Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > נישואי תערובת > ילדים מנישואי תערובת

 מחברכותרתספרביקורת
1.ויידנפלד, דוב בעריש בן ישראלית ואינו יהודי לגבי מילה בשבת המאור שנה ט חוב' ז אייר-סיון תשיח עמ' 4-5  
2.ויינברג, יחיאל יעקב על השאלה אי מותר למול בן ישראל שילדה לו נכרית המאור שנה יג קונ' ה אדר תשכב עמ' 7-8  
3.וינקלר, מרדכי ליב בענין מילת בנו של ישראל שנולד מנכרית האהל שנה ב תשטז עמ' ו-ז  
4.טירקל, יעקב היחסים המשפטיים בין בנם של אב יהודי ואם גויה לבין אביו, לענין ירושה, אפוטרופסות ומזונות עבודת גמר בפקולטה למשפטים האונברסיטה העברית בירושלים  
5.יוסט, מאיר בענין הנולד מלויה ונכרי הפרדס שנה מג תשכט חוב' ו עמ' 16-19; ספר היובל Liber Amicorum voor Opperrabbijn A. Schuster, Assen 1971 עמ' 53-57  
6.יוסף, עובדיה בדין בתו של גוי מישראלית להנשא לכהן חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' ה-ח  
7.ישראלי, שאול דין ולד של ישראלית שנולד מן הנכרי ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים - ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רפו-רצז  
8.כ"ץ, יוסף צבי פערל בדבר ילדים מנשואי תערובת המאור שנה י קונ' י אלול תשיט עמ' 8-13  
9.כהן, משה זאב ע"ד גט מבעל הנולד מנשואי תערובות, מהנכרי ובת ישראל ונתגייר המאור שנה ו חוב' ה אדר תשטו עמ' 6-8  
10.כץ, אליהו על השם בכתובה לאיש שרק אמו יהודיה שנה בשנה תשמג עמ' 193-190  
11.לשם, חיים ילדים מנשואי תערובת בהלכה ובאגדה (ביקורת על Aptowitzer, V.: Spuren des Matriarchats im juedischen schrifttum. Hebrew Union College Annual 4 (1927), p. 207-240; 5 (1928), p. 261-297)  מחקרים ועיונים, ת"א תשלו עמ' 227-222  
12.פולק, משה זאב בדבר גיור ילדים מנשואי תערובת המאור שנה יד קונ' ד שבט תשכג עמ' 6-8  
13.פרנצוס, ישראל מעמד הנולדים מנישואי תערובת במקורות חז"ל סידרא ד תשמח עמ' 110-89  
14.קוטנא, שלום וכתורה יעשה; מדבר מדיני הנולדים בתערובת משפחות... שנקשרו קישורי ציפילטרויאונג פאקש 1897 20 עמ'  
15.קורצטג, משה האם יכול כהן לשאת בתם של נכרי ויהודיה תחומין טו (תשנה) 292-296  
16.שוחטוביץ, אהרן גט לבעל הבא מנכרי ובת ישראל שנתגייר המאור שנה ו חוב' י אלול תשטו עמ' 11-12  
17.שילה, ערן "כי יסיר את בנך" - עוד על תפיסת ההורות בהלכה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 324 ואתחנן תשסח 4 עמ'  
18.שמוקלר, נ' אם הולכים אחר זרע האב בבנים מן הנכרית שבילין גל' כט-ל כסלו תשלז עמ' קפ-קפו   
19.שפרבר, דוד בענין מילת קטן שנולד מן הנכרית האהל שנה ג תשיז עמ' מח-מט