Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יג. נזיקין > אדם המזיק. חובל

 מחברכותרתספרביקורת
1.אבידן, יצחק בדין מזיק בשעת שמחה שערי צדק א תשס עמ' 64-69  
2.אוירבך, שמואל בדין אדם המזיק מוריה שנה כג גל' א-ב כסלו תשס עמ' עד-עט  
3.אטלס, שמואל עין תחת עין נתיבים במשפט העברי, ניו-יורק תשלח עמ' 129-83  
4.אילן, מרדכי חיובי נזיקין ברופא שהזיק, חובת ההוכחה בנידון ונאמנות הרופאים בהלכה תורה שבעל פה יח תשלו עמ' ע-פא  
5.אילת, שילה; זהר, אלימלך אדם מועד לעולם? מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 95-107  
6.אלבק, שלום אדם המזיק באונס בדיני התלמוד בר-אילן טז-יז תשלט עמ' 99-86  
7.אנציקלופדיה תלמודית אדם המזיק כרך א עמ' עט-פד (עמ' קע-קעה במהדו' ב)  
8.אנציקלופדיה תלמודית חובל כרך יב עמ' תרעט-תשמו  
9.בוכמן, אשר בן-ציון בענין התשלומים דחובל בחבירו אור המזרח כרך לד תשמו עמ' 180-176  
10.בן חיים, אברהם בירור דין נזיקין בשיכור שהשתכר בפורים מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' רפא-רפו  
11.בן חיים, אברהם בדין מזיק בשוגג באופן שהיה ביד הניזק למנוע נזקו מקבציאל גל' לה תשרי תשסט עמ' תיד-תמ  
12.בן-שלמה, אליעזר שעור בפרק החובל: משנה א' שמעתין שנה יב גל' 43 תמוז תשלה עמ' 23-15  
13.בצלאל, שמואל בדין אונס גמור באדם המזיק ובגדרי אונסין מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' קפט-קצב  
14.ברוורמן, אליעזר בענין אדם המזיק באונס מבקשי תורה גל' כ אדר א תשנז עמ' רו-רח  
15.ברויאר, מרדכי עין תחת עין מגדים גל' כד סיון תשנה עמ' 21-25  
16.גולד, תנחום אדם מועד לעולם מעליות כו תשסו עמ' 11-22  
17.גולדברג, זלמן נחמיה יהרג ואל יעבור - מקורו, וגדרי אדם המזיק שערי צדק ה תשסד עמ' 373-382  
18.גולדברג, זלמן נחמיה בגדר האיסור להזיק ובחיוב גרמא בדיני שמים שערי צדק ו תשסה עמ' 171-184  
19.גולדברג, זלמן נחמיה בגדר אדם המזיק שערי צדק ג תשסב עמ' 203-211  
20.גולדברג, זלמן נחמיה פיצוי על בושת דברים תחומין טז (תשנו) 381-391  
21.גורן, אלי "עין תחת עין" בקבלת חז"ל מורשתנו י תשנו עמ' 231-236  
22.גרילק, משה עין תחת עין אבקן 11 [שבט תשמד] עמ' 35-31  
23.דש, אברהם בדין המזיק נרות חנוכה ברה"ר מקבציאל גל' לג כסלו תשסח עמ' תמה-תמז  
24.הרץ, שמואל 'עין תחת עין' (עיון בדברי הרמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"א הל' ב-ג) שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 50 ,40-38  
25.הררי, דוד בדין קלב"מ במזיק ברכב מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' שעד-שעז  
26.וגשל, שאול בענין חיוב בקשת מחילה במי שחבל או גרם צער לחברו בשוגג קול התורה חוב' כב תשרי תשמח עמ' כח-ל  
27.ויגודה, מיכאל עין תחת עין - ממון - בין הפילוסופיה למשפט פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 109 משפטים תשסג 4 עמ'  
28.וייסמן, יוסף דב חמישה שישבו על ספסל ובדינא דגרמא מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' ע-עא  
29.ויס, אשר זליג במילה שאינה מחויבת אם יש בה איסור חובל מנחת אשר, בראשית, תשסג סי' יח עמ' קט-קיג  
30.ורהפטיג, איתמר מזיק על ידי סגולה עלון שבות אדר תשלט עמ' 38-32  
31.זקס, חיים ליב עין תחת עין - ממון לשיטת הרמב"ם הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 8-10  
32.חנניה, אשר רכב שהזיק לרכב אחר בנסיעה אחורנית מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' רנט-רסא  
33.ירון, ראובן דין החובל בחבירו במשפטי המזרח הקדום פרקים כרך ב תשכט-תשלד עמ' 234-219  
34.כהן, שלמה בענין טרמפיסט שהזיק [האם חייב מדין שומר ומדין אדם המזיק] מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' תד-תו  
35.כהנא, אסף אדם המזיק באונס מעליות יח תשנז עמ' 92-105  
36.לפיאן, אליהו גדרי תשלומי חבלה וריפוי אסותא א ירושלים תשסו עמ' כג-כז  
37.לפיאן, אריה ליב בענין חבלה בעבד כנעני ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' תכה-תכו  
38.לרר, יגאל בגדרי אדם המזיק ניצני ארץ יב אייר תשנח עמ' 156-169  
39.מאיר, יצחק הערה בגדרי אונסין באיסורין ובנזיקין אור תורה שנה כה תשנג עמ' תשנח-תשסג  
40.מונדר, חיים אהרן בענין נזק שלא בכוונה אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' תלד-תלו  
41.מיקלישנסקי, י"ק למשמעותו של 'עין תחת עין' ערכים והערכות, חלק א, ירושלים-ת"א תשלו עמ' 39-28  
42.סולובייצ'יק, חיים בענין קם ליה בדרבה מיניה בחובל בחבירו בשבת ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קסח  
43.עמאר, שלמה בגדרי "מזיק בידיים" תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' נב-סג  
44.פינטו, משה בענין אדם המזיק באונס אור תורה שנה לט תשסז עמ' תתקו-תתקט  
45.פרדס, חיים ברור הלכה בענין המזיק את חברו בשעת שמחה כבודה של תורה, קובץ מוגש למרן מנחם מענדל שניאורסהאן, ת"א תשמג עמ' יא-כו  
46.קיסטר, עקיבא בדין אדם מועד לעולם מוריה שנה יח גל' יא-יב שבט תשנג עמ' פו-צ  
47.רוזנברג, ישראל שני חידושים בשיטת הרמב"ם [א. שיטת הרמב"ם באדם המזיק באונס. ב. שיטת הרמב"ם בגזל צמר וצבעו או נפצו ולבנו.] מעליות כו תשסו עמ' 80-83  
48.רוזנפלד, שלמה אדם מועד לעולם - יסוד גדרי אדם המזיק ממעיין מחולה גל' 8 תשרי תשס עמ' 11-17  
49.רוט, אליעזר פורץ דלתות שנשלח בטעות והזיק בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' מו-מט  
50.ריינר, שמואל אדם המזיק באונס בדרך אפרת עלון 18 תמוז תשמד עמ' 18-4  
51.שוחטמן, אליאב לשאלת אחריותו של קטן בנזיקין במשפט העברי דברי הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות כרך ג תשלז עמ' 502-489  
52.שוחטמן, אליאב "מכה רעהו" - בסתר ובגלוי - על איסור ההכאה ותוצאותיו פרשת השבוע, משרד המשפטים - משפט עברי גל' 298 כי תבא  
53.שטרן, רפאל אדם המזיק - אבות ותולדות מגל יא תשנה עמ' 101-108  
54.שיינקר, שמואל הלל בענין המזיק את חבירו אם יש בו לאו דלא תגזול אוצרות ירושלים ד תשסב עמ' כט-ל  
55.שכטר, צבי תשלומי רופא שקלקל שערי צדק א תשס עמ' 49-56  
56.שלוסברג, אליעזר 'עין תחת עין' - עיון משווה בפרשנות ימי-הביניים שמעתין שנה כד גל' 87 אלול-חשון תשמז עמ' 12-8  
57.שמעיה, משה חיים בענין אדם שמירת גופו עליו קובץ בית אהרו וישראל גל' קמט סיון-תמוז תשע עמ' נז-סא  
58.שפירא, שלמה בסוגיא דחובל בחברו ומזיק ממונו ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' תריג-תריז   
59.שקופ, שמעון יהודה בסוגיא דפשיעה מטעם מזיק מוריה שנה כד גל' ג-ד חשון תשסב עמ' לט-מג  
60.שריקי, רונן על גברים ועל נשים: קטטה ואישה הרה, לדרכם של חז"ל בפרשיות נגישת אשה הרה (שמות, כא, כב) ו "כי ינצו אנשים" (דברים כה,יא) משלב גל' מ קיץ תשסו עמ' 17-36  
61. Dembitz, Lewis N.  Assault and battery  Jewish Encyclopedia 2, p. 224-227  
62. Enciclopedia Judaica Castellana  Insulto  Vol. 6, p. 29-30  
63. Encyclopedia Talmudica  Man as a cause of damage אדם המזיק Vol. 1, p. 218-226  
64. Encyclopedia Talmudica  The four damages ארבעה דברים  Vol. 2, p. 665  
65. Geerts, Achilles  Compensation for bodily harms in the Near East and in Rome  In: International Symposium on Society, Medicine and Law, ed. H. Karplus, Amsterdam 1973, p. 65-73  
66. Schmitt, Gotz  Exodus 21,18 f. und das rabbinische Recht  Theokratia 2 (1970-72), p. 7-15  

יג. נזיקין > אדם המזיק. חובל > הסכמת הנחבל. בעלות האדם על גופו

 מחברכותרתספרביקורת
67.אונטרמן, איסר יהודא חקר הלכה בדינא דחובל בחברו [על התאגרפות] אוצר החיים ספר ח תרצב עמ' 145-140  
68.אונטרמן, איסר יהודה חקר הלכה בדינא דחובל בחברו [אוצר המשפט חלק א ערך 9918] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תלט-תמד  
69.איזנשטיין, חיים ניתוחים פלסטיים לשיפור הצורה - לאור ההלכה עטרת שלמה א תשנו עמ' נז-עב  
70.אפרסמון, אליעזר; ויסקוט, דוד; רודריג, יצחק תרומת איברים מאדם חי מלילות א תשנח עמ' 67-78  
71.אריאל, יעקב גניבת ביציות מגופה של אשה תחומין כא (תשסא) 100-106  
72.בלוי, שמואל דוד בענין חובל בגופו בית אהרן וישראל גל' צט שבט-אדר תשסב עמ' צט-קד  
73.בלייך, יהודה דוד תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 60-73  
74.בצרי, עזרא ניתוח פלסטי לשיפור המראה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רט-ריג  
75.בקשי-דורון, אליהו דין איברים ומכשירים המושתלים בגוף (לענין קבורה, איסור הנאה ובעלות) תורה שבעל פה לג: עמ' נב-סג, תשנב  
76.בר-אילן, נפתלי תרומת מח-עצם - היבטים הלכתיים אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 59-71  
77.גוטמן, צבי ניתוחים פלסטיים בהלכה עטרת שלמה ט תשסד עמ' קעא-קפ  
78.גולדברג, זלמן נחמיה קנינים במכירת כליות עטרת שלמה ב תשנז עמ' מט-נה  
79.גורן, שלמה תרומת איברים להצלת חיים אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 20-21  
80.גרין, יוסף הסכמה לטיפול רפואי בהלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנו 287 עמ'  
81.גרשוני, יהודה בענין אדם החובל חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמו-תמח  
82.דוראס כהן, שלמה סיכון עצמי למטרות ספורט תחומין כב (תשסב) 120-126  
83.הופמן, דוד צבי לשאלת בעלות האדם על עצמו (בשולי בעית השתלת אברים בבני אדם) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה; מוריה שנה ג גל' ו-ז אלול תשלא - תשרי תשלב עמ' צט-קו  
84.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: בעלות האדם על גופו  ירושלים תשסז 302 עמ'  
85.הלפרין,לוי יצחק תרומת איברים מאנשים חיים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' נד-סז  
86.ויגודה, מיכאל מכירת איברים שנה בשנה תשסב עמ' 119-127  
87.ויגודה, מיכאל תרומת איברים מן החי והמסחר בהם אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 5-24  
88.ורהפטיג, איתמר בענין מחילה בנזיקין עלון שבות סיון תשלח עמ' 24-19  
89.זוין, שלמה יוסף אם מותר אדם לתת רשות לאחר לחבול בו הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' צג-ק  
90.זוין, שלמה יוסף משפט שיילוק לפי ההלכה סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' נה-עא, רמו; לאור ההלכה, ת''א תשיז עמ' שי-שלו  
91.זולדן, יהודה שביתת רעב תחומין טז (תשנו) 273-290  
92.זלוטניק, יהודה ליב בעל-חוב וחלוקת גופו העולם שנה כה תרצז עמ' 816-815  
93.טבנקין, חוה סוגיות במכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 74-93  
94.טלושקין, ניסן רשות האדם על עצמו אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 20-24  
95.ישראלי, שאול תרומת איברים מאדם חי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 5-8  
96.ישראלי, שאול לשאלת בעלות האדם על גופו התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' שלא-שלו  
97.לאו, ישראל מאיר מכירת אברים להשתלה תחומין יח (תשנח) 125-136  
98.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 265-294  
99.ערוסי, רצון תרומת איברים או מכירתם  שרידים גל' יט תשרי תשסא עמ' מא-נו  
100.פיינשטיין, משה ניתוח לנערה ליפות את עצמה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכג-שכז   
101.פליקס, מנחם ואף על פי כן שביתת רעב תחומין טז (תשנו) 291-295  
102.ציון, עזריאל דין מזיק ברשות מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' רנט-רסד  
103.קליין, מנשה ניתוח שלא מחמת חולי צהר ג תשנח עמ' רלד-רלז  
104.קלירס, מ"ש מעמד היחיד וזכותו [בעלות האדם על עצמו, ועוד] אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלב עמ' יא-כד  
105.רבינוביץ', שמואל סחר באיברים אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 58-64  
106.שטינברג, אברהם שביתת רעב בהלכה סיני כרך קכו-קכז תשס-תשסא עמ' רפא-רפה  
107.שטינברג, אברהם תמורה עבור תרומת איברים קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 417-442  
108.שלוש, שלמה בדין ניתוח פלסטי ליפות עצמו ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 53-55  
109.שמש, איתמר בענין המזיק ביום פורים מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' רסה-רסו  
110.שניצר (ויס), חיה ניתוחים פלסטיים לאור ההלכה מורשתנו יב תשנח עמ' 211-215  
111.שרמן, אברהם תרומת אברים למטרת רווח כספי. בעלות אדם על גופו תחומין כ (תשס) 353-362