Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > קידושין ונישואין > פסול בקידושין > פסולי קהל

 מחברכותרתספרביקורת
1.אונטרמן, איסר יהודה שו"ת בעניני שתוקי [אוצר המשפט חלק א ערך 9611] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שצא-שצח  
2.אונטרמן, איסר יהודה דיני ספקות לגבי פסולי קהל תורה שבעל-פה יב תשל עמ' י-יג  
3.אונטרמן, איסר יהודה דיני ספקות לגבי פסולי קהל [אוצר המשפט חלק א ערכים 11303 ,9050] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שפח-שצא  
4.אנציקלופדיה תלמודית חתנות כרך יח עמ' שנו-שסו  
5.אנציקלופדיה תלמודית חיבי עשה כרך יד עמ' תשיד-תשכ  
6.אנציקלופדיה תלמודית חיבי לאוין כרך יד עמ' תקסג-תקפ  
7.אפשטין, יעקב היתר סריס מהקרנות לבוא בקהל חבל נחלתו ד תשסה עמ' 105-125  
8.אפשטין, יעקב מעמדם של בן ובת רווקה לענין חיתון ויוחסין (מעמד הנולד מהפריה מלאכותית של רווקה) חבל נחלתו ג תשסד עמ' 204-214  
9.בוצ'קו, שאול דוד יהודה; גנק, מנחם דב פצוע דכה מחמת בעיטה תחומין כ (תשס) 388-391  
10.בורודיאנסקי, אפרים בדין חייבי לאוין דכהונה וקהל מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' קלב-קלה  
11.בקשי-דורון, אליהו יחוסו של אסופי (תינוק שנמצא עזוב) תורה שבעל פה כט תשמח עמ' מד-נא  
12.ברלין, נפתלי צבי יהודה קידושין בשפחה חרופה אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' סג-סו  
13.גולדברג, זלמן נחמיה בדין שפחה חרופה אורות עציון יד מנחם אב תשמח עמ' 20-11  
14.גורטלר, נחום שתוקי ואסופי בזמן הזה שורת הדין ה תשנט עמ' לה-נז  
15.גורטלר, נחום שמואל שתוקי ואסופי בזמן הזה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' קג-קכב  
16.גרשטנפלד, שמואל פסולי קהל הפרדס שנה יא חוב' ז תשרי תרצח עמ' 32-33  
17.דומב, שמואל חיים בענין פסול חללות ופסול קהל ביבום מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' קלג-קלה  
18.הירטנפלד, מאיר אשה מסורסת אי מותרת לבוא בקהל המאור שנה יז קונ' ב חשון-כסלו תשכו עמ' 19-18  
19.וינוגרד, שמעון בענין פסולי קהל ופסולי כהונה אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 97-108; כב תשלג עמ' 73-76; הפרדס שנה מז תשלג חוב' ב עמ' 9-10; ג עמ' 11-9; ד עמ' 13-15; ה עמ' 7-9  
20.וינוגרד, שמעון פסולי קהל ופסולי כהונה הפרדס שנה מז חוב' ט סיון תשלג עמ' 17-15; אור המזרח כרך כד תשלה עמ' 37-30  
21.וינר, יעקב בענין לא תתחתן בם בית התלמוד ספר ג ירושלים תשכז עמ' קיד-קכא  
22.ויצמן, גדעון פצוע דכא - השיטות להוצאת זרע מהאשך תחומין כט תשס"ט עמ' 347-351  
23.ורגון, ניר "עמוני - ולא עמונית" לאור "הלך אחר הזכר" חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 61-93  
24.זולטי, יעקב בצלאל בדין עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל ואיסור ז' עממין מוריה שנה כח תמוז תשסו עמ' לא-מ  
25.חזן, אליהו פסולי קהל הפרדס שנה כג חוב' ה שבט תשט עמ' 21-19  
26.יוסף, עובדיה עניני יוחסין לנשואין תורה שבעל פה לב: עמ' יא-כה, תשנא  
27.יוסף, עובדיה בדין אימוץ ילדים שיש בהם חשש אסופים אור תורה שנה יג תשמא עמ' שכג-שלז  
28.כ"ץ, דניאל פצוע דכא - פסול הגוף חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 115-138  
29.כהן, אפרים בדין פצוע דכא אור תורה שנה לה תשסג עמ' תרכב-תרלג  
30.לוונטהל, משה דוד מכבי שינוי בדבר השלום צהר ג קיץ תשס עמ' 49-64  
31.מאיר, אברהם אלתר אזהרת 'ולא תתחתן בם' הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 307; סיני כרך נב תשכג עמ' קנב  
32.נריה, נחום בגדר מואבי ולא מואבית שבילין גל' יב-יג אלול תשכה - תשרי תשכו עמ' לח-לט  
33.עמאר, שלמה משה ביאתו בקהל של סריס מחמת הקרנות רפואיות תחומין כח תשס"ח עמ' 375-382  
34.פינדלינג, משה בעיות בטהרת המשפחה הישראלית נועם ספר יב תשכט עמ' כח-מט  
35.פלק, זאב האסורים לבא בקהל בית מקרא שנה כ תשלה עמ' 351-342  
36.פרלוב, יעקב בדין איסור שפחה ונכרית לישראל ולכהן מישרים חוברת ו כסלו תשלא עמ' נג-סב  
37.קנטור, יוסף מאיר בענין הא דלא תפסי קידושין בשפחה מישרים חוב' ג אייר תשכט עמ' לח-מב  
38.קריגר, בן-ציון על החתום והגלוי באסור לא יבוא עמוני ומואבי כתלנו חוב' יב יום ירושלים תשמז עמ' 366-357   
39.רבינוביץ, ברוך בענין עבד עברי שמותר בשפחה כנענית הפרדס שנה ל חוב' י תמוז תשטז עמ' 4-10  
40.רבינוביץ, ל"י 'משפחה שנטמעה - נטמעה' האומה שנה ט תשלא-תשלב עמ' 45-40  
41.רוזיליו, ירון מעמדם ההלכתי של הנתינים אבני משפט ו תשסו עמ' 133-151  
42.רוזנטל, בן ציון בענין אתנן זונה [בדין שפחה כנענית לעבד] הפרדס שנה ל חוב' ז ניסן תשטז עמ' 6-9  
43.שי, אליהו לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (עיון מתודולוגי במדרשי ההלכה) מישרים ג תשסד עמ' 287-309  
44.שפירא, מאיר בדין אנוסי פורטוגל וספרד לבוא בקהל מוסף קול התורה גל' נח אדר א תשסה עמ' קי-קיג  
45.שפירא, שלום צבי בדין שפחה כנענית לישראל הפרדס שנה כח חוב' יא אב תשיד עמ' 18-14