Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > ירושהכללי > ירושת הבעל, האשה, הבת

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסון, שרגא בירורים [(ז) לנוסח תקנה אחת של רבינו תם (בעניין החזרת נדוניא)] סיני כרך נח תשכו עמ' קפא-קצב  
2.אברמסון, שרגא על תשובת הרא"ש כלל נה סי' א סיני כרך קטז תשנה עמ' כא-כה  
3.אברמסון, שרגא על תקנת טוליטולה (טולידו) בירושת הבעל את אשתו ציון שנה ס תשנה עמ' 201-224  
4.אזואלוס, שלמה ירושת הבת והאשה ממעיין מחולה גל' 5 אלול תשנז עמ' 183-190  
5.איגרא, אליעזר "הרצחת וגם ירשת" - בבעל שהרג את אשתו זכרון בספר, נר לנשמת יוסף פינסקי, כרם ביבנה תשן עמ' 244-251  
6.איזקסון, שלמה בשאלת זכות האלמנה לגבות מזונותיה מכספי ביטוח חיים וקופות גמל של בעלה המנוח כתלנו יג תשן עמ' 120-126  
7.אלמליח, יצחק האם יכולה בת לעכב חתימתה על ויתור חלקה בעיזבון כשיש בן אמרי משפט, ירושלים תשסח עמ' שו-שכג  
8.אסף, שמחה התקנות והמנהגים השונים בירושת הבעל את אשתו מדעי היהדות כרך א תרפו 79-94  
9.אסף, שמחה לשאלת הירושה של הבת אמת ליעקב, ספר יובל לרבי יעקב פריימאנן, ברלין תרצז עמ' 8-13  
10.בדיחי, יובל ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו - ירושה מכוח נישואין פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 256 פינחס תשסו 4 עמ'  
11.בן שמעון, ש' ירושת הבעל ילקוט חידושים, ירושלים תשיח עמ' ט-יא  
12.בן-ברק, צפורה ירושת בנות בישראל ובמזרח הקדום יפו תשסד 326 עמ'  
13.גורטלר, נחום שמואל ירושת הבעל דאורייתא או דרבנן (ודין סילוק הבעל מנכסי מלוג של האשה ומירושתה) בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' רצא-שי  
14.גרודזנסקי, חיים עוזר בענין ירושת הבת [אומדנא בדעת המוריש] הפרדס שנה יד חוב' ח חשון תשא עמ' 11-10  
15.דוד, אברהם תשובה נוספת לר' יצחק די מולינא [בענין ירושת הבעל את אשתו] קרית ספר כרך מו תשלא עמ' 582-580  
16.דומב, צבי בדיני ירושה [בענין ירושת הבת] קול תורה שנה יח תשכד חוב' ד-ה עמ' ט-יב  
17.הלוי, חיים דוד חלקה של האשה והבת גירושה [מדוע קיפחה התורה את זכותה של האשה והבת בירושה?] שבילין גל' ב סיון תשכב עמ' כז-כח  
18.הלנסקי, יחיאל אומדנא בעישור נכסים צהר י תשסב עמ' תכג-תכז  
19.וולף, אליעזר ירושת בני הזוג במשפט העברי בתקופת הגאונים עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
20.וולף, אליעזר ירושת בני הזוג במשפט העברי והישראלי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור האוניברסיטה העברית בירושלים תשלא  
21.ויס, אשר זליג שו"ת בענין ירושת הבת מנחת אשר, במדבר, תשסו סי' נח עמ' שפב-שפז  
22.יוסף, עובדיה אם מותר לבת לתבוע ירושתה בערכאות אור תורה שנה יב תשם עמ' רלח-רמ  
23.כהן, ידידיה תקנות הקהל בירושת הבעל את אשתו שנתון המשפט העברי כרך ו-ז תשלט-תשם עמ' 175-133. וינמן, צבי: דיני ירושה בבתי הדין הרבניים; הלכה ומעשה. שם כרך ח תשמא עמ' 363-357; כהן, ידידיה: תשובה. שם עמ' 365-364 
24.כהן, ידידיה תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני זוג א-ב. חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת ת"א תשם 60 + 606 + 36 + 14 (תמצית אנגלית) עמ' (שער ירושה וקבורה: עמ' 391-1)  
25.כהן, ידידיה בחיוב קבורת אלמנה ושומרת יבם וירושתן דיני ישראל כרך ח תשלז עמ' קעא-קפו  
26.כהן, יוסף גדר ירושת הבעל למאן דאמר שהיא מן התורה ולמאן דאמר שהיא מדרבנן ספר הזכרון לרב יעקב בצלאל ז'ולטי, ירושלים תשמז עמ' תקעג-תקפג  
27.לבל, רחלי החוק הדתי ומנהג מקומי ב"כתובת בנין דכרין" גרנות חוב' 3 קיץ תשסג עמ' 235-243  
28.לנדא, יוסף אי בת יורשת עם הבנים בזה"ז המאור שנה נד חוב' ו מנם אב-אלול תשסא עמ' 42-43  
29.נאמן, פנחס ירושת הבת בתורה ובהלכה בית מקרא שנה טז תשלא עמ' 476-489  
30.נוסבוים, נפתלי נכסי אשה שנשאה בשנית, ומתה תוך שנתיים לנישואין (תקנת שו"ם) דברי משפט ד תשנח עמ' פט-צח  
31.סופר, אליהו ציון בענין ירשת הבעל מקבציאל גל' יח אב תשנב-אייר תשנג עמ' קיב-קכב  
32.עוזיאל, ב"צ מאיר חי משפט ירושת הבעל את אשתו תלפיות כרך ז תשיח-תשכא עמ' 289-282  
33.עוזיאל, ב"צ מאיר חי תקנת חכמים בירושת האשה את בעלה אור המזרח שנה ד חוב' א טבת תשיז עמ' 2-8  
34.עוזיאל, ב"צ מאיר חי משפט ירושת הבת תלפיות שנה ה תשיא-תשיב עמ' 474-451; ו תשיג-תשטו עמ' 64-51; ט תשכה-תשל עמ' 27-48  
35.עוזיאל, ב"צ מאיר חי האשה בנחלת בעלה התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' ט-יז  
36.פלק, זאב ירושת הבת והאלמנה במקרא ובתלמוד תרביץ שנה כג תשיג עמ' 9-15  
37.פנחסי, יוסף בדין תקנות וירושת הבת ספר שו"ת יפה מראה, ירושלים תשמז עמ' שב-שלד  
38.פרנצוס, ישראל מחלוקת קדמונים בדין וותור הבעל לרשת את אשתו סיני כרך קו תשן עמ' צז-קיד  
39.פרנק, צבי פסח אלמנה שהקדישה מעזבון בעלה ויורשים מערערים מוריה שנה יז גל' ט-י שבט תשנא עמ' נב-נג  
40.קופפר, אפרים תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת, ירושלים תשלג (נספח ג עמ' 324-316 על תקנת ר"ת בדבר אי זכותו של הבעל לנדוניית אשתו שמתה)   
41.קרל, צבי ירושת הבת בישראל הפרקליט כרך ו 1949 עמ' 217-211  
42.רוזנבוים, פנחס בדין עיכוב חתימת הבנות על ויתור חלקן בירושת ערכאות בית אהרן וישראל גל' סה סיון-תמוז תשנו עמ' צ-צד, שם גל' סו אב אלול תשנו עמ' ע-פא, שם גל' סח כסלו-טבת תשנז עמ' סו-עה, שם גל' ע ניסן-איר תשנז עמ' סו-עז  
43.רוזנטל, יואב בגדר "ירושת הבעל" (לגבי דין ראוי וירושת שררה) בית אהרן וישראל גל' עה שבט-אדר תשנח עמ' צא-קג, שם גל' עו ניסן-אייר תשנח עמ' נה-סט  
44.ריבלין, יוסף שטר חצי זכר דיני ישראל כרך יז תשנג-תשנד עמ' קנה-קעט  
45.רפאל, שילה בענין ירושת הבת מוריה שנה יג גל' ג-ד ניסן תשמד עמ' ע-עג   
46.שויקה, אהרן הפולמוס על תקנת טוליטולה בירושת הבעל את אשתו תרביץ שנה סח תשנט עמ' 87-127   
47.שילה, יואל שטר חצי זכר דף שבועי, המרכז ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר אילן גל' 661 תשסו 3 עמ'  
48.שכטר, צבי ירושת הבעל בחשבון בנק האשה שערי צדק ז תשסו עמ' 107-109  
49.שרמן, אברהם ח' חתימת ויתור בירושת הבת דברי משפט ח תשס עמ' שמה-שנז  
50. Ben-Barak, Zafrira  Inheritance by daughters in the ancient Near East  Journal of Semitic Studies 25 (1980), p. 22-33  
51. Muller, D.H.  Zum Erbrecht der Tochter  Wiener Zeitschrift fur Kunde des Morgenlandes 19 (1905), p. 389-392  
52. Tychsen, Olof Gerhard  Die Erbfolge eines Ehemannes in den Nachlass seiner ohne Kinder und Testament verstorbenen Ehefrau, nach j?dischen Gesetzen  Rostock 1804, 6 + 122 p.  
53. Tychsen, Olof Gerhard  Gutachten nach j?dischen Gesetzen, ?ber die Frage: kann ein vor einem christlichen Gerichte von einem j?dischen Ehepaare nach christlichen Gesetzen errichtetes wechselseitiges Testament, vorherige bundigst stipulirte Erbvertrage derselben vernichten?  Rostock 1806, 74 p.