Daat Logo
Image
Bottom Image

תוצאות חיפוש

 מחברכותרתספרביקורת

יג. נזיקין > הרחקת נזיקין. נזקי שכנים

 מחברכותרתספרביקורת
1.אביטל, משה חפירת בור סמוך לכותל חבירו בכורים א תשנח עמ' רלו-רמב  
2.איגרא, אליעזר דייר עליון שפגע בניקוז המים והזיק את התחתון (בין הלכות שכנים לחוק בתים משותפים)  שערי צדק ג תשסב עמ' 141-149  
3.אילני, צבי שיקולי יעילות בטיפול במיטרדים אקולוגיים בספרות ההלכה בהשוואה עם תיאוריות כלכליות מודרניות שנתון המשפט העברי טז-יז תשן-תשנא עמ' 27-87  
4.אלבק, שלום נזקי שכנים בתלמוד סיני כרך ס תשכז עמ' צז-קכג  
5.אלבק, שלום שכן, בהלכה האנציקלופדיה העברית כרך לא עמ' 878-877  
6.אליעזרוב, יעקב; אלחדד, מסעוד; דיכובסקי, שלמה פתיחת מרפאת שיניים בבית מגורים [פסק דין] תחומין ג תשמב עמ' 271-255. ולדינברג, אליעזר יהודה: נספח; רופא הבא לפתוח מרפאה (קליניקה) בתוך ביתו אם יכולים שכניו לעכב על ידו בטענה שזה יפריע מנוחתם. שם עמ' 274-272 
7.אמסלם, דוד בסוגיית חיובי הרחקה בדיני בור תורה אור תשסג עמ' נג-נו  
8.אמסלם, חיים בדין נזק עשן אור תורה שנה כב תשן עמ' צה-ק  
9.אנציקלופדיה תלמודית הרחקת נזיקין כרך י עמ' תרכח-תרצו  
10.אריאל, יועזר התקנת חלון מול חלון בזמן הזה תורת המשפט, קרית ארבע תשנז עמ' 162-170  
11.בו חיים, אברהם האם אפשר למחות על השכנים מלגדל תרנגולים מקבציאל גל' לא ניסן-תמוז תשסה עמ' שצב-תג  
12.בלאוגרונד, איתמר שיטת הרמב"ם בנזקי שכנים חמדת הארץ ו תשס"ח עמ' 191-199  
13.בלויא, יעקב ישעיה פתחי החושן; ליקוטים וביאורים בהלכה, בהלכות נזיקין ושכנים ירושלים תשמח 42 + תנז עמ'  
14.בן חיים, אברהם בדין פתיחת חלון מול חלון ופתח מול פתח מקבציאל גל' לג כסלו תשסח עמ' תלא-תמד  
15.בן שמעון, שלמה סגירת חלון מול שכנים בניגוד לצוואת רבי יהודה החסיד בית הלל גל' כג תמוז תשסה עמ' לא-לד  
16.בן-יעקב, צבי יהודה רעש בנזקי שכנים סיני כרך קיח תשנו עמ' יח-כה  
17.בקשט, אריה ליב בדיני הרחקת נזיקין הפרדס שנה כה חוב' י תמוז תשיא עמ' 17-19  
18.ברהום, גבריאל בדין הרחקת נזיקין מקבציאל גל' כט תשרי תשסה עמ' שפ-שפד  
19.ברודבקר, יוסף חנוך סמך כתלו לכותל חברו קובץ זכרון כנסת ישראל, לזכרו של ר' יחזקאל אברמסקי, בני-ברק תשלז עמ' קסח-קעא  
20.ברים, אברהם חיים בעניין הבא לסמוך בצד המיצר כנסת ישראל, קבץ זכרון לר' ברוך רוזנברג, בני ברק תשסה עמ' קסט- קעב  
21.גולדברג, זלמן נחמיה זכות שימוש בכוורת ליד פרדס תחומין טז (תשנו) 378-380  
22.גולדברג, זלמן נחמיה בדיני נזקי שכנים פרי חיים ג תשסב עמ' קנה-קסה  
23.גולדיש, אברהם נח הבא לסמוך בצד המיצר ניב המדרשיה גל' יד-טו תשם-תשמא עמ' 153-151  
24.גורטלר, נחום שמואל הרחקת נזיקין בכורי גשן, רחובות תשסא עמ' תקה-תקכו  
25.גליקסברג, שלמה איכות הסביבה (אקולוגיה) במשפט העברי: הרחקת מטרדים חבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשסה [408] עמ'  
26.גרובנר, יחזקאל אם מותר לעשן בחברת אנשים שמקפידים על העשן עם התורה מהד' ב חוב' ג תשמב עמ' צב-קב   
27.גרנות, חיים; פורטוביץ, דוד שכנות טובה לאור ההלכה בעבודה הקהילתית גל' 9-10 תשמה עמ' 15-5  
28.דבורקס, אליקום הלכות נזקי שכנים צהר טו תשסה עמ' תקיא-תקטו  
29.דיכובסקי, שלמה לימוד תורה בקול המפריע לשכן שערי צדק ו תשסה עמ' 165-170  
30.היילברון, צבי חריגות בבניה - פרק בנזקי שכנים מספרא לסייפא עלון 43 טבת תשנג עמ' 19-34  
31.הירשמן, עמרם בענין חיוב הרחקת נזיקין משנת ירושלים תשסג עמ' רלב-רלו  
32.הלברשטאם, סיני נזקי רעש בשכנים בית הלל גל' כט תמוז תשסז עמ' מז-מט  
33.הלוי, ישראל בדין הרחקת נזקי שכנים שעלי דעת א ניסן תשלב עמ' 72-74  
34.הנקין, יהודה הרצל האם יכול דייר למנוע משחקי ילדים בחצר הבנין פרי הארץ גל' ט שבט תשמז עמ' 15-8  
35.הרוש, אבי הרחקת נזיקין אורות עציון כט תמוז תשנח עמ' 42-65  
36.ויינברגר, יעקב; סלומון, דוד; סליי, מנחם זיהום האויר - נזקי עשן וריח רע: לקט מקורות מתוך ספרות השאלות והתשובות אוניברסיטת בר אילן תשם 91 עמ'  
37.וייס, יעקב בדין הרחקת אילן מן הבור האהל שנה טז חוב' א-ב תשרי תשל עמ' סג-סד  
38.וייס, משה למשנת בבא בתרא פרק ב מ"ד בר-אילן ט תשלב עמ' 248-239  
39.וייס, משה לשיטת ר' יוסי ב'הרחקה בשכנים' בר-אילן יב תשלד עמ' 107-64  
40.ויס, אליעזר שמחה משפטי שכנים כפר הראה תשנז קצב עמ'  
41.זביחי, פנחס אמצעי שמירה ובטחון הגורמים נזק ומטרד לאחרים שערי צדק ג תשסב עמ' 212-237  
42.זילברשטיין, יצחק מפגעי רעש צהר טו תשסה עמ' תב-תה  
43.זעפרני, שלמה בירור הלכה - בענין חובת תיקון מפני היזק מי גשמים המחלחלים מפנטהויז לדירה תחתונה אור תורה שנה כה תשנג עמ' שלג-שמה  
44.חזן, אליהו בעניני הרחקת נזיקין הפרדס שנה מד תשל חוב' ז עמ' 10-12; ט עמ' 5-6  
45.חפוטא, אברהם בשמעתתא דחרדל (דיני הרחקות, וגדרי דגירי) בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' ז-כב  
46.חפוטא, אברהם בשמעתתא דחרדל; דיני הרחקות, וגדרי דגירי בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' ז-כב  
47.חשאי, אברהם בענין נזקי שכנים אור תורה שנה לז תשסה עמ' רנו-רנח  
48.יגודיוף, דניאל בחזקת נזיקין בכורים חוב' ה אדר תשכד עמ' לא-לב  
49.יעקבזון, יצחק סמך בהיתר בהרחקת נזיקין שמוש חכמים תשס עמ' שפ-שפד  
50.כהן, כרמיאל המוכר קרקע לגוי - על שימוש בתשובות הרמב"ם כהשלמה לדבריו ב'משנה תורה' מעליות כו תשסו עמ' 23-31  
51.כלאב, אברהם יצחק אין מעכבו מללמד תינוקות תורה שורת הדין י תשסו עמ' שנד-שסד  
52.לב, זאב נזקי שכנים בבית משותף תחומין יא (תשן) 369-378  
53.לודמיר, חנוך הניך מעייני הישועה (בענייני חיוב הרחקת נזקי שכנים) ירושלים תשנג קנו עמ'  
54.לינדר, שמואל קונטרס בדיני הרחקת נזיקין אוצרות ירושלים ג תשסא עמ' קצז-רט  
55.לם, אברהם בענין סמיכות למיצר [ב"ב דף כו] בית יצחק תשיז עמ' 85-83  
56.לפיאן, אריה ליב בחיוב הרחקת נזקיו מוריה שנה ט גל' ג-ד כסלו תשם עמ' כט-לד  
57.סגל, שלום מרדכי הוצאות תיקון חדירת מי גשמים ממרפסת בית אהרן וישראל גל' מד כסלו-טבת תשנג עמ' פד-צ  
58.סגל, שלום מרדכי בדין בעלי מגרש שחפרו חפירות עמוקות ונתערער קרקע מגרש הסמוך להם צהר יב תשסד עמ' שכט-שמד  
59.סגל, שלמה בסוגיא דדוושא קובץ בית אהרן וישראל גל' קמ כסלו-טבת תשסט עמ' מד-מז  
60.סולובייצ'יק, חיים בעניני הרחקת נזיקין כנסת ישראל ירושלים ד כסלו-שבט תשל עמ' טו-יח  
61.סילמן, יהודה מפגעי רעש לסוגיהם השונים דברי משפט א תשנו עמ' שיד-שטז  
62.סילמן, יהודה נזקי עשן וריח מניעתם והרחקתם דברי משפט ג תשנח עמ' שנד-שסה  
63.ערוסי, רצון העתקת צנור ביוב משותף למקום אחר (מהלכות הרחקת נזיקין בין שכנים)  שערי צדק ג תשסב עמ' 150-164  
64.פולק, יהושע בעיות תכנון ובנייה בימינו שערי צדק ו תשסה עמ' 223-233  
65.פלקסר, יצחק הרחקת נזיקין נועם ספר טו תשלב עמ' קנד-קסו  
66.פנחסי, יוסף בדין: רעש אם נחשב כמזיק, וירידת ערך הדירה שערי צדק א תשס עמ' 108-113  
67.פנחסי, שמואל הוצאת צו מניעה בגין נזקי רעש שערי צדק ו תשסה עמ' 122-130  
68.פרל, גדעון נזקים ויחסי ממון בין שכנים שערי צדק ב תשסא עמ' 236-242  
69.צוריאל, משה נזקי שכנים ואנינות הדעת שעלי דעת קובץ ג תשמד עמ' 84-77  
70.קאהן, מאיר שיעור הרחקת בנינו מחלון חבירו  בית הלל גל' י אייר תשסב עמ' נט-סד  
71.קורנגוט, אפרים משה דיני הבית המשותף ירושלים תשס 409 עמ'  
72.קלויזנר, יחזקאל בענין הרחקת נזיקין כשעדיין אין ניזק זכרון שלמה ויעקב, לזכרם של שלמה ויעקב שפיצר, ירושלים תשנח עמ' קפ-קפד  
73.קליין, דוד בן-ציון נזקי ריח בהשקייה (פסק-דין) תחומין ז תשמו עמ' 412-410  
74.קפלן, ניצן; קרישר פיני הרחקת נזק הנעשה ברעש מספרא לסייפא עלון 42 תמוז תשנב עמ' 41-48  
75.רבינוביץ, הושע מידת האחריות לנזק אקולוגי בהשקייה תחומין ז תשמו עמ' 409-403  
76.רבינוביץ, מאיר זיפות הגגות מפני מי גשמים קול התורה גל' סג ניסן תשסז עמ' רכט-רלב  
77.ריס, יונה דרך קביעת החייב בסילוק נזק (אילן הנוטה לשדה חבירו) שערי צדק ו תשסה עמ' 141-153  
78.שאנן, חיים שלמה חיוב דייר להסכים לתוספת בנייה של שכנו תחומין יט (תשנט) 60-66  
79.שטיינברג, אפרים מרדכי בענין הרחקה בנזקי שכנים בית יצחק תשיז עמ' 47-44  
80.שטרן, אליהו בענין נזקי שכנים אפיקי נחלים א תשכח עמ' 62-65  
81.שיינברג, חיים פנחס תשובה ביסודות הלכות שכנים מוריה שנה טז גל' א-ב שבט תשמח עמ' סו-עא  
82.שיניין, נחום היחס שבין חיוב הרחקה בשכנים ותשלומי נזיקין שערי צדק ו תשסה עמ' 131-140  
83.שיף, יצחק האם מותר לרופא לפתוח מרפאה בבית משותף כשהשכנים מתנגדים אסיא חוב' כט-ל סיון תשמא עמ' 62-54; עמק הלכה - אסיא, ירושלים תשמו עמ' 146-138   
84.שמואלי, פנחס דין הסתרת נוף כתוצאה מבנייה שערי צדק ג תשסב עמ' 165-170   
85.שפיץ, צבי האם רשאים שכנים בבית משותף לעכב פתיחת מרפאת שיניים ארחות 41 ערב ראש השנה תשנה עמ' 40-42  
86.שפיץ, צבי מנחת צבי - הלכות שכנים  ירושלים תשמז קסו ע'  
87.שרגא, ברוך השגת גבול בין שכנים שערי צדק ג תשסב עמ' 171-176  
88.שרגא, ברוך האפלת חצר חברו ע"י בניית מרפסת שערי צדק ו תשסה עמ' 80-84