Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יב. משפחה. ירושה > ירושהכללי > הצעת חוק הירושה. תקנות

 מחברכותרתספרביקורת
1.הרצוג, יצחק אייזיק הצעת תקנות בירושות תלפיות שנה ו תשיג-תשטו עמ' 36-50; ט תשכה עמ' 11-26  
2.ולדינברג, א"י הצעת חוק הירושה מבחינת ההלכה ספר יובל לכבוד שמעון פדרבוש, ירושלים תשכא עמ' רכא-רכו  
3.כהן, חיים הרמן הצעות תקנות בדיני צוואות הפרקליט כרך ד 1947 עמ' 274-269  
4.כהן, חיים הרמן הצעת סדר דיני ירושה יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 105-80  
5.כהן, יוסף כח בי"ד ומוסדות הצבור בתקנות לשנוי דיני ירושה התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' קעז-קצ  
6.כהן, יוסף דוב הצעת תקנה לירושת הבת בין הבנים (שטר חצי זכר, תנאי בי"ד, תנאי פרטי) התורה והמדינה קובץ ב תשי עמ' יח-כד  
7.פלק, זאב על הצעת חוק הירושה הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 385-381  
8.קרלין, אריה דברי משפט. א: דיני ירושות וצוואות (מחקרי עזר להצעת חוק הירושה של משרד המשפטים) [חש"ד] 81 עמ'  
9.ריבלין, אליעזר תקנות העזבונות בירושלים ובא"י ואגרת נחלה ומנוחה לרבי ישראל משקלאוו אזכרה, לנשמת הרב א"י קוק, ירושלים תרצז מחלקה ה עמ' תקנט-תריט  
10.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל למען שפור מצב האשה (הצעות לתיקונים בהלכות אישות ונחלות במסגרת דיני ישראל) יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 74-79  
11.[דייקן] דיקשטיין, פלטיאל הערות להצעת חוק הירושה הפרקליט כרך ט תשיג עמ' 292-288