Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > כפייה לעלות לא"י

 מחברכותרתספרביקורת
1.ביברפלד, פנחס הערה בדין כופין אותו ואותה לעלות לא"י הנאמן שנה ט תשיז גל' ג עמ' 22-24  
2.בלוך, חיים כשהוא אומר לעלות והיא - לא המאור שנה ג חוב' ב חשון תשיב עמ' 10-11  
3.סולובייצ'יק, אהרון כופין לעלות תורה שבעל-פה יב תשל עמ' לט-מה  
4.רובינשטיין, שמואל ת' העליה לארץ ישראל במשפט האישות תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' סא-סח  
5.[ישראלי, שאול] העורך לשאלת כפיית הבעל את אשתו לצאת לחוץ-לארץ התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תקפ-תקפג