Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > פקיעת נישואין > אלמנה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אמיתי, איתיאל מדור האלמנה אבני משפט ו תשסו עמ' 193-210  
2.אנציקלופדיה תלמודית אלמנה כרך ב עמ' טז-כ  
3.אסולין, אריה מזונות אשת איש ואלמנה אבני משפט ה תשסו עמ' 151-166  
4.אסף, שמחה מזונות אלמנה הפרקליט כרך ח תשיב עמ' 284-281  
5.אסף, שמחה פסק דין מנומק [בענין סלוק האלמנה ע"י פרעון כתובה] תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 65-84. בשולי פסק הדין. שם עמ' 85-88  
6.ג'יניאו, גבריאל מזונות האלמנה מן העזבון עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
7.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל אלמנה שאיננה אלמנה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 143-140  
8.דייקן, פלטיאל זכות אלמנה למזונותיה הפרקליט כרך ח תשיב עמ' 206-200  
9.הירשפרונג, יצחק בענין אלמנה ניזונת מיתומים הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 20-18  
10.זולטי, בצלאל מזונות אלמנה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' כו-לא  
11.זולטי, בצלאל אלמנה שתבעה כתובה לפני בורר קבץ זכרון, לר' דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ת"א תשלא עמ' נז-סט  
12.חדד, משה (מוסה) אם אלמנה ניזונת משבח של הקרן שהניח בעלה אור תורה שנה לה תשסג עמ' ריד-ריז  
13.טוויק, שלמה מעמד האלמנה היהודיה בישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
14.ישראלי, שאול בעיות בצוואה הבאה להפקיע זכויות האלמנה ממזונות ומדור תורה שבעל פה כב תשמא עמ' כב-כז  
15.כהן, ידידיה בחיוב קבורת אלמנה ושומרת יבם וירושתן דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קעא-קפו  
16.כהן, שמואל בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו, ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה שערי צדק ז תשסו עמ' 196-205  
17.כץ, שלמה בענין מזונות אלמנה וחיוב שבועתה על כתובה מוריה שנה א גל' ה-ו אייר-סיון תשכט עמ' מד-מז  
18.לבנון, שלמה בסוגיא דתובעת כתובה אפיקי נחלים ג תשלא עמ' 63-68  
19.עוזיאל, בן ציון מאיר חי שערי עוזיאל א-ב. [כרך א: הלכות אפוטרופסות; כרך ב: דיני יתום ואלמנה] ירושלים תשנא 639 עמ' [ראה אוצר המשפט ח"א ערכים 9319, 9727]  
20.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי שערי עוזיאל חלק ב: משפט יתום ואלמנה. ירושלים תשו שטז עמ'  
21.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי האשה בנחלת בעלה [(א) כתובת האלמנה. (ב) תוספת נדוניא. (ג) תקנות חכמים בגבית הכתובה באלמנותה. (ד) מזונות האלמנה] התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' ט-טו  
22.עמאר, משה שבועת אלמנה, תשובת רבי רפאל בירדוגו ותקנת חכמי מכנאס מגל ז תשן עמ' 91-99  
23.פרדס, שמואל אהרן בדין מי שנהרג על קידוש השם אם רשאית אשתו להינשא לאחר הפרדס שנה יט חוב' ח חשון תשו עמ' 34-36  
24.פריימן, אברהם חיים אלמנה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 366-363  
25.פרנצוס, ישראל עיונים בהלכות הרי"ף (אלמנה ומזונותיה) סיני כרך פג תשלח עמ' צז-קד  
26.קורינלדי, מיכאל היחס בין סעיף 115 בחוק הירושה לזכות האלמנה, לפי דיני ישראל, למדור בבית בעלה דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 158-139  
27.קפלן, מאיר דרכי ההוראה בקטלנית קול תורה שנה יח תשכד חוב' ט עמ' ד-ה  
28.קרויס, ש' תורת האלמנה בישראל העתיד ספר ו תרפו עמ' 63-76  
29.רוטנברג, יהודה זכויות האלמנה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
30.ריבלין, יוסף שבועת האלמנה: בין ספרד לאשכנז מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 705-720  
31.שדמי, זבולון בדין מדור אלמנה הנאמן שנה טו גל' כו שבט תשכג עמ' 31-23  
32.שחר, נחום מדור האלמנה בבית בעלה מחקרי משפט ד תשמו עמ' 253-204   
33.שלזינגר, אליהו גדר חיוב מזונות האשה והאלמנה דברי משפט ד תשנח עמ' קמט-קנט  
34.שרשבסקי, בן-ציון פרק בדיני אישות בהתנגשותם עם חוקי מדינת ישראל דעות גל' יא ר"ה תשיט עמ' 52-49  
35. Baab, O.J.  Widow  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 842-843  
36. Bennett, William Henry  Widow  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 916-917  
37. Chigier, Moshe  The widow's rights in Jewish and Israeli law  Jewish Law Annual 5 (1985), p. 44-53  
38. Cohn, Haim H.; Schereschewsky, Ben Zion  Widow  Encyclopedia Judaica 16, p. 487-496; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 399-403  
39. Cohn, Marcus  Witwe  J?disches Lexikon 5, p. 1466-1467 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 37  
40. Dassov, Theodor (praes.); Fronmuller, Georg. (resp.)  Viduam Hebraeam ad illustranda varia codicis divini commata  Wittenberg 1714, 24 p.; 1735, 20 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 30  
41. Encyclopedia Talmudica  Widow אלמנה  Vol. 2, p. 291-301  
42. Fassel, Hirsch B.  Die Wiederverehelichung einer Witwe  Ben Chananja 4 (1861), p. 288-289  
43. Hoffner, H.A.  אלמנה  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 308-313  
44. Kahn, J.  ?ber Besteuerung der selbstandigen Frauenzimmer, besonders der Witwen, die durch keinen Sohn oder anderen Verwandten in der Gemeinde und Synagoge vertreten werden, zur Aufbringung der Kosten, vorzuglich des Gottesdienstes in der israelitischen Gemeinde i  Ben Chananja 7 (1864), p. 739-746  
45. Kuhlewein, J. אלמנה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 169-173  
46. Lesetre, Henri  Veuve (Almanah)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2411-2413  
47. Manley, J.G.  Widow  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1103-1104  
48. Rabinowicz, Harry M.  The widow in Judaism  Chicago Jewish Forum 24 (1965-66), p. 191-195  
49. Ulmer, Stephen Terry  A study of widowhood in the Old Testament  Master Thesis, Dallas Theol. Seminary 1972  
50. Weiss, Gershon  Financial arrangements for a widow in a Cairo Geniza document  Gratz College Anniversary Volume, on the occasion of the seventy-fifth anniversary..., 1971, p. 275-283  

יב. משפחה. ירושה > פקיעת נישואין > חליצה וייבום

 מחברכותרתספרביקורת
51. החליצה היא חסד ניצוצות גל' 7 שבט תשמז עמ' 35 ,15-14  
52.אבא-שאול, יצחק מצות יבום בעי עדים או לא? משואות חוב' ג תשכב עמ' 36-39  
53.אביטן, יוסף תקנת "קבורתה תחת כתובתה" בשומרת יבם אבני משפט ח תשסח עמ' 147-158  
54.אדלר, סיני מצות יבום של חרש וחרשת שבילין גל' יח-יט סיון תשכז עמ' ל-לב  
55.אדמנית, ישי מטרתה של מצות היבום עלון שבות גל' 163 חשון תשס"ד עמ' 85-92  
56.אוירבך, שלמה זלמן בענין חליצה על תנאי משאת בנימין, לזכר בנימין כהן, ירושלים תשל עמ' 27-15  
57.אטלס, אברהם אישה האומרת שמת בעלה ולא היו לו אחים [פסק דין] ארחות 43 ערב ראש השנה תשנו עמ' 37-39  
58.איזנברג, יהודה מצוות חליצה ויבום בשדה חמד שנה י תשכז עמ' 80-67  
59.אייזנבך, יוסף דיני אשה שנחתך רחמה לענין חליצה ושאר דינים הלכה ורפואה כרך ג תשמג שט-שטו  
60.אייכנשטיין, דוב בעריש אלתר בדין אשת איש שפוטרת את צרתה הפרדס שנה כח חוב' ח אייר תשיד עמ' 22-26; ברכה למנחם, ספר היובל לרמ"צ אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 110-104  
61.אייכענשטיין, מנחם צבי בענין חליצה [בגדרי שוטה] הפרדס שנה כג חוב' ח אייר תשט עמ' 25-21  
62.אלרהנד, משה היבום ספר זכרון למשה פירמן, לבוב 1926 עמ' 31-24  
63.אנציקלופדיה תלמודית חלוצה כרך טו עמ' שסא-שעד  
64.אנציקלופדיה תלמודית חלוצה לכהן כרך טו עמ' שעד-שפה  
65.אנציקלופדיה תלמודית גדם כרך ה עמ' רטז-ריט (בעמ' ריט-רב: בחליצה)  
66.אנציקלופדיה תלמודית גט יבמין כרך ה עמ' תרפ-תרפח  
67.אנציקלופדיה תלמודית זקה כרך יב עמ' שכב-שמו  
68.אסאד, יהודה בסוגיא דיש לי בנים ויש לי אחים (קידושין דף ס"ד ע"א) מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' לב-לו  
69.אפל, יוסף יהושע בעיה בענין חליצה שרידים גל' ז שבט תשמו עמ' כח-לא  
70.אתרוג, נחום גוסס וטריפה אם זוקק ופוטר ביבום וחליצה הפרדס שנה יא חוב' ד תמוז תרצז עמ' 14-11; חוב' ט כסלו תרצח עמ' 25-27  
71.בוך, יהושע צבי מאיר בגדרי מלך שמחל על כבודו ומצות יבום אצל מלך והמסתעף בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקמב-תקמז  
72.בוכוולד, מנחם בדיני יבום הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 73-77  
73.בורשטיין, אברהם אהרן הכהן גדרים באיסורי ערוה ביבום וקידושין מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' מב-מו  
74.ביליצר, אפרים ירושת היבם בנכסי המת שעלי דעת קובץ ב ניסן תשלג עמ' 134-132  
75.בירדוגו, יקותיאל בענין ירושת יבם בנכסי אחיו מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' ט-טז  
76.בקשט, אריה ליב בדיני יבם הפרדס שנה נא חוב' י תמוז תשלז עמ' 11-9  
77.בקשט, אריה לייב בדיני יבום [בשאלה אם נישואין מפילים] הפרדס שנה מ חוב' י אלול תשכו עמ' 17-14  
78.בר-גיורא, נפתלי שטר חליצה עמודים כרך כג תשלה עמ' 157  
79.בריעף, משה מאיר איטר רגל לגבי חליצה פרי תמרים קובץ ז חנוכה תשמב עמ' לח-מב  
80.גבאי, יוחנן מצות יבום אבני משפט ז תשסז עמ' 176-187  
81.גוטפרב, ישראל מאיר בגדר "צרת ערוה" אי הוי פטור או איסור אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקפח-תקצה  
82.גולבסקי, חיים דובער בענין היבמה מחיפה המאור שנה יט קונ' ו אייר תשכז עמ' 11-13  
83.גורביץ, אריה זאב בענין נאסרה עליו שעה אחת מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' קמו-קמח  
84.גיל, יעקב מגילת רות. חוקיה ומנהגיה (גאולת קרקע, ייבום, שליפת נעל) ספר זר-כבוד ירושלים תשכח עמ' 160-153  
85.גילת, יצחק ד' חלוצה - דרבנן היא? עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 142-135  
86.גינצלר, שמואל שמלקא בדין חרש ביבום כרם שלמה שנה ז קונטרס ז אייר תשמד עמ' יא-טו  
87.גליקמן, יצחק בדין ספק זקוקה ליבום נועם ספר ח תשכה עמ' לד-מז  
88.גרויברט, דוד לשאלת העגונה והחליצה הדאר שנה כא תשב-תשג עמ' 709  
89.גרוסנס, אריה ליב קונטרס בענין חלוצה בית דין צדק לונדון והמדינה, תשטז חוב' ב 13 עמ'  
90.גרוסנס, אריה ליב בענין חליצה [בענין נישואי חלוצה למי שחשוד שהוא כהן] נעם ג תשך עמ' קי-קכא  
91.גרין, יוסי הולדה לאחר מיתה באמצעות הפריה חוץ-גופית והשלכותיה על דיני יבום וחליצה מאזני משפט כרך ב תשסא-תשסב עמ' 207-243  
92.גרשטנפלד, שמואל ש' יבום וחליצה הפרדס שנה יד חוב' ד תמוז תלו עמ' 13-14  
93.דומב, שמואל חיים בענין פסול חללות ופסול קהל ביבום מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' קלג-קלה   
94.דון-יחיא, חיים תשובה בענין חליצה מוריה שנה כז תמוז תשסה עמ' מא-מג  
95.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל אלמנה שאיננה אלמנה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 143-140  
96.דרילמן, יעקב בענין חלוצה מישרים חוב' ג אייר תשכט עמ' פה-צד  
97.הבלין, שלמה עוברים מוקפאים המרכז הקהילתי איחוד שיבת ציון חוג הנוער הדתי תשסה עמ' 122-129  
98.הופמן, ישראל בענין חייבי לאווין וחייבי עשה שנפלו ליבום קובץ חדושי תורה ופרפראות לחכמה א אייר תשמד עמ' 60-59  
99.הורביץ, מרדכי החליצה בישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א [חש"ד] קנט עמ'  
100.הלברשטם, יקותיאל יהודה  בדין יבם שנקטעה רגלו הימנית מן הארכובה ולמטה ובענין יבום בעקרה ובזקן מוריה שנה טז גל' יא-יב מנחם אב תשמט עמ' נד-נח. אלישיב, יוסף שלום: בענין הנ"ל. שם עמ' נט-סא  
101.הלוי, חיים דוד חליצה בנתיבי חד ואמת תשלו עמ 17-21  
102.הלפרין, מרדכי דיני יוחסין, ייבום וירושה בנולד מזרע קפוא שהופשר לאחר מות אביו אסותא א ירושלים תשסו עמ' של-שנו  
103.הנדין, מתניה להקים לאחיו שם (בעניני יבום וחליצה) בני ברק תשנה קצו עמ'  
104.הרצוג, יצחק אייזיק בענין יבום בלא עדים ברכה למנחם, ספר היובל לרמ"צ אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו עמ' 55-51  
105.וולנשטיין, משה נחום סילוק זיקת יבום ע"י חליצה פחותה מוריה שנה כה כסלו תשסד עמ' עד-עו  
106.וולפא, אברהם ישעיה בענין נאסרה עליו שעה אחת בית אהרן וישראל גל' קכג שבט-אדר תשסו עמ' מ-מט  
107.וורמן, שלמה מצות יבום במקום איסור דרבנן הדרום חוב' ע אלול תשס עמ' 139-144  
108.ויינברג, יחיאל יעקב חליצת משומד וחליצת מומר לכל התורה כולה הפרדס שנה כח חוב' ו אדר א תשיד עמ' 2-6; חוב' ז ניסן תשיד עמ' 3-5  
109.ויס, אשר זליג במצות חליצה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' מז עמ' שכ-של  
110.וכטפוגל, אליהו דוד בענין בעלת תנאי [תוספות יבמות י ע"א] שערי בינה א תשמח עמ' עט-פו  
111.וכטפויגל, יצחק יעקב בענין יבמה לשוק נועם ספר ו תשכג עמ' קיב-קיח  
112.וסטרייך, אלימלך מצוות ייבום ומורדת - בין צפון אפריקה לבין ספרד מנחה ליצחק, קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה, ירושלים תשנט עמ' 145-166  
113.וסטרייך, אלימלך דיני המשפחה מול אתגרי המודרנה: הפולמוס על נישואי ייבום בקרב חכמי מרוקו דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 163-217  
114.ורטהיימר, מרדכי התפתחות דיני ייבום וחליצה במשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
115.ורנר, שמואל ברוך בדין יבמה שנפלה לפני יבם מומר לחלל שבת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' שנ-שנח  
116.ז'ולטי, בצלאל בהלכות יבום וחליצה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' שנט-שעז  
117.חיים, משה שו"ת בדיני יבום וחליצה מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' יז-ל  
118.חפץ, יחזקאל מלאכת חרש; והוא טיב גיטין וטיב קידושין לחרש. חלק ב: והוא טיב יבום בזמן הזה במדינותינו לחרש ולחרשת ולאלם ולאלמת.. ורשא תרלה-תרמג 90 + 104 עמ'. ד"צ ב"ב תשלג  
119.טלושקין, ניסן חלוצה שאבדה שטר חליצתה הפרדס שנה מ חוב' ז ניסן תשכו עמ' 11-8  
120.יהודה, שלמה לבעית החליצה הפרקליט כרך יב תשטז עמ' 242-241  
121.יוסף, עובדיה היתר נישואין לשאינה זקוקה לחליצה חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' כא-כו; מוריה שנה יד גל' א-ב אדר תשמה עמ' נ-נד  
122.ישראל, מנשה כתובת יבם זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' קא-קיד  
123.ישראלי, שאול בענין הצעת החוק של כפיה לחליצה עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' כ עמ' רכה-רכח  
124.כ"ץ, יחיאל מיכל ביאור בדברי הרמב"ם בענין אשת מלך והגדרת דיני חליצה בית יצחק תשיז עמ' 29-39  
125.כהן, ידידיה בחיוב קבורת אלמנה ושומרת יבם וירושתן דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קעא-קפו  
126.כהנוב, לוי ירמיהו אי אשה מצווה במצות יבום הפרדס שנה נג חוב' ט סיון תשלט עמ' 25-24  
127.כץ, יעקב יבום וחליצה בתקופה הבתר-תלמודית תרביץ שנה נא תשמב עמ' 106-60; הלכה וקבלה, ירושלים תשמד עמ' 174-127  
128.כשר, מנחם מ' הערות ובאורים בדברי חז"ל [בעמ' 191 סי' יז: בענין חליצה ע"י שליח] חורב כרך ד תרצז-תרצח עמ' 206-186  
129.כשר, מנחם מ' בירור דין מצות יבום בזמן הזה תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 168-151  
130.כשר, מנחם מנדל בירור בדין מצוות יבום וחליצה נעם ספר כה תשמג-תשמג עמ' א-יח. וסרמן, אלחנן בונים; מינצברג, ישראל זאב; כץ, ראובן; כשר, מנחם מנדל; קמלהר, יקותיאל אריה; טביומי, טוביה יהודה; מילייקובסקי, אליהו אהרן: בענין הנ"ל. שם עמ' יט-כא; כב; כג-כד; כה; כז-כח; כט-לג; לד 
131.כתבן, אליהו ביאור דעת השו"ע והלבוש ביבמה שנתקדשה לשוק אי פקעה זיקתה  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תשא-תשז  
132.לבנון (וייספיש), יצחק בדין חזקת היתר ליבמה לשוק האשל חוב' 24 ערה"ש תשמב עמ' 26-23  
133.לוין, צבי שליחות בחליצה לפי הפוסקים האחרונים עבודות גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
134.לופז, מרדכי לבעיית היבום בזמן הזה שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' קיד-קכז  
135.ליונשטם, שמואל אפרים יבום, יבם ויבמה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 447-444  
136.לייבוביץ, זלמן נטע בדין חליצה פסולה וביאה פסולה שערי תורה קובץ ב טבת תשך עמ' כה-לא  
137.לייבוביץ, יעקב משה בדין מורדת כנסת בית יצחק, לזכר הרב מ' ברנשטיין, ירושלים תשיט עמ' מ-מג  
138.לרפלד, דניאל בענין צרת ערוה מישרים חוב' ג אייר תשכט עמ' כד-לז  
139.מאירי, מאיר עזרת נשים, ספר ג לונדון תשטו (עמ' צט-רצט על עניינים שונים ביבום)   
140.מדר, שלום היבום בתלמוד ובספרות הגאונים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשמג 99 עמ'  
141.מורגנשטרן, י"מ זיקה וקדושין ביבמה הפרדס שנה מח חוב' ז ניסן תשלד עמ' 19-17; חוב' ט סיון תשלד עמ' 19-16; חוב' י תמוז תשלד עמ' 14-11  
142.מיטלמן, יעקב היבום במקרא ספר דים, פרסומי החברה לחקר המקרא בישראל, ספר ה ירושלים תשיח עמ' 140-134  
143.מיטשם, תרצה משמיא קנסוה  ספר זכרון לפרופסור זאב פלק ירושלים תשסה עמ' 71-87  
144.מינקוביץ, מאיר קניני אישות ביבמה מחקרים במשפט התלמודי, ירושלים תשטז עמ' 145-180  
145.משאש, שלום פסק דין לענין מצות יבום בזמן הזה, וביטול תקנת הרבנים הראשיים בא"י בדין זה המאסף שנה ה תשמג עמ' 559-556  
146.נהרי, מימון יבם קיטע תחומין כא (תשסא) 404-410  
147.נתנזון, יוסף שאול בענין תנאי בקידושין לפטור מחליצה מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' יג  
148.עובדיה, דוד בענין חליצה שערי ציון, לכבוד האדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, ירושלים תשמד עמ' סד-סח  
149.עובדיה, דוד בענין חליצה [בענין 'יבמה נטולת אם שנפלה לפני יבם... כעין זבורא ועקרבתא'] ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' קנז-קסד  
150.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי; הרצוג, יצחק אייזיק; שבתי, חזקיה חיוב ממון בענין חליצה [פסק דין] תחומין ד תשמג עמ' 427-426  
151.עזרין, יהודה; [אמסל, מאיר] ע"ד ההיתר החדש של הרבנות הראשית עם רב אחד כאן באמריקה, להוציא יבמה לשוק בלי חליצה, שעורר תמיהה בעולם התורה המאור שנה יט קונ' ג טבת-שבט תשכז עמ' 3-7  
152.פויכטוונגר, אשר בעניני יבום וחליצה מוריה שנה ז גל' ח-י כסלו תשלח עמ' לב-לד  
153.פולייב, משה אהרן בענין מיתת הבעל דמתרת וחליצה דמתרת בית יצחק שנה י תשכא עמ' 65-61  
154.פינגרהוט, אברהם משה בענין זקוקה ליבום נועם ספר ו תשכג עמ' קיט-קכג  
155.פינקלשטיין, ברוך האם מצוות חליצה היא מצוה באנפי נפשה מגל יד תשס"ד עמ' 96-105  
156.פיש, שלמה בענין שומרת יבם שזינתה ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' רט-ריא  
157.פרדס, שמואל אהרן חליצה ע"י שליח הפרדס שנה יד חוב' ו אלול תש עמ' 36  
158.פרידמן, משה פסקים בדבר החליצה הפסולה ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, ירושלים תשמו עמ' מא-נו  
159.פריש, דוד מאיר בענין היתר עגונה מזיקת יבום קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ד ניסן-אייר תשמח עמ' יט-כא  
160.פרנק, צבי פסח בדין סריס וחרש ליבום וחליצה הפרדס שנה כ חוב' ג סיון תשו עמ' 28-30  
161.צאהן, דוד אליעזר בדין עשה דוחה לא תעשה ביבום קול התורה גל' ל ניסן תשנא עמ' סג-סו  
162.צירלסון, יהודה ליב בדיני שומרת יבם [שנישאה ובאה אח"כ לחלוץ] הפרדס שנה ט חוב' י טבת תרצו עמ' 7-8  
163.קהן, עזריאל מאיר חיים בענין איטר רגל שיחלוץ ובענין מצוה בגדול שיחלוץ פרי תמרים קובץ ג שבט תשמא עמ' צה-קב  
164.קוק, אברהם יצחק סדר חוסן - הבית שנהרס כבסיס לבית חדש תחומין ב תשמא עמ' 241-239  
165.קמינצקי, מנחם מנדל החולץ ליבמתו ואח"כ בא עליה הוא או האחין אור הדרום חוב' ד קיץ תשמז עמ' מט-פה  
166.קפלין, כתריאל דוד בענין אם יבמה זקוקה ליבם מומר ועוד ענינים הדרום חוב' מא ניסן תשלה עמ' 63-56  
167.קרויס, משה אליעזר רגל ישרה (חקר הלכה בעניין חליצת קיטע וחליצת מומר, ושאר עניינים המתסעפים מזה) לונדון תשטז עז עמ'  
168.קריגר, ישראל אברהם אבא מומר לכל התורה ולא לעבודה זרה אי זוקק ליבום המאור שנה לג חוב' א תשרי-חשון תשמא עמ' 18-16  
169.קרל, צבי היבום והחליצה (מוצאם והתפתחותם) המשפט כרך א תרפז עמ' 266-279  
170.ר' שלמה בו אדרת; זלזניק, אהרן תשובה חדשה לרשב"א בדין שומרת יבם שהתירוה לינשא ואח"כ נמצאת יבמה מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' ג-ה  
171.רבינוביץ, ברוך בענין חליצת חרש המדבר ואינו שומע הפרדס שנה ל חוב' ג כסלו תשטז עמ' 8-12  
172.רגב, שאול טעמי מצות היבום - בין פילוסופיה לקבלה דעת חוב' 28 חורף תשנב עמ' 65-86  
173.רגנשברג, חיים דוד יבמה שנשאת לזר - אם מותר לחלוץ בעודה נשואה הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' יז-כב  
174.רובינשטיין, שמואל תנחום זקוקה ליבום שנישאה לזר תורה שבעל פה כב תשמא עמ' מג-נא  
175.רודרמן, יעקב יצחק בענין יבום וחליצה הפרדס שנה יא חוב' ד תמוז תרצז עמ' 5-6  
176.רוזנבוים, ישראל מרדכי בענין אם מצות יבום הוא גם על היבמה ובסוגיא דעשה דוחה לא תעשה בית אהרן וישראל גל' קכד ניסן-אייר תשסו עמ' סט-צד  
177.רוזנברג, ברוך השיעור האחרון -- בדין אין קידושין מפקיעין זיקה מוריה שנה כו ניסן-אייר תשסד עמ' סז-עא  
178.רוזנברג, ישראל; גרויברט, יהודה ליב בדיני יעוד וחליצה [חליפת מכתבים] הפרדס שנה יא חוב' ט כסלו תרצח עמ' 8-21  
179.רוזנטל, יואב גדר מצות יבום בית אהרן וישראל גל' פט סיון-תמוז תשס עמ' סב-סט  
180.רזין, יוסף בענין חליצת חרש מוריה שנה יח גל' ג-ד שבט תשנב עמ' כט-לא  
181.רייז, שניאור זושא בענין חליצה ע"י שליח דידה הפרדס שנה יד חוב' ד תמוז תש עמ' 12  
182.רייך, יהושע זליג בסוגיא דחליצה פסולה בנתיבות ים ד תשלג עמ' יג-יז  
183.ריף, נפתלי צבי יהודה בדין חליצה אם היא מצוה חיובית ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 264-262  
184.ריף, נפתלי צבי יהודה בענין חליצה אי הוי מצוה בפני עצמה אור המזרח שנה יא חוב' א טבת תשכג עמ' 43-45  
185.שבתי, חזקיה יבם שיש לו בנים שרוצה לייבם ולגרש הר המור קובץ ד ניסן תשמג עמ' 33-32  
186.שוובכר, שמעון אריה תקנות עגונות (בדין חליצת מומר, ובדין גט שוטה. חלק ב: בדין חליצת מומר, להלכה למעשה פה"ק אדעסא [מכיל מכתבים מרבנים שונים]) אדעססא 1887 80 עמ'  
187.שוורץ, יחזקאל אהרן חליצה כהלכה א-ב (א. דיני וסדר היבום, ב. דיני וסדר החליצה)  ירושלים תשסג תרסט עמ'  
188.שוורץ, יחזקאל אהרן מצות חליצה באדם קטוע רגלים פעמי יעקב גל' מו-מז ניסן תשסא עמ' פא-פו  
189.שוסטר, אהרן חרם דרבנו גרשום והיבום אשל נתן, קובץ מאמרים ליובלו של ר' נתן דסברג הי"ו בהגיעו לגבורות. אלון שבות תשמח עמ' 18-16  
190.שור, גדליה בסוגיה דעד א' ביבמה מוריה שנה ט גל' יא-יב אלול תשם עמ' סח-ע  
191.שלוש, שלמה מסירת גט פיטורין לאשה כדי שלא תזדקק ליבם קטן [גילוי מצבו הרפואי לחולה סופני] ארחות 40 ערב פסח תשנד עמ' 24-27  
192.שמעוני, שמואל קידושי יבם את יבמתו עלון שבות גל' 161 אלול תשס"ב עמ' 27-34  
193.שניאורסון, ברוך שמעון על תשובת הכוכב מיעקב ביבם מומר מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' לט-מג   
194. Ahroni, Reuben  The Levirate and human rights  In: Jewish law and current legal problems, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1984, p. 67-76  
195. Albeck, Chanoch  Zur neueren Talmudforschung  49. Bericht, Hochschule fur die Wissenschaft d. Judentums (1932), p. 66-72  
196. Belkin, Samuel  Levirate and agnate marriage in rabbinic and cognate literature  Jewish Quarterly Review, N.S. 60 (1969-70), p. 275-329  
197. Benary, Ferdinand  De Hebraeorum Leviratu  Berlin 1835, 70 p.  
198. Bialoblocki, Samuel  Chaliza  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 5, p. 210-216  
199. Bornstein, David Josef  Leviratsehe  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 10, p. 881-886  
200. Brongers, H. A.  Enkele opmerkingen over het verband tussen lossingen Levirat  Nederlands Theologisch Tijdschrift 2 (1947-48), p. 1-7  
201. Burrows, Millar  Levirate marriage in Israel  Journal of Biblical Literature 59 (1940), p. 23-33  
202. Burrows, Millar  The ancient oriental background of Hebrew Levirate marriage  Bulletin of the American School of Oriental Research 77 (1940), p. 2-15  
203. Carmichael, Calum M.  A ceremonial crux: removing a man's sandal as a female gesture of contempt  Journal of Biblical Literature 96 (1977), p. 321-336  
204. Cohn, Marcus  Leviratsehe  J?disches Lexikon 3, p. 1076-1078 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 128-129  
205. Cruveilhier, P.  Le levirat chez les Hebreux et chez les Assyriens  Revue Biblique 34 (1925), p. 524-546  
206. Davies, Eryl W.  Inheritance rights and the Hebrew Levirate marriage  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 138-144, 257-268  
207. Davies, W.W.  The Levirate marriage  Christian Advocate, N.Y. 1888*  
208. Dunner, Lasar  ששה סדרי גט וחליצה Der j?dische Scheidungsakt  Koln 1927, 8 + 101 p.  
209. Elon, Menachem; Rabinowitz, Louis I.  Levirate marriage and Halizah  Encyclopedia Judaica 11, p. 122-131; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 403-409  
210. Enciclopedia Judaica Castellana  Jalitza  Vol. 6, p. 170-172  
211. Enciclopedia Judaica Castellana  Levirato  Vol. 6, p. 576-577  
212. Feilchenfeld, Wolf  Einiges zur Wurdigung der religions-gesetzlichen Chalizah  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 6 (1919), p. 325-337  
213. Geiger, Abraham  Die Levirats-Ehe, ihre Entstehung und Entwickelung  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 1 (1862), p. 19-39.   
214. Geiger, Abraham  Dispensation von der Schwagerehe und Weigerung der Unmundigen (Chalizah und Meun)  J?dische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, ed. Geiger, 2 (1863), p. 88-112  
215. Goitein, Shlomo Dov  Zur heutigen Praxis der Leviratsehe bei orientalischen Juden  Journal of the Palestine Oriental Society 13 (1933), p. 159-166  
216. Grayson, A.K.; Seters, John van  The childless wife in Assyria and the stories of Genesis  Orientalia 44 (1975), p. 485-486  
217. Greenstone, Julius H.  Halizah  Jewish Encyclopedia 6, p. 170-174  
218. Guttmann, M.  ?ber die Leviratsehe und die Ceremonien des Schuhausziehens (יבום וחליצה) Wissenschaftliche Zeitschrift fur J?dische Theologie 4 (1839), p. 61-87  
219. Hirsch, Frank E.  Brother's wife (יבמת)  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 526  
220. Jacobs, Joseph  Levirate marriage  Jewish Encyclopedia 8, p. 45-46  
221. Klein, Isaac  The problem of Chalitzah today  Proceedings, Rabbinical Assembly 15 (1951), p. 146-155  
222. Klein, Isaac  The problem of Halisah  In: Responsa and halakhic studies, N.Y. 1975, p. 13-21  
223. Leggett, Donald A.  The Levirate and Goel institutions in the Old Testament, with special attention to the Book of Ruth  Dissertation Cherry Hill, N.J. 1974, 9 + 351 p.   
224. Lesetre, Henri  Levirat  Dictionnaire de la Bible 4, p. 213-216  
225. Manor, Dale W.  A brief history of Levirate marriage as it relates to the Bible  Near East Archaeological Society Bulletin 20 (1982), p. 33-52  
226. Mattuck, Israel I.  The Levirate marriage in Jewish law  Studies in Jewish literature, issued in honor of... Kaufmann Kohler, 1913, p. 210-222  
227. McGrath, R.H.  Levirate marriage (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 8, p. 683  
228. Mittelmann, Jacob Marcus  Der altisraelitische Levirat. Eine rechtshistorische Studie.  Dissertation Leipzig 1934, 11 + 50 p.   
229. Newman, Aryeh  Spotlight on Chalitzah in Israel Jewish Life, N.Y., 34,4 (1967), p. 18-22  
230. Nitzsche, Carl Ludwig  Neuer Versuch ?ber die Ungultigkeit des mosaischen Gesetzes und den Rechtsgrund der Eheverbote; in einem Gutachten ?ber die Ehe mit des Bruders Witwe  Wittenberg-Zerbst 1800, 16 + 118 p.  
231. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Chaliza  J?disches Lexikon 1, p. 1308-1310  
232. Rapaport, Mordche Sew-Wolf  Halitzah  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 180-183  
233. Redslob, Gustav Moritz  Die Levirats Ehe bei den Hebraern  Leipzig 1836, 52 p.  
234. Richter, Hans-Friedemann  Zum Levirat im Buch Ruth  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 95 (1983), p. 123-126  
235. Scheftelowitz, J.  Die Leviratsehe  Archiv fur Religionswissenschaft 18 (1915), p. 250-257  
236. Scheunevogel, David  Beantwortung der Fragen; 1: Ob das mosaische Gesetz, welches die Ehe mit des Bruders Weib verbietet, zum allgemeinen Moralgesetze gehore; 2: Was es mit der Ausnahme desselben 5. B. Moses 25 fur eine Bewandniss gehabt; 3: Ob die Ehe mit des Bruders Weib,   Danzig 1768, 77 p.  
237. Silberstein, Solomon Joseph  Remedial laws for deserted wives, proved by the real spirit of the written laws of Moses, as well as of the oral laws of Judaism, the Talmud and rabbinical translations. Also a thesis upon Chaliza.  N.Y. 1907, 62 p. [in Yiddish]  
238. Stern, Albert  ?ber ehegesetzliche Zeitfragen [Levirate marriage; Agunot; conditional Kidushin]  Pest 1872, 207 p.  
239. Voigtlander, Adolf  Das israelitische Levirat. Eine rechtshistorische Studie.  Dissertation Leipzig 1924, 59 p.  
240. Vriezen, Th. C.  Two old cruces  Oudtestamentusche Studien 5 (1948), p. 80-91  
241. Wellhausen, Julius  Zwei Rechtsriten bei den Hebraern  Archiv fur Religionswissenschaft 7 (1904), p. 33-42  
242. Westbrook, Raymond  Law of the biblical Levirate  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser., 24 (1977) p. 65-87  
243. Winer, G.B.  Leviratsehe  Biblisches Realworterbuch 2, p. 19-20  
244.[הונגריה, קהילות אורטודוקסיות, בית הדין] ונקרא שמו בישראל;... אם מומר זוקק ליבום וחליצה ואם מחלל ש"ק וכופר דינו כמומר לענין יבום וחליצה...; יו"ל ע"י ב"ד המיוחד לתקנות עגונות בלשכה המרכזית לקהלות הארטהאדאקסיות במדינת הונגריא פעסט תשח 25 עמ'  
245.תפילנסקי, נתנאל סוגיית צרת סוטה ומחזיר גרושתו אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תשו-תשיא  

יב. משפחה. ירושה > פקיעת נישואין > גירושין. גט

 מחברכותרתספרביקורת
246. פסק בית דין אודות הגט הידוע שניתן בע"כ בשנת תשטו לפ"ק כרם שלמה שנה ח קונטרס ב חשון-כסלו תשמה עמ' כד-כט  
247. פרשת הגט תמרי-ונטוריצו; גילויים חדשים מבית מדרשו של מרן ה'בית יוסף' מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' ט-יח  
248.אביטן, יוסף השלכותיו של גט לחומרא אבני משפט ו תשסו עמ' 47-64  
249.אבלסון, חיים כפיה בקידושין ובגירושין שבילין גל' כא-כב כסלו תשכט עמ' מג-מה  
250.אבלסון, חיים עישוי בקידושין ובגירושין שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' ל-לח  
251.אברמסון, שרגא מספרי רב שמואל בר-חפני. (א) כתאב אלטלאק ( = ספר הגירושין) תרביץ שנה יז תשו עמ' 164-138  
252.אברמסקי, יחזקאל גט שחסר 'המאות' שרידים גל' ו שבט תשמה עמ' לג-לד  
253.אברמסקי, יחזקאל הסדרת גטי מלחמה למתגייסים במלחמת העולם השניה אוריתא גל' יז תשנג עמ' נ-נה  
254.אברמסקי, יחזקאל בדין תנאי בגט קודם הכתיבה כנסת בית יצחק, לזכר הרב מ' ברנשטיין, ירושלים תשיט עמ' כג-כד  
255.אדמנית, ישי גירושין וקידושין לזמן קצוב עלון שבות גל' 160 שבט תשס"ב עמ' 57-72  
256.אדרעי, איתן נתינת הגט עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 39-49  
257.אהלבוים, יצחק דין אשה שנתגרשה רק בערכאות המאור שנה כו חוב' ב כסלו-טבת תשלד עמ' 25-23  
258.אהלבוים, יצחק בתולה שניסת למי שאין לו גבורת אנשים ואינו רוצה לגרשה אי תצא בלא גט המאור שנה כח חוב' א תשרי-חשון תשלו עמ' 18-15  
259.אוחיון, ש"ב גרושה מיניקה שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' מא-נ  
260.אוירבך, שלמה זלמן בענין גירושין ע"י שליחות בכתב סיני כרך נא תשכב עמ' רעד-רפב  
261.אונא, אביגדור גט כשכלול הנישואין (על פי דברים בסיום מסכת גטין) דעות גל' מג קיץ תשלג עמ' 196-195  
262.אונטרמן, איסר יהודה סידור גט שכיב מרע [אוצר המשפט חלק א ערך 9390] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' שצט-תא  
263.אונטרמן, איסר יהודה שכיב מרע לענין מתנה וגט שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תא-תג  
264.אונטרמן, איסר יהודה בסוגיא דלשמה בגט [אוצר המשפט חלק א ערך 9391] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תיא-תיד  
265.אונטרמן, איסר יהודה הצעות מעשיות לתקנת בנות ישראל (בנידון סדור גט שכיב מרע) [בעניין גירושין על תנאי] אור המזרח שנה ד חוב' ג-ד אלול תשיז עמ' 8-10; ה חוב' א טבת תשיח עמ' 55  
266.אונטרמן, איסר יהודה ברור רחב בסוגיא דלשמה בגט אפיקי נחלים ד תשלב עמ' 14-11  
267.אושינסקי, יצחק דינים שבין בני זוג המצויים בהליכי גירושין סיני כרך קכח תשס"א עמ' עט-צ  
268.אחיטוב, יוסקה לחידוש כפיית גט בטענת "מאיס עלי" להיות אשה יהודייה 3, ירושלים 2005 עמ' 25-63  
269.אטינגה, מרדכי זאב סגל דין כתיבת שמות נהרות בגט מוריה שנה יט גל' ה-ו כסלו תשנד עמ' כו-כח  
270.אטינגר, הלל הסכם גירושין בין בני הזוג וערכו לגבי התנאים הנוגעים לצד שלישי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית  
271.אטלס, אברהם תום לב - הבסיס בתביעה לשלום בית שורת הדין ה תשנט עמ' קלא-קנד  
272.אטלס, אברהם דחיית תביעת 'שלום בית' שאינה כנה דברי משפט ד תשנח עמ' רד-רכח  
273.איגרא, אליעזר על הסכם קדם-נישואין - מבט מעשי צהר כ טבת תשסה עמ' 117-120  
274.איזירר, חגי "אונסא דנפשיה" בממונות, בעונשין ובגיטין שורת הדין ה תשנט עמ' רצח-שטו  
275.איטח, יהודה בענין כתיבת השמות ולשמו ולשמה בגט מקבציאל גל' טז שבט תשנ-טבת תשנא עמ' קמד-קנב  
276.אלדד, גד שמות עברים ולועזים בגט תחומין כט תשס"ט עמ' 257-264  
277.אלדד, גד שליחות בגיטין כשליחות על דבר שבגופו חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 284-295  
278.אלטמן, מיכאל בענין אלם או שלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרצא-תרצה  
279.אליהו, מרדכי דרך כתיבת גט בעיר חדשה בית הלל גל' מב תמוז תשע עמ' כב-כג  
280.אליך, צבי תנאי בגט אחר האסף, לזכר ר' יחזקאל סרנא, ירושלים תשלא עמ' תה-תי  
281.אלינסון, אליקים ג' סירוב לתת גט סיני כרך סט תשלא עמ' קלה-קנח  
282.אלינסון, אליקים גציל הגבלות חז"ל בגירושין - תוקפן וטיבן דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 48-37  
283.אליעזרי, שמואל בענין מומין וכפיית גירושין כנסת בית יצחק, לזכר הרב מ' ברנשטיין, ירושלים תשיט עמ' קלג-קמ; פרקי חזון ומעש, לזכר למ"ב קליינמן, ת"א תשלב עמ' 20-24  
284.אלישיב, יוסף שלום בדין אשה המסרבת לקבל את גיטה שרידים גל' ד מנחם-אב תשמג עמ' לו-לח  
285.אלישיב, יוסף שלום תשובה בדין שרטוט גט שרידים גל' ה אייר תשמד עמ' יד  
286.אלמליח, יצחק חיוב קנסות בהסכם גירושין - אי חישינן בזה לכפייה על הגט אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' קמד-קנג  
287.אלפסי, יצחק שליחות בגט ע"י גוי כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' קעה-קעז  
288.אלקרייף, רפאל בענין זיכוי גט של מומר ובענין 'תן כזכי' נהר דע"ה חוב' א מנחם אב תשלז עמ' ג-י; ב טבת-שבט תשלט עמ' 28-24  
289.אמדה, מנחם עילות לכפית גט על פי בקשת הבעל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
290.אמיתי, איתיאל כתיבת השמות בגט והנלמד מזה לשטר קידושין אבני משפט ז תשסז עמ' 147-157  
291.אנציקלופדיה תלמודית אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה כרך א עמ' רעז-רעט (עמ' תקצד-תקצט במהדו' ב)  
292.אנציקלופדיה תלמודית בטול הגט כרך ג עמ' פ-פג  
293.אנציקלופדיה תלמודית גט כרך ה עמ' תקסז-תרפ  
294.אנציקלופדיה תלמודית גט יבמין כרך ה עמ' תרפ-תרפח  
295.אנציקלופדיה תלמודית גט ישן כרך ה עמ' תרפח-תרצד  
296.אנציקלופדיה תלמודית גט מאחר כרך ה עמ' תרצד-תרצח  
297.אנציקלופדיה תלמודית גט מעשה כרך ה עמ' תרצח-תשז  
298.אנציקלופדיה תלמודית גט מקדם כרך ה עמ' תשז-תשיז  
299.אנציקלופדיה תלמודית גט מקשר כרך ה עמ' תשיז-תשכז  
300.אנציקלופדיה תלמודית גט שכיב מרע כרך ה עמ' תשמב-תשנח  
301.אנציקלופדיה תלמודית גרושה כרך ו עמ' שכא-שמב  
302.אנציקלופדיה תלמודית גרושה לכהן כרך ו עמ' שמג-שנד  
303.אנציקלופדיה תלמודית גרושין כרך ו עמ' שנד-תכו  
304.אסף, שמחה קטע נוסף מ'כתאב אלטלאק' לרב שמואל בן-חפני תרביץ שנה יח תשז עמ' 28-33  
305.אפל, יוסף יהושע שאלה בענין גרושין שרידים גל' א תשרי תשמב עמ' כט-לא  
306.אפל, יוסף יהושע שאלה בענין גרושי מומרת המאור שנה מה חוב' י מנחם אב-אלול תשנב עמ' 17-19  
307.אפשטיין, משה מרדכי בסוגיה דשליחות בגט ספר היובל לרבי יעקב רוזנהיים, פרנקפורט ענ"מ תרצב מדור עברי עמ' 127-125  
308.אקסלרוד, גדליהו חשש גט מעושה ע"י ערכאות פעמי יעקב גל' יא ניסן-אייר תשנא עמ' לה-מב  
309.אקסלרוד, גדליהו גט שניתן מחמת חיוב מזונות בסכום גבוה שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' רלח-רמד  
310.אריאל, יועזר גירושין וקידושין כתוצאה מטענת בתולים תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 360-376  
311.אריאל, יועזר סרבני גט תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 378-393  
312.אריאל, יועזר ביטול מודעות בשעת הגירושין תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 396-406  
313.ארנרייך, משה שליח שלא ניתן לגירושין חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 157-168  
314.אשכנזי, ציון בדין שהגט צריך להיות משל הבעל זכור לאברהם תשסב-תשסג עמ' תפג-תצב  
315.אשכנזי, רפאל מזכרת גיטין מרבני איזמיר קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ד ניסן-אייר תשמז עמ' ז-יז; גל' ה סיון-תמוז תשמז עמ' ז-יג; גל' ו מנחם אב-אלול תשמז עמ' יג-יח; שנה ג גל' א תשרי-חשון תשמח עמ' יד-כג; ב כסלו-טבת תשמח עמ' כג-לב; גל' ד ניסן-אייר תשמח עמ' כב-לג; גל' ה סיון-תמוז תשמח עמ' כו-לה   
316.אתרוג, יצחק דוד גט בפרהסיא ובצנעא המאור שנה יא קונ' ב חשון-כסלו תשו עמ' 8-7  
317.בארי, אברהם הרחקות רבינו תם (גישות חדשניות בדרכי אילוץ בעל לגרש את אשתו) שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 65-106  
318.בארי, אברהם הרחקות רבינו תם - גישות חדשניות בדרכי אילוץ בעל לגרש אשתו שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 65-106  
319.בארי, בנימין תוקפו של הסכם גירושין שיש בו דרישות סחטניות [טענת משטה אני בך] משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 129-138  
320.בדיחי, יובל אכיפה עקיפה בגטין מגל יא תשנה עמ' 109-126  
321.בוארון, בן ציון בדין תנאי בגט תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' קנ-קסה  
322.בוצ'קו, משה בדין כפיית גט קול מהיכל ו אייר תשנז עמ' 51-62  
323.בורשטיין, דוב מינוי סופר ועדים לכתיבת וחתימת גט, ע"י כתב ידו של הבעל הפרדס שנה מ חוב' ד טבת תשכו עמ' 9-12; חוב' ה שבט תשכו עמ' 18-15 ; חוב' ז ניסן תשכו עמ' 27-29  
324.בורשטיין, דוב מנוי סופר ועדים לכתיבת וחתימת גט שבילין גל' יד-טו אייר תשכו עמ' יג-כד  
325.בושאל, משה דיי בענין שליח קבלה בגט קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ב כסלו-טבת תשמח עמ' ז-ט  
326.בטיסט, מאיר מילי לא מימסרן לשליח בשליחות לכתיבת גט מגל קובץ ב תשלט עמ' 67-57  
327.ביה"ד הרבני האזורי תל-אביב יפו גרושין בשל רצח מתוך רחמים תחומין י (תשמט) 324-333  
328.ביטון, יהושע חיים בענין אם יש עליו עוררין כתרה של תורה. חדרה תשנו עמ' קמח-קנג  
329.בית אריה, חגי עילות לגט מצד האשה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
330.בית התלמוד ענייני גיטין שנתלבנו בכולל אברכים בית התלמוד - יד הרב מימון בית התלמוד ספר א תשכה קמא עמ'  
331.בלוי, יהודה אריה גופו של גט (פירוש למשנה גטין פ"ט מ"ג) הסוקר שנה ב תרצד עמ' 111-106; ספר היובל לצ' העוועשי, בודאפשט תרצד, מדור עברי עמ' 73-68  
332.בלייך, יהודה דוד ההתיחסות לגירושין כדת משה וישראל בבתי משפט אזרחיים בארה"ב דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שסה-שפד  
333.בלייך, יהודה דוד שאלות מאחורי מסך הברזל: ב כתיבת גיטין במוסקווה. אור המזרח כרך לה תשמז עמ' 160-155  
334.בלייך, יהודה דוד מעמדם של כותים ובני עשרת השבטים בנוגע גיטין וקידושין ועוד קול צבי ב תשס עמ' 114-125  
335.בלייך, יהודה דוד הצעה לפתרון בעיית בעל המסרב לגרש אור המזרח כרך לח תשן עמ' 57-78  
336.בלייך, יהודה דוד בעיית הגירושין בעקבות החקיקה האזרחית במדינת נוא יארק אור המזרח כרך מב תשנד עמ' 230-258  
337.בלייך, יהודה דוד הסכם ממון למניעת סירוב לגרש אור המזרח שנה מא תשנג עמ' 272-280  
338.בלייכר, מיכאל כתיבת גט ונתינתו בראי הדורות / סקירה הלכתית מוריה שנה כה מנחם-אב תשסג עמ' קב-קיב  
339.בליך, יהודה דוד הצעה לפתרון בעיית בעל המסרב לגרש תורה שבעל פה לא: עמ' קכד-קלט, תשן  
340.בן זזון, דוד הסכמי קדם נישואין - דילמות ערכיות, הלכתיות ומעשיות צהר כ טבת תשסה עמ' 79-82  
341.בן יעקב, צבי יהודה זוג הנמצא בהליכי גירושין - לענין ירושה ולענין אבילות פעמי יעקב גל' לד טבת תשנו עמ' מט-סב  
342.בן יעקב, צבי יהודה הקנאת הגט לאחר כתיבתו תחומין כא (תשסא) 343-360  
343.בן יעקב, צבי יהודה הרשאת כתבו ותנו ממקומות בהם לא ניתן לסדר ג"פ שורת הדין ט תשסה עמ' קפא-רלו  
344.בן-אבו, שלמה הקדיחה תבשילו או רעה כלפי בעלה אם פריעת כתובתה מעכבת הגירושין האשל חוב' 20 ערה"ש תשם עמ' 50-43  
345.בנדיקט, בנימין זאב על נשים שבעליהן השתמדו נעם ג תשו עמ' רמא-רנח  
346.בנדיקט, בנימין זאב הרמב"ם והפסיקה התלמודית בענין גט מעושה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' פה-קז  
347.בס, דוד הסכמי קדם נישואין - מטרתם ודרך ניסוחם צהר כ טבת תשסה עמ' 93-103  
348.בצלאל, שמואל בדין נתן גט לאשתו ובשעת נתינתו א"ל איני אישך מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' פד-פו  
349.בצרי, עזרא גט מעושה שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 535-553  
350.בצרי, עזרא גט מעושה שנתון המשפט העברי טז-יז תש"ן-תשנ"א עמ' 535-553  
351.בק, בנימין חולי הרוח בדיני גיטין ואישות נועם ספר טז תשלג עמ' קסא-קעט  
352.בקשי, אליהו בדין מחוסר אמצעים בכלכלת הבית תורה שבעל-פה יב תשל עמ' קמג-קנא  
353.בר גיורא, חגי פנחס סידור הגט סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 5 עמ'  
354.ברגר, גדליה כיון שנתן עיניו לגרשה ביטול דיני אישות לפני גמר גירושין קול צבי ב תשס עמ' 209-234  
355.ברויאר, יוחנן פטרוה - פיטרוה: לשון בבל והשפעתה על פירוש המשנה בתקופת התנאים לשוננו שנה נו תשנב עמ' 11-21  
356.ברונשפיגל, אבא עדות בגט הפרדס שנה נה חוב' י תמוז תשמא עמ' 12-11  
357.ברזון, חנניה אמירה לשמה בגט אור המזרח כרך כה תשלו עמ' 67-65  
358.ברזון, עזריה נתינה והקנאה בגט מעליות עלון ב תשמא עמ' 18-9  
359.ברזון, עזריה בגדר השלמת גט קרח כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 95-90  
360.ברזון, עזריה בגדר ציווי הבעל בכתיבת גט הפרדס שנה נט חוב' ב חשון תשמה עמ' 22-20  
361.ברזון, עזריה בגדר גיטין הפסולים מדבריהם שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 46-34  
362.ברייער, נפתלי הירץ בסוגיא דשליש נאמן זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' צא-צו  
363.ברייש, שאול בדין ציווי הבעל בגט אשה אי מהני ע"י מתורגמן קול התורה חוב' ד אדר תשלט עמ' עה-עח  
364.בריעף, משה מאיר עניני שמות נשים בגיטין פרי תמרים קובץ ג שבט תשמא עמ' צג-צד  
365.ברלין, אלחנן בעניין אין כותבים על הנייר כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תקעו-תקפב  
366.ברנדס, יהודה כריתות, פתיחתא דמסכת גיטין אקדמות גל' כג אלול תשסט עמ' 147-160  
367.ברנדס, יהודה כריתות, פתיחתא דמסכת גיטין אקדמות גל' כג אלול תשס"ט עמ' 147-160  
368.ברקוביץ, אליעזר תנאי בנשואין ובגט (בירור הלכה) ירושלים תשכז קעב עמ'  
369.ברקוביץ, ברל כשרות חתימות העדים בגט שרידים גל' כ מרחשון תשסב עמ' סח-פה  
370.ג'קטר, חיים סידור גט באמצעות טל-וידאו תחומין יד (תשנד) 272-276  
371.ג'קטר, חיים הצלה מעיגון על סמך השמות שבגט תחומין כב (תשסב) 188-190  
372.ג'קטר, חיים השם היהודי בגיטין ובכתובות תחומין טו (תשנה) 297-300  
373.ג'קטר, חיים כתיבת השם דב/דוב בגט ובכתובה תחומין יט (תשנט) 201-204  
374.ג'קטר, חיים זיכוי גט לאשה ע"י שליח הולכה תחומין כ (תשס) 323-326  
375.ג'קטר, חיים עיירות שנקבעו לכתיבת גיטין באיזור ניו יורק הדרום חוב' סח-סט אלול תשנט עמ' 35-39  
376.גבאי, יוחנן זיכוי גט אבני משפט ד תשסה עמ' 28-41  
377.גוטליב, דוד תקנת זמן בגיטין קול צבי ב תשס עמ' 235-250  
378.גוטנטג, נחום משה איך לנהוג בשם שהוא ספק נשתקע אור ישראל גל' טו ניסן תשנט עמ' קיא-קכ  
379.גוטנטג, נחום משה כפיה לתת גט ע"י חלוקת רכוש דברי משפט ה תשנח עמ' נ-ס  
380.גולבסקי, חיים דב בר אשה נשטתית ואשה שמוחה לקוי והוא בבחינת "ירק" ר"ל נשמת חיים, עמנואל (תשסא) עמ' עז-קב  
381.גולדברג, זלמן נחמיה בענין 'אין גט לאחר מיתה' שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 23-13  
382.גולדברג, זלמן נחמיה הלכות גטין אבני משפט ה תשסו עמ' 46-55  
383.גולדברג, זלמן נחמיה אם ניתן לסדר גט על פי כתב הבעל ומה שמינה בפה שלא בפני השליח בית אהרן וישראל גל' מט תשרי-חשון תשנד עמ' נה-סה  
384.גולדברג, זלמן נחמיה גדרי גט מעושה דברי משפט ב תשנו עמ' קי-קכא  
385.גולדברג, זלמן נחמיה תשובה בדין זיכוי גט לאשה שנתגרשה בערכאות מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' קח-קטו  
386.גולדברג, חיים בדין כפיה בגיטין קידושין מכר ומתנה בנתיבות ים יא תשם עמ' פג-צ  
387.גולדברג, יוסף גט מעושה (הלכות וכללים בדיני רצון ואונס במתן גט) ירושלים תשסג שמט עמ'  
388.גולדברג, יוסף בענין "הרחקה דרבינו תם" (בהתייחסות לחוק בתי הדין הרבניים, קיום פסקי דין של גירושין התשנ"ה 1995) שורת הדין ה תשנט עמ' רעג-רצז, שם ו תשס עמ' תפ-תפד; לביא, אוריאל (תגובה). ביאור הלכה של הרחקות דר"ת. שם ח תשסג עמ' תלו-תנה; גולדברג, יוסף (תגובה לתגובה). שם עמ' תנו-תסב  
389.גולדברג, יוסף מניעת טובה מאדם - האם נחשב "גט מעושה" שורת הדין ח תשסג עמ' תט-תלה  
390.גולדברג, יוסף טיבו של גט (דיני דיעבד, שעת הדחק ומקום עיגון בכתיבת הגט ונתינתו) ירושלים תשסט 2 כר'  
391.גולדין, ישראל בענין הלכה של סדר הג"פ [בענין זכוי גט לאשה - והיתר מאה רבנים לבעל] הפרדס שנה כג חוב' ט סיון תשט עמ' 20-21  
392.גולדפיין, אבא דוד בענין גירושין הפרדס שנה מט חוב' ז ניסן תשלה עמ' 14-12  
393.גולדשמיט, פינחס שלמה קונטרס שמות גיטין מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' פז-קה  
394.גולק, אשר כתובה פירות מזונות ובלאות לפי דיני המשנה תרביץ שנה ג תרצב עמ' 257-249  
395.גורביץ, אברהם שליח עושה שליח לענין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם מוריה שנה י גל' ג-ד שבט תשמא עמ' סא-סח  
396.גורביץ, אברהם בדין 'נתרוקנה' בגירש הארוס מוריה שנה יא גל' ה-ו ניסן תשמב עמ' עא-עג  
397.גורביץ, אברהם בדין גלוי דעתא בגיטא ובדין מודעא בגיטא ומתנתא מוריה שנה יב גל' י-יב כסלו תשמד עמ' רנד-רסא  
398.גורביץ, אברהם בדין ערעור הבעל בגט ונאמנות בעל השטר לטעון מזויף חזון דוד, מאסף תורני לזכר ר' דוד מילר,ירושלים תשנה עמ' קא-קיג  
399.גורביץ, אריה זאב בענין לשמה בגט הפרדס שנה נה חוב' ג כסלו תשמא עמ' 20 ,8-7  
400.גורדין, עמיחי; נבון, חיים מצבי ביניים בגירושין עלון שבות גל' 156-157 תשרי תשסא עמ' 63-71  
401.גורטלר, נחום דין שוטה לענין גרושין שורת הדין ו תשס עמ' תב-תטו  
402.גורטלר, נחום שמואל דין שוטה לענין גירושין בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' תלב-תמד  
403.גילצר, אריאלה בעל רועה זונות - סעדים אפשריים לאשה הנבגדת עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשנב 108 ע'  
404.גלברד, שמואל כפיית הבעל לגירושין בספרות התנאים והאמוראים חבור לתואר מוסמך למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב החוג לתלמוד תשרי תשלא 59 עמ'  
405.גלוב, לאה מבוי סתום: נוהלי גירושין בישראל ירושלים 1981 38 עמ'  
406.גליקמן, יצחק בדין אונסא דנפשיה בגיטין נעם ג תשך עמ' קסז-קצד  
407.גפני, חנן עדי חתימה כרתי/ עדי מסירה כרתי מספרא לסייפא עלון 47 קיץ תשנד עמ' 9-53  
408.גרטנר, צבי בענין ובגוים חובטין אותו מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' סב-סח  
409.גרטנר, שמואל צבי הירש כפייה בגט ירושלים תשנח תקלא עמ'  
410.גרטנר, שמואל צבי הירש כפייה בגט ירושלים תשנח תקלא עמ'  
411.גרינברג, מרדכי בסוגיא דפלגינן ולאו כרות גיטא [ גיטין ח, ב] בלכתך בדרך כד קיץ תשסו עמ' 17-24  
412.גרשטנפלד, שמואל בענין נתינת הגט - הקנאה או הושטה יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 126-128  
413.דביר, גיל ונתן בידה - לרבות גגה חצרה וחורבתא (עיון במדרש הלכה ספרי דברים פ' רסט) פתוחי חותם א תשסד עמ' 169-181  
414.דוד, יחזקאל הגט ונוסחותיו על פי תעודות מהגניזה ומקורות אחרים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן תשנב 197 עמ'  
415.דז'מטרובסקי, יצחק בענין ערעור הבעל בגט קובץ בית אהרן וישראל א-ב ניסן-אייר תשמו עמ' לט-מג  
416.דיבון, אליצור כפיה ע"י איום בהפסד ממון עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
417.דייטש, שמעון צבי בסוגיא דגיטה וידה באין כאחד האהל שנה ד תשיח עמ' יז-יט  
418.דייקן, פלטיאל התקדמות בדיני הגרושין בבתי הדין הרבניים בדורנו (לרגל כנס המשפטנים) הפועל הצעיר שנה נא תשיח גל' 50-51 עמ' 11  
419.דייקן, פלטיאל חשד בגידה כעילה לגירושין הפרקליט כרך יח תשכב עמ' 373-367  
420.דיכובסקי, שלמה 'כפיית גט' ע"י המלצה לניכוי שליש מאסר תחומין א תשם עמ' 254-248  
421.דיכובסקי, שלמה מידתיות בכפייה לגט תחומין כז (תשסז) עמ' 300-303  
422.דיכובסקי, שלמה מחלות-נפש במשפחה תורה שבעל פה לג: עמ' סד-עג, תשנב  
423.דיכובסקי, שלמה הסכמי ממון קדם-נישואין [התחיבות לשלם מזונות אם יסרב גט] תחומין כא (תשסא) 279-287  
424.דיכובסקי, שלמה פוריות ותפקוד זוגי - עילה לגט וטיפולים לפני נישואין (שו"ת) אסיא חוב' סז-סח שבט תשסא עמ' 13-22  
425.דיכובסקי, שלמה מחלות נפש במשפחה כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' עג-פז  
426.דיכובסקי, שלמה דרכו של הגרי"א הרצוג בכפיית גט משואה ליצחק, ירושלים תשסט עמ' 332-342  
427.דימנטמן, משה חיים קנין אגב (בממון ובגט) אבני משפט ח תשסח עמ' 17-22  
428.דיסקין, יהושע ליב תשובה בענין תנאי בגט ואומר על מנת עדות, קובץ תורני, גל' א ניסן תשמז עמ' י-יג  
429.דיק, יהודה האם שטר חיוב מונע גט מעושה לפי דעת כל הפוסקים הפרדס שנה נו חוב' ד טבת תשמב עמ' 20-18  
430.דמרי, נטלי מעמד חולה הנפש ביחס לנישואין וגירושין לאור המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב תשנד 114 ע'  
431.דרורי, משה אכיפת גירושין במדינת ישראל בשלהי המאה ה-20 סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 11 עמ'  
432.הורביץ, אברהם קונטרס הברורים; שיטות הפוסקים בדין אשה הטוענת מאיס עלי בני-ברק תשלה מ עמ'  
433.היגר, מיכאל ארבעה גיטין הלכות ואגדות, ניוארק תרצג עמ' 35-44  
434.הכהן, אהרן מנדל יד רא"ם. חלק ב: ספר תרוכין (כולל כ"ה סדרים מהם כ"ג סדרי גט ומצורף אליהם קונטרס עגונות...) נערך והו"ל ע"י חיים נפתלי ויסבלום, ת"א תשך  
435.הכהן, מרדכי גט למה נכתב ארמית? חידוש וחקר, ירושלים תשלז עמ' 209-201  
436.הלוי, יוסף צבי נישואין וגירושין פיקטיביים דברי משפט ז תשס עמ' קא-קיב  
437.הלוי, יוסף שאול בעניין היתר עגונה, ושמות גיטין כרם שלמה שנה י קונטרס ה אדר תשמז עמ' ט-י  
438.הנקין, יוסף אליהו פירושי איברא. חלק א... בעניני עדות וגיטין וקידושין והצעה לתקנת עגונות ניו-יורק תשא 192 עמ'  
439.הנקין, יוסף אליהו הערות נוספות ע"ד גטין לנשי היוצאים למלחמה הפרדס שנה טז חוב' ב אייר תשב עמ' 18-16  
440.הנקין, יוסף אליהו בסדור גיטי מלחמה הפרדס שנה טז חוב' ג סיון תשב עמ' 25-23  
441.הנקין, יוסף אליהו מנוי סופר ועדים שלא בפניהם ועדות בטליפון המאור שנה ז חוב' י אלול תשטז עמ' 3  
442.הנקין, יוסף אליהו מהות קנין האישות והגירושין הפרדס שנה לא חוב' י תמוז תשיז עמ' 7-9  
443.הנשקה, דוד בענין שליח קבלה מעליות עלון א חורף תשם עמ' 25-21  
444.הנשקה, דוד עדות לקיום הדבר לשיטת הרמב"ם מעליות עלון ב תשמא עמ' 8-4  
445.הפטקה, דב בעריש התחייבות כספית או שבועה בגירושין אהלה של תורה א תשלא עמ' לה-מד  
446.הרצוג, יצחק אייזיק בענין חשש לגט מעושה הדרום חוב' א שבט תשיז עמ' 3-28  
447.ודמן, נחום עניין תנאי בקידושין ובגט, והחילוקים שביניהם שאלות ותשובות לחקר ההלכה, ירושלים תשיח עמ' 42-39  
448.וואלמארק, מרדכי בענין שליח נתינה ושליח הולכה הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 16-14  
449.וולפמן, שמואל מומים ומחלות גוף ונפש בהלכות הגירושין בספרות השו"ת חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב 2005 [458] עמ'  
450.וולפסון, חיים ישראל נתינת גט בחצר אבני משפט ד תשסה עמ' 84-102  
451.וולקין, אהרן עשית שליח לקבלה בלי דעת האשה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' רלח-רמא  
452.וונפסקי, יוסף בענין באים כאחד בגט ובדברים אחרים כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' מח-נא  
453.ויגודה, מיכאל תנאי להיתר גירושין קול מהיכל ה טבת תשנז עמ' 31-61 [תגובה: בוצ'קו שאול דוד, שם עמ' 62-65. תגובה לתגובה: שם עמ' 66-72]  
454.ויינברג, יחיאל יעקב על דבר אשה עתים חלומה ועתים שוטה הפרדס שנה לא חוב' ו אדר א-ב תשיז עמ' 4-7; חוב' ז ניסן תשיז עמ' 9-5; שנה לב חוב' ז ניסן תשיח עמ' 4-8  
455.ויינברג, יחיאל יעקב על נשים שבעליהם השתמדו נעם ג תשיח עמ' א-נא  
456.ויינברג, יחיאל יעקב אי שליח לגירושין יכול למסור הגט נגד רצון הבעל הנאמן שנה י תשיח גל' ט עמ' 4-10  
457.וייס, אברהם יסוד מחלוקת רב נחמן ורב ששת בביטול גט בפני שנים או שלושה הגות עברית באמריקה, כרך א ת"א תשלב עמ' 358-355  
458.וייס, אברהם יוסף עדות בגיטין תלפיות שנה ב תשה-תשו עמ' 154-139  
459.וייס, יצחק יעקב בענין שמות גיטין תורת משה א תשמח עמ' כה-כט  
460.וינטרוב, ברוך קיום בגיטין עלון שבות גל' 166 אייר תשסו עמ' 99-114  
461.וינרוט, אברהם הכזונה יעשה את אחותנו? - אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 148 וישלח תשסד 4 עמ'  
462.וינרוט, אברהם בטלות ההתחייבות למתן גט בהסכם גירושין תחומין יד (תשנד) 277-312  
463.וכטפוגל, אליהו דוד בענין בעלת תנאי [תוספות יבמות י ע"א] שערי בינה א תשמח עמ' עט-פו  
464.ולדמן, מנחם נישואין וגירושין בקרב יהודי אתיופיה תחומין יא (תשן) 214-240  
465.ולר, שולמית אחת מתקנותיו של רבן שמעון בן גמליאל בגט עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א תשלה 91 עמ'  
466.וסטרייך, אלימלך ריבוי נשים וכפיית האשה להתגרש בפסיקת חכמי אשכנז במאה האחת-עשרה ובמאה השתים-עשרה מחקרי משפט ו תשמח עמ' 164-118  
467.וסטרייך, אלימלך תביעות האיש בשל ליקויי פריון בפסיקת בתי הדין הרבניים משפטים כרך כה תשנה עמ' 241-290  
468.ורהפטיג, זרח כפיית גט להלכה ולמעשה שנתון המשפט העברי כרך ג-ד תשלו-תשלז עמ' 216-153; מחקרים במשפט העברי, רמת-גן תשמה עמ' 208-148  
469.ורהפטיג, זרח הנוהג של פצויי גירושין סיני כרך צח תשמו עמ' נז-סז  
470.זוין, שלמה יוסף עגונות של מלחמה בספרות ההלכה סיני כרך י תשיב עמ' כא-לה; גיטי מלחמה. לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' סה-פד  
471.זולטי, בצלאל בענין תן והולך בגט שחרור, מתנה וחוב בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' לג-מד  
472.זיו, ידידיה גט מעושה ביד גויים שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 124-110  
473.זייבלד, חיים בסוגיא דאין אונס בגיטין  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרצה-תש  
474.זילבר, ליאור אונס בגיטין פרי עץ הגן ג תשסב עמ' 71-85  
475.זימרון, יוסף; גולדמינץ, אברהם יעקב תשובה מאת רבי יוסף זימרון תלמיד הרשב"ש בענין תנאי בגיטין מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' ג-ח  
476.זלזניק, אפרים במהות שטר הגט אם נחשב שטר קנין או אישות אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' צט-קא  
477.זלזניק, אפרים בגדרי שטר וגט אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' קפג-קפו  
478.זליבנסקי, חיים נפתלי הרץ תנאי דאם לא באתי עד י"ב חודש ואונס בגיטין ובהגעת זמן מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' פט-צד  
479.זלצר, יהודה ליב אונס בגיטין הפרדס שנה טו חוב' יא שבט תשב עמ' 12-26  
480.זקס, חיים ליב תנאי בקידושין ובגירושין הפרדס שנה לא חוב' ח אייר תשיז עמ' 14-16; לב חוב' ה שבט תשיח עמ' 28-30  
481.חזן, אליהו בעניני גיטין הפרדס שנה נו חוב' ד טבת תשמב עמ' 9-8  
482.חזן, אליהו בענין קריאת הגט מוריה שנה יא גל' ג-ד שבט תשמב עמ' לח-מב  
483.חזן, יצחק נוסח הרשאה של כתבו ותנו בגט נועם ספר טו תשלב עמ' פה-צו  
484.חמודות, דוד דין מחוסר קציצה בגט עלון שבות גל' 140-141 סיון תשנ"ד עמ' 74-77  
485.חפוטא, אברהם בסוגייא דבפני נכתב ובפני נחתם ובגדרי ערעור הבעל בכורים חוב' יח ניסן תשלז עמ' ז-כ  
486.חפץ, יחזקאל מלאכת חרש; והוא טיב גיטין וטיב קידושין לחרש... חלק ב: והוא טיב יבום בזמן הזה במדינותינו לחרש ולחרשת ולאלם ולאלמת.. ורשא תרלה-תרמג 104+90 עמ'. ד"צ ב"ב תשלג  
487.חרל"פ, יחיאל מיכל בדין כנסי שטר חוב גבי גט תורת החוף ימים, ניו-יורק תשמה עמ' קמט-קנה  
488.טולידנו, מרדכי מעשה בי"ד ותעודת גירושין שורת הדין ו תשס עמ' תמב-תעא  
489.טיקטינסקי, חיים יהודה ליב בענין תקנת זמן בגיטין מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' מ-מב  
490.טל, שלמה בשאלת התאריך של ה'גט מווינא' סיני כרך עו תשלה עמ' רנג-רנט  
491.טל, שלמה הגט מקליבה סיני כרך כד תשט עמ' קנב-קסז, ריד-רל  
492.טננבוים, צבי בענין גוסס לענין קידושין, גיטין ונדרים הדרום חוב' נט אלול תשן עמ' 56-59  
493.טרגין, משה גטו מוכיח עליו ודין בפני נכתב עלון שבות גל' 140-141 סיון תשנ"ד עמ' 78-91  
494.טרונק, ישראל יהושע בדין גירושין בנשתטית כרם שלמה שנה ג קונטרס י אלול תשם עמ' יד-טו  
495.יהלום, שלומית עיון בשאלת הגט היהודי בארצות הברית; בין רפורמה אירופית לרפורמה אמריקאית תרביץ שנה נו תשמז עמ' 427-385  
496.יובל, ישראל יעקב תקנות נגד ריבוי גירושין בגרמניה במאה הט"ו ציון שנה מח תשמג עמ' 215-177  
497.יודלביץ, יצחק מנחם בעניין נערה המאורסה היא ואביה מקבלים את גיטה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תקכד-תקכח  
498.יודלוב, יצחק הערות ביבליוגרפיות לפרשת הגט - תמרי-וינטוריצו עלי ספר חוב' ב שבט תשלו עמ' 120-105. קופפר, אפרים: שם חוב' ג תשרי תשלז עמ' 168 
499.יולס, אפרים אליעזר על דבר סדר השמות בגטין המאור שנה כו חוב' ב כסלו-טבת תשלד עמ' 19-18  
500.יוסף, עובדיה נפלה טעות בגט ונכתב שנית ללא ציווי הבעל אור תורה שנה יט תשמז עמ' קעט-קפג  
501.יוסף, עובדיה נפלו ספקות בגט אמה מבעלה הראשון אור תורה שנה כ תשמח עמ' רלה-רנ  
502.ינקוביץ, יצחק מסירת גט ביד עבד כפות בשדה חמ"ד חוב' כד תשמא עמ' 139-137  
503.ירון, ראובן גירושין במצדה האומה שנה ג תשכד-תשכה עמ' 341-332  
504.ישראלי, שאול שלבים שונים בקידושין ובגירושין הדורשים שני עדים חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 15-21  
505.ישראלי, שאול בענין הצעת חוק הגרושין [על כפיה למתן גט] עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' יט עמ' ריט-רכה  
506.ישראלי, שאול על כפיה ורצון בגט תורה שבעל-פה יב תשל עמ' לב-לח  
507.כהן, אברהם בענין קניינים בגט בית התלמוד ספר א ירושלים תשכה עמ' קד-קט  
508.כהן, אפרים בעל שסחט את אשתו קודם גט אור תורה שנה לז תשסה עמ' עג-פא  
509.כהן, אפרים אם צריך שלשה דיינים בנתינת הגט אור תורה שנה לז תשסה עמ' תתז-תתיא  
510.כהן, זמיר בדין מי ששהה עם אשתו י' שנים ולא נפקדו נזר כהן, ירושלים תשסט עמ' קצג-קצו  
511.כהן, יוסף תשובה בענין גט מוטעה שערי בינה א תשמח עמ' קלה-קמא  
512.כהן, יצחק בדין אלם לענין בפני נכתב ובפני נחתם אור תורה שנה ל תשנח עמ' תקפז-תקצא  
513.כהן, יקותיאל משפט השלום (בין שלום לגירושין) ירושלים תשסב ש ע'  
514.כהן, שאר ישוב שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל להיות אשה יהודייה 1,ירושלים 2001 עמ' 168-174  
515.כהן, שאר ישוב כפיית הגט בזמן הזה תחומין יא (תשן) 193-202  
516.כהן, שאר ישוב כפיית הגט בזמן הזה חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רעג-רפב  
517.כהן, שאר ישוב זוג שחי יחדיו ללא חופה וקידושין - מתי יש לחייב בגט חקרי הלכה ירושלים תשנג עמ' רפג-רפו  
518.כהן, שמואל היתר נישואין במקום סחטנות ממונית המאיר לארץ 66 תשסז עמ' 107-113  
519.כהנא, ישראל פסקי דין לכפיית גט לפני צאת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגרושין), תשיג-1953, ואחרי צאת החוק הנ"ל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
520.כהנא, נחשון מחוסר קציצה בגט חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 206-211  
521.כץ, אהרן בדיני שליחות הגט מגל קובץ ב תשלט עמ' 56-46  
522.כץ, אריה שיטת הרמב"ם בצורך בהנחת הגט חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 269-283  
523.כץ, אריה בעיות פוריות כעילה לגירושין תחומין ל תשע עמ' 245-255  
524.כץ, רון ריח הגט הפוסל לכהונה מעליות טז תשנה עמ' 140-150  
525.כץ, שמואל חיים בענין שמות בגיטין הפרדס שנה נז חוב' א תשרי תשמג עמ' 20-18  
526.כרמל, יוסף נישואין וגירושין של מי שאינו בן דעת חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 72-82  
527.כרמלי (הרמלין), זאב אי-מתן מזונות כעילה לגט עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים  
528.כשר, מנחם מ' [תרגום הגט בעברית] באור חדש של משנה גיטין פ"ט מ"ג (בירור על דבר תרגום של גט בעברית שנתפרסם בכמה ספרים ויש בו הרבה מלים הפוסלות בגט) נועם ספר ט תשכו עמ' א-לא  
529.לביא, אוריאל שלשה תיקונים ל"הסכם לכבוד הדדי" צהר כ טבת תשסה עמ' 105-114, עוד על 'הסכם לכבוד הדדי'. שם גל' כא אדר ב תשסה עמ' 155-161   
530.לביא, אוריאל ביטול ופסילת גט בדיבור ובמעשה שורת הדין א ירושלים תשנד עמ' קצה-רלז  
531.לביא, אוריאל האם יש חשש בכשרות הגט כשהבעל הוטעה בהסכם הגירושין שורת הדין ב תשנד עמ' קמו-קצ  
532.לביא, אוריאל הרחקות דר"ת ושלילת רשיון נהיגה במקרים בהם אין חיוב לגרש שורת הדין ה תשנט עמ' רלז-רעב  
533.לביא, אוריאל שלילת קצבת בטוח לאומי מסרבן גט תחומין כט תשס"ט עמ' 236-246  
534.לבמור, רחל גירושין, סירוב גט והסכם למניעתו: עובדות מהשטח צהר כ טבת תשסה עמ'83-91  
535.לבמור, רחל הסכמי קדם-נישואין למניעת סרבנות גט בישראל שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 127-192  
536.לבמור, רחל הסכמי קדם נישואין למניעת סרבנות גט בסוף המאה העשרים עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשסא 121 ע'  
537.לבמור, רחל הסכמי קדם נישואין למניעת סרבנות גט בישראל שנתון המשפט העברי כג תשסה עמ' 27-192  
538.לבנון, דוד הכל מעלין לארץ ישראל (ביחס לכפיה על הגט, וכפית האשה במקום חדר"ג והשלכות נוספות של כפיה) שורת הדין ו תשס עמ' רנז-רפ  
539.לבנת, עופר מתי ראוי לאדם לגרש את אשתו חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 178-192  
540.לוזון, בנימין העובר על חרם דרבינו גרשום - וגירש שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 166-163  
541.לויטן, אשר ניסן עישוי בגירושין ועישוי בגט מומר ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 138-135  
542.לוין, אברהם חיים בענין נתינה בגט מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' פט-צב  
543.לוין, יצחק לשאלת ה'גט מווינא' הדרום חוב' כ תשרי תשכה עמ' 9-21  
544.לוין, שלום דובר כתב הרשאה לגט אור ישראל גל' ז אדר ב תשנז עמ' לה-מב  
545.לוין, שלמה יצחק המנהגים בסידור הגט הפרדס שנה לה חוב' ו אדר תשכא עמ' 13-15  
546.לוצקין, בן ציון בענין ביטול גט ע"י שליח, ובדין מילי לא מימסרן לשליח אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תרלו-תרלח  
547.ליבס, יצחק אייזיק בענין מינוי סופר ועדים של גט ע"י הטלפון נועם ספר טו תשלב עמ' יג-כה  
548.לייטר, זאב סדר גטין וחליצה מהגאון ר' יוסף תאומים עם הערות והגהות שם משמעון, לזכר הרב מ"ש זיוויץ, פיטסבורג תשכח עמ' 125-57  
549.לנדא, יהושע ברוך על דבר קידושי טעות ואינה רוצה לקבל גט המאור שנה לה חוב' א תשרי-חשון תשמג עמ' 14-12; חוב' ב כסלו-טבת תשמג עמ' 19-18; חוב' ה סיון-תמוז תשמג עמ' 16-14  
550.לנדסמן, שמואל יהודה בעל המחויב לתת גט האם יכול להציב תנאים דברי משפט ב תשנו עמ' קמה-קנב  
551.לנדסמן, שמואל יהודה ליב בענין נאמנות הבעל לטעון נאנסתי לגרש מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' סט-עד  
552.לנדסמן, שמואל יהודה ליב כתיבת שם אביו של בן מאומץ בגט בית אהרן וישראל גל' נה תשרי חשון תשנה עמ' סה-סח  
553.לנדסמן, שמואל יהודה ליב בענין בעל שגירש בין כותלי בית המשפט כדי להיפטר מסנקציות שהטיל עליו השופט, ועכשיו מערער שהיה אנוס לגרש (בצירוף תשובות מעוד שלשה רבנים) ישורון יג אלול תשסג עמ' תקפח-תקצח  
554.לפיאן, אריה ליב שליחות בגיטין וקידושין מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' לד-לח  
555.מאיר, אביטן נוסח הגט שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 73-58  
556.מאירי, מאיר עזרת נשים, ספר ג תשטו (עזרה א עמ' א-כח: גט יוצא למלחמה)   
557.מדמון, אופיר הבעלות על הגט אבני משפט ד תשסה עמ' 49-70  
558.מדן, יעקב גירושי שוטה וקטנה שאינה יודעת לשמור גיטה עלון שבות גל' 167 אדר תשסז עמ' 11-23  
559.מזוז, מצליח נכתב שם אביו בגט בטעות והאשה כבר נשאת על סמך גט זה אור תורה שנה כא תשמט עמ' רפה-רצב  
560.מזרחי, מרדכי אשה שנתגרשה מבעלה שהיתה נשואה לו ב"פיקציה" האם כשרה היא לכהן בנתיבי חסד ואמת תשס עמ' 61-63  
561.מירסקי, שמואל ק' סבות ותנאים לגירושי האשה אור המזרח שנה ד חוב' ג-ד אלול תשיז עמ' 28-31  
562.מירסקי, שמואל ק' טיב גיטין וקידושין בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה סיני כרך מח תשכא עמ' קסח-קפה  
563.מישלוב, דוד הסכם לגישור (הסכם נישואין שכבר אושר ע"י הפוסקים) צהר כח שבט תשסז עמ' 119-133  
564.מישלוב, דוד יוסף גט מרצון וגט מעושה, בישראל ובגויים, כדין ושלא כדין חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן תשסב 350 עמ'  
565.מישלוב, דוד יוסף הסכמים קדם-נישואין תחומין כא (תשסא) 288-323  
566.מישלוב, דוד יוסף בעיית גט מעושה והסכמים קדם נישואין כפתרון לבעיית עגונות עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנד 143 עמ'  
567.מכמן, עודד גדרי נתינה בגט חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 249-268  
568.מלינוביץ, חיים בדין כשרות הגיטין ע"פ החוקה החדשה בארצות הברית מוריה שנה יט גל' א-ב אייר תשנג עמ' נג-נז. אלישיב, יוסף שלום: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' נח-ס. אוירבך, שלמה זלמן: תשובה בענין הנ"ל. שם עמ' סא  
569.מלמד, אליעזר כבוד הדדי; והיכן כבוד שמים? צהר כ טבת תשסה עמ' 121-124 [תגובה: בס, דוד. שם עמ' 125-127]  
570.מנדלסון, ברוך פסח בסוגיא דמינטר כתונת יוסף, ספר זכרון לרב יוסף וונפסקי, ניו יורק תשסב עמ' תמג-תנ  
571.מרגליות, אפרים זלמן אגרת לגאון מוהר"ח כהן זצ"ל אודות הגט הניתן בפינסק מוריה שנה יח גל' ג-ד שבט תשנב עמ' מ-מב  
572.משאש, שלום לגרש אשה בעל כרחה, ותקנת רגמ"ה בזה אור תורה שנה לג תשסא עמ' תקט-תקטז  
573.משאש, שלום כתב בגט לבריאת "עלמה" בה"א במקום "עלמא" אור תורה שנה לג תשסא עמ' תשלג-תשלה  
574.משאש, שלום כתב בגט לבריאת "עלמה" בה"א במקום "עלמא" אור תורה שנה לג תשסא עמ' תשלג-תשלה. כהן, דקל: שם שנה לד תשסב עמ' קטז-קיז  
575.משש, שלום חייב עצמו בקנס אם לא יגרש [למי שנשא אשה לפי חוקי המדינה ובא שוב להינשא כדת] מוריה שנה יח גל' יא-יב שבט תשנג עמ' סח-עו  
576.נבון, דוד משה נוסח לשון הגט ואותיותיו (אה"ע סי' קכ"ו) המאיר לארץ גל' 18 שבט תשנט עמ' 57-67  
577.נידאם, ז'אן קלוד עמדתם של בתי המשפט האזרחיים בצרפת כלפי תביעות נגד בעלים יהודים למסירת גט דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' שפה-תד  
578.סגל, פרץ בענין שטר שחרור וגט אשה לדוד עד עולם, לנשמת דוד לנדא, ירושלים תשלב עמ' 172-166  
579.סדן, אורי גירושין על-ידי שוטה חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 193-205  
580.סולוביצ'יק, אהרן קידושין שנערכו ע"י רב קונסרבטיבי תחומין כ (תשס) 297-310  
581.סופר, אברהם שמואל בנימין סוגיא דזמן בגיטין [גיטין כו, ב] מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' לז-מד  
582.סיגלר, שמואל זנוויל בגדרי נתינה בגט זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קכח-קמ  
583.סימונסון, שלמה שערורית הגט תמרי-ונטורוצו [באיטליה] תרביץ שנה כח תשיט עמ' 392-375  
584.סמר, מרדכי בסוגיא דגיטה וידה באין כאחד בית יצחק תשיג עמ' 117-114  
585.ספירשטיין, חיים דוד גט מעושה מספרא לסייפא עלון 47 קיץ תשנד עמ' 54-65  
586.עבו, שלמה גירושין בעל כורחה על ידי שליח אור תורה שנה יב תשם עמ' רנט-רסז  
587.עובדיה, דוד חרם דרבנו גרשום 'שאין אשה מתגרשת בעל כרחה' שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 173-171  
588.עמאר, שלמה משה פתרון למעוכבות גט משואה ליצחק חלק שני תשס"ט עמ' 119-128  
589.עמינח, נח להתהוותן של הלכות בדין שליחות בגיטין דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 204-189  
590.עמינח, נח התפתחות בהלכות גטין בתקופת המשנה והתלמוד עבודת גמר בחוג לתלמוד אוניברסיטת תל-אביב תשכז  
591.עמינח, נח לתקפן ההלכתי של נוסחי הגט דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 35-69  
592.עמנואל, שמחה עיוורון כעילה לגירושין מסכת ו תשסז עמ' 31-42  
593.ערוסי, רצון הגורם הדתי בפסיקת ההלכה; כפיית גט במורדת 'מאיס עלי' - אצל יהדות תימן דיני ישראל כרך י-יא תשמא-תשמג עמ' קכה-קעה  
594.פאוסט, יחיאל שליח שלא ניתן לגירושין ומינוי שליח שלא בפניו אבני משפט ד תשסה עמ' 71-83  
595.פאלאצ'ייק, יהודה משולם דב קונטרס בענייני שמות גיטין תורת משה א תשמח עמ' ל-מה. שטרן, בצלאל: עמ' מו; פדווא, חנוך דב: עמ' מז 
596.פאליי, הלל בגדרי נאמנות שליש בגירושין המאיר ח תשנ עמ' ריד-ריח  
597.פאנעט, מנחם מנדל בענין שמות גיטין, וחזקת כשרות, ועוד כרם שלמה שנה י קונטרס ח תמוז תשמז עמ' יז-יט  
598.פוגלמן, מרדכי הגזירות על הגט והפרוזבול סיני כרך לט תשטז עמ' שנו-שסג; בית מרדכי, ירושלים תשלא מחקרים סי' כט עמ' רעד-רעט  
599.פולק, משה זאב ישראל אינו מהול... וגידם לענין גט המאור שנה יד קונ' ג טבת תשכג עמ' 11-12  
600.פולק, משה זאב הבעל שכח לומר לעדים שישמעו מצותו לסופר ושיראו מסירת הנייר המאור שנה יד קונ' ה אדר תשכג עמ' 4-6  
601.פיינשטיין, יחיאל מיכל בענין גדול עומד על גבו [בכתיבת הגט] מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' פא-פט  
602.פיינשטיין, משה המצוה לסופר לעדים ולשליח בגט ע"י מתורגמן ספר הזכרון להרב י' וינברג, ירושלים תשל עמ' קסט-קפה  
603.פינטו, משה לא "החזיר" המגרש כלי הכתיבה וכתבו בהם גט חדש אור תורה שנה לב תשס עמ' עמ' קסב-קסה  
604.פינסקי, ישראל שלמה בענין קנין חצר בגירושי אשה הפרדס שנה סא חוב' ו אדר תשמז עמ' 23-20  
605.פינקלמן, שמואל הסבות לכפית גט על הבעל עפ"י בקשת האשה בדיני ישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
606.פיקלני, דב ב' בענין כריתות בגירושין בית יצחק תשיג עמ' 118  
607.פיקסלר, דרור; רדזינר, עמיחי נתינת גט קודם יציאה למלחמה תחומין כז (תשסז) עמ' 409-425  
608.פיקסלר, יואל; אשל, חנן קריעת גיטין החל בתקופת מרד בר-כוכבא לאור הממצאים ממדבר יהודה סידרא כב תשסז עמ' 81-87  
609.פלדבלום, מאיר שמחה לשמה בגט בר אילן כו-כז תשנה עמ' 237-248  
610.פלדבלום, מאיר שמחה ברור שיטות הגאונים בשליחות גט על ידי נכרי הדרום חוב' ב ניסן תשיז עמ' 32-30  
611.פלדבלום, מאיר שמחה גירושין בע"כ לב"ש - בירור המקורות בית יצחק תשיז עמ' 57-54  
612.פלדבלום, מאיר שמחה בעיות בכתיבת הגט ונתינתו בית יצחק שנה ח תשיט עמ' 53-58  
613.פלדבלום, מאיר שמחה עדי חתימה או עדי מסירה כרתי חורב כרך יד-טו תשו עמ' 191-167  
614.פלס, יחזקאל כפית גט על בעל אלים דברי משפט ה תשנח עמ' צג-צח  
615.פלצינסקי, אליעזר בענין חתימת עדים לשמה ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תע-תעג  
616.פלק, זאב על הנשואין של כהן וגרושה דעות גל' כז סתו תשכה עמ' 35-40  
617.פלק, זאב תביעת גירושין מצד האשה בדיני ישראל המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ירושלים תשלג 123 עמ'  
618.פרדס, חיים כפיית שוטה לגרש את אשתו כבודה של תורה חלק ד תשמח עמ' עז-פ  
619.פרדס, שמואל אהרן גט ע"י שליח הפרדס חלק ד חוב' ד תמוז תרץ עמ' 18-16  
620.פרומן, אודי כפיה לגרש את אשתו כאשר שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא עלון שבות גל' 130 תשרי תשנ"א עמ' 44-50  
621.פרוש, שמעון בענין אי בעי שליחות לכתיבת הגט שערי תורה קובץ ג אדר-ניסן תשך עמ' לג-לה  
622.פרי, רונן; קפלן, יחיאל ש' תפסת מרובה לא תפסת: על העצמה באמצעות דיני הנזיקין העצמה במשפט, תל אביב תשסח עמ' 411-450  
623.פרידמן, דוד בדין סידור הגט כרם שלמה שנה יא קונטרס י אב-אלול תשמח עמ' יד-טז  
624.פרידמן, דוד דיני סדור הגט כרם שלמה גל' קי אב-אלול תשמח עמ' יד-טז  
625.פרידמן, מרדכי עקיבא 'הצרי אין במצרים אם רופא אין באל קאהרה' (מסמך ממצרים על גרושי אשת כהן בסוף המאה ה-י"א ותגובת חכם מארץ ישראל) דיני ישראל כרך ה תשלד עמ' 227-205  
626.פרידמן, מרדכי עקיבא שני קטעים מספר המעשים לבני ארץ ישראל [ב גט זמן בתוך אגרת בשאילת שלום]. סיני כרך עד תשלד עמ' יד-לו  
627.פרידמן, מרדכי עקיבא התערבות השלטון בקירואן בגירושי ארוסה (קטע חדש מקובץ גדול של שו"ת הגאונים והערות לקטעים אחרים) מיכאל ה תשלח עמ' רטו-רמב  
628.פרידמן, מרדכי עקיבא גירושין ביזמת האשה בארץ ישראל, מצרים וצפון אפריקה על פי תעודות הגניזה ממזרח וממערב ב תשם עמ' 25-19  
629.פרידמן, מרדכי עקיבא 'מעשה גדול': קטע חדש מן המעשים לבני א"י תרביץ שנה נא תשמב עמ' 664-662 ,205-193  
630.פרידמן, נתן צבי תעודת גירושין בתור מעשה ב"ד קול תורה שנה יג תשיט חוב' ו עמ' יד-טו  
631.פרידמן, שמא יהודה דין האשה ושני בעליה בהלכה התלמודית, ובחוקי המזרח הקדום שנתון המשפט העברי כרך ב תשלה עמ' 382-360  
632.פרידמן, שמא יהודה לישנא אחרינא של הגאונים לסוגיית הבא לי גיטי תרביץ שנה מז תשלח עמ' 29-20. ליפשיץ, ברכיהו: שם שנה מח תשלט עמ' 363-356; ברודי, רוברט: שם עמ' 369-364; פרידמן, שמא יהודה [תשובה]: שם עמ' 373-370 
633.פרימר, יששכר דב עילות גירושין עקב התנהגות בלתי מוסרית (חוץ מזנות) במשפט העברי חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תשם 264 עמ'  
634.פרישטיק, מרדכי אלימות פיזית של בעלים כעילה לקבלת גט בהלכה היהודית ובשיפוט הרבני דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' צג-קיח  
635.פרץ, ראובן בענין גט שנכתב ע"י שני סופרים אור המאיר (מוסף אור תורה) ניסן תשנה עמ' ל-לו  
636.פרצוביץ, נחום בענין שליחות ולשמה בכתיבת גט  יד אליעזר חוב' א תשרי תשלה עמ' יא-יב  
637.פתחי, דוד אינו יודע בטיב גיטין וקידושין ועוסק בהם - קשה לעולם יותר מדור המבול המאיר לארץ גל' 1 ניסן תשנז עמ' 38-43  
638.צוקרמן, דוב ב' גט הגר הפרדס שנה כה חוב' א תשרי תשיא עמ' 15-13  
639.צפור, משה עוד לסוגיית החזרת הגרושה דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' קנג-קסה  
640.קגן, אברהם מתתיה קנין בגט בלי נתינה לידה הפרדס שנה לז חוב' ה שבט תשכג עמ' 8-7  
641.קגן, יהודה ליב הגדרת קנין אגב וקנינים בגט הפרדס שנה יז חוב' ו אלול תשג עמ' 23-24; חוב' י טבת תשד עמ' 35-37  
642.קהתי, אבשלום ביטול גט אישה - בבלי וירושלמי המאיר לארץ גל' 29 טבת תשס עמ' 22-41  
643.קוויאר, שרגא בענין האשה עצמה מביאה את גיטה אור המזרח כרך ל תשמב עמ' 159-153  
644.קופמן, אילן ד' אמות בגט אבני משפט ד תשסה עמ' 103-118  
645.קופפר, אפרים הבהרות נוספות ל'שערורית הגט תמרי - ונטורוצו' תרביץ שנה לח תשכט עמ' 54-60  
646.קופפר, אפרים (מהדיר) הלכות הגט אשר יסד רבינו יצחק ב"ר שמואל קבץ על יד סדרה חדשה ספר ו תשכו עמ' 144-121  
647.קוק, אברהם יצחק 'וכתב לה - לשמה' תחומין ו תשמה עמ' 78-77  
648.קטן, יואל הגט מפאנו סיני כרך קיט תשנ"ז עמ' קעא-קפד  
649.קלוגר, שלמה בדין שליח גט שחזר בו משליחותו ולבסוף נתרצה ועביד שליחותיה אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז עמ' רלא-רמ  
650.קליין, מנשה גדרי כפיה בגט דברי משפט ה תשנח עמ' סא-עא  
651.קליין, מנשה; יעקבי, שמעון מתן גט והסדרי ממון - מה קודם? תחומין כב (תשסב) 157-183  
652.קמאי, אליהו ברוך קטן וגדול עומד על גביו, ובענין סתמא לשמה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שעה-שעו  
653.קמאי, אליהו ברוך בענין שלוחו של אדם כמותו, ובדין לשמה בחתימת גט ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שעז-שפ  
654.קנוהל, אלישיב הכתובה והסכמי ממון בנישואין תחומין כא (תשסא) 324-339  
655.קסל, דוד המדריך להליכי גירושין ודיני משפחה חיפה תשנה 268 ע'  
656.קפלן, אריה ליב בענין ריח הגט הפרדס שנה לד חוב' י תמוז תשך עמ' 7-9  
657.קפלן, אריה ליב בכשרות הקטן לכתוב גט המאור שנה טו קונ' ד שבט תשכד עמ' 8  
658.קפלן, יחיאל ש' פתרון מצוקת מסורבות הגט באמצעות מזונות עונשיים המשפט י תשסה עמ' 381-448  
659.קפלן, יחיאל ש' מגמה חדשה בנוגע לקיום פסקי-דין של גירושין: שיקולי מדיניות לאור המשפט העברי וחוקי היסוד מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 609-703  
660.קפלן, יחיאל ש' כופין אותו עד שיאמר רוצה אני - מהות העיקרון ויישומו בזמננו עיונים במשפט עברי ובהלכה - דיין ודיון. רמת גן תשסז עמ' 189-247  
661.קפלן, יחיאל ש'; פרי, רונן על אחריותם בנזיקין של סרבני גט עיוני משפט כח חוב' 3 תשסה עמ' 773-869  
662.קרגוי, מנדל סדר גט ע"י שליח לקבלה (זכרון פריס תקפ"ו) ישרון ברלין שנה א תרפ-תרפא עמ' קא-קו, קכז-קל  
663.קרויס, גבריאל בסוגיא דגט מעושה שרידים גל' יא ניסן תשנ עמ' סג-סו  
664.קרומביין, אליקים בעיית הגט הכפוי על פי ה"עונג יום טוב" עלון שבות גל' 156-157 תשרי תשסא עמ' 47-61  
665.קרליץ, אברהם ישעי' (חזון איש) אגרת הלכה בדין קיום גט מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' נד  
666.קרליץ, שלמה שמשון בענין מיאון וכפיה לגט ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תרכט-תרמב  
667.קרני, ישראל מאיר בדבר כתיבת שמות בגיטין המאור שנה לו חוב' א תשרי-חשון תשמד עמ' 17-14  
668.ראבילו, מרדכי אלפרדו גירושים אצל יוסף בן מתתיהו יוסף בן מתתיהו, קובץ מחקרים, בעריכת אוריאל רפפורט, ירושלים תשמג עמ' 164-149  
669.רבינוביץ, אהרן בענין אויר שאין סופו לנוח בגט מגל י תשנד עמ' 79-84  
670.רבינוביץ, יעקב יוחנן גרושין אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 554-551  
671.רבינוביץ, נחום אליעזר הדרן על מסכת גיטין [בענין מחלוקת ב"ש, ב"ה ור"ע בענין עילה לגירושין] הדרום חוב' כב תשרי תשכו עמ' 29-36  
672.רבינוביץ-תאומים, בנימין אונס עצמו בגירושין (לתקנת המגורשות בערכאות) נעם א תשיח עמ' רפז-שיב  
673.רגנשברג, חיים דוד דין הכרה באיש ואשה הבאים להתגרש הלכה ורפואה כרך ג תשמג עמ' כו-לד  
674.רגנשברג, חיים דוד דין הכרה באיש ואשה הבאים להתגרש ודין עדים בדבר שבערוה הפרדס שנה מא חוב' ד טבת תשכז עמ' 7-10; חוב' ה שבט תשכז עמ' 6-10  
675.רדזינר, עמיחי פסיקת גט מוטעה בשל הפרת הסכם גירושין תחומין ל תשע עמ' 256-272  
676.רדצ'סדורפר, דניאל דיני גירושין והפרדה - דרכים לכפית הגירושין כתלנו יג תשן עמ' 314-324  
677.רוזן-צבי, ישי "אפילו מצא אחרת נווה ממנה" - מבט נוסף על עילות הגירושין בספרות התנאית JSIJ 3 (2004) עמ' 1-11  
678.רוזנבוים, עזריאל בדין בפני נכתב ובפני נחתם בגט קול התורה גל' כח אייר תשנ עמ' פו-פט  
679.רוזנטל, בן-ציון בענין כהן בגט על תנאי המאור שנה יא קונ' ח תמוז תשך עמ' 5-8  
680.רוזנטל, חיים שלמה עיון במנהגי ירושלים בשמות גיטין שורת הדין ט תשסה עמ' קעה-קפ  
681.רוזנר, מלך שלום דרכי הקניינים בגיטין קול צבי ב תשס עמ' 305-324  
682.רוטנברג, מרדכי בדין רצון בגט בית יצחק תשיד עמ' 70-73  
683.רוטשטיין, שמעון דין גירושין בבן נח בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תא-תה  
684.רויזיליו, איתיאל איגלאי מילתא למפרע אבני משפט ז תשסז עמ' 158-175  
685.רושנייבסקי, יעקב 'לפי שאין בקיאין לשמה' ניב המדרשיה גל' יח-יט תשמה-תשמו עמ' 53-51  
686.רות, אברהם נפתלי צבי לתולדות דמתקרי - והמכונה שרידים גל' ט אדר תשמח עמ' ד-כא  
687.רות, אברהם נפתלי צבי נשתנה שם העיר בתהליך הזמן מהו לענין כתיבת גט  שרידים גל' י שבט תשמט עמ' לו-מח  
688.ריינמן, אריה ליב גופו של גט המאור שנה יא קונ' א תשרי תשך עמ' 9-10  
689.ריסקין, שלמה  הפקעת קידושין - פיתרון לעגינות תחומין כב (תשסב) 191-209  
690.רפאל, שילה בעיות הכפייה במתן גט תורה שבעל פה כב תשמא עמ' נח-סג  
691.רפאל, שילה פסקי דין בענייני חיוב גט קובץ זכרון לרב שמעון כץ, בני-ברק תשמז עמ' 69-65  
692.רפאל, שילה כפיה לגט מוריה שנה כ גל' ג-ד שבט תשנה עמ' צז-צח  
693.רפאל, שילה בענין גט מעושה בית אהרן וישראל גל' מו ניסן-אייר תשנג עמ' עו-פא  
694.רפאל, שילה בעיות הלכה סבוכות בבתי הדין בישראל ופתרונן [א. הכרת אבהות ב. נישואי ריפורמים וקונסרבטיבים ג. כפיית גט] שרידים גל' י שבט תשמט עמ' יח-כח  
695.רפאל, שילה גיטי מלחמה תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' קכג-קל  
696.רפפורט, ברוך כהנא בדיני כתיבת הגט כרם שלמה שנה י קונטרס ד שבט תשמז עמ' יא-יב  
697.רפפורט, חיים בענין שהה י' שנים ולא קיים פריה ורביה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' שכג-שכט  
698.רפפורט, שבתי שיטת הרמב"ם בדין עדי חתימה בגט בית אברהם גל' ב-ג תמוז תשלז עמ' 50-47  
699.רצאבי, יצחק כפיית גט בטוענת "מאיס עלי" פעמי יעקב נו אב תשסד עמ' פג-צד  
700.רקמן, עמנואל מ' קווים לפילוסופיה של ההלכה סידרא ג תשמז עמ' 17-7  
701.רשף, שלמה הפיצויים לרגל הגירושין עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
702.שאוה, מנשה בעקבות העליה מרוסיה וממדינות חבר העמים - כלום מוסמך בית הדין הרבני לדון בהסכמת הצדדים בענייני התרת נישואין של בני זוג שאחד יהודי והשני לא יהודי (או "ספק יהודי")? מאזני משפט כרך א תשס עמ' 211-240  
703.שאנן, חיים שלמה אפנים לכפיית הגט  תחומין יא (תשן) 203-213  
704.שאנן, שלמה ח' ביטול גט כתוצאה מהעברת בדיון בעניין מזונות לבית משפט תחומין כא (תשסא) 343-360  
705.שוחטמן, אליאב לתקנתם של הסכמי גירושין (על הסכם גירושין המלווה בשבועה) שנתון המשפט העברי יח-יט תשנב-תשנד עמ' 455-477  
706.שוחטמן, אליאב מחלת האיידס כעילה לגירושין משפטים כרך כה תשנה עמ' 19-44  
707.שוחטמן, אליאב בגידה וחיים עם "ידועה בציבור" - עילה לכפיית גט משפחה במשפט כר' א אב תשסז עמ' 259-302  
708.שוחטמן, אליאב מסורבות הגט שבחו"ל - היש להן מושיע בישראל? בשולי פרשת סבג (בג"ץ 6751/04) שערים למשפט גל' 1 אביב תשסה עמ' 10-28  
709.שוחטמן, אליאב לתקנתם של הסכמי גירושין [תוקפם כשהם מלווים בשבועה, והאם גירושין מחמת שבועה נחשבים לגירושי אונס?] שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 455-477  
710.שולמן, אליהו ברוך כתיבה לשמה וציווי הבעל הדרום חוב' ס אלול תשנא עמ' 115-129  
711.שולמן, אשר מאיר בענין קנין הגט מוריה שנה ח גל' י-יב סיון תשלט עמ' נט-ס  
712.שולמן, שמריה בדין הולד גט זה לאשתי הפרדס שנה לד חוב' ח אייר תשך עמ' 24-26  
713.שופר, אבינעם האפילפסיה בזמננו - וההלכה [כפית גט] תחומין יד (תשנד) 360-361  
714.שור, דוד גט הבית דין צדק ובית המשפט בכפי' המאור שנה מו חוב' ג שבט-אדר תשנג עמ' 19-21  
715.שחור, יאיר מנוי סופר ע"י הרשאה בכתב או בטלפון שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 196-186  
716.שחם, יואב נתינת הגט והקנאתו עלון שבות גל' 156-157 תשרי תשסא עמ' 79-101  
717.שחם, יואב מעמד האישה בתהליך הגירושין עלון שבות גל' 162 ניסן תשס"ג עמ' 37-64  
718.שטיינברג, משה בדין שם בגט נעם ספר יח תשלה-תשלו עמ' קמא-קנד  
719.שטיינברג, משה מעשה בית דין בנדון שמות הגט הדרום חוב' מד תשרי תשלז עמ' 100-99  
720.שטיינברג, משה מינוי סופר ועדים ושליח בכתב במקום עיגון הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 34-42  
721.שטינברג, יצחק נתינה, כריתות והקנאה בגט חמדת הארץ ד תשס"ו עמ' 212-248  
722.שילה, ידידיה; אטלס, יהודה היוצא למלחמת בית דוד - גט כריתות כותב לאשתו מאבני המקום קובץ יב תשס עמ' 53-67  
723.שילה, יואל גירושין בגלל עקרות דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 574 תשסה 4 עמ'  
724.שילה, שמואל חסר כח גברא כעילה לגירושין דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 367-353  
725.שינפלד, אברהם צבי הסכם ממון קדם נישואין תחומין כב (תשסב) 148-156  
726.שיפמן, פינחס ההלכה היהודית במציאות משתנה: מה מעכב את מעוכבות הגט? עלי משפט כר' ו אייר תשסז עמ' 27-46  
727.שיפנסקי, ראובן ביטול שליחות בלשון "גט זה בטל" מוריה שנה יח גל' ג-ד שבט תשנב עמ' סח-עא  
728.שכטר, אהרן משה בדין קנינים בגט פדות טוביה, ספר זכרון לרבי גימפל אביגדור וויס, ירושלים תשסה עמ' תמט-תנב  
729.שכטר, אלימלך ברור להלכה בענין ציווי לסופר ולעדים ע"י טלפון ובשלוחין כבוד הרב, לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ניו-יורק תשמד עמ' 272-268  
730.שכטר, צבי כפיה בגט אבני משפט ד תשסה עמ' 13-27  
731.שכטר, צבי קונטרס בדין לשמה בגט ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' קע-קפב  
732.שכטר, צבי עדות לקיום הדבר בגיטין וקידושין הפרדס שנה מה תשלא חוב' ה עמ' 15-13  
733.שלוש, שלמה מסירת גט פיטורין לאשה כדי שלא תזדקק ליבם קטן [גילוי מצבו הרפואי לחולה סופני] ארחות 40 ערב פסח תשנד עמ' 24-27  
734.שמואלביץ, חיים בענין שליחות בכתיבה ובנתינה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' קצט-רג  
735.שמש, יעקב בגדר גט מעושה מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' יח-יט  
736.שנקולבסקי, אליעזר במהות עדי מסירה (קריאת הגט ע"י העדים בזמן הגירושין) שעלי דעת קובץ ה אב תשמז עמ' 207-200  
737.שפיצר, שמעון שלום בענין נתינה בע"כ זרע יעקב תשמה-תשמו עמ' קכה-קכז   
738.שפירא כהנא, אברהם אלקנה טענת גבורת אנשים לענין גט וכתובה תחומין יז (תשנז) 235-242  
739.שפירא, אברהם אלקנה כהנא קדושין וגרושין ע"י מי שאינו מוסמך תחומין יט (תשנט) 163-181  
740.שפירא, בנימין התפתחות דיני הגרושין במשפט העברי והמצב כיום עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
741.שפירא, דוד שלמה חולה במחלת הרוח אם יכול לגרש הדרום חוב' א שבט תשיז עמ' 50-41  
742.שפירא, משה גירושין בגין מאיסה דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 153-117  
743.שפירא, רפאל ישראל איסר בענין גירושין בבעל שמדבר לפעמים דברי שטות קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' א תשרי חשון תשמז עמ' כא-כב  
744.שצקס, אברהם אהרן בדין גט על דבר שלא בא לעולם בית יצחק תשיב עמ' 89-95  
745.שקוי, יהודה ליב בדין שליח הגט שנשתטה המאור שנה יג קונ' ו ניסן תשכב עמ' 8-9  
746.שרמן, אברהם היסודות בהלכה לפיצויי גירושין לאשה שורת הדין י תשסו עמ' קכד-קלו  
747.שרמן, אברהם חסרון גבורת אנשים כעילה לחיוב גירושין (פס"ד) אסותא א ירושלים תשסו עמ' ריח-רכד  
748.שרמן, אברהם ח' תביעת גירושין בגין אי יכולת ללדת ילדים [פסק דין]  עטרת שלמה ח תשסג עמ' קמח-קסב  
749.שרמן, אברהם; איזריר, חגי; שינפלד, אברהם חיוב גט בגין פירוד ממושך - פס"ד מבית הדין הרבני הגדול, ירושלים אבני משפט י תשסט עמ' 16-57  
750. Dissolution of Jewish marriages by mutual consent  International Law Quarterly 1 (1947), p. 365-368  
751. Divorcing secular and Jewish law  Reconstructionist 49,2 (1983), p. 7,12  
752. Jewish divorce and the civil law  De Paul Law Review 12 (1962-63), p. 295-305  
753. Jewish divorce law in Palestine  Law Times 180 (1935), p. 255-256*  
754. Jewish religious divorce and American jurisprudence: a comparative study  Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal 7 (1984), p. 351-377  
755. Amram, David Werner  Divorce  Jewish Encyclopedia 4, p. 624-628  
756. Amram, David Werner  The Jewish law of divorce, according to Bible and Talmud  Philadelphia 1896, 224 p.; repr. N.Y. 1968.   
757. Belicha, Maurice  Le divorce confessionel chez les Israelites  Alger 1953, 48 p.  
758. Bentwich, Herbert  Divorce and Jewish law: a study in comparative jurisprudence  Law Magazine and Review 23 (1898), p. 317-323*  
759. Bialoblocki, Samuel  Ehescheidung  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 259-271  
760. Blau, Ludwig  Die j?dische Ehescheidung und der j?dische Scheidebrief  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1910-11 (34), p. 1-80; 1911-12 (35), p. 1-111, 2 fasc.; (Published also in Hungarian, 1911-12); separately print 1912; photo repr. Farnborough 1970  
761. Blau, Ludwig  Der Gruss im Scheidebrief  Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judentums 76, N.F. 40 (1932), p. 310-312  
762. Bleich, J. David  Refusal to grant a religious divorce  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard. Jewish Law Annual 1 (1978), p. 179-183  
763. Bleich, J. David  Impotence as grounds for a divorce  In: Current responsa, decisions of Batei Din, and rabbinical literature, eds. J. David Bleich and G.B. Halibard. Jewish Law Annual 1 (1978), p. 184-186  
764. Bleich, J. David  Indirect coercion in compelling a get  In: Survey of recent halakhic periodical literature. Tradition 20 (1982), p. 155-159  
765. Bleich, J. David  Jewish divorce: judicial misconceptions and possible means of civil enforcement  Connecticut Law Review 16 (1983-84), p. 201-289  
766. Bleich, J. David  A suggested antenuptial agreement: a proposal in wake of Avitzur  Journal of Halacha and Contemporary Society 7 (1984), p. 25-41  
767. Bleich, J. David  Indirect coercion in compelling a Get  In: Current responsa, decisions of Bate Din and rabbinical literature. Jewish Law Annual 5 (1985), p. 65-71  
768. Bleich, J. David  The device of the 'sages of Spain' as a solution to the problem of the modern-day Agunah  Tradition 22,3 (1986), p. 77-87  
769. Bleich, J. David  Compelling the husband to divorce, the device of the 'Sages of Spain'  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 237-253  
770. Boerner, Christian Friedrich (praes.); Wolf, Christian Gottlob Friedrich (resp.)  Schediasma philologicum de divortio Judaeorum ex varia loca Vet. et Novi Testam  Dissertation Leipzig 1739, 16 p.  
771. Bulz, Emmanuel  Le divorce en droit rabbinique  La Chaux-de Fonds 1954, 144 p.  
772. Busse, G.W.  The Herem of Rabenu Tam in Queen Anne's London  Jewish Historical Society of England, Transactions 21 (1968), p. 138-147  
773. Cobin, David M.  Jewish divorce and the recalcitrant husband; refusal to give a Get as intentional infliction of emotional distress  Journal of Law and Religion 4 (1986), p. 405-430  
774. Cohen, Boaz  Note sur la loi juive de divorce [עדי מסירה כרתי]  Revue des Etudes Juives 92 (1932), p. 151-162 (also publ. separately)  
775. Cohen, Boaz  Note sur la signature des temoins au bas du Guett  Revue des Etudes Juives 98 (1934), p. 58-65  
776. Cohen, Boaz  Concerning divorce in Jewish and Roman law  Proceedings, American Academy for Jewish Research 21 (1952), p. 3-34 = Jewish and Roman law, N.Y. 1966, p. 377-408  
777. Cohen, Simon  Divorce  Universal Jewish Encyclopedia 3, p. 577-580  
778. Cohn, M.  Le divorce dans la legislation talmudique  Paris 1901*  
779. Cohn, Marcus  Get  J?disches Lexikon 2, p. 1141-1145 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 121-123  
780. Colombo, Samuele  Una questione di divorzio; secondo il diritto Ebraico  Livorno 1895, 42 p.  
781. Daiches, Samuel  Divorce in Jewish law  Publications of the Society for Jewish Jurisprudence, Engl. branch, 1 (1926), p. 215-224 = Journal of the Society of Comparative Legislation = Journal of Comparative Legislation, 3rd ser., 8 (1926), p. 215-224 = Essays and adresses. Newport 1955, p. 84-9  
782. Davies, W.W.  Divorce in OT  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 863-865  
783. Davies, W.W.  The codes of Hammurabi and Moses  N.Y. 1905, 126 p.; repr. 1916, 126 p.  
784. Dick, Judah  Is an agreement to deliver or accept a Get in the event of a civil divorce halakhically feasible?  Tradition 21,2 (1983), p. 91-106  
785. Dienemann, Max  Das j?dische Ehescheidungsrecht  Der Schild 7 (1928), p. 197-198, 211  
786. Drach, P.L.B.  Du divorce dans la synagogue  Rome 1840, 24 + 247 p.  
787. Dunner, Lasar  ששה סדרי גט וחליצה Der j?dische Scheidungsakt  Koln 1927, 8 + 101 p.  
788. Emanuel, C.H.L.  Jewish divorce  Law Times 166 (1928), p. 328-329*  
789. Enciclopedia Judaica Castellana  Divorcio  Vol. 3, p. 525-528  
790. Encyclopedia Talmudica  No woman is brazen to her husband's face אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה Vol. 1, p. 730-736  
791. F.M.G.  Jewish divorce in Palestine  Journal of Comparative Legislation and International Law 23 (1941), p. 187-189  
792. Falk, Zeev W.  Jewish divorce in a Canadian court: Morris v. Morris (1973) Winnipeg Q.B. (1973) 3 W.W.R. 526  Israel Law Review 9 (1974) p. 440-443  
793. Falk, Zeev W.  Four glosses in Mishnah and Baraita  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 171-177  
794. Feis, Leopold de  Del 'libello del ripudio' nella legge mosaica  Giornale della societa Asiatica Italiana 19,1 (1906), p. 51-81  
795. Frazer, Barbara  Avitzur v. Avitzur; Jewish divorce and First Amendment  Rutgers Law Review 36 (1983-84), p. 887-914  
796. Freeman, M.D.A.  The status of a foreign 'Get' in Belgium  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 228-229  
797. Freeman, M.D.A.  Jews and the law of divorce in England  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 276-288  
798. Freid, Jacob (ed.)  Jews and divorce  N.Y. 1968, 13 + 208 p.   
799. Friedell, Steven F.  The First Amendment and Jewish divorce; a comment on Stern v. Stern  Journal of Family Law 18 (1979-80), p. 525-535  
800. Friedell, Steven F.  Jewish divorce in American courts - the New York experience  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 25-28  
801. Friedman, Mordechai Akiva  Termination of marriage upon the wife's request: a Palestinian Ketubba stipulation  Proceedings, American Academy for Jewish Research 37 (1969), p. 29-55  
802. Friedman, Mordechai Akiva  Divorce upon the wife's demand as reflected in manuscripts from the Geniza  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 103-126  
803. Frimer, Dov I.  A selected English bibliography on the enforcement of Jewish divorce in the secular courts  Dine Israel 10-11 (1981-83), Engl. sect., p. 127-129  
804. Fubini, Guido  Gli ebrei e il divorzio  La Rassegna Mensile di Israel 36, 1 (1970), p. 355-365  
805. Funk, Salomon  Die Sprache des Scheidebriefes  Jahrbuch der J?disch-Literarischen Gesellschaft 16 (1924), p. 123-135  
806. Gartner, Tzvi  Problems of a forced Get  Journal of Halacha and Contemporary Society 9 (1985), p. 118-142  
807. Gaster, Moses  The Jewish law of divorce  Jewish Review, London, 1 (1910-11), p. 386-388  
808. Gaster, Moses  The Jewish divorce, no apology  Jewish Review, London, 1 (1910-11), p. 484-500  
809. Geller, Merkham J.  The Elephantine Papyri and Hosea, 2,3. Evidence for the form of the early Jewish divorce writ.  Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 8 (1977), p. 139-148  
810. Ginsburger, Ernest  Divorce civil, repudiation judaique  Paris n.d., 32 p.  
811. Goldstein, Albert S.  Should we give a Get?  Central Conference of American Rabbis, Journal 58 (1967), p. 77-80  
812. Greenberg, Blu  Jewish divorce law. If we must part, let's part as equals  Lilith 1 (1977), p. 26-29  
813. Greenberg, Simon  And he writes her a bill of divorcement. With introduction by Seymour Siegel  Conservative Judaism 24,3 (1970), p. 73-141.   
814. Greenstone, Julius H.  Get  Jewish Encyclopedia 5, p. 646-647  
815. Groob, Irving  'Get': divorce Jewish style  Connecticut Bar Journal 40 (1966), p. 594-601  
816. Groob, Irving  Divorce - Jewish style  Case and Comment 72,4 (1967), p. 29-34  
817. Grossman, Milton L.  New legal approaches to the divorce problem  Reconstructionist 15,6 (1949), p. 17-19  
818. Hammond, Philip C.  A divorce document from the Cairo Geniza  Jewish Quarterly Review, N.S. 52 (1961-62), p. 131-153  
819. Hananel, Ascher Isakoff  Der Ehescheidungsbrief im j?dischen Recht  Dissertation Breslau 1927, 47 p.  
820. Harris, Monford  Toward a theology of divorce  Conservative Judaism 23,4 (1969), p. 33-44  
821. Haut, Irwin H.  Not getting a 'Get' can be a Jewish family law problem  New York Law Journal (August 17, 1981), p. 1 ff.*  
822. Haut, Irwin H.  Divorce in Jewish law and life  N.Y. 1983, 13 + 146 p. (Studies in Jewish Jurisprudence, 5).   
823. Haut, Irwin H.  A problem in Jewish divorce law: an analysis and some suggestions  Tradition 16,3 (1977), p. 29-49  
824. Herskowitz, Sylvia A. (ed.)  The basics of Jewish divorce  N.Y. 1971, 8 p. (unn.)  
825. Hildesheimer, Israel  Die rituelle Scheidung  J?dische Presse 17 (1886), p. 235-237, 251-252 = Gesammelte Schriften, Frankf.a.M. 1923, p. 129-140  
826. Humbert, Michel  Un divorce judaique devant la juridiction royale: L'affaire Samuel Peixotto - Sarah Mendes d'Acosta  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 307-318  
827. Hunt, Harry B.  Attitudes toward divorce in post-exilic Judaism  Biblical Illustrator 12 (1986), p. 62-65*  
828. Jones, David Phillip; Johnson, Alastair Bissett  Re: Morris and Morris: a case comment  McGill Law Journal 23 (1977), p. 110-117  
829. Juster, Jean  Le mariage; le divorce; capacite de fait (femme juive, mineur)  In: Les juifs dans l'Empire Romain, vol. 2, Paris 1914, p. 41-64  
830. Kadouch, Lucien  Divorce juif et tribunaux civils francais  Montrouge 1935, 172 p.  
831. Kahan, Linda S.  Jewish divorce and secular courts: the promise of Avitzur  Georgetown Law Journal 73 (1984-85), p. 193-224  
832. Kohler, Josef  Guterrecht und Ehescheidungsrecht der osterreichischen Juden  Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft 33 (1916), p. 283-286  
833. Kohler, Kaufmann; Simon, Abram  The harmonization of the Jewish and civil laws of marriage and divorce  Central Conference of American Rabbis, Yearbook 25 (1915), p. 335-402  
834. Lehmann, Manfred R.  Genesis 2,24 as the basis for divorce in Halakhah and New Testament  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 72 (1960), p. 263-267  
835. Lesetre, Henri  Divorce  Dictionnaire de la Bible 2, p. 1448-1453  
836. Levy, Renee  Le divorce juif et les conflits des lois qu'il peut engendrer  Paris 1929, 2 + 187 p.*  
837. Lew, Julian D.M.  Jewish divorces  New Law Journal 123 (1973), p. 829-830  
838. Lieber, David L.; Schereschewsky, Ben Zion  Divorce  Encyclopedia Judaica 6, p. 122-137; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 414-424  
839. Lipinski, E.  The wife's right to divorce in the light of ancient Near Eastern tradition  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 9-27  
840. Luckock, H.M.  The history of marriage, Jewish and Christian, in relation to divorce and certain forbidden degrees  London 1894, 20 + 327 p.; 2nd. ed. 1895, 26 + 359 p.  
841. Maidment, Susan  The legal effect of religious divorces  Modern Law Review 37 (1974), p. 611-626  
842. Mayer, Reuven  Mental health and divorce in Judaism  International Journal of Medicine and Law 1 (1980), p. 315-333  
843. McGrath, R.H.  Divorce (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 4, p. 930-931  
844. Meislin, Bernard J.  Jewish divorce in American courts  Journal of Family Law 16 (1977-78), p. 19-35  
845. Meislin, Bernard J.  Civil courts enforcement of agreement to obtain a 'Get'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 224-227  
846. Meislin, Bernard J.  Pursuit of the wife's right to a 'Get', in United States and Canadian courts  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 250-271  
847. Messeca-Fara  Le divorce juif  1936*  
848. Modrzejewski, Joseph  Les juifs et le droit hellenistique: divorce et egalite des epoux  Iura: Rivista Internationale di Divito Romane e Antica 12 (1961), p. 162-193  
849. Nembach, Ulrich  Ehescheidung nach alttestamentalichem und j?dischem Recht  Theologische Zeitschrift 26 (1970), p. 161-171  
850. Novak, David  Annulment in lieu of divorce in Jewish law  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 188-206 = Halakhah in a theological dimension, Chico 1985, p. 29-44  
851. Novak, David  Divorce and conversion: is a traditional-liberal modus vivendi possible?  In: Halakhah in a theological dimension, Chicago 1985, p. 45-60  
852. Osofsky, Bracha  Kol Ishah: Progress in the Get problem  Lilith 10 (Winter 1982-83) p. 4-5  
853. Paterson, John  Divorce and desertion in the Old Testament  Journal of Biblical Literature 51 (1932), p. 161-170  
854. Petuchowski, Jakob J.  Some reflections on the reform attitude towards divorce  Central Conference of American Rabbis, Journal 45 (1964), p. 11-13  
855. Piatelli, Daniela  Get and Get Shihrur  Jewish Law Association Studies 1 (1985), p. 93-99  
856. Piatelli, Daniela  The marriage contract and bill of divorce in ancient Hebrew law  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 66-78  
857. Polacco, Vittorio  La questione del divorzio e gli Israeliti in Italia  Padova-Verona 1894, 75 p.  
858. Rabello, Alfredo Mordechai  Divorce of Jews in the Roman Empire  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 79-102  
859. Rabinowitz, Louis I.  The London Get of 1287  Jewish Historical Society of England, Transactions 21 (1968), p. 314-322  
860. Radman, Barbara J.  Jewish divorce; what can be done in secular courts to aid the Jewish woman?  Georgia Law Review 19 (1984-85), p. 389-425  
861. Rakefet (Rothkoff), Aaron  The divorce in Cleves, 1766  Gesher 4 (1969), p. 147-169  
862. Rost, Leonhard  Fragen zum Scheidungsrecht in Genesis 12,10-20  Gottes Wort und Gottes Land; Hans Wilhelm Hertzberg zum 70. Geburtstag, 1965, p. 186-192  
863. Schreiner, Stefan  Mischehen - Ehebruch - Ehescheidungen. Betrachtungen zu Malachi 2,10-16  Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 91 (1979), p. 207-228  
864. Secretan, D.  Dissertation sur le divorce, selon la loi de Moyse et selon l'Evangile  n.p., 1808, 80 p.  
865. Seligman, Ruth  Divorce  Midstream 28,3 (1982), p. 35-37  
866. Sessa, Guiseppe  Tractatus de Judaeis, eorum privilegiis, observantia et recto intellectu, continens pignora, usuras, testimonia, testamenta, juramenta, successiones, immunitates, matrimonie, repudia..  Augusta Taurinorum (Turin) 1717, 16 + 387 p.  
867. Shilo, Shmuel  Impotence as a ground for divorce (to the end of the period of Rishonim)  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 127-143  
868. Shulman, Sandra S.  Civil involvement in Jewish divorce law  Annual Survey of American Law 4 (1985), p. 969-976  
869. Sigal, Phillip  The future of rabbinic divorce  In: New dimensions in Judaism, N.Y. 1972, p. 133-153  
870. Solomon, Norman  Jewish divorce law and contemporary society  Jewish Journal of Sociology 25 (1983), p. 131-139  
871. Spiegler, Samuel  Divorce, Halacha and the married-unmarried  Journal of Jewish Communal Service 59 (1982-83), p. 217-218  
872. Strickman, Hermann Norman  A note on the text of Babylonian Talmud Gittin 6a  Jewish Quarterly Review, N.S. 66 (1975-76), p. 173-175  
873. Throckmorton, B.H.  Certificate of divorce  The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 549  
874. Toeg, A.  Does Deuteronomy 24,1-4 incorporate a general law of divorce?  Dine Israel 2 (1970), Engl. sect., p. 5-24  
875. Townsend, John T.  The Gospel of John and the Jews: the story of a religious divorce  In: Antisemitism and the foundations of Christianity, ed. Alan Davies, N.Y. 1979, p. 72-97  
876. Warmflash, Lawrence M.  The New York approach to enforcing religious marriage contracts; from Avitzur to the Get statute  Brooklyn Law Review 50 (1984), p. 229-253  
877. Washofsky, Max  The recalcitrant husband: the problem of definition  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 144-166  
878. Weill, Michel A.  Die Ehescheidung vom j?dischen Standpunkte  Die Neuzeit 26 (1886), p. 255-257, 266, 275-277.   
879. Weill, Michel A.  Le divorce au point de vue israelite  Paris 1886, 16 p.  
880. Wenham, Gordon J.  The restoration of marriage reconsidered  Journal of Jewish Studies 30 (1979), p. 36-40  
881. Winer, G.B.  Ehescheidung  Biblisches Realworterbuch 1, p. 301-302  
882. Yaron, Reuven  On divorce in Old Testament times  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser., 4 (1957), p. 117-128  
883. Yaron, Reuven  The Mesadah bill of divorce  Studi in onore di Edoard Volterra, vol. 6 (1971), p. 433-455  
884. Zagouri, Abraham  Le divorce d'apres la loi talmudique, chez les marocains de confession israelite et les reformes actuelles en la matiere  Maroc 1958, 137 p.  
885. Zakovitch, Yair  The woman's rights in the biblical law of divorce  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 28-46  
886. Zipser, M.  Zur Streitfrage, ob bei einer Ehescheidung ein Beth-Din vonnothen?  Ben Chananja 8 (1865), p. 913-915.   
887. [Ceneau, Robert] Cenalis, Robertus  De divortio matrimonii Mosaici  Paris 1594*  
888.תומר, אמי בדין מסירת מודעא מעליות עלון ד תשמג עמ' 37-33   
889.תפילנסקי, נתנאל סוגיית צרת סוטה ומחזיר גרושתו אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תשו-תשיא  
890. שטמפפר, צבי ספר הגירושין לרב שמואל בן חפני גאון סורא: עיונים ונוסח חבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית תשסד 2 כר'  

יב. משפחה. ירושה > פקיעת נישואין > עגונה

 מחברכותרתספרביקורת
891.למען העגונות [לתקנת נשי היוצאים למלחמה] הפרדס שנה טו חוב' יא שבט תשב עמ' 2-3  
892.אבן, דוד היתר עגונות הפיגועים במגדלי התאומים ובים השחור פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' מב-נד  
893.אברמסקי, יחזקאל למען העגונות [בענין הרשאה לכתיבת גט ע"י היוצא למלחמה]. אגרת מבית דין צדק לונדון והמדינה הפרדס שנה יד חוב' ז תשרי תשא עמ' 15-12  
894.אברמסקי, יחזקאל לתקנת עגונות [בדבר כשרותם של מחללי שבת לעדות עגונה] הפרדס שנה יט חוב' יא שבט תשו עמ' 28-23  
895.אברמסקי, יחזקאל שאלת עגונה תבונה כרך ט תשיט עמ' מב-מז  
896.אונטרמן, איסר יהודה הצעות מעשיות לתקנת בנות ישראל (בנידון סדור גט שכיב מרע) [בענין גירושין על תנאי למנוע עגינות בחליצה] אור המזרח שנה ד חוב' ג-ד אלול תשיז עמ' 8-10; ה חוב' א טבת תשיח עמ' 55  
897.אונטרמן, איסר יהודה בענין עגונות מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 68-73  
898.אופנהיים, צבי יעקב הלכה למעשה ב'תקנת עגונה' יגדיל תורה שנה א תרסט-תרע עמ' 1-3, 26-27, 50-51, 73-74, 97-98, 162-164  
899.אוצר הפוסקים קונטרס התשובות בעניני עגונות תוספת לאוצר הפוסקים אבן העזר סי' יז. ירושלים תשכג  
900.איגרא, יוסי עד אחד במלחמה אבני משפט ח תשסח עמ' 58-77  
901.אילן, יעקב בדין נאמנות עד אחד במיתת בעלה, אם הנאמנות מהתורה או מדרבנן זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תקסא-תקסה  
902.אלפסי, יצחק עגונות במקורות, במסורת ובפולקלור מאורות קובץ 3 חורף תשמא עמ' 124-115  
903.אלקלעי, בן-ציון תקנת עגונות אלג'יר תרעב פד דפים (בהכפלה)  
904.אפשטיין, יהודה ליב לשאלת העגונה ניו-יורק תש 272 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 9522] Aaronson, David: Proceedings, Rabb. Ass. 7 (1940), p. 301-314 
905.אפשטיין, יהודה ליב הצעה למען תקנת עגונות נויארק תרצ 39 עמ'  
906.אפשטיין, יהודה ליב לשאלת העגונה ניו-יארק תש 272 עמ'  
907.בורק, אהרן דוד חוק גיטין וקידושין במדינת ישראל [בענין עגונות ו'גלמודים'] אור המזרח שנה א חוב' א אדר תשיד עמ' 15-18  
908.בן יעקב, צבי יהודה נאמנות עד אחד בעגונה ובנחלה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' צז-קב  
909.בצרי, עזרא טובת הפרט מול טובת הציבור (חשש לעגינות מול צו הסגרה) תחומין ט תשמח עמ' 67-63  
910.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 55-72  
911.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 55-72  
912.ג'קטר, חיים הצלה מעיגון על סמך השמות שבגט תחומין כב (תשסב) 188-190  
913.גולבסקי, חיים דובער תשובת גאוני פולין בעניני עגונות מאורות קובץ 3 חורף תשמא עמ' 114-87  
914.גולדברג, זלמן נחמיה היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים תחומין יב (תשנא) 363-367  
915.גולדצוייג, בן-ציון טעם דאין בודקין עדי אשה בדרישה וחקירה המאור שנה יג קונ' ג טבת תשכב עמ' 5-8; קונ' ד שבט תשכב עמ' 3-5  
916.גורן, שלמה התרת העגונות של צוות הצוללת 'דקר' מאורות קובץ 3 חורף תשמא עמ' 86-14  
917.גורן, שלמה משיב מלחמה; שאלות ותשובות בענייני צבא, מלחמה וביטחון כרכים א-ג. ירושלים תשמג-תשמו 26 + תכא; תס; תח עמ'  
918.גורן, שלמה תקנת העגונות של מלחמת השחרור מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 194-162  
919.גיפטר, מרדכי דרישה וחקירה בעדות אשה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקמב-תקמז  
920.גלנטי, משה תשובה בענין היתר עגונה קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ג שבט-אדר תשמח עמ' ז-יח  
921.גרויברט, דוד לשאלת העגונה והחליצה הדאר שנה כא תשב-תשג עמ' 709  
922.גרטנר, צבי בדין מזונות דמגורשת ואינה מגורשת - לתקנת עגונות מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' עו-פא  
923.גרינוולד, יקותיאל יהודה לתקנת עגונות [דרך לכתיבת גט במקום שאין סופר] הפרדס שנה כ חוב' ג סיון תשו עמ' 33-36  
924.גרסטן, שמואל יהודה; שרשבסקי, יהודה א' דנ"א - D.N.A ענינו וגדריו ישורון יב ניסן תשסג עמ' תצ-תקד  
925.גרסטן, שמואל מרדכי קונטרס בעניני היתר עגונות (כולל תשובות הרבנים אליהו לוין ואברהם ברומברג על טביעות עינא דקלא) ישורון יא אלול תשסב עמ' תרכז-תרנא  
926.גרשטנפלד, שמואל הצעה למעט בעיגון תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 278-269  
927.גרשטנפלד, שמואל היתר עגונות תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 385-391  
928.דיכובסקי, שלמה באשה אשר בעלה נחטף בידי מחבלים ועקבותיו לא נודעו הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 158-155  
929.דיק, יהודה הצעה לעריכת שטר חיוב למתן גט במקרה של גירושין אזרחיים ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רכו-רלו. ישראלי, שאול: בשולי המאמר. שם עמ' רלו-רמ 
930.הופר, אברהם אם סמכינן אנן מדינא דש"ס ופוסקים להשיא אשת איש לעלמא על מכתבי תעודתם של ערכאות הצבא המעידים מת אחד במלחמה ספר היובל למלאת חמשים שנה לבית מדרש הרבנים בבודפשט. בודפשט תרפח חלק עברי עמ' לט-נד  
931.היגר, מיכאל העגונה בישראל [רשימת שו"ת] אוצר החיים ספר יא תרצה עמ' 43-53  
932.היגר, מיכאל העגונה בשו"ת הגאונים והראשונים חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 107-94  
933.היגר, מיכאל דיני ישראל ושאלת העגונה היהודי שנה א תרצו עמ' 42-46  
934.הכהן, אהרן מענדיל יד רא"ם. חלק ב... כולל כ"ה סדרים מהם כ"ג סדרי גט ומצורף אליהם קונטרס עגונות.. (נערך והו"ל ע"י חיים נפתלי ויסבלום). ת"א תשך  
935.הלוי, יוסף שאול בעניין היתר עגונה, ושמות גיטין כרם שלמה שנה י קונטרס ה אדר תשמז עמ' ט-י  
936.הלפרין, לוי יצחק איסור דרבנן בכדי להתיר עגונה דברי משפט ו תשס עמ' רכה-רלה  
937.הנדל, ניל עגונות מגדלי התאומים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 136 כי תצא תשסג 4 עמ'  
938.הנקין, יוסף אליהו פירושי איברא. חלק א... בעיני עדות וגיטין וקידושין והצעה לתקנה עגונות ניו-יורק תשא 192 עמ'  
939.הנקין, יוסף אליהו הערות נוספות ע"ד גטין לנשי היוצאים למלחמה הפרדס שנה טז חוב' ב אייר תשב עמ' 18-16  
940.הנקין, יוסף אליהו בסדור גיטי מלחמה הפרדס שנה טז חוב' ג סיון תשב עמ' 23-25  
941.הנקין, יוסף אליהו הערות בעדות עגונות תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 712-719; ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 65-68; פירושי לב איברא, ניו-יורק תשיז עמ' 27-34  
942.הרצוג, יצחק אייזיק אומדנא דרבי אליעזר מוורדון ועגונות ביתר (קטע מתשובה) הליכות תו שין כף ערה''ש תשך עמ' 70-67  
943.הרשברג, אברהם מרדכי בענין להתיר עגונה ע"י ראית מראה הפרדס שנה כז חוב' י אדר תשיג עמ' 36-27  
944.וולמרק, מרדכי גימפל בגדר דין ניסת בעדים במיתת הבעל מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' קלו-קלח  
945.ויינברג, יחיאל יעקב על נשים שבעליהן השתמדו נעם כרך א תשיח עמ' א-נא  
946.ויס, אשר זליג בעניני סימנים בעגונא, בממון ובנפשות מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לט עמ' רנו-רע  
947.ורמן, נחום נכרי מסיח לפי תומו לעניין... עדות אשה, והחילוק בין עדות זו לעדות שאר פסולין בעדות אשה שאלות ותשובות לחקר ההלכה, ירושלים תשיח עמ' 20-30  
948.ז'ולטי, בצלאל בענין תקנת עגונות הפרדס שנה נז חוב' ז אייר תשמג עמ' 8-6  
949.זברמן, אלקנה בעניין קבלת עדות מחללי שבת לענין היתר עגונה כרם שלמה שנה ט קונטרס ז אייר-סיון תשמו עמ' כד-כט   
950.זוין, שלמה יוסף עגונות של מלחמה בספרות ההלכה סיני כרך י תשב עמ' כא-לה  
951.זוין, שלמה יוסף גיטי מלחמה לאור ההלכה, תל אביב תשיז עמ' סה-פד  
952.זפרני, צחי בסוגיא דההוא גברא (יבמות קטו, א) אבני משפט ח תשסח עמ' 78-89  
953.חייקין, משה אביגדור תשובה בהיתר עגונה שנה בשנה תשמו עמ' 157-149  
954.טויבש, שמואל שמלקי נאמנות עד אחד בעדות אשה כרם שלמה שנה ג קונטרס ז אייר תשם עמ' יח-כא  
955.טולידאנו, יעקב משה עגונות השמד של המלחמה האחרונה הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 50-46  
956.יוסף, עובדיה התרת עגונות של מלחמת יום הכיפורים תורה שבעל פה יז תשלה עמ' יא-כח  
957.יוסף, עובדיה בדין 'מים שאין להם סוף' בהלכות עיגונא מאורות קובץ 3 חורף תשמא עמ' 13-5; חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' ט-כ  
958.יחיא, יוחאי סימנים בעדות אשה אבני משפט ח תשסח עמ' 90-101  
959.כהן, אמוץ שיעור"כדי שתצא נפשו" בטבע במים - עיון בשיטת הריב"ש חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 181-184  
960.כהנא, ידידיה גוי מסיח לפי תומו בעדות אישה חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 198-208  
961.כהנא, יצחק זאב קוים בעניני עגונות (משום עגונא אקילו בה רבנן) סיני כרך יח תשו עמ' רנה-רעח  
962.כהנא, יצחק זאב לתקנת עגונות (מהות הבעיה והשתלשלותה) ירושלים תשז קג עמ'  
963.כהנא, יצחק זאב ספר העגונות; אוסף מקורות עם פירושים בירורים והערות ירושלים תשיד  
964.כהנא, יצחק זאב בעיית עגונות תורה שבעל-פה ג תשכא עמ' קד-קי  
965.כהנא, שלמה דוד שאלות עיגון בתקופת השואה תחומין יד (תשנד) 259-264  
966.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים תחומין יב (תשנא) 349-362  
967.לוי, ישראל לתקנת בנות ישראל [אגרת הרב ישראל לוי אל רבני פולין בענין העגון] העולם שנה יג 1925 עמ' 427  
968.לוי, סיני גדרי נאמנות עד אחד להתיר עגונה חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 185-197  
969.לוינסון, יוסף פנחס אי מחנות ההסגר והשמד יש להם דין בית הסקילה המאור שנה א חוב' י אלול תשי עמ' 10-9  
970.לנדא, שמואל סג"ל בדין היתר עגונה כרם שלמה שנה יא קונטרס ב כסלו תשמח עמ' י-יג. בכרך, מיכאל: עמ' יד-טו 
971.לעבל, בן ציון ; אוירבך, שלמה זלמן בדברי הנוב"י על היתר עגונה של אשת מומר ותשובה בענין הנ"ל מאת רבי שלמה זלמן אויערבאך מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' סה-סח  
972.לעוו, בנימין וואלף תשובה בענין היתר עגונה מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' כב-מז  
973.מאירי, מאיר עזרת נשים, ספר ג תשטו (עזרה א עמ' א-כח: גט יוצא למלחמה)   
974.מינצברג, ישראל זאב קונטרס היתר עגונה ירושלים תשד כו עמ'  
975.מסקין, יעקב; רבינוביץ, יצחק י' עגונה שבעלה נטבע ב"טיטאניק"  קול התורה גל' נב ניסן תשסב עמ' קמג-קמח   
976.מרציאנו, דוד תרי רובי בעגונה אבני משפט ז תשסז עמ' 104-120  
977.משאש, שלום עגונה שבעלה נעלם במפלי הניאגרה תחומין כב (תשסב) 184-187  
978.משאש, שלום ג' פסקי דין בעניני עגונות אור תורה שנה לה תשסג עמ' ריח-רכח  
979.נבון, גד מניעת עגונות מלחמה נעם ספר יט תשלז עמ' סא-קט  
980.נבון, גד  בענין "תרי רובי"  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 193-215  
981.ניימרק, א"י כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו קול תורה שנה י תשטז חוב' א-ב עמ' יג-יד  
982.סבתו, חיים השימוש בחזקת 'כאן נמצא כאן היה' כבסיס להיתר עגונות באור פניך, תל אביב תשסה עמ' 139-176  
983.סופר, משה תשובה בענין סימנים לענין מציאה ועגונה מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' לח-לט  
984.סילבצקי, עקיבא הנימוקים לקולת חז"ל בהיתר עגונה עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 1997 156 עמ'  
985.סיני, יובל חקירת עדי עגונה - להתהוותן של תפיסות משפטיות שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 329-368  
986.סיני, יובל חקירת עדי עגונה - להתהוותן של תפיסות משפטיות שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 329-368  
987.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי לתקנת העגונות בימינו תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 711-692  
988.פוירוורגר, מאיר עזרת נשים והוא תקנות עגונות; יסודות עפ"י שיטות הש"ס והפוסקים לבירור שאלת העגונות שנשארו אחרי המלחמה העולמית האחרונה ולפתרונה א-ב. פפד"מ-ברוסל  
989.פלדבלום, מאיר שמחה בעיית עגונות וממזרים - הצעת פתרון מקיפה וכוללת דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' רג-רטז  
990.פלסקר, נחום ראובן בענין היתר עגונה כרם שלמה שנה י קונטרס ה אדר תשמז עמ' י-יז  
991.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א, ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
992.פריש, דוד מאיר בענין היתר עגונה מזיקת יבום קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ד ניסן-אייר תשמח עמ' יט-כא  
993.פרנקל, אברהם עדות אשה בטילפון [בענין עדות על אשה שמת בעלה] המאור שנה ז חוב' ז אייר-סיון תשטז עמ' 25-26  
994.קוק, אברהם יצחק דרישה וחקירה בעידי נשים פרי הארץ גל' ז שבט תשמג עמ' 8-6  
995.קושטא, בית הדין מחברת קדושין על תנאי מכילה הצעתנו לפני כל הרבנים... אודות תקנת בנות ישראל להצילן מפח יקוש וכבלי העגון על ידי תנאי בקדושין.. קושטנדינה תרפד 58 עמ'  
996.קרטיס, א"ח ענין העגונה הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 271-262  
997.רובינשטיין, שמואל תנחום היתר עגונות שבעליהן השתמדו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' נט-סד  
998.רות, אברהם נפתלי צבי להשתלשלות בעית העגונה ספר זכרון לכבוד י"י גולדציהר, חלק ב ירושלים תשיח מדור עברי עמ' 82-59  
999.ריסקין, שלמה  הפקעת קידושין - פיתרון לעגינות תחומין כב (תשסב) 191-209  
1000.שוובכר, שמעון אריה תקנות עגונות; בדין חליצת מומר, ובדין גט שוטה. חלק ב: בדין חליצת מומר, להלכה למעשה פה"ק אדעסא [מכיל מכתבים מרבנים שונים] אדעססא 1887 80 עמ'  
1001.שוחטמן, מרדכי ר' יצחק אלחנן ותקנת עגונות תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 43-49  
1002.שור, דוד היתר עגונות בנוגע לחורבן בנין התאומים המאור שנה נה חוב' ו מנחם אב-אלול תשסב עמ' 27-31  
1003.שור, דוד היתר עגונות בנוגע לחורבן בנין התאומים המאור שנה נו חוב' א תשרי-חשון תשסג עמ' 35  
1004.שטיינברג, ישעיהו הנאמנות להתרת עגונה לאור גדרי עדות ודבר שבערוה כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 73-67  
1005.שטיינברג, משה מינוי סופר ועדים ושליח בכתב במקום עיגון הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 34-42  
1006.שילה, יצחק עגינות ספר מנשה שאוה, תל אביב תשסו עמ' 301-319  
1007.שליטא, משה קונטרס העגונות מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 600-597  
1008.שליטא, משה משמעות הסדר בהלכה (דוגמאות מדיני התרת עגונה אצל הפוסקים) שנה בשנה תשכה עמ' 186-178  
1009.שפירא, דוד שלמה לתקנת בנות ישראל (בירור בדברי הרמב"ם הלכות גירושין) אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 28-29  
1010.שרשבסקי, בן-ציון עגונה האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 723-722   
1011. Amram, David Werner  Agunah  Jewish Encyclopedia 1, p. 275-276  
1012. Amram, David Werner  Desertion  Jewish Encyclopedia 4, p. 534-535  
1013. Bernstein, Bela  Die Agunafrage im Lichte des Weltkrieges  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 557-570  
1014. Bleich, J. David  Modern day Agunot: a proposed remedy  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 167-187  
1015. Bleich, J. David  Compelling the husband to divorce, the device of the 'Sages of Spain'  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 237-253  
1016. Chigier, Moshe  Ruminations over the Agunah problem  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 207-225  
1017. Cohn, Marcus  Aguna  J?disches Lexikon 1, p. 133-136 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 92-94  
1018. Enciclopedia Judaica Castellana  Aguna  Vol. 1, p. 124-125  
1019. Epstein, Louis M.  Agunah  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 132-133  
1020. Epstein, Louis M.  A solution to the Agunah problem  Proceedings, Rabbinical Assembly 4 (1930-32), p. 83-90  
1021. Freimann, Jakob  Aguna  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 1066-1070  
1022. Gordis, Robert  A different kind of hostage; is there a solution to the tragedy of the Agunah?  Moment 12,2 (1987), p. 58-61  
1023. Higger, Michael  Towards a solution of the Agunah problem  Conservative Judaism 7,3 (1951), p. 6-15  
1024. Lipman, Armand  The Agunah  Jewish Forum 9 (1926), p. 259-260  
1025. Lookstein, Haskel  The courts aid the Agunah  Sh'ma 13 (1982-83), p. 82-83  
1026. Novak, David  The Agunah, or the case of the uncooperative husband  In: Law and theology in Judaism, vol. 1, N.Y. 1974, p. 31-54  
1027. Schereschewsky, Ben Zion  Agunah  Encyclopedia Judaica 2, p. 429-433 = Principles of Jewish law, p. 409-414  
1028. Schwarz, Sidney H.  Conservative Judaism and the Agunah  Conservative Judaism 36,1 (1982), p. 37-44  
1029. Silberstein, Solomon Joseph  Remedial laws for deserted wives, proved by the real spirit of the written laws of Moses, as well as of the oral laws of Judaism, the Talmud and rabbinical translations. Also a thesis upon Chaliza  N.Y. 1907, 62 p. [in Yiddish]  
1030. Stern, Albert  ?ber ehegesetzliche Zeitfragen [Levirate marriage; Agunot; conditional Kidushin]  Pest 1872, 207 p.  
1031. Unna, Isak  Die Aguna-Gesetze  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 347-366; repr. separately  
1032. Unna, Isak  Zur Agunafrage  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 17 (1930), p. 175-179  
1033. Yaron, Reuven  The missing husband in Jewish law  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 133-140  
1034.[הונגריה, קהלות אורטודוקסיות, בית הדין] 'ונקרא שמו בישראל' (...אם מומר זוקק ליבום וחליצה ואם מחלל ש"ק וכופר דינו כמומר לענין יבום וחליצה...). יו"ל ע"י ב"ד המיוחד לתקנות עגונות בלשכה המרכזית לקהלות הארטהאדאקסיות במדינת הונגריא פעסט תשה 25 עמ'  

יב. משפחה. ירושה > פקיעת נישואין > הפקעת קידושין. 'כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש'

 מחברכותרתספרביקורת
1035.אביטן, אליהו אליעזר בדין דאפקעינהו רבנן המאיר ח תשנ עמ' קיח-קכב  
1036.אדהאן, ניסים בדין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה משואות חוב' א תשו עמ' 65-62  
1037.אדרעי, אריה כוח בית דין ודיני נשואין וגירושין שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 1-35  
1038.אדרעי, אריה כוח בית דין ודיני נישואין וגירושין שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 1-36  
1039.אוירבך, שלמה זלמן בענין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' לו-נד  
1040.אוירבך, שלמה זלמן בענין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה מוריה שנה ב גל' ט-י אלול תשל - תשרי תשלא עמ' ו-כד  
1041.אטלס, שמואל כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש סיני כרך עה תשלד עמ' קיט-קמג; נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 264-206. פרנצוס, ישראל: עוד ל'כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש'. סיני כרך עז תשלה עמ' צא-צג; אטלס, שמואל: שם כרך עט תשלו עמ' קב-קטז 
1042.אנציקלופדיה תלמודית אפקעינהו רבנן לקדושין מיניה כרך ב עמ' קלז-קמ  
1043.בלוך, יוסף לייב בענין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' נח-סא   
1044.בן-מנחם, חנינה 'הוא עשה שלא כהוגן' סיני כרך פא תשלז עמ' קנו-קנח  
1045.הנקין, איתם האמנם אפשר לבטל קידושין משום מקח טעות?[ תגובה: בס, דוד. בטלות נישואין בטענת מקח טעות. שם עמ' 291-300] תחומין לא תשעא עמ' 282-290  
1046.ווזנר, שי עקיבא כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש' לפירושו של הכלל התלמודי דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 27-48  
1047.ויינפלד, יוסף הפקעת קידושין לפי המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
1048.וייסברוד, משה כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש אור הדרום חוב' ד קיץ תשמז עמ' קכ-קכו  
1049.וינברגר, ישראל אפקעינהו רבנן לקידושין (עיון בשיטת רש"י ורבותיו) פתוחי חותם א תשסד עמ' 61-71  
1050.טולידאנו, יעקב משה קדושין על תנאי, והפקעת קדושין (לתקנת בנות ישראל - בזה"ז, תשובה קדמונית לרב מפורטוגאל) אוצר החיים שנה ו תרצ עמ' 224-207  
1051.יאברוב, פסח יעקב בענין אפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה מוריה שנה כה כסלו תשסד עמ' קו-קח  
1052.יוסף, עובדיה כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה משואות חוב' א תשך עמ' 21-25; סיני כרך מח תשכא עמ' קפו-קצג  
1053.לאו, דוד הפקעת קידושין למפרע בימינו תחומין יז (תשנז) 235-242  
1054.לביא, אוריאל האם ניתן להפקיע קידושין של סרבן גט? תחומין כז (תשסז) עמ' 304-310  
1055.לביא, אוריאל הפקעת קדושין אינה מענה לסרבנות גט תחומין כט תשס"ט עמ' 247-256  
1056.ליפשיץ, ברכיהו על מסורת סמכות ועל דרך ההנמקה [על הפקעת קידושין] תחומין כח תשס"ח עמ' 82-91   
1057.מרקוביץ, צבי בדין כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה קול תורה שנה י תשטז חוב' ג-ד עמ' יא-יב; ז-ח עמ' יג-יד  
1058.משאש, שלום עקירת קידושין לטהר ממזרים אור תורה שנה לב תשס עמ' תתעא-תתעג  
1059.סולובייצ'יק, יוסף דב אפקיעינהו רבנן לקידושין המאור שנה נב חוב' א תשרי-חשון תשנט עמ' 13-14  
1060.עטיה, ארן; כהן, הראל אודות פרשית קדושין עלומה (על סימנים מה-מו-מז משו"ת עזרת-כהן) מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 109-119  
1061.פוגלמן, מרדכי כדת משה וישראל סיני כרך מג תשיח עמ' רמט-רנד; בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קמד-קמט  
1062.פינטו, משה בסוגיא דביטול שליחות והמסתעף מזה [בדין הפקעת קידושין] אור תורה שנה כט תשנז עמ' תיב-תלא  
1063.פלק, זאב נישואין כדת משה וישראל טורי ישרון שנה א תשכו גל' ד עמ' 5-9  
1064.קאפלין, כתריאל דוד בענין אפקעינהו רבנן לקידושין נר מערבי ד אדר שני תשנב עמ' כח-ל  
1065.קליין, שמעון "אפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה" מאבני המקום קובץ ו תשנב עמ' 11-21  
1066.קפלן, מאיר הפקעת קידושין על ידי בטול הגט התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' ריח-רכב  
1067.קצנלבויגן, אברהם משה ביאור דבר מרן הגרי"ל דיסקין בדין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' סו-סט   
1068.רבל, דוב אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 14-1  
1069.רוזנפלד, בן-ציון כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין לדוד עד עולם, לנשמת דוד לנדא, ירושלים תשלב עמ' 179-173  
1070.רות, אברהם נפתלי צבי אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה: לידתו והתפתחותו שרידים גל' יא ניסן תשנ עמ' יב-לז  
1071.שוחטמן, אליאב הפקעת קידושין - דרך אפשרית לפתרון בעיית מעוכבות הגט? שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 349-3  
1072.שוחטמן, אליאב הפקעת קידושין - דרך אפשרית לפתרון בעיית מעוכבות הגט? שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 349-397  
1073.שור, דוד; שטרן, שמואל טוביה ע"ד היתר לאשת איש בהפקעת קידושיה הראשונים ויש החוששים לאיסור תורה המאור שנה מב חוב' ג שבט-אדר תשמט עמ' 17-21  
1074.שחורי, אליעזר אפקעינהו רבנן לקדושי מיניה כתלנו ד אב תשלב עמ' 61-64  
1075.שכטר, צבי בדין הפקעת קידושין בזה"ז אור המזרח כרך מח תשסג עמ' 101-106  
1076.שמעוני, שמואל אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה עלון שבות גל' 151 ניסן תשנח עמ' 103-113  

יב. משפחה. ירושה > פקיעת נישואין > הפקעת קדושין. 'כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש'

 מחברכותרתספרביקורת
1077. Aronson, David; Simon, Ralph; Faber, Salamon  Kedat Moshe Veyisrael  Proceedings, Rabbinical Assembly 15 (1951), p. 120-145  
1078. Choueka, A.  Note sur la 'Haphka'ath Kiddouchine'  Traite d'Union Israelite 9,78-79 (1960), p. 29-30  
1079. Encyclopedia Talmudica  Rabbinical annulment of Kidushin אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה Vol. 2, p. 590-598  
1080. Epstein, Louis M.  Marriage annulment and Jewish life  Proceedings, Rabbinical Assembly (1928), p. 71-83  
1081. Faber, Salamon  K'dath Beth Din shel Knesioth Harabonim  Proceedings, Rabbinical Assembly 16 (1952), p. 205-211  
1082. Novak, David  Annulment in lieu of divorce in Jewish law  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 188-206 = Halakhah in a theological dimension, Chico 1985, p. 29-44  
1083. Rakefet (Rothkoff), Aaron  Annulment of marriage within the context of cancellation of the Get  Tradition 15,1-2 (1975), p. 173-185