Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יג. נזיקין > אדם המזיק. חובל > הסכמת הנחבל. בעלות האדם על גופו

 מחברכותרתספרביקורת
1.אונטרמן, איסר יהודא חקר הלכה בדינא דחובל בחברו [על התאגרפות] אוצר החיים ספר ח תרצב עמ' 145-140  
2.אונטרמן, איסר יהודה חקר הלכה בדינא דחובל בחברו [אוצר המשפט חלק א ערך 9918] שבט מיהודה, מהד' קמא ובתרא, ירושלים תשמד עמ' תלט-תמד  
3.איזנשטיין, חיים ניתוחים פלסטיים לשיפור הצורה - לאור ההלכה עטרת שלמה א תשנו עמ' נז-עב  
4.אפרסמון, אליעזר; ויסקוט, דוד; רודריג, יצחק תרומת איברים מאדם חי מלילות א תשנח עמ' 67-78  
5.אריאל, יעקב גניבת ביציות מגופה של אשה תחומין כא (תשסא) 100-106  
6.בלוי, שמואל דוד בענין חובל בגופו בית אהרן וישראל גל' צט שבט-אדר תשסב עמ' צט-קד  
7.בלייך, יהודה דוד תרומת דם ומח עצמות ע"י קטן אור המזרח כרך מז תשנו עמ' 60-73  
8.בצרי, עזרא ניתוח פלסטי לשיפור המראה ספר יובל לכבוד רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים-ניו-יורק תשמד כרך א עמ' רט-ריג  
9.בקשי-דורון, אליהו דין איברים ומכשירים המושתלים בגוף (לענין קבורה, איסור הנאה ובעלות) תורה שבעל פה לג: עמ' נב-סג, תשנב  
10.בר-אילן, נפתלי תרומת מח-עצם - היבטים הלכתיים אסיא חוב' נא-נב אייר תשנב עמ' 59-71  
11.גוטמן, צבי ניתוחים פלסטיים בהלכה עטרת שלמה ט תשסד עמ' קעא-קפ  
12.גולדברג, זלמן נחמיה קנינים במכירת כליות עטרת שלמה ב תשנז עמ' מט-נה  
13.גורן, שלמה תרומת איברים להצלת חיים אסיא חוב' סה-סו אלול תשנט עמ' 20-21  
14.גרין, יוסף הסכמה לטיפול רפואי בהלכה חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשנו 287 עמ'  
15.גרשוני, יהודה בענין אדם החובל חכמת גרשון, ירושלים תשנז עמ' תמו-תמח  
16.דוראס כהן, שלמה סיכון עצמי למטרות ספורט תחומין כב (תשסב) 120-126  
17.הופמן, דוד צבי לשאלת בעלות האדם על עצמו (בשולי בעית השתלת אברים בבני אדם) בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה; מוריה שנה ג גל' ו-ז אלול תשלא - תשרי תשלב עמ' צט-קו  
18.הלברטל, דב ערך החיים בהלכה: בעלות האדם על גופו  ירושלים תשסז 302 עמ'  
19.הלפרין,לוי יצחק תרומת איברים מאנשים חיים מעשה חושב ד ירושלים תשנז עמ' נד-סז  
20.ויגודה, מיכאל מכירת איברים שנה בשנה תשסב עמ' 119-127  
21.ויגודה, מיכאל תרומת איברים מן החי והמסחר בהם אסיא חוב' עא-עב שבט תשסג עמ' 5-24  
22.ורהפטיג, איתמר בענין מחילה בנזיקין עלון שבות סיון תשלח עמ' 24-19  
23.זוין, שלמה יוסף אם מותר אדם לתת רשות לאחר לחבול בו הלכה ורפואה כרך ב תשמא עמ' צג-ק  
24.זוין, שלמה יוסף משפט שיילוק לפי ההלכה סיני כרך ג תרצח-תרצט עמ' נה-עא, רמו; לאור ההלכה, ת''א תשיז עמ' שי-שלו  
25.זולדן, יהודה שביתת רעב תחומין טז (תשנו) 273-290  
26.זלוטניק, יהודה ליב בעל-חוב וחלוקת גופו העולם שנה כה תרצז עמ' 816-815  
27.טבנקין, חוה סוגיות במכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי אסיא חוב' סג-סד כסלו תשנט עמ' 74-93  
28.טלושקין, ניסן רשות האדם על עצמו אור המזרח שנה ח חוב' ג ניסן תשכא עמ' 20-24  
29.ישראלי, שאול לשאלת בעלות האדם על גופו התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' שלא-שלו  
30.ישראלי, שאול תרומת איברים מאדם חי אסיא חוב' נז-נח כסלו תשנז עמ' 5-8  
31.לאו, ישראל מאיר מכירת אברים להשתלה תחומין יח (תשנח) 125-136  
32.סינקלר, דניאל מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה שנתון המשפט העברי יח-יט תשנ"ב-תשנ"ד עמ' 265-294  
33.ערוסי, רצון תרומת איברים או מכירתם  שרידים גל' יט תשרי תשסא עמ' מא-נו  
34.פיינשטיין, משה ניתוח לנערה ליפות את עצמה הלכה ורפואה כרך א תשם עמ' שכג-שכז   
35.פליקס, מנחם ואף על פי כן שביתת רעב תחומין טז (תשנו) 291-295  
36.ציון, עזריאל דין מזיק ברשות מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' רנט-רסד  
37.קליין, מנשה ניתוח שלא מחמת חולי צהר ג תשנח עמ' רלד-רלז  
38.קלירס, מ"ש מעמד היחיד וזכותו [בעלות האדם על עצמו, ועוד] אספת מחקרים תורניים, עירית ירושלים תשלב עמ' יא-כד  
39.רבינוביץ', שמואל סחר באיברים אסיא חוב' סא-סב ניסן תשנח עמ' 58-64  
40.שטינברג, אברהם תמורה עבור תרומת איברים קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 417-442  
41.שטינברג, אברהם שביתת רעב בהלכה סיני כרך קכו-קכז תשס-תשסא עמ' רפא-רפה  
42.שלוש, שלמה בדין ניתוח פלסטי ליפות עצמו ארחות 45 ערב ראש השנה תשנז עמ' 53-55  
43.שמש, איתמר בענין המזיק ביום פורים מקבציאל גל' לו ניסן תשסט עמ' רסה-רסו  
44.שניצר (ויס), חיה ניתוחים פלסטיים לאור ההלכה מורשתנו יב תשנח עמ' 211-215  
45.שרמן, אברהם תרומת אברים למטרת רווח כספי. בעלות אדם על גופו תחומין כ (תשס) 353-362