Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יג. נזיקין > ממון המזיק

 מחברכותרתספרביקורת
1.בן חיים, אברהם בנזקי מי גשמים מהגגות של הבתים מקבציאל גל' ל אדר ב' תשסה עמ' שפא-שפה  
2.וסטרייך, אבישלום לתולדותיהם של דיני הנזיקין בתלמוד: עיון בדיני שן ורגל ברשות הרבים איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשס"ח עמ' 265-275  
3. Finkelstein, J.J.  The Goring ox: some historical perspectives on deodands, forfeitures, wrongful death and the western notion of sovereignty  Temple Law Quarterly 46 (1973), p. 169-290*  
4. Finkelstein, J.J.  The ox that gored  Transactions of the American Philosophical Society 71, 2 (1981), 89 p.  
5. Fischer, Alexander  Eine schwierige Talmudstelle (Baba Kama 2b)  Magazin fur J?dische Geschichte und Literatur 5 (1878), p. 79-88  
6. Grunfeld, Isidor  Das Tier als Subjekt einer schadigenden Handlung im biblisch-talmudischen Recht  Dissertation Frankf.a.M. 1926, 4 + 100 p.*  
7. Jackson, Bernard S.  The fence-breaker and the actio de pastu pecoris in early Jewish law  Journal of Jewish Studies 25 (1974), p. 123-136 = Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 250-267  
8. Jackson, Bernard S.  The goring ox  In: Essays in Jewish and comparative legal history, Leiden 1975, p. 108-152  
9. Jackson, Bernard S.  A note on Exodus 22,4  Journal of Jewish Studies 27 (1976), p. 138-141  
10. Jackson, Bernard S.  Maimonides' definitions of 'Tam' and 'Mu'ad'  Jewish Law Annual 1 (1978), p. 168-176  
11. Jackson, Bernard S.  On the origins of scienter  Law Quarterly Review 94 (1978), p. 85-102  
12. Jackson, Bernard S.  Travels and travails of the goring ox; The biblical text [Exodus 21,35-36] in British sources  Studies in Bible and the ancient Near East presented to Samuel E. Lowenstamm on his seventieth birthday, 1978, Engl. sect., p. 41-56  
13. Nooman, John T.  The muzzled ox  Jewish Quarterly Review, N.S. 70 (1979-80), p. 172-175  
14. Van Selms, A.  The goring ox in the babylonian and biblical law  Archiv Orient lni 18 (1950), p. 321-330  
15. Yaron, Reuven  The goring ox in Near Eastern laws  In: Jewish law in ancient and modern Israel, ed. H.H. Cohn, N.Y. 1971, p. 50-60  

יג. נזיקין > ממון המזיק > שור

 מחברכותרתספרביקורת
16.אייזנשטיין, אברהם חיים בענין מועד לשאינו מינו אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' תקסא-תקסו  
17.אלבק, שלום פירושים במסכת בבא קמא [סתם שוורים בחזקת שימור קיימי או לאו בחזקת שימור קיימי - בבלי ב"ק מה ב, וכח ב; בור ברשות הרבים או בור ברשות היחיד הוא בור האמור בתורה - ב"ק מט ב ואילך] ספר היובל לרבי חנוך אלבק, ירושלים תשכג עמ' 29-17  
18.אלברג, שמחה (א) ביאור דין כמיתת הבעלים כך מיתת השור ושור של ב"ד בכמה הוא נדון; (ב) שור של אדם טרפה שהרג בפני בי"ד הפרדס שנה לב חוב' ב חשון תשיח עמ' 15-22  
19.אלטיין, מרדכי דוב מועד לאדם הפרדס שנה כב חוב' ד טבת תשח עמ' 32-31  
20.אמינוב, יצחק בחיובי שן ורגל בחצר השותפין בכורים חוב' י תשכט עמ' ל-לב  
21.אנגלסברג, יצחק בדין נגח ואח"כ הפקיר כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' רפט- רצד  
22.אנציקלופדיה תלמודית חצי נזק כרך טז עמ' תקלה-תקצא  
23.אפשטיין, חיים ליב בענין שור שדחף לבור (ובדין אי ליכא לאשתלומי מהאי) מישרים חוב' ב חשון תשכט עמ' מא-מד  
24.בוחבוט, מאיר עמרם בענין שור המועד למינו האם מועד לשאינו מינו בסתמא או לא מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' רלה-רמח  
25.ביאלוסטוצקי, אברהם מרדכי סוגית קרן ותולדותיה בני ציון, ירושלים תשנג עמ' תקטו-תקיט  
26.בן שחר, שמעון סיכום סוגיית קופצת מאבני המקום קובץ יד תשסב עמ' 83-90  
27.בן-פזי, אחיה; סתיו, אברהם ליקוטי צרורות  מישרים ג תשסד עמ' 11-34  
28.הכהן, רא"ם היסוד המחייב בנזקי ממונו אורות עציון 8 סיון-תמוז תשמה עמ' 31-18  
29.ויינגורט, אריה בענין יוחלט השור זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב תשיט עמ' 43-40  
30.ויינטרוב, משה ליב בענין יוחלט השור מישרים חוב' ח כסלו תשלב עמ' מ-מב  
31.וייס, אברהם הפלוגתא בפירוש מלת 'מבעה' במשנה, בבבלי ובירושלמי הצופה לחכמת ישראל שנה י תרפו ( = וזאת ליהודה, לכבוד יהודה אריה בלוי) עמ' 158-144  
32.וסטרייך, אבישלום גיבושו ופיתוחו של דין צרורות בדברי התנאים, בדברי האמוראים ובתלמודים סידרא יט תשסד עמ' 77-100  
33.וסטרייך, אבישלום דין שן ברשות הרבים - מגמות בתורת התנאים דיני ישראל כרך כג תשסה עמ' 59-94  
34.זכריש, אריה ליב בגדר קרן ושן ורגל שמוש חכמים תשס עמ' שסה-שע  
35.טוויג, א' סוגית המבעה - הנוסח והדין בראי העדויות הקדומות תרביץ שנה לט תשל עמ' 231-223, 419  
36.טרשצנסקי, נחמן נתן מקרא ותלמוד בארבעה פרקים [(א) מאי מבעה? (ב) כאשר יבער] תלפיות ברדיטשוב תרנה מדור אוצר הספרות עמ' 1-15  
37.יעקבזון, מרדכי עמרם בדין משונה זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב תשיט עמ' 80-82  
38.כהן, אריאל סוגיית קופצת מעליות יח תשנז עמ' 65-79  
39.כהן, יחזקאל שן ורגל הבאים ע"י שינוי כתלנו ה ניסן תשלג עמ' 52-58  
40.לובוצקי, עשהאל דילוג בימי החודש - בנגיחות ובוסתות מעליות כו תשסו עמ' 32-49  
41.ליבוביץ, נתנאל תם ומועד שהזיקו זה את זה (שיטות חישוב) הגיון ג תשנו עמ' 75-81  
42.ליברזון, יוסי שיטות שונות בסיבות הפטור של שן ורגל ברשות הרבים בדרך אפרת עלון 19 בין המצרים תשמד עמ' 14-9  
43.ליונשטם, שמואל אפרים שור נגח אנציקלופדיה מקראית כרך ז עמ' 607-602  
44.מילר, חיים אליעזר גדרי כוונתו להזיק של קרן הדרום חוב' לח תשרי תשלד עמ' 104-101  
45.מלין, נחמיה בענין ארי טרף ואכל הפרדס שנה כט חוב' ז ניסן תשטו עמ' 11-14  
46.מנדלסון, יחיאל על דבר שור הנסקל האסיף ג תרמז עמ' 306-298  
47.נבון, חיים צרורות עלון שבות גל' 154 תשרי תשס עמ' 47-57  
48.נחמני, מרדכי דין צרורות ניצני ארץ ח אדר תשנב עמ' 139-147  
49.סבתו, דוד חצי נזק - דין בבעלים או דין בשור? מעליות כו תשסו עמ' 50-61  
50.סלטון, אביגדור וכי יגח שור את איש... ומת - בעלי חיים מזיקים - משפט המקרא ומשפט המדינה פרשת השבוע, משרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי גל' 242 משפטים תשסו 4 עמ'  
51.פוברסקי, דוד בדין העדאה עם התורה מהד' ד חוב' ד תשס עמ' ה-טו  
52.פיינטוך, יונתן נוכרי ושור של נוכרי - על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי אקדמות גל' יח מרחשוון תשסז עמ' 73-84  
53.פיינטוך, יונתן נוכרי ושור של נוכרי - על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי אקדמות גל' יח מרחשוון תשס"ז עמ' 73-84  
54.פינקלשטין, קובי  קנסא וממונא בצרורות מישרים ג תשסד עמ' 35-60  
55.פלורסהיים, יואל חצי נזק - קנס או ממון? (סקירה היסטורית) קובץ הציונות הדתית ד תשסב עמ' 471-477  
56.פרידמן, דוד סוגיית פי פרה מעליות יח תשנז עמ' 54-64  
57.פרידמן, יהושע בעניין גדרי קרן  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תרמא- תרמג  
58.קורן (וינקלר), זלמן פטור שן ורגל שהזיקו ברשות הרבים אפיקי נחלים ב תשכט עמ' 35-37  
59.קלמנסון, יוסף יצחק בענין בור ואש דשורו מוריה שנה כה כסלו תשסג עמ' קיג-קטז  
60.קריסלוב, יצחק דין רשות המיוחדת למזיק הפרדס שנה מא חוב' י תמוז תשכז עמ' 15-13  
61.רביב, ערן 'מאי מבעה' עלון שבות גל' 110 טבת תשמה עמ' 73-63  
62.רוזנבוים, ירמיה בסוגיא שור שהיה רודף אחר חברו (ב"ק לה, א) מוריה שנה כה אדר-ראשון תשסג עמ' כט-לו  
63.רוזנברג, ישראל בענין חצי נזק צרורות מעליות כ תשנט עמ' 208-212  
64.רייכמן, אליהו דוד בדין קרן ושן ורגל ברה"ר ובגדריהם זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב תשיט עמ' 22-28  
65.שביב, יהודה שור המועד כמקור לחזקת ג' שנים בקרקע שמעתין שנה טז גל' 55 כסלו תשלט עמ' 32-25   
66.שפרכר, שמואל יששכר מועד למינו ומועד לשאינו מינו מגל טו תשסז עמ' 259-273  

יג. נזיקין > ממון המזיק > בור

 מחברכותרתספרביקורת
67.אדלשטיין, שלמה בדין בור המתגלגל שהזיק בהדי דאזיל  כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' תריט- תרל  
68.אלן, אייזיק בדין בעל הבור שחייב בנזקי אדם ופטור במיתתו בצרון כרך יא תשה עמ' 289-287  
69.אנציקלופדיה תלמודית בור כרך ג עמ' כג-לה  
70.ביברפלד, שרגא בסוגיא דמפקיר נזקיו הנאמן שנה טז תשכד גל' כט עמ' 19-16  
71.בן שמעון, מסעוד בדין נזקי בור בתר מעיקרא מוריה שנה כז חשון תשסו עמ' עב-עה  
72.בן-מאיר, יהושע החופר בור תשעה ובא אחר והשלימו לעשרה בדרך אפרת עלון 20 מנחם-אב תשמד עמ' 21-7  
73.גוטליב, יצחק שני דברים אינם ברשותו של אדם הדרום חוב' נו אלול תשמז עמ' 50-52  
74.גרוזמן, מאיר למשנת 'השופך מים ברשות הרבים' סיני כרך צח תשמו עמ' רלט-רמו  
75.גרוסברג, עמנואל אדם וכלים בבור כנסת ישראל ב אב-אלול תשכח עמ' נט-סו  
76.דיין, יעקב טעם חיוב בור ברה"ר מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 185- 182  
77.דרשביץ, יצחק בענין מצא בור מגולה ובור המתגלגל מישרים חוב' ז אייר תשלא עמ' ג-כא  
78.וייס, אברהם היכא איתמר שרב ושמואל חולקים בתקלה ברה"ר שלא הפקירה בר אילן ו תשכח עמ' 74-53  
79.וייס, אברהם יוסף בענין בור המתגלגל הפרדס שנה יח חוב' ח חשון תשה עמ' 19-17  
80.וייס, אברהם יוסף בור המתגלגל בית יצחק תשיד עמ' 34-39  
81.חילו, יעקב בבור המכוסה בכיסוי גרוע מאור אברהם, קובץ תורני, מקסיקו תשס עמ' 192- 189  
82.חפוטא, אברהם אבות הבור וגדריו בכורים חוב' כ ניסן תשלט עמ' ז-כ  
83.טרגין, משה על עסקי כרייה ופתיחה באה לו עלון שבות גל' 165 תשרי תשסו עמ' 117-130  
84.לוין, חיים יצחק פרשת נזקי בור לאור המכילתא דרשב"י עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל, מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמב עמ' 98-80; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 159-141  
85.לורנץ, שמואל בור בדרך אפרת עלון 27 אדר תשמו עמ' 28 ;37-16 כסלו תשמז עמ' 29 ;29-18 טבת תשמז עמ' 30 ;24-14 שבט תשמז עמ' 31 ;22-15 אדר תשמז עמ' 32 ;24-15 ניסן-אייר תשמז עמ' 32-14  
86.מובשוביץ, חיים בפלוגתא דרב ושמואל בחיוב בור זכרון מיכאל; קובץ לזכרו של ר' יחיאל מיכאל יונגרמן, זכרון יעקב תשמט עמ' תלה-תלח  
87.מינקוביץ, מאיר הפקרת הממון המזיק מחקרים במשפט התלמודי, ירושלים תשטז עמ' 75-106  
88.נבון, דוד משה דיני נזיקין בבור של ט' טפחים המאיר לארץ גל' 32 ניסן תשס עמ' 35-42  
89.פולק, אברהם בענין בור ברשותו זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב תשיט עמ' 9-14  
90.פרלא, ירוחם פישל כורה בור ברשות הרבים הצבי ישראל, לזכר הרב צ"פ פראנק, ירושלים תשלא עמ' קיט-קכא  
91.קרלמן, אורי חיוב בור לשיטת הרמב"ם מוריה שנה י גל' ה-ו ניסן תשמא עמ' צב-צה  
92.רוזנברג, יעקב הגישה הכלכלית לדיני ממונות בד"ד 3 תשנו עמ' 111-121  
93.שולמן, חיים בענין תחילתו בפשיעה וסופו באונס לשיטת בעל המאור הדרום חוב' מ תשרי תשלה עמ' 56-54   
94.שולמן, מרדכי בענין חיובי בור זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב תשיט עמ' 5-1  
95.שולמן, שמריה בדיני מיתה ונזיקין בבור הדרום חוב' ב ניסן תשיז עמ' 34-38  

יג. נזיקין > ממון המזיק > אש

 מחברכותרתספרביקורת
96.אנסבכר, יוסי טמון באש כתלנו ה ניסן תשלג עמ' 33-36  
97.אנציקלופדיה תלמודית אש כרך ב עמ' רלה-רמא  
98.בירנבאום, מעוז אשו משום ממונו ומשום חיציו מעליות יח תשנז עמ' 47-53  
99.בר-לבב, ליאורה אליאס עריכה, מסירה ופרשנות בתלמודים: המחלוקת על אש קודחת ונכפפת תרביץ שנה עא תשסב עמ' 371-389  
100.גודמן, מוטי בגדר חיוב נזקי אש אורות עציון 8 סיון-תמוז תשמה עמ' 38-32  
101.גולדברג, זלמן נחמיה נזקי אש בכירה שאולה תחומין יז (תשנז) 285-287  
102.גרוסמן, ישראל נזקי אש דברי משפט ה תשנח עמ' שפ-שפד  
103.דרעי, חיים בדין אש, וגדרי מעשיו גרמו משואות חוב' ג ניסן תשכב עמ' 44-46  
104.זרקיוף, בועז ח' בענין אשו משום חציו צהר הבית. בית חלקיה תשמט עמ' פ-פג  
105.ישראלי, שאול בחיוב כופר ודמים באש אפיקי נחלים א תשכח עמ' 110-104  
106.כהן, גדי בירור יסוד החיוב באב הנזיקין אש מעליות יח תשנז עמ' 38-46  
107.כהן, מרדכי דוד סוגיית אשו משום חציו (ב"ק כ"א ע"ב) סוגיות בדיני ממונות ירושלים תשנז עמ' 149-172  
108.לאו, דוד אישו משום חציו משכיל לדוד, מודיעין תשסח עמ' תשיא-תשיט  
109.לאם, נחום אשו משום חציו [קביעת הזמן בפעולה נמשכת בהלכה] בית יצחק כרך לא תשס עמ' 51-58  
110.לוין, חיים יצחק השתלשלות המושג 'אשו משום חציו' בר-אילן יא תשלג עמ' 48-26; מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמז עמ' 117-95   
111.ליבוביץ, זלמן נטע בדין מזיק דאש עדות, קובץ תורני, גל' י ניסן תשנא עמ' מח-מט  
112.לרנר, יהושע בסוגיא דאשו משום חציו האהל שנה ב עמ' ס-סא  
113.מאלצאן, יצחק הניח גחלת ונתלבתה ברוח והזיקה אוצרות ירושלים ה תשסג עמ' מו-מח  
114.מדניק, חיים בענין המבעיר את הבערה הפרדס שנה כא חוב' ט סיון תשז עמ' 23-24  
115.מן, יצחק דוד אשו משום חציו  מוריה שנה כה מנחם-אב תשסג עמ' עה-פב   
116.סלנט, שלמה בענין אשו משום חציו  אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' רטו-ריז  
117.עבדה, יניב אשו משום חציו / ממונו ממעיין מחולה גל 8 אלול תשנט עמ' 70-83  
118.פרגר, שלמה יצחק בסברת פטור בעל האש בהזיק אדם בכוונה קובץ בית אהרן וישראל גל' קמא שבט-אדר תשסט עמ' כז-לב  
119.קהת, ברוך נזקי אש באמצעות גורם אחר אורות עציון לג תמוז תשסב עמ' 117-125  
120.קויזר, דב מאיר בענין אשו משום חציו או משום ממונו אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' סג-סח  
121.רוזין, יהונתן ביאור שיטת הר"ח בדין הכלב שנטל חררה וגמל טעון פשתן מעליות כו תשסו עמ' 62-79  
122.רקובסקי, יעקב בדין חיובי אש דובב שפתי ישנים, לזכר דב אטינגר, ירושלים תשלא עמ' 152-149  
123.שוורץ, דב פרק הכונס: נוסח ופרשנות למבחר סוגיות בנושא 'אב הניזקין' אש חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסג 276 עמ'  
124.שוחטמן, אליאב לבירור שיטת הרמב"ם בדין "ליבה וליבתו הרוח" מגל ח-ט תשנב עמ' 51-67  
125.שטיין, פסח בענין אשו משום חציו עם התורה מהד' ג חוב' ה תשנא עמ' יח-כח  
126.שלזינגר, משה יהודה בהמתו שהזיקה באשו של אחר זכרון למשה [ברגילבסקי], ב"ב תשיט עמ' 83-89