Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > פקיעת נישואין > הפקעת קידושין. 'כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש'

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביטן, אליהו אליעזר בדין דאפקעינהו רבנן המאיר ח תשנ עמ' קיח-קכב  
2.אדהאן, ניסים בדין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה משואות חוב' א תשו עמ' 65-62  
3.אדרעי, אריה כוח בית דין ודיני נישואין וגירושין שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 1-36  
4.אדרעי, אריה כוח בית דין ודיני נשואין וגירושין שנתון המשפט העברי כא תשנח-תשס עמ' 1-35  
5.אוירבך, שלמה זלמן בענין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה תורה שבעל פה טז תשלד עמ' לו-נד  
6.אוירבך, שלמה זלמן בענין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה מוריה שנה ב גל' ט-י אלול תשל - תשרי תשלא עמ' ו-כד  
7.אטלס, שמואל כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש סיני כרך עה תשלד עמ' קיט-קמג; נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 264-206. פרנצוס, ישראל: עוד ל'כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש'. סיני כרך עז תשלה עמ' צא-צג; אטלס, שמואל: שם כרך עט תשלו עמ' קב-קטז 
8.אנציקלופדיה תלמודית אפקעינהו רבנן לקדושין מיניה כרך ב עמ' קלז-קמ  
9.בלוך, יוסף לייב בענין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' נח-סא   
10.בן-מנחם, חנינה 'הוא עשה שלא כהוגן' סיני כרך פא תשלז עמ' קנו-קנח  
11.הנקין, איתם האמנם אפשר לבטל קידושין משום מקח טעות?[ תגובה: בס, דוד. בטלות נישואין בטענת מקח טעות. שם עמ' 291-300] תחומין לא תשעא עמ' 282-290  
12.ווזנר, שי עקיבא כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש' לפירושו של הכלל התלמודי דיני ישראל כרך כו-כז תשסט-תשע עמ' 27-48  
13.ויינפלד, יוסף הפקעת קידושין לפי המשפט העברי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
14.וייסברוד, משה כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש אור הדרום חוב' ד קיץ תשמז עמ' קכ-קכו  
15.וינברגר, ישראל אפקעינהו רבנן לקידושין (עיון בשיטת רש"י ורבותיו) פתוחי חותם א תשסד עמ' 61-71  
16.טולידאנו, יעקב משה קדושין על תנאי, והפקעת קדושין (לתקנת בנות ישראל - בזה"ז, תשובה קדמונית לרב מפורטוגאל) אוצר החיים שנה ו תרצ עמ' 224-207  
17.יאברוב, פסח יעקב בענין אפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה מוריה שנה כה כסלו תשסד עמ' קו-קח  
18.יוסף, עובדיה כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה משואות חוב' א תשך עמ' 21-25; סיני כרך מח תשכא עמ' קפו-קצג  
19.לאו, דוד הפקעת קידושין למפרע בימינו תחומין יז (תשנז) 235-242  
20.לביא, אוריאל הפקעת קדושין אינה מענה לסרבנות גט תחומין כט תשס"ט עמ' 247-256  
21.לביא, אוריאל האם ניתן להפקיע קידושין של סרבן גט? תחומין כז (תשסז) עמ' 304-310  
22.ליפשיץ, ברכיהו על מסורת סמכות ועל דרך ההנמקה [על הפקעת קידושין] תחומין כח תשס"ח עמ' 82-91   
23.מרקוביץ, צבי בדין כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה קול תורה שנה י תשטז חוב' ג-ד עמ' יא-יב; ז-ח עמ' יג-יד  
24.משאש, שלום עקירת קידושין לטהר ממזרים אור תורה שנה לב תשס עמ' תתעא-תתעג  
25.סולובייצ'יק, יוסף דב אפקיעינהו רבנן לקידושין המאור שנה נב חוב' א תשרי-חשון תשנט עמ' 13-14  
26.עטיה, ארן; כהן, הראל אודות פרשית קדושין עלומה (על סימנים מה-מו-מז משו"ת עזרת-כהן) מאבני המקום קובץ ח תשנד עמ' 109-119  
27.פוגלמן, מרדכי כדת משה וישראל סיני כרך מג תשיח עמ' רמט-רנד; בית מרדכי, ירושלים תשלא עמ' קמד-קמט  
28.פינטו, משה בסוגיא דביטול שליחות והמסתעף מזה [בדין הפקעת קידושין] אור תורה שנה כט תשנז עמ' תיב-תלא  
29.פלק, זאב נישואין כדת משה וישראל טורי ישרון שנה א תשכו גל' ד עמ' 5-9  
30.קאפלין, כתריאל דוד בענין אפקעינהו רבנן לקידושין נר מערבי ד אדר שני תשנב עמ' כח-ל  
31.קליין, שמעון "אפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה" מאבני המקום קובץ ו תשנב עמ' 11-21  
32.קפלן, מאיר הפקעת קידושין על ידי בטול הגט התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' ריח-רכב  
33.קצנלבויגן, אברהם משה ביאור דבר מרן הגרי"ל דיסקין בדין אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' סו-סט   
34.רבל, דוב אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה יגדיל תורה שנה יא תרפ עמ' 14-1  
35.רוזנפלד, בן-ציון כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושין לדוד עד עולם, לנשמת דוד לנדא, ירושלים תשלב עמ' 179-173  
36.רות, אברהם נפתלי צבי אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה: לידתו והתפתחותו שרידים גל' יא ניסן תשנ עמ' יב-לז  
37.שוחטמן, אליאב הפקעת קידושין - דרך אפשרית לפתרון בעיית מעוכבות הגט? שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 349-3  
38.שוחטמן, אליאב הפקעת קידושין - דרך אפשרית לפתרון בעיית מעוכבות הגט? שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 349-397  
39.שור, דוד; שטרן, שמואל טוביה ע"ד היתר לאשת איש בהפקעת קידושיה הראשונים ויש החוששים לאיסור תורה המאור שנה מב חוב' ג שבט-אדר תשמט עמ' 17-21  
40.שחורי, אליעזר אפקעינהו רבנן לקדושי מיניה כתלנו ד אב תשלב עמ' 61-64  
41.שכטר, צבי בדין הפקעת קידושין בזה"ז אור המזרח כרך מח תשסג עמ' 101-106  
42.שמעוני, שמואל אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה עלון שבות גל' 151 ניסן תשנח עמ' 103-113