Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > קידושין ונישואין > פסול בקידושין > ממזר

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבינר, שלמה קביעת ממזרות על פי בדיקת רקמות אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 99-100  
2.אברמסקי, שמואל; שרשבסקי, בן-ציון; תא-שמע, ישראל; רבינוביץ, לוי יצחק ממזר האנציקלופדיה העברית כרך כג עמ' 809-806  
3.אלינסון, אליקים ג' דיון הלכתי בנושאים אקטואליים. מה זה ממזר? שמעתין שנה י גל' 36-37 אייר תשלג עמ' 38-41  
4.אנציקלופדיה למדעי החברה ממזר כרך מילואים ת"א תשמא עמ' 623-621  
5.אפל, יוסף יהושע בענין פסולי חיתון הפרדס שנה מז חוב' ט סיון תשלג עמ' 11-9  
6.אפל, יוסף יהושע דיונים בספק ממזרות המאור שנה מז חוב' ו מנחם אב-אלול תשנד עמ' 18-20 [ שור, דוד. שם שנה מח חוב' ב כסלו-טבת תשנה עמ' 26-27]  
7.אפל, יוסף יהושע בענין פסול ממזר הפרדס שנה מו תשלב חוב' ג עמ' 7-10  
8.ארנרייך, משה הקשר בין אי תפיסת קידושין וממזרות חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 44-50  
9.בארון, אריה ליב הזרעה מלאכותית בישראל, בממזר ובגוי דברי משפט ו תשס עמ' כא-ל  
10.בטיסט, מאיר אשה שנשאת בטעות תצא מזה ומזה והולד ממזר מזה מזה  מגל ח-ט תשנב עמ' 19-29  
11.בליכר, מיכאל הפרית מבחנה - לענין דין "הלך אחר הפגום" אסיא חוב' מט-נ תמוז תשן עמ' 68-72  
12.בן-שלמה, אליעזר חוקי האישות לפי תורת ישראל מחשבת חוב' לא כסלו-טבת תשלו עמ' 24-20; חוב' לג אדר ב-ניסן תשלו עמ' 22-20  
13.בר-דע, יצחק הממזר, משפטו ומעמדו ירושלים תשלז 101 עמ'; משפט והלכה, רמת-גן תשלז עמ' 96-9  
14.ג'קטר, חיים כשרותם לבוא בקהל של יהודים בארצות הברית שאינם שייכים לקהילה האורטודוקסית - רקע היסטורי, אתגר להווה, מבט לעתיד הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 185-194  
15.גורן, שלמה פסק הדין בענין האח והאחות ירושלים תשלג 200 עמ'  
16.גרוסנס, אריה ליב בענין פסול ממזר הפרדס שנה מה תשלא חוב' י עמ' 6-8  
17.הנקין, יהודה הרצל היחס לממזר תחומין כב (תשסב) 50-56  
18.זילברג, משה ביטול החוק למען קיומו באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 261-249  
19.זילברג, משה כיצד תיפתר בעיית הממזרים באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 238-235  
20.זילברג, משה נישואין אזרחיים יאפשרו לפתור הלכית בעיית הממזרות באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 244-239  
21.זילברג, משה פיתרון הלכתי יסודי לבעיית הממזרות באין כאחד, ירושלים תשמב עמ' 248-245  
22.זעפרני, צחי הלך אחר הפגום אבני משפט ו תשסו עמ' 33-46  
23.זעפרני, שלמה בדין ממזרות מנישואין אזרחיים של אשת איש עם הבועל אור תורה שנה לג תשסא עמ' רכט-רלט; שם עמ' שסא-שסו; שם עמ' תקלז-תקלט  
24.טולידאנו, פנחס שאלה בדין ממזרת הדרום חוב' לד תשרי תשלב עמ' 30-27  
25.טולידאנו, פנחס ברוך שאלה בדין ממזרת הדרום חוב' לד תשרי תשלב עמ' 30-27 [אוצר המשפט חלק א ערך 9071]; המשך, עם מכתב מאת הרב עובדיה הדאיה. הדרום חוב' מ תשרי תשלה עמ' 35-33  
26.טננבוים, צבי בענין ספק ממזר הפרדס שנה מט חוב' י תמוז תשלה עמ' 17-14  
27.יוסט, מאיר לשאלת חיתון ממזר בממזרת הפרדס שנה מו תשלב חוב' ח עמ' 26-24; מז תשלג חוב' א עמ' 12-14  
28.יוסף, עובדיה בענין היתר לבוא בקהל ה' מוריה שנה יד גל' ט-י שבט תשמו עמ' מו-נז; ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקסו-תקעב  
29.יוסף, עובדיה נפלו ספקות בגט אמה מבעלה הראשון אור תורה שנה כ תשמח עמ' רלה-רנ  
30.יוסף, עובדיה בענין ספק ממזרות אור תורה שנה יט תשמז עמ' תעט-תפה  
31.כהן, אליהו האם יש תקנה לספק ממזר לטהר זרעו אור תורה שנה לב תשס עמ' שלט-שמד  
32.ליוינשטם, שמואל אפרים ממזר אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 1-4  
33.מזאה, דוד למה לא יבא ממזר בקהל השם אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 200-198  
34.משאש, שלום עקירת קידושין לטהר ממזרים אור תורה שנה לב תשס עמ' תתעא-תתעג  
35.משאש, שלום ענין ממזרות ובדיקת רקמות אור תורה שנה כט תשנז עמ' תשעא-תשעט  
36.משאש, שלום פסק דין בענין ממזרות אור תורה שנה כז תשנה עמ' תקעט-תקפה  
37.משאש, שלום בענין נישואין אזרחיים לאשת איש עם הבועל אור תורה שנה לג תשסא עמ' רפג-רפח; בענין ממזרות מנישואין אזרחיים, שם עמ' תמז-תנג  
38.ניימרק, אברהם יעקב לטהרת ממזרות תבונה כרך ח תשח עמ' יב-טו  
39.עידאן, דוד האם מקיימים מצות פריה ורביה בבן ממזר? אור המאיר (מוסף אור תורה) ניסן תשנה עמ' כ-כט  
40.פיינשטיין, משה תשובה בחשש ממזרות ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' קעט-קפז  
41.פינקלשטיין, ברוך דרך לטיהורם של ממזרים תחומין כח תשס"ח עמ' 58-62  
42.פלדבלום, מאיר שמחה בעיית עגונות וממזרים - הצעת פתרון מקיפה וכוללת דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' רג-רטז  
43.פרייליך, יצחק על בעיית הממזרים בישראל אור המזרח כרך כ תשלא עמ' 271-265  
44.צוויק, אורן טיהור ממזרים מאבני המקום קובץ טו תשסג עמ' 120-130  
45.קפלין, כתריאל דוד בענין היתר נישואי גיורת לממזר שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' ח-יג  
46.קרני-ראם, ראובן הגורמים ליצירת והעברת ממזרות עלון שבות גל' 88 כח אייר תשמא עמ' 86-78  
47.רגנשברג, חיים בירור בענין ממזרת נועם ספר יד תשלא עמ' כב-כז  
48.רגנשברג, חיים דוד בת לאם שנישאה ללא גט מבעלה הראשון הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' כב-כו  
49.רוזנטל, יהודה על הממזר בתנ"ך טורי ישורון גל' כה חשון תשלב עמ' 14-16  
50.רפפורט, דוד בענין נאמן האב לומר [זה בני] שערי בינה א תשמח עמ' ס-סא   
51.שטרנבוך, משה לישא שפחה בזה"ז כדי לטהר ממזר עטרת שלמה ח תשסג עמ' קמה-קמז  
52.שלומאי, שרגא בדבר של"ה מוקשה וממזר אינו מוליד המאור שנה טו קונ' ז אייר-סיון תשכד עמ' 16-15  
53.שניאורסון, שניאור זלמן בענין דממזר והבא משני מינים אינו מוליד המאור שנה טו קונ' א תשרי-חשון תשכד עמ' 8-3  
54.שרון, אריה בענין ספק ממזר עלון שבות גל' 88 כח אייר תשמא עמ' 100-94   
55.תא-שמע, ישראל ממזר אינו חי בית מקרא שנה יג חוב' ג תמוז תשכח עמ' 33-36