Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > יחסי ממון

 מחברכותרתספרביקורת
1.אורן (אורנשטיין), אבשלום חובות הבעל כלפי אשתו עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
2.אושינסקי, יצחק דינים שבין בני זוג המצויים בהליכי גירושין סיני כרך קכח תשס"א עמ' עט-צ  
3.אלון, מנחם אלה הן אמרות אגב..., בטעות יסודן, ומן הראוי לסטות מהן (ערעורים והרהורים בעקבות פרשיות בבלי ולב) רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, ספר זכרון לאריאל רוזן-צבי, תל אביב תשנח עמ' 361-407  
4.אלטלף, חיים זכות האלמנה למדור - זכות עצמאית או חלק מן הזכות למזונות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 196-209  
5.אליהו, מרדכי זכויות הבעל בתגמולי עבודת האשה שערי צדק ז תשסו עמ' 181-195  
6.אליהו, מרדכי אלימות במשפחה ומשמעותה הכספית שערי צדק א תשס עמ' 39-48  
7.אליהו, מרדכי איני ניזונת ואיני עושה בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' ז-כא  
8.אליעזרי, שמואל זכויות הבעל והאשה בדיור סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שלח-שמג  
9.אלמליח, יצחק סילוק הבעל מזכויותיו בנכסי האשה בהסכם ממון שנחתם בין הצדדים לפני הנישואין אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' פא-צח  
10.אפשטיין, משה מרדכי בעל אי צריך לשלם נדר אשתו מוריה שנה יא גל' ג-ד שבט תשמב עמ' לה-לז  
11.אקשטיין, אסף חיוב פדיון האשה מעליות טו תשנה עמ' 50-66  
12.אריאל, יועזר זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אישתו תחומין טז (תשנו) 102-111  
13.אריאל, יועזר זכויות הבעל בהטבות ותגמולים של אשתו תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 306-322  
14.אריאל, יועזר זכויות הבעל ואשתו בשעבודים השנויים במחלוקת הפוסקים תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 324-338  
15.אריאל, יועזר זכיית אשה בפיס תחומין כט תשס"ט עמ' 210-217   
16.אריאל, יעקב מבנה המשפחה המודרנית - השלכות הלכתיות תחומין כב (תשסב) 129-146  
17.אריאל, יעקב חיוב כתיבת פרוזבול לנשים אמונת עתיך 45 טבת-שבט תשסב עמ' 33-39  
18.אריאל, עזריאל עני היכול לקבל מעשר עני אמונת עתיך 12 תשנו אלול תשנו - תשרי תשנז עמ' 16-18 [תגובה: אפשטין, יעקב. מעמד אשה נשואה לדין עניות ועשירות. שם גל' 13 חשון-כסלו תשנז עמ' 31-34]  
19.אריאלי, גרשון חיוב הבעל ברפואת אשתו הפרדס שנה לד חוב' י תמוז תשך עמ' 10-11  
20.באואר, זהר 'לקתה חייב לרפאותה' שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 169-162  
21.בולץ, עמנואל מעשי ידי האשה בשיפוט הרבני בישראל דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט) כרך ג ירושלים 1972 עמ' 33-36  
22.ביסמוט, יצחק פירי פירות אבני משפט ז תשסז עמ' 133-146  
23.בכר, יעקב נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
24.בצרי, עזרא נותן מתנה לאשתו אם יכולה למוכרה ולתתה לאחר המאסף שנה ה תשמג עמ' 574-572  
25.בקשי-דורון, אליהו בדין בעל שאינו יכול לפרנס בנין אב, ירושלים תשמב עמ' רס-רסו  
26.ברגמן, ישראל החזקת נכסים על ידי האשה מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 106-113  
27.ברנשטיין, מיכאל יחסי ממון בין בני זוג ויחסיהם כלפי צד שלישי עבודת מוסמך בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלב  
28.ברקוביץ, אברהם דב בענין בעלות על דירה הרשומה ע"ש בעל ואשתו קול התורה גל' נז תשרי תשסה עמ' קצד-רא  
29.גוטקינד, שלום סילוק בעל מנכסי אשתו כבודה של תורה חלק ו תשנה עמ' קמ-קנו  
30.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות כסות ודירה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 140-127  
31.גולדברג, זלמן נחמיה בגדרי חיוב מזונות, כסות ודירה שורת הדין ח תשסג עמ' רצד-שטז  
32.גולדשמידט, אליעזר נכסי צאן ברזל ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תכ-תנ  
33.גולק, אשר מקבילות מן התלמוד הקודמות לנובלה מס' 97 של יוסטיניאנוס קיסר (בענין נדוניה) שנתון המשפט העברי כרך ט-י תשמב-תשמג עמ' 13-5. קצוף, רנון: הערות בשולי המאמר. שם עמ' 28-15 
34.גורביץ, אברהם בדינו של ר' יהודה בבעל שסלק עצמו מפירות נכסי מלוג מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' קלח-קמח  
35.גורביץ, אריה זאב בענין קנין פירות בנכסי מלוג מוריה שנה ח גל' א ניסן תשלח עמ' כח-לב  
36.גורטלר, נחום מעשי ידי אשה שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' קכו-קנא  
37.גורטלר, נחום שמואל חלוקת רכוש במאיס עלי בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רטו-ריט  
38.גורטלר, נחום שמואל מעשה ידי אשה בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רכ-רמג  
39.גורטלר, נחום שמואל אשה שניזונת מדין מעוכבת מחמתו - מעשה ידיה למי ? בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רמד-רנה  
40.גורטלר, נחום שמואל נכסי צאן ברזל בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רנו-רעז  
41.גורטלר, נחום שמואל נכסי מלוג ותקנת אושא בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רעח-רצ  
42.גורטלר, נחום שמואל ירושת הבעל דאורייתא או דרבנן (ודין סילוק הבעל מנכסי מלוג של האשה ומירושתה) בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רצא-שי  
43.גטנו, יוסף חסכונות והשקעות בניירות ערך ביחסי ממון בין בני זוג שערי צדק ז תשסו עמ' 116-124  
44.דון-יחייא, בני "לא תנאף" - חלוקת רכוש ומשמורת וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 275 יתרו תשסז 4 עמ'  
45.דיכובסקי, שלמה פירוק שותפות במקרקעין שערי צדק א תשס עמ' 99-103  
46.דיכובסקי, שלמה הלכת השיתוף - האם דינא דמלכותא? תחומין יח (תשנח) 18-31  
47.דיכובסקי, שלמה הסכמי ממון קדם-נישואין [התחיבות לשלם מזונות אם יסרב גט] תחומין כא (תשסא) 279-287  
48.דיכובסקי, שלמה יחסי ממון בין בני זוג (השלכות על נוסח הכתובה) שערי צדק ד תשסג עמ' 260-263  
49.דיכובסקי, שלמה בענין זכויות הבעל בנכסי אשתו לדוד עד עולם, לנשמת דוד לנדא, ירושלים תשלב עמ' 129-107  
50.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בין בני הזוג (פסק דין) שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 501-524  
51.דיכובסקי, שלמה; שרמן, אברהם פירוק השיתוף בדירת בני הזוג [פסק דין בבית הדין הרבני, העוסק ב"אימוץ "דין המדינה בבית הדין הרבני ובעילות המצדיקות פירוק השיתןף] שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 501-525  
52.דיקמן, שמואל מעשה ידיה תחת מזונות הנאמן שנה י תשיח גל' י עמ' 23-25  
53.דמביץ, אליעזר נ' דין מעשה ידי האשה לבעלה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
54.דניאל, אברהם פדיון האשה ביותר מכדי דמיה חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' פ-פח  
55.דרורי, משה דירת בני הזוג בפסיקתם של בתי הדין הרבניים ושל בתי המשפט האזרחיים שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 89-143  
56.דרורי, משה פסיקות בית-הדין הרבני בנושאי רכוש וממון ונפקותם במשפט הישראלי מדעי היהדות כרך 39 תשנט עמ' 121-131  
57.דרורי, משה דירת בני הזוג בפסיקתם של בתי הדין הרבנים ושל בתי המשפט האזרחיים [בעלות, מגורים ופירוק השתוף] שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 89-144  
58.דרעי, יהודה גדרי חיוב הבעל ברפואת האשה שורת הדין י תשסו עמ' קיא-קח  
59.הנדלר, אריה מציאות האשה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 182-177  
60.הנדלר, אריה חיוב הנקה שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 193-183  
61.הרפנס, ישראל דוד אי אשה מותרת ליתן צדקה מתנה מרובה בלי רשות בעלה פרי תמרים קובץ י תשרי תשמג עמ' פא-צא  
62.וינוגרד, שמעון שאלות ועיונים בסוגיא של 'תקנת אושא' שנה בשנה תשלח עמ' 191-181  
63.וינמן, ישראל בירור דין מעשי ידים של אשה בזמננו בית אהרן וישראל גל' צב כסלו-טבת תשסא עמ' קד-קיא  
64.ולר, שולמית מעמד הארוסות והנשואות בנכסיהן דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' קלט-קס  
65.ורהפטיג, איתמר צדקה של אשה נשואה מורשה ח קיץ תשלד עמ' 103-87  
66.ורהפטיג, איתמר אחריות בעל לחובות אשתו במשפט העברי; הערות לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 291-258  
67.ורהפטיג, איתמר הסכם מקום מגורים בין בני זוג; לבעיית דבר שאין בו ממש שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 392-377  
68.ורהפטיג, איתמר שיתוף נכסים בין בני זוג (לבעית יחסי תורה ומדינה) עלון שבות גל' 92 שבט תשמב עמ' 43-35  
69.ורהפטיג, איתמר אחריות בעל לחובות אשתו במשפט העברי עבודת מוסמך בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשלב  
70.ורהפטיג, זרח שיתוף נכסים בין בעל ואשתו [אוצר המשפט חלק א ערך 10753 ,9207] מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 147-136  
71.ורהפטיג, זרח שיתוף נכסים בין בעל ואשתו דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 189-194  
72.ז'ולטי, בצלאל נכסי צאן ברזל ונכסי מלוג תורה שבעל פה כב תשמא עמ' ט-כא  
73.זעפרני, שמואל קיזוז נזק שהזיקה אשה נשואה משכר עבודתה אור תורה שנה לב תשס עמ' שפה-שצא  
74.טולידנו, מרדכי הסכם יחסי ממון לפני הנישואין זכור לאברהם תשנט עמ' תרפד-תרצ  
75.יאראק, רנאטו זכות האשה הנשואה לעבוד מחוץ לביתה - מחקר השואתי דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 36-7  
76.יגל, יהושע המוציא הוצאות בנכסי אשתו ברקאי קובץ ב סתיו תשמה עמ' 147-138  
77.ימר, מיכאל זכויות הבעל במעשה ידי אשתו שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 201-194  
78.יצחקי, אפרים הלכה תמוהה בחובת הבעל בקרבנות של אשתו ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 82-79  
79.ישראלי, שאול זכות בעל שהלך למדינת הים במעשה ידי אשתו חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 17-21  
80.כ"ץ, דניאל מדור אלמנה - המשך מדור נשואה? חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 178-195  
81.כהן, ידידיה ביטול זכות הבעל לפירות נכסי מלוג במשפט הנוהג ותוצאותיו דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 138-121  
82.כהן, ידידיה בגדרי חיוב הבעל ברפואת אשתו על פי המשפט העברי דיני ישראל כרך ז תשלו עמ' סז-עח  
83.כהן, ידידיה תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 60 + 606 + 36 + 14 (תמצית אנגלית) עמ' (שער ירושה וקבורה: עמ' 391-1)  
84.כהן, ידידיה זכיית אשה נשואה בפיס תחומין ה תשמד עמ' 314-303  
85.כהן, יוסף זכויות האשה בכסות ובמדור שנתן לה הבעל דברי משפט ב תשנו עמ' יט-כד  
86.כהן, יוסף אם יש לאשה זכויות של דייר בדירת בעלה קול תורה שנה יג תשיט חוב' ח עמ' ז-ט  
87.כהנא, ידידיה בעלות הבעל בנכסי צאן ברזל חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 210-223  
88.כץ, אריה בעלות הבעל בנכסי מלוג לאור תקנת אושא חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 248-269  
89.לוונטל, משה חומרות במקום שחב לאחרים שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 221-214  
90.לוי, סיני זכותו של הבעל בנכסי אשתו ובפירותיהם חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 237-247  
91.לוין, אברהם דב חובת ריפוי של בעל לאשתו ושל אב לילדיו שערי צדק א תשס עמ' 192-204  
92.ליפקוביץ, מיכל יהודה בדין פירות נכסי מלוג שמוש חכמים ג תשיב עמ' סג-סח  
93.ליפשיץ, אלי; בלום, אלי; אומן, יונתן (עורכים) חובות הבעל והאשה; מאמרים שנכתבו על ידי תלמידים בישיבת 'הר עציון' אלון שבות תשמד 335 עמ'  
94.ליפשיץ, ברכיהו תוכן וקליפה בהלכת שתוף נכסים (בעקבות בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית-הדין הרבני הגדול ואח') המשפט כרך ג תשנו עמ' 239-262  
95.ליפשיץ, גימפל בענין מעשה ידיה של אשה לבעלה בית אהרן וישראל גל' קח אב-אלול תשסג עמ' נח-סד  
96.לנגזם, חיים שורת הדין הליכות גל' 99-98 סיון תשמג עמ' 17-16  
97.לפיד, שמעון חיוב הבעל לפדות את אשתו אורות עציון יט שבט תשנא עמ' 86-107  
98.מונדרי, ישעיהו בדין מורד אי זכאי בנכסי מלוג אהלה של תורה חוב' יז תשלד עמ' ד-כו  
99.מונדרי, ישעיהו בדין מורד אי זכאי בנכסי מלוג בני ציון, ירושלים תשנג עמ' קלג-קנו  
100.מזרחי, מרדכי בדין המקדיש מעשה ידי אשתו כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' קעג-קעט  
101.מירון, שמחה מעשה ידיה של אשה עובדת ניב המדרשיה גל' יא תשלד עמ' 250-225  
102.מירון, שמחה כרסום חמור במעמדם ובסמכויותיהם של בתי הדין הרבניים סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 6 עמ' [תגובה: דרורי, משה. יחסי ממון של בני הזוג במשפט הישראלי. שם 5 עמ']  
103.מירון, שמחה חיים זכויות במקרקעין של בני הזוג שערי צדק א תשס עמ' 122-128  
104.מישלוב, דוד יוסף הסכמים קדם-נישואין תחומין כא (תשסא) 288-323  
105.מנטל, חיים דב זמנן של תקנות אושא תרביץ שנה לד תשכה עמ' 283-281  
106.מרצבך, יעקב חובות האשה במלאכות הבית שעלי דעת קובץ ד אדר ב תשמו עמ' 213-202  
107.נוסבאום, נפתלי באשה שנתנה מעשיה לאחד מבניה מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קעג-קעט  
108.נסים, משה היש קיום למוסד 'נכסי מלוג' במשפט הפוזטיבי בישראל? עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
109.נריה, משה צבי זכויות האשה ושלמות המשפחה שבילין גל' כז-כח שבט תשלב עמ' קמד-קנא; ירושלים תשלה ל עמ'  
110.סגל, יהודה נזיקין על ידי אשתו ובתה ועוזרתן נעם ספר יז תשלד עמ' יז-כ  
111.סדן, יהודה בעלות הבעל בנכסי צאן ברזל חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 224-236  
112.סוכובולסקי, אברהם תחולת המשפט העברי למעשה על יחסי הרכוש שבין בני זוג יהודיים בישראל הפרקליט כרך טו תשיט עמ' 40-59  
113.סוכובולסקי, אברהם דו"ח על יחסי הרכוש בין בני הזוג היהודיים בישראל, ותחולת המשפט העברי על יחסים אלה מחקרים במשפטנו הפרטי, ירושלים תשיט עמ' 353-328  
114.סופר, אליהו ציון בגדרי חיובי ממון של אישות מקבציאל גל' יט מנחם אב תשנד עמ' קי-קיט  
115.סיני, יובל יחסי ממון בקידושי קטנה (ל"מדיניות חקיקתית" בתלמוד) מחקרי משפט יט חוב' 1 תשסב עמ' 241-283  
116.סרור, יונתן זכות הבעל בנכסי אשתו מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 114-126  
117.עמאר, משה מחילת אשה את זכויותיה הכספיות בתקנת פאס ספונות סדרה חדשה ספר רביעי (יט) תשמט עמ' 23-49  
118.ערוסי, רצון יחסי ממון בין בני הזוג ומשפט התורה משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 172-178  
119.פלק, זאב יחסי ממון בין בני זוג בישראל (חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשלג-1973) עיוני משפט כרך ג 1974-1973 עמ' 829-848  
120.פרל, גדעון זכות הבעל בנכסי מלוג ניב המדרשיה גל' אביב-קיץ תשלא עמ' סו-עא  
121.קוליץ, יצחק בענין החלפת מקום מגורים תורה שבעל פה כז תשמו עמ' נב-נח  
122.קופרמן, מנחם פיקוח נכסיה או פרקונה כנגד פירות חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 146-163  
123.קופרמן, מנחם קבורתה תחת כתובתה: עיקר כתובה או נדוניה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 164-177  
124.קורפו, משה האם בעיסקת צאן ברזל מחויב המקבל להחזיר הנכסים לנותן אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקמו-תקמט  
125.קלוגהפט, שמואל חובת האישה לבעלה עלון שבות גל' 151 ניסן תשנח עמ' 81-86  
126.קליין, מנשה; יעקבי, שמעון מתן גט והסדרי ממון - מה קודם? תחומין כב (תשסב) 157-183  
127.קנוהל, אלישיב הכתובה והסכמי ממון בנישואין תחומין כא (תשסא) 324-339  
128.קנטור, ישראל זכויות בעל ואשה בנכסים שנרכשו במהלך חיי הנישואין עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים תשכז  
129.קצנלנבוגן, מרדכי ליב אשה שנפגעה בתאונת דרכים, אם חייב בעלה ברפואתה הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' שז-שטו  
130.קשולביץ, אליהו בענין שדה אחוזה של נכסי מלוג הדרום חוב' נא ניסן תשמא עמ' 130-129  
131.רוזן-צבי, אריאל יחסים רכושיים בין בני זוג יהודיים בין החיים (inter vivos( ויחסם לדיני המשפחה בישראל חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשלח 450 עמ'  
132.רוזנצוייג, יעקב אריה שתוף קניני בנכסים בין בעל ואשתו משפטים כרך א 1969-1968 עמ' 190-185  
133.רקובר, ברוך זכויות הבעל במעשי ידי אשתו התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' קנ-קנו  
134.רקובר, נחום יחסי ממון בין בני זוג משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' א ירושלים תשל 25 עמ'; תורה שבעל-פה יב תשל עמ' קטו-קלג  
135.שבדרון, יוחנן בירור דין המסלק עצמו מנכסי צאן ברזל קובץ בית אהרן וישראל א-ב ניסן אייר תשמו עמ' מו-נא   
136.שורץ, אליהו תרומה שלא מדעת פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 196 תרומה תשסה 4 עמ'  
137.שיבר, יאיר סרוב לכניסת הורי בן הזוג לדירת המגורים תחומין כח תשס"ח עמ' 74-81  
138.שינפלד, אברהם צבי הסכם ממון קדם נישואין תחומין כב (תשסב) 148-156  
139.שכטר, צבי הגדרת ענין "אי אפשי בתקנת חכמים" ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קפח-קצא [ראה אוצר המשפט ח"ב ערך 524]  
140.שציפנסקי, ישראל תקנות אושא אור המזרח כרך לו תשמח עמ' 345-317   
141.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף אינה מעוגנת בדיני ישראל תחומין יט (תשנט) 205-220  
142.שרמן, אברהם ח' הלכת השיתוף לאור משפטי התורה תחומין יח (תשנח) 32-40  
143. Civil enforceability of religious antenuptial agreements  University of Chicago Law Review 23 (1955), p. 122-132  
144. Bodenheimer, Levi  Die Rechte des Ehemanns auf die Guter seiner Frau  Allgemeine Zeitung des Judenthums 15 (1851), p. 92-94, 165-168  
145. Doukhan-Landau, Leah  Husband and wife as co-owners of immovable property  Israel Law Review 6 (1971), p. 487-516, p. 488-489: Principles of Jewish law  
146. Dubin, Abraham  The legal property relations of married persons  Dissertation Hebrew Union College, N.Y. 1926, 29 p.  
147. Enciclopedia Judaica Castellana  Alimentos a la mujer  Vol. 1, p. 220  
148. Engel, Diana R.  Marital property rights in Jewish law: a survey and comparison  National Jewish Law Review 2 (1987), p. 97-120  
149. Epstein, Jacob Nahum  Notizen zu den j?disch-aramaischen Papyri von Assuan  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 6 (1908), p. 359-373  
150. Falk, Zeev W.  On matrimonial property in Jewish and Germanic laws  Tijdschrift voor Rechts-geschiedenis 28 (1960), p. 70-78  
151. Falk, Zeev W.  The working wife  Israel Law Review 6 (1971), p. 266-267  
152. Freund, L.  Zur Geschichte des Eheguterrechtes bei den Semiten  Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historischen Klasse 162, Abt. 1, Wien 1909, 55 p.  
153. Greenstone, Julius H.  Dowry  Jewish Encyclopedia 4, p. 645-646  
154. Gulak, Ascher  Aeltere talmudische Parallelen zur Novelle 97 des Kaisers Justinian  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 47 (1932-33), p. 241-255  
155. Horovitz, Markus  Ein eherechtliches Gutachten  Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstag des...Israel Hildesheimer, 1890, p. 54-68  
156. Katzoff, Ranon  Donatio ante nuptias and Jewish dowry additions  In: Papyrology, ed. Naphtali Lewis, Cambridge 1986, p. 231-244  
157. Kautschansky, David M.  Die Unterhaltungspflicht der Ehegatten nach biblischem, talmudischem und rabbinischem Recht  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 44 (1929), p. 390-396  
158. Levine, Baruch A.  Mulugu/Melug: the origins of a talmudic legal institution  Journal of the American Oriental Society 88 (1968), p. 271-285  
159. Paul, Shalom M.  Exodus 21,10, a threefold maintenance clause  Journal of Near Eastern Studies 28 (1969), p. 48-53  
160. Pfeiffer, August  De dote  In: Antiquitates Ebraicae selectae, Leipzig 1692, p. 123-127  
161. Schereschewsky, Ben Zion  Dowry  Encyclopedia Judaica 6, p. 185-189; Partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 390-394  
162. Schloss, Friedrich  Das Dotalprivilegium der Judinnen  Giessen 1856, 14 + 96 p.  
163. Shava, Menashe  The Spouses (Property Relations) law, 5733-1973, in light of religious divorce in Israel  Tel Aviv University Studies in Law 2 (1976), p. 113-129  
164. Tschernowitz, Chaim  Das Dotalsystem nach der mosaisch-talmudischen Gesetzgebung  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 29 (1912-13), p. 445-473  
165. Wahrhaftig, Zerach  Community of matrimonial property  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 267-268  
166. Weissbrodt, Karl  Gattenpflichten nach Bibel und Talmud  Berlin 1891, 171 p.; 2nd ed. Berlin 1906, 144 p.  
167.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר תורת הנדוניא בדיני ישראל ביחוסה לדיני העמים ספר היובל לנחום סאקאלוו, ווארשא תרסד עמ' 328-309  
168.[טשרנוביץ, חיים] רב צעיר הנדוניה (נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל) בצרון כרך ג תשא עמ' 188-182