשמב עמ' 22-21  
18.הדאיה, עבדיה בשאלת השטחים ששוחררו ע"י ישראל במלחמת ששת הימים נועם ספר יא תשכח עמ' קעח-קפד  
19.הופמן, דוד צבי לא תחנם; לשאלת הסיוע הכלכלי בשטחים המוחזקים בשולי מאורעות, פ''ת תשלב דפים א-ו (בהכפלה)  
20.הכהן, מאיר שמחה שביעית בזמן הזה ומכירת קרקעות לנכרי מוריה שנה ד תשלג גל' יב עמ' ד-יב  
21.הלוי, הלל יצחק מתנות חג לעובדים גויים משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' רנג-רנח  
22.הלוי, חיים דוד בין ישראל לעמים; מעמדו הרוחני והמדיני של ישראל בין העמים לאור התורה: בירורים וחקרי הלכות בדיני כריתת ברית וישיבת הארץ לשאינם בני ברית ירושלים תשיד קכ עמ'  
23.הרצוג, יצחק אייזיק בדין בל תחנם התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' טו-יז  
24.הרשברג, אברהם מרדכי בענין מכירת קרקע לעכו"ם בשביעית הפרדס שנה כו חוב' א תשרי תשיב עמ' 7-13  
25.ווזנר, שמואל בדין מתנת חנם לנכרי עולת החודש שנה ב תשלח עמ' קסט-קעא  
26.וינגרטן, יוסף דד לא תחנם בנתינת דברים משומשים לגוי קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' רו-ריב  
27.ורהפטיג, יעקב 'לא תחנם' ומשמעותו בימינו תחומין ב תשמא עמ' 212-193  
28.ז'ולטי, יעקב בצלאל בדין "לא תחנם" - מכירת קרקעות לגוי בשביעית מוריה שנה יט גל' י-יב מנחם אב תשנד עמ' סז-עב  
29.זולטי, בצלאל איסור לא תחנם קול תורה שנה יט תשכה חוב' י-יא עמ' י-יד; יב עמ' יג-יח  
30.זילברשטיין, יצחק מכר בית בא"י לנכרי ושכח שהדבר אסור, האם הוא מקח טעות אוריתא גל' יט תשסג עמ' רלח-רמ  
31.זסלנסקי, א"י בענין לא תחנם - ובל תשחית עלי עין, ירושלים תשטז עמ' י-יב  
32.חפוטא, אברהם האם מותר (להחזיר) לתת שטחי א"י לגוים אור תורה שנה לג תשסא עמ' ז-כב  
33.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין שלא להושיב עכו"ם בארצנו אור המזרח כרך טו תשכה-תשכו עמ' 172-169  
34.חרל"פ, יחיאל מיכל לא תחנם אי בעינן שיקבל על עצמו ז' מצוות בני נח - ובנוגע לרפאותו תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רמא-רמז  
35.חרל"פ, יחיאל מיכל באיסור לא תחנם נתינת דבר הפקר לעכו"ם תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רמח-רנב  
36.חרל"פ, יחיאל מיכל ישיבת עובדי עבודה זרה בארץ ישראל [אוצר המשפט חלק א ערכים 8728 ,5368] תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' רנח-רסא  
37.חרל"פ, יחיאל מיכל באיסור לא תחנם הפרדס שנה לד חוב' ב תשרי תשך עמ' 4-7; אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 4-7  
38.חרל"פ, יעקב חיים מכירת בתים וקרקעות בארץ-ישראל לנכרי המעין כרך לז גל' ב טבת תשנז עמ' 57-74  
39.טולדנו, עמנואל למכור קרקע בא"י לגוי שיש לו כבר קרקע אוריתא גל' יט תשסג עמ' רמא-רמב  
40.טלסניק, יצחק לא תחנם - מכירת בתים והשקעות לאינו יהודי בארץ ישראל והמסתעף חקת משפט, ירושלים תשסז עמ' ריז-רכב  
41.יוסף, עובדיה מבוא להלכות שביעית: בענין איסור לא תחנם קול סיני כרך ה תשכו עמ' 108-102, 206-200  
42.יוסף, עובדיה מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 34-47  
43.יוסף, עובדיה מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש תורה שבעל פה לא: עמ' יא-כה, תשן  
44.ישראלי, שאול מסירת שטחים מא"י במקום פיקוח נפש תחומין י (תשמט) 48-61  
45.כהנא, מאיר אכן יש אלקים בישראל [מעמדם של הנכרים בא"י] בתוך: לשיכים בעיניכם, ירושלים תשם עמ' 245-238   
46.כץ, ראובן חוק ומשפט במדינה העברית תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 329-337; התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' כו-לה  
47.מגנצא, צבי כריתת ברית עם עכו"ם כריתת ברית שישבו בארצנו. מגן צבי, ירושלים תשלט עמ' שד-שיד  
48.מימון, יורם מכירת קרקעות בשביעית בית הלל גל' ז סיון תשסא עמ' מט-נד  
49.נבנצל, אביגדור בעניין מכירת קרקע בא"י לנכרי תורה שבעל פה לה עמ' קא-קד, תשנד  
50.נשר, בן ציון החכרת קרקע לנכרי בארץ ישראל המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסה עמ' 26-35  
51.סגל, יהודה זרחיה באיסור ישיבה בארצנו לנכרים שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קכח-קכט  
52.סגל, יהודה זרחיה מתנה לגר תושב צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' קנה-קנט  
53.סוכוצבסקי, משה נחום מתנת עכו"ם המאור שנה מב חוב' ד ניסן-אייר תשמט עמ' 17-19  
54.פרל, גדעון בעיות הלכתיות בהעסקת נוכרים בארץ ישראל תורה שבעל פה מד תשסד עמ' צב-צח  
55.פרנקל, יצחק ידידיה 'לא תכרות להם ברית ולא תחנם' תורה שבעל פה יז תשלה עמ' נט-סב  
56.צוריאל, משה עוד על מסירת שטחי א"י לגויים בכדי להינצל מסכנת נפשות אורות עציון יז שבט תשנ עמ' 12-18  
57.צוריאל, משה המאבק על ארץ ישראל מול אויבינו תחומין יא (תשן) 458-462  
58.קלופט, יואל בענין לא תחנם הנאמן שנה י תשיח גל' יא עמ' 7-8  
59.קריגר, בן-ציון מסירת שטחי א"י לנכרים תחומין ח תשמז עמ' 336-310  
60.רוזן, דוב שאלות חכם של עובד מדינה [השמדת חזירים מוחרמים או נתינתם לעובדי ע"ז] תחומין י (תשמט) 140-141  
61.רייז, שניאור זושא בענין האיסור לא תחנם בזמן הזה דוקא בא"י המאור שנה לג חוב' ה סיון-תמוז תשמא עמ' 19-18  
62.ריסקין, שלמה אדמה תמורת שלום תחומין טז (תשנו) 233-242  
63.שוחטמן, אליאב אדמה תמורת שלום? תחומין יז (תשנז) 107-120  
64.שטיינברג, אברהם מנחם מכירת שדות בא"י לעכו"ם אהלה של תורה, רבעון, גל' א אדר ב תשלו עמ' ד  
65.שטיינזלץ, ע' בענין העשה 'לעולם בהם תעבודו' סיני כרך נד תשכד עמ' קמו-קנד  
66.שציפנסקי, ישראל הלאו 'לא תחנם' - בארץ ובחוץ לארץ אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 267-252  
67.שציפנסקי, ישראל הלאו "לא תחנם" בארץ ובחוץ לארץ שארית ישראל, ניו יורק תשנז עמ' שצה-תז [אוצר המשפט חלק ב ערך 6285]  
68.[ישראלי, שאול] העורך בדבר קבירת הנכרי בא"י התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תקעז-תקעט  
69.[כהנא, בנימין זאב] בין ישראל לעמים; קובץ מקורות בענייני יהודים וגויים וישיבת גוים בארץ ישראל ירושלים [תשמו] 40 עמ'