Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > ניאוף. סוטה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסקי, יחזקאל בענין אומרת טמאה אני לך ושויא אנפשא חתיכה דאיסורא ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' נא-נב  
2.איגר, זאבל בהלכתא דביאת אונס באשת איש (יבמות כ"ד - כתובות ט') [ליאסר לבעלה] מוריה שנה ה גל' ה-ו כסלו-שבט תשלד עמ' ב-ו  
3.אלדד, גד יסוד חיוב העראה עלון שבות גל' 140-141 סיון תשנ"ד עמ' 102-120  
4.אמסלם, חיים נישאה לבועל אחר שנתגרשה מה דין הוולד אור תורה שנה יח תשמו עמ' קיב-קכא  
5.ארליך, צבי פרשת סוטה מגדים גל' כב תמוז תשנד עמ' 48-60  
6.בירנבוים, שמואל בענין נאמנות הבעל לומר פתח פתוח שערי בינה א תשמח עמ' עו-עח   
7.בקשי-דורון, אליהו אשה שנאסרה על בעלה וחזרה בתשובה אם ראויה להנשא לאדם כשר ברקאי קובץ ד אביב תשמז עמ' 168-164  
8.ברקוביץ, מאיר שותה ושונה אבני משפט ח תשסח עמ' 159-178  
9.גוטסמן, ישראל זאב ספק סוטה: ספק טומאה או ספק איסור, ודין ספק ספיקא בספק טומאה ברשות היחיד מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' לח-מו  
10.גולדשמידט, ישעיהו בגידה בשגגה תורה שבעל פה כב תשמא עמ' נב-נז  
11.גלפז-פלר, פנינה לא תנאף! - עיונים במקרא ובתרבות מצרים הקדומה בית מקרא שנה מט תשסד עמ' 159-173  
12.גרוסמן, יוני תביעת "אשה סוטה" עלון שבות גל' 142 טבת תשנ"ה עמ' 94-103  
13.גרוסמן, ישראל  זוג בעלי תשובה שעברו על איסור אשת איש פעמי יעקב גל' טז אדר ב-ניסן תשנב עמ' לג-לח  
14.גרוסמנס, ל' שאלה באשה שנתגרשה בערכאות מבעלה [דין אשה שהודתה שאסורה לבעלה] הפרדס שנה כח חוב' יא אב תשיד עמ' 11-13  
15.גשטטנר, נתן על דבר עכו"ם שבא על בת ישראל אשת איש, ונתגייר, אם מותר לו לקיימה בגירותו אוריתא גל' טו ניסן תשמו עמ' קסה-קעב  
16.דאובה, ד' נשים מפירות-חוק במקרא הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 62-63  
17.דון-יחייא, בני מזנות ומזונות - חיוב מזונות וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 259 ואתחנן תשסו 4 עמ'  
18.דון-יחייא, בני "לא תנאף" - חלוקת רכוש ומשמורת וטענת אי-נאמנות פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 275 יתרו תשסז 4 עמ'  
19.דייקן, פ' העונשים על עבירות על טהרת המשפחה הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות (תשכא), דין וחשבון תשכה עמ' 325-326  
20.דרורי, משה שגגה במשפט העברי: טעות בדין וטעות בעובדה שנתון המשפט העברי כרך א תשלד עמ' 97-72  
21.דרורי, משה הזרעה מלאכותית ודיני הניאוף - היבטים הלכתיים תורה ומדע כרך י סיון תשמד עמ' 36-28   
22.הכהן, אביעד לברית הבט ואל תפן ליצר - על איסור ניאוף והשלכותיו המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 84 ואתחנן תשסב 4 עמ'  
23.הכהן, אביעד ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי - על עבירות מין ואיסור הטרדה מינית פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 188 וישב תשסה 4 עמ'  
24.הכהן, אביעד "להביא את ושתי המלכה... להראות העמים והשרים את יופיה" - על איסור הטרדה מינית, החפצת האישה וביזוי כבודה  פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 277 תצוה תשסז 4 עמ'  
25.הר, משה דוד; וורמברנט, מרדכי זנות האנציקלופדיה העברית כרך טז עמ' 926-921  
26.וולף, אודי; גפני, רוני ועד אין בה והיא לא נתפשה - ראיות מדעיות בהליך השיפוטי פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 75 נשא תשסב 4 עמ'  
27.ויינברגר, צבי אפרים חסה תורה על עוברי רצונו [בעניין סוטה] שערי תורה קובץ ד תמוז תשך עמ' כח-ל  
28.ויינשטיין, אהרן ביאת עכו"ם לאיסור לבעל ולבועל שערי תורה קובץ ה תשרי תשכא עמ' כג-כו  
29.ולדינברג, אליעזר יהודה בגדרי שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא בין בעל ואשתו, ובזמן הזה ובגדרי אמתלא ובדין המוציא את אשתו משום שם רע דלא יחזיר חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' מב-נב  
30.טכורש, כתריאל פישל בעניני אישות (ניאוף ואיסור לבעל) נעם ספר יז תשלד עמ' עז-פג  
31.טננבוים, אברהם נ' אל תחלל את בתך להזנותה - על עברת הזנות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 249 אחרימות-קדושים תשסו 4 עמ'  
32.טננבוים, צבי בדין עדות אשה לאוסרה על בעלה אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 152-150  
33.יוסף, עובדיה בדין אשת איש הנאסרת לבעל ולבועל נעם ג תשך עמ' קסב-קסו  
34.יצחקי, אפרים הלכה תמוהה בחובת הבעל בקרבנות של אשתו ספר יעקב לסלוי, ת"א תשמה עמ' 82-79  
35.כהן, אמוץ נאמנות הבעל לומר שאשתו זינתה, לאחר חרם רבנו גרשם חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 209-228  
36.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה בענין טענת הבעל שמאמין לאשה שנאסרה עליו ברקאי קובץ א קיץ תשמג עמ' 101-94  
37.לאו, דוד סוטה בביאה שלא כדרכה משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תקכה-תקלו  
38.ליונשטם, שמואל אפרים זנונים, זנות אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 937-935  
39.ליונשטם, שמואל אפרים סוטה אנציקלופדיה מקראית כרך ה עמ' 1004-1003  
40.ליונשטם, שמואל אפרים דין הניאוף ודין הרצח במשפט המקרא ובמשפט המסופוטמי בית מקרא שנה ז חוב' א ניסן תשכב עמ' 55-59  
41.ליכט, יעקב בדיקת הסוטה כאורדל מחקרים במקרא, יו"ל במלאת מאה שנה להולדתו של מ"ד קאסוטו, ירושלים תשמז עמ' 179-173  
42.מוסקוביץ, יחיאל מיכל בדין הבא על הכותית [בענין הלכת הרמב"ם בבא על הכותית] הפרדס שנה כ חוב' ג סיון תשו עמ' 37-38  
43.מכמן, עודד אישות וזנות - מציאות ודין חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 83-109  
44.מלבר, גרשון עבירת אינוס ועבירות מיניות אחרות במשפט העברי והמשפט האנגלי עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים 1960  
45.מרצבך, יונה מקום השקאת סוטה עלה יונה, ירושלים תשמט עמ' קפו-קפז  
46.משאש, שלום איסור אשה לבעלה לאחר שזנית עם שניים תחומין כא (תשסא) 257-266  
47.סולובייצ'יק, יוסף דוב בענין מגילת סוטה הפרדס שנה נח חוב' א תשרי תשמד עמ' 13-10  
48.סולובייצ'יק, משה בענין סוטה שנסתרה שאסורה לבועל מוריה שנה כ גל' ח-ט תמוז תשנה עמ' עט-פו  
49.פוברסקי, שלום בדין סוטה אין לה כתובה הבאר חוב' יג אדר ב תשכה עמ' 20-17  
50.פוליץ, גרשון הנטען על אשת איש מוריה שנה ט גל' ה-ו אדר תשם עמ' יד-כז  
51.ציפרשטיין, נתן בענין איסור סוטה לבעלה מרחב ניו-יורק תשיג עמ' סו-סח  
52.צמל, אפרים קינוי סוטה בזה"ז כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' פא-פד  
53.קושלבסקי, צבי בענין עדות בשבויה מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רעב-רעג  
54.קרומביין, אליקים המכנה המשותף בין סוטה ועוברת על דת עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 87-98  
55.קריסלוב, יצחק דין צרת סוטה הפרדס שנה לג חוב' ז ניסן תשיט עמ' 13-20  
56.קריסלוב, יצחק דין ביאת עפו"ם הפרדס שנה לה חוב' ה שבט תשכא עמ' 29-30  
57.רביב, ינון בענין אשת איש שזינתה בשנתה אור תורה שנה לו תשסד עמ' ריד-רכא  
58.רוזן-צבי, ישי ועשיתי אותך כאשר עשית -מבט נוסף על ענישת הנואפות ביחזקאל בית מקרא שנה נ תשסה עמ' 163-193  
59.רוזן-צבי, ישי מסכת קינוי: פולמוס תנאי שכוח על נישואין, חופש תנועה ופיקוח מיני JSIJ 5 (2006) עמ' 21-48  
60.שבט, ארי יצחק גילוי עריות למען בטחון המדינה תחומין ל תשע עמ' 68-81  
61.שוחטמן, אליאב בגידה וחיים עם "ידועה בציבור" - עילה לכפיית גט משפחה במשפט כר' א אב תשסז עמ' 259-302  
62.שטינהרט, יוסף בענין קידושין לאשה שזינתה וחזרה בתשובה מוריה שנה יט גל' ג-ד אלול תשנג עמ' כ-כא  
63.שטרן, יוסף זכריה בדין אשה שהודתה שזינתה ובענין שוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' רעד-רפא   
64.שינדלר, יהודה בדין אשתני דינא מוריה שנה טז גל' ה-ו (קפה-קפו) תמוז תשמח עמ' קב-קז   
65.שפיגל, בעז קנאת הבעל בפרשת סוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 351-382  
66.שפיגל, יעקב ש' קנאת הבעל בפרשת הסוטה - גישות שונות בספרות התנאית ופשרן שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 351-382  
67.שפרן, מנחם מנדל אשת איש שזינתה לפני שנעשית בעלת תשובה פעמי יעקב גל' טו טבת-שבט תשנב עמ' מב-נג  
68. Abrahams, Israel  Adultery (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5, p. 130-131  
69. Alpert, Rebecca T.  The Sotah: rabbinic attitudes and the adulterous wife  In: Jewish civilization: Essays and studies, ed. Ronald A. Brauner, vol. 1, Philadelphia 1979, p. 33-41  
70. Amram, David Werner  Adultery  Jewish Encyclopedia 1, p. 216-218  
71. Baab, O.J.  Adultery  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 51  
72. Bialoblocki, Samuel  Ehebruch  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 253-259  
73. Brichto, Herbert Chanan  The case of the Sota and a reconsideration of biblical 'law'  Hebrew Union College Annual 46 (1975), p. 55-70  
74. Buchler, Adolf  Das Schneiden des Haares als Strafe der Ehebrecher bei den Semiten  Wiener Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes 19 (1905), p. 91-138  
75. Buchler, Adolf  Die Strafe der Ehebrecher in der nachexilischen Zeit  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 55, N.F. 19 (1911), p. 196-219  
76. Cook, Stanley Arthur  Adultery (Semitic)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 1, p. 135-137  
77. Daube, David  Origen and the punishment of adultery in Jewish law  Studia Patristica, vol. 2 presented to the Second International Conference on Patristic Studies, 1955, Berlin 1957, p. 109-113  
78. Daube, David  Lawless women in the Bible  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Bible Stud., p. 7  
79. Davis, J.J.  Adultery (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 1, p. 151-152  
80. Drori, Moshe  Artificial insemination; is it adultery?  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 203-216  
81. Dykan, P.  Sanctions for the preservation of family purity  Synopses, 3rd World Congress of Jewish Studies (1961), Sect. Jew. Law, p. IV,1-IV,4  
82. Enciclopedia Judaica Castellana  Adulterio  Vol. 1, p. 96-97  
83. Fishbane, Michael  Accusations of adultery; a study of law and scribal practice in Numbers 5,11-31  Hebrew Union College Annual 45 (1974), p. 25-45  
84. Flusser, D.  'Do not commit adultery, do not murder'  Textus 4 (1964), p. 220 ff*  
85. Ford, J. Massingberd  The divorce bill of the lamb and the scroll of the suspected adulteress. A note on Apoc. 5,1 and 10,8-11  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 2 (1971), p. 136-143  
86. Frazer, James George  Folk-Lore in the Old Testament  Vol. 3, London 1919; p. 93-110: The place of the law in Jewish history; p. 304-306: The ordeal of the bitter water in Israel.   
87. Frymer-Kensky, Tikva  The strange case of the suspected Sotah (Numbers V11,31)  Vetus Testamentum 34 (1984), p. 11-26  
88. Gordis, Robert  On adultery in biblical and babylonian law - a note  Judaism 33 (1984), p. 210-211  
89. Haacker, Klaus  Der Rechtssatz Jesu zum Thema Ehebruch (Mt 5,28)  Biblische Zeitschrift, N.F. 21 (1977), p. 113-116  
90. Kitto, John  Adultery  Cyclopaedia of Biblical literature, 1863-66, 1, p. 73-75  
91. Klopfenstein, Martin A. בגד  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 261-264  
92. Kornfeld, Walter  L'adultere dans l'Orient antique  Revue Biblique 57 (1950), p. 92-109; p. 93-96: La legislation dans l'Ancien Testament  
93. Lauterbach, Jacob Z.  Sota  Jewish Encyclopedia 11, p. 471-472  
94. Lesetre, Henri  Femme adultere  Dictionnaire de la Bible 2, p. 2199-2202  
95. Many, S.  Adultere  Dictionnaire de la Bible 1, p. 242-245  
96. Margolis, Max Leopold  Adultery  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 63-64  
97. McKeating, Henry  Sanctions against adultery in ancient Israeli society, with some reflections on methodology in the study of Old Testament ethics  Journal for the Study of the Old Testament 11 (1979), p. 57-72  
98. Rosner, Fred  The ordeal of the wayward woman (Sotah): miracle or natural phenomenon  Koroth 8,9-10 (1984), Engl. sect., p. 396-406  
99. Sasson, J.M.  Numbers 5 and the 'Waters of Judgement'  Biblische Zeitschrift, N.F. 16 (1972), p. 249-251  
100. Schreiner, Stefan  Mischehen - Ehebruch - Ehescheidungen. Betrachtungen zu Malachi 2,10-16  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p. 207-228  
101. Tigay, Joffrey Howard; Cohn, Haim H.  Adultery  Encyclopedia Judaica 2, p. 313-316; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 488-489  
102. Wagenseil, Joh. Christoph  Sota, hoc est liber Mischnicus de uxore adulterii suspecta, una cum libri En Jacob excerptis Gemarae, versione latina et commentario... accedunt correctiones Lipmannianae  Altdorf 1674, 30 + 1234 + 88 + 15 p.  
103. Wahrmann, Nachum  Das Sotaverfahren in 4. Mose 5,11-31 in der tannaitischen Literatur  Part of Dissertation Giessen 1926, 14 p.  
104. Wahrmann, Nachum  Untersuchungen ?ber die Stellung der Frau im Judentum im Zeitalter der Tannaiten. Vol. 1: Das Ermittlungsverfahren gegen eine des Ehebruchs Verdachtigte  Breslau 1933, 14 + 54 p.   
105. Weiss-Rosmarin, Trude  The seventh commandment  Jewish Spectator 36,8 (1971), p. 2-5  
106. Winer, G.B.  Ehebruch  Biblisches Realworterbuch 1, p. 299-301  
107. יונגסטר, יהודה  מדרשי הלכה לפרשת סוטה: עיונים בעריכה ופרשנות חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה [254] עמ'