Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > ריבוי נשים. חרם דרבנו גרשום

 מחברכותרתספרביקורת
1.אייזנשטט, שמואל שיירי הפוליגמיה במשפט העברי (למצבה המשפטי של האשה בארץ) ציון במשפט, ת"א תשכז עמ' 155-150  
2.אלון; מנחם על עברת רבוי נישואין הד המשפט שנה א 12-13 תמוז תשיז עמ' 235-233  
3.אלשיך, ישעיהו רבוי נשים במשפט העברי במשפט האיסלם ובמשפט המקומי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
4.אנציקלופדיה תלמודית חרם דרבנו גרשם (חדר"ג) כרך יז עמ' שעח-תנד; תשנז-תשעב  
5.בנימין, גדעון השפעת תקנת ר"ג על הלכות אחרות בסדר נשים שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 33-24  
6.בקשי-דורון, אליהו היתר נישואין משום חרם דרבינו גרשום בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רע-ערב  
7.גלובוס, אלעזר ל' האם קידושין בלי חופה עושים ביגמיה? הפרקליט כרך י תשיד עמ' 55-68  
8.גלזנר, יצחק חוק הביגמיה הפרקליט כרך טז תשך עמ' 274-280  
9.גרוסמן, אברהם חכמי אשכנז הראשונים: קורותיהם דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית מראשית יישובם ועד לגזירות תתנ"ו (1096) ירושלים תשמא יב + 474 עמ'  
10.דיכובסקי, שלמה פסק דין בענין היתר נישואין לבעל שאשתו מורדת בו מגל קובץ א תשלח עמ' 21-16  
11.דיכובסקי, שלמה פסק-דין בענין היתר נישואין מגל קובץ א תשלח עמ' 27-22  
12.דירקטור, י"ט בענין חרם דרבינו גרשום לאחר י' שנות נישואין המאור שנה נב חוב' ג שבט-אדר תשנט עמ' 16-17  
13.הבלין, שלמה זלמן תשובות חדשות לרשב"א - מתוך כתב-יד (בענייני תקנות רגמ"ה) מוריה שנה א חוב' ב-ג אדר-ניסן תשכט עמ' נח-סז  
14.הבלין, שלמה זלמן חרם דרבנו גרשום בענייני אישות והגבלת זמנו אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' רסב-רפ  
15.הבלין, שלמה זלמן בירורים חדשים בעניני תקנות רגמ"ה, ייחוסן, תחולתן והתפשטותן שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 335-317  
16.הבלין, שלמה זלמן תקנות רבינו גרשם מאור הגולה בעניני אישות בתחומי ספרד ופרובנס לאור תשובות הרשב"א ור' יצחק די מולינא מכתבי יד שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 257-200  
17.הנקין, יוסף אליהו על דבר איסור ב נשים הפרדס שנה יב חוב' ב אייר תרצח עמ' 12-10; לב חוב' א תשרי תשיח עמ' 10-12  
18.ויצמן, צבי "כי תהיין לאיש שתי נשים" - על ריבוי נשים בישראל פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 328 כי תצא תשסח 4 עמ'  
19.וכטפויגל, יצחק יעקב בענין חרם דרבינו גרשום (מה עדיף יותר, אם לגרש בע"כ, או לישא ב נשים ע"י היתר של מאה רבנים) נעם כרך ב תשיט עמ' רעז-רפג  
20.וסטרייך, אלימלך תמורות במעמד האשה במשפט העברי ירושלים תשסב 377 עמ'  
21.וסטרייך, אלימלך הגנת מעמד הנישואין של האשה היהודייה בישראל: מפגש בין מסורות משפטיות של עדות שונות פלילים ז תשנט עמ' 273-347  
22.וסטרייך, אלימלך עילות למתן היתר נישואין לבעל במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשנ 295 ע'  
23.וסטרייך, אלימלך ריבוי נשים וכפיית האשה להתגרש בפסיקת חכמי אשכנז במאה האחת-עשרה ובמאה השתים-עשרה מחקרי משפט ו תשמח עמ' 164-118  
24.וסטריך, אלימלך עילות להתרת חרם דרבינו גרשום בימי הביניים המאוחרים דיני ישראל כרך טז תשנב עמ' לט-צה  
25.זוין, שלמה יוסף חדר"ג בגרושין אזרחיים צהר יא תשסג עמ' שעז-שפ  
26.חלבה, מאיר תוקפו ההלכתי של חדר"ג ותחולתו בא"י עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
27.יוסף, עובדיה בענין חרם דרבנו גרשום מאור הגולה אור תורה שנה יט תשמז עמ' רעט-רפא  
28.יוסף, עובדיה בענין חרם דרבינו גרשום על אשה שניה אור תורה שנה כד תשנב עמ' שעא-שעג  
29.ישמח, משה ריבוי נשים בישראל סיני כרך צב תשמג עמ' רמ-רמו  
30.כהן, אמוץ נאמנות הבעל לומר שאשתו זינתה, לאחר חרם רבנו גרשם חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 209-228  
31.כהן, שמואל היתר נישואין במקום סחטנות ממונית המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 107-113  
32.לוי, יצחק בענין החדר"ג שלא לישא שתי נשים בעל-פה ב נוה יעקב תשב עמ' לא-לט  
33.לוין, יצחק תשובת הגאון ר' יעקל, בעל 'נחלת יעקב', בענין היתר חרם דרבינו גרשם סיני כרך צה תשמד עמ' קסה-קעג  
34.לוין, יצחק תשובת רבי אברהם מורפטשיק מפרוסטיץ בענין חרם דרבינו גרשם סיני כרך צו תשמה עמ' רכט-רלה  
35.ליפקין, בנימין חיוב מזונות לאשה שרוצה לגרשה - אחרי חרדר"ג התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' קיט-קסז  
36.ליפקין, בנימין חיוב מזונות לאשה שבעלה רוצה לגרשה - אחרי חרדר"ג [אוצר המשפט חלק א ערך 9102] בני בנימין ירושלים תשנו עמ' רכב-רעא  
37.למדן, רות ריבוי נשים בחברה היהודית בארץ ישראל ובמצרים בדורות הסמוכים לגירוש ספרד ספר יובל לדניאל קארפי תל אביב תשנו עמ' עג-פט  
38.מירסקי, שמואל ק' תקנות רבנו גרשום [תמצית הרצאה] המשפט העברי קובץ א תרפו עמ' 202-200  
39.סירקש, יואל תשובה בענין אשה שהלכה בשבי ונאבדו עקבותיה, היתר לבעלה לישא אחרת מוריה שנה יב גל' ז-ט חשון תשמד עמ' סז-סט  
40.סתיו, אברהם חרם דרבינו גרשום - מקורות וטעמים מישרים ד תשסו עמ' 151-166  
41.עיטם, אוריאל זאת הפעם עצם מעצמי - לסוגיית ריבוי נשים מישרים ד תשסו עמ' 133-143  
42.עמית, בועז חרם רבינו גרשום (נשואי שתי נשים) עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
43.עסיס, יום-טוב 'חרם דרבינו גרשום' ונישואי כפל בספרד ציון שנה מו תשמא עמ' 277-251  
44.פיצ'ניק, אהרון שאלת ריבוי נשים במקורות שנה בשנה תשלג עמ' 225-220  
45.פלדמן, משה ענין חרם דרבנו גרשום מאור הגולה הצופה מארץ הגר שנה ב תרעב עמ' 114-107  
46.פלק, זאב על היתר הנישואין הפרקליט כרך כא תשכה עמ' 151-148  
47.פרידמן, מרדכי עקיבא ריבוי נשים בישראל; מקורות חדשים מגניזת קהיר ת"א תשמו כג + 380 עמ'. ביקורת: ריבלין, יוסף: סיני כרך קא תשמח עמ' קפד-קצא 
48.פרידמן, מרדכי עקיבא פוליגאמיה - תעודות ותשובות מן הגניזה תרביץ שנה מג תשלד עמ' 198-166; שנה מד תשלה עמ' 197-196  
49.פרידמן, מרדכי עקיבא ריבוי נשים בחברה היהודית; מקורות חדשים מן הגניזה: מצב המחקר פעמים חוב' 25 תשמו עמ' 12-3  
50.פרידמן, מרדכי עקיבא מי נשא אשה שניה עתמול יב גל' 4 ניסן תשמז עמ' 19-18  
51.פרידמן, מרדכי עקיבא ריבוי נשים במסמכי הגניזה תרביץ שנה מ תשלא עמ' 359-320  
52.פרנק, צבי פסח היתר מאה רבנים לבעל שאשתו מרדה בו [פסק דין] הר המור קובץ ד ניסן תשמג עמ' 22-9  
53.קזיס, ישראל גדליה בענין חרם דרבינו גרשום בנישואין חיי אפרים א ירושלים תשסא עמ' לב-לה  
54.קלופט, יואל חדר"ג בטענת מאוס קול תורה שנה יד תשו חוב' ט עמ' ד-ו  
55.קרליץ, שלמה שמשון בענין מורדת ונאמנות ערכאות לענין חדר"ג שילה, לכבודם ולזכרם של רבי שלמה יהודה ליב מדליה ורבי הלל מדליה, ירושלים-אנטוורפן תשמג עמ' תנז-תעד  
56.רבינוביץ-תאומים, בנימין היתר חרם רבינו גרשם במשותקת נעם כרך ב תשיט עמ' רפד-שטז  
57.רות, אברהם נפתלי צבי לתולדות המונוגמיה אצל היהודים מחקרים בחכמת ישראל לזכרונו של י"מ גוטמן, א בודפשט תשו חלק עברי עמ' 136-114  
58.רות, אברהם נפתלי צבי חרם 'שלא לבטל התפלה' ונוסח חדש של 'תקנות רגמ"ה' ציון שנה יט תשיד עמ' 57-63  
59.רות, אברהם נפתלי צבי שלש ארצות ושלש קהלות בחדר"ג המאור שנה כג תשלא קונ' ב עמ' 9-11  
60.ריבקין, שלום הערות בהיתר מאה רבנים לתקנת הבעל תורה שבעל פה לא: עמ' קמ-קמח, תשן  
61.שאקי, אבנר ח' נישואין אזרחיים בין יהודים שנערכו מחוץ לישראל - עילה למתן 'היתר נישואין' לבעל? הפרקליט כרך כב תשכו עמ' 360-347  
62.שוסטר, אהרן חרם דרבנו גרשום והיבום אשל נתן, קובץ מאמרים ליובלו של ר' נתן דסברג הי"ו בהגיעו לגבורות. אלון שבות תשמח עמ' 18-16  
63.שכטר, מלך הרצאת תקנה בענין עיגון דבעל בית יצחק תשיג עמ' 55-58  
64.שניצר, צבי בענין חרם דרבנו גרשום מאור הגולה הצופה מארץ הגר שנה ב תרעב עמ' 88-93  
65.שציפנסקי, ישראל תקנות רבינו גרשום מאור הגולה הדרום חוב' כב תשרי תשכו עמ' 120-103  
66.שרמן, אברהם תוקפו של חרם דרבנו גרשם בישראל לנושא אשה על אשתו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' קד-קיז   
67.תא-שמע, ישראל לענין חרם דרבנו גרשם תרביץ שנה לה תשכו עמ' 193  
68.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל נשואים כפולים [בעניין החוק הפלילי] הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 18-21  
69.תשבי, פרץ האם התקנה שלא לשאת שתי נשים, מרבנו גרשם היא? תרביץ שנה לד תשכה עמ' 55-49