Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > חיובים בין בעל ואשתו > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
1.אדרעי, מיכאל אופי שעבוד הבעל והאישה למעשה ידים ולעונה חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 121-145  
2.אלדר, עמיחי חובת הבעל בקבורת אשתו ממעיין מחולה גל' 12 אלול תשסד עמ' 35-42  
3.אריאל, יועזר הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית לפי דרישת בן הזוג אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ'102-125  
4.ארנרייך, משה חיוב עונה: חובת הבעל או עיקר הנישואין חמדת הארץ ב תשס"ב עמ' 42-50  
5.בארי, משה חובת אשה לזון את בעלה מדין צדקה תחומין כז (תשסז) עמ' 280-287  
6.בוכריץ, יצחק תבעוה להנשא ממתי מונים י"ב חודש אור תורה שנה כא תשמט עמ' תק-תקג  
7.בן יעקב, צבי יהודה חיובי ממון במעוכבת נישואין שרידים גל' יז תשרי תשנח עמ' נ-עב  
8.בן שמעון, שלמה זכות האשה למנוע יציאת בעלה לחו"ל ויען שמואל ה תשסב עמ' כה-מח  
9.בקשי-דורון, אליהו הכל מעלין לירושלים תורה שבעל פה לח: עמ' נ'-נו, תשנו  
10.ברגר, גדליה כיון שנתן עיניו לגרשה ביטול דיני אישות לפני גמר גירושין קול צבי ב תשס עמ' 209-234  
11.ברקוביץ, מאיר חיוב הבעל ברפואת אשתו וברפואת בניו הקטנים אבני משפט ה תשסו עמ' 120-133  
12.גרוס, מרדכי חיוב עונה כשהאשה חושדת בבעלה דברי משפט ה תשנח עמ' צ-צב  
13.גשטטנר, נתן גדר קנין הבעל באשתו ומה הם חיובי האשה לבעלה מן התורה אור ישראל גל' כא תשרי תשסא עמ' קז-קיב  
14.הורביץ, אברהם קונטרס הברורים (שיטות הפוסקים בדין אשה הטוענת מאיס עלי) בני ברק תשלה מ עמ'  
15.הלוי, הלל יצחק תרומת אשה מכסף בעלה למען הצלת חייו משפטי הלוי א, בני ברק תשנח עמ' רלא-רמח  
16.וולף, מיכל הלגיטימיות של הפעלת כוח מצד הבעל כלפי אשתו בספרות התלמודית ובמשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשס 300 עמ'  
17.וינרוט, אברהם הכזונה יעשה את אחותנו? - אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 148 וישלח תשסד 4 עמ'  
18.זלמנוביץ, אפרים דין אשה נשואה בכבוד אב ואם שבילין קובץ לג-לה אייר תשמד עמ' קל-קלו  
19.טוירק, שמואל אלימלך בדין מצות מורא שעל אשה נשואה הדרום חוב' מ תשרי תשלה עמ' 53-48  
20.כהן, דוד בענין כבוד אשה לבעלה והקדמת כבוד האב לכבוד האם מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 105- 101  
21.כהן, שמואל בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו, ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה שערי צדק ז תשסו עמ' 196-205  
22.נויבירט, יהושע י' חיי נישואין עם חולה איידס- שו"ת אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 95-99  
23.סגל, יהודה זרחיה בענין נזיקין ע"י אשתו ובתה ועוזרתן צמח יהודה ב, חיפה תשנו עמ' צ-צה  
24.סושארד, צדוק ש' מחלת איידס במשפחה אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 100-104  
25.רובלוב, יהודה ליב ביאור חיוב הבעל לרפואת אשתו החולנית אסותא א ירושלים תשסו עמ' תפ-תפו  
26.רפפורט, שבתי א' כפיית הסכם בין בעל לאשתו להולדת ילד בהפריה חוץ גופית אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 126-130  
27.רקובר, נחום יחסי אישות בכפייה בין בעל לאשתו משרד המשפטים, סדרת מחקרים וסקירות במשפט העברי, חוב' נה, ירושלים תשם; שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 317-295  
28.שולמן, ישראל אריה חיוב אדם בקרבנות אשתו קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני ברק תשלז עמ' רה-רט   
29.שילה, יואל עלייה לארץ ישראל כנגד שלום בין איש לאשתו דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 565 תשסד 2 עמ'  
30.שריון, גדעון אשת איש שפשעה או הזיקה בית הלל גל' ה תשרי תשסא עמ' מד-מה