Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > ירושהכללי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברהם, אברהם סופר נחלה וצוואה מוריה שנה כב גל' ח-ט תמוז תשנט עמ' עא-עג  
2.אופנר, נתן נטע גדרי הורשת אב ניצני ארץ חוב' ה שבט תשמז עמ' 118-116  
3.אורבך, אפרים א' הלכות ירושה וחיי עולם דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 141-133  
4.אורבך, אפרים אלימלך הלכות ירושה וחיי עולם [אוצר המשפט חלק א ערך 9816] מעולמם של חכמים, קובץ מאמרים, ירושלים תשמח עמ' 256-229  
5.אמסל, מאיר המגדל יתום אי הוה כבן לגבי כיבוד אב, קריעה, שבעה, קדיש, ירושה וכו' המאור שנה לה חוב' ו אב-אלול תשמג עמ' 13-10  
6.ביכלר, אברהם סקירה תלמודית היסטורית על העברת נחלה מן הבן על ידי האב האוניברסיטה העברית ירושלים, חגיגת הפתיחה תרפה עמ' עז-קד  
7.גולק, אשר יסודי המשפט העברי. ספר ג: תורת המשפחה והירושה ברלין תרפג  
8.גרינברגר, בן ציון למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו (עקרונות דיני הירושה) פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 82 מטות-מסעי תשסב 4 עמ'  
9.הילפרין, נפתלי צבי בדין העברת נחלה בכורים א תשנח עמ' רפה-רצ  
10.ויס, אשר זליג ירושת הבן והבת מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' נז עמ' שעט-שפא  
11.ורהפטיג, שילם ירשה האנציקלופדיה העברית כרך כ עמ' 411-410  
12.יחיא הכהן מצנעא בדין ירושה המאסף שנה ו חוב' 8 שבט תשמה עמ' 82-75   
13.כהן, דוד מהות הירושה נזיר אחיו, זכרון לנזיר אלוקים מרן הרב דוד כהן, ירושלים תשלח כרך ב עמ' קצז-רב  
14.כהן, יוסף כח בי"ד ומוסדות הציבור בתקנות לשינוי דיני ירושה דברי משפט ח תשס עמ' שעו-שצא  
15.ליונשטם, שמואל אפרים ירושה אנציקלופדיה מקראית כרך ג עמ' 791-788  
16.מילר, יואל ספר הירושות; עם יתר המכתבים בדברי ההלכה... לרבינו סעדיה גאון. הוציאם לאור וביארם בהעתקות והערות עבריות פאריס תרנז [ספרי רבינו סעדיה גאון חלק ט] 173+64 עמ'  
17.נבון, חיים ירושת בכור עלון שבות גל' 160 שבט תשס"ב עמ' 9-14  
18.עובדיה, דוד נחלה וירושה אור המערב שנה א חוב' א אב תשמח עמ' נב-נו  
19.עמיאל, משה אביגדור מהות הירושה בית מדרש, לזכר רח"ע גרודזנסקי, ת"א תשא עמ' קיד-קכב  
20.פרנקל, דוד תשובה בעניני ירושה מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' יג-טו  
21.קינדרמן, אליעזר המגמה בדיני ירושה לשמירת הנכסים בתוך המשפחה עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
22.קרל, צבי לתולדות התפתחות חוקי הירושה בישראל משפט וכלכלה כרך ב תשטז עמ' 174-179  
23.רבינוביץ-תאומים, בנימין חוקת משפט לקט עיקרי הלכות ירושה ועזבון. חלק ראשון, ירושלים תשלו קלו עמ'  
24.רוזנצוייג, יעקב אריה מעמדו של המומר בדיני משפחה עבודת גמר בפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים תשלה 132 עמ'  
25.ריבלין, יוסף צוואות ועניני ירושה בהלכה היהודית על פי תעודות מהגניזה הקהירית א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשמו 409 עמ'   
26.שוורץ, מתתיהו משפט הצוואה (בעניני צוואות וירושות) ירושלים תשס תרמב עמ'  
27.שפטלוביץ, אלחנן ארוין משפט המשפחה והירושה היהודי ושימושו בארץ ישראל ת"א תשא 160 עמ'  
28.שרייבר, יואל פרשת ירושה עלון שבות גל' 160 שבט תשס"ב עמ' 15-30  
29. Abrahams, Israel  Inheritance (Jewish)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 309-310  
30. Amram, David Werner  Bequest  Jewish Encyclopedia 3, p. 43-45  
31. Baab, O.J.  Inheritance  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 701-703  
32. Bammel, Ernst  Das Gleichnis von den bosen Winzern (Mk 12, 1-9) und das j?dische Erbrecht  Revue Internationale des Droits del'Antiquite, 3rd ser., 6 (1959), p. 11-17  
33. Beard, J.R.  Inheritance  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 386-388  
34. Bennett, William Henry  Heir  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 341-342  
35. Bialoblocki, Samuel  Erbrecht, -in der Bibel; -im Talmud  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 701-711  
36. Bloch, Arnold; Klein, Hyman  Maimonides' Laws of Inheritance  London 1950, 39 p. (Hebrew text with translation)  
37. Bloch, Moses  Das mosaisch-talmudische Erbrecht  Jahresbericht der rabbinischen Landesrabbinerschule, Budapest 1889-90, 5 + 70 p.; Hungarian trans. publ. 1890  
38. Bloom, Maurice Joshua  Inheritance in Jewish law  Dissertation Hebrew Union College 1927, 73 p.  
39. Bodenheimer, Levi  Die Erbfolge bei den alten Hebraern. Ein Beitrag zur j?dischen Alterthumskunde, nach rabbinischen Quellen bearbeitet  Orient 4 (1843), p. 353-356, 390-395, 411-414, 458-460, 473-477  
40. Bodenheimer, Levi  Das Testament unter der Benennung einer Erbschaft  6 vols. in 1, Crefeld 1847-1849, 26, 23, 30, 30, 31, 28 p.  
41. Castelli, David  Il diritto di testare nella legislazione ebraica  Firenze 1878, 60 p.  
42. Cohn, Marcus  Erbrecht  J?disches Lexikon 2, p. 442-456 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 111-119  
43. Enciclopedia Judaica Castellana  Herencia  Vol. 5, p. 374-375  
44. Greenberger, Benjamin  Individual, social and national aspects of inheritance  In: Maimonides as codifier of Jewish law, ed. Nahum Rakover, Jerusalem 1987, p. 255-268  
45. Greenstone, Julius H.  Inheritance  Jewish Encyclopedia 6, p. 583-585  
46. Griguer, Jules  Des differents regimes de successions au Maroc (Musulman, Berbere et Juif)  Tanger-Fez-Paris 1935, 251 p.  
47. Harvey, J.  Inheritance (in the Bible)  New Catholic Encyclopedia 7, p. 515-516  
48. Hazan, J.M.  Successione per Israele  Ancona 1851, 90 p.  
49. Hepner, Elie  Das j?dische Erbrecht  Zurich 1958, 9 p.  
50. Hoffmann, Nathan  Der Erb-Acker. Ein Beitrag zum mosaisch-talmudischen Erbrecht  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 14 (1887), p. 41-59  
51. Lesetre, Henri  Heritage  Dictionnaire de la Bible 3, p. 610-612  
52. Martin, Alexander  Inheritance  Dictionary of the Bible, ed. James Hastings, 2, p. 470-473  
53. Mendelssohn, Moses; Levin, Hirschel  Ritualgesetze der Juden, betreffend Erbschaften, Vormundschaftssachen, Testamente und Ehesachen,... entworfen... auf Veranlassung und unter Aufsicht... R. Hirschel Lewin  Berlin 1778; 3rd ed., Berlin 1793, 20 + 221 p.; 4th ed., Berlin 1799, 32 + 198 p.; 5th ed., Berlin 1826, 24 + 183 p.; Gesammelte Schriften, vol. 6, Leipzig 1845, p. 1-118; Gesammelte Schriften Jubilaumsausgabe, vol. 7, Berlin 1930, p. 109-251 (with intro  
54. Meyer, Christian Gottlieb (tr.)  Sententiae rabbinorum de successione ab intestato et testamentaria collectae  Halle 1775, 28 + 163 p.  
55. Mielziner, Moses  The rabbinical law of hereditary succession  Cincinnati 1900  
56. Morgenstern, Julian  Inheritance  Universal Jewish Encyclopedia 5, p. 565-566  
57. Napier, Davie  The inheritance and the problem of adjacency; an essay on I Kings 21  Interpretation 30 (1976), p. 3-11  
58. Rackman, Emanuel  A Jewish philosophy of property: Rabbinic insights on intestate succession  Jewish Quarterly Review, N.S. 67 (1976-77), p. 65-89  
59. Riehm, Eduard  Erbrecht, Erbtochter  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 406-408  
60. Schrader, E.  Erbe  Bibel-Lexikon, hrsg. Daniel Schenkel, 2, p. 137-138  
61. Shilo, Shmuel  Succession  Encyclopedia Judaica 15, p. 475-481 = Principles of Jewish law, p. 445-453  
62. Smith, Henry Preserved  Inheritance (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 7, p. 306-308  
63. Urbach, Efraim E.  Inheritance laws and after-life  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 263  
64. Wanke, G.  נחלה  Theologisches Handworterbuch zum Alten Testament 2, p. 55-59  
65. Winer, G.B.  Erbschaft  Biblisches Realworterbuch 1, p. 335-336  
66. Wolff, Aron  Das j?dische Erbrecht  Berlin 1888, 50 p.  
67. Yadin, Uri  The proposed law of succession in Israel  American Journal of Comparative Law 2 (1953), p. 143-155  
68. Zagouri, M.  De l'ordre des successions en droit mosaique  Revue Marrocaine de Droit 14 (1962), p. 765-770  
69.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל שמירת הנכסים בתחומי המשפחה הפרקליט כרך ג 1946 עמ' 177-174  
70.[פוקס, יצחק שלמה] העורך ע"ד 'ספר הירושות' לרס"ג ז"ל החוקר שנה א תרנא עמ' 9-12, 41-42  

יב. משפחה. ירושה > ירושהכללי > ירושת הבעל, האשה, הבת

 מחברכותרתספרביקורת
71.אברמסון, שרגא על תשובת הרא"ש כלל נה סי' א סיני כרך קטז תשנה עמ' כא-כה  
72.אברמסון, שרגא על תקנת טוליטולה (טולידו) בירושת הבעל את אשתו ציון שנה ס תשנה עמ' 201-224  
73.אברמסון, שרגא בירורים [(ז) לנוסח תקנה אחת של רבינו תם (בעניין החזרת נדוניא)] סיני כרך נח תשכו עמ' קפא-קצב  
74.אזואלוס, שלמה ירושת הבת והאשה ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 183-190  
75.איגרא, אליעזר "הרצחת וגם ירשת" - בבעל שהרג את אשתו זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 244-251  
76.איזקסון, שלמה בשאלת זכות האלמנה לגבות מזונותיה מכספי ביטוח חיים וקופות גמל של בעלה המנוח כתלנו יג תשן עמ' 120-126  
77.אלמליח, יצחק האם יכולה בת לעכב חתימתה על ויתור חלקה בעיזבון כשיש בן אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' שו-שכג  
78.אסף, שמחה התקנות והמנהגים השונים בירושת הבעל את אשתו מדעי היהדות כרך א תרפו 79-94  
79.אסף, שמחה לשאלת הירושה של הבת אמת ליעקב, ספר יובל לרבי יעקב פריימאנן, ברלין תרצז עמ' 8-13  
80.בדיחי, יובל ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו - ירושה מכוח נישואין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 256 פינחס תשסו 4 עמ'  
81.בן שמעון, ש' ירושת הבעל ילקוט חידושים, ירושלים תשיח עמ' ט-יא  
82.בן-ברק, צפורה ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום יפו תשסד 326 עמ'  
83.גורטלר, נחום שמואל ירושת הבעל דאורייתא או דרבנן (ודין סילוק הבעל מנכסי מלוג של האשה ומירושתה) בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רצא-שי  
84.גרודזנסקי, חיים עוזר בענין ירושת הבת [אומדנא בדעת המוריש] הפרדס שנה יד חוב' ח חשון תשא עמ' 11-10  
85.דוד, אברהם תשובה נוספת לר' יצחק די מולינא [בענין ירושת הבעל את אשתו] קרית ספר כרך מו תשלא עמ' 582-580  
86.דומב, צבי בדיני ירושה [בענין ירושת הבת] קול תורה שנה יח תשכד חוב' ד-ה עמ' ט-יב  
87.הלוי, חיים דוד חלקה של האשה והבת גירושה [מדוע קיפחה התורה את זכותה של האשה והבת בירושה?] שבילין גל' ב סיון תשכב עמ' כז-כח  
88.הלנסקי, יחיאל אומדנא בעישור נכסים צהר י תשסב עמ' תכג-תכז  
89.וולף, אליעזר ירושת בני הזוג במשפט העברי בתקופת הגאונים עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
90.וולף, אליעזר ירושת בני הזוג במשפט העברי והישראלי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור האוניברסיטה העברית בירושלים תשלא  
91.ויס, אשר זליג שו"ת בענין ירושת הבת מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' נח עמ' שפב-שפז  
92.יוסף, עובדיה אם מותר לבת לתבוע ירושתה בערכאות אור תורה שנה יב תשם עמ' רלח-רמ  
93.כהן, ידידיה בחיוב קבורת אלמנה ושומרת יבם וירושתן דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קעא-קפו  
94.כהן, ידידיה תקנות הקהל בירושת הבעל את אשתו שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 175-133. וינמן, צבי: דיני ירושה בבתי הדין הרבניים; הלכה ומעשה. שם כרך ח תשמא עמ' 363-357; כהן, ידידיה: תשובה. שם עמ' 365-364 
95.כהן, ידידיה תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 60 + 606 + 36 + 14 (תמצית אנגלית) עמ' (שער ירושה וקבורה: עמ' 391-1)  
96.כהן, יוסף גדר ירושת הבעל למאן דאמר שהיא מן התורה ולמאן דאמר שהיא מדרבנן ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקעג-תקפג  
97.לבל, רחלי החוק הדתי ומנהג מקומי ב"כתובת בנין דכרין" גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 235-243  
98.לנדא, יוסף אי בת יורשת עם הבנים בזה"ז המאור שנה נד חוב' ו מנם אב-אלול תשסא עמ' 42-43  
99.נאמן, פנחס ירושת הבת בתורה ובהלכה בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 476-489  
100.נוסבוים, נפתלי נכסי אשה שנשאה בשנית, ומתה תוך שנתיים לנישואין (תקנת שו"ם) דברי משפט ד תשנח עמ' פט-צח  
101.סופר, אליהו ציון בענין ירשת הבעל מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קיב-קכב  
102.עוזיאל, ב"צ מאיר חי האשה בנחלת בעלה התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' ט-יז  
103.עוזיאל, ב"צ מאיר חי משפט ירושת הבת תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 474-451; ו תשיג-תשטו עמ' 64-51; ט תשכה-תשל עמ' 27-48  
104.עוזיאל, ב"צ מאיר חי תקנת חכמים בירושת האשה את בעלה אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשיז עמ' 2-8  
105.עוזיאל, ב"צ מאיר חי משפט ירושת הבעל את אשתו תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 289-282  
106.פלק, זאב ירושת הבת והאלמנה במקרא ובתלמוד תרביץ שנה כג תשיג עמ' 9-15  
107.פנחסי, יוסף בדין תקנות וירושת הבת ספר שו"ת יפה מראה, ירושלים תשמז עמ' שב-שלד  
108.פרנצוס, ישראל מחלוקת קדמונים בדין וותור הבעל לרשת את אשתו סיני כרך קו תשן עמ' צז-קיד  
109.פרנק, צבי פסח אלמנה שהקדישה מעזבון בעלה ויורשים מערערים מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' נב-נג  
110.קופפר, אפרים תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת, ירושלים תשלג (נספח ג עמ' 324-316 על תקנת ר"ת בדבר אי זכותו של הבעל לנדוניית אשתו שמתה)   
111.קרל, צבי ירושת הבת בישראל הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 217-211  
112.רוזנבוים, פנחס בדין עיכוב חתימת הבנות על ויתור חלקן בירושת ערכאות בית אהרן וישראל גל' סה סיון-תמוז תשנו עמ' צ-צד, שם גל' סו אב אלול תשנו עמ' ע-פא, שם גל' סח כסלו-טבת תשנז עמ' סו-עה, שם גל' ע ניסן-איר תשנז עמ' סו-עז  
113.רוזנטל, יואב בגדר "ירושת הבעל" (לגבי דין ראוי וירושת שררה) בית אהרן וישראל גל' עה שבט-אדר תשנח עמ' צא-קג, שם גל' עו ניסן-אייר תשנח עמ' נה-סט  
114.ריבלין, יוסף שטר חצי זכר דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קנה-קעט  
115.רפאל, שילה בענין ירושת הבת מוריה שנה יג גל' ג-ד ניסן תשמד עמ' ע-עג   
116.שויקה, אהרן הפולמוס על תקנת טוליטולה בירושת הבעל את אשתו תרביץ שנה סח תשנט עמ' 87-127   
117.שילה, יואל שטר חצי זכר דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 661 תשסו 3 עמ'  
118.שכטר, צבי ירושת הבעל בחשבון בנק האשה שערי צדק ז תשסו עמ' 107-109  
119.שרמן, אברהם ח' חתימת ויתור בירושת הבת דברי משפט ח תשס עמ' שמה-שנז  
120. Ben-Barak, Zafrira  Inheritance by daughters in the ancient Near East  Journal of Semitic Studies 25 (1980), p. 22-33  
121. Muller, D.H.  Zum Erbrecht der Tochter  Wiener Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes 19 (1905), p. 389-392  
122. Tychsen, Olof Gerhard  Die Erbfolge eines Ehemannes in den Nachlass seiner ohne Kinder und Testament verstorbenen Ehefrau, nach j?dischen Gesetzen  Rostock 1804, 6 + 122 p.  
123. Tychsen, Olof Gerhard  Gutachten nach j?dischen Gesetzen, ?ber die Frage: kann ein vor einem christlichen Gerichte von einem j?dischen Ehepaare nach christlichen Gesetzen errichtetes wechselseitiges Testament, vorherige bundigst stipulirte Erbvertrage derselben vernichten?  Rostock 1806, 74 p.  

יב. משפחה. ירושה > ירושהכללי > בכורה

 מחברכותרתספרביקורת
124. Ahroni, Reuben  Why did Esau spurn the birthright? A study in biblical interpretation  Judaism 29 (1980), p. 323-331  
125. Baab, O.J.  Birthright (בכרה) The Interpreter's Dictionary of the Bible 1, p. 440-441  
126. Beitzel, Barry J.  The right of the firstborn (Pi Snayim) in the Old Testament (Deuteronomy 21:15-17)  A tribute to Gleason Archer, 1986, p. 179-190  
127. Bornstein, David Josef  Erstgeburt  Encyclopedia Judaica Eschkol-Verlag 6, p. 722-730  
128. Casanowitz, I.M.  Primogeniture  Jewish Encyclopedia 10, p. 198-199  
129. Cohn, Marcus  Erstgeburtsrecht  J?disches Lexikon 2, p. 481-484 = Worterbuch des J?dischen Rechts, p. 119-121  
130. Davidson, Samuel  Birth-right (בכורה) Kitto 1, p. 365-366  
131. Davies, Eryl W.  The meaning of Pi Senayim in Deuteronomy XXI 17  Vetus Testamentum 36 (1986), p. 341-345  
132. Eissfeldt, Otto  Erstlinge und Zehnten im Alten Testament  Leipzig 1917, 8 + 172 p.  
133. Enciclopedia Judaica Castellana  Primogenitura  Vol. 8, p. 610-611  
134. Friedenthal, Marcus Beer  Das Erstgeburtsrecht, durch biblische Ansichten erlautert  יסודי הדת ועקרי האמונה , oder theologisch-philosophische Abhandlungen ?ber die Grundlagen der mosaischen Religion, vol. 3, Breslau 1840, p. 57-79  
135. Gerdes, Daniel (praes.); Rees, Willem Van (resp.)  De variis S. S. locis, in quibus primogenitorum mentio occurit  Dissertation Duisburg 1730, 38 p.  
136. Ginsburg, Christian D.  First-born  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto, 1863-66, 2, p. 16-18  
137. Ginzberg, Louis  Birthright  Jewish Encyclopedia 3, p. 222-223  
138. Henninger, Joseph  Zum Erstgeborenenrecht bei den Semiten  Verner-Festschrift Werner Caskel zum siebzigsten Geburtstag, 1968, p. 162-183  
139. Kirsch, Rafael  Der Erstgeborene nach mosaisch-talmudischem Recht. Vol. 1: Die Stellung, Rechte und Pflichten des Erstgeborenen  Frankf.a.M. 1901, 48 p.  
140. Kooy, V.H.  First-born  The Interpreter's Dictionary of the Bible 2, p. 270-272  
141. Lehrer, Morris  Birthright (Bechorah)  Universal Jewish Encyclopedia 2, p. 382-383  
142. Lesetre, Henri  Premier-ne (Bekor)  Dictionnaire de la Bible 5, p. 602-605  
143. Levine, Baruch A.; Schereschewsky, Ben Zion  Firstborn  Encyclopedia Judaica 6, p. 1306-1312; partly repr. in: Principles of Jewish law, p. 434-435  
144. Lewis, T.  Firstborn, firstling (בכור)  International Standard Bible Encyclopedie 2, p. 1113-1114  
145. Lublinski, Ida  Jacob und Esau. Ein Beitrag zum Erstgeburtsrecht der Juden.  Der Morgen 3 (1927), p. 396-401  
146. Mendelsohn, I.  On the preferential status of the eldest son  Bulletin of the American School of Oriental Research 156 (1959), p. 38-40  
147. Riehm, Eduard  Erstgeburt  Handworterbuch des biblischen Altertums, 2nd ed., 1, p. 411-413  
148. Schroder, Johann Joachim (praes.); Bockwitz, Johann Daniel (resp.)  De veterum Hebraeorum primogenitis et eorum praerogativis  Dissertation Marburg 1741, 20 p.  
149. Strahan, James  First-born (Hebrew)  Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 6, p. 35-36  
150. Tsevat, Matitiahu  בכורים ,בכרה ,בכר  Theologisches Worterbuch zum Alten Testament 1, p. 643-650  
151. Wilson, J. Macartney  Birthright (בכורה)  International Standard Bible Encyclopedie 1, p. 478  
152. Winer, G.B.  Erstgeburt  Biblisches Realworterbuch 1, p. 341-342  
153. Wright, William  Primogeniture (בכורה)  Cyclopaedia of Biblical literature, ed. John Kitto 3, p. 579-580  

יב. משפחה. ירושה > ירושהכללי > ירושת שררה, רבנות, מלכות

 מחברכותרתספרביקורת
154.אבן צור, יעקב. בן עטר, יהודה בענין ירושת שררה ושליח ציבור ובענין חזקת שליח ציבור קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' ה-ח   
155.אבן צור, יעקב; בן עטר, יהודה בענין ירושת שררה ושליח ציבור ובענין חזקת שליח ציבור קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' ה-ח   
156.אייפרס, רפאל ירושה ברבנות דברי משפט ב תשנו עמ' קעה-קפט  
157.אלברג, שמחה דין ירושה מחיים במלכות ובכהונה הפרדס שנה נו חוב' ו אדר תשמב עמ' 14-11; חוב' ט סיון תשמב עמ' 23-21  
158.אלון, גדליהו בניהם של חכמים [גם בעניין ירושה בשררה] תרביץ שנה כ תשט עמ' 84-95; מחקרים בתולדות ישראל, כרך ב תשל עמ' 73-58  
159.אלטשולר, עזרא בדין פרנס שעבר ממשרתו מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' סג-סז  
160.אליהו, מרדכי ירושת משרת הרבנות המאיר לארץ גל' 31 אדר תשס עמ' 9-21  
161.אמסל, מאיר שו"ט בדין ירושת "אדמורו"ת" המאור שנה מד חוב' ד ניסן-אייר תשנא עמ' 24-27  
162.אנציקלופדיה תלמודית חזקת מצות כרך יד עמ' קלג-קמז  
163.אנציקלופדיה תלמודית חזקת שררה כרך יד עמ' שמו-שעג  
164.ארנרייך, ח"י חקר בשאלת ירושת המינויין בישראל אוצר החיים ספר ד תרפח עמ' יא-טו  
165.אשכנזי, אברהם בענין מינוי רב מקבציאל גל' ג כסלו תשמה עמ' ד-ח   
166.ביק, שמחה בענין ירושת רבנות קובץ בית אהרן וישראל גל' קלז סיון-תמוז תשסח עמ' טו-טז  
167.בן יעקב, צבי יהודה נאמנות עד אחד בעגונה ובנחלה קובץ בית אהרן וישראל גל' קלב אב-אלול תשסז עמ' צז-קב  
168.בן-אבנר, יהודה לפולמוס על הרבנות בעדת ישורון דק"ק פפד"ם בשנות העשרים סיני כרך קו תשן עמ' עב-עט  
169.בר, משה בניו של שמואל באגדות חז"ל; לבעיית הנחלת משרות מאבות לבניהם בהנהגת הציבור ספר יצחק אריה זליגמן, ירושלים תשמג כרך ב עמ' 437-427  
170.בר-אשר, שלום בתי כנסת פרטיים והורשת תפקידים דתיים (ה'שררה') במארוקו 1822-1672 ציון שנה נא תשמו עמ' 470-449  
171.גפני, ישעיהו 'שבט ומחוקק'; על דפוסי מנהיגות חדשים בתקופת התלמוד בארץ ישראל ובבבל כהונה ומלוכה, יחסי דת ומדינה בישראל ובעמים, ירושלים תשמז עמ' 91-79  
172.גרוס, מרדכי בענין חזקה במצוות פנים מאירות יט אב תשמב עמ' כז-כט   
173.גרוסמן, אברהם ייחוס משפחה ומקומו בחברה היהודית באשכנז הקדומה פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כץ, ירושלים תשם עמ' ט-כג  
174.גרוסמן, אברהם ירושת אבות בהנהגה הרוחנית של קהילות ישראל בימי הבינים המוקדמים ציון שנה נ תשמה עמ' 220-189  
175.גשטטנר, נתן חזקת שליח צבור אהלה של תורה, רבעון, גל' ב-ג אדר תשלז עמ' כא-כד  
176.הלוי, הלל יצחק בעלות חזקה וירושה בתפקיד ושררה רוחנית משפטי הלוי ב, בני ברק תשסא עמ' רלט-רמו  
177.ויינברגר, אפרים על דבר ירושה ברבנות התורה והמדינה קובץ ט-י תשיח-תשיט עמ' תצא-תצח  
178.וייס, יעקב ירושת רבנות בתוך: רבנות וקהילה במשנת מרן ה'חתם סופר' זצ"ל, ירושלים תשמז עמ' קנ-קנח  
179.וייספיש, אליעזר כח הירושה בשררת הכהונה הגדולה ישורון יג אלול תשסג עמ' תרסו-תרעד  
180.ויס, אשר זליג ירושה ברבנות מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' נט עמ' שפח-שצה  
181.זוסמנוביץ, יוסף קונטרס משפט ירושת משרה; כולל מאמר וששה פרטים בדיני משרה ורבנות קובנה תרפח 39 עמ'  
182.טכורש, כתריאל פישל ירושה במשרה צבורית שבילין קובץ לא-לב אייר תשלט עמ' צו-קא   
183.כץ, אהרן הירושה בתורה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 318 תשס 3 עמ'  
184.לוין, יהושע ירושה וחזקה בשררה בני ברק תשסד 122 עמ'  
185.ליפשיץ, משה בדין ירושה בחזקת שמשות כרם שלמה שנה ה קונטרס ח תמוז תשמב עמ' לב-לד   
186.מאזוז, משה זקן [חזקה בתפקידים ציבוריים] אור תורה שנה יז חוב' ח (רה) אייר תשמה עמ' תלד-תלח   
187.מלין, נחמיה בענין משיחת וירושת מלך הפרדס שנה ל חוב' ט סיון תשטז עמ' 8-10  
188.נאמן, פנחס הקמת מלך והורשת המלוכה בישראל בית מקרא שנה טו תשל עמ' 201-189  
189.קבלן, חנן זכות ירושה למשרת רב העיר אור תורה שנה כו תשנד עמ' תשסט-תשעב  
190.רוזנטל, יואב בגדר "ירושת הבעל" (לגבי דין ראוי וירושת שררה) בית אהרן וישראל גל' עה שבט-אדר תשנח עמ' צא-קג, שם גל' עו ניסן-אייר תשנח עמ' נה-סט  
191.רייז, שניאור זושא בענין ירושת חזקת רבנות המאור שנה ה חוב' ט אב תשיד עמ' 11-10  
192.שטרסברג, אשר ישוב דעת הרמ"א בענין חזקת שררה ורבנות צהר יג תשסד עמ' קפא-קפח  
193.שרמן, אברהם מקומו של קהל במנוי תפקידי שררה ורבנות שבאים מכח ירושה זכור לאברהם תשנט עמ' תקיג-תקכא  
194.שרמן, יצחק שלמה יואל בדין ירושה במנויי רבנות ושררה והמסתעף מוריה שנה יח גל' ט-י תשרי תשנג עמ' מב-נז  
195. Carlebach, Joseph  Der Streit um die Erbfolge im Rabbinat  Jeschurun, Monatsschrift fur Lehre und Leben im Judentum, Wohlgemuth, 15 (1928), p. 350-366  
196. Cohen, Stuart A.  La succession a un office public dans la loi rabbinique, remarques de Moche Sofer sur les trois Ketarim  Pardes 1 (1985), p. 150-168  
197. Hoenig, Sidney B.  Filial succession in the rabbinate  Gratz College Annual of Jewish Studies 1 (1972), p. 14-22  

יב. משפחה. ירושה > ירושהכללי > הצעת חוק הירושה. תקנות

 מחברכותרתספרביקורת
198.הרצוג, יצחק אייזיק הצעת תקנות בירושות תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 36-50; ט תשכה עמ' 11-26  
199.ולדינברג, א"י הצעת חוק הירושה מבחינת ההלכה ספר יובל לכבוד שמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רכא-רכו  
200.כהן, חיים הרמן הצעות תקנות בדיני צוואות הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 274-269  
201.כהן, חיים הרמן הצעת סדר דיני ירושה יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 105-80  
202.כהן, יוסף כח בי"ד ומוסדות הצבור בתקנות לשנוי דיני ירושה התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' קעז-קצ  
203.כהן, יוסף דוב הצעת תקנה לירושת הבת בין הבנים (שטר חצי זכר, תנאי בי"ד, תנאי פרטי) התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' יח-כד  
204.פלק, זאב על הצעת חוק הירושה הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 385-381  
205.קרלין, אריה דברי משפט. א: דיני ירושות וצוואות (מחקרי עזר להצעת חוק הירושה של משרד המשפטים) [חש"ד] 81 עמ'  
206.ריבלין, אליעזר תקנות העזבונות בירושלים ובא"י ואגרת נחלה ומנוחה לרבי ישראל משקלאוו אזכרה, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תרצז מחלקה ה עמ' תקנט-תריט  
207.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל למען שפור מצב האשה (הצעות לתיקונים בהלכות אישות ונחלות במסגרת דיני ישראל) יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 74-79  
208.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל הערות להצעת חוק הירושה הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 292-288  

יב. משפחה. ירושה > ירושהכללי > שונות

 מחברכותרתספרביקורת
209.אדרעי, אריה מתנה "מהיום ולאחר מיתה" במשנה ובתלמוד שנתון המשפט העברי כ תשנה-תשנז עמ' 1-23  
210.אדרעי, אריה מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהם - על הכלל התלמודי ומשמעותו המשפטית עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 19-51  
211.אדרעי, אריה שעבוד נכסים, מה בין נכסי הלקוח לבין נכסי היורש משפטים כרך כה תשנה עמ' 291-332  
212.אוירבך, ש"ז בסוגיא דיש בגר בקבר או לא קבץ זכרון, לר' דוד שלמה קוסובסקי-שחור, ת"א תשלא עמ' מב-נו  
213.אופנהיימר, חזקיהו אליעזר מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לב"ח קול התורה גל' נד ניסן תשסג עמ' קלח-קמא  
214.אושינסקי, יצחק צבי דיני ירושה בתשלומי ביטוח חיים צהר יא תשסג עמ' שכה-שכט  
215.אטלי, שלום הצעת תקנות עפ"י ההלכה בענייני ירושה של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 22 עמ'  
216.איבשיץ, יהונתן תשובה בדין שטר חצי זכר מוריה שנה יט גל' ז-ט ניסן תשנד עמ' כד-כז. הענא, מרדכי: תשובה והשגות על הנ"ל. שם עמ' כח-לא  
217.אילן, יעקב דוד  בדין נכסים מרובים ומועטים למזונות הבנות מוריה שנה כד גל' ז-ט סיון תשסב עמ' קיג-קיז   
218.אליאוויטש, גבריאל יהודה זכיה וירושה בעובר קול התורה גל' מז תשרי תשס עמ' ר-רה  
219.אלישר, חיים משה אם בן גיורת יורש את אמו הצבי ישראל, לזכר הרב צ"פ פראנק, ירושלים תשלא עמ' סו-עג  
220.אמינוף, יצחק האחין שחלקו בכורים חוב' ד אדר תשכד עמ' כט-לא  
221.אנציקלופדיה תלמודית אסורא לבריה לא מורית כרך ב עמ' פה  
222.אנציקלופדיה תלמודית בכור אדם כרך ג עמ' רעו-רפג (בעמ' רפ: בכור לנחלה)  
223.אנציקלופדיה תלמודית גדול האחים כרך ה עמ' קנב-קנו  
224.ארמן, צבי השגותיו של סלדן על אורגנס בדבר סדר הנחלות דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, כרך א ירושלים תשכז עמ' 183-181  
225.בדיחי, יחיא תשובה בדיני חלוקת ירושה אור ישראל גל' א סיון תשמו עמ' יא-יז; גל' ב טבת תשמז עמ' ד-יב. אלקארה, יוסף: שם גל' ד תשרי תשמח עמ' ו-יא; תשובה: עמ' יא; אלקארה, יוסף: גל' ה שבט תשמח עמ' ו-ז; תשובה: עמ' ז-יא  
226.בורנשטיין-מקובצקי, לאה תקנות קושטא בירושה וביטויין בחיי החברה בתקופה העות'מאנית חברה וקהילה, ירושלים תשנא עמ' 3-23  
227.ביליצר, אפרים ירושת היבם בנכסי המת שעלי דעת קובץ ב ניסן תשלג עמ' 134-132  
228.בירדוגו, יקותיאל בענין ירושת יבם בנכסי אחיו מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' ט-טז  
229.בליכר, מיכאל צו ירושה בנכסים שהם "ראוי": האם ניתן להקנות נכסים אלו? אוריתא גל' יח תשנו עמ' רנג-רנו  
230.בן יעקב, צבי יהודה קביעת יורש על סמך בדיקת DNA תחומין כב (תשסב) 412-426  
231.בן יעקב, צבי יהודה זוג הנמצא בהליכי גירושין - לענין ירושה ולענין אבילות פעמי יעקב גל' לד טבת תשנו עמ' מט-סב  
232.בן-יעקב, צבי יהודה הקנאת עיזבון מבן לאמו שנה בשנה תשסא עמ' 237-244  
233.בר שלום, אליהו חיים ירושת כפליים של בכור במצבי כספים של זמנינו קובץ תורני בית דוד תשס עמ' שנה-שעז  
234.בר שלום, אליהו חיים ירושת כפליים של בכור במצבי כספים של זמנינו בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' שנה-שעז  
235.ברין, גרשון שתי סוגיות בדיני ירושה של התקופה המקראית - מחקר השוואתי דיני ישראל כרך ו תשלה עמ' 250-231  
236.ברין, גרשון דיני בכורות במקרא תרביץ שנה מו תשלז עמ' 7-1  
237.ברין, גרשון פרשת בכורתם של בני יעקב תרביץ שנה מח תשלט עמ' 8-1  
238.ברין, גרשון בכור לאם ובכור לאב במקרא ספר בן-ציון לוריא, ירושלים 1979 עמ' 50-31  
239.ברין, גרשון הבכור בישראל בתקופת המקרא חבור לשם קבלת תואר דוקטור. אוניברסיטת ת"א תשלא 322 עמ'  
240.בשן (שטרנברג), אליעזר ספרים כנכסים וזכותם של לומדי תורה על ירושת ספרים (ע"פ ספרות השו"ת) תגים חוב' ב אביב תשלא עמ' 35-31  
241.גוטליב, דוד יורשים שמסלקים הבעל חוב במטלטלין שלהם בית אהרן וישראל גל' קיז שבט-אדר תשסה עמ' נט-סא; שם גל' קיח ניסן-אייר תשסה עמ' מז-מח  
242.גולדברג, זלמן נחמיה ירושת הבת תחומין ד תשמג עמ' 353-342  
243.גולדברג, זלמן נחמיה ירושה בתרומה, מעשרות, צדקה ומעות גמ"ח שעלי דעת קובץ ג תשמד עמ' 76-70  
244.גולדברג, זלמן נחמיה האם ניתן להוציא צו ירושה עפ"י עד אחד אוריתא גל' יז תשנג עמ' רלה-רמח  
245.גולדברג, זלמן נחמיה נאמנותו של עד אחד להעיד שזהו היורש שורת הדין ב תשנד עמ' רע-רצב  
246.גולדמינצר, זאב נחום בענין ממון ירושה זרע יעקב גל' ח אדר שני תשנז עמ' לו-לט  
247.גולדפלם, אברהם ישעיהו בסוגיא דנכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי לירשו אהלה של תורה א תשלא עמ' קכו-קכח  
248.גרינברג, בן ציון אספקטים הלכתיים של תכנון עזבונות ועריכת צוואות סנהדרין [כתב עת אלקטרוני http://www.sanhedrin.co.il] 10 עמ'  
249.גרליצקי, יוסף שמואל נפל אי הוה בגדר ירושה כבודה של תורה חלק ב תשמה עמ' קלז-קמג  
250.גרליק, חיים עוזר בדין יש לבכור קודם חלוקה עם התורה מהד' ג חוב' יג תשנו עמ' לב-לה  
251.דזימיטרובסקי, ישראל בענין נפל הבית עליו ועל אמו הדם הקדוש, לזכר מרדכי גלצר, תשיז עמ' 134-129  
252.דייטש, חי"ל התובע מיתומים ספרים שהשאיל לאביהם אי חייבין להחזיר המאור שנה כח חוב' ה סיון-תמוז תשלו עמ' 14-13  
253.דייקן (דיקשטיין), פלטיאל סמלים בחיים ובמשפט הפועל הצעיר שנה מו תשיג גל' 41 עמ' 9-10, 11  
254.דיכובסקי, שלמה ירושת בית-כנסת תחומין יב (תשנא) 266-271  
255.הופמן, יאיר בכור, בכורה האנציקלופדיה הישראלית לתנך כרך א עמ' 141-139  
256.הלפרין, מרדכי דיני יוחסין, ייבום וירושה בנולד מזרע קפוא שהופשר לאחר מות אביו אסותא א ירושלים תשסו עמ' של-שנו  
257.הנקין, יוסף אליהו חזקת השבט - ואחריות (אינשורענס) הפרדס שנה כט חוב' י תמוז תשטו עמ' 6-7; פירושי לב איברא, ניו-יורק תשיז עמ' 37-38  
258.הרטום, אליה שמואל בכור, בכורה אנציקלופדיה מקראית כרך ב עמ' 126-123  
259.הרצוג, יצחק אייזיק דין ירושה בכספי בטוח קול תורה שנה ט תשטו חוב' ט-י עמ' א-ג; יא-יב עמ' א-ב  
260.וולס, שלמה בדין האחים שחלקו (בעניין שומת הבגדים)  עדות, קובץ תורני, גל' טז ניסן תשנד עמ' קכה -  
261.וונדר, מאיר שאלות הלכה בירושת ספרים המעין כרך כא גל' ג ניסן תשמא עמ' 88-83  
262.ויס, אשר זליג הנחלה דר"י בן ברוקה מנחת אשר, דברים, תשסז סי' לו עמ' רמד-רמח  
263.ורהפטיג, איתמר חיובי ממון האם עוברים בירושה תחומין כא (תשסא) 437-459  
264.ורמן, שלמה תורת בן בנחלה המאור שנה יט קונ' ח אב-אלול תשכז עמ' 8-9  
265.ז'ולטי, יעקב בצלאל בדין ירושה בעובר בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' קלג-קלח  
266.זבראסקי, נחמיה; רוזנבוים, יצחק כח היורשים בנכסי המוריש בית יצחק תשיח עמ' 76-79  
267.זיכרמן, אליעז צבי הורשת חשבונות בנק בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' שנב-שנד  
268.זעפרני, שלמה צוואות הנעשות בערכאות של גויים, דין שטר דלאח"מ, דין מלקד"ה, ודין ספק בירושה מוריה שנה כ גל' י-יב טבת תשנו עמ' קיד-קכב  
269.זקס, עמרם בענין חלק פשיטות קודם חלוקה קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' מט-נג  
270.חזן, אליהו רחמים בענין ירושת אשה שנשתמדה קובץ בית אהרן וישראל שנה ב גל' ב כסלו-טבת תשמז עמ' טז-יח  
271.חשין, שניאור זלמן בכור האנציקלופדיה העברית כרך ח עמ' 702-695  
272.טויבר, חיים יעקב יוסף בענין ירושת בכור (בדין מניות אם דינם כמוחזק או כראוי) כרם שלמה גל' קנז תמוז תשנג עמ' מג-מו  
273.טרב, יעקב ירושה בנכרי כבודה של תורה חלק ה תשנא עמ' ריד-ריח  
274.טרייטל, חיים יוסף בדיני ירושה ומשמוש שערי תורה קובץ א תמוז תשיט עמ' מה-נב  
275.טשרנוביץ, חיים ירושת זרע פסול המשפט א תרפז עמ' 153-147  
276.יוסף, עובדיה האם יש דין ירושה ב'זכויות יוצרים' אור תורה שנה יט תשמז עמ' תח-תט  
277.יעקבסון, משה בענין ירושה אין לה הפסק הבאר חוב' ז אלול תשטו עמ' 16-11  
278.יקיר, יעקב יהודה בגבית מלוה מן היורשים, מדינא דגמרא אבני משפט א תשסב עמ' 119-99  
279.כהן, מרדכי בדין לא יבכר וריב"ב קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' מו-מח  
280.כהן, מרדכי דוד בענין בכור נוטל פי שנים (ב"ב קכ"ב ע"ב) סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 93-110  
281.כהנא, יצחק זאב עזבונות לטובת ארץ-ישראל בספרות התשובות סיני כרך לא תשיב עמ' יד-מז; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 238-206  
282.ליוואי, שמחה בדיני נחלות [בבן שלא כלו לו חדשיו אם הוא מנחיל] הפרדס שנה יז חובי ד תמוז תשג עמ' 32-31  
283.ליטקה, זאב ספקות בירושה דרכי הוראה ה ניסן תשסו עמ' קסט-קצג   
284.לנדאו, חיים אשר ספר תורה שנתרם לבית כנסת - מי בעליו ומי יורשו בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 100-105  
285.מייזלס, אברהם צוואה חסרת תוקף - למי תינתן? תחומין כ (תשס) 96-99  
286.מנדלסון, יצחק העברת נחלתו של יפתח לאור סעיף כז של חוקת לפית-עשתר ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, ספר ג תשיד עמ' 91-92  
287.נאמן, יעקב זכותם של בני משפחת הנפטר לקביעת הכיתוב על המצבה (סקירת הנושא במשפט העברי) עיונים במשפט העברי ובהלכה, רמת גן תשנט עמ' 237-261  
288.נוסבוים, נפתלי תשובה בענין מי שמת ובא אחד ואמר הוא יורשו או כשאין יודעים יורשיו וכל המסתעף מקבציאל גל' ה שבט-אדר תשמה עמ' מט-נט. הורביץ, אברהם דוד: בנפטר ל"ע והניח נכסים ולא ידוע לו יורש ובא אחד ואומר שהוא היורש. שם גל' ו ניסן-סיון תשמה עמ' קה-קח 
289.נטלוביץ, חיים בן ציון ירושה בטומטום הפרדס שנה כד חוב' ט סיון תשי עמ' 5  
290.סבתו, חיים משנת 'מי שמת והניח אשה בעל חוב ויורשין' (כתובות פד ע"א) מעליות עלון א חורף תשם עמ' 6-1  
291.סגל, מ"צ נעמי ונחלת בעלה תרביץ שנה יד תשג עמ' 78  
292.סגל, שלום מרדכי בענין חלוקת בעלי חובות ובדין שלשה אוחזין בטלית בית אהרן וישראל גל' קכז תשרי-חשון תשסז עמ' מח-נג  
293.סגל, שלום מרדכי בגדרי ראוי ומוחזק בירושת פי שנים בבכור בית אהרן וישראל גל' קו ניסן-אייר תשסג עמ' עט-צג  
294.סגל, שלום מרדכי בדין כסף עזבון המופקד בבנק צהר יג תשסד עמ' שסו-שעג  
295.סופר, אליהו ציון קונטריס נחלת ציון בעניני אעבורי אחסנתא וצוואה מחיים ושטר חצי זכר מקבציאל גל' ט שבט-מנחם אב תשמו עמ' צה-קכו  
296.סילמן, יהודה ירושת בכור בחשבון בנק קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' רו-רי  
297.סלומינסקי, אליעזר בסוגיית הבכור שנוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתה אהלה של תורה א תשלא עמ' קמא-קמד  
298.עידאן, דוד בדין בכור שמחל על חלק הבכורה שלו בחיי אביו ויען שמואל ו תשסב עמ' צב-צז  
299.עירשי, עודד מומר כיורש בתשובות הגאונים - יסודותיה של פסיקה ומקבילותיה במשפט הנכרי שנתון המשפט העברי כרך יא-יב תשמד-תשמו עמ' 461-435  
300.ערוסי, רצון זכות העובר בירושה וזכותו לחיים תחומין ל תשע עמ' 241-244  
301.פלדמן, שמואל אהרן תשלומי פיצויים למשפחת הנהרג שורת הדין י תשסו עמ' תיא-תיז  
302.פליישמן, יוסף ירושת נדוניית האם בחוקי המזרח הקדום ובמשפט היהודי הקדום דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 95-136  
303.פלישמן, יוסף עוולה משפטית בתקופת השופטים ותיקונה (עיונים בספר שופטים יא-פרשת יפתח) בית מקרא שנה מג תשנח עמ' 129-141  
304.פלק, זאב מצבו החוקי של עזבון המוריש הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 34-37  
305.פלקסר, יצחק ירושה במעשר שני נעם ספר כג תשמא עמ' פה-צג  
306.פנדל, דוד ממון יורשין לפני חלוקה שעלי דעת קובץ ג תשמד עמ' 147-142  
307.פרידמן, מרדכי עקיבא ירושת מי שהיו לו שתי נשים; שתי תשובות מן הגניזה דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' רלט-רסב  
308.פריז, יצחק דב הפרד נא מעלי - הגינות וצדק בחלוקת רכוש פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 143 לך לך תשסד 4 עמ'  
309.פרנצוס, ישראל פירוש הגאונים לשתי משניות [יבמות פ"ד מ"ג וב"ב פ"ט מ"ט,בענין ירושה כשלא נודע מי נפטר תחילה] עטרה לחיים - מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי ירושלים תשס עמ' 475-490  
310.צוקרמן, מרדכי בדין חלוקת אחין בגורל אוצרות ירושלים ו תשסד עמ' קע-קעו  
311.קאהן, חיים בענין פי שנים בבכור בחלוקת עסק ובמניות (סטאק'ס) עם התורה מהד' ג חוב' ט תשנד עמ' פג-פט  
312.קונשטט, אלחנן משה בדין יש לבכור קודם חלוקה מוריה שנה כ גל' א-ב כסלו תשנה עמ' צח-קב  
313.קוסובסקי-שחור, שאול סדר נחלות בדיני ישראל תוך השואה לשיטות משפט אחרות עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
314.קוק, אברהם יצחק דינא דמלכותא בירושה תחומין ג תשמב עמ' 231  
315.קליין, אלכסנדר משפט הבכורה דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 718 תשסז 3 עמ'  
316.קליין, מנשה בדין ירושה בפחות משוה פרוטה זכור לאברהם תשנב עמ' שסד-שע  
317.קפלין, שמעון ירחמיאל אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק קול התורה גל' מה תשרי תשנט עמ' קנא-קנה  
318.קצוף, רנון פפירוס ידין 19: שטר מתנה ממדבר יהודה והתפתחות דיני הצוואה בישראל דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות חטיבה ג כרך ראשון ירושלים תשן עמ' 1-8  
319.קצנלבוגן, מרדכי בענין "מותר המת ליורשיו" בנתיבי חסד ואמת תשנד עמ' 49-51  
320.רוזנברג, ישראל שיטת הרמב"ם לגבי תנאי בירושה מעליות כ תשנט עמ' 213-216  
321.רוזנפלד, יאיר מניעת ירושה ע"י בית דין כאמצעי ענישה תחומין כז (תשסז) עמ' 358-368  
322.רויטל, שמואל הלכות המשפט העברי בדבר סדר פטירות (כשאין יודעים מי הוא שמת תחילה) עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים; סוגיות נבחרות במשפט, ירושלים תשיח עמ' 469-442  
323.ריבלין, יוסף על החובה לשייר ליורשים דיני ישראל יג-יד תשמו-תשמח עמ' קסז-קצב  
324.רקובר, ברוך זכויות הבן בנכסי אביו ע"י מתנה וירושה הנאמן שנה י תשיח גל' ט עמ' 13-16  
325.שוורץ, מתתיהו בירור מקיף בענין העברת נחלה מהיורשים בית אהרן וישראל גל' נח ניסן אייר תשנה עמ' פג-צט; שם, גל' נט סיון-תמוז תשנ עמ' פה-צז; שם, גל' ס אב-אלול תשנה עמ' צ-קד ; שם, (בענין נתינת לבנות שטר חצי זכר בזמנינו), גל' סג שבט-אדר תשנו עמ' עח-פח; שם, גל' סד ניסן-אייר תשנו עמ' עז-צג; שם, (מילואים), גל' סח כ  
326.שוחטמן, אליאב "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" - "הרצחת וגם ירשת?!" פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 302 בראשית תשסח 4 עמ'  
327.שור, גדליה בסוגיא דהאחין שחלקו ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תקלו-תקלז   
328.שורץ, מתתיהו פסקים והדרכות בעניני צוואות וירושות בית אהרן וישראל גל' קז סיון-תמוז תשסג עמ' קי-קיח  
329.שורץ, מתתיהו פרטי דין חזרה מצוואות וירושות בית אהרן וישראל גל' קטז כסלו-טבת תשסה עמ' קה-קיב  
330.שטיינברג, אפרים מרדכי בענין האחים שחלקו, שאין להם חלונות זה על זה בית יצחק תשטו עמ' 53-55  
331.שיבר, יאיר דיני ירושות וצוואות בקרב יהודי ארצות אגן הים התיכון במאה התשע עשרה, מודרניזציה מול משפט עברי עבודת גמר במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן תשנט 180 עמ'  
332.שילה, יצחק דיני ירושה וסוגיית Commorientes הפרקליט כרך כו תשל עמ' 479-490  
333.שכטר, צבי בגדרי ראוי ומוחזק ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' ריח-רכד  
334.שפטלוביץ, אלחנן העזבון הבלתי מחולק במשפט העברי הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 86-88  
335.שפירא, יעקב והשיב את הגזילה אשר גזל - הגזלת וגם ירשת? פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 201 ויקרא תשסה 4 עמ'  
336.שפירא, מ"ש תנאי וסילוק בירושה הבאר חוב' י אלול תשיט עמ' 5-9  
337.שפרן, מנחם מנדל דין ירושה בפיצויי נהרג בתאונת דרכים מבית לוי ז ניסן תשנה עמ' קלד-קלז  
338.שרגא, ברוך ירושת בכור בחשבונות בנק על שם אביו שערי צדק ז תשסו עמ' 110-115  
339.שרייבר, יוסף שלמה בענין אין אדם מוריש שבועה לבנו קובץ תורני מרכז התורה באלעד תשסה עמ' שעו-שעח  
340.שרמן, אברהם פסק דין בעניני פיצויים וביטוח בירושה צהר יד תשסה עמ' רכג-רנא  
341. Brown, Arthur Mason  The concept of inheritance in the Old Testament  Dissertation Columbia University 1965, 36 + 369 p.  
342. Davies, Eryl W.  Inheritance rights and the Hebrew Levirate marriage  Vetus Testamentum 31 (1981), p. 138-144; 257-268  
343. Dembitz, Lewis N.  Debts of decedents  Jewish Encyclopedia 4, p. 491-492  
344. Ehrman, A.  Gentile interest in Jewish law: a chapter from Selden's 'De Successionibus'  Christian News from Israel 13,3-4 (1962), p. 31-37  
345. Ehrman, A.  The order of succession in Jewish law (Selden's argument against Origen)  Papers, 4th World Congress of Jewish Studies (1967), 1, p. 267  
346. Eisenstadt, Samuel  Paralleleinblicke in das j?dische und romische Erbrecht  Eos, Commentarii Societatis Philologae Polonorum 48,3 (1957), p. 15-18  
347. Eisenstadt, Samuel  Paralleleinblicke in das j?dische und romische Familien- und Erbrecht  Klio 40 (1962), p. 244-259  
348. Elkaim, Haim  La droit d'ainesse d'apres la Bible et la legislation rabbinique  Paris 1952, 143 p.  
349. Encyclopedia Talmudica  One cannot bequeath an interdict to his son אסורא לבריה לא מורית Vol. 2, p. 461-462  
350. Hirsch, Samson Raphael  Randsiedlung. Ein Beitrag zum j?dischen Erbhofrecht (aus einem Mischnahkommentar, ed. Michalski).  Nachalath Z'wi 3 (1932-33), p. 384-392; 4 (1933-34), p. 30-31  
351. Jacobs, Joseph  Junior right in Genesis  Studies in Biblical Archaeology 1894, p. 46-63  
352. Malka, Elie  Les droits successoraux du conjoint survivant dans le regime mosaique, dans le regime castellane et d'apres le projet d'ordonnance (Taquana) adopte en 1949 par l'Assemblee extraordinaire des grands Rabbins du Maroc  Revue Marrocaine de Droit (1951), p. 12-19  
353. Many, S.  Ainesse, droit d'  Dictionnaire de la Bible 1, p. 317-322  
354. Schwarz, Adolf  La victoire des Pharisiens sur les Sadduceens en matiere de droit successoral  Revue des Etudes Juives 63 (1912), p. 51-62  
355. Selden, Joannes  De successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum, liber singularis; in pontificatum, libri duo  Leiden 1638, 58 + 528 p.; Frankf.a.O. 1674, 1 + 248 + 8 p.; idem 1695, 11 + 248 p.; Blassio Ugolinus, Thesaurus Antiquitatum Sacrum 12  
356. Selden, Joannes  Uxor Ebraica, seu De nuptiis et divortiis ex jure civili, id est Divino et Talmudico, veterum Ebraeorum, libri tres. Ejusdem de successionibus ad leges Ebraeorum in bona defunctorum, liber singularis; in pontificato, libri duo  London 1646; New ed., Frankf.a.O. 1673, 22 + 456 + 14; 248 + 8 p. -, Frankf.a.O. 1695; Joannis Seldeni Opera omnia, London 1726, vol. 2  
357. Szubin, H.Z.; Porten, Bezalel  Exchange of inherited property at Elephantine (Cowley 1)  Journal of the American Oriental Society 102 (1982), p. 651-654  
358. Tschernowitz, Chaim  The inheritance of illegitimate children according to Jewish law  Jewish studies in memory of Israel Abrahams, 1927, p. 402-415