Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > פקיעת נישואין > אלמנה

 מחברכותרתספרביקורת
1.אמיתי, איתיאל מדור האלמנה אבני משפט ו תשסו עמ' 193-210  
2.אנציקלופדיה תלמודית אלמנה כרך ב עמ' טז-כ  
3.אסולין, אריה מזונות אשת איש ואלמנה אבני משפט ה תשסו עמ' 151-166  
4.אסף, שמחה פסק דין מנומק [בענין סלוק האלמנה ע"י פרעון כתובה] תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 65-84. בשולי פסק הדין. שם עמ' 85-88  
5.אסף, שמחה מזונות אלמנה הפרקליט כרך ח תשיב עמ' 284-281  
6.ג'יניאו, גבריאל מזונות האלמנה מן העזבון עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
7.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל אלמנה שאיננה אלמנה מבחר מונוגרפיות, מחקרים ומאמרים, ת"א תשלה עמ' 143-140  
8.דייקן, פלטיאל זכות אלמנה למזונותיה הפרקליט כרך ח תשיב עמ' 206-200  
9.הירשפרונג, יצחק בענין אלמנה ניזונת מיתומים הפרדס שנה סב חוב' ב חשון תשמח עמ' 20-18  
10.זולטי, בצלאל מזונות אלמנה תורה שבעל-פה יב תשל עמ' כו-לא  
11.זולטי, בצלאל אלמנה שתבעה כתובה לפני בורר קבץ זכרון, לר' דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ת"א תשלא עמ' נז-סט  
12.חדד, משה (מוסה) אם אלמנה ניזונת משבח של הקרן שהניח בעלה אור תורה שנה לה תשסג עמ' ריד-ריז  
13.טוויק, שלמה מעמד האלמנה היהודיה בישראל עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
14.ישראלי, שאול בעיות בצוואה הבאה להפקיע זכויות האלמנה ממזונות ומדור תורה שבעל פה כב תשמא עמ' כב-כז  
15.כהן, ידידיה בחיוב קבורת אלמנה ושומרת יבם וירושתן דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קעא-קפו  
16.כהן, שמואל בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו, ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה שערי צדק ז תשסו עמ' 196-205  
17.כץ, שלמה בענין מזונות אלמנה וחיוב שבועתה על כתובה מוריה שנה א גל' ה-ו אייר-סיון תשכט עמ' מד-מז  
18.לבנון, שלמה בסוגיא דתובעת כתובה אפיקי נחלים ג תשלא עמ' 63-68  
19.עוזיאל, בן ציון מאיר חי שערי עוזיאל א-ב. [כרך א: הלכות אפוטרופסות; כרך ב: דיני יתום ואלמנה] ירושלים תשנא 639 עמ' [ראה אוצר המשפט ח"א ערכים 9319, 9727]  
20.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי האשה בנחלת בעלה [(א) כתובת האלמנה. (ב) תוספת נדוניא. (ג) תקנות חכמים בגבית הכתובה באלמנותה. (ד) מזונות האלמנה] התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' ט-טו  
21.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי שערי עוזיאל חלק ב: משפט יתום ואלמנה. ירושלים תשו שטז עמ'  
22.עמאר, משה שבועת אלמנה, תשובת רבי רפאל בירדוגו ותקנת חכמי מכנאס מגל ז תשן עמ' 91-99  
23.פרדס, שמואל אהרן בדין מי שנהרג על קידוש השם אם רשאית אשתו להינשא לאחר הפרדס שנה יט חוב' ח חשון תשו עמ' 34-36  
24.פריימן, אברהם חיים אלמנה אנציקלופדיה מקראית כרך א עמ' 366-363  
25.פרנצוס, ישראל עיונים בהלכות הרי"ף (אלמנה ומזונותיה) סיני כרך פג תשלח עמ' צז-קד  
26.קורינלדי, מיכאל היחס בין סעיף 115 בחוק הירושה לזכות האלמנה, לפי דיני ישראל, למדור בבית בעלה דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 158-139  
27.קפלן, מאיר דרכי ההוראה בקטלנית קול תורה שנה יח תשכד חוב' ט עמ' ד-ה  
28.קרויס, ש' תורת האלמנה בישראל העתיד ספר ו תרפו עמ' 63-76  
29.רוטנברג, יהודה זכויות האלמנה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
30.ריבלין, יוסף שבועת האלמנה: בין ספרד לאשכנז מחקרי משפט כא חוב' 1 תשסד עמ' 705-720  
31.שדמי, זבולון בדין מדור אלמנה הנאמן שנה טו גל' כו שבט תשכג עמ' 31-23  
32.שחר, נחום מדור האלמנה בבית בעלה מחקרי משפט ד תשמו עמ' 253-204   
33.שלזינגר, אליהו גדר חיוב מזונות האשה והאלמנה דברי משפט ד תשנח עמ' קמט-קנט  
34.שרשבסקי, בן-ציון פרק בדיני אישות בהתנגשותם עם חוקי מדינת ישראל דעות גל' יא ר"ה תשיט עמ' 52-49  
35. Baab, O.J.  Widow  The Interpreter's Dictionary of the Bible 4, p. 842-843  
36. Bennett, William Henry  Widow  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 4, p. 916-917  
37. Chigier, Moshe  The widow's rights in Jewish and Israeli law  Jewish Law Annual 5 (1985), p. 44-53  
38. Cohn, Haim H.; Schereschewsky, Ben Zion  Widow  Encyclopedia Judaica 16, p. 487-496; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 399-403  
39. Cohn, Marcus  Witwe  J?disches Lexikon 5, p. 1466-1467 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 37  
40. Dassov, Theodor (praes.); Fronmuller, Georg. (resp.)  Viduam Hebraeam ad illustranda varia codicis divini commata  Wittenberg 1714, 24 p.; 1735, 20 p. = Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 30  
41. Encyclopedia Talmudica  Widow אלמנה  Vol. 2, p. 291-301  
42. Fassel, Hirsch B.  Die Wiederverehelichung einer Witwe  Ben Chananja 4 (1861), p. 288-289  
43. Hoffner, H.A.  אלמנה  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 308-313  
44. Kahn, J.  ?ber Besteuerung der selbstandigen Frauenzimmer, besonders der Witwen, die durch keinen Sohn oder anderen Verwandten in der Gemeinde und Synagoge vertreten werden, zur Aufbringung der Kosten, vorzuglich des Gottesdienstes in der israelitischen Gemeinde i  Ben Chananja 7 (1864), p. 739-746  
45. Kuhlewein, J. אלמנה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 1, p. 169-173  
46. Lesetre, Henri  Veuve (Almanah)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 2411-2413  
47. Manley, J.G.  Widow  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 3, p. 1103-1104  
48. Rabinowicz, Harry M.  The widow in Judaism  Chicago Jewish Forum 24 (1965-66), p. 191-195  
49. Ulmer, Stephen Terry  A study of widowhood in the Old Testament  Master Thesis, Dallas Theol. Seminary 1972  
50. Weiss, Gershon  Financial arrangements for a widow in a Cairo Geniza document  Gratz College Anniversary Volume, on the occasion of the seventy-fifth anniversary..., 1971, p. 275-283