Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > קידושין ונישואין > פסול בקידושין > עריות. איסורי ביאה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברז'ל, אליהו בדין אסורה לבעל ולבועל ובסוברת שמותר תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' קיט-קכב  
2.איזנשטיין, אברהם חיים בענין קידושין שאמסל"ב והמסתעף עדות, קובץ תורני, גל' יג טבת תשנג עמ' כט-לב  
3.איטח, יהודה בדין שבויה לכהן בני שלמה תשנח עמ' י-כא  
4.אלדד, גד החללות כתופעה וכאיסור חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 149-163  
5.אמסלם, חיים זינתה עם גוי ונתגרשה ואח"כ נתגייר הגוי ורוצה לישאנה כדין אור תורה שנה כא תשמט עמ' תקנז-תקסג  
6.אנציקלופדיה תלמודית אביזריהו [בגלוי עריות] כרך א עמ' כו (עמ' נה-נו במהדו' ב)  
7.אנציקלופדיה תלמודית זונה כרך יב עמ' מט-עד  
8.אנציקלופדיה תלמודית גלוי עריות כרך ו עמ' קו-קטו  
9.אנציקלופדיה תלמודית ביאה כרך ג עמ' צז-קא  
10.אנציקלופדיה תלמודית בועל ארמית כרך ג עמ' יד-טז  
11.אנציקלופדיה תלמודית אשת איש (איסור ערוה) כרך ב עמ' רצ-רצג  
12.אנציקלופדיה תלמודית אסור קדושה כרך ב עמ' פד-פה  
13.אנציקלופדיה תלמודית אסור מצוה כרך ב עמ' פד  
14.אפל, יוסף יהושע בענין פסולי חיתון הפרדס שנה מז חוב' ט סיון תשלג עמ' 11-9  
15.אפשטין, יעקב איסור כהן בעל מום בגרושה חבל נחלתו כרך ה תשסו עמ' 173-175  
16.אריאל, חנן מדוע נצטווינו על העריות? מישרים ד תשסו עמ' 145-150  
17.אריאלי, תמי השבויה באשקלון ומושג הגבול במקורות חז"ל גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 101-114  
18.בוקסבוים, יהושע סוגיא דאיסור מצוה ואסור קדושה (יבמות כ) המאור שנה ח חוב' ג טבת שבט תשטז עמ' 29-25  
19.בורשטיין, אברהם אהרן הכהן גדרים באיסורי ערוה ביבום וקידושין מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' מב-מו  
20.ביסמוט, יצחק בגדרי שבויה אבני משפט ו תשסו עמ' 79-99  
21.בירן, שמעון פנויה החשודה בבעילת פסול - האם כשרה לכהונה? שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 91-73  
22.בלזם, נעם תינוקת שירדה לעין מעליות כג תשסב עמ' 33-42  
23.בלידשטיין, יעקב מעמדן האישי של נשים משומדות ושבויות בהלכה של ימי הבינים שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 116-35  
24.בלייך, יהודה דוד בענין נשואי כהן ואשה שקבלה גט מחומרא הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 14-12; חוב' ג כסלו תשמח עמ' 21-19  
25.בלייך, יהודה דוד סידור חופה לכהן וספק גרושה כדי למעט באיסורין תחומין ט תשמח עמ' 49-41  
26.בן-יעקב, צבי יהודה מעמדה של בת לאב נכרי ואם יהודיה (האם יכולה להנשא לכהן) סיני כרך קיז תשנו עמ' כט-מ  
27.בן-יעקב, צבי יהודה בענין חזקת כהונה ובדין גיורת לכהן סיני כרך קכ תשנז עמ' פו-צד  
28.בס, דוד נישואי בת נכרי לכהן תחומין כח תשס"ח עמ' 43-57  
29.בקשי דורון, אליהו היתר נישואין לבת ישראל ואב קראי מרוסיה תחומין יח (תשנח) 71-74  
30.בקשי דורון, אליהו בת לאם יהודיה ולאב קראי מרוסיה-תגובה תחומין כ (תשס) 221-231  
31.בקשי-דורון, אליהו אשה שנאסרה על בעלה וחזרה בתשובה אם ראויה להינשא לאדם כשר ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 168-164  
32.גודמן, אהרן איסור אשת איש קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' קנב-קנו  
33.גודמן, זלמן מ' איסור בתו מנשואתו עדות, קובץ תורני, גל' ד ניסן תשמח עמ' לו-לט  
34.גולבסקי, חיים דב בר קונטרס נכרי ועבד הבא על בת ישראל, דין הולד ומילתו בשבת ממקור ישראל, עמנואל (תשסא) עמ' ה-סב  
35.גילת, יצחק ד' חלוצה - דרבנן היא? עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 142-135  
36.גלינסקי, אליעזר גדרי איסור "ולא יחלל את זרעו" חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 139-148  
37.גרבוז, אפרים זאב באיסור קריבה לעריות הפרדס שנה לב חוב' ד טבת תשיח עמ' 26  
38.גרוזמן, מאיר למשמעותם של הביטויים 'עבירה' ו'דבר עבירה' בלשון חכמים סיני כרך ק תשמז עמ' רס-רעב  
39.גרוזמן, מאיר מילים בתנ"ך ובלשון חכמים במשמעות של יחסי אישות אסורים שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 29-26  
40.גרוסמן, ישראל  זוג בעלי תשובה שעברו על איסור אשת איש פעמי יעקב גל' טז אדר ב-ניסן תשנב עמ' לג-לח  
41.דויטש, חיותה אבדן זהות ושמירתה תחת כיבוש: עיון בסוגיות השבויה, השפחה והנאנסת במסכת כתובות מנקודת מבט פמיניסטית גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 59-84  
42.דומב, שמואל חיים בענין פסול חללות ופסול קהל ביבום מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' קלג-קלה  
43.הבר, צבי ההוא ארוס וארוסתו מעליות כג תשסב עמ' 14-32  
44.הכרמי, עקיבא בדין עריות בבן נח האהל שנה כב חוב' א תשרי תשלו עמ' טז-יט  
45.הלוי, יאיר השואת ספקות: חשש לשבת בימי שביה - וחשש לנשואי קרובת ארוסתו מגל יב תשנח עמ' 273-288  
46.הס, שמואל ביסוד שיטת רבינו תם בעניין ביאת עכו"ם כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקלה-תקלח  
47.הרשלר, משה בת מאם יהודיה ואביה גוי, לכהן הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שמז-שמט  
48.ויינשטוק, דוד בענין שיעורי תורה; בגדר איסור גלוי עריות דבן נח ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' רה-רז  
49.זולטי, יעקב בצלאל בענין אלמנה מן הנישואין לכה"ג מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' צה-ק  
50.זילבר, עזריאל חיים נאמנות אשה להנשא לכהן על-פי הבבלי והירושלמי ממעיין מחולה גל' 2 אדר תשנו עמ' 24-34  
51.טובול, יחיא כהן שחי עם בת נוכרי שרידים גל' טו תשרי תשנו עמ' מט-סה  
52.טויבר, יחיאל נישואי בעלת תשובה לכהן דברי משפט ג תשנח עמ' עה-פג  
53.טפ, חיים אייזק בענין פסול זונה לכהונה אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלג עמ' קט-קיד  
54.יונה, ישראל מאיר בדין ספק גיורת לכהן בית הלל גל' לד אלול תשסח עמ' נב-נו   
55.יוסף, עובדיה בדין בתו של גוי מישראלית להנשא לכהן חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' ה-ח  
56.יעקובי, רפאל "והפדה לא נפדתה" - על פרשנות ועל דרשנות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 283 אחרי מות-קדושים תשסז 4 עמ'  
57.כהן-דורס, שלמה תועים בדרך תועבה (על משכב זכור) המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 81-95  
58.כץ, אריה אסור שבויה לכהן - גזרה או ספק? חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 164-180  
59.לבנון (וייספיש), יצחק גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה אם מותרת להנשא לכהן האשל חוב' 9 פסח תשלד עמ' 38 ,15-13; חוב' 10 ערה"ש תשלה עמ' 31  
60.לבנון (וייספיש), יצחק בדין אשת חמיו האשל חוב' 21 ערב פסח תשם עמ' 24-20  
61.לויטס, חיים מנחם פסק דין בענין כהן וגיורת דברי חיים מנחם, ירושלים תשמג עמ' קסב-קסג  
62.לוין, שלמה יצחק בדין חייבי לאוין הפרדס שנה כט חוב' יב אלול תשטו עמ' 6-8; ל חוב' ג כסלו תשטז עמ' 19-18  
63.ליונשטם, שמואל אפרים עריות אנציקלופדיה מקראית כרך ו עמ' 390-388  
64.לנדסברג, נח נישואי גיורת למי ששמו 'כהן'. תחומין יט (תשנט) 144-147  
65.מור, שגית הלכות שבויה": שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-224  
66.מור, שגית מצבן של שבויות יהודיות עם שובן לקהילה בספרות חז"ל מדעי היהדות 42 תשסג-תשסד עמ' 107-118  
67.מור, שגית הלכות שבויה: שינוי ערכין בתרבות היהודית בין תקופת הבית השני לתקופה התלמודית שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 193-249  
68.מלר, יחזקאל בענין כהן המקדש גרושה אם עוברים בלאו דלפני עור לא תתן מכשול צהר ד תשנט עמ' קלט-קמא  
69.משאש, שלום קראי רוסיה תחומין כ (תשס) 227-231  
70.סגל, יהודה זרחיה בגדרי שניות צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' סט-עא  
71.סגל, יהודה זרחיה בדין כהן שנושא אשה בעבירה צמח יהודה א, חיפה תשנו עמ' מב-מח  
72.סדן, יהודה מעוברת שנתגירה [מעמד הוולד לענין יחוסו לעריות, יכולתו לחזור מהגירות כשיגדיל, הגדרת הקרובים בפסולים לעדות לגביו, שאלת אם פונדקאית לאור הנ"ל] חמדת הארץ ה תשס"ז עמ' 73-85  
73.סולובייצ'יק, משה בענין יהרג ואל יעבור בעריות, קרקע עולם וחייך קודמין ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תמא-תמז  
74.עוזר, משה ליב בדין עבד ועכו"ם הבא על בת ישראל בנתיבות ים יא תשם עמ' כא-כו  
75.עצור, אליהו בדין אסורה לבעל ולבועל ודין בועל שני תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' עח-קיח  
76.פוקס, בנימין וואלף בענין העובר על איסור קטלנית אם חייבים למחות בו מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' יז-כ  
77.פראם, יחזקאל תקדים הלכתי שאינו ראוי לשמו (על אשה נשואה שנשתמדה מחמת אונס) על פי הבאר, מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, באר שבע תשסח עמ' 402-412  
78.פרבשטיין, אברהם ולד עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל מוריה שנה כו אלול תשסד עמ' קט-קטז  
79.פרוש, הלל דין אשת אחי אם אביו ע"פ הראשונים מכ"י מוריה שנה י גל' יא-יב מרחשון תשמב עמ' ט-יא  
80.קבלן, חנן יהודיה שאביה גוי אם כשרה לכהונה אור תורה שנה כט תשנז עמ' קצא-רב  
81.קורצטג, משה האם יכול כהן לשאת בתם של נכרי ויהודיה תחומין טו (תשנה) 292-296  
82.רגנשברג, חיים דוד בנידון אשה שאמרה לבעלה שהיתה מקודשת לאיש אחר ואין לה ממנו גט כריתות הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' כג-כו  
83.רובינשטיין, שמואל תנחום זקוקה ליבום שנישאה לזר תורה שבעל פה כב תשמא עמ' מג-נא  
84.שבדרון, שלום מרדכי בענין שניות לעריות מוריה שנה כא גל' ג-ד טבת תשנז עמ' לג-לה  
85.שטינהרט, יוסף בענין קידושין לאשה שזינתה וחזרה בתשובה מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' כ-כא  
86.שטרן, שמואל במחלוקת ר"י ור"ל האם האחין והצרה בכרת או בלאו אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' ער-רעג  
87.שינדלר, ראובן ההומוסקסואליות, ההלכה והעבודה הסוציאלית חברה ורווחה כרך ד תשמא-תשמב עמ' 55-50. בר-אילן, נפתלי: שם עמ' 232-231  
88.שלמון-מאק, תמר שבויה בת"ח-ת"ט - הקונפילקט הדתי, המנהגי והאנושי מחקרים בתולדות יהודי אשכנז, ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר, רמת גן תשסח עמ' 265-276  
89.שפירא, אברהם אלקנה כהנא קדושין וגרושין ע"י מי שאינו מוסמך [בעל שטוען שאדשתו היתה אשת איש כשנשאה לו] תחומין יט (תשנט) 163-181  
90.שפירא, יעקב אשת כהן שנאנסה ושמירת הזוגיות - הלכה וקולנוע משפחה במשפט כר' א אב תשסז עמ' 303-331  
91.שפרן, מנחם מנדל אשת איש שזינתה לפני שנעשית בעלת תשובה פעמי יעקב גל' טו טבת-שבט תשנב עמ' מב-נג  
92.שרבט, ענת הומוסקסואליות במקורות התלמודיים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 131 עמ'  
93.שרגא, ברוך ה"קרימצ'קאים" וקראי רוסיה תחומין כ (תשס) 232-236  
94.שרמן, אברהם ח' היתר נשואין לבתו של קראי תחומין יט (תשנט) 192-200