Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יג. נזיקין > גרמא וגרמי

 מחברכותרתספרביקורת
1.אברמסקי, יחזקאל חידושים בענינים אחדים (דינא דגרמי) ספר הזכרון למרן ר' יחזקאל אברמסקי, ירושלים תשלח עמ' קח-קי  
2.איל, עמיחי כח ראשון וכח שני באדם מאבני המקום קובץ י תשנו עמ' 89-101  
3.אלבק, שלום פשיעה ו'גרמא בנזיקין' תרביץ שנה כח תשיט עמ' 278-270; כט תשך עמ' 56-70, 135-145  
4.אליגרי, אברהם תשובה בדיני גרמא וגרמי מוריה שנה כב גל' י-יב אלול תשנט עמ' כח-לב  
5.אנגלרד, אריה דינא דגרמי ומראה דינר לשולחני קול התורה גל' נט ניסן תשסה עמ' קכד-קל  
6.אנציקלופדיה תלמודית גרמא בנזקין; גרמי כרך ו עמ' תסא-תצז  
7.בית דין צדק דמכון להוראה במאנסי בענין זכיה, שליחות ושותפות ונגרם היזק מקבציאל גל' א אלול תשמד עמ' יט-כא  
8.בית דין צדק דמכון להוראה במאנסי פסקים [בענין גרם היזק] מקבציאל גל' ה שבט-אדר תשמה עמ' יט-כה  
9.בלוך, חיים יצחק גרמא בניזקין הפרדס חלק ז חוב' ג סיון תרצג עמ' 9-6; חוב' ד תמוז תרצג עמ' 9-11  
10.בן חיים, אברהם האם חייב בפיצויים על ביטול שכירות פועלים מקבציאל גל' כז ניסן תשנט עמ' קעב-קעז  
11.בר-אשר, אליצור אברהם המניעים ה"סמויים" של הרמב"ן ב"קונטרס דינא דגרמי" סידרא כ תשסה עמ' 57-67  
12.ברקוביץ, אליעזר תורת ההגיון בהלכה (הסיבתיות בהלכה) ירושלים תשמז 164 עמ'  
13.ברקוביץ, אליעזר גרמא וגרמי דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ג ירושלים 1972 עמ' 65-51  
14.גודמן, מרדכי זרק כלי מראש הגג על כרים וכסתות ממעיין מחולה גל 8 אלול תשנט עמ' 49-69  
15.גולדברג, יעקב בדיני גרמא בנזיקין קובץ חדושי תורה ופרפראות לחכמה א אייר תשמד עמ' 28-26  
16.גורמן, דוד גרמא וגרמי בנזקין בדיני ישראל ובמשפט האנגלי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
17.גרז', זבולון אריה מזיק שעבודו של חבירו וגדר דין גרמי בית דוד - זכרון טוביה, מוקדש לזכרו של רבי אלתר טוביה וין, חולון תשס עמ' קמה-קנ  
18.דהאן, אברהם נזק שנגרם למלוה מפיחות בערך המטבעות בית הלל גל' לט אלול תשסט עמ' לח-מ  
19.דיוויס, יחיאל מתתיה בענין כח כחו בנזקין עדות, קובץ תורני, גל' טז ניסן תשנד עמ' ט-יב  
20.דרברמדיקר, אברהם השלט רחוק - בחיובי מזיק ומלאכת שבת עטרת שלמה ג תשנח עמ' קטז-קכח  
21.דרורי, משה סיבתיות בדיני נזיקין ('גרמא' ו'מבטל כיסו של חברו') במשפט העברי: יישום העקרונות והפעלתם במשפט הישראלי הציבורי איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות כרך א ירושלים תשס"ח עמ' 233-251  
22.הילדסהים, יעקב מכר חפץ פגום בתורת חדש והזיק [האם המוכר מחויב בתשלום הנזק] בית הלל גל' לז שבט תשסט עמ' מ-מד   
23.הלוי, הלל יצחק סעיף קנס על הפרת חוזה התחייבות לשלם על גרמא בנזיקין משפטי הלוי ג, בני ברק תשסא עמ'קנג-קנה  
24.הלפרין, לוי יצחק מעשה וגרמא בהלכה; יחס האדם לתוצאות פעולתו בהדגשה מיוחדת למעשה בשבת לאור הבעיות ההלכתיות של הטכנולוגיה החדשה ירושלים תשלז 276 עמ'  
25.וחולדר, בן-ציון קטע מתשובת ראשון בדיני דגרמי סיני כרך נה תשכד עמ' שכג-שכה  
26.ויינברג, רפאל שמואל 'גרמא וגרמי', מחידושי ר' אפרים ב"ר יצחק מרגגשבורג הדרום חוב' כג ניסן תשכו עמ' 53-31  
27.וייסמן, יוסף דב חמישה שישבו על ספסל ובדינא דגרמא מוריה שנה ז גל' יא-יב אדר א תשלח עמ' ע-עא  
28.ורהפטיג, איתמר שיטת הרמב"ם בדינא דגרמי מגל ז תשן עמ' 75-84  
29.זק, רועי נזק בלתי ישיר: עיון מחודש בסוגיית התלמוד הירושלמי במסכת כלאיים מגל יד תשס"ד עמ' 221-243  
30.חנניה, אשר בענין מים שיצאו ממכונת כביסה והזיקו לדירת השכן מקבציאל גל' לב תמוז תשסז עמ' תק-תקא  
31.טרום, אהרן גרמא בנזיקין - דיני דגרמי עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים  
32.יהלום, שלם צריכות עוד נגר והולם להלמן - לתולדותיו של פולמוס הנזקים העקיפים סידרא כב תשסז עמ' 21-39  
33.לב, זאב בירור מושגים; כוח כוחו וכח שני בהלכה ירושלים תשלח 27 + רכו עמ'  
34.לב, זאב מושג כח כחו ומושג כח שני תורה שבעל פה יט תשלז עמ' קטו-קכב  
35.לויטס, חיים מנחם בדין שני סוגי גרימת נזק: גרמא וגרמי הדרום חוב' כב תשרי תשכו עמ' 36-38  
36.מובשוביץ, שלמה שיטת הרא"ש בגדר דינא דגרמי מקבציאל גל' כו ניסן תשנח עמ' קסה-קסט  
37.מרצבך, יונה בענין חיוב לצאת ידי שמים [בשוכר עדי שקר] מוריה שנה י גל' א-ב כסלו תשמא עמ' לא-לב  
38.נוסבוים, נפתלי בענין מבטל כיסו של חבירו בני ציון, ירושלים תשנג עמ' רמ-רמו  
39.נוסבוים, נפתלי אם מותר לקנות מגוי חוב שיש לו על ישראל, ושוב למכור לגוי מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' שטו-שיח  
40.נוסבוים, נפתלי אם מותר לקנות מגוי חוב שיש לו על ישראל, ושוב למכור לגוי מקבציאל גל' כח אלול תשס עמ' שטו-שיח  
41.עדילה, שמואל תשובה בדיני גרמא וגרמי מוריה שנה כב גל' י-יב אלול תשנט עמ' יז-כז  
42.פוזנא, יהושע יוסף גדרי מראה דינר לשולחני קול התורה גל' סא ניסן תשסו עמ' רלב-רלו  
43.פנחס, יצחק בדין אדם השולח קובץ המכיל בתוכו וירוס ברשת התקשורת והזיק למחשב של חברו, האם חייב בנזקים שנעשו תתן אמת ליעקב, קובץ חידו"ת בתורתו ומשנתו של ר' יעקב אבוחצירא, נתיבות תשסו עמ' רפא-רצט  
44.פנט, משה דינא דגרמי בעדים זוממין מוריה שנה ה גל' ד חשון תשלד עמ' כה-ל  
45.פסטר, יעקב בדין גרמי וגרמא בנזיקין הפרדס שנה לז חוב' ו אדר תשכג עמ' 16-14  
46.פרי-חן, מיכאל בדין גרמא וגרמי דניזקין שמוש חכמים תשס עמ' שעא-שעד  
47.קניגסברג, אליקים בגדר דינא דגרמי בית יצחק כרך לא תשס עמ' 110-118  
48.רוזנפלד, אלישע בירור הלכה בדינא דגרמי המאור שנה טז קונ' ו ניסן תשכה עמ' 11-8  
49.רוט, אליעזר פורץ דלתות שנשלח בטעות והזיק בית הלל גל' ל כסלו תשסח עמ' מו-מט  
50.שטרן, יצחק גדרי דינא דגרמי וגרמא בנזיקין אורות עציון כט תמוז תשנח עמ' 97-121  
51.שכטר, צבי בענייני דינא דגרמי שערי צדק ג תשסב עמ' 238-247  
52.שכטר, צבי בעניני מעשה וגרמא יבול היובלות, חידושי תורה לרגל יובל המאה של ישיבת רבינו יצחק אלחנן, ניו יורק תשמו עמ' 383-389  
53.שכטר, צבי בעניני מעשה וגרמא ארץ הצבי, ירושלים תשנג עמ' רנו-רס  
54.שכטר, צבי מעשה וגרמא בהלכה בית יוסף שאול חוב' א תשמה עמ' 75-70