Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > פקיעת נישואין > עגונה

 מחברכותרתספרביקורת
1.למען העגונות [לתקנת נשי היוצאים למלחמה] הפרדס שנה טו חוב' יא שבט תשב עמ' 2-3  
2.אבן, דוד היתר עגונות הפיגועים במגדלי התאומים ובים השחור פעמי יעקב גל' מט כסלו תשסב עמ' מב-נד  
3.אברמסקי, יחזקאל למען העגונות [בענין הרשאה לכתיבת גט ע"י היוצא למלחמה]. אגרת מבית דין צדק לונדון והמדינה הפרדס שנה יד חוב' ז תשרי תשא עמ' 15-12  
4.אברמסקי, יחזקאל לתקנת עגונות [בדבר כשרותם של מחללי שבת לעדות עגונה] הפרדס שנה יט חוב' יא שבט תשו עמ' 28-23  
5.אברמסקי, יחזקאל שאלת עגונה תבונה כרך ט תשיט עמ' מב-מז  
6.אונטרמן, איסר יהודה הצעות מעשיות לתקנת בנות ישראל (בנידון סדור גט שכיב מרע) [בענין גירושין על תנאי למנוע עגינות בחליצה] אור המזרח שנה ד חוב' ג-ד אלול תשיז עמ' 8-10; ה חוב' א טבת תשיח עמ' 55  
7.אונטרמן, איסר יהודה בענין עגונות מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 68-73  
8.אופנהיים, צבי יעקב הלכה למעשה ב'תקנת עגונה' יגדיל תורה שנה א תרסט-תרע עמ' 1-3, 26-27, 50-51, 73-74, 97-98, 162-164  
9.אוצר הפוסקים קונטרס התשובות בעניני עגונות תוספת לאוצר הפוסקים אבן העזר סי' יז. ירושלים תשכג  
10.איגרא, יוסי עד אחד במלחמה אבני משפט ח תשסח עמ' 58-77  
11.אילן, יעקב בדין נאמנות עד אחד במיתת בעלה, אם הנאמנות מהתורה או מדרבנן זכור לאברהם תשס-תשסא עמ' תקסא-תקסה  
12.אלפסי, יצחק עגונות במקורות, במסורת ובפולקלור מאורות קובץ 3 חורף תשמא עמ' 124-115  
13.אלקלעי, בן-ציון תקנת עגונות אלג'יר תרעב פד דפים (בהכפלה)  
14.אפשטיין, יהודה ליב לשאלת העגונה ניו-יורק תש 272 עמ' [אוצר המשפט חלק א ערך 9522] Aaronson, David: Proceedings, Rabb. Ass. 7 (1940), p. 301-314 
15.אפשטיין, יהודה ליב הצעה למען תקנת עגונות נויארק תרצ 39 עמ'  
16.אפשטיין, יהודה ליב לשאלת העגונה ניו-יארק תש 272 עמ'  
17.בורק, אהרן דוד חוק גיטין וקידושין במדינת ישראל [בענין עגונות ו'גלמודים'] אור המזרח שנה א חוב' א אדר תשיד עמ' 15-18  
18.בן יעקב, צבי יהודה נאמנות עד אחד בעגונה ובנחלה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' צז-קב  
19.בצרי, עזרא טובת הפרט מול טובת הציבור (חשש לעגינות מול צו הסגרה) תחומין ט תשמח עמ' 67-63  
20.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 55-72  
21.ברנדס, יהודה עגונות - עקרונות על בהלכה אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 55-72  
22.ג'קטר, חיים הצלה מעיגון על סמך השמות שבגט תחומין כב (תשסב) 188-190  
23.גולבסקי, חיים דובער תשובת גאוני פולין בעניני עגונות מאורות קובץ 3 חורף תשמא עמ' 114-87  
24.גולדברג, זלמן נחמיה היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים תחומין יב (תשנא) 363-367  
25.גולדצוייג, בן-ציון טעם דאין בודקין עדי אשה בדרישה וחקירה המאור שנה יג קונ' ג טבת תשכב עמ' 5-8; קונ' ד שבט תשכב עמ' 3-5  
26.גורן, שלמה התרת העגונות של צוות הצוללת 'דקר' מאורות קובץ 3 חורף תשמא עמ' 86-14  
27.גורן, שלמה משיב מלחמה; שאלות ותשובות בענייני צבא, מלחמה וביטחון כרכים א-ג. ירושלים תשמג-תשמו 26 + תכא; תס; תח עמ'  
28.גורן, שלמה תקנת העגונות של מלחמת השחרור מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 194-162  
29.גיפטר, מרדכי דרישה וחקירה בעדות אשה ספר הזכרון למרן רבי חיים שמואלביץ, ירושלים תשם עמ' תקמב-תקמז  
30.גלנטי, משה תשובה בענין היתר עגונה קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ג שבט-אדר תשמח עמ' ז-יח  
31.גרויברט, דוד לשאלת העגונה והחליצה הדאר שנה כא תשב-תשג עמ' 709  
32.גרטנר, צבי בדין מזונות דמגורשת ואינה מגורשת - לתקנת עגונות מוריה שנה טז גל' ג-ד אייר תשמח עמ' עו-פא  
33.גרינוולד, יקותיאל יהודה לתקנת עגונות [דרך לכתיבת גט במקום שאין סופר] הפרדס שנה כ חוב' ג סיון תשו עמ' 33-36  
34.גרסטן, שמואל יהודה; שרשבסקי, יהודה א' דנ"א - D.N.A ענינו וגדריו ישורון יב ניסן תשסג עמ' תצ-תקד  
35.גרסטן, שמואל מרדכי קונטרס בעניני היתר עגונות (כולל תשובות הרבנים אליהו לוין ואברהם ברומברג על טביעות עינא דקלא) ישורון יא אלול תשסב עמ' תרכז-תרנא  
36.גרשטנפלד, שמואל הצעה למעט בעיגון תלפיות שנה א תשד-תשה עמ' 278-269  
37.גרשטנפלד, שמואל היתר עגונות תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 385-391  
38.דיכובסקי, שלמה באשה אשר בעלה נחטף בידי מחבלים ועקבותיו לא נודעו הדרום חוב' נ ניסן תשם עמ' 158-155  
39.דיק, יהודה הצעה לעריכת שטר חיוב למתן גט במקרה של גירושין אזרחיים ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רכו-רלו. ישראלי, שאול: בשולי המאמר. שם עמ' רלו-רמ 
40.הופר, אברהם אם סמכינן אנן מדינא דש"ס ופוסקים להשיא אשת איש לעלמא על מכתבי תעודתם של ערכאות הצבא המעידים מת אחד במלחמה ספר היובל למלאת חמשים שנה לבית מדרש הרבנים בבודפשט. בודפשט תרפח חלק עברי עמ' לט-נד  
41.היגר, מיכאל העגונה בישראל [רשימת שו"ת] אוצר החיים ספר יא תרצה עמ' 43-53  
42.היגר, מיכאל העגונה בשו"ת הגאונים והראשונים חורב כרך ב תרצה-תרצו עמ' 107-94  
43.היגר, מיכאל דיני ישראל ושאלת העגונה היהודי שנה א תרצו עמ' 42-46  
44.הכהן, אהרן מענדיל יד רא"ם. חלק ב... כולל כ"ה סדרים מהם כ"ג סדרי גט ומצורף אליהם קונטרס עגונות.. (נערך והו"ל ע"י חיים נפתלי ויסבלום). ת"א תשך  
45.הלוי, יוסף שאול בעניין היתר עגונה, ושמות גיטין כרם שלמה שנה י קונטרס ה אדר תשמז עמ' ט-י  
46.הלפרין, לוי יצחק איסור דרבנן בכדי להתיר עגונה דברי משפט ו תשס עמ' רכה-רלה  
47.הנדל, ניל עגונות מגדלי התאומים פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 136 כי תצא תשסג 4 עמ'  
48.הנקין, יוסף אליהו פירושי איברא. חלק א... בעיני עדות וגיטין וקידושין והצעה לתקנה עגונות ניו-יורק תשא 192 עמ'  
49.הנקין, יוסף אליהו הערות נוספות ע"ד גטין לנשי היוצאים למלחמה הפרדס שנה טז חוב' ב אייר תשב עמ' 18-16  
50.הנקין, יוסף אליהו בסדור גיטי מלחמה הפרדס שנה טז חוב' ג סיון תשב עמ' 23-25  
51.הנקין, יוסף אליהו הערות בעדות עגונות תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 712-719; ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 65-68; פירושי לב איברא, ניו-יורק תשיז עמ' 27-34  
52.הרצוג, יצחק אייזיק אומדנא דרבי אליעזר מוורדון ועגונות ביתר (קטע מתשובה) הליכות תו שין כף ערה''ש תשך עמ' 70-67  
53.הרשברג, אברהם מרדכי בענין להתיר עגונה ע"י ראית מראה הפרדס שנה כז חוב' י אדר תשיג עמ' 36-27  
54.וולמרק, מרדכי גימפל בגדר דין ניסת בעדים במיתת הבעל מוריה שנה כו שבט תשסד עמ' קלו-קלח  
55.ויינברג, יחיאל יעקב על נשים שבעליהן השתמדו נעם כרך א תשיח עמ' א-נא  
56.ויס, אשר זליג בעניני סימנים בעגונא, בממון ובנפשות מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לט עמ' רנו-רע  
57.ורמן, נחום נכרי מסיח לפי תומו לעניין... עדות אשה, והחילוק בין עדות זו לעדות שאר פסולין בעדות אשה שאלות ותשובות לחקר ההלכה, ירושלים תשיח עמ' 20-30  
58.ז'ולטי, בצלאל בענין תקנת עגונות הפרדס שנה נז חוב' ז אייר תשמג עמ' 8-6  
59.זברמן, אלקנה בעניין קבלת עדות מחללי שבת לענין היתר עגונה כרם שלמה שנה ט קונטרס ז אייר-סיון תשמו עמ' כד-כט   
60.זוין, שלמה יוסף עגונות של מלחמה בספרות ההלכה סיני כרך י תשב עמ' כא-לה  
61.זוין, שלמה יוסף גיטי מלחמה לאור ההלכה, תל אביב תשיז עמ' סה-פד  
62.זפרני, צחי בסוגיא דההוא גברא (יבמות קטו, א) אבני משפט ח תשסח עמ' 78-89  
63.חייקין, משה אביגדור תשובה בהיתר עגונה שנה בשנה תשמו עמ' 157-149  
64.טויבש, שמואל שמלקי נאמנות עד אחד בעדות אשה כרם שלמה שנה ג קונטרס ז אייר תשם עמ' יח-כא  
65.טולידאנו, יעקב משה עגונות השמד של המלחמה האחרונה הפרקליט כרך ה 1948 עמ' 50-46  
66.יוסף, עובדיה התרת עגונות של מלחמת יום הכיפורים תורה שבעל פה יז תשלה עמ' יא-כח  
67.יוסף, עובדיה בדין 'מים שאין להם סוף' בהלכות עיגונא מאורות קובץ 3 חורף תשמא עמ' 13-5; חזון עובדיה קובץ ב תמוז תשמג עמ' ט-כ  
68.יחיא, יוחאי סימנים בעדות אשה אבני משפט ח תשסח עמ' 90-101  
69.כהן, אמוץ שיעור"כדי שתצא נפשו" בטבע במים - עיון בשיטת הריב"ש חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 181-184  
70.כהנא, ידידיה גוי מסיח לפי תומו בעדות אישה חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 198-208  
71.כהנא, יצחק זאב קוים בעניני עגונות (משום עגונא אקילו בה רבנן) סיני כרך יח תשו עמ' רנה-רעח  
72.כהנא, יצחק זאב לתקנת עגונות (מהות הבעיה והשתלשלותה) ירושלים תשז קג עמ'  
73.כהנא, יצחק זאב ספר העגונות; אוסף מקורות עם פירושים בירורים והערות ירושלים תשיד  
74.כהנא, יצחק זאב בעיית עגונות תורה שבעל-פה ג תשכא עמ' קד-קי  
75.כהנא, שלמה דוד שאלות עיגון בתקופת השואה תחומין יד (תשנד) 259-264  
76.כהנא-שפירא, אברהם אלקנה היתר עגונה שבעלה נעלם במלחמת אזרחים תחומין יב (תשנא) 349-362  
77.לוי, ישראל לתקנת בנות ישראל [אגרת הרב ישראל לוי אל רבני פולין בענין העגון] העולם שנה יג 1925 עמ' 427  
78.לוי, סיני גדרי נאמנות עד אחד להתיר עגונה חמדת הארץ ג תשס"ד עמ' 185-197  
79.לוינסון, יוסף פנחס אי מחנות ההסגר והשמד יש להם דין בית הסקילה המאור שנה א חוב' י אלול תשי עמ' 10-9  
80.לנדא, שמואל סג"ל בדין היתר עגונה כרם שלמה שנה יא קונטרס ב כסלו תשמח עמ' י-יג. בכרך, מיכאל: עמ' יד-טו 
81.לעבל, בן ציון ; אוירבך, שלמה זלמן בדברי הנוב"י על היתר עגונה של אשת מומר ותשובה בענין הנ"ל מאת רבי שלמה זלמן אויערבאך מוריה שנה כז אדר שני תשסה עמ' סה-סח  
82.לעוו, בנימין וואלף תשובה בענין היתר עגונה מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' כב-מז  
83.מאירי, מאיר עזרת נשים, ספר ג תשטו (עזרה א עמ' א-כח: גט יוצא למלחמה)   
84.מינצברג, ישראל זאב קונטרס היתר עגונה ירושלים תשד כו עמ'  
85.מסקין, יעקב; רבינוביץ, יצחק י' עגונה שבעלה נטבע ב"טיטאניק"  קול התורה גל' נב ניסן תשסב עמ' קמג-קמח   
86.מרציאנו, דוד תרי רובי בעגונה אבני משפט ז תשסז עמ' 104-120  
87.משאש, שלום עגונה שבעלה נעלם במפלי הניאגרה תחומין כב (תשסב) 184-187  
88.משאש, שלום ג' פסקי דין בעניני עגונות אור תורה שנה לה תשסג עמ' ריח-רכח  
89.נבון, גד מניעת עגונות מלחמה נעם ספר יט תשלז עמ' סא-קט  
90.נבון, גד  בענין "תרי רובי"  המעלות לשלמה, ספר זכרון לרב שלמה גורן, תל אביב תשנו עמ' 193-215  
91.ניימרק, א"י כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו קול תורה שנה י תשטז חוב' א-ב עמ' יג-יד  
92.סבתו, חיים השימוש בחזקת 'כאן נמצא כאן היה' כבסיס להיתר עגונות באור פניך, תל אביב תשסה עמ' 139-176  
93.סופר, משה תשובה בענין סימנים לענין מציאה ועגונה מוריה שנה יב גל' א-ד ניסן תשמג עמ' לח-לט  
94.סילבצקי, עקיבא הנימוקים לקולת חז"ל בהיתר עגונה עבודת גמר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 1997 156 עמ'  
95.סיני, יובל חקירת עדי עגונה - להתהוותן של תפיסות משפטיות שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסג עמ' 329-368  
96.סיני, יובל חקירת עדי עגונה - להתהוותן של תפיסות משפטיות שנתון המשפט העברי כב תשסא-תשסד עמ' 329-368  
97.עוזיאל, בן-ציון מאיר חי לתקנת העגונות בימינו תלפיות שנה ד תשט-תשי עמ' 711-692  
98.פוירוורגר, מאיר עזרת נשים והוא תקנות עגונות; יסודות עפ"י שיטות הש"ס והפוסקים לבירור שאלת העגונות שנשארו אחרי המלחמה העולמית האחרונה ולפתרונה א-ב. פפד"מ-ברוסל  
99.פלדבלום, מאיר שמחה בעיית עגונות וממזרים - הצעת פתרון מקיפה וכוללת דיני ישראל כרך יט תשנז-תשנח עמ' רג-רטז  
100.פלסקר, נחום ראובן בענין היתר עגונה כרם שלמה שנה י קונטרס ה אדר תשמז עמ' י-יז  
101.פרידמן, שמא יהודה פרק האשה רבה בבבלי, בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא מחקרים ומקורות, מאסף למדעי היהדות, ספר א, ניו-יורק תשלח עמ' 441-275  
102.פריש, דוד מאיר בענין היתר עגונה מזיקת יבום קובץ בית אהרן וישראל שנה ג גל' ד ניסן-אייר תשמח עמ' יט-כא  
103.פרנקל, אברהם עדות אשה בטילפון [בענין עדות על אשה שמת בעלה] המאור שנה ז חוב' ז אייר-סיון תשטז עמ' 25-26  
104.קוק, אברהם יצחק דרישה וחקירה בעידי נשים פרי הארץ גל' ז שבט תשמג עמ' 8-6  
105.קושטא, בית הדין מחברת קדושין על תנאי מכילה הצעתנו לפני כל הרבנים... אודות תקנת בנות ישראל להצילן מפח יקוש וכבלי העגון על ידי תנאי בקדושין.. קושטנדינה תרפד 58 עמ'  
106.קרטיס, א"ח ענין העגונה הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 271-262  
107.רובינשטיין, שמואל תנחום היתר עגונות שבעליהן השתמדו תורה שבעל פה כז תשמו עמ' נט-סד  
108.רות, אברהם נפתלי צבי להשתלשלות בעית העגונה ספר זכרון לכבוד י"י גולדציהר, חלק ב ירושלים תשיח מדור עברי עמ' 82-59  
109.ריסקין, שלמה  הפקעת קידושין - פיתרון לעגינות תחומין כב (תשסב) 191-209  
110.שוובכר, שמעון אריה תקנות עגונות; בדין חליצת מומר, ובדין גט שוטה. חלק ב: בדין חליצת מומר, להלכה למעשה פה"ק אדעסא [מכיל מכתבים מרבנים שונים] אדעססא 1887 80 עמ'  
111.שוחטמן, מרדכי ר' יצחק אלחנן ותקנת עגונות תלפיות שנה ג תשז-תשח עמ' 43-49  
112.שור, דוד היתר עגונות בנוגע לחורבן בנין התאומים המאור שנה נה חוב' ו מנחם אב-אלול תשסב עמ' 27-31  
113.שור, דוד היתר עגונות בנוגע לחורבן בנין התאומים המאור שנה נו חוב' א תשרי-חשון תשסג עמ' 35  
114.שטיינברג, ישעיהו הנאמנות להתרת עגונה לאור גדרי עדות ודבר שבערוה כתלנו חוב' יא ניסן תשמד עמ' 73-67  
115.שטיינברג, משה מינוי סופר ועדים ושליח בכתב במקום עיגון הדרום חוב' כה ניסן תשכז עמ' 34-42  
116.שילה, יצחק עגינות ספר מנשה שאוה, תל אביב תשסו עמ' 301-319  
117.שליטא, משה קונטרס העגונות מזכרת, להרב י"א הרצוג, תשכב עמ' 600-597  
118.שליטא, משה משמעות הסדר בהלכה (דוגמאות מדיני התרת עגונה אצל הפוסקים) שנה בשנה תשכה עמ' 186-178  
119.שפירא, דוד שלמה לתקנת בנות ישראל (בירור בדברי הרמב"ם הלכות גירושין) אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 28-29  
120.שרשבסקי, בן-ציון עגונה האנציקלופדיה העברית כרך כו עמ' 723-722   
121. Amram, David Werner  Agunah  Jewish Encyclopedia 1, p. 275-276  
122. Amram, David Werner  Desertion  Jewish Encyclopedia 4, p. 534-535  
123. Bernstein, Bela  Die Agunafrage im Lichte des Weltkrieges  Festschrift Adolf Schwarz zum siebzigsten Geburtstage, 1917, p. 557-570  
124. Bleich, J. David  Modern day Agunot: a proposed remedy  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 167-187  
125. Bleich, J. David  Compelling the husband to divorce, the device of the 'Sages of Spain'  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 237-253  
126. Chigier, Moshe  Ruminations over the Agunah problem  Jewish Law Annual 4 (1981), p. 207-225  
127. Cohn, Marcus  Aguna  J?disches Lexikon 1, p. 133-136 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 92-94  
128. Enciclopedia Judaica Castellana  Aguna  Vol. 1, p. 124-125  
129. Epstein, Louis M.  Agunah  Universal Jewish Encyclopedia 1, p. 132-133  
130. Epstein, Louis M.  A solution to the Agunah problem  Proceedings, Rabbinical Assembly 4 (1930-32), p. 83-90  
131. Freimann, Jakob  Aguna  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 1, p. 1066-1070  
132. Gordis, Robert  A different kind of hostage; is there a solution to the tragedy of the Agunah?  Moment 12,2 (1987), p. 58-61  
133. Higger, Michael  Towards a solution of the Agunah problem  Conservative Judaism 7,3 (1951), p. 6-15  
134. Lipman, Armand  The Agunah  Jewish Forum 9 (1926), p. 259-260  
135. Lookstein, Haskel  The courts aid the Agunah  Sh'ma 13 (1982-83), p. 82-83  
136. Novak, David  The Agunah, or the case of the uncooperative husband  In: Law and theology in Judaism, vol. 1, N.Y. 1974, p. 31-54  
137. Schereschewsky, Ben Zion  Agunah  Encyclopedia Judaica 2, p. 429-433 = Principles of Jewish law, p. 409-414  
138. Schwarz, Sidney H.  Conservative Judaism and the Agunah  Conservative Judaism 36,1 (1982), p. 37-44  
139. Silberstein, Solomon Joseph  Remedial laws for deserted wives, proved by the real spirit of the written laws of Moses, as well as of the oral laws of Judaism, the Talmud and rabbinical translations. Also a thesis upon Chaliza  N.Y. 1907, 62 p. [in Yiddish]  
140. Stern, Albert  ?ber ehegesetzliche Zeitfragen [Levirate marriage; Agunot; conditional Kidushin]  Pest 1872, 207 p.  
141. Unna, Isak  Die Aguna-Gesetze  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 3 (1916), p. 347-366; repr. separately  
142. Unna, Isak  Zur Agunafrage  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 17 (1930), p. 175-179  
143. Yaron, Reuven  The missing husband in Jewish law  M?langes a la memoire de Marcel-Henri Prevost; droit biblique, interpretation rabbinique, communaut?s et societe, 1982, p. 133-140  
144.[הונגריה, קהלות אורטודוקסיות, בית הדין] 'ונקרא שמו בישראל' (...אם מומר זוקק ליבום וחליצה ואם מחלל ש"ק וכופר דינו כמומר לענין יבום וחליצה...). יו"ל ע"י ב"ד המיוחד לתקנות עגונות בלשכה המרכזית לקהלות הארטהאדאקסיות במדינת הונגריא פעסט תשה 25 עמ'