Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > קידושין ונישואין

 מחברכותרתספרביקורת
1.חזיזה, שמעון אליהו בגדר זכות האב בקידושי בתו מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רמג-רנ  

יב. משפחה. ירושה > קידושין ונישואין > כללי. מנהגים. תקנות ותיקונים

 מחברכותרתספרביקורת
2.(הנחת מטבע כסף בכוס) תימא חוב' ד אייר תשנד עמ' 42-54   
3.תקנות אישות (הוקרא ונתקבל ע"י כנוס הרבנים הארצי במלואו) קול תורה שנה ד תשי חוב' ז-ה עמ' כא-כב  
4.אברלנדר, גדליה עריכת החופה תחת כיפת השמים אור ישראל גל' יד טבת תשנט עמ' קצ-קצח  
5.אדלר, בנימין הנישואין כהלכתם; כולל הדינים וההלכות של חתן וכלה, שדוכים ושדכנים, שטרי תנאים וכתובה, חופה וקידושין, הכשרים ושאינם כשרים לחיתון, החתונה ושבע ברכות, מסדר הקידושין ועדי הקידושין, בהדגשת הנושאים שנתעוררו בתקופתנו ירושלים תשמה תרצט עמ'  
6.אוחיון, שמעון ברוך סידור חופה וקידושין לחרשים אלמים שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' מח-נא   
7.אוחיון, שמעון ברוך הערות ותיקונים בסדור חופה וקדושין שבילין גל' כג-כד כסלו תשל עמ' כא-כד  
8.אונגר, ירון למהותן של קדושין מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 120-124  
9.אורנשטיין, משה יהושע השיל קונטרס חופה אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' נב-סב  
10.אושינסקי, יצחק צבי עריכת חופות משותפות זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' תנד-תסב  
11.אושינסקי, יצחק צבי חובתו הממונית של אב בנישואי בניו ובנותיו צהר יב תשסד עמ' שסג-שעב  
12.אושינסקי, יצחק צבי היתר נישואין למינקת חברו תחומין כט תשס"ט עמ' 202-209  
13.אטיאש, משה מנהגי נשואין בשלוניקי עדות רבעון לפולקלור ואתנולוגיה שנה א תשו עמ' 28-35  
14.איתן, זאב בענין אי בעינן עדים בחופה מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' צה-קפט  
15.אלבק, חנוך האירוסין ושטרותיהם קובץ מדעי לוכר משה שור, ניו-יורק תשה עמ' 24-12  
16.אלבק, חנוך הנישואין בימים קדומים סיני כרך מח תשכא עמ' קמה-קנב  
17.אליאש, שולמית הרבנות הראשית לארץ-ישראל והנישואין הפיקטיביים בשנות ה-30 סיני כרך צא תשמב עמ' פז-צ  
18.אלינסון, אליקים גציל ירידת אשה מא"י לצורך נישואין תחומין ח תשמז עמ' 120-112  
19.אלמליח, יצחק סילוק הבעל מזכויותיו בנכסי האשה בהסכם ממון שנחתם בין הצדדים לפני הנישואין אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' פא-צח  
20.אלפסי, יצחק תשובת הגאונים ופסיקת הרמב"ם והפוסקים בענייני נישואין כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' צ-צד  
21.אלפסי, יצחק בירור פסקי הרמב"ם בהלכות אישות כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קס-קסו  
22.אמסל, מאיר בדבר קידושין שניים בחופת נידה המאור שנה כז חוב' ה אייר-סיון תשלה עמ' 29-28  
23.אנציקלופדיה תלמודית ח[יי]פה כרך טז עמ' תיז-תמ  
24.אסף, שמחה לחיי המשפחה של יהודה ביצאנץ [(א) בין אירוסין לנשואין. (ב) יחסי הרכוש בין הבעל והאשה. (ג) שלום בית] ספר היובל לפרופ' ש' קרויס, ירושלים תרצז עמ' 177-169; באהלי יעקב, ירושלים תשג עמ' 106-99  
25.ארבל, משה בענין גיל הנשואין אור תורה שנה לד תשסב עמ' תנג-תסד  
26.ארזי, אברהם הנישואין בהלכה ובאגדה מחניים פג אב תשכג עמ' 21-18  
27.אריאל, יגאל "ואל תיטוש תורת אמך" (האם אישה נשואה צריכה לאמץ את מנהגי משפחת בעלה?) צהר לא שבט תשסח עמ' 9-19  
28.אריאל, יועזר גירושין וקידושין כתוצאה מטענת בתולים תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 360-376  
29.ארליך, מיכאל שליחות בקידושין כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קנו-קנט  
30.ארנרייך, משה קידושין - קניין או מעשה חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 48-71  
31.אשתור, אליהו סדרי הנשואין בגלות ישמעאל בימי הבינים מחניים פג אב תשכג עמ' 35-34  
32.בארי, משה האם חזקת "טב למיטב טן דו" עשויה להשתנות? תחומין כח תשס"ח עמ' 63-68  
33.בונפיל, ראובן מאי הינומא? מנהג נישואין יהודי קדום הגות עברית באירופה, ת"א תשכט עמ' 70-57  
34.בידני, עובדיה ברכת אירוסין כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קמט-קע  
35.ביתן, משה שבעה נקיים קודם חופתה של גיורת תחומין כב (תשסב) 230-233  
36.בלייך, יהודה דוד מעמדם של כותים ובני עשרת השבטים בנוגע גיטין וקידושין ועוד קול צבי ב תשס עמ' 114-125  
37.בן זזון, דוד הסכמי קדם נישואין - דילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיות צהר כ טבת תשסה עמ' 79-82  
38.בן חגי, י' נישואין אצל בני עדות המזרח בישוב הישן מחניים פג אב תשכג עמ' 78-81  
39.בן יעקב, אברהם ממנהגי החתונה בבגדאד מחניים פג אב תשכג עמ' 82-83  
40.בן-חור, אפרים מנהגי חתונה בג'רבה ידע-עם כרך יא תשכו עמ' 34-38  
41.בן-עמי, יששכר מנהגי חתונה בלוב שבט ועם סדרה שניה א(ו) תשלא עמ' 184-181  
42.בניהו, מאיר מנהגי חופה וקידושין [של יהודי תירייא] רשמות כרך ה תשז עמ' 209-206  
43.בצרי, עזרא קידש אשה ונמצאו העדים פסולים המאסף שנה ד תשמב עמ' 359-343  
44.בצרי, עזרא בדין מינקת שרוצה להנשא (פסק דין) המאסף שנה ו תשמה עמ' 237-226  
45.בר אילן, מאיר נישואין ושאלות יסוד אחרות בחברה היהודית בעת העתיקה קתדרה חוב' 121 תשרי תשסז עמ' 23-52  
46.בר-דע, יצחק הבדלי עדות בדיני משפחה (על תקנות הרבנות הראשית) משפט והלכה, רמת-גן תשלז עמ' 179-165  
47.בראלי, מרדכי א' חדשי הבחנה בנישואין לאחר גירות תחומין כז (תשסז) עמ' 230-238  
48.ברויד, מתתיהו קידושי טעות בזמננו תחומין כב (תשסב) 210-217  
49.ברונר, בניהו נטילת שכר עבור עריכת חופה צהר יח קיץ תשסד עמ' 175-184 [נהוראי. מאיר: שם גל' יט אלול תשסד עמ' 173-177; ביגל, משה: שם עמ' 179-183; ברונר, בניהו: תגובה לתגובות. שם עמ' 185-188]  
50.ברונר, בניהו הסכם קדם נישואין ע"פ ההלכה - הצעה חדשה צהר כז כסלו תשסז עמ' 69-75 [תגובה: בס, דוד. שם עמ' 77-82]  
51.ברזון, עזריה בענין גדרי נישואין אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 144-134  
52.ברכה, יהודה בתקנת גאוני ירושלים שלא ידור רווק בירושלים בית הלל גל' יד סיון תשסג עמ' סט-עב  
53.ברלין, חיים; פרנק, צבי פסח על דבר מנהג האירוסין במדינת גרוזיה הר המור קובץ ב תמוז תשמב עמ' 39-23  
54.ברנדס, יהודה מועד הנישואין אקדמות גל' יג ניסן תשסג עמ' 57-76  
55.גבריהו, חיים שיטות נישואין במקרא מחניים פג אב תשכג עמ' 16-17  
56.גודמן, ניסן בענין שהאב זכאי בקידושי בתו עם התורה מהד' ג חוב' ה תשנא עמ' לא-לג  
57.גוטליב, אליעזר חיוב מזונות וזכויות ממוניות בהגעת זמן הנשואין מגל ז תשן עמ' 139-145  
58.גוטמן, חיים אלעזר קנין הנשואין מצד האיש או מצד האשה (עפ"י פשט ועפ"י דרש) מעיין החיים ב ניסן תשס עמ' צו-קטו  
59.גולד, איתיאל חובות הבעל לאשתו ואופי הקידושין עלון שבות גל' 165 תשרי תשסו עמ' 101-116  
60.גולדברג, זלמן נחמיה האם מותר לאישה לברך ברכה משבע ברכות? המאיר לארץ גל' 36 אב תשס עמ' 29-35  
61.גולדברג, זלמן נחמיה קדושי רפורמי דברי משפט ז תשס עמ' כט-לג  
62.גולדברג, זלמן נחמיה בעקבות רש"י בקדושין [עיונים בפרש"י קדושין דפים ב-יג] חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 22-47  
63.גולק, אשר להשתלשלותם של מנהגים עתיקים בשטרי הנישואין תרביץ שנה ה תרצד עמ' 384-385  
64.גורביץ, חיים עוזר בענין בתולה נשאת ליום רביעי מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעה-רעז  
65.גורטלר, נחום שמואל נישואי טעות באילונית ועקרה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' שעח-תט  
66.גליקמן, יצחק בדין נישואין באנינות ואבלות נעם ספר כד תשמב עמ' עב-פא  
67.גלעד, נאור מצות קידושין שיר למעלות ב תשס עמ' 75-85  
68.גמזו, יצחק שמואל תוקפו של הסכם ממון שנערך לפני הקידושין שורת הדין ז תשסב עמ' רצ-שד  
69.גנזל, אוריאל ארוסין ונשואין - קניין משלים או קניין מקביל מעליות יג תשסג עמ' 15-19  
70.גנצפריד, שלמה בדין קידושי שחוק וחזרה מהן אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' רס-רסו  
71.גרוסברד-שכטמן, אמירה כלכלה, יהדות ונישואין דיני ישראל כרך יב תשמד-תשמה עמ' צג-קב  
72.גרוסמן, אברהם ממורשתה של יהדות ספרד; היחס אל האישה ה'קטלנית' בימי-הביניים תרביץ שנה סז תשנח עמ' 531-561   
73.גרינברג, בלו נישואין במסורת היהודית תפוצות ישראל שנה כד חוב' 4-3 חורף 1987-1986 עמ' 50-32  
74.דהאן, משאל תקנות [בענייני נישואין בבאר שבע] ניצני הנגב תשלז עמ' 12-9  
75.דייטש, פרץ טוביה נישואי חרש שלמד בבי"ס לחרשים דברי משפט א תשנו עמ' קנח-קסב  
76.דינור, בן-ציון ישראל בגולה, כרך ב ספר ה ת"א תשלא (עמ' 45-61: נישואין וסדריהן; מנהגי נישואין)   
77.דינרי, ידידיה השתלשלות תקנת המיאון (פעלו של ר' מנחם ממירזבורג) דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שיט-שמה  
78.דמרי, נטלי מעמד חולה הנפש ביחס לנישואין וגירושין לאור המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשנד 114 ע'  
79.האס, ראובן יוסף גיל הנישואין אבני משפט ז תשסז עמ' 42-52  
80.הורביץ, אלעזר הנושא אשת אחי אמו; חרם ומחלוקת בין חכמי אשכנז ופולין ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' עג-קל  
81.הורביץ, יהושע נישואין ומנהגי נישואין בספרות ותקופת הגאונים מחניים פג אב תשכג עמ' 41-36  
82.היגר, מיכאל נישואין בישראל [בקורת על ספרו (באנגלית) של ל"מ אפשטיין (1942)] חורב כרך ט תשו עמ' 195-194  
83.הכהן, אהרן מענדיל יד רא"ם. חלק ב: ...כלילת חתנים (ליקוטי דינים ומנהגים לאירוסין ונישואין...) (נערך והו"ל ע"י חיים נפתלי ויסבלום) ת"א תשך  
84.הלוי, יוסף צבי נישואין וגירושין פיקטיביים דברי משפט ז תשס עמ' קא-קיב  
85.הלפרין, ישראל נישואי בהלה במזרח אירופה ציון ספר כז תשכב עמ' 36-58; יהודים ויהדות במזרח-אירופה, ירושלים תשכט עמ' 309-289  
86.הלפרין-קדרי, רות טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו - האמנם? להיות אשה יהודייה 3, ירושלים 2005 עמ' 123-136  
87.הנקין, יוסף אליהו על דבר הריפורם הקונסרבטיבי בקדושין [בדבר מנוי בשעת הקידושין שליח לגירושין] פירושי לב איברא, ניו-יורק תשיז עמ' 70-74; נעם כרך א תשיח עמ' ע-עד  
88.הר, משה דוד הנישואין מבחינה סוציו-אקונומית לפי ההלכה משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות, ירושלים תשלו עמ' 46-37  
89.הרניק, ברוך מהות הקידושין אורות עציון לב תמוז תשסא עמ' 99-110  
90.הרץ, שמואל שבירת הכוס בחופה סיני כרך קג תשמט עמ' רמח-רס  
91.הרצוג, יצחק אייזיק לנמוקי התקנות שנתחדשו בבית מדרשה של הרבנות הראשית לא"י תלפיות א שנה א תשד-תשה עמ' 462-457  
92.הרשברג, א"ש מנהגי האירוסין והנשואין בזמן התלמוד העתיד ספר ה תרפא עמ' 104-75  
93.הרשברג, א"ש ממנהגי האירוסין והנשואין בתקופת המשנה והתלמוד הדאר שנה יא תרצב-תרצג עמ' 125-126  
94.הרשקוביץ, יצחק בראשונה היו מייחדין את החתן ואת הכלה (פשר מנהג יהודה הראשון) פתוחי חותם א תשסד עמ' 43-53  
95.השנירי, א"י התקנות שנתקנו ע"י מועצת הרבנות הראשית לארץ-ישראל איש התורה והמעשה, ירושלים תשו עמ' קג-קו  
96.ווזנר, יוחנן בענין נשואי בת כהן לישראל ובת ישראל לכהן זרע יעקב גל' ד אלול תשנה עמ' טו-יח  
97.ויינגורט, אברהם אבא על מהות קידושי אשה המעין כרך כד גל' ד תמוז תשמד עמ' 57-41  
98.וינפלד, אברהם בענין נשואין עם בת גרים מבקשי תורה גל' כט תמוז תשסב עמ' קל-קלה  
99.ויס, אשר זליג קידושין ונשואין מנחת אשר, דברים, תשסז סי' מו עמ' שיב-שיט  
100.ויצמן, גדעון נישואי פונדקאית הרה תחומין ל תשע עמ' 229-232  
101.ולדמן, מנחם נישואין וגירושין בקרב יהודי אתיופיה תחומין יא (תשן) 214-240  
102.ולוולסקי, יואל ב' חיוב נשים בברכת חתנים תחומין ו תשמה עמ' 120-118. ברזון, עזריה: שם עמ' 121 
103.ולר, שולמית מעשה הקידושין במקורות התלמודיים - ביטוי לעליונות גברית או לשוויון בין המינים? הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 79-95  
104.וקנין, מכלוף סידור חופה וקידושין לשאינם שומרי שבת ודיני טהרת המשפחה אור תורה שנה כא תשמט עמ' רצה-שב  
105.ורדי, דב ברכת אירוסין לשיטת הרמב"ם ניב המדרשיה גל' טז-יז תשמג-תשמד עמ' 143-141  
106.זימר, יצחק אריק מנהגי נשואין בוורמישא; מתוך ספר המנהגים של ר' יוזפא שמש סיני כרך פו תשם עמ' יד-נד  
107.זלמנוביץ, אריה נישואי חרש וחרשת שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' ק-קב   
108.זק"ש, מרדכי יהודה ליב קידושין בטבעת או בשביעית? מילי מרדכי, ירושלים תשנד עמ' רעד-רעו  
109.חיימוביץ, ג'פרי (יוסי) חזקת אשה קטלנית עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנח 308 ע'  
110.טולידאנו, פנחס ברוך בענייני קידושין שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' כא-כח  
111.טולידנו, ברוך אברהם קדושי שחוק דברי משפט ד תשנח עמ' מד-מח  
112.טולידנו, ברוך אברהם קדושי שחוק דברי משפט א תשנו עמ' קלב-קלט  
113.טורצין, אברהם ישעי'ה כמה הערות בהלכות קידושין בשו"ע אה"ע סי' נה אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקלו-תקלח  
114.טורצין, אברהם ישעיה בדין פנים חדשות לברכת נישואין אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' רו-רי  
115.טרבילו, שלמה זלמן שיעור המזונות במתחייב לזון את בני הזוג לאחר נישואיהם דברי משפט ז תשס עמ' רי-רכה  
116.טשרנוביץ, נחום מנהגי נישואין של יהודים בצפון ובמזרח תימן ישראל - עם וארץ ספר א (19) תשמד עמ' 200-185  
117.יהושע, בן-ציון חתונה יהודית באפגאניסתאן שבט ועם סדרה שניה ב ניסן תשלג עמ' 422-383  
118.יוסף, דוד תשובת הרמב"ם בדין ברכות האירוסין והנישואין חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' צד-קב  
119.יוסף, יצחק בדין קידושי אשה בצחוק אור תורה שנה יד תשמב עמ' רנה-רס; חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' סג-עב  
120.יוסף, יצחק ייחוד סמוך לחופה תחומין לא תשעא עמ' 252-260  
121.יוסף, עובדיה תשובה בהלכות קידושין מוריה שנה יג גל' ז-ט אלול תשמד עמ' סב-סח  
122.יחיא, יוחאי דין הבחנה אבני משפט ז תשסז עמ' 65-77  
123.יעקבי, בעז קניין ואיסור בקידושין פרי עץ הגן ג תשסב עמ' 101-137  
124.יערי, אברהם מנהגי נשואין אצל יהודי ארצות המזרח מחניים פג תשכג עמ' 50-46  
125.כהן, דב זמן נישואין במקרים מיוחדים ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 35-46  
126.כהן, שאר ישוב תשובה בעניני נשואין לאלמנת מלחמה [נישואי מינקת] חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' שלג-שלט  
127.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה ערעור על ביצוע קידושין [אמירה בלע"ז, פסול עד המודה לדברי עד אחד שהוא רשע תחומין כח תשס"ח עמ' 13-18  
128.כץ, יעקב נשואין וחיי אישות במוצאי ימי-הבינים ציון שנה י עמ' 54-21  
129.לאו, ישראל מאיר בגדרי יחסי אישות בטרם נישואין תורה שבעל פה כז תשמו עמ' פד-צב  
130.לבמור, רחל הסכמי קדם-נישואין למניעת סרבנות גט בישראל שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 127-192  
131.לבמור, רחל הסכמי קדם נישואין למניעת סרבנות גט בסוף המאה העשרים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 121 ע'  
132.לבנון, שלמה מצוותה של האשה בנשואין אפיקי נחלים ה תשלג עמ' 38-35  
133.לוי, שלמה ייחוד לאחר החופה לפי מנהג הספרדים עלון שבות גל' 165 תשרי תשסו עמ' 93-100  
134.לויטס, חיים מנחם על תהליכי קשר האישות שנה בשנה תשמב עמ' 244-234  
135.לוינברג, יחיאל בענין נשיאת אשה שניה במדינה אחרת קול התורה חוב' י ניסן תשמב עמ' לז-מ  
136.לוינסון, יעקב משא ומתן בדבר סידורי קידושין של המתקנים בא"י אור המזרח שנה א חוב' ב אייר תשיד עמ' 51-47  
137.ליפשיץ, נפתלי מוסד הנשואין מסד לאחדות האומה גוילין גל' יז סיון תשכג עמ' 17-19  
138.לפיאן, אריה ליב שליחות בגיטין וקידושין מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' לד-לח  
139.מאיר, יששכר אודות מה שנהגו בכמה קהלות ספרדיות שלא להכנס לחדר יחוד אחרי החופה מבקשי תורה גל' כג ניסן תשנח עמ' יח-כא  
140.מזרחי, מרדכי בדין חופה קונה או יחוד קונה כבודה של תורה חלק ג תשמו עמ' קכח-קלא  
141.מחניים פג אב תשכג מוקדש לנושא הנישואין במקורות ישראל   
142.מילר, אליעזר יהודה בענין פטור חתן מקריאת שמע ומשאר מצוות קובץ בית אריה לייב ירושלים תשנד עמ' 31-38  
143.מינרבי, מאיר מ' נשואין וגירושין בין יהודים באיטליה והמשפט הפוזיטיבי האיטלקי דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תיז-תכז  
144.מישלוב, דוד יוסף בעיית גט מעושה והסכמים קדם נישואין כפתרון לבעיית עגונות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנד 143 עמ'  
145.מרקוס, ספי מצבי ביניים בנישואין עלון שבות גל' 164 תשרי תשסה עמ' 115-122  
146.משאש, שלום קידושין מתוך צחוק ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 21-11  
147.משאש, שלום בדין מינקת שרוצה להנשא (פסק דין) המאסף שנה ו תשמה עמ' 241-238  
148.נבל, מיכל הנשואין במקרא: ההכנות לטקס והמעבר לחיי הנשואין במקרא עבודת גמר בחוג למקרא, אוניברסיטת ת"א תשלח 211 עמ'  
149.נויבואר, יקותיאל יעקב תולדות דיני הנשואין במקרא ובתלמוד ירושלים תשנד 194 עמ'  
150.סגל, יהודה זרחיה בגדר מקדש אחת משתי אחיות המאסף שנה ד תשמב עמ' 316-313  
151.סגל, יהודה זרחיה השאת הצעירה לפני הבכירה שנה בשנה תשס עמ' 207-208  
152.סגל, יהודה זרחיה בגדר מקדש אחת משתי אחיות צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' סו-סח [אוצר המשפט ב ערך 6370]  
153.סולובייצ'יק, אהרן בענין קידושי שומרונים הפרדס שנה סא חוב' ב מרחשון תשמז עמ' 19-8  
154.סולוביצ'יק, אהרן קידושין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי תחומין כ (תשס) 297-310  
155.סירקש, יואל תשובה בענין אשה שהלכה בשבי ונאבדו עקבותיה, היתר לבעלה לישא אחרת מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' סז-סט  
156.סליי, מנחם מנהג המשפחה במקרי נישואין בין עדתיים, מיזוג הגלויות מבחינה הלכתית נעם ספר כג תשמא עמ' קמה-קפ  
157.סמט, ישראל משמעותם של מנהגי חופה צהר ט חורף תשסב עמ' 75-85, שם גל' י אביב תשסב עמ' 163-174  
158.עגמי, יונתן לוי בענין מצוה בקידושין וברכת האירוסין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שעו-שעט  
159.עטיה, ארן; כהן, הראל אודות פרשית קדושין עלומה (על סימנים מה-מו-מז משו"ת עזרת-כהן) מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 109-119  
160.עמאר, שלמה משה פתרון למעוכבות גט משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 119-128  
161.ענזי, רקפת הנקה ונישואים: דין מינקת חבירו בראייה היסטורית גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 207-219  
162.ערוסי, רצון נישואין כדת משה וישראל בדורנו המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 279-285  
163.פולייב, משה אהרן שליחות בקדושין הפרדס שנה נא חוב' ב מרחשון תשלז עמ' 11-8  
164.פטאי, רפאל הנישואים אצל אנוסי משהד עדות רבעון לפולקלור ואתנולוגיה שנה ב תשז עמ' 192-165  
165.פייגין, שמואל נשואי אשה ואמתה בתקופת בבל הראשונה מנחה לדוד, ליובל ר' דוד ילין, ירושלים תרצה עמ' מח-סח  
166.פיקר, אריאל מתן טבעת מן הכלה לחתן בסוף טקס החופה תחומין כ (תשס) 311-316  
167.פיש, אמרה מהות הקידושין ע"פ רש"י ותוס' אורות עציון לב תמוז תשסא עמ' 139-146  
168.פלדמן, שמואל תוקפם של נישואי חרש וחרשת שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' סח-עד  
169.פלוסר, דוד; ספראי, שמואל 'בצלם דמות תבניתו' ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 461-453  
170.פלק, זאב דיני נישואין ירושלים תשמג 178 עמ'  
171.פלק, זאב נישואין אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 857-863  
172.פלק, זאב נישואי-פנים [אנדוגאמיה] בישראל תרביץ שנה לב תשכג עמ' 19-34  
173.פלק, זאב אירושין ונישואין במשפט העברי הקדום הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 127-126  
174.פלק, זאב הוראה לישראל טורי ישורון גל' ט שבט תשכז עמ' 21-20  
175.פלק, זאב כוחא דהיתרא טורי ישורון גל' יז שבט תשלא עמ' 15-13  
176.פרוש, שלמה זלמן לצאת לחו"ל כדי לישא אשה עדות, קובץ תורני, גל' יב סיון תשנב עמ' כב-ל  
177.פרידמן, מרדכי עקיבא שידוכין ואירוסין לפי תעודות הגניזה הקהירית דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות כרך ג תשמא עמ' 173-157  
178.פרידמן, שמא יהודה 'חופה בקידושין' בברכת אירוסין, ודפוסי ספר אבודרהם סיני כרך עו תשלה עמ' רס-רסד  
179.פריימן, אברהם חיים סדר קידושין ונישואין אחרי חתימת התלמוד ירושלים תשה ת עמ'  
180.פריימן, אברהם חיים התקנות החדשות של הרבנות הראשית לארץ ישראל בדיני אישות סיני כרך יד תשד עמ' רנד-רסג  
181.פרלמן, יוסף יצחק מנהג שבירת הכוס ואיסור בל תשחית מבקשי תורה גל' כה סיון תשנט עמ' רלט-רמג  
182.פרלס, שלמה מצבם ומעמדם של נישואין דתיים והדין הדתי ברפובליקה הפדרלית של גרמניה דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' תה-תטו  
183.פרץ, יעקב אמת ליעקב (הלכות חופה וקידושין) ירושלים תשס קסג עמ'  
184.פתחי, דוד אינו יודע בטיב גיטין וקידושין ועוסק בהם - קשה לעולם יותר מדור המבול המאיר לארץ גל' 1 ניסן תשנז עמ' 38-43  
185.צדוק, משה אירוסין ונישואין [אצל יהודי תימן] יהודי תימן - תולדותיהם וארחות חייהם, ת"א 1967 עמ' 212-208  
186.קאסוטו, משה דוד חתנה, חתן וכלה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 360-358  
187.קאפח, אהרן מנהג קדום בעת הקידושין   
188.קהת, ברוך מצות קידושין אורות עציון לב תמוז תשסא עמ' 93-98  
189.קוליץ, יצחק בענין אין האשה מתקדשת אלא לרצונה תורה שבעל פה כה תשמד עמ' י-יד  
190.קורט, זבולון מנהגי אירוסין ונישואין בהראת אפגניסטאן ידע עם כרך טו תשלא עמ' 15-22  
191.קורצטג, משה הבחנת שלשה חודשים בגיורת [עכוב גיורת מלהינשא כדי להבחין האם היא בהריון מגוי] תחומין י (תשמט) 334-339  
192.קיסטר, יצחק תקנות הרבנות הראשית לא"י בעניני אישות תורה שבעל-פה יב תשל עמ' מט-נז  
193.קיסטר, מנחם כדת משה ויהודאי' תולדותיה של נוסחה משפטית-דתית עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 202-208  
194.קליין, מנחם צוואת רבי יהודה החסיד בענייני זיווגים, שלא יהא שם החתן וחמיו או שם הכלה וחמותה שווים מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 130-132  
195.קפלין, כתריאל דוד בענין היתר נישואי גיורת לממזר שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' ח-יג  
196.קרליץ, שלמה שמשון בענין זכויות האב במעשה ידיה ובקדושיה ובנשואיה של הבת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תצח-תקט  
197.ראק, יהודה מצות קידושין אליבא דהרמב"ם עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 107-118  
198.רבינוביץ, אהרן באיסור יחוד לארוסה מגל יב תשנח עמ' 123-129  
199.רבינוביץ, יהודה ליב בענין קידושין בחציה שפחה וחציה בת חורין אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' קצו-קצח  
200.רגב, תניה מעמדם של קידושי מומר בגזרות תתנ"ו ובגירוש ספרד גרנות גל' 1 סיון תשסא עמ' 97-108  
201.רובין, ניסן שמחת החיים (טקסי אירוסים ונישואים במקורות חז"ל) תל אביב תשסד 428 עמ'; ביקורת: ציון שנה עא תשסו עמ' 225-227  
202.רובין, ניסן גיל הנישואים במקורות חז"ל - עיון אנתרופולוגי הישן יתחדש והחדש יתקדש, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשסה עמ' 143-181  
203.רוזן צבי, ישי המדיר' והמודרת משנת כתובות פרק ז ותפיסת הנישואין התנאית דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 91-117  
204.רוזן, יקהת; זית, ארנון "ודבק באשתו והיו לבשר אחד" אורות עציון כא מנחם אב תשנ"ב עמ' 45-56  
205.רוזנבוים, עזריאל כוונה בקדושין ובקנינים קול התורה גל' לח ניסן תשנה עמ' צ-צג  
206.רוזנפלד, יאיר מנהג קריאת הכתובה בחופה תחומין כט תשס"ט עמ' 189-195  
207.רוזנפלד, שלמה לימוד תורה ונשיאת אשה ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 9-16  
208.רוזנפלד, שלמה מהות מצות הקידושין ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 9-17  
209.רוזנצויג, מיכאל בענין שיטת הרמב"ם במצות קידושין חזון נחום, מחקרים מוגשים לד"ר נחום לאם בהגיעו לשיבה, ניו יורק תשנח חלק עברי עמ' לה-מה  
210.רוטר, שלום אליעזר קונטרס שלמי אליעזר בעניני שידוכין, אירוסין ונישואין מבקשי תורה גל' כג ניסן תשנח עמ' כח-עג, שם גל' כד חשון תשנט עמ' קמא-קפו, שם גל' כה סיון תשנט עמ' רמד-רצז, שם גל' כו תמוז תשס עמ' תב-תכח  
211.רוטר, שלום אליעזר קונטרס שלמי אליעזר בענייני חופה ונשואין מבקשי תורה גל' כז אדר תשסב עמ' כג-פ, שם גל' כט תמוז תשסב עמ' קמג-קפד, שם גל' לא אלול תשסב עמ' שיט-שסה  
212.ריבלין, יוסף מעמדה של האישה בעקבות מחקריו של פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 147-161  
213.ריבלין, יוסף יואל נישואין בישוב הישן של האשכנזים בירושלים מחניים פג אב תשכג עמ' 72-76  
214.רייך, שמואל זאב בענין נשואין במילוי הלבנה מבקשי תורה גל' כו תמוז תשס עמ' שצט-תא  
215.ריינס, חיים זאב אירוסים ונישואים בהלכה מסות ומחקרים במוסר ובמשפט ישראל, ירושלים 1972 עמ' צא-ק  
216.ריסקין, שלמה  הפקעת קידושין - פיתרון לעגינות תחומין כב (תשסב) 191-209  
217.רמבני, חיים יראת-ההוראה כגורם בכיה לדורות בתחום הקידושין הפועל הצעיר שנה נז תשכד גל' 46 עמ' 8-9  
218.רפאל, שילה קידושין רפורמיים תחומין ז תשמו עמ' 254-249  
219.רפאל, שילה בעיות הלכה סבוכות בבתי הדין בישראל ופתרונן [א. הכרת אבהות ב. נישואי ריפורמים וקונסרבטיבים ג. כפיית גט] שרידים גל' י שבט תשמט עמ' יח-כח  
220.רצהבי, יהודה מנהגי נישואין [בתימן] ידע עם כרך ג תשטז עמ' 34-36  
221.שוחטוביץ, אהרן חופה העשויה מענפים ופרחים הפרדס שנה לז חוב' ד טבת תשכג עמ' 9-12  
222.שוסטק, זאב גמירת דעת האשה בקידושין הפרדס שנה נז חוב' ה שבט תשמג עמ' 23-20  
223.שטרן, טוביה סידור קידושין על ידי מחלל שבת לזוג מחללי שבת הפרדס שנה סב חוב' ד טבת תשמח עמ' 17-15  
224.שיפמן, פינחס הכרת המדינה בנישואין דתיים: הפסדו של האדם הדתי חירות המצפון והדת, אסופת מאמרים לזכרו של חמן פ' שלח, תל אביב 1990 עמ' 125-152  
225.שיפמן, פנחס ספק קידושין במשפט הישראלי ירושלים תשלה 187 עמ'. ביקורות: כהן, ידידיה: המעמד האישי בישראל - משפט כלאיים? דעות גל' מה תשלו עמ' 369-367; שילה, יצחק: משפטים כרך ט תשלט עמ' 547-544 
226.שיפמן, פנחס מי רשאי לשמש 'רושם נישואין' בישראל משפטים כרך יא תשמא עמ' 236-221  
227.שכטר, צבי בעניני נישואין בעקבי הצאן, ירושלים תשנז עמ' רסה-רעו  
228.שמואלביץ, חיים בגדר דעת האשה בנישואין משכיל ליהודה, ספר זכרון לרב יהודה לייב (יודן) הרכבי, בני-ברק תשמו עמ' צא-צד   
229.שפירא, אברהם אלקנה כהנא בדין נשואי מינקת שנה בשנה תשנב עמ' 163-169   
230.שפירא, אברהם אלקנה כהנא קדושין וגרושין ע"י מי שאינו מוסמך תחומין יט (תשנט) 163-181  
231.שפירא, דוד ממנהגי נישואין בעיה"ק ירושלים תובב"א אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' מו-ע  
232.שפרבר, דוד בדין משפחה שבידם צוואה שלא להשתדך עם כהנים חיי אפרים א ירושלים תשסא עמ' נח-סב  
233.שרגא, איל איש יהודי (בירורי יהדות ונישואין) ירושלים תשסו שכח עמ'  
234.שרמן, אברהם ח' סמכות גדולי הדור בנושאי אישות וגירות תחומין ל' תשע עמ' 163-173  
235.שרמן, אברהם חיים היתר נשואין לגיורת מעוברת עטרת שלמה י תשסה עמ' רסה-רעט  
236.שרמר, עדיאל זכר ונקבה בראם (הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד) ירושלים תשסד 365 עמ'; ביקורת: פרידמן, מרדכי עקיבא: ציון שנה ע תשסה עמ' 404-413  
237.שרמר, עדיאל בן שמונה עשרה לחופה? גיל הנישואים של יהודי ארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד ארוס, אירוסין ואיסורים, ירושלים תשנח עמ' 43-70  
238.שרמר, עדיאל גיל הנשואין של גברים יהודים בארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד  ציון שנה סא תשנו עמ' 45-66  
239. Synodalarbeiten ?ber die das Ehegebiet betreffenden Vorschlage  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 8 (1870), p. 84-100  
240. Abrahams, Israel  Marriage (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 460-463  
241. Abrahams, Israel  Jewish life in the Middle Ages  London 1896; new ed., enlarged by Cecil Roth, London 1932; ch. X: Marriage customs  
242. Abrahams, Israel  Some Jewish marriage ceremonies  Jewish Chronicle, (6.10.1899)  
243. Apple, Raymond, a.o.  Marriage  Encyclopedia Judaica 11, p. 1025-1051; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 356-360  
244. Ascher, Maurice  Marriage at eighteen  Jewish Forum 4 (1921), p. 981-984  
245. Baab, O.J  Marriage  The Interpreter's Dictionary of the Bible 3, p. 278-287  
246. Barton, George Aaron  Marriage (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 8, p. 466-471  
247. Bickerman, Elias Joseph  Two legal interpretations of the Septuagint  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser. 3 (1956), p. 81-104 = Studies in Jewish and Christian history, Leiden 1976, p. 201-224  
248. Blau, Ludwig  Zur Geschichte des j?dischen Eherechts  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 193-209  
249. Blau, Ludwig  Die alteste Ehereform  Ein Beitrag zur Bibel- und Talmudexegese. Abhandlungen zur Erinnerung an Hirsch Perez Chajes, 1933, p. 6-21  
250. Bonfil, Robert  מאי הינומא Un antico uso nuziale ebraico  Annuario di Studi Ebraici 4 (1964-65), p. 81-100  
251. Bornstein, David Josef  Chuppa  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 573-455  
252. Bottenheim, Paul  Etude sur le mariage d'apres le droit hebreu et l'application en Russie des lois hebraiques le regissant  Bulletin de la Societe de Legislation Comparative 40 (1910-11), p. 233-264  
253. Brissaud, J.B.  Le mariage juif  Bulletin de l'Academie de Legislation de Toulouse, 2 (1898-99)*  
254. Buchler, Adolf  The induction of the bride and the bridegroom into the חופה in the first and the second centuries in Palestine  Livre d'hommage a la memoire du... Samuel Poznanski, 1927, p. 82-132  
255. Bulka, Reuven P.  Jewish marriage: a halakhic ethic  N.Y.-Hoboken 1986, 21 + 255 p.  
256. Burrows, Millar  The basis of Israelite marriage  New Haven, Conn., 1938, 8 + 72 p.   
257. Carpzov, Jo. Benedictus (praes.); Schmer, J. (resp.)  Dissertatio philologico-theologica de Chuppa Hebraeorum  Leipzig [169-?], 46 p.; Rostock 1710, 46 p.   
258. Carpzov, Joh. Benedictus  Exercitatio de Chuppa Hebraeorum  Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 30*  
259. Celsius, Olavus (praes.); Leestrom, Benedict. (resp.)  De jure connubiorum apud Hebraeos  2 vols., Upsala 1727-1729  
260. Cohen, Boaz  Dowry in Jewish and Roman law  Jubilee vol. Levi, 1955, p. 57-85 = L'Annuaire de l'Institute de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 13 (1953), p. 57-85 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 348-376  
261. Daube, David  Historical aspects of informal marriage  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser., 25 (1978), p. 95-107  
262. Dwight, Sereno Edwards  The Hebrew wife, or the law of marriage, examined in relation to the lawfulness of polygamy and to the extent of the law of incest  N.Y. 1836, 4 + 189 p.; Glasgow 1837, 8 + 148 p.  
263. Eager, Geo. B.  Marriage  International Standard Bible Encyclopedie 3, p. 1996-1999  
264. Eberharter, Andreas  Was bedeutet Mohar?  Theologische Quartalschrift 95 (1913), p. 489-508  
265. Elman, Peter (ed.)  Jewish marriage  London-N.Y. 1967, 14 + 231 p.; p. 121-133: Owen, A.: Legal aspects of marriage  
266. Enciclopedia Judaica Castellana  Cohabitacion  Vol. 3, p. 55  
267. Enciclopedia Judaica Castellana  Dote  Vol. 3, p. 539-540  
268. Eschelbacher, Max  Vom Sinn der j?dischen Trauung  Der Morgen 6 (1930), p. 435-444  
269. Falk, Zeev W.  Engagement and marriage in ancient Hebrew law  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. XII,1-XII,3  
270. Freehof, Solomon B.  The Chuppa  In the time of harvest, essays in honor of Abba Hillel Silver, 1963, p. 186-193  
271. Friedler, Abraham  ?ber die Einsegnung der Ehen im Freien כוכבי יצחק 6 (1846), p. 103-107  
272. Friedman, Mordechai Akiva  The minimum Mohar payment as reflected in the Geniza documents: marriage gift or endowment pledge  Proceedings, American Academy for Jewish Research 43 (1976), p. 15-47  
273. Gittelsohn, Roland B.  Discussion guide for 'Consecrated unto Me'  N.Y. 1966, 3 + 106 p.  
274. Gittelsohn, Roland B.  My beloved is mine. Judaism and marriage  N.Y. 1969, 14 + 326 p.  
275. Gittelsohn, Roland B.  The extra dimension: a Jewish view of marriage  N.Y. 1983, 11 + 270 p.  
276. Grunwald, Max  Marriage ceremonies  Jewish Encyclopedia 8, p. 340-347  
277. Herlitz, Georg; Grunwald, Max  Hochzeit und Hochzeitsbrauche  J?disches Lexikon 2, p. 1635-1641  
278. Herzfeld, Levi  Vorschlage zu einer Reform der j?dischen Ehegesetze  Braunschweig 1846, 4 + 48 p.  
279. Jacobi, Hosea  ?ber die Stellung des Weibes im Judenthum, mit besonderer Berucksichtigung der Eheschliessung, wie sie uns in den Schriften des Alten Testaments vorliegt  Berlin 1865, 39 p.  
280. Jakobovits, Immanuel  The meaning of the marriage ceremony  In: סדר נישואין Order of the Jewish marriage service, N.Y. 1958, p. 6-10  
281. Jung, Leo  Jewish aspects of marriage  Jewish Forum 12 (1929), p. 215-217  
282. Jung, Leo  Modern marriage problems  In: The Jewish Library, 3rd ser., N.Y. 1934, p. 67-90  
283. Juster, Jean  Le mariage; le divorce; capacite de fait (femme juive, mineur)  In: Les Juifs dans l'Empire Romain, vol. 2, Paris 1914, p. 41-64  
284. Kahana, Koppel  The theory of marriage in Jewish law  Leiden 1966, 11 + 99 p.   
285. Kalthoff, Joh. Heinr.  Eherecht  In: Handbuch der hebraischen Alterthumer, Munster 1840, p. 349-385  
286. Kanter, Felix  Die 'Chuppah'  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 1 (1914), p. 280-284  
287. Kirschenbaum, Aaron  The Talmud and you. A series of four units.  N.Y. 1967, 9 + 49 p.; Pt. 1, p. 6-23: Under the canopy - the Jewish wedding ceremony; Pt. 2, p. 24-49: How to quarrel constructively - the talmudic concept and practice  
288. Klein, Hans  Natur und Recht; Israels Umgang mit dem Hochzeitsbrauchtum seiner Unwelt  Theologische Zeitschrift 37 (1981), p. 3-18  
289. Klein, Hermann  Zwei Gutachten zur Frage der Ehereform  Nachalath Z'wi 3 (1932-33), p. 289-297  
290. Kohler, Josef  Rechtsvergleichende Skizzen: 1.: Die Kaufehe nach dem Mischnatraktat Kidussin  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 26 (1911), p. 456-458  
291. Kohler, Kaufmann  Huppah  Jewish Encyclopedia 6, p. 504-506  
292. Kohler, Ludwig  Ehe und Hochzeit im A.T  Die Religion in Geschichte und Gegenwart 2, p. 25-27  
293. Kohnstamm, Jackie A.; Moulinas, Rene  Archaisme et traditions locales: Le mariage chez les Juifs d'Avignon et du Comtat au dernier si?cle avant l'emancipation  Revue des Etudes Juives 138 (1979), p. 89-115  
294. Kuhlewein, J. ארש  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 240-242  
295. Laufer, Joseph  Marital law in transition: the problem in Israel  Buffalo Law Review 9 (1959-60), p. 321-353  
296. Lauterbach, Jacob Z.  Kiddushin  Jewish Encyclopedia 7, p. 485-486  
297. Lauterbach, Jacob Z.  The ceremony of breaking a glass at weddings  Hebrew Union College Annual 2 (1925), p. 351-380 = Studies in Jewish law, custom and folklore, N.Y. 1970, p. 1-29  
298. Lesetre, Henri  Fiancailles  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2230-2232  
299. Lesetre, Henri  Mariage  Dictionnaire de la Bible 4, p. 758-770  
300. Levy, Felix A.  Judaism and marriage  Jewish Tracts 19 (n.d.), 19 p.  
301. Lewy, Heinrich  הינומא in der Mischna  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 19 (1892), p. 133-134  
302. Loewe, Heinrich  J?dische Brauche bei Verlobnis und Heirat  Gemeindeblatt der J?dischen Gemeinde zu Berlin 18 (1928), p. 165-172  
303. Low, Leopold  Ist es nach dem Talmud erlaubt, unter freiem Himmel Trauungen vorzunehmen?  Ben Chananja 8 (1865), p. 397-402, 413-421.   
304. Mangel, L. Ahouva  La formation du mariage en droit biblique et talmudique  Paris 1935, 139 p.  
305. Neufeld, Edward  Ancient Hebrew marriage laws, with special references to general Semitic laws and customs  London 1944, 19 + 304 p.   
306. Perles, Felix  Die j?dische Hochzeit in nachbiblischer Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 9 (1860), p. 339-360  
307. Plautz, Werner  Die Form der Eheschliessung im Alten Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 76 (1964), p. 298-318  
308. Plummer, A.  Bride  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 326-327  
309. Plummer, A.  Bridegroom  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 1, p. 327  
310. Rabbiner, Zemach  Die Bedingungen der Eheschliessung bei den Juden  Sofia 1930, 13 + 114 p. (German title page, text in Bulgarian lang.)  
311. Sessa, Guiseppe  Tractatus de Judaeis, eorum privilegiis, observantia et recto intellectu, continens pignora, usuras, testimonia, testamenta, juramenta, successiones, immunitates, matrimonie, repudia..  Augusta Taurinorum (Turin) 1717, 16 + 387 p.  
312. Stern, Albert  ?ber ehegesetzliche Zeitfragen [levirate marriage; Agunot; conditional Kidushin]  Pest 1872, 207 p.  
313. Tosato, Angelo  Il matrimonio israelitico: una teoria generale  Rome 1982, 16 + 234 p.   
314. Tosato, Angelo  Il trasferimento dei beni nel matrimonio israelitico  Bibbia e Oriente 27 (1985), p. 129-148  
315. Tosato, Angelo  Il matrimonio israelitico  Studia et Documenta Historiae et Iuris 51 (1985), p. 393-401  
316. Vismara, Giulio  La donazione nuziale nel diritto ebraico e nelle fonti cristiane in relazione al diritto romano post-classico  Publicazioni della Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2nd ser., Scienze Giuridiche 43 (1935), p. 295-406  
317. Wiesner, J.  Die Hochzeitsfeier in thalmudischer und nachthalmudischer Zeit  Ben Chananja 4 (1861), p. 73-77.   
318. Winer, G.B.  Hochzeit (חתנה) Winer 1, p. 499-500  
319. Winster, Jerry  Marriage as reflected in aggadic literature  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1973, 6 + 130 p.  
320. Zagouri, Abraham  Du mariage en droit hebraique  Paris 1960, 121 p.  
321. Zipser, M.  ?ber die Vornahme von Trauungen in den Synagogen  Ben Chananja 9 (1866), p. 569-570, 584-585  
322. [Low, Leopold]  ?ber das Recht, Trauungen zu vollziehen  Ben Chananja 7 (1864), p. 49-56, 73-81  
323.תא-שמע, ישראל חופה ונישואין בהלכה מחניים פג אב תשכג עמ' 24-27  
324.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל תקנות הרבנות הראשית הפרקליט כרך א חוב' תמוז תשד - יולי 1944 עמ' 19-18  

יב. משפחה. ירושה > קידושין ונישואין > דרכי קניין בקידושין

 מחברכותרתספרביקורת
325.אוחנה, ראובן חופות חדשות מקרוב באו (בדין חופות התלויות מהתקרה) אור תורה שנה כח תשנו עמ' קיג-קטו  
326.אוירבך, שלמה זלמן בענין קידושין מדין ערב ובמתחיב בשטר ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תעג-תעט  
327.אופיר, ליאור קידושין בקניין חליפין מעליות יג תשנג עמ' 60-72  
328.אורליאן, מאיר מילי לא מימסרן לשליח (מבוא) בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 39-52  
329.אחיון, שמעון חיי אישות אחרי גירושין [באדם שאינו שומר תורה ומצוות] שבילין גל' ו-ז תשרי-טבת תשכד עמ' סח-עא  
330.איטח, שלמה בענין דין אמירה בקידושין והמסתעף בני שלמה תשנח עמ' קלא-קמ  
331.אייזנשטיין, אברהם חיים ביסוד דין ערב ועבד כנעני והמסתעף אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קנב-קנט  
332.אילוז, אליהו ליאור בענין "דעתה" בקידושין ובנישואין בני שלמה תשנח עמ' קז-קיב  
333.אילן, יעקב דוד בדין קדושי יעוד עדות, קובץ תורני, גל' יז תשרי תשנה עמ' ל-לג  
334.אינהורן, יששכר דב בסוגיא דשיראי זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קצה-רז  
335.אלפנדרי, שלמה אליעזר חציצה בקידושין אהלה של תורה, רבעון, גל' א אדר ב תשלו עמ' ה-יא  
336.אמיתי, איתיאל בענין היקש "ויצאה-והיתה" בשטר קידושין אבני משפט ה תשסו עמ' 92-111  
337.אמיתי, איתיאל כתיבת השמות בגט והנלמד מזה לשטר קידושין אבני משפט ז תשסז עמ' 147-157  
338.אמסטר, צבי בדין קנין חליפין בקידושין בית יצחק שנה ט תשו עמ' 86-87  
339.אנציקלופדיה תלמודית אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות כרך א עמ' רנז-רסא (עמ' תקנג-תקסא במהדו' ב)  
340.אסולין, אריה המקדש בטבעת שאולה אבני משפט ו תשסו עמ' 152-166  
341.אפל, יוסף יהושע בענין מקח טעות לביטול הנישואין ברקאי קובץ ג תשמו עמ' 64-54  
342.אפשטיין, משה מרדכי בענין קידושין בדבר שלא בא לעולם מוריה שנה ו גל' ב-ד מנחם-אב תשלה עמ' לז-מג  
343.אפשטיין, משה מרדכי קידושין בממון חברו וביאורים בקניני גזילה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' ריח-רכב  
344.ארנברג, יהונתן דיני הקידושין וקנייני הממון - הדמיון והשוני מישרים ד תשסו עמ' 15-33  
345.ארנטל, יקותיאל יצחק; רוזנברג, משה אריה עיקרי הלכות קנין חליפין-סודר, ובשידוכים וחופה חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' עז-פא  
346.באראן, אשר קלמן בענין קדושי כסף מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קלא-קלו  
347.בארי, משה תוקף חופת נידה בזוג שאינו שומר מצוות תחומין כט תשס"ט עמ' 196-201  
348.בוחריס, רחמים המקדש בהפקר המאסף שנה ב תשם עמ' 381-376  
349.בורק, אהרן דוד בדין קידושין בטבעת שאולה הפרדס שנה יד חוב' ט כסלו תשא עמ' 18-20; חוב' י טבת תשא עמ' 22-20; חוב' יא שבט תשא עמ' 32-34  
350.ביליצקי, לוי בדין המקדש בשטר חוב הפרדס שנה לו חוב' ו אדר א-ב תשכב עמ' 18  
351.בלאך, אברהם יצחק בענין קנין כסף מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' קכה-קכח  
352.בלום, אליהו שיטת הרמב"ם בדין נתינת קידושין מאורות אמנה א תשנז עמ' 69-75  
353.בלומינג, אברהם דוד בענין דעת המקנה בשטר קידושין זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קעה-קעח  
354.בלומינג, יעקב יוסף בענין הקנין והאיסור בקידושין בית אהרן וישראל גל' קכ אב-אלול תשסה עמ' מ-מח  
355.בלזם, נעם קידושין מדין ערב מעליות כא תשנט עמ' 44-52  
356.בן גיגי, שמעון בחילוק קנין כסף מחליפין לקידושין מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' רסה-רעט  
357.בן פורת, אליעזר בענין אמירה בקידושין הדרום חוב' סה אלול תשנו עמ' 37-51  
358.בצרי, עזרא קדושין בהפקר המאסף שנה א תשלט עמ' 98-92. ויינר, יוסף: שם עמ' 220-219; סגל, יהודה זרחיה: שם עמ' 223-221; פריד, שמואל צבי: שנה ב תשם עמ' 562-561; בוחריס, רחמים: שנה ב תשם עמ' 381-376; סגל, יהודה זרחיה: שנה ד תשמב עמ' 434-433 
359.בראונשטין, משה צבי בענין כלב רץ אחריה גבורת יעקב בני ברק תשס"ד עמ' יז-יט  
360.ברכה, יהודה בדין קידושין בלילה בית אהרן וישראל גל' צו אב אלול תשסא עמ' נא-סא  
361.ברנדס, יהודה צורה ותוכן בקנייני קידושין אקדמות גל' ו טבת תשנט עמ' 29-45  
362.ברנדס, יהודה קניין כסף בקידושין אקדמות גל' ז תמוז תשנט עמ' 45-70  
363.ברנשטיין, אשר ביאור שיטת הראשונים בקידושי הנאה אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלב עמ' קצז-רז  
364.גבאי, יוחנן רצון בקידושין אבני משפט ה תשסו עמ' 56-66  
365.גבאי, יוחנן המקדש בשכר עבודתו אבני משפט ו תשסו עמ' 100-144  
366.גודמן, מרדכי דין חופה קונה ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 114-129  
367.גוטליב, דוד מתנה ע"מ להחזיר בקידושין בית יצחק כרך ל תשנ"ח עמ' 401-412  
368.גולדברג, זלמן נחמיה בענין אמירה בקידושין וקנינים דעת משה קובץ ה אייר תשמב עמ' מה-נג  
369.גולדשטיין, טוביה בדין טבעת קדושין מתנה על מנת להחזיר (בענין טבעת שאולה) המאור שנה ז חוב' ז אייר-סיון תשטז עמ' 10  
370.גור-אריה, שניאור זלמן בענין קדושין בחליפין הפרדס שנה יז חוב' יב אדר תשד עמ' 27-29  
371.גורטלר, נחום נישואי טעות באילונית ובעקרה שורת הדין ב תשנד עמ' מו-סג, שם ד תשנח עמ' שצט-תיד  
372.גילת, ישראל צבי כי יקח איש אשה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 512 תשסג 2 עמ'  
373.גליקסברג, דוד קידושין במלוה - הצעה חדשה דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' קיג-קלז   
374.גלצר,אביתר "נתנה היא ואמר הוא" (קידושין ה, ב) מעליות כז-כח תשסח עמ' 131-148  
375.גשטטנר, נתן קנה טבעת קידושין ולא קיים הבטחתו לשלם לאחר החתונה מבית לוי יז תשסג עמ' קעא-קעז  
376.גשטטנר, נתן מי שקידש אשה בטבעת שקנה ולא שילם עליה מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' פא-פה  
377.דוד, שמואל חתן ממלא מקום תחומין יח (תשנח) 92-99  
378.דייטש, מתתיהו קידושין בריבית הדרום חוב' מח ניסן תשלט עמ' 38-34  
379.דייטשר, יוסף; קופינסקי, שלמה בעניני חליפין גבי קידושין בית יצחק שנה ט תשך עמ' 92-94  
380.דימנטמן, משה חיים חופה לפסולות אבני משפט ח תשסח עמ' 23-33  
381.דריין, משה דוד ענין מדין ערב ומדין עבד כנעני שמוש חכמים ב ירושלים תשז עמ' כז-ל  
382.הורביץ, ברוך יהושע בסוגיא דהמקדש בשיראי מוריה שנה טז גל' יא-יב מנחם אב תשמט עמ' לח-לט  
383.הורביץ, חיים מאיר בסוגיא דהמקדש מעכשיו ולאחר ל' יום עדות, קובץ תורני, גל' יט מנחם אב תשנה מח-נה  
384.הורביץ, יצחק  בדין קדושי אשה שלא מרצונה וגדר דין תוך כדי דבור מוריה שנה יח גל' יא-יב שבט תשנג עמ' כט-לג  
385.הירשפרונג, יצחק קנין קדושין הפרדס שנה נ חוב' ח אייר תשלו עמ' 25-23  
386.הלברשטאם, משה בעניני קנין כסף מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' צא-צד  
387.המבורגר, בנימין שלמה חופת טלית אור ישראל גל' יד טבת תשנט עמ' קצט-רכב  
388.הרניק, ברוך "נתן הוא ואמרה היא" אורות עציון לב תמוז תשסא עמ' 111-127  
389.הרשלר, משה בסוגיא דנתאכלו המעות מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רנ-רנג  
390.ואזנר, שמואל הלוי בענין מקדש אשה לאחר ל' ונתאכלו המעות מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' עב-עה  
391.וולפסון, חיים ישראל מקדש לאחר ל' ונתאכלו המעות אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 40-52  
392.וייס, דוד בסוגיית ביאה נישואין עושה הבאר חוב' יב אלול תשכא עמ' 35-37  
393.וינברג, נח בענין אי מעות הראשונות לקידושין ניתנו ובדין צאי וקבלי קידושיך קובץ בית אהרן וישראל גל' קנ אב-אלול תשע עמ' יז-כג  
394.וינר, יחיאל מיכל פעולת האיש והאשה בקידושין בכורים ב תשנט עמ' תקלה-תקלט  
395.ויס, אשר זליג בענין כסף קנין וכסף קידושין מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' כו עמ' קסז-קעו  
396.ויסמן, נדב האמירה בקידושי כסף מעליות יג תשנג עמ' 20-32  
397.וסינג, ב' בביאור ד' הרמב"ם בקידושין מדין ערב ועבד כנעני הבאר חוב' יב אלול תשכו עמ' 34-32  
398.וקסלר, יעקב מהותו של קנין כסף בקידושי אשה אור המזרח כרך לג תשמה עמ' 73-68  
399.ורמן, שלמה שוה כסף בקידושין הפרדס שנה נד חוב' ב חשון תשם עמ' 22-20  
400.ז'ולטי, בצלאל המקדש אשה בפירות שביעית שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' שנו-שסא  
401.זאיד, שלמה בעניין אמירה בקידושין מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 188- 185  
402.זוין, שלמה בדין שוה כסף בקידושין (שלש הערות) דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 115-119  
403.זולדן, יהודה קידושין בטבעת משובצת באבני חן צהר י אביב תשסב עמ' 71-78  
404.זילברמן, מרדכי מאיר בדיני קידושין [קידושין בהנאת מלוה] הפרדס שנה טו חוב' ב אייר תשא עמ' 14-16  
405.זעפרני, צחי פשטה בקידושין אבני משפט ה תשסו עמ' 112-119  
406.חזן, אליהו ידות דקדושין הפרדס שנה נב חוב' ה שבט תשלח עמ' 9-8  
407.חפוטא, אברהם בדיני וגדרי קדושין בשטר בכורים חוב' יז אדר ב תשלו עמ ז-כא  
408.חרל"פ, זבולון כסף קידושין: שיטות רש"י, רבותיו של רש"י, והרמב"ם בית יצחק כרך כט תשנז עמ' 305-319  
409.טוב, אלון מנהג הספרדים בענין היחוד לאחר החופה אור תורה שנה כח תשנו עמ' קא-קיב  
410.טורנהיים, אהרן בצלאל קנין חליפין בקידושין בכורים ב תשנט עמ' תקסנה-תקעג  
411.טננבוים, צבי בדין המקדש חצי אשה אור המזרח כרך לא תשמג עמ' 127-122  
412.טראובה, מיכל יוסף בענין קידושי שטר בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תטז-תכ  
413.יגר, צבי ביאור בגדרי קידוש כסף זכור לאברהם, לזכרו של ר' אברהם ויזל, בני ברק תשנג עמ' רכח-רלא  
414.יוני, מנחם בענין מקדש במלוה וקונה במלוה מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 20- 4  
415.יסלזון, שמואל היקש "ויצאה והיתה", היקפו וגדריו עלון שבות גל' 126 תשרי תש"ן עמ' 43-74  
416.יפרח, שילה בסוגית קידושי אשה בחליפין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שלג-שלה  
417.כ"ץ, דניאל שטר קידושין חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 128-154  
418.כ"ץ, יהושע בסוגיה דהמקדש במלוה האהל שנה א תשטו עמ' קג-קה  
419.כהן, אבנר קידושי כסף מישרים ד תשסו עמ' 35-57  
420.כהן, אברהם קונטרס בגדר קניין כסף במכר וקידושין אפריון חוב' ו אב-אלול תשכח עמ' עו-עט; חוב' ז תשון-כסלו תשכט עמ' נו-ס  
421.כהן, אברהם המקדש במלוה ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 36-32  
422.כהן, מאיר המקדש בפירות שביעית אבני משפט ח תשסח עמ' 102-113  
423.כהן, מאיר כסף לאחר ל' בקידושין ובמכר אבני משפט ט תשסח עמ' 177-186  
424.כהן, רפאל צבי בדברי הרמב"ם דחופה הוי יחוד בני שלמה תשנח עמ' קג-קו  
425.כהן, שלום יוסף יחזקאל שי' הרמב"ם דחופת נידה אינה קונה קול התורה גל' סב חורף תשסז עמ' קלט-קמד  
426.כהן-ארזי, נפתלי בדין נתנה היא ואמר הוא המאיר ח תשנ עמ' קי-קיד  
427.כיטוב, דני שומא בקידושין חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 110-127  
428.לוי, יהושע מלוה בקדושין ומכר בכורי ציון ירושלים תשד עמ' 50-52  
429.לויטן, אשר ניסן בדין עדי מסירה כרתי ובדין קנין המועיל וקנין שאינו מועיל [בענין קידושי שטר] הפרדס שנה ד חוב' ח חשון תשא עמ' 11-13; חוב' י טבת תשא עמ' 32-30; שנה טו חוב' יא שבט תשב עמ' 27-28; חוב' יב אדר תשב עמ' 9-10  
430.ליכטנשטיין, מאיר אליהו קידושין באדם חשוב משלב גל' כז חורף תשנה עמ' 27-31  
431.ליכטנשטיין, קלמן בירור שי' הראשונים בחליפין בקידושין הפרדס שנה מד תשל חוב' י עמ' 16-14 ; מה תשלא חוב' ו עמ' 23-26  
432.מאיר, יששכר בביאור שיטת הרמב"ם שחופה היא יחוד חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' נג-סב  
433.מובשוביץ, שלמה בענין כסף קנין וכסף שיווי בקידושין מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' רסו-רסט  
434.מילר, דניאל המקדש במלוה אורות עציון לב תמוז תשסא עמ' 78-92  
435.מרגליות, יעקב נחום בגדר מהות קידושי יעוד והנפק"מ בינם לסתם קידושי כסף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תי-תיד  
436.מרק, יוחנן בירור דעת הרמב"ם בקידושי כסף מדברי סופרים בית אהרן וישראל גל' קכ אב-אלול תשסה עמ' נג-נו  
437.משאש, שלום אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות אור תורה שנה כז תשנה עמ' תתכה-תתכו  
438.משה, פינצ'וק בענין קידושין לאחר ל' עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 48-53  
439.נוסבוים, אפרים ביאור בשיטת הירושלמי בקידושי שטר של איסה"נ בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תו-תט  
440.נוסבוים, נתן בענין קידושין מדעת האשה עם התורה מהד' ג חוב' יא תשנה עמ' נו-סא  
441.סגל, יהודה זרחיה קידושין בהפקר צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' פו-פט  
442.סופר, יוחנן בענין ספק קרוב לו ספק קרוב לה בקידושין ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תמח-תנב  
443.סופר, יוחנן בענין שתיקה אחר מתן מעות (קידושין י"ב ע"ב) חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' כז-לה  
444.סירוטה, גרשון בדין מתנה ע"מ להחזיר בקידושין אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקכו-תקלא  
445.סמט, אלחנן התקדשי לי במנה - תנם על גבי סלע - בסלע של שניהם, שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד מעליות כא תשנט עמ' 22-43  
446.סנהדראי, ישראל דרכי קנין בקידושין סיני כרך סה תשכט עמ' רצה-שט; ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 231-205  
447.סתיו, משה קדושין בשטר בלכתך בדרך קיץ תשסב עמ' 51-55  
448.עבדה, יניב הרי את מקודשת לי ע"מ שאתן לך מאתיים זוז ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשסח עמ' 175-185  
449.פאל, דוד שמואל צבי בענין המקדש באיסורי הנאה דרבנן והמסתעף זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קע-קעד  
450.פולק, אברהם אלטער בענין אמירה בקדושי שטר תורה אור שנה א תשיח עמ' צג-צה  
451.פוקסברומר, נתן בענין קנין כסף בקרקע ובמטלטלין וקידושי אשה חומת משפט כרך א ניסן תשמו עמ' קיד-קטז  
452.פינס, שלמה זלמן בדין המקדש בפחות משוה פרוטה אור תורה חוב' ב-ג לונדון תרצה עמ' 88-92  
453.פינקלשטיין, שמעון יצחק קידושין בפחות משווה פרוטה הפרדס חלק ד חוב' ה מנחם אב תרץ עמ' 11-10  
454.פיקסלר, אלישע ניסיון לשחזור שיטת הרמב"ם בענין קידושי כסף ממעיין מחולה גל' 6 ניסן תשנח עמ' 130-137  
455.פלדבלום, מאיר שמחה בעיית עגונות וממזרים - הצעת פתרון מקיפה וכוללת דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' רג-רטז  
456.פרבשטיין, אלחנן קידושין מדין ערב אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תלד-תלו  
457.פרוש, מאיר בענין מעכשיו ולאחר ל' לר' יוחנן אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' ריח-רכב  
458.פרידמן, שמא יהודה קידושין במלוה סיני כרך עו תשלה עמ' מז-עו  
459.פריזנד, נפתלי בענין קדושי כסף במחובר לקרקע אסיפת חכמים (חסידי באיאן ביתר) ב אלול תשסב עמ' קנא-קנב  
460.פרלמן, יוסף יצחק טבעת קידושין - דיניה ועניניה מבקשי תורה גל' לא אלול תשסב עמ' שה-שיג  
461.פרנקל, אמנון עיקרי השיטות בענין "חיישינן שמא שוה פרוטה במדי" [קידושין דף י"ב ע"א] אור תורה שנה כד תשנב עמ' קצט-רו  
462.פרץ, משה בגדרי קנייני קידושין ונישואין והמסתעף מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 133- 128  
463.פרצקי, ישראל מאיר בדין יעוד לבנו הקטן אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 34-30  
464.קופמן, אהרון יוסף בענין אמירה בקידושין מגבעות אשורנו כר' ב תשנה עמ' קיח-קכא  
465.קטן, יואל; נעמן, מנחם אי נקיטת מי רגלים - האם מום לקידושין תחומין כא (תשסא) 132-140  
466.קליין, מנשה  המקדש בפמשו"פ ואשה אומרת לדידי שוי' לי מוריה שנה כד גל' ה-ו אדר תשסב עמ' קיז-קכ  
467.קליין, שמעון קנין בקדושין ובנישואין מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 101-108  
468.קמאי, אליהו ברוך בגדרי דעת האשה בקנינים, ובדין כונת קנין ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שפ-שפה  
469.קמאי, אליהו ברוך המקדש בגזל לאחר יאוש ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שפז-שפט  
470.קנופפלר, ישראל אריה קידושי כסף קול התורה גל' מד ניסן תשנח עמ' רכו-רלב  
471.קפלן, חיים יצחק חליפין ופחות משווה פרוטה באשה ובקרקע מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' צב-צו  
472.קרישבסקי, ראובן בענין המקדש בשטר חוב אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' נה-נז  
473.קשת, אחיקם גדר חצי איש בקידושין ובעבדות ניצני ארץ יד קיץ תשסא עמ' 199-201  
474.רבינוביץ, חיים בדין ממון החוזר בקדושין מוריה שנה טז גל' יא-יב מנחם אב תשמט עמ' לה-לז  
475.רודרמן, יעקב יצחק בענין חיישינן שמא שוה פרוטה במדי מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קיח-קכ  
476.רוזטל, מרדכי ביאור קידושי כסף באישה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' שצ-שצג  
477.רוזן, אליהו בענין ערבות [בקידושין] הפרדס שנה נא חוב' ט סיון תשלז עמ' 10-9  
478.רוזנטל, יעקב אדם חשוב בקידושין ובמכר מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' סח-עה  
479.רוזנפלד, פנחס בדין קדושי שטר נר מערבי א תשנ עמ' רצה-רצו  
480.רוזנצוייג, י"א פסח בענין קידושין מדין ערב הבאר חוב' יב אלול תשכא עמ' 45-47  
481.רוט, אליהו קדושין בהנאה לדוד עד עולם, לנשמת דוד לנדא, ירושלים תשלב עמ' 185-180  
482.רוטמן, חנן דוב בענין שוה כסף ככסף בקידושין ובירור שיטות הראשונים בזה קובץ כבוד תורה, קונטיקוט תשמב עמ' סח-עג  
483.רוטמן, חנן דוב בענין שוה כסף ככסף בקידושין ובירור שיטות הראשונים בזה בית יצחק תשיז עמ' 91-96  
484.רוטנברג, יחזקאל שרגא בענין קידושי יעוד בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תכא-תכה  
485.רוטנברג, צבי בדין חופה קונה מבקשי תורה גל' כט תמוז תשסב עמ' קכ-קכג  
486.רוצקי, שלמה המקדש במתנה על מנת להחזיר אור הדרום חוב' ג קיץ תשמו עמ' צ-צב  
487.רייזמן, יהושע השל המקדש באיסור הנאה מדרבנן כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קסז-קסט  
488.רימון, יוסף צבי שיטת הרמב"ם ב"אגב אונסיה גמר ומקנה" בקידושין בעל כורחו עלון שבות גל' 123 כסלו תשמ"ט עמ' 54-66  
489.רימון, יוסף צבי "נתן הוא ואמרה היא" עלון שבות גל' 148 כסלו תשנ"ז עמ' 87-96  
490.שוורץ, אודי קידושין בגזל דידה מעליות יג תשנג עמ' 33-59  
491.שוורץ, יחזקאל אהרן קידש אישה בטבעת ונתברר שאין כל הטבעת שלו פעמי יעקב גל' נ כסלו תשסג עמ' קח-קיב  
492.שורץ, יחזקאל אהרן קידש אשה בטבעת ונתברר שאין כל הטבעת שלו פעמי יעקב נא כסלו שסג עמ' קח-קיב  
493.שחור, יהודה תפקידם של עדי הייחוד בחופה [הכוונה, ושעור הזמן הדרושים לחופה] תחומין טז (תשנו) 135-152  
494.שטיגליץ, אלתר בדין קידושי אשה באתרוג ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 67-62  
495.שטיינברג, שרגא פיבל בהילפותא דקנין כסף באישות שימוש חכמים א ירושלים תשו עמ' עה-עט  
496.שילת, יצחק בענין תוקפם של קידושי כסף לשיטת הרמב"ם ורבותיו של רש"י כתלנו יג תשן עמ' 104-107  
497.שכטר, צבי בדין חופה הראויה לביאה אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 41-38  
498.שלום, שלום בדין אמירה בקידושין מבקשי תורה גל' כג ניסן תשנח עמ' עו-עט  
499.שלם, אברהם ד' המקדש באיסורי הנאה בכורי ציון ירושלים תשד עמ' 46-48  
500.שמעונוביץ, נח שיראי צריכי שומא מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' לב-לו  
501.שמש, יעקב בדין המקדש במתנה ע"מ להחזיר בית אהרן וישראל גל' קיד אב-אלול תשסד עמ' יט-כה; שם גל' קטז כסלו-טבת תשסה עמ' מא-מה  
502.שנקולבסקי, אליעזר גדרי חופה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 246-237   
503.שפיצר, אברהם חיים בענין טלי קידושיך מע"ג קרקע זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קנג-קע  
504.שפיצר, אליהו צבי בקנין חליפין בקידושין זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קעט-קפט  
505.שצקס, אברהם אהרן בדין כסף קידושין בית יצחק תשיג עמ' 39-42  
506.שצקס, אברהם אהרן בדין ספק ממון לענין קדושין בית יצחק תשיד עמ' 54-58  
507.שצקס, אברהם אהרן בדין קדושין בדמי איסורי הנאה בית יצחק תשטו עמ' 66-69  

יב. משפחה. ירושה > קידושין ונישואין > קידושין על תנאי

 מחברכותרתספרביקורת
508.אברמוביץ, צבי יצחק תנאי בקידושין בדבר שאין בו קפידא דברי משפט ד תשנח עמ' מט-כט  
509.ארנברג, יהושע מנחם קידושין על תנאי נעם כרך א תשיח עמ' עה-קי  
510.ברקוביץ, אליעזר תנאי בנשואין ובגט (בירור הלכה) ירושלים תשכז קעב עמ'  
511.גולן, יעקב תנאים בקידושין ובנישואין בספרות התנאית, האמוראית והבתר תלמודית חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 334 עמ'  
512.גורטלר, נחום שמואל ביאור הסוגיא קדשה ע"ת שאין בה מומין ואח"כ כנסה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' קנט-קעט  
513.גליקסברג, יוסף קידושין על תנאי (בסוגיית מתנה על מה שכתוב בתורה) תורה שבעל-פה יב תשל עמ' קלד-קמב  
514.הנקין, יוסף אליהו אין תנאי בנשואין הפרדס שנה ט חוב' ו אלול תרצה עמ' 15-16; פירושי לב איברא, ניו-יורק תשיז עמ' 20-22  
515.הנקין, יוסף אליהו תקון או הריסה [בענין נישואין על תנאי] פירושי לב איברא, ניו-יורק תשיז עמ' 78-74; נעם כרך א תשיח עמ' רפג-רפו  
516.ודמן, נחום עניין תנאי בקידושין ובגט, והחילוקים שביניהם שאלות ותשובות לחקר ההלכה, ירושלים תשיח עמ' 39-42  
517.ויינגרטן, שמואל אין תנאי בנשואין טורי ישורון גל' יז שבט תשלא עמ' 19-16  
518.וייסבלום, אורי בענין מקדש על תנאי ובטל הבאר חוב' י אלול תשיט עמ' 25-23  
519.ויס, יצחק אסון קדושין על תנאי המאור שנה נא חוב' ג שבט-אדר תשנח עמ' 30-32  
520.ורהפטיג, איתמר תנאי בקידושין ונשואין משפטים כרך א 1969-1968 עמ' 210-203  
521.זק"ש, ניסן קידושין על תנאי נעם כרך א תשיח עמ' נב-סח  
522.זקס, חיים ליב תנאי בקידושין ובגירושין הפרדס שנה לא חוב' ח אייר תשיז עמ' 14-16; לב חוב' ה שבט תשיח עמ' 28-30  
523.טולידאנו, יעקב משה קדושין על תנאי, והפקעת קדושין (לתקנת בנות ישראל בזה"ז, תשובה קדמונית לרב מפורטוגאל) אוצר החיים שנה ו תרצ עמ' 224-207  
524.טולידאנו, יעקב משה [בענין קדושין על תנאי] נעם כרך א תשיח עמ' סט  
525.כשר, מנחם מ' בענין תנאי בנשואין נועם ספר יב תשכט עמ' שלח-שנג  
526.מאירי, מאיר עזרת נשים, ספר ג תשטו (עזרה יג עמ' רעג-רפג: קידושין ונישואין על תנאי ביבם מומר וכדומה)   
527.נתנזון, יוסף שאול בענין תנאי בקידושין לפטור מחליצה מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' יג  
528.סופר, משה סוגיא דקידשה על תנאי וכנסה סתם מוריה שנה יז גל' א-ד שבט תשן עמ' נג-ס  
529.פלק, זאב עוד על טיב הקידושין דעות גל' כו אביב-קיץ תשכד עמ' 230-227  
530.קפלן, משה בדין קידושין לזמן הפרדס שנה נג חוב' ח אייר תשלט עמ' 16-14   

יב. משפחה. ירושה > קידושין ונישואין > אונס ומפתה. מוציא שם רע

 מחברכותרתספרביקורת
531.אונטרמן, איסר יהודה בענין מוציא שם רע [אוצר המשפט חלק א ערך 8981] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תג-תו  
532.אונטרמן, איסר יהודה בענין מוציא שם רע שבתורה קול תורה שנה כא תשכז חוב' ה עמ' ג-ה  
533.אנסבכר, אהרן בסוגית מוציא שם רע בנתיבות ים יא תשם עמ' מב-מח  
534.אנציקלופדיה תלמודית אונס כרך א עמ' קסח-קעב (שס-שע במהדו' ב)  
535.אנציקלופדיה תלמודית אנוסה כרך ב עמ' ס-סג  
536.אנציקלופדיה תלמודית אנוסת האב כרך ב עמ' סה  
537.אריאלי, גרשון בדין אונס שותה בעציצו בזמן הזה נעם ה תשכב עמ' רז-ריב  
538.בגון, שי המוציא שם רע ממעיין מחולה גל' 4 ניסן תשנז עמ' 89-104  
539.בורודיאנסקי, אפרים נ' בדין פתוי קטנה בנתיבות-ים ג תשלב עמ' טו-כא  
540.בלסקי, יהושע פתוי קטנה אונס הפרדס שנה כד חוב' ח אייר תשי עמ' 21-19  
541.גוטמן, יחיאל מיכל אונס ואנוסה מפתח התלמוד כרך ב עמ' 128-122  
542.גילת, ישראל צבי "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" - על הסימביוזה הדרשנית שבין עבירת הרצח לעבירת האונס דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 408 תשסא 4 עמ'  
543.גנק, מנחם דוב בענין בושת ופגם במאנס הפרדס שנה נז חוב' ב מרחשון תשמג עמ' 12-10; חוב' ג כסלו תשמג עמ' 19-17  
544.גפני, חנן פרשת מוציא שם רע מספרא לסייפא עלון 41 אדר ב תשנב עמ' 9-31  
545.גרוסמן, יחיאל בענין אשת כהן שנאנסה בית יצחק שנה ט תשך עמ' 64-67  
546.דויטש, חיותה אבדן זהות ושמירתה תחת כיבוש: עיון בסוגיות השבויה, השפחה והנאנסת במסכת כתובות מנקודת מבט פמיניסטית גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 59-84  
547.דרשוביץ, אלן מ' על האונס ועל העונש - מעשה שכם פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 100 וישלח תשסג 4 עמ'  
548.האנציקלופדיה העברית שם רע, הוצאת כרך לב עמ' 146-145  
549.הורביץ, שמעון ישראל בגדר זכויות האב בחיובי אונס ומפתה מעיין החיים ב ניסן תשס עמ' קפג-קפז  
550.הרצוג, יצחק אייזיק; עוזיאל, בן-ציון מאיר חי; עדס, יעקב חיוב מפתה בנישואין או פיצויים והכרת אבהות [פסק דין] תחומין ד תשמג עמ' 430-428  
551.ודמן, שלמה בענין פיתוי קטנה המאור שנה ו חוב' א תשרי תשטו עמ' 18-21  
552.חזן, אליהו מוציא שם רע מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' מו-מח  
553.טי, דוד קנס של אונס ומפתה עלון שבות גל' 132 ניסן תשנ"א עמ' 7-14  
554.לבנון (וייספיש), יצחק תשובה להלכה בסכום כתובה למפותה בוגרת האשל חוב' 13 פסח תשלז עמ' 25-22  
555.לוין, חיים יצחק פרשת מפתה לאור המכילתא דרשב"י מלאת ספר ב תשמד עמ' 109-97; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 139-127  
556.לינדר, יחזקאל בדין בא עליה ומתה באונס ומפתה הפרדס שנה נא חוב' י תמוז תשלז עמ' 25-22  
557.לינדר, יחזקאל בסוגיא דלאבי הנערה ולא לאבי מתה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' קעה-קעח  
558.מילצקי, אריה דב בענין עשה ולו תהיה לאשה באונס ומוציא שם רע בית התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' קלב-קלה; זכרון לדוד, לזכר הרב דוד שמעיה וין, חולון תשלא עמ' נא-נד  
559.מלבר, גרשון עבירת אינוס ועבירות מיניות אחרות במשפט העברי והמשפט האנגלי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור. האוניברסיטה העברית בירושלים 1960  
560.סגל, ברק בירור שיטת הרמב"ם בעניין אונס ופיתוי עלון שבות גל' 132 ניסן תשנ"א עמ' 15-19  
561.סתיו, דוד משמעות מושג ה'בתולין' בהלכה פתוחי חותם א תשסד עמ' 23-32  
562.פרידמן, מנחם בענין פתוי קטנה בית התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' קמז-קנ  
563.רובינשטיין, יעל מעשה דינה: תחילתו רצון סופו אונס גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 85-100  
564.שמואלביץ, חיים חיוב קנס בנכרית ובכותית בית דוד; סוכה-ביצה, זכרון יעבץ, לזכרו של רבי יעקב בצלאל ז'ולטי, חולון תשמד עמ' טז-כא   
565. Cohn, Marcus  Oness  J?disches Lexikon 4, p. 572-575 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 27-29  
566. Daube, David  Collatio 2.6.5. (From 'Collatio legum Mosaicarum et Romanarum')  Essays in honour of... J.H. Hertz... on the occasion of his seventieth birthday, 1942, p. 111-129  
567. Dembitz, Lewis N.  Seduction  Jewish Encyclopedia 11, p. 150-151  
568. Easton, Burton Scott  Virgin, virginity  International Standard Bible Encyclopedie 5, p. 3051-3052  
569. Encyclopedia Talmudica  Raping a virgin אונס  Vol. 1, p. 452-464  
570. Encyclopedia Talmudica  A raped woman אנוסה  Vol. 2, p. 399-404  
571. Locher, Clemens  Deuteronomium 22, 13-21: vom Prozessprotokoll zum kasuistischen Gesetz  In: Das Deuteronomium, Entstehung, Gestalt und Botschaft, ed. Norbert Lohfink, Leuven 1985, p. 298-363  
572. Paul, Shalom M.; Rabinowitz, Louis I.  Virgin, virginity  Encyclopedia Judaica 16, p. 160-162  
573. Schereschewsky, Ben Zion  Rape  Encyclopedia Judaica 13, p. 1548-1549 = Principles of Jewish law, p. 489-491  

יב. משפחה. ירושה > קידושין ונישואין > כשירות לנישואין. קטן וקטנה

 מחברכותרתספרביקורת
574.אזרחי, ברוך מרדכי בדין ממאנת וקדושי קטנה מוריה שנה טז גל' ה-ו תמוז תשמח עמ' סח-עז  
575.אליעזרוב, דב בדין קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשא] עמ' 83-87  
576.ברנשטיין, משה בדיני קידושי קטנה כנסת בית יצחק, לזכר הרב מ' ברנשטיין, ירושלים תשיט עמ' ד-יא  
577.ברקוביץ, מאיר אישות שפחה חרופה אבני משפט ו תשסו עמ' 133-151  
578.גולדברג, זלמן נחמיה נשואי מפגרים תחומין ז תשמו עמ' 248-231  
579.גולדברג, זלמן נחמיה בדין קדושי קטנה וקדושי חרש תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' סח-עד  
580.גיפטר, מרדכי קדושי קטן הפרדס שנה לח חוב' ו אדר תשכד עמ' 7-9; חוב' ז ניסן תשכד עמ' 12-10; חוב' ח אייר תשכד עמ' 23-22  
581.גיפטר, מרדכי בדין מיאון בקידושי קטנה הפרדס שנה לה חוב' א תשרי תשכה עמ' 18-14  
582.דינרי, ידידיה השתלשלות תקנת המיאון (פעלו של ר' מנחם ממירזבורג) דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שיט-שמה  
583.ויס, אשר זליג טוען שקידש את בתו ואינו רוצה לומר למי פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' סב-סה  
584.ולדינברג, אליעזר יהודה יעוד אמה העבריה לבנו קטן וקטן שקידש לו אביו אשה דובב שפתי ישנים, לזכרו של דב אטינגר, ירושלים [תשל?] עמ' 114-111  
585.ורהפטיג, נעמי נישואי בוסר בחוק הישראלי תוך השואה עם חוקים אחרים עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
586.ורשנר, נעם קידושי קטנה שלא לדעת אביה מישרים ד תשסו עמ' 59-71  
587.זלמנוביץ, אהרן בענין קדושי קטן הפרדס חלק ה חוב' א ניסן תרצא עמ' 5-7; חוב' ד 1 תמוז תרצא עמ' 7-9; חוב' ה אב תרצא עמ' 3-4  
588.חזיזה, שמעון אליהו בגדר זכות האב בקדושי בתו מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רמג-רנ  
589.טננבוים, צבי בענין גוסס לענין קידושין, גיטין ונדרים הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 56-59  
590.כהן, אפרים קטנה שנשאת האם צריכה עדי יחוד לכשתגדל אור המאיר (מוסף אור תורה) ניסן תשנה עמ' לז-נא  
591.כץ, שמואל חיים קידושי קטן הפרדס שנה נט חוב' ה שבט תשמה עמ' 13-10  
592.כרמל, יוסף נישואין וגירושין של מי שאינו בן דעת חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 72-82  
593.מונדרי, ישעיהו בדין קידושי קטן אהלה של תורה חוב' יט-כ תמוז תשלו עמ' קמא-קנו  
594.סגל, שפטיה בגדרי נאמנות האב בקדושי בתו שבילין גל' יב-יג אלול תשכה- תשרי תשכו עמ' מ-מג  
595.סיני, יובל יחסי ממון בקידושי קטנה (ל"מדיניות חקיקתית" בתלמוד) מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 241-283  
596.סיני, יובל שיטת הרמב"ם בדין בת הממאנת מעליות טו תשנה עמ' 67-78  
597.סיני, ראובן נשואי קטן הראל, קובץ זכרון להרב רפאל אלשיך, ת"א תשכב עמ' 120-118:  
598.פרצוביץ, נחום בדין שמא נתרצה האב וצאי וקבלי קדושיך ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תעד-תעה  
599.פרצקי, ישראל מאיר בדין יעוד לבנו הקטן אור המזרח כרך כז תשלט עמ' 34-30  
600.ציון, אברהם ביאור בשיטת הרמב"ם בדין אלה שלא תקנו להם נישואין חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' עג-עט  
601.קווינט, אליהו ראיה לשיטת הר"י ברזילי [שהאב מקדש את בנו קטן] המאור שנה ט קונ' ט אב תשיח עמ' 27-26  
602.קווינט, אליהו בשיטת הר"י ברזילי [שהאב מקבל קדושין בעד בנו קטן] הפרדס שנה לה חוב' ט סיון תשכא עמ' 16-19  
603.רביץ, מיכאל זכות האב בקידושי הבת יד אהרן, לזכר הרב א' כהן, ירושלים 1963 עמ' שלג-שלח  
604.רוזנבלום, יעקב יוסף בענין נישואי קטן זרע יעקב גל' יג כסלו תשס עמ' קכ-קכו  
605.רייכמן, זלמן זכיה לקטן בקידושין נר מערבי ניו-יורק כרך א תרפד עמ' 35-37  
606.רייכמן, זלמן בענין קדושין בקטן ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 267-265  
607.ריינס, חיים זאב נישואי קטנים בתלמוד ספר שרפשטיין, תשל עמ' 200-191  
608.שטרן, שמואל אליעזר טוען שקידש את בתו ואינו רוצה לומר למי פעמי יעקב גל' מח מנחם אב תשסא עמ' מז-נה